Byla 2A-1663/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ ir trečio asmens uždarosios akcinės bendrovės transporto firmos „Transmitto“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovo – tiekėjų grupės, susidedančios iš uždarosios akcinės bendrovės „BMC Baltic“ (įgalioto atsakingo partnerio) ir BMC Sanayive Ticaret A.S. ieškinys atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos autobusų parkas“ dėl viešo konkurso sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė transporto firma „Transmitto“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, civilinės bylos Nr. 2-874-370/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas dalyvaudamas iš ES fondų lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonės „Kompleksinė viešojo transporto plėtra“ įgyvendinime, paskelbė ir vykdo atvirąjį pirkimo konkursą „Žemagrindžių vienaukščių miesto tipo autobusų, eksploatacijai naudojančių suspaustas gamtines dujas, pirkimas“ (pirkimo numeris 108788), pirkimo tikslas – atviro konkurso būdu parinkti transporto priemonių tiekėją, kuris pagal sudarytą sutartį patiektų naujas transporto priemones, BVŽP kodas 34121100-2 „Viešojo transporto paslaugų autobusai“ (pirkimo sąlygų 7 p.); pirkimo objektas – 12 vnt. žemagrindžių, vienaukščių miesto tipo autobusų, eksploatacijai naudojančių suspaustas gamtines dujas. Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (pirkimo sąlygų 65 p.). Atsakovo viešojo pirkimo komisija konstatavo, kad trečiojo asmens konkursinis pasiūlymas yra surinkęs 96,66 balus, ieškovo – 96,48 balus. Atsižvelgiant į tokius skaičiavimus, viešojo pirkimo komisija sudarė laimėtojų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašė trečiąjį asmenį. 2011-10-26 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kuria iš esmės ginčijo atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo dalį – pagal T2 kriterijų skirti trečiojo asmens pasiūlymui 10 balų – nurodė, kad trečiojo asmens nurodytas autorizuotas garantinis servisas nėra Klaipėdoje, kas sudarytų pagrindą trečiojo asmens pasiūlymui skirti ne daugiau nei 8 balus ir ieškovo pasiūlymą įrašyti pirmuoju numeriu. 2011-10-27 pranešimu Nr. 612 atsakovas informavo ieškovą apie pateiktos pretenzijos atmetimą dėl praleistų terminų pretenzijai dėl pasiūlymų A dalies vertinimų pateikti. 2011-10-27 ieškovas pateikė papildomą pretenziją. 2011-11-02 pranešimu Nr. 618 atsakovas ieškovo papildomą pretenziją atmetė.

4Ieškovas ieškiniu teismo prašė panaikinti atsakovo sprendimus pagal T2 kriterijų trečiajam asmeniui UAB „Transmitto“ skirti 10 balų ir nustatyti pasiūlymų eilę laimėtoju konkurse (pirkimo Nr. 108788) pripažįstant UAB „Transmitto“ ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti ieškovo pateikto konkursinio pasiūlymo vertinimą.

5Ieškovas nurodė, kad tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „BMC Baltic“ ir BMC Sanayive Ticaret A.S., pateikė pasiūlymą atvirame konkurse (pirkimo Nr. 108788) „Naujų žemagrindžių vienaukščių miesto tipo autobusų eksploatacijai naudojančių suspaustas gamtines dujas, pirkimas“. Ieškovo pasiūlymas, kaip ir atsakovo pasiūlymas buvo pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų techninius ir kitus pirkimo dokumentų reikalavimus, atliktas pasiūlymų įvertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, nustatytus konkurso sąlygose, ir sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje po skaičiavimų patikslinimų pirmuoju numeriu buvo įrašytas UAB „Transmitto“ pasiūlymas, surinkęs 96,66 ekonominio naudingumo balus, o ieškovo pasiūlymas surinko 96,48 ekonominio naudingumo balus. Atsakovas 2011-11-02 raštu Nr. 618 ieškovo pretenziją atmetė, nurodydamas, jog pagal trečiojo asmens pasiūlyme pateiktus dokumentus, kuriuose nurodyta, kad garantinis autobusų aptarnavimas bus atliekamas Sudmantų k., Klaipėdos r., esančiame UAB „Transeuro Group“ servise, ir pagal trečiojo asmens deklaracijas, kuriose nurodyta, kad servisas yra gamintojo autorizuotas, sprendė, jog trečiajam asmeniui pagal kriterijų T2 komisija pagrįstai skyrė 10 balų, kaip buvo nustatyta konkurso sąlygose. Atsakovas savo sprendimą papildomai motyvavo tuo, kad Sudmantai yra arti Klaipėdos miesto, ir pagal bendrąjį planą patenka į Klaipėdos miesto įtakos zoną, todėl, atsakovo nuomone, buvo pagrindas taikyti konkurso sąlygų T2 kriterijaus reikšmę trečiojo asmens pasiūlymui skirti maksimalų 10 balų įvertinimą.

6Ieškovo nuomone, atsakovo sprendimas trečiojo asmens siūlomą garantinį servisą, esantį už Klaipėdos miesto ribų, vertinti kaip esantį Klaipėdoje, yra paremtas ne konkurso sąlygomis, bet konkurso sąlygų nuostatų plečiamuoju aiškinimu. Jokie atsakovo aiškinimai dėl „15 km atstumo“ ar „panašaus atstumo“ ar teritorijų, patenkančių į Klaipėdos miesto įtakos sritį pagal bendrąjį planą, konkurso dalyviams nebuvo pateikti iki konkurso sąlygose nustatyto pasiūlymų paaiškinimo termino dienos, todėl ieškovas į šiuos aiškinimus negalėjo atsižvelgti ir susirado bendradarbiavimo partnerį (neautorizuotą gamintojo servisą), esantį Klaipėdoje, siekdamas gauti 9 balus (vietoj 7), taip patirdamas papildomus pasiūlymo kaštus ir mažindamas savo pasiūlymo ekonominį naudingumą. Ieškovo vertinimu, iš anksto nežinomomis sąlygomis bei atsakovo aiškinimais, jog konkurso sąlygą „autorizuotas garantinis servisas yra Klaipėdoje“ galima „palenkti“ taip, kaip patogiau atsakovui ir jo proteguojamam tiekėjui. Laikantis atsiliepime dėstomų kriterijaus reikšmės interpretacijų, T2 kriterijaus nustatymas apskritai netektų prasmės, nes reikalavimas „autorizuotas garantinis servisas yra Klaipėdoje“ priklausytų nuo atsakovo diskrecijos pasiūlymų vertinimo metu aiškinti kriterijaus reikšmes jam patogiu būdu (t. y. kad Klaipėda reiškia ir Klaipėdos rajoną ar Klaipėdos apskritį ar atstumus, nutolusius nuo atsakovo buveinės ne didesniu nei, pavyzdžiui, 30 km ar 50 km ar panašiu atstumu), tačiau neribotą perkančiosios organizacijos diskreciją draudžia viešųjų pirkimų normos, todėl tik griežtas konkurso sąlygų laikymasis leidžia pasiekti pirkimo tikslą ir užtikrina skaidrumo principo įgyvendinimą.

7Šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimai (skirtingai, nei mažiausios kainos pirkimų atvejais, kai alternatyvūs pasiūlymai draudžiami), tiekėjams leido pasirinkti kelias garantinio aptarnavimo paslaugos teikimo alternatyvas, kurių vieną (t. y. servisą Klaipėdoje, o ne Klaipėdos rajone ar 15 km nuo Klaipėdos), pasirinko ieškovas, atsižvelgdamas į aiškius pirkimo dokumentų reikalavimus ir turėdamas pagrįstus lūkesčius, jog tik susitarus bendradarbiauti su servisu, esančiu Klaipėdos mieste, tiekėjai, pagal serviso autorizacijos lygį gali pretenduoti į atitinkamą 10 ar 9 balų įvertinimą. Ieškovo vidinė motyvacija rinktis vieną ar kitą garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo partnerį yra susijusi su jo pasiūlymo ekonominiu naudingumu, tačiau vidinė motyvacija nėra nei konkurso sąlygų objektas, nei bylos dalykas. Ieškovo įsitikinimu, vien pats iš anksto paskelbtų konkurso sąlygų nesilaikymo faktas lemia skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų pažeidimus.

8Taip pat, ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai nesprendė, jog trečiojo asmens pasiūlytas UAB „Transeuro Group“ servisas yra gamintojo autorizuotas servisas. Trečiojo asmens pateiktas įgaliojimas atstovauti autobusų gamintojui „Iveco“ ir trečiojo asmens priesaikos pažyma, jog autobusų garantinė priežiūra bus atliekama reikalaujamais terminais, kartu reiškia ir tai, jog UAB „Transeuro Group“ servisas, esantis Sudmantų k., Klaipėdos r., yra gamintojo autorizuotas servisas, kuriam kartu atitinkant teritorinį kriterijaus rodiklį būtų skiriamas 10 balų įvertinimas. Trečiasis asmuo, be savo paties deklaracijų, nėra pateikęs jokių įrodymų, jog UAB „Transeuro Group“ servisas, esantis Sudmantų k. Klaipėdos r., būtų autorizuotas autobusų gamintojo „Iveco“. UAB „Transmitto“ pateiktos papildomos priesaikos pažymos apie „Iveco“ serviso taškus, nereiškia ir neįrodo, jog autobusų gamintojas „Iveco“ autorizavo UAB „Transeuro Group“ servisą, nesant gamintojo patvirtinimų ar įrodymų apie gamintojo atliktą konkretaus serviso autorizaciją, trečiojo asmens pateikiami dokumentai ar patvirtinimai negali būti laikomi pakankamu įrodymu, kuriuo tiekėjas gali grįsti atitiktį pasiūlymo kokybinio vertinimo kriterijams.

9Dėl perkančiosios organizacijos nustatyto tiekėjų ekonominio naudingumo balų skirtumo (96,66–96,48=0,18) ieškinį pripažinus pagrįstu vienu arba abiem ieškinyje nurodytais motyvais, trečiojo asmens pasiūlymo ekonominis naudingumas būtų pripažintas pagrįstai mažesniu bent vienu ar keliais ekonominio naudingumo balais, o ieškovo pasiūlymas – ekonomiškai naudingiausiu, todėl ieškovo nuomone, panaikinus perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Transmitto“ pasiūlymo T2 kriterijaus įvertinimo dešimčia balų ir tolesnius atsakovo priimtus sprendimus, kuriais sudaryta pasiūlymų eilė pirmą vietą skiriant UAB „Transmitto“ pasiūlymui bei nusprendžiant su šiuo tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį, atsakovas įpareigotinas iš naujo atlikti UAB „Transmitto“ pasiūlymo įvertinimą, atsižvelgiant į neteisėtais pripažintinus perkančiosios organizacijos sprendimus, bei atlikti kitus atsakovui VPĮ priskirtinus veiksmus.

10Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Transmitto“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sprendimas trečiojo asmens pasiūlymui T2 kriterijų grupėje skirti 10 balų yra teisingas, juo nebuvo pažeisti jokie VPĮ 3 str. įtvirtinti bendrieji viešųjų pirkimų principai, buvo užtikrintas tinkamas viešojo pirkimo tikslų įgyvendinimas (pasiekimas). Atsižvelgiant į viešojo pirkimo konkurso tikslą – ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimą – perkančioji organizacija privalo iš esmės, o ne formaliai nustatyti, ar konkurso dalyvių pateiktas konkursinis pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas ir pirkimo tikslą. Šiuo aspektu formalumo viešuosiuose pirkimuose momentas, nepažeidžiantis viešojo pirkimo principų, niekada neįgyja prioriteto viešojo pirkimo konkurso tikslų siekimo atžvilgiu.

11Pirkimo dokumentų X dalies 4 lentelėje, kriterijaus T2 aukščiausio įvertinimo dalyje yra nustatomas reikalavimas – „Gamintojo atstovybė ir autorizuotas garantinis servisas yra Klaipėdoje, kurio patalpose vienu metu galima atlikti aptarnavimą ir/ar remontą min. dviem transporto priemonėms (autobusams)“. Nurodytas reikalavimas nėra apibrėžtas konkrečiu teritorijos priskyrimu kategoriškai miesto arba užmiesčio teritoriniam priklausomumui. Toks sąlygos nustatymas buvo ir yra sąlygotas siekio nediskriminuoti tiekėjų, kurių servisai, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto ilgio ir pločio santykį (miestas labai ilgas – 22,5 km, tačiau siauras – 6,5 km) yra 15 km spinduliu nuo atsakovo buveinės. Taigi pirkimo sąlygose nustatydamas kriterijų „Klaipėdoje“, o ne „Klaipėdos mieste“, atsakovas siekė sudaryti sąlygas visiems galimiems tiekėjams ar jų partneriams, esantiems panašiu atstumu nuo atsakovo buveinės lygiomis sąlygomis dalyvauti konkurse. Trečiojo asmens turimas servisas, nors ir formaliai esantis adresu Žiedo g. 4, Sudmantai, Klaipėdos rajonas, pagal patvirtintą Klaipėdos miesto bendrąjį planą patenka į Klaipėdos miesto teritoriją, yra Klaipėdos miesto įtakos ir plėtros zonoje, kurioje formuojasi pramonės įmonių zona. Ši teritorija yra neatsiejamai susieta su Klaipėdos miesto infrastruktūra, pro trečiojo asmens pasirinktą autoservisą eina miesto visuomeninio transporto maršrutas ir detaliuosiuose planuose nurodoma kaip tolimesnio miesto vystymo ir naudojimo zona. Trečiojo asmens turimas oficialus „Iveco“ atstovo servisas yra už 5,7 km nuo atsakovo buveinės, o kiti servisai, esantys Klaipėdos miesto teritorinėse ribose yra (gali būti) iki 10 km ir dar didesniu atstumu nuo atsakovo buveinės. Aptariamos sąlygos aiškinimas ieškovo nurodomu būdu nepagrįstai siaurintų ne tik tiekėjų konkurencingų konkursinių pasiūlymų pateikimo galimybę, bet ir nepagrįstai ribotų atsakovo teisę pirkti ekonomiškai naudingiausią, kokybišką paslaugą iš arčiausiai nuo atsakovo buveinės esančio oficialaus serviso autobusų garantiniam aptarnavimui, nes iš esmės šioje teritorijoje sukoncentruotos oficialios transporto priemonių gamintojų atstovybės, būdamos arčiausiai galimo paslaugos pirkėjo, dėl formalaus teritorinio ribojimo prarastų galimybę teikti konkurencingus pasiūlymus. Toks aiškinimas prieštarautų viešųjų pirkimų principų ir tikslų siekimo santykio taikymui ir būtų neteisingas, iš esmės būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas ir nepagrįstai bei dirbtinai būtų sudaromos sąlygos, diskriminuojančios tiekėjo, trečiojo asmens UAB TF „Transmitto“ konkursinį pasiūlymą, tai iš esmės prieštarautų esminių viešojo pirkimo principų – taupiai naudojant viešojo subjekto lėšas, įgyti kokybišką prekę – tinkamam įgyvendinimui.

12Aptariama konkurso sąlyga, nurodytas kriterijus neturėjo jokios reikšmės ir įtakos ieškovo konkursinio pasiūlymo sprendinių pasirinkimui, t. y. ieškovo konkursinio pasiūlymo, konkrečių sąlygų pateikimas, jų pasirinkimas niekaip nebuvo įtakotas galimo sąlygų „Klaipėdoje“ ir „Klaipėdos mieste“ aiškinimo. Ieškovas pripažino, kad neturi ir negali pasiūlyti jokio oficialaus BMC autobusų gamintojo atstovo serviso paslaugų Klaipėdoje ar gretimuose rajonuose. Ieškovo pasirinktas neautorizuotas servisas autobusų garantiniam aptarnavimui Klaipėdoje užtikrino maksimalaus įmanomo balo skyrimą ieškovui už pasiūlytą gamintojo neautorizuotą servisą Klaipėdoje. Dėl šių priežasčių pripažintina, kad ieškovo keliamos sąvokų aiškinimo problemos neturi jokios reikšmės geresnio ieškovo pasiūlymo pateikimo galimybėms, t. y. niekaip nepažeidė ir nedarė įtakos ieškovo apsisprendimui teikti konkursinį pasiūlymą. Be to, ieškovas nė karto nesikreipė į atsakovą dėl pirkimo dokumentų sąlygų išaiškinimo, todėl darytina išvada, kad visos pirkimo dokumentų sąlygos ieškovui buvo gerai suprantamos, aiškios.

13Ieškovo argumentas, kad trečiasis asmuo yra pasirinkęs netinkamą servisą autobusų garantiniam aptarnavimui atlikti, t. y. UAB „Transeuro Group“ servisą, yra klaidingas. Ieškovo nurodytas juridinis asmuo niekada jokiuose pirkimo dokumentuose nebuvo pristatomas ar nurodomas kaip galimas trečiojo asmens siūlomas servisas autobusų garantiniam aptarnavimui atlikti. Visų konkursinių pasiūlymų vertinimo metu atsakovo viešųjų pirkimų komisija vertino tik paties trečiojo asmens, turinčio savo autorizuotą IVECO – IRISBUS servisą, esantį adresu Žiedo g. 4, Sudmantai. Trečiojo asmens turimas servisas, esantis Žiedo g. 4, Sudmantuose, pagal suteiktą gamintojo Iveco Czech Republic a.s. patvirtinimą veikia kaip oficialus IVECO – IRISBUS autorizuotas serviso centras. Šios aplinkybės yra patvirtintos ne remiantis ieškinyje nurodomais dokumentais (įgaliojimais, tiekėjo patvirtinimais), o remiantis trečiojo asmens su konkursiniu pasiūlymu pateiktais dokumentais – oficialiu gamintojo Iveco Czech Republic a.s. 2011-07-29 patvirtinimu, 2011-08-29 trečiojo asmens pažyma apie „Iveco“ serviso centrus, trečiojo asmens pateiktu „Iveco“ serviso įrangos sąrašu, 2011-08-30 pardavėjo/gamintojo ekspertų sąrašu, trečiojo asmens ekspertų, dalyvavusių gamintojo vykdytuose mokymuose, susijusiuose su būtent siūlomo pirkti autobuso modeliu, kvalifikacijos pažymėjimais.

14Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime pasisakė tik dėl ieškovo argumento, jog pirkimo laimėtojo servisas nėra Klaipėdos mieste. Savivaldybės administracija šiuo klausimu sutiko su atsakovo nuomone.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino - panaikino atsakovo UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pirkimų komisijos 2011-10-20 sprendimus, kuriais pagal T2 kriterijų trečiajam asmeniui UAB TF „Transmitto“ buvo skirta 10 balų, taip pat panaikino pasiūlymų eilę, kurioje konkurso (pirkimo Nr. 108788) laimėtoju pripažintas UAB TF „Transmitto“ ir įpareigojo atsakovą iš naujo atlikti pateiktų konkursinių pasiūlymų vertinimą.

17Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl konkursinių pasiūlymų techninės (A) dalies vertinimo, konkrečiai – 73 punkto 4 lentelėje „Kokybinių vertinimo kriterijų aprašymas“ nustatyto kriterijaus T2 įverčių – dviem aspektais: 1) kokybiniu aptarnavimo ir/ar remonto serviso (gamintojo atstovybė ir garantinis servisas arba gamintojo neautorizuotas servisas), 2) teritoriniu (servisas Klaipėdoje arba ne didesniu kaip 150 km atstumu iki Klaipėdos).

18Dėl pirmojo aspekto teismas nurodė, jog ieškovo argumentas, kad trečiojo asmens pasiūlytas servisas nėra autorizuotas autobusų gamintojo „Iveco“, vien todėl trečiajam asmeniui T2 kriterijus negalėjo būti įvertintas 10 balų, rėmėsi klaidinga prielaida, kad trečiojo asmens autoservisas yra UAB „Transeuro Group“. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija vertino tik trečiojo asmens turimą autorizuotą IVECO – IRISBUS servisą. Šios aplinkybės yra patvirtintos ne įgaliojimais ir paties trečiojo asmens deklaracijomis (kaip ieškinyje teigia ieškovas), o trečiojo asmens su konkursiniu pasiūlymu pateiktais dokumentais – oficialiu gamintojo Iveco Czech Republic a.s. 2011-07-29 patvirtinimu, 2011-08-29 trečiojo asmens pažyma apie „Iveco“ serviso centrus, trečiojo asmens pateiktu „Iveco“ serviso įrangos sąrašu, 2011-08-30 pardavėjo/ gamintojo ekspertų sąrašu, trečiojo asmens ekspertų, dalyvavusių gamintojo vykdytuose mokymuose, susijusiuose su būtent siūlomo pirkti autobuso modeliu, kvalifikacijos pažymėjimais. Su šiais dokumentais ieškovas netrukdomai galėjo susipažinti ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, todėl vien aplinkybė, kad atsakovas atsakyme į pretenziją šių trečiojo asmens serviso autorizaciją patvirtinančių įrodymų ieškovui nepateikė, neužkerta galimybės šiais įrodymais atsakovei, ar juo labiau – trečiajam asmeniui, remtis teisminio nagrinėjimo metu.

19Vadovaudamasis tuo, teismas darė sprendė, kad ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB TF „Transmitto“ serviso kaip neatitinkančio konkurso sąlygų „gamintojo autorizuoto serviso“ sąvokos nepagrįsti.

20Dėl antrojo aspekto teismas, sutiko su ieškovo argumentais ir nurodė, jog remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nustatomos savivaldybės ir jų centrai, viena iš kurių „Klaipėdos miesto (centras – Klaipėda)“. Šnekamojoje kalboje „Klaipėda“ taip pat suprantama pirmiausia kaip miestas, o ne rajonas, regionas, apskritis, kraštas, apygarda, apylinkė ar kt.

21Taigi kriterijaus T2 įverčiui įtakos turinčiose sąlygose dėl serviso vietos pavadinimą „Klaipėdoje“ galima suprasti kaip „Klaipėdos mieste“. Aiškinimas, kad vietą „Klaipėdoje“ reikėjo suprasti kaip teritoriją, apimančią Sudmantų kaimą, t. y. gretimos savivaldybės Klaipėdos rajono (centras – Gagždai) teritoriją, yra nepagrįstas. Aplinkybė, kad Sudmantų kaimas yra tik už 5,7 km nuo atsakovo buveinės, šiuo atveju neturi įtakos sąlygos aiškinimui, nes sąlygose nurodyti tik šie atstumo kriterijai – atstumas nuo Klaipėdos iki 150 arba 350 km. Teismas atmetė ir atsakovo bei trečiųjų asmenų argumentus, kad UAB TF „Transmitto“ autobusų techninio aptarnavimo servisas pagal patvirtintą Klaipėdos miesto bendrąjį planą patenka į Klaipėdos miesto teritoriją, yra Klaipėdos miesto įtakos ir plėtros zonoje, kurioje formuojasi pramonės įmonių zona, nes šie kriterijai nebuvo perkelti į konkurso sąlygas.

22Teismas pripažino, kad atstumo nuo atsakovo buveinės iki tiekėjo serviso, susisiekimo patogumo (infrastruktūros) kriterijai yra protingi ir labiau pagrįsti nei serviso vietos formaliose miesto ribose, tačiau atsakovas minėtų kriterijų į konkurso sąlygas neįtraukė, todėl jam tenka netinkamų sąlygų suformulavimo padarinių rizika. Atsakovas nepagrįstai atsikerta, kad ieškovas anksčiau jokių pretenzijų dėl sąlygų nereiškė, neprašė jų išaiškinti – šios aplinkybės nenumatytos kaip užkertančios galimybę pateikti pretenziją, byloje nėra ginčo, kad pretenzija pateikta įstatymo (VPĮ 94 str.) nustatyta tvarka.

23Dėl aptariamos sąlygos aiškinimo įtakos ieškovo pasiūlymui teismas nurodė, kad aplinkybė, ar ieškovo konkursinio pasiūlymo sprendinių pasirinkimui turėjo ar neturėjo reikšmės konkrečios sąlygos turinys, negali pateisinti tos sąlygos pakeitimą taip suteikiant nepagrįstą pranašumą kitam tiekėjui. Pažymėjo, kad konkurso laimėtojas nustatomas ne vien pagal ginčo sąlygą, o pagal techninės (A) dalies bei kainos (B) dalies suminius rezultatus. Tiekėjo pasiūlymas formuojamas derinant skirtingas pasiūlymo sąlygas tarpusavyje. Ieškovas nurodė, kad turėjo lūkesčius, jog tik susitarus bendradarbiauti su servisu, esančiu Klaipėdos mieste, tiekėjai pagal serviso autorizacijos lygį gali pretenduoti į atitinkamą 10 ar 9 balų įvertinimą. Žinant atsakovo pateikiamas „Klaipėdos“ interpretacijas, ieškovas būtų turėjęs galimybę susitarti su kitu ne Klaipėdos mieste, bet atsakovo interpretuojamose teritorijos ribose įsisteigusiu autobusus aptarnaujančiu servisu, taikančiu mažesnius aptarnavimo įkainius, kurie ieškovui būtų leidę pasiūlyti pirkimo objektą – prekes ir aptarnavimo paslaugas – mažesnėmis kainomis ir tokiu būdu padidinę ieškovo pasiūlymo ekonominį naudingumą.

24Atsakovo argumentą, kad ieškovo pasiūlytas sąlygų aiškinimas prieštarautų viešųjų pirkimų principų ir tikslų siekimo santykio taikymui, iš esmės prieštarautų esminių viešojo pirkimo principų – taupiai naudojant viešojo subjekto lėšas, įgyti kokybišką prekę – tinkamam įgyvendinimui, teismas pripažino nepagrįstu, remdamasis tuo, kad pirkimų tikslai negali pateisinti pirkimų principų nepaisymo.

25Teismas konstatavo, kad atsakovas nesilaikė įstatymo nuostatos, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių (VPĮ 24 str. 8 d.), įvertino trečiojo asmens pasiūlymą dėl serviso ne pagal iš anksto paskelbtas sąlygas, ne pagal iš anksto tiekėjų žinomus kriterijus, piktnaudžiavo diskrecijos teise ir taip pažeidė lygiateisiškumo bei skaidrumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.), todėl ieškinį patenkino.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

27Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas spręstų, kad 2012 m. vasario 6 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimas yra iš esmės pagrįstas ir teisėtas - teismo sprendimą pakeisti, sumažinant priteistą bylinėjimosi išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu, sumą. Taip pat prašo priteisti iš ieškovų byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Net ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti, ieškovų pateikto konkursinio pasiūlymo balas nėra ir nebus aukštesnis už trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" konkursinio pasiūlymo balą. Vertinant 2 kitus kokybinio vertinimo kriterijus, ieškovams pateikus logiškai nepaaiškinamus ir nepagrindžiamus pasiūlymus, ieškovas ne pašalintas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų ir šios pasiūlymų dalys nulėmė tai, kad ieškovų pasiūlymo bendras balas buvo artimas trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" bendram konkursinio pasiūlymo balui. Pirma, teikdamas informaciją apie siūlomo parduoti autobuso darbų, medžiagų ir detalių, reikalingų dujinių autobusų garantinio aptarnavimo laikotarpiui, autobusui nuvažiavus 150 000 km, kainą, ieškovas nurodė, kad šių siūlomo autobuso garantinio aptarnavimo kaina (nepateikiant jokių pardavėjo įsipareigojimų dėl kainos) yra 46,93 Lt, kai kitų konkurso dalyvių tų pat darbų ir medžiagų kaina garantinio aptarnavimo laikotarpiui, autobusui nuvažiavus 150 000 km, buvo nurodoma nuo 9 090,42 Lt iki 16 114,69 Lt (trečiojo asmens UAB „TF Transmitto") ir daugiau, dėl ko Ieškovų konkursiniam pasiūlymui buvo skirtas 2,5 konkursiniai balai, tuo tarpu trečiojo asmens UAB „TF „Transmitto" konkursiniam pasiūlymui tik 0,0072 konkursinio balo. Antra, teikdamas duomenis kokybinio kriterijaus C3 rodikliui apskaičiuoti, ieškovas, pateikdas informaciją ir duomenis apie autobusų variklių anglies dvideginio (C02) kiekį, išmetamą nuvažiavus 1 km atstumą paįgal autobuso technines specifikacijas, nepaisant to, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens siūlomuose autobusuose yra sumontuotas tas pats dujinis variklis, nurodė 800 kartų mažesnę C02 emisiją, kas turėjo reikšmės apskaičiuojant kokybinio kriterijaus C3 rodiklį ir atitinkamai skiriant konkursinius balus: ieškovui - 2,31, trečiajam asmeniui - 2,28. Taigi, jei būtų paliktas nepakeistas teismo sprendimas, būtų sąlygos pripažinti trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" teisių ir interesų pažeidimo galimybę ir tai nulemtų pakartotinį civilinį ginčą to paties viešojo pirkimo procedūrose.
 2. Ginčo Konkurso sąlyga „Klaipėda" negalėjo ir negali būti apibrėžiama administracinėmis teritorinėmis Klaipėdos miesto ribomis. Sąlygos, išskiriančios subjektus, esančius tik tam tikroje administracinio suskirstymo teritorijoje, įtraukimas (ar sąlygos aiškinimas atitinkamu būdu) į Konkurso sąlygas, suteikiant tik atitinkamo administracinio suskirstymo vieneto subjektams pirmenybę ar kitokio pobūdžio palankumą, vertintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas konkurencijos ribojimas, nes, atsižvelgiant į specifinę Klaipėdos miesto formą (miesto ilgis apie 22,5 km, plotis apie 6,5 km), įvertinant aplinkybę, kad atstumas nuo paslaugos pirkėjo iki subjekto yra esminė pirkimo objektą sudaranti aplinkybė, subjektams, esantiems už formalios miesto ribos, tačiau esantiems arčiau paslaugų pirkėjo būtų sudaromos nesąžiningos konkurencijos sąlygos, lyginant su subjektais esančiais tame pat mieste, tačiau 2 ar 3 kartus tolesniu atstumu nuo paslaugos pirkėjo. Norint iki minimumo sumažinti prastovų laiką ir patirti mažiausius tranportavimo kaštų nuostolius, didžiausias balas turi būti skiriamas autorizuotam servisui, kurio buveinė atitiks protingą atstumą nuo perkančiosios organizacijos. Be to, šiuo atveju trečio asmens servisas yra už 15-20 metrų nuo miesto ir rajono teritorijas atskiriančios ribos, terotorijoje, kuri yra susieta su Klaipėdos miesto infrastruktūra. Konkurso sąlyga nėra apibrėžta konkrečiu teritorijos priskyrimu kategoriškai miesto arba užmiesčio teritorijai. Toks sąlygos nustatymas buvo ir yra sąlygotas tik siekio nediskriminuoti tiekėjų, kurių servisai, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto ilgio ir pločio santykį (miestas labai ilgas (22,5 km), tačiau siauras (6,5 km)) yra protingu atstumu nuo Atsakovo buveinės. Atsakovas, pirkimo sąlygose nustatydamas kriterijų “Klaipėdoje”, o ne “Klaipėdos mieste”, siekė sudaryti sąlygas visiems galimiems tiekėjams ar jų partneriams, esantiems panašiu atstumu nu Atsakovo buveinės, lygiomis sąlygomis dalyvauti Konkurse.
 3. Klausimų dėl Konkurso sąlygų vertinimo ir aiškinimo nė vienas iš tiekėjų nekėlė, dėl sąlygų nereiškė pretenzijų. Kaip yra pripažinta Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-860/2011, tiekėjui esant neaiškimų dėl Konkurso sąlygų aiškinimo, jis turėjo pareigą veikti aktyviai, turėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas, tačiau tiekėjui į perkančiąją organizaciją nesikreipus, Konkurso sąlygos negali būti besąlygiškai vertinamos konkrečiam tiekėjui, nagrinėjamu atveju Ieškovui, naudingu būdu, nes tokiu atveju būtų pažeidžiamos kito tiekėjo teisės ir interesai.
 4. Sąlygos „Klaipėdoje“ nurodymas Konkurso sąlygose neturėjo jokios reikšmės geresnio Ieškovų pasiūlymo pateikimo galimybėms. Teismo argumentas, kad neaiški Konkurso sąlyga turėjo įtakos Ieškovų pasiūlymo esmei nėra paremtas įrodymais, o tik Ieškovo prielaida, kad galbūt Ieškovo pasirinktas, kitoje vietoje esantis servisas paslaugas Ieškovui būtų suteikęs pigiau, nei Ieškovo pasirinktas servisas Klaipėdos mieste.
 5. Perkančioji organizacija privalo iš esmės, o ne formaliai nustatyti, ar konkurso dalyvių pateiktas konkursinis pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygas ir pirkimo tikslą. Šiuo aspektu formalumo viešuosiuose pirkimuose momentas, nepažeidžiantis viešojo pirkimo principų, niekada neįgyja prioriteto viešojo pirkimo konkurso tikslų siekimo atžvilgiu. Atsakovo taikomas ginčo sąlygos aiškinimas yra teisingas tiek Atsakovo, visų galimų tiekėjų ir/ar jų partnerių atžvilgiu, priešingai nei nurodo Teismas, sudaro sąlygas visiems panašiu atstumu esantiems tiekėjams ar jų partneriams teikti konkurencingus pasiūlymus Konkursui.
 6. Atsakovas taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas ieškovų naudai iš atsakovo priteisė 1 392,00 Lt žyminio mokesčio atlyginimą. Kaip nustatoma LR CPK 80 str. 1 d. 5 p., už kiekvieną ieškinį kituose ginčuose yra mokamas 100 Lt dydžio žyminis mokestis. LR CPK XX1 skyriaus normos, reglamentuojančios viešųjų pirkimų nagrinėjimo ypatumus, nenustato kitokio žyminio mokesčio dydžio. Vadovaujantis LR CPK 80 str. 5 d., už prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones mokamas 200 Lt dydžio žyminis mokestis. Vadovaujantis nurodytu reguliavimu, ieškovas, teikdamas ieškinį dėl viešojo pirkimo ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sumokėjo ar turėjo sumokėti ne didesnį nei 339,00 Lt dydžio žyminį mokestį. Taigi, iš atsakovo negalėjo būti priteista daugiau žyminio mokesčio, nei sumokėjo ieškovas, o tuo atveju, jei ieškovas sumokėjo nepagrįstai per daug žyminio mokesčio, vadovaujantis LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, turėjo ieškovo sumokėto žyminio mokesčio dalį, kuri viršija įstatymo numatytą mokėtiną žyminio mokesčio dydį, ieškovams grąžinti.

28Apeliaciniu skundu trečias asmuo UAB TF „Transmitto“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti arba perduoti bylą Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo priteisti iš ieškovų visas byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas aplinkybę, kad trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" autorizuotas garantinis servisas, adresu Žiedo g. 4, Sudmantai yra ne Klaipėdoje vertino formaliai, atitrauktai nuo faktinių bylos aplinkybių, savo išvados nepagrįsdamas teisingumo ir protingumo kriterijų reikalavimais. Klaipėdos miesto taryba 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 patvirtino Klaipėdos miesto detalųjį planą, pagal kurį trečiojo asmens UAB TF "Transmitto" nurodyta gamintojo atstovybė ir servisas, esantis Žiedo g. 4, Sudmantai, Klaipėdos rajonas, patenka į Klaipėdos miesto įtakos zoną ir ši teritorija yra susieta su Klaipėdos miesto infrastruktūra. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Tll-111 patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos bendrąjį planą, pagal kurį trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" nurodyta gamintojo atstovybė ir servisas patenka į perspektyvinės urbanistinės plėtros teritoriją.
 2. Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nustatytas procedūras, t. y. aptarnavimą turi atlikti kvalifikuoti meistrai, turintys visus reikiamus diagnostikos ir remonto įrankius, vadovaujantis detaliomis remonto ir aptarnavimo instrukcijomis. Šiuos kriterijus geriausiai atitinka autorizuotas servisas. Norint iki minimumo sumažinti prastovos laiką ir patirti mažiausius transportavimo kaštų nuostolius, atsakovas pagrįstai nustatė, kad didžiausias balas bus skirtas būtent autorizuotam servisui, kurio buveinė atitiks protingą atstumą nuo perkančiosios organizacijos auto bazės. Tam, kad nediskriminuoti tiekėjų, nurodant konkretų atstumą, buvo pasirinktas Klaipėdos apibrėžimas. Trečio asmens servisas nuo Klaipėdos miesto ribos yra ne daugiau kaip keli šimtai metrų atstumu ir apie 6 km atstumu nuo perkančiosios organizacijos patalpų, kas nėra blogiau nei servisas būtų Klaipėdos mieste, tarkim 15-20 km atstumu. Jei tretysis asmuo UAB TF „Transmitto" serviso buveinė būtų įvertinta 8 balais [(Gamintojo atstovybė ir garantinis servisas Lietuvoje (atstumas nuo Klaipėdos iki 150 km), kurio patalpose vienu metu galima atlikti aptarnavimą ir/ar remontą minimaliai dviem transporto priemonėms (autobusams).] tretysis asmuo UAB TF „Transmitto" galėtų reikšti pretenzijas, kad perkančioji organizacija geriau įvertino neautorizuotą servisą Klaipėdos mieste nei autorizuotą servisą, esantį labai mažu atstumu nuo Klaipėdos miesto ribos.
 3. Trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" pasiūlymas geriausiai atitiko Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus principus - kad pačios prekės kaina yra mažiausia, dėl ko perkančioji organizacija patirs mažiau išlaidų. Be to, trečiajam asmeniui UAB TF „Transmitto" nebuvo suteiktas joks papildomas pranašumas - jo pasiūlymo detalės ir taip yra pranašesnės už kitų tiekėjų, nes jis vienintelis pasiūlė autorizuotą servisą, kurio atstumas užtikrina greitą ir nebrangų (nebrangesnį nei kitų tiekėjų) autobuso atgabenimą iš perkančiosios organizacijos patalpų.

29Atsiliepimu į atsakovo ir trečio asmens apeliacinius skundus trečias asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodo, kad sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyta nuomone ir argumentais. Nurodo, kad pirkimų komisijos sprendimo naikinimas pateisinamas tik tuomet, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai. Šiuo atveju perkančioji organizacija (atsakovas) iš esmės, o ne formaliai nustatė, ar konkurso dalyvių pateiktas konkursinis pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas ir pirkimo tikslą, priimdama sprendimą, nepažeidė jokių Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų bendrųjų viešųjų pirkimų principų, o priėmusi sprendimą, užtikrino tinkamą viešo intereso ir viešojo pirkimo tikslų įgyvendinimą.

30Atsiliepimu į trečio asmens UAB TF „Transmitto“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prašo tenkinti trečio asmens apeliacinį skundą – 2012 m. vasario 6 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovų ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovų byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas sutinka su trečiojo asmens pozicija, kad byloje kilus ginčui dėl Konkurso sąlygos, apibrėžiančios vietą, aiškinimo, teismas privalėjo sąlygą aiškinti, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, įvertindamas atsakovo, kaip turinčio teisę spręsti, kokiomis sąlygomis yra siekiama nupirkti autobusus, poziciją ir vertinimą. Teismas nepagrįstai, aiškindamas Konkurso sąlygą „Klaipėdoje“, nesivadovavo 2007-04-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111, kuriais ginčijama teritorija priskiriama Klaipėdos miesto įtakos zonai ir yra susieta su Klaipėdos miesto infrastruktūra.
 2. Teismas iš esmės nustatė diskriminuojantį Konkurso sąlygų aiškinimą.

31Ieškovai UAB „BMC Baltic“ (įgaliotas atsakingas partneris) ir BMC Sanayive Ticaret A.S. atsiliepimu į atsakovo ir trečio asmens apeliacinius skundus prašo pakeisti 2012 m. vasario 6 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimo rezoliucinę dalį, kuria atsakovas įpareigotas iš naujo atlikti pateiktų konkursinių pasiūlymų vertinimą, įpareigojant atsakovą iš naujo atlikti tik UAB „Transmitto“ pateikto konkursinio pasiūlymo vertinimą. Taip pat prašo iš atsakovo priteisti visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovo skundo teiginys, kad „net ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti, ieškovų pateikto konkursinio pasiūlymo balas nėra ir nebus aukštesnis už trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" konkursinio pasiūlymo balą“ vertintinas kaip išankstinė atsakovo nuomonė, kas parodo, jog atsakovas, iš naujo vertindamas ieškovo pasiūlymą, jį vertins neobjektyviai, todėl tai sudaro pagrindą, vadovaujantis CPK 4238 str. 2 d., išeiti už ginčo ribų ir iš esmės palikus galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, papildomai uždrausti atsakovui iš naujo vertinti ieškovo konkursinį pasiūlymą ir keisti ieškovo konkursinio pasiūlymo balą. Pažymėtina, kad atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, pripažino jį tinkamu ir pagrįstu, todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ieškovo pasiūlymo C2 ir C3 reikšmės tapo nepagrįstos ir nelogiškos, yra neobjektyvūs ir pažeidžia skaidrumo principą.
 2. Atmestinas apeliacinių skundų argumentas, kad pasiūlymai turi būti vertinami iš esmės, o ne formaliai, nes, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu 2009-07-31 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t.y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyvius viešųjų pirkimų principus.
 3. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė aiškinti konkurso sąlygas nėra absoliuti. Pagal teismų praktiką, perkančiosios organizacijos prisiima netikslių, neaiškių konkurso sąlygų riziką. Be to, T2 kriterijaus reikšmė buvo aiški visiems suinteresuotiems asmenims, ji suprantama taip, kaip nurodyta konkurso sąlygose ir kokia reikšmė jai suteikta LR Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats trečiasis asmuo, teikdamas paklausimą atsakovui Nr. P2011/10-01R (atsiliepimo priedų lapas 69) T2 kriterijaus reikšmę suprato ir siejo su Klaipėdos miestu, tad tiekėjams vienodai suvokiant pasiūlymų vertinimo kriterijų, tarp jų diskriminacija negalima, todėl atmestini apeliacinių skundų argumentai, jog aptariamos sąlygos aiškinimas ieškovo ir teismo nurodomu būdu nepagrįstai diskriminuoja tiekėjus.
 4. Atsakovo sprendimas trečiajam asmeniui skirti maksimalų balų skaičių, nors jo pasiūlymas visiškai neatitiko kriterijaus reikšmės „Gamintojo atstovybė ir autorizuotas garantinis servisas yra Klaipėdoje, kurio patalpose vienu metu galima atlikti aptarnavimą ir/ar remontą min. dviem transporto priemonėms (autobusams)“, vertintinas kaip esminis konkurso sąlygų ir VPĮ 3 str. 1 d. nustatyto skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimas.
 5. Nepagrįstas atsakovo apeliacinio skundo argumentas dėl žyminio mokesčio, nes jis buvo sumokėtas, dydį apskaičiuojant pagal galiojusias CPK nuostatas.
 6. Trečiasis asmuo kartu su apeliaciniu skundu pateikia naujus įrodymus – žemėlapius ir nuotraukas, tačiau nenurodo, kodėl jų pateikimo būtinybė iškilo po teismo sprendimo priėmimo, todėl, ieškovo vertinimu, tokie įrodymai nepriimtini.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.).

34Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 dalys), todėl byla nagrinėjama pagal atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinių skundų teisnius bei faktinius argumentus.

35Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl atsakovo UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ paskelbto viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų techninės (A) dalies vertinimo, konkrečiai – 73 punkto 4 lentelėje „Kokybinių vertinimo kriterijų aprašymas“ nustatyto kriterijaus T2.

36Pirmosios instancijos teismo išvados dėl kriterijaus T2 kokybinio aspekto (aptarnavimo ir/ar remonto serviso (gamintojo atstovybė ir garantinis servisas arba gamintojo neautorizuotas servisas)) atsakovo bei trečiojo asmens apeliaciniais skundais nėra ginčijamos, taigi, apeliacinėje instancijoje ginčas yra dėl viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų techninės (A) dalies 73 punkto ,,Kokybinių vertinimo kriterijų aprašymas“ 4 lentelėje nustatyto kriterijaus T2 vertinimo būtent teritoriniu aspektu.

37Kriterijus T2 vertinamas 10 balų, jeigu gamintojo atstovybė ir autorizuotas garantinis servisas yra Klaipėdoje; 8 balais- jeigu gamintojo atstovybė ir garantinis servisas yra Lietuvoje, atstumas nuo Klaipėdos- iki 150 km. ir t.t..

38Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad pirkimo dokumentuose vartojama sąvoka „Klaipėda“ aiškintina kaip administracinės teritorinės Klaipėdos miesto ribos.

39Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas, siekdamas tinkamai išspręsti šalių ginčą, pirma privalo išaiškinti konkurso pasiūlymų techninės (A) dalies 73 punkto, 4 lentelės sąlygų ,,servisas yra Klaipėdoje“ bei ,,servisas Lietuvoje (atstumas nuo Klaipėdos iki 150 km.)“ turinį ir, antra, įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šiuos pirkimo sąlygų punktus, priimdama skundžiamus sprendimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

40Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

41Tai reiškia, jog nagrinėjamoje byloje teisiškai nėra reikšmingi atsakovo bei trečiojo asmens argumentai, susiję su pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos ,,Klaipėda“ teisėtumu, t.y. kad pirkimo sąlygos apibrėžimas tam tikra teritorija galėtų būti vertinamas kaip diskriminacinis kitų tiekėjų atžvilgiu. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu tai, ar perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus pagal savo iš anksto paskelbtas sąlygas, laikėsi tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo, teisėtų lūkesčių bei kitų viešųjų pirkimų principų.

42Aiškinantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą pasiūlymų vertinimo etape, pažymėtina, kad būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija visų dalyvių pasiūlymus vertino pagal vienodus kriterijus (lygiateisiškumas) ir ar tiekėjų pasiūlymų vertinimo esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose (skaidrumas).

43Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūroje, atsižvelgiant į bendrąją lygiateisiškumo sampratą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, galėtų pasireikšti nevienodų sąlygų sudarymu atskiriems tiekėjams, t. y. lygiateisiškumo pažeidimas būtų konstatuotas, jei trečiojo asmens pasiūlymas būtų vertinamas kitaip nei ieškovo ir dėl to pirmajam tiekėjui būtų nepagrįstai suteikta pirmenybė.

44Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso metu pakeistų jo sąlygas, įskaitant ir vieno iš vertinimo kriterijų (subkriterijų) aiškinimą, pakeičiantį sąlygų esmę. Šiuo požiūriu lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo pirkimo dokumentų sąlygų. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

45Taigi, skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo konkurso pirkimo sąlygų laikymosi kontekste. Analizuojant, ar perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, nenukrypo nuo konkurso sąlygų, reikia nustatyti, ar ji tiekėjo pasiūlymą įvertino pagal konkurso sąlygas, minėta, pastarųjų nekvestionuojant teisėtumo požiūriu. Kitaip tariant, reikia įvertinti, ar tiekėjų pasiūlymų reikalavimui „Gamintojo atstovybė ir autorizuortas garantinis servisas yra Klaipėdoje“ tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu galėjo būti suteikta prasmė, kad servisu Klaipėdoje laikytinas ir servisas, esantis už Klaipėdos miesto administracinių teritorinių ribų, tačiau nenutolęs daugiau, negu tam tikras atstumas (pvz., 10-15 km.), arba esantis tam tikroje teritorijoje (pvz., miesto bendrajame plane patvirtinta plėtros zona; zona, kurią apima miesto infrastruktūra ar pan.).

46Vienoje iš bylų kasacinis teismas, nagrinėdamas reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai taikymo teisėtumą, sprendė, ar perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, de facto nesuteikė šiam reikalavimui reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Taigi, ir šiuo atveju aktualu, ar vertindama tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija vienam iš vertinimo kriterijų nesuteikė reikšmės, priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei.

47Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kilusį ginčą ir aiškindamas atitinkamas pirkimo sąlygas, pagrįstai žodžiui ,,Klaipėda“ suteikė labiausiai įprastą, dažniausiai vartojamą, tradicinę šio žodžio reikšmę- kad tai yra Klaipėdos miestas. Būtent taip žodį ,,Klaipėda“ suvokia bet kuris protingas, vidutinio išprusimo, vidutiniškai informuotas Lietuvos Respublikos gyventojas. Šį vertinimą teismas be to dar pagrindė Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis.

48Platesnis žodžio ,,Klaipėda“ traktavimas, taip kaip jį apibrėžia apeliantai (kad tai galėtų būti teritorija apie 15 km. iki Klaipėdos miesto ribos, miesto bendrajame plane numatyta plėtros zona ar pan.) iškreipia įprastą, visuotinai priimtiną bei vartojamą žodžio ,,Klaipėda“ prasmę, todėl toks pirkimo sąlygų traktavimas galėtų būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu perkančioji organizacija būtų šią sąlygą atitinkamai išdėsčiusi pirkimo dokumentuose arba taip ją aiškinusi pasiūlymų pateikimo, bet ne jų vertinimo, metu.

49Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuojamoje kasacinėje praktikoje viešųjų pirkimų bylose yra pasisakęs, jog siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik sąlygas, kaip tokias, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus, jei tiekėjai ar perkančiosios organizacijos pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis: tiekėjai – perkančiosios organizacijos paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija – neprašytai jas patikslinti. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

50Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nei perkančioji organizacija, nei tiekėjai nesinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis: tiekėjai – perkančiosios organizacijos paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija – neprašytai jas patikslinti. Apeliantas atsakovas UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ remiasi argumentu, kad ieškovas neprašė paaiškinimų dėl aptariamos konkurso sąlygos reikšmės. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pasisako, kad tokius paaiškinimus dėl sąvokos ,,Klaipėda“ reikšmės turėjo pateikti pati perkančioji organizacija, jeigu ji atitinkamą pirkimo sąlygą aiškino kita, platesne nei įprasta atitinkamo žodžio reikšmė arba tokių paaiškinimų galėjo prašyti tretysis asmuo, jeigu turėjo pagrindo tikėtis, kad jo siūlomas servisas, esantis už miesto ribos, tačiau nuo miesto ribos nutolęs tokiu nedideliu atstumu, kuris nėra reikšmingas, vertinant siūlomos paslaugos patogumą, prieinamumą ir pan., galėtų būti traktuojamas kaip esantis Klaipėdoje.

51Pažymėtina, kad atsakovo apeliaciniame skunde nėra nurodoma, iš kokių požymių, kokių kitų pirkimo sąlygų potencialūs tiekėjai galėjo objektyviai suvokti, kad pirkimo dokumentuose vartojama sąvoka ,,Klaipėda“ apima ne tik Klaipėdos miestą, kaip teritorinį administracinį vienetą, bet platesnę teritoriją (15 km. atstumą nuo Klaipėdos miesto ribos, Klaipėdos miesto detaliajame plane numatytą plėtros zoną, miesto infrastruktūros apimamą teritoriją ar panašiai).

52Aiškinantis šios sąlygos turinį, pažymėtina ir tai, jog remiantis tokiu sąvokos ,,Klaipėda“ traktavimu, tampa keblus ir kitų šio subkriterijaus sąlygų taikymas, kadangi kitose lentelės grafose vartojamos sąvokos ,,Lietuvoje (atstumas nuo Klaipėdos iki 150 km.)“, ,,Lietuvoje (atstumas nuo Klaipėdos iki 350 km.)“. Tokiu atveju neaišku, kaip būtų (buvo) vertinami tiekėjų pasiūlymai, nuo kurios vietos skaičiuojamas 150 km. ar 350 km. atstumas (ar nuo miesto centrinio pašto kaip įprasta skaičiuoti, ar nuo perkančiosios organizacijos būstinės, ar nuo menamos ,,Klaipėdos“ įtakos zonos, plėtros zonos ar pan.).

53Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai. Šią teismo išvadą pagrindžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007, 2009 m. liepos 31 d. nutartis Civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

54Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog perkančioji organizacija (atsakovas), pirkimo dokumentuose numačiusi sąlygą, kuri įprastinėje vartosenoje turi vienareikšmę sampratą, tačiau siekdama suteikti jai kitokią (platesnę) reikšmę, turėjo pareigą atskleisti šią reikšmę visiems potencialiems tiekėjams arba pačiose viešojo konkurso sąlygose, arba kituose pirkimo dokumentuose (perkančiosios organizacijos paaiškinimuose). To nepadariusi, vertindama tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija neturėjo teisės visuotinai priimtinam tam tikro žodžio vartojimui, jo tiesioginei lingvistinei reikšmei suteikti kitokios prasmės. Dėl to pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad vertindamas tiekėjų pasiūlymus, atsakovas nepagrįstai trečiojo asmens UAB TF ,,Transmitto“ servisą, esantį Sudmantų kaime, Klaipėdos raj. savivaldybės teritorijoje, traktavo kaip esantį Klaipėdoje ir skyrė jam 10 balų įvertinimą pagal subkriterijų T2.

55Toks trečiojo asmens pasiūlymo vertinimas pažeidė lygiateisiškumo (dalyvių pasiūlymus vertinti pagal vienodus kriterijus), skaidrumo (tiekėjų pasiūlymų vertinimo esmė buvo skirtinga nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose) bei teisėtų lūkesčių (tiekėjas, siekdamas gauti aukštesnį įvertinimą pagal subkriterijų T2, siūlydamas Klaipėdos mieste esantį servisą, turėjo pagrindo tikėtis, kad ne Klaipėdos mieste esantis servisas nebus vertinamas aukščiausiu balu (10, jei jis yra gamintojo autorizuotas) arba antru pagal vertę balu (9, jeigu jis nėra gamintojo autorizuotas) principus.

56Atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog formalumo viešuosiuose pirkimuose momentas, nepažeidžiantis viešojo pirkimo principų, niekada neįgyja prioriteto viešojo pirkimo konkurso tikslų siekimo atžvilgiu, iš esmės yra teisingas. Tačiau aukščiau išdėstyti teismo argumentai pagrindžia, jog šiuo atveju vertinant tiekėjų pasiūlymus buvo padaryti ne formalūs procedūriniai pažeidimai, o buvo pažeisti pamatiniai viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, skaidrumo, teisėtų lūkesčių). Šių principų pažeidimai negali būti priešinami su viešųjų pirkimų tikslu- pirkti ekonomiškai naudingiausią, kokybišką paslaugą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

57Teisėjų kolegija kaip nagrinėjamoje byloje teisiškai nereikšmingą atmeta atsakovo UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ apeliacinio skundo argumentą, kad net ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti, ieškovų pateikto konkursinio pasiūlymo balas nėra ir nebus aukštesnis už trečiojo asmens UAB TF „Transmitto" konkursinio pasiūlymo balą, nes esą vertinant kitus du kokybinio vertinimo kriterijus, ieškovas nebuvo pašalintas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų ir šios pasiūlymų dalys nulėmė tai, kad ieškovų pasiūlymo bendras balas buvo artimas trečiojo asmens UAB TF „Transmitto“ bendram konkursinio pasiūlymo balui, nors ieškovas, apelianto teigimu, pateikė logiškai nepaaiškinamus ir nepagrindžiamus pasiūlymus. Minėta, jog bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos teisme apibrėžia ieškinio dalykas bei pagrindas, apeliacinėje instancijoje- apeliacinio (ių) skundo (ų) dalykas bei pagrindas. Tačiau nagrinėjimas apeliacine tvarka yra pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo instancinė revizija, o tai reiškia, jog aplinkybės, kurios nebuvo nagrinėjimo dalyku pirmosios instancijos teisme, negali tapti nagrinėjimo dalyku apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas reikalavimų dėl siūlomų parduoti autobuso darbų, medžiagų ir detalių garantinio aptarnavimo kainų, kokybinio kriterijaus C3 rodikliui apskaičiuoti autobusų variklių anglies dvideginio (C02) kiekio ir kt. pasiūlymo vertinimo parametrų nebuvo pareiškęs; jokie kiti asmenys savarankiškų reikalavimų, kuriuos grįstų ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimu pirkimo sąlygoms, byloje nėra pareiškę, todėl šios aplinkybės negali būti vertinamos, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

58Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atsakovo UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ argumento, kad sąlygos „Klaipėdoje“ nurodymas pirkimo dokumentuose neturėjo jokios reikšmės geresnio Ieškovų pasiūlymo pateikimo galimybėms. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, konkurso rezultatą lemia ne viena kuri nors sąlyga, bet jų visetas, nagrinėjamu atveju- techninės (A) dalies bei kainos (B) dalies suminis rezultatas. Šiam rezultatui gali turėti įtakos kiekvieno kriterijaus bei subkriterijaus įvertinimas. Kadangi tarp konkurso laimėtojo (trečiojo asmens) ir ieškovo galutinio konkursinio įvertinimo balų yra labai nežymus skirtumas, kiekvieno kriterijaus (subkriterijaus) vertės teisingas nustatymas yra reikšmingas ir jis gali turėti įtakos galutiniam rezultatui.

59Taip pat iš esmės nėra teisingas apelianto argumentas dėl teismo sprendimo dalies, kuria teismas iš atsakovo priteisė žyminį mokestį. Remiantis CPK 80 str. 1 d. 4 p., bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, turi būti mokamas 1000 Lt žyminis mokestis, remiantis to paties straipsnio 5 d., už prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones mokamas 200 Lt dydžio žyminis mokestis. Kadangi abi šios žyminio mokesčio rūšys CPK numatytos tik nuo 2011-10-01 (LR 2001 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija), CPK 82 straipsnyje numatyta indeksacija joms netaikoma, kadangi ieškinio padavimo metu (2011-11-11) vartojimo kainų indeksas lyginant su 2011-10-01 nebuvo pakitęs. Taigi, ieškovai, paduodami ieškinį, turėjo sumokėti 1200 Lt. dydžio žyminį mokestį, o ne 339 Lt, kaip nurodo apeliantas. Šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas patikslintinas, iš atsakovo ieškovams priteisiant 1200 Lt, o permokėtą sumą- 192 Lt grąžinant jį sumokėjusiam ieškovui- UAB ,,BMC Baltic“ (1 t., b.l. 98) (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

62Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį dėl žyminio mokesčio, nurodant, kad ieškovui UAB ,,BMC Baltic“ iš atsakovo UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ priteisiama 1200 Lt (tūkstantis du šimtai litų) žyminio mokesčio, o 192 Lt (šimto devyniasdešimt dviejų litų) žyminio mokesčio permoką grąžinti ieškovui UAB ,,BMC Baltic“, išaiškinat, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas dalyvaudamas iš ES fondų lėšų pagal Sanglaudos skatinimo... 4. Ieškovas ieškiniu teismo prašė panaikinti atsakovo sprendimus pagal T2... 5. Ieškovas nurodė, kad tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „BMC Baltic“... 6. Ieškovo nuomone, atsakovo sprendimas trečiojo asmens siūlomą garantinį... 7. Šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimai (skirtingai, nei mažiausios... 8. Taip pat, ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai nesprendė, jog trečiojo... 9. Dėl perkančiosios organizacijos nustatyto tiekėjų ekonominio naudingumo... 10. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Transmitto“ su ieškiniu nesutiko.... 11. Pirkimo dokumentų X dalies 4 lentelėje, kriterijaus T2 aukščiausio... 12. Aptariama konkurso sąlyga, nurodytas kriterijus neturėjo jokios reikšmės ir... 13. Ieškovo argumentas, kad trečiasis asmuo yra pasirinkęs netinkamą servisą... 14. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino -... 17. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl konkursinių pasiūlymų... 18. Dėl pirmojo aspekto teismas nurodė, jog ieškovo argumentas, kad trečiojo... 19. Vadovaudamasis tuo, teismas darė sprendė, kad ieškovo argumentai dėl... 20. Dėl antrojo aspekto teismas, sutiko su ieškovo argumentais ir nurodė, jog... 21. Taigi kriterijaus T2 įverčiui įtakos turinčiose sąlygose dėl serviso... 22. Teismas pripažino, kad atstumo nuo atsakovo buveinės iki tiekėjo serviso,... 23. Dėl aptariamos sąlygos aiškinimo įtakos ieškovo pasiūlymui teismas... 24. Atsakovo argumentą, kad ieškovo pasiūlytas sąlygų aiškinimas... 25. Teismas konstatavo, kad atsakovas nesilaikė įstatymo nuostatos, jog pirkimo... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 27. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prašo... 28. Apeliaciniu skundu trečias asmuo UAB TF „Transmitto“ prašo panaikinti... 29. Atsiliepimu į atsakovo ir trečio asmens apeliacinius skundus trečias asmuo... 30. Atsiliepimu į trečio asmens UAB TF „Transmitto“ apeliacinį skundą... 31. Ieškovai UAB „BMC Baltic“ (įgaliotas atsakingas partneris) ir BMC... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 34. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 35. Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl... 36. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl kriterijaus T2 kokybinio aspekto... 37. Kriterijus T2 vertinamas 10 balų, jeigu gamintojo atstovybė ir autorizuotas... 38. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad... 39. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas, siekdamas tinkamai išspręsti... 40. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjams... 41. Tai reiškia, jog nagrinėjamoje byloje teisiškai nėra reikšmingi atsakovo... 42. Aiškinantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą... 43. Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūroje,... 44. Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji... 45. Taigi, skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos... 46. Vienoje iš bylų kasacinis teismas, nagrinėdamas reikalavimo tiekėjų... 47. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 48. Platesnis žodžio ,,Klaipėda“ traktavimas, taip kaip jį apibrėžia... 49. Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuojamoje kasacinėje praktikoje viešųjų... 50. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nei perkančioji organizacija, nei... 51. Pažymėtina, kad atsakovo apeliaciniame skunde nėra nurodoma, iš kokių... 52. Aiškinantis šios sąlygos turinį, pažymėtina ir tai, jog remiantis tokiu... 53. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad neaiškių,... 54. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 55. Toks trečiojo asmens pasiūlymo vertinimas pažeidė lygiateisiškumo... 56. Atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog formalumo viešuosiuose pirkimuose... 57. Teisėjų kolegija kaip nagrinėjamoje byloje teisiškai nereikšmingą atmeta... 58. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atsakovo UAB ,,Klaipėdos autobusų... 59. Taip pat iš esmės nėra teisingas apelianto argumentas dėl teismo sprendimo... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 61. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti iš esmės... 62. Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį dėl žyminio mokesčio, nurodant, kad...