Byla eA-680-415/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Auto ABC“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. KAKT-592 bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. csprl-90 ir įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į šiuos statinius, esančius ( - ), Kaune: aikštelę su šaligatviu unikalus Nr. ( - ), žymėjimas – b, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; tvorą su vartais ir varteliais, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas – t, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas – e, c, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas, išnagrinėjęs UAB „Auto ABC“ prašymą įregistruoti nekilnojamųjų daiktų: aikštelės su šaligatviu, tvoros su vartais ir varteliais, kiemo statinių, esančių ( - ), Kaune, kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teises į juos, nusprendė prašymą atmesti (pagrindas – Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktas, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas), nes pateikti dokumentai nepatvirtina UAB „Auto ABC“ daiktinių teisių atsiradimo į prašomus įregistruoti nekilnojamuosius daiktus. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. csprl-90 UAB „Auto ABC“ skundą atmetė ir paliko galioti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. KAKT-592. Pareiškėjo manymu, tiek VĮ Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KAKT-592, tiek ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus 2017 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. csprl-90 yra nepagrįsti bei neteisėti. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Auto ABC“ pateikė registratoriui prašymą registruoti nekilnojamuosius daiktus, vadovaudamasis Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 (Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1263 redakcija) „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Sąrašas) nuostatomis. Pareiškėjo tvirtinimu, kaip matyti iš UAB „Auto ABC“ VĮ Registrų centro Kauno filialui 2017 m. vasario 24 d. pateikto prašymo, prie jo buvo pridėti būtent tie dokumentai, kurie išvardyti Sąraše. Pabrėžė tai, kad 1987 m. kovo 31 d. užbaigto valstybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akte 11 punkte aiškiai nurodyta dengta aikštelė, kurią ir nori įregistruoti UAB „Auto ABC“. Pateikti kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo aktai taip pat patvirtino aikštelės su šaligatviu statybos teisėtumą ir priklausymą UAB „Auto ABC“. Pareiškėjas akcentavo ir tai, kad norimi įregistruoti statiniai yra apskaityti VĮ Registrų centro Kauno filiale esančioje pastatų inventorinėje byloje, adresu ( - ), Kaune ir tai patvirtina 1996 m. vasario 23 d. tuometinės VĮ „Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras“ 1996 m. vasario 23 d. išduotas pažymėjimas žemėtvarkos tarnybai, kuriame be pagrindinių statinių 8 punkte nurodyti kiemo įrenginiai, įvertinti 710 700 litų. Būtent šiuos kiemo įrenginius ir prašo įregistruoti UAB „Auto ABC“ vardu. Teigė, kad kartu su prašymu pateikti teritoriniam registratoriui dokumentai patvirtina prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių atsiradimą UAB „Auto ABC“.

93.

10VĮ Registrų centro Kauno filialas ir VĮ Registrų centras atsiliepimuose į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti.

114.

12Pažymėjo, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose. Viešojoje teisėje galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, kurie VĮ Registrų centrą ir jo filialus įpareigoja veikti tik įstatymo jam suteiktų įgaliojimų ribose. Atsakovas nurodė, kad nei viename iš pareiškėjo kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateiktų dokumentų nėra vienareikšmiškai įtvirtinta, jog būtent ginčo statiniai, kurių kadastro duomenys nustatyti 2016 m. gruodžio 30 d. kadastrinių matavimų metu, nuosavybės teisėmis priklauso pareiškėjui. Šiuo atveju pareiškėjo kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateikti dokumentai Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio reikalavimų neatitinka, todėl atsakovas darė išvadą, jog tiek teritorinis nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, tiek Centrinis registratorius teisėtai ir pagrįstai priėmė šioje byloje ginčijamus sprendimus ir nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti. Pabrėžė ir tai, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija patvirtina, jog toje pačioje teritorijoje nekilnojamojo turto registre pareiškėjo vardu buvo įregistruoti: 1) kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 vnt. šulinių, tepalo surinkimo talpyklos), unikalus Nr. ( - ) (įregistruoti buvo 2005 m. balandžio 11 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pagrindu, o išregistruoti – 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 pagrindais); 2) kiti inžineriniai statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, 4 kanalizacijos šuliniai), unikalus Nr. ( - ) (šie statiniai buvo įregistruoti 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, pagrindu, o išregistruoti – 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A143-2323/2011, pagrindu). Atsakovas teigė, jog sulyginus ginčo statinių 2016 m. gruodžio 30 d. kadastro duomenų bylą su anksčiau nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadastro duomenų bylomis, matyti, jog 2016 m. gruodžio 30 d. ginčo statinių kadastro duomenų byloje pažymėti statiniai yra iš dalies tapatūs jau išregistruotiems iš nekilnojamojo turto registro statiniams. Taigi, nors pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui ir pateikė kitą kiemo statinių, esančių ( - ), Kaune, kadastro duomenų bylą, tačiau tai yra tapatūs statiniai, kuriems atlikus statinių išskaidymą, suteikti nauji unikalūs numeriai. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas dėl tų pačių kiemo statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre ne kartą kreipėsi į teritorinį nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoją, kuris visus pareiškėjo prašymus atsisakė tenkinti. Dėl kiemo statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), vyko daug teisminių procesų. 2012 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012 nurodyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ) bei Nr. ( - )) panašumą, todėl konstatavo būtinumą panaikinti statinių, unikalus Nr. ( - ) registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. ( - ). Taip pat šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog tik palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti pagrindu atlikti tam tikrus veiksmus nekilnojamojo turto registro tvarkytojui ar kitam viešojo administravimo subjektui, o bendrosios kompetencijos teismas priėmė šiuo atveju pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą. Vertindamas visus vykusius teisminius procesus, susijusius su ginčo statiniais, atsakovas darė išvadą, jog pareiškėjas neturi dokumento, vienareikšmiškai patvirtinančio jo nuosavybės teises į kiemo statinius, esančius ( - ), Kaune, todėl nėra jokio teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo skundą.

13II.

145.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

166.

17Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalių, 13 straipsnio 2 dalies, 4 dalies 2 punkto 14 straipsnio, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Kadastro nuostatai), 84, 93 punktų, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio, Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (toliau – ir Registro nuostatai), 11, 16, 27 punktų nuostatomis. Darė išvadą, jog tam, kad būtų patenkintas prašymas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ir nuosavybės teisių į šį nekilnojamąjį daiktą įregistravimo, reikia, kad toks prašymas atitiktų tam tikras būtinas sąlygas. Pirma, prašymas turi būti paduotas šio nekilnojamojo daikto savininko (asmeniškai ar per atstovą). Antra, kartu su prašymu turi būti pateikti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, dokumentai, įrodantys asmens nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijimą. Trečia, nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas.

187.

19Teismas pažymėjo, kad prašomi įregistruoti statiniai pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d. Šioje byloje pareiškėjas, teikdamas prašymą registruoti nekilnojamuosius daiktus, vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir Sąrašo nuostatomis. Sąraše nurodyti dokumentai, teiktini nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant Registre neįregistruotus statinius, pastatytus iki Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 (1 punktas). Pagal šio nutarimo 2 punktą pastatyti seni statiniai Registre registruojami Registro nuostatų ir Kadastro nuostatų nustatyta tvarka Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir atitinkamus dokumentus.

208.

21Pareiškėjo nuomone, kartu su prašymu teritoriniam registratoriui jis pateikė būtent tuos dokumentus, kurie yra išvardinti Sąraše (2, 2.3, 5.5, 5.7, 6.3, 6.4, 6.7 punktai) ir kurie neabejotinai patvirtina prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių atsiradimą UAB „Auto ABC“. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo skundžiamais sprendimais pareiškėjo prašymą atmetė, nurodydami, jog visi pareiškėjo pateikti dokumentai nėra tinkamas juridinis pagrindas daiktinėms teisėms įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą, nes nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisių atsiradimo į prašomus įregistruoti ginčo statinius. Teisėjų kolegija su tokiais atsakovo argumentais sutiko.

229.

23Teismas, atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., 5 str. 2 d.) ir teismų praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3130/2011; 2017 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-600-442/2017; 2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2303/2012; 2015 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-623-143/2015; 2015 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-361-492/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010), darė išvadą, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi išsamiai patikrinti pateiktus dokumentus, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti daiktines teises, ir įrašyti tik patikimus duomenis apie nekilnojamojo turto objektą. Teismas konstatavo, kad tokią pareigą atsakovas įvykdė.

2410.

25Teismas, atlikęs pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą jų patikimumo aspektu, konstatavo, kad kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateikti dokumentai, kurių pagrindu, pareiškėjo nuomone, turėtų būti patvirtinamos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2, 3, 4 dalyse nustatytų reikalavimų neatitinka, nes nei pateiktame 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akte, nei visuose kituose kartu su prašymu pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtinų duomenų. Teismas darė išvadą, kad tiek atsakovas, tiek ir trečiasis suinteresuotas asmuo išsamiai patikrinęs bei įvertinęs visus pareiškėjo kartu su prašymu pateiktus dokumentus jų patikimumo aspektu, skundžiamuose sprendimuose pagrįstai nurodė, kad nei viename iš pareiškėjo kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateiktame dokumente nėra vienareikšmiškai įtvirtinta, jog ginčo statiniai, kurių kadastro duomenys nustatyti 2016 m. gruodžio 30 d. kadastrinių matavimų metu, nuosavybės teisėmis priklauso UAB „Auto ABC“.

2611.

27Nagrinėjamu aspektu akcentuota ir tai, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašas su istorija patvirtina, jog toje pačioje teritorijoje nekilnojamojo turto registre pareiškėjo vardu jau buvo įregistruoti: 1) kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 vnt. šulinių, tepalo surinkimo talpyklos), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 2005 m. balandžio 11 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pagrindu, o išregistruoti – 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 pagrindais; 2) kiti inžineriniai statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, 4 kanalizacijos šuliniai), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, pagrindu, o išregistruoti – 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A143-2323/2011, pagrindu.

2812.

29Teismas nustatė, kad pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pateikė naują ginčo kiemo statinių, esančių ( - ), Kaune, kadastro duomenų bylą. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovo pozicija, kad šioje 2016 m. gruodžio 30 d. ginčo statinių kadastro duomenų byloje pažymėti statiniai, kurie nors ir išskaidyti bei su naujai suteiktais unikaliais numeriais, sulyginus juos su anksčiau nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadastro duomenų bylomis, yra iš esmės tapatūs jau išregistruotiems iš nekilnojamojo turto registro statiniams. Bylos medžiaga patvirtino, kad pareiškėjas dėl tų pačių kiemo statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre jau ne vieną kartą kreipėsi į teritorinį nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoją, kuris visus pareiškėjo prašymus atsisakė tenkinti. Dėl kiemo statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), vyko teisminiai procesai (2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A143- 2323/2011, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007). Akcentuota, kad 2012 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012 buvo nurodyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ) bei Nr. ( - )) panašumą, todėl pabrėžė būtinumą panaikinti statinių, unikalus Nr. ( - ) registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. ( - ). Taip pat šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog tik palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti pagrindu atlikti tam tikrus veiksmus nekilnojamojo turto registro tvarkytojui ar kitam viešojo administravimo subjektui, o bendrosios kompetencijos teismas priėmė šiuo atveju pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą.

3013.

31Teismas nusprendė, kad ginčijami sprendimai, kuriais atsisakyta tenkinti pareiškėjo atstovės prašymą dėl nekilojamųjų objektų įregistravimo, yra pagrįsti ir teisėti, todėl skundas dėl šių sprendimų panaikinimo ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo nepagrįsti.

32III.

3314.

34Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

3515.

36Pareiškėjas mano, kad statiniams, pastatytiems iki 1991 m. liepos 25 d., įregistruoti pakanka dokumentų, išvardintų Sąraše. Atsakovui pateiktame 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akte aiškiai ir tiksliai įvardinta aikštelė, pateikti kiti šios aikštelės statybos dokumentai. Kokių konkrečiai duomenų pritrūko atsakovui ir teismui, teismo sprendime nebuvo įvardinta.

3716.

38Pareiškėjo teigimu, ginčo statinių statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų turinyje yra įvardinti prašomų registruoti statinių pavadinimai, kitų indentifikavimo duomenų šiuose dokumentuose tuo metu (1987 m.) nurodyti nereikėjo. Prašomi įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą daiktai yra inžineriniai statiniai, kurių registracijos Nekilnojamojo turto registre būtinybė atsirado tik Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1011.

3917.

40Ginčo inžinerinių statinių kadastriniai matavimai yra užfiksuoti ir apskaityti VĮ Registrų centro Kauno filiale esančioje pastatų inventorinėje byloje, adresu ( - ), Kaune, dar 1995 m. vasario 20 d. ir tai patvirtina pateiktas į bylą 1996 m. vasario 23 d. tuometinės VĮ „Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras“ išduotas pažymėjimas Nr. 374453 Žemėtvarkos tarnybai, kuriame be pagrindinių statinių 8 punkte nurodyti kiemo statiniai.

4118.

42Pareiškėjas nurodo, kad tuo metu galiojęs Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 297 „Dėl pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo“ nenumatė kiemo statinių (įrengimų) teisinės registracijos, jie buvo tik aprašomi kadastro matavimo byloje.

4319.

44Pareiškėjas pažymi, kad ginčo kiemo statiniai iš tiesų buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre su unikaliu Nr. ( - ). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2323/2011 įpareigojo išregistruoti šiuos statinius, nes statinių registracija buvo atlikta nesant tam pakankamo teisinio pagrindo. Ši byla vyko tuometinių pretendentų į nuosavybės atkūrimą iniciatyva. Šiuo metu ginčai dėl žemės sklypo ir statinių jau pasibaigė, nuosavybės teisė į žemės sklypus atkurta, pareiškėjas neteko dalies žemės sklypo ir dalies statinių, pastatytų ant grąžinto žemės sklypo. Todėl UAB „Auto ABC“ privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre visus statinius, likusius įmonės teritorijoje, nes privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį valstybei. Jokių trečiųjų asmenų teisių pareiškėjo statinių įregistravimas Nekilnojamojo turto registre nepažeidžia.

4520.

46Pareiškėjas taip pat pažymi, kad joks bendrosios kompetencijos teismas nėra priėmęs jokio nepalankaus sprendimo dėl byloje prašomų įregistruoti statinių, taip pat dėl kiemo statinių, anksčiau įregistruotų unikaliu Nr. ( - ).

4721.

48VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

4922.

50Atsakovas pažymi, kad 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akto 11 punkte nurodoma aikštelė nėra identifikuota, nežinoma jos konkreti buvimo vieta bei parametrai. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, būdamas viešojo administravimo subjektu, negali nustatyti daiktines teises ir jų apimtį (pvz., kokia konkreti aikštelė, kokio dydžio yra pripažinta tinkama naudoti), jeigu dokumente, kurio pagrindu prašoma atlikti nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį registravimą, nėra konkrečiai įvardintas nekilnojamasis daiktas ir daiktinių teisių į jį apimtis.

5123.

52Atsakovas nurodo, jog nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose. Todėl yra paneigti pareiškėjo argumentai, kad kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateikti dokumentai galėjo būti teisiniu pagrindu ginčo statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui nekilnojamojo turto registre.

5324.

54Atsakovo teigimu, nei viename iš pareiškėjo su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateiktame dokumente nėra vienareikšmiškai įtvirtinta, jog būtent ginčo statiniai, kurių kadastro duomenys nustatyti 2016 m. gruodžio 30 d. kadastrinių matavimų metu, nuosavybės teisėmis priklauso pareiškėjui. Atsakovo manymu, byloje pateikti teismų priimti procesiniai sprendimai patvirtina, jog pats pareiškėjas iniciavo teismų procesus dėl nuosavybės valdymo fakto nustatymo, kadangi jis neturėjo dokumentų, vienareikšmiškai patvirtinančių nuosavybės teises į statinius, esančius ( - ), Kaune. Dauguma dokumentų, kurie buvo pateikti su 2017 m. vasario 23 d. prašymu, jau buvo įvertinti 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismui priėmus sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Auto ABC“ pareiškimas dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį į inžinierinius statinius, esančius ( - ), Kaune.

5525.

56Pareiškėjas apeliaciniame skunde pripažino aplinkybę, kad ginčo statiniai jau buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre, unikaliu Nr. ( - ), tačiau nenurodo aplinkybės, jog vieno ginčo statinio sudėtyje, kurio unikalus Nr. ( - ), yra 2 tepalo surinkimo rezervuarai (pažymėjimas plane c1, c2), kurie 2005 m. gegužės 16 d. kadastrinių matavimų metu buvo sudėtinė kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), dalis.

5726.

58Atsakovo manymu, nepagrįstas pareiškėjo apeliacinio skundo teiginys, kad bendrosios kompetencijos teismas nebuvo priėmęs jokio nepalankaus sprendimo dėl kiemo statinių, anksčiau įregistruotų unikaliu Nr. ( - ). Atsakovas nurodo, kad po proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pareiškėjas patikslino civilinėje byloje reiškiamus reikalavimus ir nuosavybės teises prašė pripažinti ne tik į statinius, kurių unikalus Nr. ( - ) (šių statinių sudėtyje buvo tik viena žvyro aikštelė, plane pažymėta b3 – 386 kv. m ploto ir viena tvora, plane pažymėta t4 – 25,5 kv. m ploto), tačiau ir į kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ) (šių statinių sudėtyje buvo aikštelė, plane pažymėta b1 – 5335 kv. m ploto, aikštelė b2 – 304 kv. m ploto ir kt.).

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

6127.

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 2 dalimi, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

6328.

64Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo materialiųjų ir procesinių teisinių padarinių yra nurodomos šios įsiteisėjusio teismo sprendimo esminės savybės: 1) teismo sprendimo privalomumas; 2) res judicata (lot. k. teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį) galia; 3) teismo sprendimo prejudicinė galia. Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas ABTĮ 16 straipsnyje. Teismo sprendimo privalomumas visiems asmenims visų pirma reiškia jo privalomumą dalyvavusiems byloje asmenims; įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas nedalyvavusiems byloje asmenims ta prasme, kad jie turi elgtis taip, kaip to reikalauja įsiteisėjęs teismo sprendimas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata ir prejudicinė galia įtvirtinta ABTĮ 98 straipsnio 4 dalyje: sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Tačiau tai netrukdo šiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata savybė reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Materialieji sprendimo res judicata padariniai yra dvejopi. Pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus skundo, tai yra negatyvusis res judicata efektas; antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje byloje – jis įgyja prejudicinę galią, tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas. ABTĮ 57 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teisės norma, kuria nustatyta, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, yra įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo prejudicinės galios išraiška. Aiškinant teismo sprendimo prejudicinę galią, formuluotinos tokios pagrindinės taisyklės: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose.

6529.

66Remtis šiais teisės aiškinimais privalo tiek viešojo administravimo subjektai, tiek teismai, nagrinėjantys ginčus.

6730.

68Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašas su istorija patvirtina, jog toje pačioje teritorijoje nekilnojamojo turto registre pareiškėjo vardu jau buvo įregistruoti: 1) kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 vnt. šulinių, tepalo surinkimo talpyklos), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 2005 m. balandžio 11 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pagrindu, o išregistruoti – 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 pagrindais; 2) kiti inžineriniai statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, 4 kanalizacijos šuliniai), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, pagrindu, o išregistruoti – 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A143-2323/2011, pagrindu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012 buvo nurodyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ) bei Nr. ( - )) panašumą, todėl pripažino, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad yra kitokia teisinė padėtis dėl ginčo statinių ir yra teisinis pagrindas panaikinti statinių, unikalus Nr. ( - ) registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. ( - ). Dvi pastarosios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys, taikant Nutarties 28 punkte išdėstytas teisės aiškinimo taisykles, sprendžiant ginčą šioje byloje turi prejudicinę galią. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007, ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008, nors prejudicinės galios šioje byloje ir neturi, tačiau yra įrodymai (ABTĮ 56 str. 1 d.). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įsiteisėjęs apylinkės teismo sprendimas, o taip pat ir apygardos administracinio teismo sprendimas bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys tapo privalomomis. Minėta, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas buvo įtvirtintas ABTĮ 14 straipsnyje (dabar ABTĮ 16 straipsnyje). Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas nedalyvavusiems byloje asmenims ta prasme, kad jie turi elgtis taip, kaip to reikalauja įsiteisėjęs teismo sprendimas.

6931.

70Pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pateikė naują ginčo kiemo statinių, esančių ( - ), Kaune, kadastro duomenų bylą. Šioje 2016 m. gruodžio 30 d. ginčo statinių kadastro duomenų byloje pažymėti statiniai išskaidyti, suteikti nauji unikalūs numeriai, tačiau sulyginus juos su anksčiau nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadastro duomenų bylomis, statiniai yra iš esmės tapatūs jau išregistruotiems iš nekilnojamojo turto registro statiniams.

7132.

72Tai suponuoja, kad faktai, nustatyti Nutarties 30 punkte nurodytose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, šioje byloje negali būti iš naujo įrodinėjami, taigi inžinerinių statinių įregistruoti nekilnojamojo turto registre nėra teisinių pagrindų dėl jau paminėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartyje ir 2012 m. birželio 25 d. nutartyje nurodytų argumentų.

7333.

74Šie teisėjų kolegijos argumentai yra pagrindas apeliacinį skundą atmesti nepasisakant dėl visų pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytų argumentų kaip neturinčių reikšmės bylos baigčiai.

75Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

76Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą atmesti.

77Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

78Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Auto ABC“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas, išnagrinėjęs... 9. 3.... 10. VĮ Registrų centro Kauno filialas ir VĮ Registrų centras atsiliepimuose į... 11. 4.... 12. Pažymėjo, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia... 13. II.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad prašomi įregistruoti statiniai pastatyti iki 1991 m.... 20. 8.... 21. Pareiškėjo nuomone, kartu su prašymu teritoriniam registratoriui jis... 22. 9.... 23. Teismas, atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą (Nekilnojamojo turto... 24. 10.... 25. Teismas, atlikęs pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą jų patikimumo... 26. 11.... 27. Nagrinėjamu aspektu akcentuota ir tai, kad nekilnojamojo turto registro... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastro ir registro... 30. 13.... 31. Teismas nusprendė, kad ginčijami sprendimai, kuriais atsisakyta tenkinti... 32. III.... 33. 14.... 34. Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 35. 15.... 36. Pareiškėjas mano, kad statiniams, pastatytiems iki 1991 m. liepos 25 d.,... 37. 16.... 38. Pareiškėjo teigimu, ginčo statinių statybos teisėtumą patvirtinančių... 39. 17.... 40. Ginčo inžinerinių statinių kadastriniai matavimai yra užfiksuoti ir... 41. 18.... 42. Pareiškėjas nurodo, kad tuo metu galiojęs Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d.... 43. 19.... 44. Pareiškėjas pažymi, kad ginčo kiemo statiniai iš tiesų buvo įregistruoti... 45. 20.... 46. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad joks bendrosios kompetencijos teismas nėra... 47. 21.... 48. VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 49. 22.... 50. Atsakovas pažymi, kad 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto... 51. 23.... 52. Atsakovas nurodo, jog nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui... 53. 24.... 54. Atsakovo teigimu, nei viename iš pareiškėjo su 2017 m. vasario 23 d.... 55. 25.... 56. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pripažino aplinkybę, kad ginčo statiniai... 57. 26.... 58. Atsakovo manymu, nepagrįstas pareiškėjo apeliacinio skundo teiginys, kad... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. 27.... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 63. 28.... 64. Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo materialiųjų ir procesinių teisinių... 65. 29.... 66. Remtis šiais teisės aiškinimais privalo tiek viešojo administravimo... 67. 30.... 68. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašas su istorija... 69. 31.... 70. Pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pateikė... 71. 32.... 72. Tai suponuoja, kad faktai, nustatyti Nutarties 30 punkte nurodytose Lietuvos... 73. 33.... 74. Šie teisėjų kolegijos argumentai yra pagrindas apeliacinį skundą atmesti... 75. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 76. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą... 77. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimą palikti... 78. Nutartis neskundžiama....