Byla 2-1059-524/2009
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“ priklausančiam laivui „Mount Kent“ taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, išnagrinėjusi pareiškėjo „Tromso Mekaniske AS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“ priklausančiam laivui „Mount Kent“ taikymo,

Nustatė

2pareiškėjas teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti žvejybiniam kolektyviniui ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“ nuosavybės teise priklausančiam laivui išplaukti iš Klaipėdos uosto, uždrausti šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus, dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, taip pat supjaustyti laivą į metalo laužą, laivo saugotoju paskirti jo savininką; prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėti nepranešus atsakovui. Nurodo, kad 2007-09-14 Tromse, Norvegijos Karalystėje, tarp pareiškėjo „Tromso Mekaniske AS“, ( - ), ir žvejybinio kolektyvinio ūkio „Zimnyaya Zolotitsa“, ( - ), buvo sudaryta atsakovui priklausančio laivo „Mount Kent“, ( - ), remonto sutartis, kuria pareiškėjas įsipareigojo atlikti remonto darbus atsakovo laive, o atsakovas – už juos sumokėti. Remonto darbai laive buvo atlikti laiku ir tinkamai, atsakovas juos priėmė, dėl atlikimo kokybės jokių pretenzijų nereiškė. Už laivo remontą atsakovui buvo pateiktos dvi sąskaitos apmokėti, kartu su delspinigiais už pradelstą mokėjimą atsakovas pareiškėjui iš viso yra skolingas 1 069 262,81 NOK. Teigia, kad šalys buvo susitarusios, jog bet kokie iš sutarties kylantys ginčai bus nagrinėjami Tromso Arbitraže pagal Norvegijos civilinio proceso įstatymą, pareiškėjas dėl skolos priteisimo inicijavo arbitražo procesą. Ieškiniui arbitraže užtikrinti yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones vieninteliam žinomam atsakovo turtui – laivui „Mount Kent“, kuris šiuo metu yra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste AB „Laivitė“ akvatorijoje, nes priešingu atveju, Tromso Arbitražui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, šio sprendimo įvykdymas būtų itin sunkus arba neįmanomas. Pagal 1952 m. Tarptautinės konvencijos Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo 1 str. 4 dalį pareiškėjas yra ieškovas, turintis jūrinį reikalavimą (Konvencijos 1 str. 1 d. l) p.), dėl kurio laivas gali būti areštuojamas ieškiniui užtikrinti nepriklausomai nuo aplinkybės, kad ieškinys yra pareikštas kitos valstybės, nei prašoma areštuoti laivą, teisme (Konvencijos 7 str. 2 ir 3 d.). Konstatuoja, kad Lietuvai yra privalomos 1968 m. Briuselio Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų įvykdymo civilinėse ir komercinėse bylose nuostatos, o šios Konvencijos 24 straipsnyje yra nustatyta, kad į Konvencijoje dalyvaujančios šalies teismą galima kreiptis dėl preliminarių, įskaitant apsaugos, priemonių taikymo, pagal toje šalyje galiojančias teisės normas, net jeigu pagal Konvencijos nuostatas kitos šalies teismas privalo spręsti bylą iš esmės. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir 2000-12-22 ES Tarybos reglamente Nr. 44/2001 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo. Šio Reglamento 31 straipsnyje nustatyta, kad prašymas dėl laikinųjų, įskaitant ir apsaugos, priemonių, kurias numato tos valstybės įstatymas, taikymo gali būti paduotas valstybės narės teismui, net jeigu pagal šį Reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.

3Prašymas tenkintinas.

4Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas dėl ginčo išsprendimo ketina kreiptis į Tromso arbitražą. Prašomas areštuoti laivas yra Lietuvos Respublikos Klaipėdos jūrų uoste, todėl pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo.

5Iš su ieškiniu pateikto liudijimo matyti, kad prašomam areštuoti laivui „Mount Kent“ leidžiama plaukioti su Rusijos Federacijos valstybine vėliava. 1952 m. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo (toliau – Konvencija) Lietuvos ratifikuota 2002-03-26 įstatymu Nr. IX-802 (įsigaliojo nuo 2002-05-04), Rusijos Federacija prie šios Konvencijos prisijungė 1999-01-06 federaliniu įstatymu N 13-??, todėl Konvencijos nuostatos taikytinos sprendžiant atsakovui – Rusijos Federacijos juridiniam asmeniui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“ – priklausančio laivo arešto klausimą (Konvencijos 8 str. 1 d.).

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai reiškia reikalavimą dėl sumokėjimo už atliktą laivo remontą. Pareiškėjas pagal Konvenciją laikytinas turinčiu jūrinį reikalavimą (Konvencijos 1 str. 1 d. l) punktas) ieškovu (Konvencijos 1 str. 3, 4 d.), turinčiu teisę reikalauti atsakovo, kuriam pareikštas jūrinis reikalavimas, laivo arešto (Konvencijos 3 str. 1 d.) kreipdamasis į Lietuvos Respublikos teismą (Konvencijos 4 str., 7 str. 2, 3 d., Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 12 str.). Konvencijos 2 straipsnyje nustatyta, kad laivas, plaukiojantis su susitariančiosios valstybės vėliava, gali būti areštuotas bet kurios susitariančiosios valstybės jurisdikcijoje siekiant užtikrinti kiekvieno jūrinio reikalavimo įvykdymą, tačiau jis negali būti areštuotas dėl jokio kito reikalavimo. Konvencijos 6 str. 2 dalyje taip pat nustatyta, kad procesines normas, susijusias su laivo areštu ir prašymu gauti 4 straipsnyje nurodytą sprendimą, taip pat visus su areštu susijusius procesinius klausimus reglamentuoja susitariančiosios valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo areštuotas ar pareikalauta areštuoti laivą, teisė.

7Vadovaujantis LR CPK 144 str. 1 d. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Vadovaudamasis LR CPK 148 str. 2 d. nuostatomis teismas, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos. Iš pareiškėjų prašymo matyti, kad preliminari ieškinio suma 1 069 262,81 NOK (418 562,92 Lt pagal oficialų 2009-03-16 valiutų kursą), todėl prašoma areštuoti atsakovui priklausantį laivą. Teismo nuomone, pareiškėjai pateikė pakankamai įrodymų dėl galimos grėsmės jų teisėtiems interesams bei dėl reikalavimo teisės į nurodytą įsiskolinimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų nurodyti reikalavimai yra turtinio pobūdžio, be to, ginčo suma yra labai didelė, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių laivas gali būti bet kuriuo metu išplukdytas iš Lietuvos Respublikos, atsakovei nesumokėjus už atliktus laivo remonto darbus. Atsižvelgus į šias aplinkybes, darytina išvada, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pateikimo kompetentingam arbitražui, būsimo arbitražo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nes atsakovas turtą gali paslėpti, sunaikinti ar perleisti tretiesiems asmenims (LR CPK 144 str. 1 d.). Kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik tada, kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė. Prašymas nagrinėtinas nepranešus atsakovui vadovaujantis LR CPK 148 str. 1 d.

8Atsižvelgus į aptartas aplinkybes pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas – areštuotinas atsakovui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“, ( - ), priklausantis laivas „Mount Kent“, ( - ), esantis Klaipėdos jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus, dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, taip pat supjaustyti laivą į metalo laužą ir išplukdyti jį iš Klaipėdos jūrų uosto. Laivo saugotoju skirtinas atsakovas žvejybinis kolektyvinis ūkis „Zimnyaya Zolotitsa“ (LR CPK 145 str. 1 d., 1 p., 4 p.).

9Kadangi dėl ginčo sprendimo ruošiamasi kreiptis į Tromso arbitražą, todėl pareiškėjas įpareigotinas per 14 d. pateikti įrodymus dėl kreipimosi su procesiniu dokumentu į Tromso arbitražą, nes priešingu atveju laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (LR CPK 148 str. 2 d.). Pažymėtina, kad atsakovo laivo areštas taikomas pagal 1952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo 7 str. 2 d. nuostatas.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d., 290?291 str., Konvencijos 1 str. 1 d., 7 str. 2 d.,

Nutarė

11pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

12Areštuoti atsakovui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya Zolotitsa“, ( - ) priklausantį laivą „Mount Kent“, ( - ), esantį Klaipėdos jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus, dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, taip pat supjaustyti laivą į metalo laužą ir išplukdyti jį iš Klaipėdos jūrų uosto.

13Laikinosios apsaugos priemonės iki kreipimosi į arbitražą taikomos siekiant užtikrinti pareiškėjo „Tromso Mekaniske AS“ būsimo ieškinio reikalavimus.

14Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjo pasirinktam antstoliui, Klaipėdos uosto Kapitonui.

15Apie nutarties įvykdymo rezultatus antstolis privalo informuoti Klaipėdos apygardos teismą.

16Įpareigoti antstolį įspėti laivo „Mount Kent“, ( - ), kapitoną apie atsakomybę už nustatytų apribojimų pažeidimą.

17Nutartį vykdyti skubiai.

18Areštuoto turto saugotoju paskirti atsakovą žvejybinį kolektyvinį ūkį „Zimnyaya Zolotitsa“ ir laivo „Mount Kent“ kapitoną.

19Nustatyti pareiškėjui terminą per keturiolika dienų nuo nutarties nuorašo gavimo dienos Klaipėdos apygardos teismui pateikti įrodymus dėl procesinio dokumento, kuriam užtikrinti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pateikimo Tromso arbitražui. Klaipėdos apygardos teismui nepateikus įrodymų dėl procesinio dokumento pateikimo per nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

20Nutarties kopijas išsiųsti šalims, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir Turto areštų aktų registrui.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, išnagrinėjusi... 2. pareiškėjas teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas dėl ginčo išsprendimo ketina kreiptis... 5. Iš su ieškiniu pateikto liudijimo matyti, kad prašomam areštuoti laivui... 6. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai reiškia reikalavimą dėl... 7. Vadovaujantis LR CPK 144 str. 1 d. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra... 8. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų... 9. Kadangi dėl ginčo sprendimo ruošiamasi kreiptis į Tromso arbitražą,... 10. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d., 290?291 str.,... 11. pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.... 12. Areštuoti atsakovui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimnyaya... 13. Laikinosios apsaugos priemonės iki kreipimosi į arbitražą taikomos siekiant... 14. Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjo pasirinktam antstoliui, Klaipėdos... 15. Apie nutarties įvykdymo rezultatus antstolis privalo informuoti Klaipėdos... 16. Įpareigoti antstolį įspėti laivo „Mount Kent“, ( - ), kapitoną... 17. Nutartį vykdyti skubiai.... 18. Areštuoto turto saugotoju paskirti atsakovą žvejybinį kolektyvinį ūkį... 19. Nustatyti pareiškėjui terminą per keturiolika dienų nuo nutarties nuorašo... 20. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...