Byla 2-37206-430/2014
Dėl įsakymo panaikinimo, žemės sklypo dalies nuomos sutarties pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti žemės sklypo dalies nuomos sutartį

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Reenergy“ atstovui advokatui Jovitui Elzbergui,

4atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atstovui K. U.,

5atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei D. K.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reenergy“ ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Lietuvos energija“ dėl įsakymo panaikinimo, žemės sklypo dalies nuomos sutarties pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti žemės sklypo dalies nuomos sutartį,

Nustatė

7teisme priimtas ieškovo UAB „Reenergy“ ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Lietuvos energija“ dėl įsakymo panaikinimo, žemės sklypo dalies nuomos sutarties pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti žemės sklypo dalies nuomos sutartį. Nurodė, kad ieškovas yra statinių, stovinčių valstybinės žemės sklype adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendrasavininkas. 2011-12-06 ieškovas bendrosios dalinės nuosavybės teise įsigijo dalį kitų statinių – kiemo statinių, esančių ( - ), Vilniuje, ir kartu su anksčiau turėta dalimi įgijo 3/70 dalis statinių. 2012-01-16 ieškovas bei kiti statinių bendraturčiai UAB „VAATC“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Bionovus“ sudarė Naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo sutartį. Minėta sutartimi šalys susitarė, kad UAB „VAATC“ naudosis statinio dalimis, patenkančiomis į žemės sklypo dalį pažymėtą indeksu B pridėtame plane, o ieškovas naudosis statinio dalimis, patenkančiomis į žemės sklypo dalį pažymėtą indeksu C pridėtame plane. Statinių dalių, kuriomis naudojasi ieškovas, tinkamam naudojimui bei valdymui yra būtina ir reikalinga 2,9715 ha žemės sklypo dalis pažymėta indeksu C pridėtame plane. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo sutarties sudarymo metu nuomojosi 77,0128 ha žemės sklypo dalį, tačiau sutiko atsisakyti savo nuomos teisių UAB „VAATC“ ir UAB „Reenergy“ naudai tam, kad įmonės galėtų naudotis atitinkamomis žemės sklypo dalimis reikalingomis statinių dalims eksploatuoti. 2012-02-20 buvo sudarytas naujas žemės sklypo planas, patikslinantis ankstesnį planą, pagal kurį buvo patikslinti indeksais B ir C pažymėtų žemės sklypo dalių plotai, UAB „VAATC“ bei UAB „Reenergy“ atitinkamai buvo priskirtos 4,0000 ha ir 3,7297 ha ploto dalys. 2014-03-03 buvo sudarytas dar vienas žemės sklypo planas, kuriuo dar kartą patikslinti žemės sklypo dalių B ir C plotai, atitinkamai žemės sklypo dalies B – 4,1105 ha, o žemės sklypo dalies C – 3,286 ha. 2014-03-03 minėto plano pagrindu ir UAB „VAATC“ prašymu Nacionalinė žemės tarnyba išnuomojo UAB „VAATC“ indeksu B pažymėtą žemės sklypo dalį. 2014-07-29 ieškovas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu išnuomoti žemės sklypo dalį, pažymėtą indeksu C. 2014-08-27 ieškovas sužinojo, kad Nacionalinė žemės tarnyba nusprendė žemės sklypo dalį, kurioje stovi ieškovui priklausantys statiniai, ne aukciono būdu išnuomoti ne ieškovui, o UAB „Lietuvos energija“, nors pastaroji jokio turto minėtame žemės sklype neturi. Tokie tarnybos priimti sprendimai pažeidžia ieškovo, kaip statinių savininko, teises bei teisėtus interesus. Teismo prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2014-07-29 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-869 dėl žemės sklypo dalies nuomos UAB „Lietuvos energija“; pripažinti negaliojančia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2014-07-29 įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-869 pagrindu sudarytą valstybinės žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalies, žemės sklypo plane pažymėtos indeksu C ir apribotos linijomis bei skaičiais 417-418-424-423-422-421, nuomos sutartį, sudarytą tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie ūkio ministerijos ir UAB „Lietuvos energija“; įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos sudaryti valstybinės žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalies, žemės sklypo plane pažymėtos indeksu C ir apribotos linijomis bei skaičiais 417-418-424-423-422-421, nuomos sutartį su ieškovu.

8Teisme gautas atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad statiniai (unikalus Nr. 1098-2025-3707), remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, yra kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai/aikštelė (danga: as13, a14, b91, b93, b94, a17, b86, b92, b95, b96, b97, b98, b99, a15, b100, a16, a101,; tvora: t34, t35, t36, t37; bordiūrai). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtinimo“, 28 punktu, vien formalus statinių turėjimas nesudaro pagrindo nuomoti valstybinės žemės ne aukciono tvarka. Pažymėjo, kad žemės sklypo dalyje, išnuomotoje UAB „Lietuvos energija“, yra ne visa ieškovui nuosavybės teise priklausančių kiemo statinių (3/70) dalis, o tik vielos tinklo tvora Nr. t34, dalis vielos tinklo tvoros Nr. t35, asfaltbetono danga Nr. as13, betono danga Nr. b91, dalis betono dangos Nr. b92. Dalis minėtoje žemės sklypo dalyje esančių objektų, priklausančių nuosavybės teise ieškovui, yra sunykusi. Tvora ir danga nėra savarankiški nekilnojamojo turto objektai, o pagrindinio daikto priklausiniai. Kiemo statinių pagrindinė naudojimosi paskirtis – kiti inžinieriniai statiniai. Ginčo žemės sklype esantys kiemo statiniai priskiriami neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, kurie turėtų tarnauti pagrindiniam statiniui ar įrenginiu, t.y. savarankiška veikla eksploatuojant šiuos objektus nevykdoma. Atsižvelgiant į tai, kad minėti kiemo statinio negali būti eksploatuojami pagal jų paskirtį, nėra įgyvendinama būtinoji sąlyga, reikalinga siekiant nuomoti valstybinę žemę lengvatinėmis sąlygomis. Todėl tokių objektų valdymas nuosavybės teise nesuteikia teisė be aukciono pirkti ar nuomoti valstybinės žemės po šiais statiniais, t.y. tokių statinių buvimas neturi įtakos nuomojant valstybinę žemę. Šių inžinierinių statinių savininkai neįgyja pirmumo teisė ne aukciono tvarka nuomoti valstybinės žemės. Atsakovas UAB „Lietuvos energija“ turi prioritetines teises be aukciono nuomoti žemės sklypo dalį, net ir neturėdama jokio nekilnojamojo turto žemės sklypo dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi. Pažymėjo, kad vien aplinkybė, jog valstybinė žemė yra išnuomota vienam subjektui, nesuteikia pagrindo išnuomoti valstybinės žemės kitam subjektui. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teisme gautas atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2014-05-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų pripažinimo valstybei svarbiai ekonominiais projektais“, pripažino Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektus valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir pritarė, kad atsakovas jį įgyvendintų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatomis, atsakovas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį, kuri yra būtina Vilniaus projekto įgyvendinimui. 2014-07-29 buvo priimtas tarnybos įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-869, kuriuo nuspręsta išnuomoti sklypo dalį atsakovui. Atsakovas šiuo metu vykdo pasirengimo įgyvendinti Vilniaus projektą darbus ir numato sklypo dalyje įrengti (naujai pastatyti) nutarimo nuostatas atitinkančius energijos gamybos įrenginius. Atsakovas, įgyvendindamas Vilniaus projektą, veikia viešojo intereso užtikrinimo tikslais. Pažymėjo, kad sklypo dalies nuomos sutartis laikytina teisėta ir ją sudarant buvo tinkamai įgyvendintos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės nuomą ne aukciono tvarka, nuostatos. Ieškovas tinkamai nepagrindė ir neįrodė savo teisės sudaryti sklypo dalies valstybinės žemės nuomos sutartį, o sklypo dalies nuomos sutarties sudarymas su ieškovu ne tik neatitiktų imperatyvių teisės aktų nuostatų, bet ir pažeistų viešąjį interesą. Teismo prašo ieškinį atmesti.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Prašė teismo ieškinį tenkinti.

11Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Teismo prašė ieškinį atmesti.

12Teismo posėdžio metu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Teismo prašė ieškinį atmesti.

13Ieškinys atmestinas.

14Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas yra statinių, stovinčių valstybinės žemės sklype adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendrasavininkas (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, tomas 1, b.l. 11-32). 2011-12-06 ieškovas bendrosios dalinės nuosavybės teise įsigijo dalį kitų statinių – kiemo statinių, esančių ( - ), Vilniuje, ir kartu su anksčiau turėta dalimi įgijo 3/70 dalis statinių. 2012-01-16 ieškovas bei kiti statinių bendraturčiai UAB „VAATC“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Bionovus“ sudarė Naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo sutartį (tomas 1, b.l. 42-46). Minėta sutartimi šalys susitarė, kad UAB „VAATC“ naudosis statinio dalimis, patenkančiomis į žemės sklypo dalį pažymėtą indeksu B pridėtame plane, o ieškovas naudosis statinio dalimis, patenkančiomis į žemės sklypo dalį pažymėtą indeksu C pridėtame plane. Ieškovas nurodė, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo sutarties sudarymo metu nuomojosi 77,0128 ha žemės sklypo dalį, tačiau sutiko atsisakyti savo nuomos teisių UAB „VAATC“ ir UAB „Reenergy“ naudai tam, kad įmonės galėtų naudotis atitinkamomis žemės sklypo dalimis reikalingomis statinių dalims eksploatuoti. 2012-02-20 buvo sudarytas naujas žemės sklypo planas, patikslinantis ankstesnį planą, pagal kurį buvo patikslinti indeksais B ir C pažymėtų žemės sklypo dalių plotai, UAB „VAATC“ bei UAB „Reenergy“ atitinkamai buvo priskirtos 4,0000 ha ir 3,7297 ha ploto dalys (tomas 1, b.l. 52-57). Ieškovo teigimu, 2014-03-03 buvo sudarytas dar vienas žemės sklypo planas, kuriuo dar kartą patikslinti žemės sklypo dalių B ir C plotai, atitinkamai žemės sklypo dalies B – 4,1105 ha, o žemės sklypo dalies C – 3,286 ha. 2014-07-29 ieškovas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu išnuomoti žemės sklypo dalį, pažymėtą indeksu C (b.l. 56). Atsakovas UAB „Lietuvos energija“ kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį, kuri yra būtina Vilniaus projekto įgyvendinimui (tomas 2, b.l. 15). 2014-07-29 buvo priimtas tarnybos įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-869, kuriuo nuspręsta išnuomoti žemės sklypo dalį, žemės sklypo plane pažymėtą indeksu C, atsakovui UAB „Lietuvos energija“ ne aukciono būdu (tomas 2, b.l. 20-22), 2014-08-28 buvo sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis (tomas 2, b.l. 17-19).

15Byloje kilo ginčas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarytos ne aukciono būdu teisėtumo.

16Lietuvos Aukščiausias Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose, pasisakė, kad teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis apibrėžtumas. Šių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus. Teisė naudotis valstybine žeme, reikalinga pastatams ir statiniams eksploatuoti, taip pat teisė teisės aktuose nustatyta tvarka ją nuomoti ar pirkti yra įstatyme nustatyta teisė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis, Civilinio kodekso XXIX skyrius, Žemės įstatymas (1994 m. balandžio 26 d. įstatymo Nr. I-446 redakcija), kiti specialieji įstatymai). Pastatų savininkai (nuomotojai) turi įstatymo garantuotą ir ginamą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka nuomoti ar pirkti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą valstybinės žemės sklypą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-18 nutartis Nr.3K-3-180/2008; 2014-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2014; 2014-10-15 nutartis Nr.3K-3-436/2014).

17Pagal CK 6.551 straipsnio 2 dalį valstybinė žemė ne aukciono būdu išnuomojama, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas numato, kad valstybinės žemės sklypai gali būti be aukciono išnuomojami ar parduodami, jei jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais; valstybinės žemės sklypai išnuomojami ar parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (9 str. 6 d. 1 p., 10 str. 5 d. 1 p.). Asmeniui priklausančių statinių žemės sklype buvimas yra pagrindas valstybei ir fiziniam arba juridiniam subjektui sukurti teises bei pareigas valstybinių žemės sklypų naudojimo srityje, tame tarpe ir teisė pastatų savininkui išsinuomoti valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, o valstybei pareiga šį žemės sklypą išnuomoti.

18Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas, ginčydamas ne aukciono būdu sudarytą nuomos sutartį remiasi ta aplinkybe, jog jam išnuomotoje žemės sklypo dalyje nuosavybės teise priklauso dalis statinių, todėl nuomos sutartis turėjo būti sudaryta su ieškovu, o ne su atsakovu UAB „Lietuvos energija“. Ieškovo argumentus, jog žemės sklypo dalis privalo būti išnuomota visiems bendraturčiams, atsižvelgiant į jų nuomojamas statinių dalis, o Nacionalinė žemės tarnyba privalo visus bendraturčius vertinti vienodai ir užtikrinti jiems vienodas nuomos teises į valdomas statinių dalis, teismas laiko teisiškai nepagrįstais, kadangi teisė ne aukciono būdu nuomotis valstybinę žemę siejama su statinių ar įrenginių, išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui, valdymu ( Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalis 1 punktas). Analogiška nuostata pakartota ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtinimo“, 28 punkte, pagal kurį daroma išlyga žemės sklypams, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Taigi, vien formalus statinių turėjimas nesudaro pagrindo nuomoti valstybinės žemės ne aukciono tvarka. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovui nuosavybės teise priklauso ir valdomi: tvora, aikštelės su gelžbetonio ir asfalto danga (danga: as13, a14, b91, b93, b94, a17, b86, b92, b95, b96, b97, b98, b99, a15, b100, a16, a101,; tvora: t34, t35, t36, t37; bordiūrai) pagal savo prigimtį laikytini neturinčiais aiškios funkcinės priklausomybės statiniais, tarnaujančiais statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui (b.l.1 t. 11-32;2 t. 10-13). Taigi, ieškovas nepriskirtinas prie asmenų, kuriems įstatymas suteikia galimybę ne aukciono būdu nuomotis valstybinę žemę.

19Ieškovas teisiniams ieškinio argumentams pagrįsti remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartyje Nr.3K-3-577/2008 išsakytais argumentais dėl valstybės pareigos išnuomoti ne aukciono būdu valstybinę žemę užstatytą nuosavybės teise priklausančiais pastatais. Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2012; 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012; 2014- 10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2014). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartimi Nr.3K-3-577/2008, kuria remiasi ieškovas, buvo galutinai išspręstas iš esmės skirtingas ginčas, kadangi kasatorius siekė valstybinės žemės nuomos, pasibaigus nuomos sutarčiai. Teismas konstatavo, jog nuomos santykiai yra nutrūkę, o kasatorius, kuriam priklausė 26 procentų baigtumo sandėlys ir pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis buvo pažeistas (apdegęs), nesant įrodymų apie statinio atstatymą, neturi pirmumo teisės sudaryti naują nuomos sutartį. Taigi, šioje byloje vadovautis ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nėra pagrindo, kadangi nagrinėtas ginčas nelaikytinas nei analogišku, nei iš esmės tapačiu šioje byloje nagrinėjamam ginčui. Svarbu tik tai, kad minėtoje byloje kasacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistais žemesnių instancijų sprendimus, kuriais ieškinys buvo atmestas, dar kartą akcentavo, kad negali būti išnuomojami žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar pastatyti tik laikini statiniai, arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui.

20Vadovaujantis aptartu teisiniu reglamentavimu ir nurodytais argumentais, ieškinys atmetamas.

21Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB „REENERGY“ priteistina 27,48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 (CPK 92 straipsnis).

22Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo UAB „REENERGY“, j.a.k. 300620335, valstybės naudai 27,48 Lt (dvidešimt septynis Lt 48 ct) (7,95 Eur (septinis Eur 95 Eur centų)) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Reenergy“ atstovui advokatui Jovitui Elzbergui,... 4. atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atstovui K. U.,... 5. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. teisme priimtas ieškovo UAB „Reenergy“ ieškinys atsakovams Nacionalinei... 8. Teisme gautas atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. Teisme gautas atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atsiliepimas į ieškinį.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Lietuvos energija“ atstovas su... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas yra... 15. Byloje kilo ginčas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarytos ne... 16. Lietuvos Aukščiausias Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose,... 17. Pagal CK 6.551 straipsnio 2 dalį valstybinė žemė ne aukciono būdu... 18. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas, ginčydamas ne aukciono būdu sudarytą... 19. Ieškovas teisiniams ieškinio argumentams pagrįsti remiasi Lietuvos... 20. Vadovaujantis aptartu teisiniu reglamentavimu ir nurodytais argumentais,... 21. Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB „REENERGY“ priteistina 27,48 Lt... 22. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „REENERGY“, j.a.k. 300620335, valstybės naudai... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...