Byla B2-116-210/2020
Dėl galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo ir įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Jolugama ir ko“ bankroto administratoriaus V. K. prašymą dėl galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo ir įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Jolugama ir ko“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. K..

62.

7Bankroto administratorius 2020 m. birželio 15 d. pateikė teismui prašymą dėl galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo ir įmonės pabaigos, prašydamas patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą ir priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ pabaigos ir išregistravimo iš įmonių registro. Nurodė, kad 2020 m. birželio 12 d. įvykusio bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ kreditorių komiteto posėdžio metu kreditorių komitetas vienbalsiai nutarė patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą ir įpareigoti administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios UAB „Jolugama ir Ko“ veiklos pabaigos pripažinimo. Kartu su prašymu pateikti likvidacinis balansas, pelno ataskaita, 2020 m. birželio 12 d. įvykusio bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ kreditorių komiteto posėdžio protokolas, galutinė bankroto ataskaita ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažyma.

83.

9Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

10Administratoriaus prašymas tenkinamas

114.

12Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 99 straipsnyje numatyta, kad galutinę bankroto ataskaitą parengia nemokumo administratorius. Nemokumo administratorius galutinę bankroto ataskaitą turi pateikti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių įplaukų į kreditorių sąskaitą dienos. Galutinę bankroto ataskaitą pasirašo nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą. Patvirtinta galutinė bankroto ataskaita yra pagrindas nemokumo administratoriui atsiskaityti su kreditoriais ir išsimokėti kintamąjį atlygį už bankroto proceso administravimą. (JANĮ 99 straipsnio 1,2,4,7 dalys).

135.

14Iš pridedamos 2020-06-12 galutinės bankroto ataskaitos matyti, kad visi 2020-06-12 kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai ataskaitai pritarė. JANĮ 99 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog galutinę bankroto ataskaitą tvirtina teismas ir tik teismo patvirtina galutinė bankroto ataskaita yra pagrindas baigti juridinio asmens bankroto procedūras, priimant sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 str. 1, 2 d.). Pateikta galutinė bankroto ataskaita atitinka JANĮ 99 straipsnio reikalavimus, todėl bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ galutinė bankroto ataskaita tvirtintina (JANĮ 99 straipsnis).

156.

16Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

177.

18Atsižvelgiant į tai, kad įmonės UAB „Jolugama ir ko“ direktorius G. L. bankroto bylos iškėlimo procedūrą UAB „Jolugama ir ko“ inicijavo iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

198.

20Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

219.

22Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka įstatymo leidėjo valią, t. y. JANĮ 99 – 101 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, išskyrus Reglamento (ES) 2015/848 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį (JANĮ 100 straipsnio 4 dalis); nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo (JANĮ 101 straipsnis).

2310.

24Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

2511.

26Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

2712.

28Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ bankroto procedūros yra baigtos. Administratorius nurodė, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra – 71 302,81 Eur. Bankroto proceso metu iš Garantinio fondo gauta 11 696,19 Eur pirmos eilės kreditoriniams reikalavimas padengti, trūkstant lėšų administratoriui išmokėtas ne visas atlyginimas. Nagrinėjamu atveju, remiantis pateikta bankroto administratoriaus ataskaita, bankrutavusi UAB „Jolugama ir ko“ turto neturi. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Bankroto administratorius kartu su prašymu pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2019 m. lapkričio 20 d. pažymą, kurį patvirtina, jog bankrutavusi UAB „Jolugama ir ko“ nebuvo įtraukta į Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 m. kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą. Bankrutavusi UAB „Jolugama ir ko“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo ir duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

2913.

30Teismo vertinimu, galima būtų daryti išvadą, jog bankrutavusi UAB „Jolugama ir ko“ neturi tikėtinų galimybių patenkinti likusių finansinių reikalavimų, nes bankrutavusi UAB „Jolugama ir ko“ turto neturi. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi ĮBĮ būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės patenkinti bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

31Teismas, vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 99, 100 straipsniais, civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32Patvirtinti 2020 m. birželio 12 d. bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ galutinę bankroto ataskaitą. Ši teismo sprendimo dalis neskundžiama.

33Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ (j. a. k. 302414871) veikla pasibaigė.

34Pavesti įmonės administratoriui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo.

35Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Bankroto administratorius 2020 m. birželio 15 d. pateikė teismui prašymą... 8. 3.... 9. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 10. Administratoriaus prašymas tenkinamas... 11. 4.... 12. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ)... 13. 5.... 14. Iš pridedamos 2020-06-12 galutinės bankroto ataskaitos matyti, kad visi... 15. 6.... 16. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 17. 7.... 18. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės UAB „Jolugama ir ko“ direktorius G. L.... 19. 8.... 20. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4... 21. 9.... 22. Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka... 23. 10.... 24. Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš... 25. 11.... 26. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 27. 12.... 28. Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad... 29. 13.... 30. Teismo vertinimu, galima būtų daryti išvadą, jog bankrutavusi UAB... 31. Teismas, vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 99, 100... 32. Patvirtinti 2020 m. birželio 12 d. bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“... 33. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Jolugama ir ko“ (j. a. k. 302414871)... 34. Pavesti įmonės administratoriui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo... 35. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...