Byla e2-2490-657/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Kauno klinikinė ligoninė, tretiesiems asmenimis uždarajai akcinei bendrovei „Vigesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Training Expert Group“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atviro konkurso „Maisto produktų pirkimas“ metu priimtus sprendimus: 2016 m. rugpjūčio 3 d. dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo 2-dalies laimėtojo (ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB Training Expert Group“) nustatymo; 2016 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą (raštas Nr. Nr. 3V-2243(8.4.) atmesti ieškovės pretenziją; visus kitus atsakovės vėlesnius sprendimus pirkime ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad perkančioji organizacija vykdė atvirą konkursą maisto produktų pirkimui. Ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti pirkime. 2016 m. rugpjūčio 3 d. atsakovė informavo pirkimo dalyvius apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, susijusius su pirkimo dalyvių kvalifikacijos atitikimu, ir nustatytą pasiūlymų eilę ir sprendimą dėl laimėjusių pasiūlymų. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, kuriuo UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ buvo pripažintos atitinkančiomis pirkimo sąlygų reikalavimus, pateikė pretenziją. Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją dėl 2 pirkimo dalies atmetė. Tačiau ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymas negali būti pripažintas 2 pirkimo dalies laimėtoju, nes jos kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų. Pirkime nepateiktas dokumentas, pagrindžiantis šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 10.8. papunktyje suformuluotam reikalavimui. Ūkio subjektų grupė pateikė UAB „Training Expert Group“ vardu išduotą sertifikatą ISO 9001:2008, galiojantį mokymų, konferencijų, seminarų organizavimui, projektų valdymui, teisinių paslaugų teikimui, tačiau perkančioji organizacija ginčo pirkime nesiekia įsigyti nurodytos srities paslaugų, o siekia įsigyti pirkimo objektą iš tiekėjo, kuris yra įdiegęs atitinkamą kokybės vadybos sistemą būtent maisto produktų tiekimo srityje. Be to, ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 13 punkte suformuluoto reikalavimo nurodyti, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas jungtinės veiklos partneris, jei pirkime dalyvauja subjektai pagal jungtinės veiklos sutartį. UAB „Training Expert Group“ nepriskirti jokie įsipareigojimai, ji jokių paslaugų perkančiajai organizacijai teikti neketina vykdant viešojo pirkimo sutartį. Viešojo pirkimo sąlygos vertintinos sistemiškai, t. y. 10.4., 10.5., 10.7. punktų nuostatų turinys turi būti nuosekliai vertintinas santykyje su Pirkimo sąlygų 10.8. punkto nuostata. Pirkimo dokumentų 13 punktas numato privalomą solidarią jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą, tačiau iš atsakovės pateiktos viešojo pirkimo sutarties Nr. 1VS-498 matyti, kad solidarios partnerių atsakomybės klausimas sutartimi nėra apsprendžiamas.

4Atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad tiek UAB „Vigesta“, tiek ir UAB „Training Expert Group“ atitiko atsakovės vykdomo atviro maisto produktų pirkimo konkurso sąlygose (10.1, 10.2 ir 10.3 punktuose) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nekonkretizavo taikymo srities „maisto produktų tiekimo srityje“, dėl to reikalavimas tiekėjui pateikti kokybės vadybos standarto reikalavimus atitinkantį sertifikatą maisto tiekimui nėra būtinas. UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ sudarydami vieną ūkio subjektų grupę, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgijo pilną teisę dalyvauti viešajame pirkime ir sudaryti konkurenciją ieškovei. Ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties 2.1. punkte bei pačiame pasiūlyme numatė, kad partneriai sutartį vykdys bendrai. Preliminarus partnerių funkcijų ir pareigų pasidalijimas teikiant užsakovui paslaugas yra numatytas Jungtinės veiklos sutarties 6 punkte. Šios sutarties 6.1 punkte konkrečiai nurodyta, kokius įsipareigojimus vykdys ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ kiekvienas partneris ir kokia apimtimi, kaip tai buvo reikalauta pirkimo dokumentų 13 punkte. Tuo tarpu partnerių solidari atsakomybė pagal iš sutarties kylančias prievoles yra imperatyviai numatyta įstatyme, net jei tokia atsakomybė ir nenurodyta sutartyje. Atsakovė šiuo atveju neturėjo pagrindo manyti, jog jos ketinamos įsigyti prekės nebus patiektos pilna apimtimi ar jų tiekimas bus apsunkintas. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose numačiusi tam tikras sąlygas tiekėjų kvalifikacijai, vertindama tiekėjų atitiktį šiems reikalavimams, neturi teisės kitaip aiškinti atitinkamas pirkimo sąlygas bei kitaip negu buvo paskelbusi jas taikyti konkurso dalyviams. Remiantis tuo, ieškovės argumentas, kad konkurso sąlygas būtina aiškinti sistemiškai, jas interpretuojant atsižvelgiant į atskirų reikalavimų punktų turinį, neturi pagrindo ir yra draudžiamas. Atsakovė, vertindama konkurso dalyvių kvalifikacijos atitiktį konkurso reikalavimams, visiems dalyviams taikė vienodus kriterijus pagal pirkimo dokumentus.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė vykdė atvirą konkursą „Maisto produktų pirkimas“. Pirkimo objektas skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Viso 10 pirkimo dalių (Konkurso sąlygų 7 p.).

7Ieškovė pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai. Pasiūlymą 2 pirkimo daliai – Mėsa ir jos gaminiai, bendra pasiūlymo kaina ( - ) Eur su PVM taip pat pateikė ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“. 2016 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 3V-2182 (8.4.) pirkimo dalyvius informavo, kad AB „Žemaitijos pienas“, E. J. įmonės, UAB „Niklita“, UAB „Sanitex“, UAB „Grūstė“, UAB „Pontem“, UAB „VIGESTA“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kadangi pasiūlymuose pateikti dokumentai atitinka minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; AB „Žemaitijos pienas“, E. J. įmonės, UAB „Niklita“, UAB „Sanitex“, UAB „Grūstė“, UAB „Pontem“, UAB „VIGESTA“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymai atitinka nustatytus reikalavimus. Minėtame rašte nurodė, jog nustatė pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą dėl laimėjusių pasiūlymų. Iš 2016 m. rugpjūčio 3 d. rašto matyti, kad ginčo pirkimo 2 dalies pasiūlymų eilės pirmoje vietoje įrašytas ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymas, kuris buvo pripažintas šios dalies laimėtoju, antroje vietoje įrašytas ieškovės UAB „Pontem“ pasiūlymas, trečioje vietoje – UAB „Grūstė“ ir ketvirtoje – UAB „Sanitex“.

82016 m. rugsėjo 2 d. atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir UAB „Vigesta“ sudarė Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1VS-498.

9Dėl ieškovės pretenzijos atmetimo. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, kuriuo UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ buvo pripažintos atitinkančiomis pirkimo sąlygų reikalavimus, 2016 m. rugpjūčio 11 d. pateikė pretenziją, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir nustatytas pirkimo (2-os dalies) laimėtojas - ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training expert group“; atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training expert group“ pasiūlymą, nes šis pirkimo dalyvis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų – nepateikė tinkamo dokumento, pagrindžiančio dalyvio atitiktį Pirkimo sąlygų 10.8. punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui; iš naujo įvertinti tiekėjų (kurių pasiūlymai neatmesti) pasiūlymus 2 (antrai) pirkimo daliai. Atsakovė 2016 m. rugpjūčio 12 d. pranešimu informavo, kad tiekėjos UAB „Pontem“ pretenziją dėl 2 pirkimo dalies atmetė. Ieškovė prašė šį perkančiosios organizacijos sprendimą – atmesti pretenziją panaikinti.

10CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

12Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).

13Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą, t. y. ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovo pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, todėl reikalavimas panaikinti atsakovės 2016 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą atmesti ieškovės UAB „Pontem“ pretenziją netenkintinas.

14Dėl konkurso laimėtojos kvalifikacijos. Ginčas byloje kilo dėl ginčo konkurso 2 dalies laimėtoja pripažintos ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

15Konkurso sąlygų 10.8. punkte perkančioji organizacija tiekėjams nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad „Tiekėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus“. Kaip kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai nurodyta „LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija“.

16Ieškovės pateiktame jos atžvilgiu išduotame 2015 m. lapkričio 20 d. sertifikate patvirtinta vadybos sistemos atitiktis ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008), ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005), BS OHSAS 18001:2007(LST 1977:2008) standartams. Sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis: visuomeninis maitinimas; orlaivių keleivių maitinimas; ligonių maitinimas; maitinimo paslaugos ugdymo įstaigose; banketų bei furšetų organizavimas; maisto produktų ir pusgaminių gamyba bei pardavimas; maisto produktų tiekimas; prekių importas, eksportas, didmeninė prekyba; valymo paslaugos.

17Ieškovės nuomone, ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ nepateikė dokumento, pagrindžiančio jos kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 10.8. punkte nustatyto reikalavimo, nes UAB „Training Expert Group“ išduotas sertifikatas galioja tik tam tikrai sričiai, kuri nėra susijusi su maisto produktų pirkimu, be to, ši įmonė tokios veiklos nevykdo. Tuo tarpu UAB „Vigesta“ tokio ar lygiaverčio sertifikato neturi.

18Iš teismui pateikto ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ 2016 m. birželio 17 d. pasiūlymo matyti, kad perkančiajai organizacijai su pasiūlymu buvo pateiktas RVASVT (Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) savikontrolės įdiegimo sistemos patvirtinimas (lygiavertis dokumentas konkurso sąlygų 10.8 p.) – LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas. Vadybos sistemos sertifikate Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS nurodyta, kad UAB „Training Expert Group“ pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008, sertifikatas galioja taikymo sričiai mokymų, konferencijų, seminarų organizavimas; projektų valdymas, teisinių paslaugų teikimas.

19Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymoje Dėl kokybės reikalavimų atitikimo nurodyta, jog UAB „Vigesta“ įdiegta pilna savikontrolės sistema, gaminama produkcija atitinka kokybės reikalavimus, transporto priemonės atitinka higienos normų bei maisto produktų pervežimo reikalavimus, vežant šviežią mėsą ir mėsos produktus. Taip pat pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2004 m. kovo 2 d. patvirtinimas dėl UAB „Vigesta“ pagamintos smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių eksporto, bei Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. B1-799 Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo.

20Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalis numato perkančiosios organizacijos teisę reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi ES teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Sutinkamai su Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.4 punktu vienu iš kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinančių kriterijų yra įrodymas, kad tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones.

21Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tokį reikalavimą nustatė Konkurso sąlygų 10.8 punkte, tačiau perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti, kokie sertifikatai, kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai turėtų būti pateikti tiek atskiro tiekėjo, tiek ūkio subjektų grupės, kartu nurodant, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai, ko pirkimo sąlygose atsakovė aiškiai nenurodė.

22Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama 2016 m. spalio 18 d. išvadą Nr. 4S-3419 byloje nurodė, jog Pirkimo sąlygų 14.1 punkte pateikė nuorodą skelbimo III dalį, kurioje nustatyta, kokius kvalifikacijos reikalavimus nurodytus skelbimo III dalyje turi atitikti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (tokie nurodymai turėtų būti ir Pirkimo sąlygose), bet nutylima, kokius reikalavimus turi atitikti bendrai jungtinės veiklos sutarties dalyviai. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, Pirkimo sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 10.8 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjui turėti kokybės vadybos sistemą, kuri turi atitikti LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus, turėtų atitikti abu jungtinės veiklos sutarties dalyviai (Rekomendacijų 21 punktas).

23Be to, ieškovės teigimu, UAB „Training Expert Group“ turimas Vadybos sistemos sertifikatas Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS nėra tinkamais, nes nėra susijęs su maisto produktų pirkimu, nors to reikalauja sisteminis Konkurso 10.4, 10.5 ir 10.7 punktuose nustatytų sąlygų nuostatos.

24Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama 2016 m. spalio 18 d. išvadoje pažymėjo, jog Pirkimo sąlygose nustatyta, kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir reikalaujama pateikti kokybės vadybos sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, tačiau nenurodyta kokiai veiklos sričiai taikomas. Pats reikalavimas dėl kokybės sertifikato yra tinkamas, nes jis parodo įmonės valdymo, kokybės kontrolės, paslaugų organizavimo lygį. Kita vertus, atsakovė Pirkimo sąlygose nenurodė, kokiai sričiai taikomas kokybės vadybos sertifikatas LST ES ISO 9001:2008, todėl tiekėjų kvalifikacija vertinama pagal tai, kaip nustatyta Pirkimo sąlygose, t. y. tiekėjas tiesiog turi turėti sertifikatą LST ES ISO 9001:2008 kaip tokį. Tarnybos nuomone, atsižvelgus į pirkimo objektą, kad tai maisto produktų pirkimas, į Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, kokybės vadybos sertifikatas turėtų būti taikomas su pirkimo objektu susijusiai sričiai, tuo labiau, kad vienas iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių teiks 95 proc. paslaugų, susijusių su Pirkimo objektu. Tačiau tai, kad Pirkimo sąlygose nenurodyta, kokiai sričiai turi būti taikomas kokybės vadybos sertifikatas nėra pagrindas nutraukti pirkimą.

25Tarnyba pažymėjo, kad pirkimo sąlygose nustatydamos reikalavimus būti įsidiegus atitinkamas vadybos sistemas (pvz., Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, Maisto saugos vadybos sistemą, Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir kt.), perkančiosios organizacijos riboja tiekėjų (ypač smulkaus verslo), kurie turi teisę teikti maitinimo paslaugas, atitinka maitinimo sritį reglamentuojančių teisės aktų privalomus reikalavimus, nors ir nėra įsidiegę atitinkamų vadybos sistemų, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Be to, minėtų kokybės vadybos sertifikatų turėjimas pats savaime nepatvirtina ir neužtikrina tiekėjo gebėjimų tinkamai vykdyti sutartį, todėl ieškovės argumentai, jog buvo reikalaujamas kokybės sertifikatas maisto produktų tiekimo srityje atmestinas kaip neįrodytas.

26Kaip jau minėta UAB „Training Expert Group“ pateikė Vadybos sistemos sertifikatą Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS, o UAB „Vigesta“ – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimus, kad UAB „Vigesta“, valstybinės veterinarinės priežiūros Nr. LT 61-12 EEB, įdiegta pilna savikontrolės sistema, gaminama produkcija atitinka kokybės reikalavimus, transporto priemonės atitinka higienos normų bei maisto produktų pervežimo reikalavimus, vežant šviežią mėsą ir mėsos produktus, kad eksportuojami mėsos gaminiai atitinka Europos Komisijos nustatytus reikalavimus. Ūkio subjektų grupei pateikus minėtus dokumentus, perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo abejoti ūkio subjektų grupės atitikimu pirkimo sąlygų 10.8 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies ir Rekomendacijų 20.4 punkto nuostatų.

27Ieškovė taip pat teigė, kad ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 13 punkte nustatyto reikalavimo nurodyti, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas jungtinės veiklos partneris, nuodydama, jog UAB „Training Expert Group“ nepriskirti jokie įsipareigojimai, vykdant viešojo pirkimo sutartį.

28Konkurso sąlygų 13 punkte nustatytas reikalavimas „Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. <...>“.

29Paraišką ar pasiūlymą gali pateikti jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė, todėl perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nustatyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visos jungtinės veiklos sutarties šalys kartu ir kokius - kiekviena šalis atskirai (VPĮ 32 str. 3 d.). Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintose Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijose nustatyta, kad kiekvienai jungtinės veiklos sutarties šaliai atskirai keliami kvalifikacijos reikalavimai priklausytų nuo jungtinės veiklos sutartimi šiai šaliai nustatytų pareigų vykdant pirkimo sutartį. Taip pat rekomenduojama perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose pareikalauti pateikti jungtinės veiklos sutarties nuorašą ar kopiją. Perkančioji organizacija turėtų pareikalauti, kad šioje sutartyje būtų aiškiai nurodytos kiekvienos sutarties šalies pareigos vykdant pirkimo sutartį ir kiekvienai šaliai tenkanti įsipareigojimų dalis bendroje pasiūlymų kainoje.

30Iš 2016 m. gegužės 10 d. UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ sudarytos Jungtinės veiklos sutarties 2.1. punkto nustatyta, kad preliminarus partnerių funkcijų ir pareigų (atliekamų darbų) pasidalijimas teikiant užsakovui paslaugas yra numatytas šios sutarties 6 punkte. Pagal sutarties 6.1. punktą sutarties sudarymo metu įnašų ir teikiamų paslaugų Konkurso laimėjimo atveju, procentinis pasiskirstymas tarp partnerių yra toks: UAB „Vigesta“ įnašas lygus 95 proc., UAB „Training Expert Group“ įnašas lygus 5 proc., o sutarties priede Nr. 1 detalizuotas paslaugų vykdytojų sąrašas – UAB „Vigesta“ vykdys 2 pirkimo dalies įsipareigojimus, o UAB „Training Expert Group“ teiks konsultacijas sutarties vykdymo ir kokybės vadybos klausimais, todėl ieškovės argumentai, jog nėra nurodyta, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas jungtinės veiklos partneris, vykdant viešojo pirkimo sutartį atmestini kaip nepagrįsti.

31Kasacinio teismo išaiškinta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo (VPĮ 3 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

32Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija, įvertinusi savo poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, sprendė, kad ūkio subjektų grupė – UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pagrindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 10.8 ir 13 punktuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, kad yra aiškiai nurodyta kiekvieno iš jungtinės veiklos sutarties dalyvio įsipareigojimų pagal sutartį apimtis, o pateikti dokumentai perkančiajai organizacijai leidžia įsitikinti, kad ūkio subjektų grupė bus pajėgi vykdyti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

33Įvertinęs byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą teismas daro išvadą, kad ieškinyje ir dublike išdėstyti motyvai, nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant laimėtojos atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, todėl nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus ir nėra pagrindo tenkinti ieškinio jame nurodytais motyvais.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo teisme iš esmės pabaigos, nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme neatlygintinos.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 4. Atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ Kauno... 7. Ieškovė pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai. Pasiūlymą 2... 8. 2016 m. rugsėjo 2 d. atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir UAB... 9. Dėl ieškovės pretenzijos atmetimo. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios... 10. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra... 12. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 13. Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti... 14. Dėl konkurso laimėtojos kvalifikacijos. Ginčas byloje kilo dėl ginčo... 15. Konkurso sąlygų 10.8. punkte perkančioji organizacija tiekėjams nustatė... 16. Ieškovės pateiktame jos atžvilgiu išduotame 2015 m. lapkričio 20 d.... 17. Ieškovės nuomone, ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training... 18. Iš teismui pateikto ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB... 19. Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymoje Dėl... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalis numato perkančiosios... 21. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tokį reikalavimą nustatė... 22. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama 2016 m. spalio 18 d. išvadą Nr.... 23. Be to, ieškovės teigimu, UAB „Training Expert Group“ turimas Vadybos... 24. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama 2016 m. spalio 18 d. išvadoje... 25. Tarnyba pažymėjo, kad pirkimo sąlygose nustatydamos reikalavimus būti... 26. Kaip jau minėta UAB „Training Expert Group“ pateikė Vadybos sistemos... 27. Ieškovė taip pat teigė, kad ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB... 28. Konkurso sąlygų 13 punkte nustatytas reikalavimas „Jei pirkimo procedūrose... 29. Paraišką ar pasiūlymą gali pateikti jungtinės veiklos sutarties pagrindu... 30. Iš 2016 m. gegužės 10 d. UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert... 31. Kasacinio teismo išaiškinta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga... 32. Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija, įvertinusi savo poreikius,... 33. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...