Byla B2-1936-221/2013
Dėl 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Rasai Juronienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Felikslavis“ atstovui R. N., suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ atstovams uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ administratoriaus įgaliotam asmeniui I. S. ir advokato padėjėjui D. U., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Felikslavis“ skundą dėl 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi (t. 1, b. l. 6-8) UAB „AG Vimonta“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 31 d.

3Bankrutavusios UAB „AG Vimonta“ įmonės kreditorė UAB „Felikslavis“ kreipėsi skundu į teismą, prašydama panaikinti 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimus.

4Savo reikalavimą grindžia tuo, kad priimant kreditorių susirinkimo nutarimus nesusidarė kvorumas. Jos teigimu, skaičiuojant bendrą kreditorinių reikalavimų sumą turėjo būti priskaičiuotas ne 20 657, 58 Lt UAB „DNB lizingas“ kreditorinis reikalavimas, o 34 707,27 Lt, todėl bendras visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydis susirinkimo dieną turėjo būti ne 152 075,15 Lt, o 166 124,84 Lt. Vadinasi, kreditorių susirinkime balsavusiems kreditoriams priklausė ne 53,86 proc. visų kreditorių balsų, o tik 49,31 proc. Be to, nurodo, jog BUAB „AG Vimonta“ administratorius neinformavo kreditorių apie pareiškėjos pasiūlytus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus. Todėl, administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą, pažeidė kreditorių teises bei įstatymą.

5Atsiliepimu į skundą UAB „AG Vimonta“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo teismo pareiškėjos UAB „Felikslavis“ skundą atmesti bei iš pareiškėjos priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog iki 3013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo buvo padengta 14 049,69 Lt UAB „DNB lizingas“ finansinio reikalavimo BUAB „AG Vimomta“ bankroto byloje, todėl likęs UAB „DNB lizingas“ finansinis reikalavimas 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo dieną sudarė 20 657,58 Lt, o ne 34 707, 27 Lt. Su tuo sutiko ir pats UAB „DNB lizingas“, pateikdamas 2013 m. kovo 25 d. finansinį reikalavimą Nr. 30.56-17/543, kuriuo prašė įtraukti UAB „DNB lizingas“ į BUAB „AG Vimonta“ kreditorių sąrašą su 20 657,58 Lt finansiniu reikalavimu. Tuo atveju, jei UAB „DNB lizingas“ būtų leista dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime ta finansinio reikalavimo dalimi, kuri faktiškai yra padengta laiduotojo, UAB „DNB lizingas“ nepagrįstai įgytų pranašumą ir papildomas teises lyginant su kitais kreditoriais. Tokiu būdu būtų pažeista ne tik ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis, tačiau ir kreditorių lygiateisiškumo principas. Remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, jog teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu, UAB „DNB lizingas“ finansinis reikalavimas visiškai teisėtai ir buvo sumažintas A. K. padengtos sumos dydžiu (t. y. 14.049,69 Lt). Atsižvelgiant į tai, susirinkimo dieną kreditoriaus UAB „DNB lizingas“ finansinis reikalavimas sudarė 20 657,58 Lt, o bendra visų BU AB „AG Vimonta“ kreditorių finansinių reikalavimų suma – 152 075, 15 Lt, taigi susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų skaičius sudarė 53,26 procentus. Be to, pažymėjo, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas gali būti laikomas patvirtintu tik nuo nutarties, kuria toks reikalavimas patvirtinamas įsiteisėjimo dienos. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje B2-998-221/2013 buvo patvirtintas UAB „DNB lizingas“ kreditorinis reikalavimas 34 707, 27 Lt sumai, o 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje B2-998-221/2013, šis reikalavimas buvo patikslintas, nurodant, jog jis sudaro 20 657, 58 Lt. Kreditorius G. R. atskiruoju skundu yra apskundęs minėtas nutartis, vadinasi nei vienos iš šių nutarčių dalis dėl UAB „DNB lizingas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo nėra įsiteisėjusi. Dėl šios priežasties, administratorius 2013 m. gegužės 3 d. susirinkimo metu turėjo teisę į bendrą kreditorių finansinių reikalavimų sumą iš viso neįtraukinėti UAB „DNB lizingas“ finansinio reikalavimo, nes dėl šio reikalavimo patvirtinimo vyksta ginčas.

6Dėl pareiškėjos argumento, jog administratorius neinformavo kreditorių apie pareiškėjos pasiūlytus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, nurodė, kad pareiškėja minėtus pasiūlymus elektroniniu paštu administratoriui pateikė 2013 m. balandžio 29 d.. Su minėtais pasiūlymais BU AB „AG Vimonta“ administratorius susipažino 2013 m. balandžio 30 d. t. y. likus trims dienoms iki kreditorių susirinkimo. Balsavimo raštu biuletenius su siūlomais nutarimų projektais ir kitą su 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimu susijusią dokumentaciją BUAB „AG Vimonta“ administratorė visiems kreditoriams buvo išsiuntusi dar 2013 m. balandžio 20 d. ir dalis kreditorių iki 2013 m. balandžio 30 d. jau buvo prabalsavę raštu dėl pateiktų projektų. Nėra galima situacija, kai daliai kreditorių jau prabalsavus raštu yra keičiami (ar papildomi) susirinkimo nutarimų projektai už kuriuos siūloma balsuoti, nes tokia situacija grubiai pažeistų jau balsavusių kreditorių interesus bei kreditorių lygiateisiškumo principą. Atsižvelgiant į tai, administratorė neturėjo galimybės įtraukti pareiškėjos pasiūlytus projektus į darbotvarkę. Be to, visų kreditorių nesupažindinimas su pareiškėjos pasiūlytais nutarimų projektais neturi ir negali turėti jokios įtakos kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumui.

72013 m. rugpjūčio 22 d. teismo posėdžio metu šalys palaikė savo nuomonę ir argumentus, išsakytus skunde dėl 2013 n. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų bei atsiliepime į jį.

8Skundas atmestinas

9Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „AG Vimonta“ kreditorių susirinkimas įvyko 2013 m. gegužės 3 d., kuriame priimtus nutarimus apskundė pareiškėja, BUAB „AG Vimonta“ kreditorė UAB „Feliksnavis“.

10Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į Įmonių bankroto įstatyme (toliau ir ĮBĮ) bei kituose teisės aktuose įtvirtintą proceso teisėtumo įvertinimą. Sprendžiant ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, visų pirma, turi būti vertinama, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010).

11Dėl kvorumo buvimo

12ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditorių balsai skaičiuojami ne nuo susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, bet nuo visų įmonės kreditorių reikalavimų sumos (išskyrus balsavimą pakartotiniame susirinkime).

13Pareiškėja UAB „Feliksnavis“ ginčija 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimus, teigdama, kad jie buvo priimti nesant kvorumo, t. y. skaičiuojant bendrą kreditorinių reikalavimų sumą turėjo būti priskaičiuotas ne 20 657, 58 Lt UAB „DNB lizingas“ kreditorinis reikalavimas, o vadovaujantis Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi – 34 707,27 Lt kreditorinis reikalavimas, dėl ko nesusidarytų kvorumas.

14Teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartis įsiteisėjo tik po 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio kreditorių susirinkimo, vadinasi minėta nutartis kreditorių susirinkimo dieną neturėjo galios, todėl ja vadovautis nėra pagrindo.

15Kadangi Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. ir 2013 m. balandžio 4 d. nutarčių dalys, kuriomis patvirtintas ir patikslintas UAB „DNB lizingas“ finansinis reikalavimas BUAB „AG Vimonta“ bankroto byloje buvo apskųstos atskiruoju skundu, vadinasi nė vienos iš šių nutarčių dalis dėl UAB „DNB lizingas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu nebuvo įsiteisėjusi. Teismo nuomone, UAB „DNB lizingas“ nei su 20 657,58 Lt, nei su 34 707,27 Lt finansiniu reikalavimu kreditorių susirinkime negalėjo būti įtraukas į BUAB „AG Vimonta“ kreditorių sąrašą.

16Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. gegužės 3 d. įvykusiame kreditorių susirinkime, skaičiuojant kvorumą, UAB „DNB lizingas“ balsų neturėjo, nors buvo administratoriaus įtrauktas su 20 657,58 balsais, perskaičiavus balsus, darytina išvada, kad dalyvavusių balsavime kreditorių balsų skaičius sudarė 62 proc. visų kreditorių turimų balsų. Teismas sprendžia, kad kreditorių susirinkimo nutarimams priimti balsavusių kreditorių balsų pakako, t. y. buvo kvorumas. Todėl, pareiškėjos argumentas, kad nesusidarė kvorumas kreditorių susirinkimo nutarimams priimti, atmestinas kaip nepagrįstas.

17Dėl kreditorių informavimo apie pasiūlytus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus

18Pareiškėja prašo 2013 m gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimus panaikinti kaip neteisėtus, motyvuodama tuo, kad 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių UAB „AG Vimonta“ administratorius neinformavo apie pareiškėjos siūlomus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus.

19ĮBĮ įtvirtinta nuostata, jog kiekvienas kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo ir tokios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus (ĮBĮ 24 straipsnis). Šios galimybės realizavimas yra neatsiejamai susijęs su išankstiniu žinojimu apie visus kreditorių siūlomus nutarimų projektus klausimais, nagrinėtinais pagal darbotvarkę bei teise dėl jų pasisakyti (Lietuvos apeliacinis teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-947/2010).

20Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad balsavimo raštu biuletenius su siūlomais nutarimų projektais ir kita su 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimu susijusia dokumentacija BUAB „AG Vimonta“ administratoriaus įgaliotas asmuo visiems kreditoriams buvo išsiuntęs 2013 m. balandžio 20 d. (b. l. 22-23) ir dalis kreditorių iki 2013 m. balandžio 29 d., t. y. iki kada UAB „Feliksnavis“ BUAB „AG Vimonta“ bankroto administratoriui pateikė kreditorių susirinkimo nutarimų projektus buvo pabalsavę raštu dėl pateiktų administratoriaus projektų (b. l. 27-32, 60). Kitą dieną po pareiškėjos nutarimų projektų gavimo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo juos išsiuntė stambiausiems UAB „AG Vimonta“ kreditoriams elektroniniu paštu (b. l. 61). VSDFV persiuntė balsavimo biuletenį administratorei 2013 m. balandžio 30 d. (b. l. 31), t. y. po pareiškėjos pasiūlytų projektų gavimo, tačiau balsavo tik dėl administratorės pateiktų pradinių nutarimų projektų, nors buvo susipažinusi ir su pareiškėjos pasiūlytais nutarimų projektais. Be to, 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo susirinkimo dalyvius supažindino su UAB „Feliksnavis“ pasiūlytais kreditorių susirinkimo nutarimų projektais (civ. b. Nr. B2-998-221/2013, t. 2, b. l. 117).

21Teismas sutinka su pareiškėjos argumentu, kad atsižvelgiant į ĮBĮ normas, kreditoriai turi būti informuoti apie visus gautus nutarimų projektų pasiūlymus, tačiau įvertinus tai, jog savo projektų pasiūlymus pareiškėja administratoriaus įgaliotam asmeniui pateikė likus tik 3 dienoms iki turėjusio įvykti kreditoriaus susirinkimo (2013 m. balandžio 29 d. darbo dienos antroje pusėje), bei tai, kad 2013 m. gegužės 1 d. yra šventinė diena, t. y. nedarbo diena, teismo nuomone, pačios pareiškėjos elgesys iš dalies sąlygojo administratoriaus atliktus procedūrinius pažeidimus.

22Sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo, reikšmingi ne vien procedūriniai pažeidimai. Kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti ir nutarimų esme, t. y. įvardyti, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias jų teises pažeidžia. Priimtų nutarimų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, turinys turi būti ydingas ir neatitikti ĮBĮ reikalavimų. Todėl skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo visų pirma ir turėtų būti grindžiami nutarimų turiniu, o ne procedūriniais pažeidimais. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių skundų pagrįstumo, turi atsižvelgti ir į kreditorių, kurie teikia skundus, galimą įtaką sprendimų priėmimui, t. y. ar tų kreditorių, jeigu jie būtų dalyvavę susirinkime, turimų balsų būtų užtekę priimti kitokius sprendimus. <...> Lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai, kurie nepateikia svarių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo, neturėtų vien dėl procedūrinių dalykų skųsti šių nutarimų. Antraip, jų veiksmai turi būti vertinami kaip sąmoningas trukdymas veikti prieš bankroto bylos greitą išnagrinėjimą, t. y. prieš bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės bei kitų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

23Nors UAB „Feliksnavis“ nurodė, jog priimti 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio BUAB „AG Vimonta“ kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia ne tik jo, bet ir kitų kreditorių teises, tačiau dėl minėtame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų skundą pateikė tik pareiškėja UAB „Feliksnavis“, kiti kreditoriai priimtų nutarimų neskundė, vadinasi priimtiems nutarimams pritarė ir nelaikė, kad priimti nutarimai pažeidžia jų teises. Pažymėtina, kad, UAB „Feliksnavis“ kreditorių susirinkime nedalyvavo ir nepateikė balsavimo raštu nei dėl savo paties, nei dėl administratoriaus įgalioto asmens pateiktų nutarimų projektų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditorių susirinkime buvo balsuota už 10 nutarimų projektų, tuo tarpu pareiškėja pateikė tik 3 nutarimų projektų pasiūlymus, o ginčija visus.

24Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja savo skundą grindžia dėl procedūrinių pažeidimų, o ne dėl priimtų nutarimų esmės, t. y. pareiškėja neįvardijo, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias pareiškėjos ar kitų kreditorių teises pažeidžia, nepateikė įrodymų, kad 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų turinys būti ydingas ir neatitiktų ĮBĮ reikalavimų, be to, įvertinus tai, kad priimtų nutarimų kiti kreditoriai neskundė, teismas sprendžia, jog vien formaliais pagrindais, t. y. dėl procedūrinių pažeidimų, nėra pagrindo naikini priimtų nutarimų, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

25Atsiliepimu į pareiškėjos UAB „Feliksnavis“ skundą BUAB „AG Vimonta“ atstovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas bei pateikė tai pagrindžiančius įrodymus (b. l. 33).

26CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Pagal minėtų Rekomendacijų 8.2 punktą, už atsiliepimą į ieškinį mokėtina maksimali 2400 Lt suma. Kadangi prašoma priteisti suma, t. y. 500 Lt, neviršija rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, ji priteistina iš pareiškėjos UAB „Feliksnavis“ BUAB „AG Vimonta“ naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 93 straipsnio 4 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24 straipsniu, teismas

Nutarė

28pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Feliksnavis“ (į. k. 150156088) skundą atmesti.

29Priteisti suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „AG Vimonta“ (į. k. 134025342) iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Feliksnavis“ (į. k. 150156088) 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia nutartimi kreditorius.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Rasai... 2. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi (t. 1, b. l. 6-8) UAB... 3. Bankrutavusios UAB „AG Vimonta“ įmonės kreditorė UAB „Felikslavis“... 4. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad priimant kreditorių susirinkimo nutarimus... 5. Atsiliepimu į skundą UAB „AG Vimonta“ administratoriaus įgaliotas asmuo... 6. Dėl pareiškėjos argumento, jog administratorius neinformavo kreditorių apie... 7. 2013 m. rugpjūčio 22 d. teismo posėdžio metu šalys palaikė savo nuomonę... 8. Skundas atmestinas... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „AG Vimonta“ kreditorių susirinkimas... 10. Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų... 11. Dėl kvorumo buvimo... 12. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 13. Pareiškėja UAB „Feliksnavis“ ginčija 2013 m. gegužės 3 d. įvykusio... 14. Teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2013 m.... 15. Kadangi Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. ir 2013 m. balandžio 4 d.... 16. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. gegužės 3... 17. Dėl kreditorių informavimo apie pasiūlytus kreditorių susirinkimo nutarimų... 18. Pareiškėja prašo 2013 m gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimus... 19. ĮBĮ įtvirtinta nuostata, jog kiekvienas kreditorius turi teisę raštu... 20. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad balsavimo raštu biuletenius su... 21. Teismas sutinka su pareiškėjos argumentu, kad atsižvelgiant į ĮBĮ normas,... 22. Sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo,... 23. Nors UAB „Feliksnavis“ nurodė, jog priimti 2013 m. gegužės 3 d.... 24. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja savo... 25. Atsiliepimu į pareiškėjos UAB „Feliksnavis“ skundą BUAB „AG... 26. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24... 28. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Feliksnavis“ (į. k.... 29. Priteisti suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 30. Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...