Byla 2-495-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. L., atsakovo atstovui advokatui Edmundui Mikučiauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Trivilita-Interscalit“ ieškinį atsakovui E. G. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 217 524,99 Lt nuostoliams atlyginti, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas nuo 2003-10-01 iki 2010-09-30 buvo UAB „Trivilita-Interscalit“ direktoriumi, o 2010-09-30 iš direktoriaus pareigų atleistas pagal LR DK 127 str. 1 d. Teigia, kad ieškovo įmonės akcininkas 2003-10-01 priėmė sprendimą, kuriuo leido administracijos darbuotojams mokėti priedus prie atlyginimų nuo grynojo pelno, tačiau atsakovas šio sprendimo nepaisė ir savo nuožiūra pasiskirdavo didesnio dydžio priedus. Pažymi, kad UAB „Auditas Jums“, atlikęs auditą, nustatė, jog už laikotarpį nuo 2008 metų pradžios iki 2010 m. rugsėjo mėnesio atsakovui buvo išmokėta 421 000 Lt priedų, nors priklausė 284 170 Lt priedų. Atkreipia dėmesį į tai, kad nuo šios sumos ieškovas sumokėjo „Sodrai“ 42 390 Lt mokesčių. Be to, neteisingai buvo apskaičiuotas atsakovo vidutinis darbo užmokestis už paskutinius 3 mėnesius, dėl to jam išmokėta 29 244,99 Lt daugiau už nepanaudotas atostogas ir nuo šios sumos „Sodrai“ sumokėta 9 060 Lt mokesčių. Taigi ieškovas iš viso patyrė 217 524,99 Lt nuostolių.

4Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nuo 2003-10-01 iki 2010-09-30 buvo UAB „Trivilita-Interscalit“ direktoriumi, taip pat nuo 2008 iki 2010 metų ėjo AB Neaustinių medžiagų fabrikas komercijos direktoriaus pareigas ir buvo UAB „Trivilita-Interscalit“ valdybos nariu. Pažymi, kad AB Neaustinių medžiagų fabrikas valdo apie 16 įmonių grupę ir yra vienintelė bendrovės UAB „Trivilita-Interscalit“ akcininke, taip pat kontroliuoja daugiau nei 90 procentų dukterinės UAB „Interscalit“ akcijų, ir visas UAB „NMF Porolon“ akcijas. Atsakovas teigia, kad susitarė su AB Neaustinių medžiagų fabrikas akcininku bei generaliniu direktoriumi S. G., jog 4 procentų priedas prie atlyginimo bus skaičiuojamas nuo trijų (UAB „Trivilita-Interscalit“, UAB „Interscalit“ ir UAB „NMF Porolon“) bendrovių grynojo pelno ir mokamas iš UAB „Trivilita-Interscalit“ grynojo pelno. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į minėtą susitarimą, eidamas UAB „Trivilita-Interscalit“ direktoriaus pareigas, atsakovas leisdavo įsakymus, kuriais paskirdavo administracijos darbuotojams, tarp jų ir sau, priedus prie atlyginimų. Taip pat bendrovės valdybai reguliariai teikdavo medžiagą apie bendrovės finansinę būklę bei išlaidų ir pajamų sąmatas.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje kilo uždarosios akcinės bendrovės ir buvusio jos direktoriaus ginčas dėl jam mokėtų atlyginimo priedų teisėtumo.

7Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją bendrovės vadovo ir bendrovės sutartiniai santykiai yra atstovavimo teisiniai santykiai, kuriems būdingas dualizmas. „Vidiniuose“ santykiuose vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis (vidinis atstovavimas), o „išoriniuose“ bendrovės santykiuose su kitais asmenimis – kaip bendrovės, t. y. juridinio asmens, valdymo organas (ir atstovas) (išorinis atstovavimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009).

8Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. UAB „Vitės valdos“, bylos Nr. 3K-3-397/2007).

9Darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą pagal iš anksto nustatytus rodiklius, t. y. priedus, priemokas ir pan. Šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje J. K. v. UAB „Espersen Lietuva“, byla Nr. 3K-3-451/2006).

10Iš bylos medžiagos matyti, kad 2003-10-01 AB Neaustinių medžiagų fabrikas akcininkas ir generalinis direktorius S. G. sprendimu leido nuo 2003 m. spalio 1 d. mokėti priedus prie atlyginimų darbuotojams (17 b. l.). Minėtame sprendime nurodyta, kad priedai mokami nuo grynojo pelno ir sudaro iki 16 proc. grynojo pelno dalies, o administracijos vadovo priedas sudaro 4 proc. nuo grynojo pelno. Vyr. buhalteriui, padalinių vadovams ir kitiems administracijos darbuotojams priedo dydį ir mokėjimo grafiką nustato administracijos vadovas.

11Byloje taip pat patekti atsakovo E. G. įsakymai dėl priedų mokėjimo, kuriais remiantis buvo mokami priedai UAB „Trivilita-Interscalit“ darbuotojams (20–36 b. l.).

12Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad Darbo kodekso reglamentuojamiems santykiams taikomas teisingo apmokėjimo už darbą principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje G. S., R. S. v. BUAB ,,Midoja“ ir kt., byla Nr. 3K-3-143/2007). Aptariamas teisinis reglamentavimas suponuoja tai, kad darbo užmokestį sudaro dvi dalys – tarifinis atlygis ir premijos, priedai, priemokos. Tarifinis atlygis – tai fiskuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas per valandą ar mėnesį esant normalioms darbo sąlygoms. Premijos, priedai, priemokos – tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę ir pan.

13Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai ir dėl jų padaryta žala – būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, tačiau į bylą pateikti įrodymai neleidžia daryti vienareikšmės išvados nei apie neteisėtus atsakovo veiksmus, nei apie įmonei padarytą žalą.

14Nors ieškovas teigia, kad susitarimo, pagal kurį atsakovui 4 proc. priedas bus skaičiuojamas nuo trijų bendrovių pelno, o mokamas tik iš UAB „Trivilita-Interscalit“, nebuvo, tačiau ieškovas patvirtino faktą, jog atsakovas buvo UAB „NMF Porolon“ patronuojančios bendrovės vadovas, o 2009 m. sausio mėnesį buvo paskirtas UAB „Interscalit“ vadovu (antraeilėse pareigose). Be to, atsakovas kartu su AB Neaustinių medžiagų fabrikas akcininku ir generaliniu direktoriumi S. G. buvo UAB „Interscalit“ valdybos nariais (68 b. l.). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino, kad tarp AB Neaustinių medžiagų fabrikas akcininko ir generalinio direktoriaus S. G. ir atsakovo konfliktų nebuvo. Todėl, įvertinus nurodytas aplinkybes, nėra pakankamai įrodymų teigti, jog priedų mokėjimas – savavališkas atsakovo veiksmas.

15Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2003-10-01 iki 2010-09-30 buvo UAB „Trivilita-Interscalit“ direktorumi. Iš byloje esančių finansinių dokumentų matyti, kad 2008-2010 m. UAB „Trivilita-Interscalit“ veikla buvo pelninga (16 b. l.), priedai buvo mokami ir kitiems UAB „Trivilita-Interscalit“ darbuotojams. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad priedai buvo išmokami oficialiai, nuo jų buvo mokami mokesčiai „Sodrai“, todėl teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo teigti, kad bendrovei atsakovo veiksmais padaryta žala.

16Pažymėtina, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje R. S. v. V. K.; bylos Nr. 3K-3-563/2006; 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, byla Nr. 3K-3-98/2008, kt.).

17Nors ieškovas nurodė, kad atsakovas apsiribodavo finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų pateikimu ir kad informacijos apie UAB „Trivilita-Interscalit“ darbuotojams išmokamus priedus nei valdybai, nei akcininkui neteikė, tačiau ieškovas teismui nepateikė šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų. Be to, Akcinių bendrovių įstatyme nurodyta, kad valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie: bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; bendrovės veiklos organizavimą; bendrovės finansinę būklę; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis (34 str. 7 d.). Pažymėtina, kad atsakovo pateiktoje 2009 metų pinigų srautų ataskaitoje eilutėje Nr. 7 yra išskirtos su darbo santykiais susijusios išmokos (62–63 b. l.). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas finansinės ataskaitas pateikdavo kasmet ir šių aplinkybių ieškovas neginčijo, į išmokėtų prie atlyginimų priedų dydį bei priedų mokėjimo tęstinumą, – mažai tikėtina, kad valdyba galėjo nežinoti apie darbuotojams išmokamų priedų dydį. Teismas konstatuoja, kadangi byloje nėra duomenų apie išmokų, susijusių su darbo santykiais detalizavimu, todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad valdyba neturėjo galimybės matyti, kokia suma priedų atsakovui buvo išmokėta. Taip pat prieštaringi ieškovo teiginiai dėl atsakovo pateiktų finansinių dokumentų turinio analizavimo, t. y. kad pateiktų dokumentų duomenų teisingumu nebuvo abejojama ir tikrinama, kadangi atsakovo veiksmais valdyba ir akcininkas pasitikėdavo. Kaip jau minėta, bendrovės vadovo pateiktą finansinę medžiagą analizuoja ir vertina valdyba, tokia valdybos kompetencija nustatyta ne tik Akcinių bendrovių įstatyme (34 str. 7 d.), bet ir UAB „Trivilita-Interscalit“ įstatuose (37–46 b. l.).

18Teismas sprendžia, kad CPK 178 straipsnyje įtvirtintas bendrasis įrodinėjimo pareigos paskirstymo principas „kas teigia, tas ir įrodinėja“, reiškia ne tik tai, kad ieškovas įrodinėja aplinkybes, kurias teigia esant, nagrinėjamu atveju, jog atsakovas neteikė nei valdybai, nei akcininkui informacijos apie įmonės vadovui ir kitiems darbuotojams išmokamus priedus prie atlyginimų, bet ir pakartotinai įrodinėja jų buvimą po to, kai atsakovas atremia pradinius ieškovo argumentus, atsakovas šiuo atveju pateikė 2009 metų pinigų srautų ataskaitą, kurioje 7-oje eilutėje išskirtos išmokos, susijusios su darbo santykiais (62–63 b. l.).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje BUAB „Vakarų prekyba“ v. A. Z., bylos Nr. 3K-3-454/2006, kurioje taip pat buvo sprendžiama dėl buvusio uždarosios akcinės bendrovės vadovo civilinės atsakomybės bendrovei, remiantis tuo, jog jis pats sau nusistatė didesnį atlyginimą, pažymėta, kad, nors bendrovės akcininkai formaliai nepriėmė sprendimo dėl bendrovės vadovo atlyginimo dydžio, tačiau iš nustatytų faktinių aplinkybių akivaizdu, jog jie žinojo apie vadovo atlyginimo dydį; kasacinis teismas, remdamasis pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų toje konkrečioje byloje nustatytais faktais, konstatavo, kad teismai pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo, pareikšto nurodytu pagrindu.

20Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju rašytinio susitarimo dėl 4 procentų priedo skaičiavimo nuo trijų (UAB „Trivilita-Interscalit“, UAB „Interscalit“ ir UAB „NMF Porolon“) bendrovių grynojo pelno nebuvimas nesuteikia teisinio pagrindo konstatuoti, kad tokio susitarimo nebuvo ir atsakovas vienašališkai pasididino priedus prie atlyginimų. Tokia teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009).

21Esant šioms aplinkybėms ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Iš ieškovo UAB „Trivilita-Interscalit“ priteistina 10,68 Lt išlaidų (53 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

23Išlaidos advokato pagalbai apmokėti atsakovui nepriteistinos, kadangi teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 98 str. 1 d).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268–270 str., 279 str.,

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Trivilita-Interscalit“ (įmonės kodas 145840736) 10,68 Lt (dešimt litų 68 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 217 524,99 Lt nuostoliams atlyginti, 5... 4. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje kilo uždarosios akcinės bendrovės ir buvusio jos direktoriaus ginčas... 7. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją bendrovės vadovo ir bendrovės... 8. Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo... 9. Darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir visus... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2003-10-01 AB Neaustinių medžiagų fabrikas... 11. Byloje taip pat patekti atsakovo E. G. įsakymai dėl priedų mokėjimo,... 12. Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad Darbo kodekso... 13. Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai ir dėl jų padaryta žala – būtinos... 14. Nors ieškovas teigia, kad susitarimo, pagal kurį atsakovui 4 proc. priedas... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2003-10-01 iki 2010-09-30 buvo UAB... 16. Pažymėtina, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo... 17. Nors ieškovas nurodė, kad atsakovas apsiribodavo finansinių ataskaitų... 18. Teismas sprendžia, kad CPK 178 straipsnyje įtvirtintas bendrasis... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje, priimtoje... 20. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju rašytinio susitarimo dėl 4... 21. Esant šioms aplinkybėms ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl... 22. Iš ieškovo UAB „Trivilita-Interscalit“ priteistina 10,68 Lt išlaidų (53... 23. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti atsakovui nepriteistinos, kadangi teismui... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Trivilita-Interscalit“ (įmonės kodas... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...