Byla 2A-2317/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Leksinova“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5099-653/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Leksinova“ ieškinį atsakovui Nacionalinei teismų administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ATEA“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Leksinova“ prašė: panaikinti atsakovo Nacionalinės teismų administracijos 2013 m. liepos 18 d. sprendimą atmesti jo pretenziją; panaikinti atsakovo 2013 m. birželio 17 d. ir 2013 m. birželio 28 d. sprendimus ir atsakovo organizuoto viešojo pirkimo dalyvius grąžinti į pasiūlymų vertinimo stadiją bei įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

4Ieškovas nurodė, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras, atsakovas nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą tik dėl to, kad elektroninio parašo, kuriuo pasirašytas pasiūlymas, sertifikavimo galiojimas nebuvo atnaujintas, t. y., pasiūlymą vertino tik pagal formos reikalavimus, dėl kurių buvo pažeistas viešųjų pirkimų tikslas ir nuspręsta pirkti 3,5 karto brangesnes UAB „ATEA“ paslaugas, nevertinat pasiūlymų turinio. Elektroninis parašas skirtas dokumentų autentiškumui patvirtinti ir pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Šiuo atveju atsakovas nekėlė klausimo dėl dokumentus pasirašiusio asmens tapatybės ar dokumentų autentiškumo, tuo labiau, kad ieškovas paslaugas atsakovui teikia nuo 2007 metų. Pirkime dalyvavo tik CVP IS registruoti tiekėjai, todėl atsakovas bet kokiu atveju turėjo galimybę nustatyti, jog pasiūlymą pateikė būtent ieškovas. Atsakovas pagal konkurso sąlygas ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) turėjo teisę ir pareigą pareikalauti dokumentų originalų. Be to, ieškovas, sužinojęs apie priimtą sprendimą, nedelsdamas pateikė tą patį pasirašytą pasiūlymą popierine forma tam, kad būtų pasiekti elektroninio parašo tikslai, paaiškindamas, kad iš CPV IS nebuvo jokio įspėjimo dėl elektroninio parašo sertifikavimo galiojimo ar techninių nesklandumų pateikiant tokį pasiūlymą. Ieškovo nuomone, atsakovas neturėjo pagrindo atmesti jo pasiūlymą.

5Ieškovo teigimu, UAB „ATEA“ pasiūlymas, kuris buvo pripažintas laimėtoju, taip pat pažeidė formos reikalavimus, nes šis tiekėjas nepateikė dokumento, patvirtinančio, kad jo subtiekėjas R. Simaitis neturi teistumo (pirkimo sąlygų 3.1.2 p.), nėra bankrutavęs, tai pat nepateikė deklaracijos, kad šis (subtiekėjas) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (pirkimo sąlygų 3.1.3 p.). Tai, kad atsakovas šią informaciją tikrino kitomis priemonėmis, reiškia, jog atsakovas pirkimo sąlygas taikė nevienodai, pažeidė viešojo pirkimo principus. Be to, UAB „ATEA“ pasiūlyta kaina buvo per didelė, todėl UAB „ATEA“ pasiūlymas turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p., pirkimo sąlygų 10.4.6 p.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas rėmėsi Elektroninio parašo įstatymo (toliau – EPĮ) 2 straipsnio 5 dalimi bei 8 straipsniu, numatančiais, kad saugaus elektroninio parašo kriterijus – yra jo patvirtinimas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Šiuo atveju pasiūlymo pateikimo momentu sertifikato galiojimas buvo pasibaigęs, todėl atsakovas pagrįstai sprendė, jog ieškovo pasiūlymas buvo pasirašytas negaliojančiu ir nesaugiu elektroniniu parašu. Kadangi pasiūlymas buvo pasirašytas netinkamai, atsakovas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neturėjo teisės spręsti dėl pasirašiusio asmens tapatybės ar dokumentų autentiškumo, priimti neelektronine forma pateikto pasiūlymo, nes tokie veiksmai prieštarautų viešojo pirkimo principams ir konkurso sąlygoms. Konkurso sąlygų 3.6 punkte numatyta perkančiosios organizacijos teisė prašyti dokumentų originalų yra numatyta tik tuo atveju, kai pateikiamas saugiu elektroniniu parašu pasirašytas pasiūlymas, todėl, esant netinkamai pasirašytam pasiūlymui, teismas sprendė, kad atsakovas neturėjo galimybės pasinaudoti minėta teise. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovas buvo CVP IS registruotu tiekėju, nesudaro pagrindo išvadai, kad pateiktas pasiūlymas, pasirašytas nesaugiu elektroniniu parašu, atitiko konkurso sąlygų reikalavimus ir turėjo būti priimtas, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės savo iniciatyva imtis priemonių, siekiant pašalinti atsakovo pasiūlymo trūkumus. Teismo nuomone, ieškovo nurodytos netinkamo pasiūlymo pasirašymo priežastys neįrodo teisiškai reikšmingų aplinkybių šioje byloje. Už pasiūlymo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu atsako pasiūlymą pateikęs tiekėjas, kuris, ruošiant pasiūlymą, turi būti pakankamai rūpestingas ir apdairus. Ieškovas yra pelno siekiant įmonė, veikianti savo rizika bei turinti patirtį, dalyvaujant paslaugų pirkimo procedūrose. Tai, kad ieškovas paslaugas atsakovui teikia nuo 2007 metų, nesuteikė ieškovui prioriteto prieš kitus lygiomis teisėmis dalyvavusius konkurso dalyvius, o perkančioji organizacija negalėjo turėti išankstinės nuomonės dėl ieškovo pasiūlymo tinkamumo. Teismas nesutiko su ieškovu argumentu, kad konkurso reikalavimai dėl pasiūlymo pateikimo formos yra formalūs, priešingai, šie reikalavimai yra logiškai sąlygoti perkamo objekto specifika. Teismas konstatavo, kad ieškovo pasiūlymas buvo pateiktas pažeidus esmines konkurso sąlygas, kurios neatsiejamos nuo perkančiosios organizacijos pasirinkto viešųjų pirkimų būdo, taip pat pažeidus VPĮ 17 straipsnio 5 dalies 2 punktą. Remdamasis viešojo pirkimo lygiateisiškumo, skaidrumo principais, atsakovas privalėjo vienodai taikyti pasiūlymų pateikimo reikalavimus visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams ir šiuo atveju neturėjo pagrindo taikyti ieškovo nurodyto turinio viršenybės prieš formą principo.

9Vertindamas ieškovo argumentus dėl to, jog trečiasis asmuo nepateikė subtiekėjo atitiktį pagrindžiančių dokumentų, numatytų konkurso sąlygose, teismas nurodė, kad kelių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų nepateikimas, kai jais patvirtinami duomenys gali būti patikrinami kitais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais, negali būti pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, tuo labiau, kad tiek VPĮ, tiek atsakovo nustatytų pirkimo taisyklių 84.1 punktas, tiek konkurso sąlygos nustato atsakovui pareigą įsitikinti tiekėjo atitiktimi konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Taigi aplinkybės dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties patikrinimo, esant tinkamai pateiktam pasiūlymui, bei dėl pasiūlymo atmetimo, pažeidus imperatyvius konkurso sąlygų reikalavimus, kuomet toks pasiūlymas negali būti vertinamas pagal turinį, negali būti vertinamos vienodai. Atsakovo veiksmai, jam patikrinus trečiojo asmens subtiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (t. y., tai, kad R. Simaitis neturi teistumo, kad jis nėra bankrutavęs, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties) atsakovui pasiekiama vieša informacija, laikytini teisėtais ir atitinkančiais viešojo pirkimo principus. Tuo labiau, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad minėta informacija yra neteisinga ir dėl to UAB „ATEA“ objektyviai neatitiko nurodytų kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovas taip pat neįrodė, jog minėti atsakovo veiksmai suteikė trečiajam asmeniui pranašumo prieš ieškovą ar kitus tiekėjus. Teismas atmetė kaip neįrodytą ieškovo teiginį, kad UAB „ATEA“ pasiūlyta kaina yra per didelė, nes šis teiginys paremtas tik prielaidomis. Teismas konstatavo, kad atsakovas įvertino ir išsamiai motyvavo trečiojo asmens nurodytos kainos priimtinumą, todėl nėra pagrindo abejoti šių paaiškinimų objektyvumu.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Leksinova“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti jo ieškinį.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į faktinę bylos situaciją, ieškovo argumentus ir pateiktus įrodymus, dėl to padarė klaidingas išvadas, netinkamai pritaikė materialinės teisės normas (CPK 330 str.). Ieškovo įsitikinimu, jis buvo diskriminuojamas, nes jo pasiūlymas buvo atmestas dėl formalių reikalavimų nesilaikymo, t. y., dėl to, kad elektroninio parašo sertifikato galiojimas nebuvo atnaujintas. Teismų praktikoje panašaus pobūdžio veiksmai, kai nėra pasirašoma elektroniniu parašu, vertinami kaip formalūs pažeidimai, dėl kurių teikėjų pasiūlymai neturėtų būti atmetami (Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-546-280/2012). Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas neturėjo teisės spręsti dėl pasirašiusio asmens tapatybės ar dokumentų autentiškumo, priimti neelektronine forma pateikto pasiūlymo, nes šiuo atveju reikšminga aplinkybė, jog, atmetus ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl formalių trūkumų, buvo pažeistas proporcingumo principas. Atsakovas nekėlė klausimo dėl ieškovo pasiūlymą pasirašiusio asmens tapatybės ar dokumentų autentiškumo, t. y., dėl pasiūlymo turinio jokių trūkumų atsakovas nenustatė. Taigi šiuo atveju ieškovo pateiktas pasiūlymas savo turiniu atitiko pasiūlymo pateikimo reikalavimus. Kadangi pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonėmis, todėl ir ši aplinkybė leido perkančiajai organizacijai identifikuoti, jog pasiūlymą pateikė ieškovas. Be to, ieškovas pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas teikia atsakovui nuo 2007 metų, todėl jis (ieškovas) ir jo atstovai atsakovui yra gerai žinomi. Taip pat atsakovas galėjo tinkamai identifikuoti ieškovą, suteikdamas jam galimybę patikslinti pateiktą pasiūlymą, tačiau tai sąmoningai nebuvo padaryta. Taigi atsakovo taikyta priemonė - prioriteto suteikimas tiekėjų pasiūlymų pateikimo formai, t. y., elektroninio parašo, kuriuo pasirašytas pasiūlymas, sertifikato galiojimui, bet ne šio reikalavimo turiniui, yra neproporcinga siekiamam tikslui - asmens pateikusio pasiūlymo identifikavimui. Pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė ir jų nevertino, todėl skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiek UAB „ATEA“, tiek jo (ieškovo) pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tačiau, skirtingai nei ieškovui, dėl nepateisinamų priežasčių UAB „ATEA“ pasiūlymas buvo išskirtas ir šiam tiekėjui buvo leista toliau dalyvauti pirkime bei patikslinti pateiktus duomenis. UAB „ATEA“ buvo paskelbtas pirkimo laimėtoju, nors šio tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (pirkimo sąlygų 3.1.2 p. ir 3.1.3 p.). Teismas nevertino aplinkybės, jog subtiekėjo R. Simaičio kvalifikaciją įrodantys dokumentai buvo pateikti jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2013-06-10). Byloje net nėra pateikta duomenų, kada, kokiomis priemonėmis, iš kokio šaltinio atsakovas patikrino trečiojo asmens subtiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Sprendime teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo teiginiai dėl UAB „ATEA“ pasiūlytos per didelės kainos yra paremtos tik prielaidomis. Priešingai, ieškovo teiginiai buvo paremti faktais, t. y., tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose nurodytomis kainomis;
  3. Teismas nepakankamai atsižvelgė į tai, jog atsakovas šiurkščiai pažeidė viešųjų pirkimų principus, o tai sudaro savarankišką pagrindą pripažinti NTA veiksmus neteisėtais. Taigi NTA praktiškai identiškas situacijas, t. y., tiekėjų pateiktus pasiūlymus, kurie turėjo formalių trūkumų, atsakovas vertino skirtingai, dėl ko buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, kadangi ieškovui buvo suteikta mažiau teisių, nei kitam viešojo pirkimo dalyviui ir jo padėtis, palyginus su UAB „ATEA“, tapo nelygiavertė. Ieškovo teigimu, teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad aplinkybės dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties patikrinimo bei dėl pasiūlymo atmetimo negali būti vertinamos vienodai, nes toks nurodytų aplinkybių vertinimas pažeidžia turiningojo vertinimo principą. Teismas turėjo įvertinti situaciją plačiau, objektyviau, o ne vien formaliai ir pažodžiui remtis VPĮ nuostatomis. Teismas nepagrįstai palaikė atsakovo argumentus, jog turinio prieš formą principas taikomas tik vertinant tiekėjų kvalifikaciją, tačiau negali būti taikomas, vertinant tiekėjo pasiūlymo pateikimą. Reikalavimai dėl pasiūlymų pasirašymo saugiu elektroniniu parašu yra tokie patys išvestiniai, kaip ir reikalavimai pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tad abi situacijos privalėjo būti vertinamos vienodai. Jeigu atsakovui kilo abejonių dėl tiekėjo pasiūlymo pateikimo tinkamumo, jis privalėjo paprašyti tiekėjo patikslinti pateiktą pasiūlymą, nurodant nustatytus trūkumus (pirkimo sąlygų 3.6 p., VPĮ 32 str. 1 d.);
  4. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išimtinai rėmėsi nepagrįsta bei formalia Viešųjų pirkimų tarnybos į bylą pateikta išvada. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Viešųjų pirkimų tarnyba nėra įgaliota aiškinti teisės norminius aktus (šiuo atveju - EPĮ), todėl šios institucijos aiškinimas yra tik subjektyvus suvokimas ir negalėjo turėti įtakos teismo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011);
  5. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad šio pirkimo dalykas yra susijęs su saugaus elektroninio parašo naudojimu, prižiūrint ir dirbant su LITEKO sistema. Pirkimo techninėje specifikacijoje yra nurodytos konsultavimo, ekspertinio vertinimo ir programavimo paslaugos, o elektroninio parašo naudojimo klausimas sietinas su maža teikiamų paslaugu dalimi. Dėl nurodytų aplinkybių, jog, spręsdamas apie pirkimo dalyką, teismas rėmėsi išimtinai nepagrįsta UAB „ATEA“ nuomone, ieškovo įsitikinimu, leidžia spręsti, kad teismas buvo šališkas, turėjo išankstinę nuomonę dėl bylos rezultato, šališkai ir neobjektyviai ignoravo ieškovo į bylą pateiktus įrodymus ir aplinkybes.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė teismų administracija prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

14Ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės netinkamas, nes elektroninio parašo negaliojimas yra esminis trūkumas (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.), todėl toks pasiūlymas, ieškovo kainos tinkamumas net negalėjo būti vertinami. Ieškovo pasiūlyme pateikto negaliojančio elektroninio parašo sertifikate nurodyta, jog pasiūlymą pasirašė „KTI- leksinova“, o tai nėra juridinio asmens vadovo duomenys, todėl atsakovas jokių duomenų patikrinti net ir nebūtų galėjęs.

15Ieškovas klaidingai vertina tiek konkurso sąlygų, tiek VPĮ nuostatas, nes pagal VPĮ tiekėjo pasiūlymas turi būti originalus pasirašytas popierinis dokumentas arba elektroninis saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas (VPĮ 28 str. 5 d., 17 str. 5 d. 2 p.). Perkančioji organizacija nurodė, jog pasiūlymas turi būti elektroninis. Konkurso sąlygų nuostata, kuria remiasi ieškovas, teigdamas, kad atsakovas nevykdė aktyvumo pareigos, nes privalėjo papildomai pareikalauti pasiūlymo originalo, reglamentuoja atvejus, kai pasiūlymas pateikiamas tinkamai (įskaitant saugaus galiojančio elektroninio parašo reikalavimą elektroniniam dokumentui) ir laiku.

16Atsakovas, vertindamas trečiojo asmens pasiūlymą, atsižvelgė į visą pateiktą bei kitaip prieinamą informaciją bei įvertino tiekėjo UAB „ATEA“ atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Subtiekėjo R. Simaičio pateikti dokumentai buvo tik formalus turimos kvalifikacijos patvirtinimas.

17Pažymėjo, kad ieškovo ir trečiojo asmens situacijos akivaizdžiai nebuvo tapačios, todėl ieškovo pasiūlymo turinys negalėjo būti vertinamas. UAB „ATEA“ pasiūlymas ir dokumentai buvo pateikti tinkamai, šio tiekėjo kvalifikacija yra tinkama, o atsakovas turėjo teisę ir pareigą, numatytą imperatyvaus teisės akto, įsitikinti, kad tiekėjas yra tinkamas ir pajėgus įgyvendinti keliamus reikalavimus.

18Ieškovas klaidingai vertina teismo sprendimo motyvus, susijusius su Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateikė savo, kaip institucijos, prižiūrinčios CVP IS, nuomonę, kuria teismas rėmėsi kaip dar vienu atsakovo argumentų patvirtinimu (įrodymu), todėl šios aplinkybės neįrodo, kad teismas buvo šališkas.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „ATEA“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Ieškovo pasiūlymas, pateiktas pasirašius negaliojančiu elektroniniu parašu, pripažintinas niekiniu. Šis trūkumas negali būti ištaisytas, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str.), nes pasiūlymo pasirašymas galiojančiu saugiu elektroniniu parašu yra esminis ir būtinasis pasiūlymo tinkamumo rodiklis. Perkančioji organizacija neturėjo teisės vertinti ir popierine forma jau po vokų su pasiūlymais atplėšimo datos (birželio 10 d.) pateikto pasiūlymo, nes tai aiškiai draudžia pirkimo sąlygos.

21Ieškovas nepaneigė UAB „ATEA“ subtiekėjo R. Simaičio atitikimo pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. R. Simaitis nuo 2006 m. iki dabar yra praktikuojantis advokatas, todėl jis negali būti nei teistas, nei bankrutavęs.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24CPK 320 straipsnio 1 dalis apibrėžia bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

25Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilęs ginčas dėl to ar apelianto pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų bendruosius reikalavimus, t. y., ar buvo pateiktas tinkamu būdu, ar atsakovas turėjo pagrindą tokį pasiūlymą priimti ir jį vertinti.

26VPĮ 24 straipsnis nustato perkančiajai organizacijai pareigą parengti tikslius ir aiškius pirkimo dokumentus, pateikti juose visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, pasiūlymų, paraiškų pateikimo būdus. Vienas iš tokių dokumentų pateikimo būdų – elektroninės priemonės (VPĮ 24 str. 7 d.), tačiau taip tiekiant pasiūlymą turi būti laikomasi VPĮ 17 straipsnyje apibrėžtų reikalavimų. Vienas iš jų – pasiūlymo pateikimas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.). Teisės aktas, reglamentuojantis elektroninio parašo kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę, o taip pat nustatantis sertifikavimo paslaugas ir reikalavimus jų teikėjams bei elektroninio parašo priežiūros institucijos teises ir funkcijas, yra Elektroninio parašo įstatymas. Jo 2 straipsnio 5 dalis saugų elektroninį parašą apibrėžią kaip paršą, kuris atitinka visus šioje dalyje nurodytus reikalavimus: 1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; 2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį; 3) yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia; 4) yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas. Tokio parašo galiojimą patvirtina kvalifikuotas sertifikatas, kuriame nurodomi sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos terminai (EPĮ 2 str. 15 d.). Visos paminėtos VPĮ ir EPĮ įstatymo nuostatos yra imperatyvios, aiškios, be dviprasmybių ir jų laikytis privaloma.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas organizavo supaprastintą viešąjį konkursą Lietuvos teismų informacinė sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugoms pirkti, parengė pirkimo sąlygas, kuriose (1.7, 5.6, 7.1 p.) nustatė tiekėjų pareigą pateikti pasiūlymą elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pasirašytą tiekėjo arba jo įgalioto atstovo asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma nebus priimami ir nebus vertinami. Teisėjų kolegija sprendžia, kad paminėtos pirkimo sąlygų nuostatos yra pakankamai aiškios. VPĮ, o taip pat ir atsakovo organizuoto pirkimo sąlygose nustatyta tiekėjų teisė prašyti perkančiąją organizaciją paaiškinti neaiškias pirkimo sąlygas. Byloje nėra duomenų, kad apeliantui minėtos konkurso sąlygų nuostatos buvo neaiškios, ir jis prašė jas paaiškinti ar jas skundė, todėl teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apeliantui buvo aišku, kokiomis priemonėmis pateikti pasiūlymą ir koks elektorinis parašas yra saugus. Kadangi apeliantas pateikė pasiūlymą pasirašyta negaliojančiu elektroniniu parašu, todėl atsakovas turėjo pagrindą, remdamasis pirkimo sąlygomis tokį pasiūlymą atsisakyti priimti ir jo nevertinti.

28Apeliantas pripažįsta, kad neturėjo galiojančio sertifikato - elektroninio liudijimo, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Šią aplinkybę taip pat įrodo ir tai, kad apeliantas, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pateikė atsakovui pasiūlymo popierinį variantą, kuris pagal konkurso sąlygų 5.6 punktą atsakovui negalėjo būti pateiktas, o pateiktas – nepriimtas. Byloje nustatyta, kad ginčo pasiūlymo pateikimo metu sertifikatas, kuris turi patvirtinti saugaus elektroninio parašo galiojimą, negaliojo daugiau kaip keturis mėnesius. Tai įrodo, kad apeliantas buvo neatidus, elgėsi nerūpestingai, nepasirūpino turėti galiojantį sertifikatą.

29Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apeliantas pateikė pasiūlymą, neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, todėl atsakovas turėjo pagrindą jo nepriimti ir nevertinti. Atsižvelgiant į elektroninio parašo esmę ir jo reikšmę, nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad elektroninio parašo, kuriuo pasirašytas pasiūlymas, negaliojimas, yra tik formalus konkurso bei tokį konkursą bei elektorinį parašą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimas. Toks pasiūlymas, teisėjų kolegijos įsitikinimu, yra nepasirašytas ir niekinis. Tai nebuvo techninė klaida ar apsirikimas, nes ištaisyti tokio trūkumo, nesant pasiūlymo pateikimą dieną galiojančio sertifikato, nebuvo realios galimybės. Apelianto teiginių dėl formalaus pirkimo sąlygų pažeidimo nepagrindžia jo nurodyta Panevėžio apygardos teismo nutartis, priimta 2012 m. balandžio 18 d. civilinėje byloje Nr. 2-546-280/2012, nes bylos (nagrinėjama ir paminėta) faktinėmis bylos aplinkybėmis iš esmės skirtingos.

30Nagrinėjamos bylos duomenys leidžia teigti, kad paminėta konkurso sąlyga (pasirašyti pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu) buvo skirta visiems pirkimo dalyviams. Išimčių nenustatyta. Priešingai, jei atsakovas būtų priėmęs apelianto pateiktą pasiūlymo popierinį variantą, taip būtų pažeistas ne tik paties atsakovo parengtų konkurso sąlygų reikalavimas, bet ir VPĮ 3 straipsnyje nustatyti lygiateisiškumo bei skaidrumo principai, nes tokiu atveju, sudarius vienam iš dalyvių galimybę pateikti pasiūlymą kita nei sąlygose nustatyta forma, tokiam dalyviui būtų suteiktas neabejotinas pranašumas prieš kitus konkurso dalyvius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra pažymėjęs, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/20; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

31Kaip minėta, šiuo atveju apelianto pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės netinkamas jo pateikimo stadijoje, todėl atsisakius jį (pasiūlymą) priimti, apeliantas neteko teisės dalyvauti tolesnėse konkurso procedūrose, ir jo pretenzijos dėl laimėjusio konkursą pasiūlymo turinio nėra pagrįstos ir nesukels jam (apeliantui) jokių teisinių pasekmių, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su atsakovo sprendimų pripažinti UAB „ATEA“ pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus, teisėtumo ir pagrįstumo. Jei būtų pagrindas pripažinti apelianto reikalavimus pagrįstais, savaime būtų išspręsta ir dėl konkurso pasekmių, nevertinant atsakovo veiksmų vertinant trečiojo asmens pasiūlymą.

32Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas (ieškovas) neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, ir atsakovo sprendimas atsisakyti primti ir nevertinti apelianto pasiūlymo buvo teisėtas ir pagrįstas.

33Dėl teismo šališkumo

34Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas buvo šališkas, turėjo išankstinę nuomonę dėl bylos rezultato, ignoravo apelianto į bylą pateiktus įrodymus ir nurodytas faktines aplinkybes. Teismo šališkumą apeliantas argumentavo tuo, jog, spręsdamas apie pirkimo dalyką ir nurodydamas, kad pirkimo dalykas yra susijęs su saugaus elektroninio parašo naudojimu, prižiūrint ir dirbant su LITEKO sistema, rėmėsi išimtinai nepagrįsta UAB „ATEA“ nuomone. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto teiginiais nesutinka. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog šio pirkimo dalykas yra susijęs su saugaus elektroninio parašo naudojimu, prižiūrint ir dirbant su LITEKO sistema. Aplinkybė, kad priimdamas sprendimą, teismas rėmėsi vienos ar kitos bylos šalies pozicija, nėra teismo (teisėjo) nešališkumo įrodymas.

35Apelianto teiginiai apie teismo išankstinę nuomonę dėl bylos rezultato, šališką ir neobjektyvų jo (apelianto) į bylą pateiktų įrodymų ir aplinkybių ignoravimą nepagrįsti ir neįrodyti, grindžiami prielaidomis (CPK 178 str. - 179 str.). Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė reikšmingas bylai faktines aplinkybes, teisingai įvertino įrodymus, tinkamai aiškino ir pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas (CPK 263 str.).

36Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Nepatenkinus apeliacinio skundo, bylą laimėjusi šalis (šiuo atveju atsakovas) ir trečiasis asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.). Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šias išlaidas patvirtinančių rašytinių įrodymų. Trečiasis asmuo UAB „ATEA“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo neprašė, tokias išlaidas patvirtinančių rašytinių įrodymų nepateikė.

39Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Leksinova“ prašė: panaikinti atsakovo Nacionalinės... 4. Ieškovas nurodė, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras, atsakovas... 5. Ieškovo teigimu, UAB „ATEA“ pasiūlymas, kuris buvo pripažintas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas rėmėsi Elektroninio parašo įstatymo (toliau – EPĮ) 2 straipsnio... 9. Vertindamas ieškovo argumentus dėl to, jog trečiasis asmuo nepateikė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Leksinova“ prašo panaikinti teismo... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:
  1. Pirmosios... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė teismų... 14. Ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės netinkamas, nes elektroninio... 15. Ieškovas klaidingai vertina tiek konkurso sąlygų, tiek VPĮ nuostatas, nes... 16. Atsakovas, vertindamas trečiojo asmens pasiūlymą, atsižvelgė į visą... 17. Pažymėjo, kad ieškovo ir trečiojo asmens situacijos akivaizdžiai nebuvo... 18. Ieškovas klaidingai vertina teismo sprendimo motyvus, susijusius su Viešųjų... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „ATEA“ prašo jį... 20. Ieškovo pasiūlymas, pateiktas pasirašius negaliojančiu elektroniniu... 21. Ieškovas nepaneigė UAB „ATEA“ subtiekėjo R. Simaičio atitikimo pirkimo... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. CPK 320 straipsnio 1 dalis apibrėžia bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 25. Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilęs ginčas dėl to ar apelianto pateiktas... 26. VPĮ 24 straipsnis nustato perkančiajai organizacijai pareigą parengti... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas organizavo supaprastintą... 28. Apeliantas pripažįsta, kad neturėjo galiojančio sertifikato - elektroninio... 29. Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apeliantas pateikė pasiūlymą,... 30. Nagrinėjamos bylos duomenys leidžia teigti, kad paminėta konkurso sąlyga... 31. Kaip minėta, šiuo atveju apelianto pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės... 32. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas... 33. Dėl teismo šališkumo... 34. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas buvo šališkas, turėjo... 35. Apelianto teiginiai apie teismo išankstinę nuomonę dėl bylos rezultato,... 36. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 38. Nepatenkinus apeliacinio skundo, bylą laimėjusi šalis (šiuo atveju... 39. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 40. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti...