Byla 2-947/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus AB DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus AB DnB NORD skundas dėl 2009-12-28 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu ir panaikintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, UAB „Gertauta” bankroto byloje Nr. B2-194-343/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Gertauta” bankroto bylą, o 2009 m. sausio 12 d. nutartimi patvirtino 35 kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir AB DnB Nord banko (toliau – Bankas) 3 862 411,65 Lt dydžio finansinius reikalavimus.

5Pirmasis BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimas įvyko 2009-03-27. Kaip matyti iš šio susirinkimo protokolo bankroto administratorius susirinkimui pranešė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-26 nutartimi patvirtinus BUAB ,,Šalčininkų valda“ 5 380 890,85 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą šiame susirinkime nėra kvorumo ir siūlė susirinkimą paskelbti neįvykusiu. Tačiau kreditoriai svarstė darbotvarkėje numatytus klausimus ir be kita ko, priėmė nutarimą nesudaryti kreditorių komiteto. Tačiau bankroto administratorius, laikydamas, kad susirinkimas yra neteisėtas, pakartotinai sušaukė pirmąjį kreditorių susirinkimą 2009-04-14. Kauno apygardos teismas 2009-04-22 nutartimi išnagrinėjo kreditoriaus BUAB ,,Šalčininkų valda“ skundą dėl 2009-03-27 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir šį skundą patenkino.

6Pakartotiniame pirmajame 2009-04-14 kreditorių susirinkime, kuriam pirmininkavo bankroto administratorius, dalyvavo 5 kreditoriai (9 572 210,71 Lt) iš 36 kreditorių (10 073 764,75 Lt), tarp jų - Bankas (39,25 procentai reikalavimų). Šiame susirinkime be kitų nutarimų, buvo nutarta rinkti BUAB „Gertauta“ kreditorių komitetą iš penkių narių. Svarstant šio komiteto sudėtį administratorius komiteto nariais siūlė išrinkti darbuotojų atstovą, Banką, BUAB ,,Šalčininkų valda“, V. N., R. K., kreditorius R. N. siūlė kreditorių susirinkimo pirmininką, BUAB ,,Šalčininkų valda“, darbuotojų atstovę J. A., V. N. bei R. K., o VSDFV Kauno skyrius - darbuotojų atstovą, Banką, BUAB ,,Šalčininkų valda“, VSDFV Kauno skyrių bei Kauno apskrities VMI. Iš šio protokolo matyti, kad buvo balsuojama tik už kreditorius R. N. pasiūlymą ir kreditorių komiteto nariais buvo išrinkti: kreditorių susirinkimo pirmininkas, BUAB ,,Šalčininkų valda“ (5 380 890,85 Lt), darbuotojų atstovė J. A. (21 584,01 Lt), V. N. (28 5000 Lt), R. K. (149 467,72 Lt). Taip pat buvo nutarta šiam komitetui suteikti visas teises, kurias numato Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnis, išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir teisę spręsti dėl kreditorių komiteto sudarymo, sudėties keitimo ir teisių perdavimo. Bankas šiame susirinkime dalyvavo, tačiau nebalsavo nurodydamas, kad šį susirinkimą laiko neteisėtu, nes yra teisėti ir galioja 2009-03-27 kreditorių susirinkime priimti nutarimai.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 12 d. nutartimi atmetė Banko skundą dėl 2009-04-14 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiu. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

8Administratorius 2009-12-28 kreditoriaus BUAB ,,Šalčininkų valda“ iniciatyva sušaukė antrąjį kreditorių susirinkimą, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti klausimai dėl kreditorių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus išrinkimo bei kreditorių komiteto darbo reglamento (toliau – Reglamentas) patvirtinimo. Į šį susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius, 8 kreditoriai balsavo raštu už administratoriaus pateiktą Reglamento projektą, o kreditorius AB DnB NORD bankas balsavimo biuletenyje pateikė pasiūlymą pakeisti Reglamento 7 punkto, numatančio, jog šio komiteto nariu turi būti bent vienas asmuo, įgaliotas ginti darbuotojų finansinius reikalavimus, projektą ir nustatyti, kad komiteto nariu taip pat turi būti atstovas asmens, kurio finansiniai reikalavimai užtikrinti hipoteka. Šis susirinkimas nutarimu Nr. 3 patvirtino administratoriaus pateiktą komiteto darbo reglamento projektą (,,Už“ – 58, 97 procentai balsų, ,,Prieš“ – kreditorius AB DnB NORD bankas, 38, 34 procentai balsų). Kartu protokole nurodyta, jog už Banko pateiktą projektą balsavo tik pats Bankas (38, 34 procentai balsų), o kiti kreditoriai susilaikė (58, 97 procentai balsų). Beje, kaip matyti iš šio susirinkimo protokolo, nors jo pirmininku iš dviejų kandidatūrų buvo išriktas kreditorius UAB ,,Dalis erdvės“, tačiau susirinkimui pirmininkavo bankroto administratorius, kuris, kartu su sekretoriumi ir pasirašė protokolą.

9Kreditorius AB DnB NORD bankas teismui pateikė skundą, kuriuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2009-12-28 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3, kuriuo patvirtintas Reglamentas, galiojimą bei jį panaikinti. Nurodė, kad administratorius, gavęs jo pasiūlymą dėl Reglamento projekto, kitų kreditorių apie tai neinformavo, susirinkimo neatidėjo, tuo tarpu susirinkimo protokole nurodyta, kad už Banko pasiūlymą balsavo tik pats Bankas, o kiti kreditoriai susilaikė. Tačiau šie protokole nurodyti faktai neatitinka tikrovės, nes šis pasiūlymas nebuvo svarstomas ir už jį nebuvo balsuojama, todėl administratoriaus įrašas neteisėtas.

10Be to, Bankas nurodė, kad šiame komitete kreditoriams turi būti atstovaujama proporcingai pagal kreditorinių reikalavimų dydį, taip pat turi būti atstovaujamas kreditorius, kurio reikalavimai užtikrinti hipoteka ir/ar įkeitimu, nes atsižvelgiant į kreditorių komiteto paskirtį tinkamai atstovauti visus kreditorius, vienašališkas kreditorių komiteto formavimas neįtraukus minėto kreditoriaus atstovo yra pažeidžiami protingumo, sąžiningumo, kreditorių lygiateisiškumo principai.

11Atsiliepime į skundą atsakovas BUAB „Gertauta“ nurodė, kad su skundu nesutinka. Atsakovo teigimu, Bankas, gavęs administratoriaus pranešimą, nepasirūpino laiku informuoti apie jo siūlomą Reglamento projekto pakeitimą ir susirinkimo dieną pateikė netikėtą pasiūlymą. Administratorius nėra įpareigotas teikti kreditoriams visus savo ir/ar kreditorių siūlomus nutarimų projektus, jų siūlymo ir teikimo tvarka nėra nustatyta. Be to, Banko pateiktas projektas praplėtė sušaukto kreditorių susirinkimo darbotvarkę, nes buvo siūloma pakeisti komiteto sudėtį ir/ar narių skaičių, kurie patvirtinti 2009-04-14 kreditorių susirinkimo nutarimu. Nurodė, jog tik Banko reikalavimas yra užtikrintas hipoteka.

12Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartimi buvo patenkinęs kreditoriaus prašymą ir sustabdęs 2009-12-28 kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimą dalyje dėl Reglamento tvirtinimo, o 2010 m. kovo 8 d. nutartimi skundą atmetė ir paminėtą laikinąją apsaugos priemonę panaikino. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog nėra reglamentuota nutarimų projektų, kurie pateikiami susirinkimo dieną kreditoriams nedalyvaujant, svarstymo tvarka, sprendė, kad skundžiamu nutarimu nei Banko, nei kitų kreditorių teisės nebuvo pažeistos, nutarimas yra teisėtas. Be to, kiti kreditoriai šio nutarimo neskundžia.

13Kreditorius AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį panaikinti, skundą patenkinti. Skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

141. Teismas skundžiamą nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka, taip pažeisdamas kreditoriaus teisę pareikšti nuomonę dėl administratoriaus pateikto atsiliepimo argumentų. Nors įstatymas nenumato, kokia tvarka turi būti nagrinėjami skundai dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, pagal ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalį teismas turi teisę skirti žodinį bylos nagrinėjimą dėl kreditorių reikalavimo tvirtinimo, todėl taikant analogiją ir susiklosčiusią teismų praktiką, kreditoriaus skundas turėjo būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka.

152. Teismo nurodyta aplinkybė, kad kiti kreditoriai minėtų susirinkimo nutarimų neskundžia, negali būti pagrindu išvadai, jog šie nutarimai yra teisėti ir pagrįsti, nes jie nebuvo informuoti apie Banko pasiūlymą ir nežinojo apie balsavimo ir nutarimų priėmimo pažeidimus.

163. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 15 punkte nurodytą nuostatą, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų būtina patikrinti, ar jie priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos priėmimo tvarkos. Dėl Banko pasiūlymo buvo balsuota tariamai, o tai yra šiurkštus kreditorių interesų, teisės žinoti apie siūlomus projektus ir balsuoti dėl jų, pažeidimas. Administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad nei vienas kreditorius į susirinkimą neatvyko, turėjo jį atidėti ir informuoti apie siūlomą projektą.

174. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartyje (bylos Nr. 2-195/2008) nurodė, kad išsprendus darbotvarkėje nenumatytą klausimą, apie kurį kreditorius nebuvo informuotas, yra pažeidžiamos jo teisės ir tai lemia priimto nutarimo neteisėtumą.

185. Teismas neatsižvelgė į ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pirmojo arba kito kreditorių susirinkimo teisę rinkti kreditorių komitetą, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai, todėl nepagrįstai sprendė, kad kreditorių komiteto sudėtis negali būti keičiama.

19Atsakovas BUAB „Gertauta“ atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad visi kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie 2009-12-28 kreditorių susirinkimo laiką, vietą, darbotvarkę. Susirinkimo nutarimai buvo priimti kreditorių, balsavusių raštu, daugumos balsais. Nurodo, kad tvirtinant kreditorių reikalavimus, gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas, jeigu suinteresuotas asmuo to prašo arba administratorius prieštarauja jo tvirtinimui, todėl apeliantas, kuris neprašė skirti žodinio bylos nagrinėjimo, nepagrįstai minėtą teisės normą aiškino plečiamai ir taikė analogiją nagrinėjamu klausimu. Teigia, kad apeliantas nepagrįstai remiasi minėta teismo suformuota praktika, nes nagrinėjamos bylos aplinkybės nesutampa: administratorius nėra įpareigotas teikti kreditoriams visus siūlomus nutarimų projektus. Apeliantas pateiktu pasiūlymu siekė pakeisti kreditorių komiteto sudėtį, tačiau šis klausimas nebuvo įtrauktas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Be to, kreditorių susirinkimo patvirtintas Reglamentas nėra galutinis ir apeliantas gali inicijuoti jo pakeitimą kituose posėdžiuose.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.)

22Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl 2009-12-28 įvykusio antrojo BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimo protokolinio nutarimo Nr. 3 dėl kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo. Teismas atmetė kreditoriaus AB DnB NORD banko skundą dėl minėto nutarimo panaikinimo, motyvuodamas tuo, kad nepranešus kitiems kreditoriams apie susirinkimo dieną šio kreditoriaus pateiktą pasiūlymą, kreditorių teisės nebuvo pažeistos, todėl nutarimas yra teisėtas. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti ar kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas, būtina išsiaiškinti, ar toks nutarimas buvo svarstomas ir priimtas įstatyme nustatyta tvarka, ar priimti klausimai buvo numatyti darbotvarkėje ir ar kreditoriai apie juos buvo informuoti ir pareiškė savo nuomonę.

23Kaip minėta, 2009-12-28 kreditorių susirinkimo darbotvarkėje trečiuoju buvo numatytas klausimas dėl Reglamento projekto tvirtinimo. Į šį susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius. Bankas kreditorių susirinkimui kartu su balsavimo biuleteniu pateikė pasiūlymą dėl šio projekto pakeitimo. Kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 buvo patvirtintas Reglamentas pagal administratoriaus parengtą projektą, o protokole nurodyta, jog taip pat buvo balsuota ir dėl Banko pateikto pasiūlymo (t. 4, b. l. 111-132).

24Kaip žinoma, protokolas – tai teisinę reikšmę turintis dokumentas, kuriame fiksuojami susirinkime vykę įvykiai ir priimti nutarimai, tuo tarpu minimame protokole yra nurodyti faktai, tai yra Banko pateikto projekto svarstymas, nors byloje nėra duomenų, jog tai įvyko, tai yra, kad apie Banko pasiūlymą būtų buvę informuoti kreditoriai, kad šis pasiūlymas būtų svarstomas ir dėl jo būtų balsuojama. Beje, administratorius neneigia, kad kreditoriams minėtas Banko pasiūlymas nebuvo pateiktas.

25Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje yra apibrėžtos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos. Esminis šios veiklos požymis yra tai, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, administratorius privalo vadovautis įstatymu, teisingumo, sąžiningumo principais ir ginti ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir visų kreditorių interesus. Pažymėtina, kad ĮBĮ normos numato kreditoriaus teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, teikti pasiūlymus, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str.). Šių teisių realizavimas yra glaudžiai susijęs su kreditorių informavimu apie tai, kokie klausimai bus nagrinėjami bei sprendžiami šaukiamame kreditorių susirinkime, kokie projektai yra siūlomi. Kartu tai lemia kreditoriaus pasirinkimo teisę, dalyvauti ar ne konkrečiame kreditorių susirinkime. ĮBĮ įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo ir tokios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus (ĮBĮ 24 str.). Šios galimybės realizavimas yra neatsiejamai susijęs su išankstiniu žinojimu apie visus kreditorių siūlomus nutarimų projektus klausimais, nagrinėtinais pagal darbotvarkę bei teise dėl jų pasisakyti.

26Teisėjų kolegija sutinka su teismo nurodyta aplinkybe, kad ĮBĮ nereglamentuoja kreditorių pateiktų projektų svarstymo tvarkos, tačiau kolegijos įsitikinimu, tokia aplinkybė neduoda pagrindo išvadai, kad bankroto administratorius, vykdydamas savo funkcijas – organizuodamas kreditorių susirinkimą, ir teikdamas projektus darbotvarkėje svarstytinais klausimais, gali neinformuoti kreditorių apie gautus kitų kreditorių projektus svarstytinais klausimais. Priešingu atveju gali susiklostyti netoleruotina situacija, kai bankroto administratorius naudojasi įstatymu jam nesuteikta kompetencija spręsti dėl kreditorių pateiktų nutarimų projektų priimtinumo ir tinkamumo. Akivaizdu, kad įstatyme neįmanoma reglamentuoti ir nustatyti visų galimų atvejų ir procedūrų, tačiau bankroto administratorius privalo užtikrinti, kad būtent kreditoriai, apsvarstę visus pateiktus projektus, priimtų sprendimus dėl jų tinkamumo, tai yra spręsti pritarti pateiktiems pasiūlymams ar juos atmesti. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, nesant kitokių įrodymų, darytina išvada, kad įrašas minimo susirinkimo protokole, jog buvo balsuojama už Banko pateiktą projektą, už jį balsavo tik pats Bankas (38, 34 procentai balsų), o kiti kreditoriai susilaikė (58, 97 procentai balsų), neatitinka tikrovės (CPK 185 str.).

27Todėl šiuo atveju administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą Reglamento tvirtinimo klausimu, pažeidė kreditorių teises bei įstatymą ir šis pažeidimas, priešingai nei sprendė teismas skundžiama nutartimi, lemia šio nutarimo neteisėtumo faktą (CPK 185 str., ĮBĮ 11, 23, 24 str.). Be to, kaip matyti iš 2009-12-28 kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriai nutarimu Nr. 2 jo pirmininku išrinko kreditorių UAB ,,Dalis erdvės“, tačiau šiam susirinkimui pirmininkavo bankroto administratorius, kuris tokios teisės nebeturėjo (ĮBĮ 22 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija sprendžia, jog priešingai nei nurodo atsakovas BUAB „Gertauta“ atsiliepime į Banko atskirąjį, vien tai, kad kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie 2009-12-28 kreditorių susirinkimo laiką, darbotvarkę, o susirinkimo nutarimas Nr. 3 buvo priimtas kreditorių, balsavusių raštu, daugumos balsais, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog šis nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant įstatymu nustatytos nutarimų priėmimo tvarkos ir yra teisėtas. Tokios išvados nepaneigia ir kitas atsakovo teiginys, kad Banko pateiktas pasiūlymas dėl kreditorių komiteto sudėties pakeitimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, nes Banko pasiūlymas buvo pateiktas dėl bankroto administratoriaus pateikto projekto darbotvarkėje jau numatytu klausimu.

29Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad 2009-12-28 kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 3 dėl kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo yra teisėtas, todėl apelianto kreditoriaus AB DnB NORD banko atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės, tai yra kreditoriaus AB DnB NORD banko skundas tenkintinas, o skundžiamas 2009-12-28 kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 3 pripažintinas negaliojančiu (CPK 263 str. 1 d.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį.

32Kreditoriaus AB DnB NORD banko skundą tenkinti ir pripažinti negaliojančiu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ 2009 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 dėl kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Pirmasis BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimas įvyko 2009-03-27. Kaip... 6. Pakartotiniame pirmajame 2009-04-14 kreditorių susirinkime, kuriam... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 12 d. nutartimi atmetė Banko skundą... 8. Administratorius 2009-12-28... 9. Kreditorius AB DnB NORD bankas teismui pateikė skundą, kuriuo prašė taikyti... 10. Be to, Bankas nurodė, kad šiame komitete kreditoriams turi būti atstovaujama... 11. Atsiliepime į skundą atsakovas BUAB „Gertauta“ nurodė, kad su skundu... 12. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartimi buvo patenkinęs... 13. Kreditorius AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį... 14. 1. Teismas skundžiamą nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka, taip... 15. 2. Teismo nurodyta aplinkybė, kad kiti kreditoriai minėtų susirinkimo... 16. 3. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m.... 17. 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartyje (bylos Nr.... 18. 5. Teismas neatsižvelgė į ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pirmojo... 19. Atsakovas BUAB „Gertauta“ atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės,... 22. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl 2009-12-28 įvykusio antrojo BUAB... 23. Kaip minėta, 2009-12-28 kreditorių susirinkimo darbotvarkėje trečiuoju buvo... 24. Kaip žinoma, protokolas – tai teisinę reikšmę turintis dokumentas,... 25. Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje yra apibrėžtos bankrutuojančios įmonės... 26. Teisėjų kolegija sutinka su teismo nurodyta aplinkybe, kad ĮBĮ... 27. Todėl šiuo atveju administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, jog priešingai nei nurodo atsakovas BUAB... 29. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį.... 32. Kreditoriaus AB DnB NORD banko skundą tenkinti ir pripažinti negaliojančiu...