Byla 2-1264/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Volunta Parket“ ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Volunta Parket“ administratoriaus atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria nutarta netvirtinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano ir restruktūrizavimo byla nutraukta, uždarosios akcinės bendrovės ,,Volunta Parket“ retsruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-308-194/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi atsakovui UAB „Volunta Parket“ iškėlė restruktūrizavimo bylą.

5UAB „Volunta Parket“ administratorius 2009 m. gruodžio 28 d. teismui pateikė prašymą patvirtinti restruktūrizavimo planą. Administratorius nurodė, jog 2009 m. gruodžio 23 d. restruktūrizuojamos UAB „Volunta Parket“ kreditorių susirinkimas 86,33 procentų nuo visų finansinių reikalavimų sumos pritarė restruktūrizavimo planui. Kadangi kreditorių susirinkimas nutarė pavesti restruktūrizavimo administratoriui prižiūrėti restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, vadovaujantis kreditorių nutarimu, plano įgyvendinimo laikotarpiu prašė paskirti administratoriumi UAB „ Restrus“.

6Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi nepatvirtino UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano, UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo bylą nutraukė. Teismas nurodė, kad retsruktūrizavimo planas pateiktas tvirtinti teismui pažeidžiant Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nuostatas. Teismo teigimu, prie plano nėra pridėta detali ir išsami informacija apie sudarytas sutartis, jų galiojimo terminus, atsiskaitymo terminai – neišanalizuoti, nepridėtos preliminarios sutarys ar rengiami ketinimų protokolai su kitais ūkio subjektais, su kuriais įmonė ketina sudaryti sutartis 2010-2011 metais, neaišku, kaip išskaičiuotas gautinas pelnas iš 2010-2011 sutarčių sumoje 2 944 000 Lt. Todėl teismas nurodė, kad tai yra tik tikėtini paskaičiavimai, tačiau neparemti jokiais preliminariais sutartiniais santykiais, pasirašytais ketinimų protokolais ar kitais konkrečių derybų ir jų metu pasiektais apyvartų – atsikaitymų rodikliais. Restruktūrizavimo plane nematyti realaus šio plano įgyvendinimo ir tolesnio konkrečiais sutarčių prolongavimo susitarimais ar kitais derybų metu pasiektais paskaičiavimais laiko tarpui su 4 metų realia perspektyva pagrįstų argumentų (nenurodyti konkretūs produkcijos pardavimo laikotarpiai ir pan.). Todėl nėra galimybės padaryti pagrįstai išvadai dėl plane pateiktos informacijos pagrįstumo, kad realiai bus pasiekti ĮRĮ nurodyti siektini tikslai. 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaita parodo per tuos metus įmonės patirtą nuostolį, kuris siekia 1 459 806 Lt. Kasmet įmonės skolų ir skolinių įsipareigojimų dydis augo dvigubų dydžiu. 2009 metais išaugo skaičius skolų su buvusiais įmonės darbuotojais, kurie nutraukė darbo santykius, tačiau su jais liko neatsiskaityta. 2009 m. gruodžio 23 d. kreditorių susirinkimui duomenys apie įmonės ūkinės- finansinės veiklos rodiklius per 2009 metų 10 mėnesių – visiškai nepateikti. Restruktūrizavimo plane nurodoma gautina tikslinė paskola I eilės kreditoriams reikalavimams padengti, įkeičiant visą įmonės turtą antriniu įkeitimu. Pirmais restruktūrizavimo metais numatomas skolų padidėjimas sumoje 11 279 788 Lt ( 8 lentelės III.2.1.1. eilutė) Ši suma sutampa su didžiausio kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo teismo patvirtintu reikalavimui be palūkanų. Už šio plano tvirtinimą balsavo šis pagrindinis ir didžiąją balsų dalį turintis kreditorius ir jis suteiks paskolą. Tai teismo manymu patvirtina, kad vienas kreditorius užsitikrina prioritetines teises šio plano perspektyvoje. Danske Bankas, A/B suteikdamas tikslinę, naują paskolą, patenkins savo reikalavimą ir pagal naują paskolos sutartį, įgis teisę į mokėtinas palūkanas, kas draudžiama pagal ĮRĮ 14 straipsnio nuostatas. Taip pat teismas nurodė, kad pateiktame plane nėra jokio šios įmonės veiklos pertvarkymo plano, su konkrečiais skaičiais ir konkrečiomis datomis, nenurodyta, kas išlieka, kas galėtų būti parduota, nenurodytos įdiegimų sąnaudų reikšmė finansiniam stabilumui pasiekti. Nepateikti ir plano variantai: labiausiai tikėtinas, optimistinis ir kiti. Toks neapibrėžtumas teismo manymu, kelia abejones ir yra hipotetinis, nes yra nepagrįstas skaičiavimu, realiu pertvarkos projektu. Pateiktas planas neatitinka tokiam dokumentui keliamų bendrųjų reikalavimų, nes nėra nurodyti konkretūs kreditorinių reikalavimų tenkinimo terminai, o tai prieštarauja ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatoms. Plane tik numatyta, kad kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas kiekvienais metais, tačiau nenurodyta kada. Teismo manymu, tokie neapibrėžtumai yra negalimi, nes pažeidžia kreditorių teisę kontroliuoti plano vykdymą, reikalauti terminų laikymosi, ir jo reikalavimo teisė privalo būti apibrėžta procesiniais terminais ir jų skaičiavimo tvarkos elementariomis garantijomis. Taip pat plane nėra tolygaus kreditorinio reikalavimo tenkinimo išdėstymo pagal turimo kreditorinio reikalavimo dydį, tai pažeidžia ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punkto nuostatas. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalį restruktūrizavimo procedūrai nustatytas ne ilgesnis kaip 4 metų restruktūrizavimo procesas, tačiau pateiktas tvirtinti planas numato 5 metų restruktūrizavimo procedūrą ir tokį pat 5 metų restruktūrizavimo laikotarpį, tai yra ilgesnį, nei numato įstatymas. Kreditorių susirinkime 2009 m. gruodžio 23 d. į darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl tokio termino pratęsimo ir kreditoriai tokio klausimo nesvarstė, o planas iš karto pateiktas 5 metų intervalui. Tai pažeidžia kreditoriaus, kaip bylos šalies teisėtų lūkesčių principą – gauti skolos patenkinimą per įstatyme nustatytus terminus. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, jog pateiktasis restruktūrizavimo planas prieštarauja ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir pateiktas teismui tvirtinti nesilaikant ĮRĮ nuostatų, todėl negali būti tvirtinamas. Taip pat restruktūrizavimo planas pateiktas tvirtinti pažeidžiant ĮRĮ 15 straipsnyje nustatytus terminus. Teismo teigimu, šis procedūrinis pažeidimas galėtų būti pripažintas neesminiu, jei pateiktasis restruktūrizavimo planas atitiktų kitoms šio įstatymo nuostatoms, nepažeistų kreditorių teisių, būtų realus, aiškus ir jame išdėstyti bei nurodyti metmenys atitiktų realias šios įmonės mokumo atkūrimo ir veiklos tęstinumo galimybes, tačiau realių restruktūrizavimo tikslų įgyvendinimo užtikrinimo garantijų pateiktasis dokumentas neturi. Teismas nurodė, kad reali šios įmonės veiklos situacija rodo, jog UAB „Volunta Parket“ patvirtinti teismo kreditoriniai reikalavimai siekia 31 747 170 Lt, o įmonės turimas turtas siekia 36 766 607 Lt, tai rodo prastesnius šios įmonės finansinius rodiklius, nei jie buvo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu. Įvertinęs įmonės turimo turto vertę su išaiškintais finansiniais įsiskolinimais, teismas sprendė, kad deklaratyvaus pobūdžio restruktūrizavimo plane, kurio nuostatos pažeidžia ĮRĮ nuostatas, numatytos priemonės nebus realiai įgyvendinamos ir tai yra savarankiškas pagrindas restruktūrizavimo bylai nutraukti ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, restruktūrizavimo byla nutraukiama (ĮRĮ 15 str. 8 p., 24 str. 1 d.1 p.)

7Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismo argumentas, kad nepateikta informacija apie sutartis, skaičiavimus pagrindžiantys dokumentai, yra nepagrįstas ir neteisingas. ĮRĮ 13 straipsnis nereikalauja plane pateikti ir prie plano pridėti įrodymus dėl visų įmonės turimų ir planuojamų sudaryti sandorių. Restruktūrizavimo plane pateikiamas verslo planas, o ne surašomos sudarytos sutartys. Konkrečių duomenų pateikimas, kuriuose būtų įmanoma rasti informaciją apie klientus, kainas ir pan. galėtų padaryti daug žalos įmonei, nes taip būtų atskleistos įmonės komercinės paslaptys.

92. ĮRĮ pateikia galimų priemonių sąrašą, bet neįpareigoja, jog restruktūrizavimo procese būtų imtasi tik šių ar visų išvardintų priemonių. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plane numatytos priemonės: skolų restruktūrizavimas, finansinės padėties restruktūrizavimas, planuojamos veiklos kryptys ir kt. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plane nurodoma, kiek kuriais metais bus skiriama lėšų kreditorių reikalavimams padengti, vadovaujantis ĮRĮ 14 straipsnyje nustatyta tvarka ir eile. ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalis numato maksimalų 5 metų restruktūrizavimo terminą. Tam pritarė kreditoriai, todėl nėra pagrindo dėl šios aplinkybės netvirtinti plano. ĮRĮ numato restruktūrizavimo proceso trukmę, bet ne terminą, per kiek įmonė turėtų padengti visus įsipareigojimus kreditoriams.

10Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino ne restruktūrizavimo plano atitikimą ĮRĮ jam keliamus reikalavimus, o RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano atskirų punktų ekonominį pagrįstumą, tokiu būdu pažeisdamas ĮRĮ nuostatas bei teismų praktiką. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ nustatytus reikalavimus, jame nurodyti visi ĮRĮ 13 straipsnyje nustatyti duomenys, pateikta įmonės istorinė apžvalga, informacija apie įmonės finansinę būklę iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atlikta rinkos analizė ir įvertinimas, plane remiasi Finansų ministerijos, Statistikos departamento prie Vyriausybės, Lietuvos banko Lietuvos ūkio plėtros rodikliais ir prognozėmis, pateiktos įmonės pozicijos rinkoje. Plane taip pat išanalizuotos esamos prekybos sutartys pagal šalis ir remiantis šia analize pateiktos UAB ,,Volunta Parket“ pardavimų apimtys, taip pat planuojamos sudaryti sutartys, išsamiai nurodyti įmonės prognoziniai balansai ir prognozinės pelno (nuostolių) ataskaitos, taip pat kreditorių sąrašas, kreditorių reikalavimų tenkinimo terminai, finansavimo šaltiniai ir kiti ĮRĮ 13 straipsnyje nustatyti duomenys. Teismas išanalizavo ir pasisakė tik dėl konkrečių kreditorių (AB banko Snoras ir Šiaulių apskrities VMI) abejonių dėl restruktūrizavimo plano atskirų punktų ekonominio pagrįstumo. Teismas turėjo teisę reikalauti papildomų įrodymų, susijusių su AB banko Snoras ir kitų kreditorių nurodytomis aplinkybėmis dėl plano pagrįstumo, pateikimo iš RUAB ,,Volunta Parket“. Tačiau papildomų paaiškinimų ir įrodymų, susijusių su kreditorių abejonėmis dėl plano ekonominio pagrįstumo, iš įmonės teismas nepareikalavo. Be to, teismas nepasitelkęs atitinkamos srities specialistų, neturi objektyvių galimybių įvertinti atskirų verslo plano dalių ekonominio pagrįstumo. Teismas nevertino, kad pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį administratorius, kaip specialių žinių turintis asmuo, kreditoriams ir teismui pateikė savo išvadą dėl restruktūrizavimo plano atitikimo ĮRĮ reikalavimams, tačiau teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi tik vienos šalies argumentais.

122. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus. ĮRĮ nenustato jokių papildomų reikalavimų, kuriuos turi atitikti įmonės restruktūrizavimo plane pateikiamas verslo planas, kadangi verslo plane pateikiama informacija apie įmonės būklę, planus ir prognozes, laukiamus rezultatus, tad tikslinga verslo plane nėra nurodoma konkreti, pavyzdžiui, kiekvieno mėnesio įmonės numatomos veiklos strategija, konkretūs produkcijos kiekiai ir numatoma gauti kaina kiekvienu atskiru pardavimo atveju ir pan. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad 2009 metais išaugo skaičius skolų su buvusiais įmonės darbuotojais, kurie nutraukė darbo santykius, tačiau su jais liko neatsiskaityta. Tačiau pagal ĮRĮ 9 straipsnio nuostatas, įmonė iškėlus jai restruktūrizavimo bylą, su šiais kreditoriais atsiskaitys restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais, todėl įmonė, kol nepatvirtintas restruktūrizavimo planas, neturi teisės atsiskaitinėti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai susidarė iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Restruktūrizavimo plano II.3.3 dalyje nustatyta, kad įmonė numato restruktūrizavimo laikotarpiu gauti tikslinę paskolą pirmosios eilės Danske Bank A/S Lietuvos filialo kreditoriniam reikalavimui dengti, įkeičiant įmonės turtą antriniu įkeitimu. Šios tikslinės paskolos suteikimas laikomas kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo nuolaida restruktūrizuojamai įmonei ir kitų kreditorių teisių ir interesų nepažeidžia. ĮRĮ nedraudžia restruktūrizuojamai įmonei jos restruktūrizavimo laikotarpiu paimti tikslinę paskolą, tokios paskolos gavimas kaip tik padeda restruktūrizuojamai įmonei atkurti ilgalaikį mokumą ir išvengti bankroto. Šiuo atveju tikslinės paskolos gavimas laikytinas kreditoriaus suteikiama nuolaida, kadangi pagrindinės paskolos dalies grąžinimas numatytas ne UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo laikotarpiu, o jam pasibaigus. UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plane yra nurodytas įmonės kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos, reikalavimų tenkinimo terminai kiekvienais restruktūrizavimo metais. ĮRĮ nenustato reikalavimo nurodyti konkrečią datą, kad bus kiekvienam konkrečiam įmonės kreditoriui grąžinamas įsiskolinimas. Restruktūrizavimo plane kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė nustatyta laikantis ĮRĮ 14 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos bei atsižvelgiant į įmonės prognozuojamus piniginius srautus kiekvienais restruktūrizavimo metais.

133. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plane numatyta 5 metų restruktūrizavimo proceso trukmė, todėl planas prieštarauja ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalies nuostatoms. ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas nageli būti ilgesnis kaip 4 metai, tačiau teismas gali pratęsti restruktūrizavimo laiką, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. Atsižvelgiant į tai, jog teismui suteikta diskrecijos teisė pratęsti įmonės restruktūrizavimo laiką iki 5 metų, darytina išvada, kad teismas taip pat turi diskrecijos teisę dar tvirtinant restruktūrizavimo planą iš karto patvirtinti 5 metų restruktūrizavimo proceso trukmę, todėl 5 metų restruktūrizavimo laiko nustatymas restruktūrizavimo plane jokiu būdu neprieštarauja nurodytoms ĮRĮ nuostatoms. Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad įmonės kreditoriai tokio pratęsimo klausimo nesvarstė ir neanalizavo. Visi RUAB ,,Volunta Parket“ kreditoriai iki kreditorių susirinkimo, kuriame buvo svarstomas kausimas dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui, ĮRĮ nustatyta tvarka turėjo galimybę susipažinti su įmonės parengtu restruktūrizavimo planu, kuriame nustatytas 5 metų restruktūrizavimo laikotarpis. Kreditoriai savo nuomonę ir valią dėl įmonės restruktūrizavimo proceso trukmės išreiškė balsuodami už pritarimą restruktūrizavimo planui.

144. Neteisingas teismo argumentas, kad restruktūrizavimo planas teismui buvo pateiktas tvirtinti pažeidžiant ĮRĮ 15 straipsnyje nustatytus terminus. RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius kreipėsi į teismą su prašymu atidėti įmonės restruktūrizavimo plano pateikimo tvirtinimui terminą iki 2009 m. gruodžio 28 d. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi šį administratoriaus prašymą patenkino. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planas teismui pateiktas 2009 m. gruodžio 28 d., t y. nepažeidžiant ĮRĮ nustatytų terminų.

155. RUAB ,,Volunta Parket“ 2009 m. gruodžio 23 d. kreditorių susirinkime už pritarimą įmonės restruktūrizavimo planui balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 86,33 proc. nuo bendros kreditorių reikalavimų sumos, tokiu būdu suteikdami įmonei galimybę toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir per numatytą laikotarpį atsiskaityti su kreditoriais. Teismui nutraukus restruktūrizavimo bylą ir tokiu būdu įmonei praradus galimybę įgyvendinti įmonės mokumui atkurti skirtas priemones, nustatytas restruktūrizavimo plane, bendrovės vertinimu, neišvengiamas įmonės bankrotas, kas vienareikšmiškai sukeltų neigiamas pasekmes ne tik pačiai įmonei, jos darbuotojams, bet ir jos kreditoriams. Tuo tarpu įmonei pradėjus įgyvendinti restruktūrizavimo plane numatytas priemones, įmonė turėtų galimybę ne tik grąžinti įsiskolinimus kreditoriams, bet ir išsaugoti veiklą, darbo vietas, padidinti bendrovės vertę.

16Kreditorius Danske bank A/S atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, analizavo tik plano ekonominius rodiklius vertindamas tik restruktūrizavimo plano dalį susijusią su verslo planu, bet visiškai nenagrinėjo restruktūrizavimo plano atitikimo ĮRĮ 13 straipsnio reikalavimams.

17UAB ,,Volunta Parket“ kreditoriai įmonės 50 darbuotojų atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus patenkinti. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais. Mano, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimas neatitiktų teisingumo principo, kadangi veiklą turėtų nutraukti bendrovė, kuriai nėra ekonominės būtinybės tai daryti.

18Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius atsiliepimu į RUAB ,,Volunta Parket“ atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad pritaria atskirajame skunde nurodytiems argumentams.

19Kreditorius UAB ,,Vitula“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad sutinka su atskirųjų skundų argumentais ir motyvais ir prašo juos tenkinti.

20Kreditorius UAB ,,Refekta“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad sutinka su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais.

21Kreditorius Šiaulių apskrities VMI atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismo nutartis

22Kreditorius AB bankas Snoras atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, kad svarstant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą vertintinas tiek formalus plano atitikimas jam keliamiems reikalavimams (ĮRĮ 13 str.), jo parengimo bei pateikimo tvirtinti aplinkybės, tiek plane numatytų tikslų įgyvendinimo tikrumas ir pagrįstumas, bei tai ar restruktūrizavimo planu nepažeidžiamos kitos ĮRĮ nuostatos bei kitų teisės aktų reikalavimai, taip pat įmonės kreditorių interesai. Teismas būdamas aktyvus šioje byloje tinkamai įvertino restruktūrizavimo plano nuostatas bei padarė teisingas ir pagrįstas išvadas.

23Atskirieji skundai tenkintini.

24CPK 1 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮRĮ 15 straipsnio nuostatos numato išimtį iš CPK taisyklių ir nustato maksimalų terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

25Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimo procese gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai (ĮRĮ 2 str. 2 d.). Restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių (tiek privačių, tiek valstybės institucijų), darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus. Akivaizdu, kad šis procesas gali turėti poveikį ne tik keliems privatiems asmenims, bet ir valstybės ekonomikai, jos biudžetui. Tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą restruktūrizavimo bylose, todėl nagrinėjant tokio pobūdžio bylas teismo vaidmuo turi būti aktyvus.

26Nagrinėjamoje byloje atskiruosiuose skunduose keliamas restruktūrizuojamos RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas.

27Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnis nustato restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo tvarką. Vadovaujantis ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalimi, teismas tvirtina įmonės restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė įmonės kreditoriai. Pastebėtina, kad ĮRĮ nenustato baigtinio kriterijų, kuriais vadovaujantis teismas turėtų įvertinti tvirtinamą restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planą, sąrašo. Teismo vaidmuo tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą yra orientuotas į ĮRĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės restrūktūrizavimo proceso teisėtumo įvertinimą. Tvirtindamas restruktūrizavimo planą teismas įvertina, ar pats restruktūrizavimo planas atitinka jam keliamus reikalavimus (ĮRĮ 13 str.), ar jis parengtas ir pateiktas ĮRĮ nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti restruktūrizavimo plano parengimo ir patvirtinimo proceso, kaip sudėtinės restruktūrizavimo proceso dalies, neteisėtumą. Šiame etape teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir pasisakyti dėl atskirų kreditorių abejonių dėl restruktūrizavimo plano atskirų punktų ekonominio pagrįstumo. Pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape tenka įmonės kreditoriams.

28Bylos duomenimis, 2009 m. gruodžio 23 d. įvyko RUAB ,,Volunta Parket“ kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė 86,33 proc. nuo bendros reikalavimų sumos, pritarė pateiktam bendrovės restruktūrizavimo planui ir jo pateikimui teismui tvirtinti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė prašymą patvirtinti RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planą, motyvuodamas tuo, kad pateiktasis restruktūrizavimo planas prieštarauja ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Iš teismo nutarties turinio matyti, kad teismas, vertindamas restruktūrizavimo plano atitikimą ĮRĮ numatytiems reikalavimams, vertino ne tiek šio plano atitikimą ĮRĮ keliamiems reikalavimams, kiek jame nurodyto verslo plano ekonominį pagrįstumą. Teisėjų kolegija, iš dalies sutikdama su apelianto argumentu, kad vertinant ekonominį pagrįstumą, reikia turėti specialių žinių, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas savo išvadų apie tai, kad teismui pateiktas tvirtinti planas nėra ekonomiškai pagrįstas ir, kad nebus pasiektas laukiamas rezultatas, reikiamai nemotyvavo, nenurodė argumentų savo išvadoms pagrįsti.

29Taip pat teismas nurodė, kad prie pateikto restruktūrizavimo plano nėra pridėta detali ir išsami informacija apie sudarytas sutartis, nepridėtos preliminarios sutarys ar rengiami ketinimų protokolai su kitais ūkio subjektais, su kuriais įmonė ketina sudaryti sutartis 2010-2011 metais, neaišku, kaip išskaičiuotas gautinas pelnas iš 2010-2011 sutarčių. Kaip minėta, restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešasis interesas, todėl teismas, nagrinėdamas tokias bylas turi būti aktyvus. Teismas neturėjo apsiriboti išvada, kad plane išvardintos sutartys nėra konkretizuotos. Negalima nesutikti su apeliantų argumentais, jog komercinių sutarčių sudarymo konkrečios aplinkybės kiekvienoje įmonėje sudaro komercinę paslaptį ir jos negali būti viešinamos. Todėl teismas, turėdamas abejonių dėl tokių sutarčių sudarymo, privalėjo vadovaudamasis ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalimi, numatančia galimybę teismui pareikalauti iš įmonės informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi, pareikalauti pateikti tokias sutartis, jeigu manė, kad tokia informacija reikalinga plano ekonominiam pagrįstumui patikrinti.

30ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai (laikantis ĮRĮ 14 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos), reikalavimų, kurie atsiranda dėl nepasibaigusios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių nutraukimo, pateikimo būdai. ĮRĮ nenustato reikalavimo nurodyti konkrečią datą, kada bus kiekvienam konkrečiam įmonės kreditoriui grąžinamas įsiskolinimas. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad atsižvelgiant į plane numatomas prognozes ir laukiamus rezultatus, įmonė kiekvienais restruktūrizavimo metais gali įvertinti ir nustatyti dengiamų įsiskolinimų dydžius, ir priklausomai nuo įmonės vykdomos komercinės veiklos rezultatų metų laikotarpyje šie įsiskolinimai bus dengiami. Dėl to nepagrįstas teismo argumentas, kad pateiktas planas neatitinka tokiam dokumentui keliamų bendrųjų reikalavimų, nes nėra nurodyti konkretūs kreditorinių reikalavimų tenkinimo terminai.

31Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planą, sprendė, kad plane numatytos deklaratyvaus pobūdžio priemonės nebus realiai įgyvendinamos. Teisėjų kolegija pažymi, kad visada yra rizika, kad nebus ar nebus visiškai įgyvendintas restruktūrizavimo planas, nes jo vykdymo metu gali atsirasti nenumatytų aplinkybių arba pasikeisti aplinkybės, buvusios restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu. Tačiau svarbu, kad restruktūrizavimo plano neįgyvendinimo ar nevisiško įgyvendinimo rizika būtų pateisinama, protinga. Dėl šios rizikos buvimo, teisę kontroliuoti ekonominį įmonės restruktūrizavimo proceso pagrįstumą kreditoriai išlaiko ir vėlesniuose restruktūrizavimo proceso etapuose. Vadovaudamiesi ĮRĮ 20 straipsnio 3 dalies 9 ir 10 punktais, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai restruktūrizavimo procese turi teises siūlyti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus, siūlyti teismui nutraukti ar baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Išaiškėjus, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonei neįrodžius, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas, teismas restruktūrizavimo bylą nutraukia (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.).

32ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas negali būti ilgesnis kaip 4 metai; įmonės vadovas ar įmonės administratorius kreditorių susirinkimo nutarimu gali pateikti prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo laiko pratęsimo; teismas gali pratęsti įmonės restruktūrizavimo laiką, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. Iš teismui pateikto RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano matyti, kad jis numatytas 5 metų laikotarpiui. Taigi restruktūrizavimo plane numatytas restruktūrizavimo proceso terminas neviršija maksimalaus ĮRĮ numatyto termino, šiam planui pritarė įmonės kreditoriai, todėl laikytina, kad kreditoriai pritarė ir tokiai restruktūrizavimo proceso trukmei. Todėl teismo argumentas, kad kreditorių susirinkime 2009 m. gruodžio 23 d. į darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl tokio termino pratęsimo, nėra pagrindas išvadai, kad kreditoriai nesvarstė klausimo dėl plano pratęsimo. Kadangi dauguma įmonės kreditorių pritarė restruktūrizavimo planui, darytina išvada, kad pritarė ir jame nurodytam restruktūrizavimo proceso terminui.

33ĮRĮ 15 straipsnis numato, kad įmonės restruktūrizavimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi pratęsė atsakovui restruktūrizavimo plano pateikimo tvirtinimui terminą iki 2009 m. gruodžio 7 d., o 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi, tenkindamas RUAB ,,Volunta Parket“ administratoriaus prašymą, atidėjo klausimo dėl restruktūrizavimo plano pateikimo tvirtinimui terminą iki 2009 m. gruodžio 28 d. RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius restruktūrizavimo planą teismui pateikė 2009 m. gruodžio 28 d. Todėl neteisingas teismo argumentas, kad restruktūrizavimo planas pateiktas tvirtinti pažeidžiant ĮRĮ 15 straipsnyje nustatytus terminus.

34Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, nes ji priimta, neišnagrinėjus šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių, todėl klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikinama, o RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti, nes sprendžiant šį klausimą, nebuvo atskleista bylos esmė (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 2 d.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl restruktūrizuojamos UAB „Volunta Parket“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. UAB „Volunta Parket“ administratorius 2009 m. gruodžio 28 d. teismui... 6. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi nepatvirtino UAB... 7. Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius atskiruoju skundu prašo... 8. 1. Teismo argumentas, kad nepateikta informacija apie sutartis, skaičiavimus... 9. 2. ĮRĮ pateikia galimų priemonių sąrašą, bet neįpareigoja, jog... 10. Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos... 11. 1. Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino ne restruktūrizavimo... 12. 2. RUAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ 13... 13. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB ,,Volunta Parket“ restruktūrizavimo... 14. 4. Neteisingas teismo argumentas, kad restruktūrizavimo planas teismui buvo... 15. 5. RUAB ,,Volunta Parket“ 2009 m. gruodžio 23 d. kreditorių susirinkime už... 16. Kreditorius Danske bank A/S atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 17. UAB ,,Volunta Parket“ kreditoriai įmonės 50 darbuotojų atsiliepimu į... 18. Atsakovas RUAB ,,Volunta Parket“ administratorius atsiliepimu į RUAB... 19. Kreditorius UAB ,,Vitula“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 20. Kreditorius UAB ,,Refekta“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 21. Kreditorius Šiaulių apskrities VMI atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 22. Kreditorius AB bankas Snoras atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 23. Atskirieji skundai tenkintini.... 24. CPK 1 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos... 25. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis... 26. Nagrinėjamoje byloje atskiruosiuose skunduose keliamas restruktūrizuojamos... 27. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnis nustato... 28. Bylos duomenimis, 2009 m. gruodžio 23 d. įvyko RUAB ,,Volunta Parket“... 29. Taip pat teismas nurodė, kad prie pateikto restruktūrizavimo plano nėra... 30. ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo plane... 31. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs RUAB ,,Volunta Parket“... 32. ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas... 33. ĮRĮ 15 straipsnis numato, kad įmonės restruktūrizavimo planas turi būti... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 36. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir...