Byla 2YT-3341-985/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino atnaujinimo priėmimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, spręsdama pareiškėjo P. G. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino atnaujinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas P. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: 1) 1997- 02-27 iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išregistravus ( - ) ūkio bendrovę, juridinio asmens kodas 6566505, pasibaigė Liubavo žemės ūkio bendrovės daiktinės teisės į pastatus (registro Nr. ( - )): pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai - 1989, bendras plotas 1496,63 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai -1989, bendras plotas 403,76 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 403,45 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 363,72 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 1111,65 kv. m.; 2) nustatyti juridinį faktą, jog jis su sutuoktine A. O. G., a/k ( - ) mirusia ( - ), 1995 11 22 Liubavo žemės ūkio bendrovės visuotinio likvidacinio susirinkimo protokolo Nr. 1 eilutės Nr. 2 pagrindu kartu su kitais bendraturčiais bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis lygiomis dalimis įgijo po 476/10000 dalis statinių: pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai - 1989, bendras plotas 1496,63 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 403,76 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai -1989, bendras plotas 403,45 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 1111,65 kv. m.; 3) atstatyti terminą registruoti jo ir A. O. G., a/k ( - ) mirusios ( - ), daiktines teises į 476/10000 dalis statinių: pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba paneigiantys) tą faktą, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

5Pareiškėjas CPK 444 str. 9 d. pagrindu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1997-02-27 iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išregistravus Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovę, juridinio asmens kodas 6566505, pasibaigė Liubavo žemės ūkio bendrovės daiktinės teisės į pastatus (registro Nr. ( - )): pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai - 1989, bendras plotas 1496,63 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai -1989, bendras plotas 403,76 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 403,45 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 363,72 kv. m., pastatas - ferma, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 1111,65 kv. m. Pažymėtina, kad CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenustato jiems kitokios tvarkos. Taigi CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas yra procesinis pagrindas nustatyti visus kitokius, CPK 444 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose nenumatytus, juridinę reikšmę turinčius faktus. Sprendžiant dėl tokių faktų nustatymo, taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir nustatant teisiškai reikšmingus faktus, išvardytus CPK 444 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Pirmiau nurodyta, kad viena būtinųjų sąlygų prašomam faktui teismo tvarka nustatyti – kad toks faktas turėtų juridinę reikšmę, t. y. nuo jo priklausytų asmens subjektinės teisės atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kaip matyti iš prie pareiškimo pridėto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, pareiškėjo nurodyti pastatai yra įregistruoti nuosavybės teise Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovės vardu, įregistravimo pagrindas 1995-04-06 miesto (rajono) valdybos potvarkis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ir taikydamas 1964 m. CK nuostatas dėl nuosavybės teisės atsiradimo momento ir jos teisinės registracijos, yra pažymėjęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne registracijos faktas, kaip toks, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejamas civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Atsižvelgiant į tai, kad daiktinės teisės į pastatus pasibaigimas nėra siejamas su juridinio asmens išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, todėl pareiškėjo prašomas faktas nesukels jam pareiškime nurodytų teisinių pasekmių – o būtent jo nuosavybės teisės į pareiškime nurodytus pastatus įregistravimo.

6Be to

7pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1995-11-22 Liubavo žemės ūkio bendrovės visuotinio likvidacinio susirinkimo protokolo Nr. 1 eilutės Nr. 2 pagrindu kartu su kitais bendraturčiais bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis lygiomis dalimis įgijo po 476/10000 dalis statinių: pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai - 1989, bendras plotas 1496,63 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 403,76 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai -1989, bendras plotas 403,45 kv. m., pastato - fermos, plane pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statybos baigimo metai-1989, bendras plotas 1111,65 kv. m., pateikia 1995-11-22 Liubavo žemės ūkio bendrovės visuotinio likvidacinio susirinkimo protokolą. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas) nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: pirma, pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); antra, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; trečia, nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; ketvirta, nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-155/2010). Taigi bylos dėl juridinę reikšmę turinčio pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo yra skirtos jau tam tikru pagrindu praeityje atsiradusiai pareiškėjo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys tokią pareiškėjo teisę, tačiau jie (dokumentai) yra prarasti ir kitokia tvarka, išskyrus teisminę, jų neįmanoma gauti arba atkurti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo pripažinti, kad 1995-11-22 Liubavo žemės ūkio bendrovės visuotinio likvidacinio susirinkimo protokolo Nr. 1 eilutės Nr. 2 pagrindu kartu su kitais bendraturčiais jis ir jo mirusioji sutuoktinė įgijo bendrosios dalinės nuosavybės teise po 476/1000 dalis į pareiškime nurodytus statinius, tačiau protokolas, kurio pagrindu prašo nustatyti jo ir mirusios sutuoktinės dalinę nuosavybę, yra išlikęs, kas patvirtina, kad nėra sąlygų pareiškėjo juridiniam faktui nustatinėti - pripažinti dalinę nuosavybę į pareiškėjo nurodytus pastatus, o tuo pagrindu ir prašomam terminui įregistruoti daiktines teises, atnaujinti.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo prašymas atsisakytinas priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), pažymint, kad pareiškėjui tai neužkerta kelio pasirinkus tinkamą civilinių teisių gynimo būdą (CK 1.138 straipsnis) kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo P. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino atnaujinimo.

11Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjo atstovei advokatei Ritai Petručionytei.

12Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai