Byla 2-1534-424/2012
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORAS DISTRESSED ASSETS“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5410,55 Lt skolą, 1224,55 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

5Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Bylos duomenys (b. l. 5) patvirtina, jog pradinis kreditorius AB (dabar – BAB) bankas „SNORAS“ ir atsakovas 2006 m. vasario 20 d. sudarė naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. SL060209V990001 (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius, be kita ko, suteikė atsakovui 4500,00 Lt kreditą, o atsakovas, be kita ko, įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą bei mokėti nustatyto dydžio palūkanas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Bylos duomenys (b. l. 12, 15) patvirtina, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra negrąžino suteikto kredito ir nemokėjo palūkanų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Aukščiau nurodytais bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovo neįvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį sudaro 5410,55 Lt sumą.

11Bylos duomenys (b. l. 7-10, 11, 15) patvirtina, jog pradinis kreditorius ir naujasis kreditorius (ieškovas) 2007 m. lapkričio 29 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 023-1237/2007, pagal kurią, be kita ko, pradinis kreditorius perleido, o naujasis kreditorius įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos duomenis (b. l. 12, 19), konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

12Bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bei pripažinus, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovą, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

14Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

15Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

16Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

17Pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, praleidęs mėnesio įmokos mokėjimo, kredito pabaigos datos ar kitus Sutartyje numatytus terminus, privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną, kurie, pažymėtina, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

18Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

19Minėta, kad pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, praleidęs mėnesio įmokos mokėjimo, kredito pabaigos datos ar kitus Sutartyje numatytus terminus, privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra per dideli.

20Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

21Bylos duomenys (b. l. 12, 15) patvirtina, kad atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 1224,55 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 612,28 Lt sumą, tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 1224,55 Lt delspinigius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies.

22CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šalys Sutartimi sulygo dėl 6 procentų dydžio palūkanų normos (Sutarties 9.11 punktas), todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra 90,77 procento. Esant nurodytai aplinkybei, ieškovui iš atsakovo priteistina 180,63 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 92, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Pripažinti negaliojančiu AB banko „SNORAS“ ir M. M. 2006 m. vasario 20 d. sudarytos naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutarties Nr. SL060209V990001 9.10 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kortelės turėtojas, praleidęs mėnesio įmokos mokėjimo, kredito pabaigos datos ar kitus sutartyje numatytus terminus, privalo mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną.

27Priteisti iš M. M. 5410,55 Lt skolą, 612,28 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6022,83 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012 m. gegužės 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 180,63 Lt bylinėjimosi išlaidas UAB „SNORAS DISTRESSED ASSETS“.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5410,55 Lt skolą, 1224,55 Lt... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 5. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 8. Bylos duomenys (b. l. 5) patvirtina, jog pradinis kreditorius AB (dabar –... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 10. Bylos duomenys (b. l. 12, 15) patvirtina, jog atsakovas tinkamai nevykdė... 11. Bylos duomenys (b. l. 7-10, 11, 15) patvirtina, jog pradinis kreditorius ir... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 14. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 15. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 16. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 17. Pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, praleidęs mėnesio įmokos mokėjimo,... 18. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 19. Minėta, kad pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, praleidęs mėnesio... 20. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 21. Bylos duomenys (b. l. 12, 15) patvirtina, kad atsakovui pagal Sutartį... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 92, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d.,... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Pripažinti negaliojančiu AB banko „SNORAS“ ir M. M. 2006 m. vasario 20 d.... 27. Priteisti iš M. M. 5410,55 Lt skolą, 612,28 Lt delspinigius, 6 procentų... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...