Byla 2-582-883/2017
Dėl atsisakymo pateikti informaciją ir viešo konkurso sprendimų pripažinimo neteisėtais; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Įžvalga“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant I. Š., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „LitCon“ atstovei K. L., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ruvera“ direktoriui A. R., atstovams advokatui D. S. ir advokato padėjėjai D. J., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Įžvalga“ direktoriui L. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „LitCon“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ruvera“ dėl atsisakymo pateikti informaciją ir viešo konkurso sprendimų pripažinimo neteisėtais; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Įžvalga“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovė UAB „Litcon“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovei UAB „Ruvera“, prašydama pripažinti neteisėtu 2016 m. spalio 27 d. elektroniniu laišku įformintą atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimą atsisakyti pateikti informaciją bei įpareigoti atsakovę UAB „Ruvera“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovei UAB „LitCon“ informaciją apie trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pirkimui „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“ pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą ir jo jungtinės veiklos partnerius ir/ arba pasitelktus subrangovus, įskaitant, bet nepasiribojant jų turimą kvalifikaciją ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriais trečiasis asmuo UAB „Įžvalga“ rėmėsi įrodinėdamas savo atitiktį konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui; pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016 m. spalio 21 d. atsakovės UAB „Ruvera“ raštu Nr. SD16/45 „Dėl pasiūlymų eilės bei laimėjusio pasiūlymo“ įformintus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir dėl trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.
 1. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė UAB „Ruvera“, atsisakydama pateikti ieškovei informaciją apie UAB „Įžvalga“ pasiūlymą, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir veiksmingos teisinės apsaugos principus. Taip pat nurodė, kad, ieškovės įsitikinimu, UAB „Įžvalga“ neatitiko konkurso sąlygų 3.1.2.1punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, kadangi Lietuvoje šį reikalavimą atitinka tik ieškovė ir UAB „Fima“. Posėdžio metu ieškovės UAB „LitCon“ atstovė ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad viešojo konkurso atveju pirkimo dalyvių pateiktai informacijai turėtų būti taikomas mažesnis informacijos apsaugos lygmuo, akcentavo, kad informacija apie subrangovus, įmonių pavadinimai nėra komercinė paslaptis, nes minėta informacija, bet kokiu atveju, paaiškėtų vykdant sutartį; pažymėjo, kad ieškovė, neturėdama galimybės susipažinti su teismui pateikta konkurso medžiaga, kuri teismo nutartimi pripažinta nevieša, negali tinkamai pagrįsti savo ieškinio reikalavimų, o neteikiant ieškovei jokios informacijos apie pirkimo dalyvius yra pažeidžiamas šalių rungtyniškumo principas, dėl ko ieškovės dalyvavimas procese yra apsunkintas.
 1. Atsakovė UAB „Ruvera“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovės prašoma pateikti konkurse dalyvavusio tiekėjo UAB „Įžvalga“ pasiūlymo informacija atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalyje suformuluotus bei nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje išplėtotus kriterijus, todėl atsakovės teisėtai ir pagrįstai nebuvo atskleista ieškovei, tokiu būdu užtikrinant ne tik CK 1.116 straipsnio, bet taip pat ir konkurso sąlygų 11.3 punkto nuostatų laikymąsi. Trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ kvalifikacija visiškai atitiko konkurso sąlygų, inter alia, konkurso sąlygų 3.1.2.1 p. reikalavimus, todėl atsakovė teisėtai ir pagrįstai UAB „Įžvalga“ pripažino konkurso laimėtoju. Pažymėjo, kad vykdytam konkursui netaikytina viešųjų pirkimų reglamentavimas ir teismų praktika, atsakovė nėra perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio prasme, atsakovės vykdomiems pirkimams taikomas 2008 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-212 „Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas aprašas.
 1. Posėdžio metu atsakovės UAB „Ruvera“ atstovai ieškinio nepripažino. UAB „Ruvera” direktorius papildomai paaiškino, kad pirkimo sąlygose buvo įtvirtinta nuostata dėl pirkimo dalyvių pateiktų duomenų neviešinimo; pažymėjo, kad ir pati ieškovė, teikdama dokumentus pirkimui, nurodė, kad jos pateikiama informacija yra konfidenciali; jeigu atsakovė UAB „Ruvera” būtų atskleidusi UAB „Įžvalga“ partnerius, ji būtų padariusi pažeidimą UAB „Įžvalga“ atžvilgiu.
 1. Trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ direktorius L. B. posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad įmonė dėjo daug pastangų, siekdama surasti partnerius, galinčius kartu dalyvauti pirkime ir vykdyti veiklą, todėl nesutinka, kad būtų atskleistas partnerio pavadinimas. Šiuo metu statybos darbų sutartis yra sudaryta ir darbai vykdomi.
 1. Trečiasis asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA) rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad šio pirkimo atžvilgiu atliko išankstinę pirkimų patikrą (priežiūra), kurios tikslas – galimų pažeidimų prevencija bei pateikė šio pirkimo įvertinimą; LVPA pritarė rangos darbų pirkimo procedūros dokumentams ir rangos sutarties projektui; prašė teismo sprendimą priimti LVPA atstovui nedalyvaujant.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Byloje surinkta medžiaga nustatyta, kad atsakovė UAB „Ruvera“, vykdydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0010 „Modernių technologijų diegimas UAB „Ruvera“ kuriant naujus gamybos pajėgumus“, 2016 m. rugsėjo 20 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbė skelbimą apie vykdomą viešąjį konkursą „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“. Konkurso sąlygų 3.1.2.1 punktas numatė, kad „ pavienis tiekėjas/ūkio subjektų grupės bent vienas partneris (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti) /numatomi pasitelkti subrangovai (atitinkamai pagal jiems numatytus pavesti darbus), toliau - Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) yra įvykdęs bent vieną švarių patalpų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų įrengimo darbų sutartį (pagal švarios darbo zonos klasę ISO 5 remiantis ISO 14644-1 standartu) kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 300 tūkst. EUR su PVM“. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas. Sąrašo forma pateikiama šių konkurso sąlygų 5 priede. 2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* <...>* Pastabos: 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)“; 11.3 punktas numatė, kad informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama.
 1. Pasiūlymus konkurse pateikė keturi tiekėjai: UAB „Avona“, UAB „LitCon“, UAB „Įžvalga“ ir Wolf System UAB. 2016 m. spalio 21 d. raštu atsakovė UAB „Ruvera“ pranešė ieškovei UAB „LitCon“, kad pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymus įvertinus pasiūlymų kainų didėjimo tvarka, nugalėjusiu pripažintas UAB „Įžvalga“ pasiūlymas.
 1. 2016-10-27 elektroniniu paštu ieškovė prašė atsakovės atsiųsti informaciją apie tiekėjų pasiūlytas kainas, tiekėjų jungtinės veiklos dalyvius, tiekėjų subrangovų (subtiekėjų) sąrašą. 2016-10-27 elektroniniu paštu atsakovė nurodė, kad pateikti prašomos informacijos negali, nes atsižvelgiant į pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, pasiūlymo turinio (dalis informacijos, pvz. kaina, jungtinės veiklos sutartis, subrangovų sąrašas, kita pasiūlymo informacija pažymėta kaip konfidenciali) atskleisti kitiems tiekėjams negali. 2016-10-27 elektroniniu paštu atsakovė ieškovei papildomai nurodė, kad UAB „Įžvalga“ bendra pasiūlymo kaina su PVM 2 626 915,41 Eur, UAB „LitCon“ bendra pasiūlymo kaina su PVM 3 301 978,66 Eur.
 1. 2016-12-05 raštu „Dėl statybos darbų pirkimo dokumentų (projekto sutarties Nr. S-03.3.1-LVPA-K-803-01-0010) VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nurodė, kad peržiūrėjusi statybos darbų pirkimo procedūros dokumentus ir pirkimo – pardavimo sutarties projektą, pateiktiems dokumentams pritaria. Su konkurso laimėtoju 2016-12-15 UAB „Įžvalga“ sudaryta statybos darbų rangos sutartis.
 1. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutaria dėl ginčo teisiniam santykiui taikytinų teisės normų, dėl viešajam konkursui tiekėjų pateiktų duomenų konfidencialumo, dėl pirkimo organizatoriaus priimto sprendimo teisėtumo.

5Dėl ginčo teisiniam santykiui taikytinų teisės normų

 1. Teismas sutinka su atsakovo pateiktais atsikirtimais, kad viešo konkurso dėl statybos darbų procedūros nepatenka į Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamas pirkimo procedūras. Pirkimą „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, vykdė atsakovė UAB „Ruvera“, kuri nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Nagrinėjamu atveju šalių teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.947-6.952 straipsniai, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 patvirtintas Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, taip pat konkurso sąlygos. Kadangi ginčo konkursas pagal tikslus ir objektą nepatenka į VPĮ reguliavimo sritį, ieškovės teiginiai apie VPĮ pažeidimus neturi teisinio pagrindo. Todėl ieškovės argumentai, susiję su VPĮ nuostatų pažeidimu, vykdant ginčijamo viešojo konkurso procedūras, teismo vertinami kai netaikytini sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą dėl vykdyto viešojo konkurso procedūrų teisėtumo.

6Dėl viešajam konkursui tiekėjų pateiktų duomenų konfidencialumo

 1. CK 6.947 straipsnyje nustatyta, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas pasižadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013). Institucija, vykdydama viešąjį konkursą visų viešųjų konkursų procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir pateiktų konkurso dalyviams pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo konkurso sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Viešo konkurso sąlygos yra konkursinio pasiūlymo dalis, todėl jų turinys turi būti nustatomas taikant bendruosius sutarčių aiškinimo principus (CK 6.193 straipsnis).
 1. Pateikdamos pasiūlymą dalyvauti atsakovo organizuotame atvirame konkurse, šalys privalėjo laikytis visų jo sąlygų. Konkurso sąlygų 4.1 punkte nurodyta, kad pateikdamas pasiūlymą dalyvis sutinka su šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. Konkurso 11.3 punktas numatė, kad informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama. UAB „LitCon“ 2016-09-28 Pasiūlyme dėl statybos darbų pažymėjo, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso skelbime, konkurso sąlygose, pirkimo dokumentų prieduose. UAB „LitCon“ pasiūlyme apie įmonę pateikta informacija, net ir duomenys iš viešųjų registrų, taip pat informacija apie numatomus pasitelkti subrangovus, pažymėta kaip konfidenciali. Tokiu būdu savo veiksmais ieškovė UAB „LitCon“ pripažino konkurso sąlygų teisėtumą, jų neskundė.
 1. Ieškinyje keliamas klausimas, ar atsakovė UAB „Ruvera“ pagrįstai atsisakė pateikti ieškovei informaciją apie trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ jungtinės veiklos partnerius ir/arba pasitelktus subrangovus, įskaitant, bet nepasiribojant jų turimą kvalifikaciją ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriais trečiasis asmuo UAB „Įžvalga“ rėmėsi įrodinėdamas savo atitiktį konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui. Ieškovė UAB „LitCon“ nurodo, kad atsakovė UAB „Ruvera“, atsisakydama pateikti ieškovei informaciją apie trečiojo asmens pasiūlymą, pažeidė Konkurso sąlygų 1.5 p. ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 457 punkte įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, taip pat veiksmingos teisinės apsaugos principus. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Tačiau nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atliekant pirkimo procedūras būtų pažeisti šie imperatyvūs principai, lemiantys perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą.
 1. Pagal CK 1.116 straipsnio 1 dalį, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Pagal šią įstatymo normą dėl informacijos pripažinimo paslaptimi sprendžia jos savininkas, t. y. pats savininkas, vadovaudamasis komercijos (gamybos) interesais, sprendžia, kuri informacija yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleista. Informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) ji turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę; 3) informacija turi būti saugoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2012; 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Taigi, komercinę paslaptį sudaro tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims, turi komercinę (gamybinę vertę) ir yra saugoma. Informacijos slaptumas nereiškia, kad informacija turi būti absoliučiai slapta. Reikšminga yra tai, ar informacijos savininkas ėmėsi protingų pastangų ją apsaugoti, pavyzdžiui, naudojo fizines, technines, teisines, organizacines ar kitokias priemones, priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2011). Sprendžiant, ar informacija turi komercinę (gamybinę) vertę, atsižvelgtina į tai, kad ji turi suteikti šios turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2012). Kaip jau minėta 5 punkte, posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ direktorius nurodė, kad, būdamas atsakingojo partnerio vadovu, nesutinka atskleisti konkurse dalyvavusių jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų pavadinimų.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė UAB „Ruvera“ pirkimo sąlygų 11.3 punktu yra pirkimo dalyviams įsipareigojusi neatskleisti tiekėjams ir tretiesiems asmenims jų pasiūlymuose pateiktos informacijos, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, bei įvertinus tai, jog minėta informacija plačiąja prasme gali būti traktuojama kaip turinti ekonominę (komercinę) naudą ir atsakingasis partneris nedavė sutikimo dėl tiekėjų pateiktos informacijos atskleidimo, darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai netenkino ieškovės 2016-10-27 prašymo (atsiųsti informaciją apie tiekėjų pasiūlytas kainas, tiekėjų jungtinės veiklos dalyvius, tiekėjų subrangovų(subtiekėjų) sąrašą) visa apimtimi ir 2016-10-27 pateikė informaciją tik apie UAB „Įžvalga“ bendrą pasiūlymo kainą su PVM (2 626 915,41 Eur).
 1. Teismo vertinimu, atsakovės UAB „Ruvera“ atsisakymas pateikti prašomą informaciją apie pirkimo dalyvį materialinių teisinių padarinių ieškovei UAB „LitCon“ nesukelia ir negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, tačiau užtikrina ieškovės UAB „LitCon“ teisę perkelti ginčą dėl atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimų teisėtumo į teismą. Ieškovės ir atsakovės ginčo esmė – trečiojo asmens pasiūlymo atitikimas pirkimo sąlygų 3.1.2.1 punkto reikalavimams ( 8 punktas).

7Dėl pirkimo organizatoriaus priimto sprendimo teisėtumo.

 1. Vertinant šalių ginčo dėl viešo konkurso aplinkybes, reikia atsižvelgti į viešo konkurso procedūros esmę, paskirtį ir tikslus. Viešo konkurso organizatorius ir rengėjas turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Skaidrumo principas reikalauja, jog būtų užtikrinti: 1) konkurso sąlygų aiškumas ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų keitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją). Tinkamai laikantis šių principų turėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų.
 1. Kai atsakovė UAB „Ruvera“ skelbė ir vykdė viešą konkursą dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos darbų, šio konkurso pagrindinis tikslas buvo atrinkti tinkamiausią ir ekonomiškai naudingiausią statybos darbų rangovą, kuris būtų pajėgus per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti statybos darbus bei ištaisyti defektus. Konkurso sąlygose buvo nustatyti reikalavimai konkurso dalyviui, minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir kt. Ginčo konkurso nugalėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Įžvalga“, kurio pasiūlymas konkurso sąlygose nustatyta tvarka buvo įvertintas pagal mažiausios pasiūlytos kainos kriterijų.
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ kelia prielaidą, jog UAB „Įžvalga“ neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų (konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatyto reikalavimo), todėl jos pasiūlymas turėjo būti atmestas, o laimėjusiu pripažintas UAB „LitCon“. Teismo vertinimu, ieškovės prielaida dėl trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygų 3.1.2.1 punktui, kuri grindžiama vien pačios ieškovės turima informacija, kad konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte įtvirtintą reikalavimą Lietuvoje atitinka tik dvi bendrovės (UAB „LitCon“ ir UAB „Fima“), negali būti vertinama kaip tinkamai pagrįsta.
 1. Nagrinėjamu atveju konkurso sąlygos nenumatė, kad konkurse gali dalyvauti tik Lietuvos ūkio subjektai. Priešingai, pastabose konkurso rengėjas nurodė, kad jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Ši pastaba akivaizdžiai parodo, kad konkurse gali dalyvauti ir užsienio ūkio subjektai, o bylos medžiaga patvirtina, kad trečiasis asmuo tokia galimybe pasinaudojo, sudarydamas jungtinės veiklos sutartį, kuria kartu su partneriais įsipareigojo kartu dalyvauti konkurse bei parengti bendrą konkurencingą pasiūlymą.
 1. Bylos medžiaga patvirtina, kad, kilus abejonių dėl trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ kartu su jungtinės veiklos partneriais pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms, atsakovė UAB „Ruvera“ 2016-05-10 raštu kreipėsi į trečiąjį asmenį prašydama papildyti netikslius ir neišsamius duomenis dėl trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ atitikties pirkimo sąlygų 3.1.1.3, 3.1.2.3 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. 2016-10-12 UAB „Įžvalga“ pateikė patikslintus duomenis ir UAB „Ruvera“, įvertinusi tiekėjo UAB „Įžvalga“ kvalifikacijos duomenis ir jų patikslinimą, nustatė, kad UAB „Įžvalga“ duomenys atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir pasiūlymą vertino toliau (2016-10-20 raštas Nr. SD16/44 „Dėl pasiūlymo vertinimo“).
 1. Projekto 03.3.1-LVPA-K-803-01-0010 „Modernių technologijų diegimas UAB „Ruvera“, kuriant naujus gamybos pajėgumus“ statybos darbų pirkimo procedūros dokumentai ir pirkimo – pardavimo sutarties projektas buvo pateikti patikrinimui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. LVPA, patikrinusi minėtus dokumentus, 2016-11-25 raštu paprašė pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius UAB „Įžvalga“ ir jungtinės veiklos partnerių atitiktį konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkto reikalavimams. UAB „Įžvalga“ pirkimo organizatoriui pateikė jungtinės veiklos partnerio, kurio darbų apimtys proporcine išraiška nuo bendros sumos sudaro 12 procentų, registracijos sertifikatų, leidžiančių vykdyti švarių patalpų šildymo, vėdinimo, kondensavimo sistemų įrengimų darbus, kopijas, nurodė, kad UAB „Įžvalga“ bus prieinami ir ji remsis minėto jungtinės veiklos partnerio ištekliais montuojant jo pristatytas specialias daugiasluoksnes plokštes; pateikė jungtinės veiklos partnerio įvykdytų sutarčių sąrašą pagal pirkimo sąlygų 5 priedą, kuriame nurodyta 2015 metais įvykdyta sutartis, įvardijant atliktų darbų sumą, bei nurodant, kad tos sutarties pagrindinis objektas yra švarių patalpų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų įrengimo darbai (pagal švarios darbo zonos klasę ISO 5 remiantis ISO 14644-1 standartu), taip pat detalizuota, kiek šioje sutartyje nurodytoje sumoje sudaro prekių tiekimas ir kiek darbai. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, 2016-12-05 raštu Nr. R4-10075 (15.3.5-29) LVPA nurodė, kad UAB „Ruvera“ pateiktiems statybos darbų pirkimo dokumentams pritaria.
 1. Proceso metu atsakovė UAB „Ruvera“ pateikė su konkursu susijusią medžiagą, kuri buvo pateikta ir LVPA. Teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi pateiktus dokumentus (trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ konkurse pateiktą įvykdytų sutarčių sąrašą, užsakovo parengtą dokumentą apie sėkmingai įvykdytą sutartį ir konkurso medžiagą) nutarė laikyti konfidencialia informacija, neleista jos kopijuoti ir teikti susipažinti byloje dalyvaujantiems asmenims (nevieša bylos medžiaga). Teismas susipažinęs su atsakovės UAB „Ruvera“ pateikta medžiaga sprendžia, kad trečiasis asmuo UAB „Įžvalga“ pateikė atsakovei duomenis apie atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, trečiojo asmens pateikti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai buvo pakankami tam, kad atsakovas įsitikintų šio konkurso dalyvio pasiūlymo rimtumu ir jo gebėjimu įvykdyti pirkimo sutartį.
 1. Kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovės UAB „LitCon“ abejonės dėl trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkto reikalavimui buvo patikrintos ir išsklaidytos - trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
 1. Vadovaudamasis išdėstytu, teismas sprendžia, kad ieškinyje pateikti argumentai dėl galimo trečiojo asmens neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams (nes Lietuvoje yra tik du subjektai, atitinkantys konkurso sąlygų 3.1.2 punkte įtvirtintą reikalavimą per pastaruosius trejus metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos būti įvykdžius bent vieną švarių patalpų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų įrengimo darbų sutartį (pagal švarios darbo zonos klasę ISO 5 remiantis ISO 14644-1 standartu), kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 300 000 Eur +PVM), yra nepagrįsti, nes teismui pateikta konkurso medžiaga patvirtina, kad trečiojo asmens atstovaujama subjektų grupė atitiko konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus kvalifikacijai ir konkurso laimėtojas nustatytas pagal konkurso sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas (CK 6.947-6.952 str.).

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apmokėjimo tvarką nustato CPK 98 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta, kad dėl advokato suteiktų paslaugų patirtos šalies išlaidos atlyginamos, jei teismui raštu pateikiamas prašymas jas atlyginti su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.
 1. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė UAB „Ruvera“ ją atstovavusiam advokatui už atsiliepimo į ieškinį parengimą, pasirengimą atstovauti ir atstovavimą teismo posėdyje bei susijusių teisinių paslaugų teikimą sumokėjo 3118,17 Eur. Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai, apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į atsakovės patirtų teisinės pagalbos išlaidų atsiradimo laiką, taikytinas 2016 m. ketvirtojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris sudarė 822,8 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 2,5 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, kuris šiuo atveju sudarytų 1645,60 Eur sumą. Pagal 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,1 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. Pagal teismui pateiktą atliktų darbų išklotinę pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas teisme truko 4 val., tai sudaro 331,20 Eur, todėl pagal rekomendacijas galimos atlyginti advokato teisinės pagalbos išlaidos yra 1976,80 Eur, kurios priteistinos iš ieškovės. Vadovaujantis Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 4 dalimi advokato veiklos išlaidos apmokamos iš advokato užmokesčio už pagal sutartį suteiktas teisines paslaugas, todėl kelionės išlaidos (80 Eur) ir pašto išlaidos (2 Eur) nepriteisiamos.

9Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį atmesti.

11Priteisti iš ieškovės UAB „LitCon” atsakovei UAB „Ruvera“ 1976,80 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai