Byla I-121-602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Sigitai Brasienei, dalyvaujant pareiškėjams I. S., V. S., V. B., P. V., Z. J., T. B., O. J., V. V., pareiškėjų atstovei adv. Danutei Puzirauskienei, pareiškėjo S. R. atstovei N. R., pareiškėjų R. U., M. U. atstovei Sonatai Pranckevičienei, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovui Vidui Vanagui, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovui Sauliui Kerzai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų I. S., V. S., P. V., R. U., M. U., V. V., S. R. (S. R.), Z. J., T. B., O. J., V. B. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4I

6Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2008-02-06 nutarimą Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“. Nurodyto nutarimo 1 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Nutarė

7pripažinti, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, valstybei svarbiais ekonominiais projektais Vilniaus viešojo logistikos centro projektą Vilniaus miesto kadastrinėje vietovėje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių kadastrinėje vietovėje – Pagirių, Baltosios Vokės, Melekonių ir Valčiūnų kaimuose.

8Vilniaus apskrities viršininkas 2008-08-18 įsakymu Nr. 2.3-10627-(41) ,,Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-21 įsakymo Nr. 2.3-5916-(41) patikslinimo ir žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų Pagirių kadastro vietovėje, Vilniaus rajone” (b.l. 66), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto 2007-11-28 posėdžio protokolu Nr. 28 „Dėl viešųjų logistikos centrų steigimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. 3-435 „Dėl viešųjų logistikos centrų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-06 nutarimu Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ 1 punktu įsakė: 1.1. Nevykdyti žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo darbų Vilniaus rajono Pagirių seniūnijoje Pagirių kadastro vietovėje Pagirių, Baltosios Vokės, Melekonių ir Valčiūnų kaimų dalyse, kurios patenka į viešojo logistikos centro steigimui nustatytą teritoriją. 1.2. Žemės sklypų, suprojektuotų rengiamame Pagirių kadastro vietovės Pagirių, Baltosios Vokės, Melekonių ir Valčiūnų kaimų dalyse, kurios patenka į viešojo logistikos centro steigimui nustatytą teritoriją žemėtvarkos projekte pretendentams grąžinti natūra vietos nekeisti. Vilniaus apskrities viršininkas 2008-08-18 įsakymo 2-4 punktuose yra numatyti nurodymai, susiję su šio įsakymo 1 punkto vykdymu.

9Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-02 įsakymu Nr. 2.3-9220-(41) yra patvirtinęs Pagirių seniūnijos, Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti parinktos teritorijos ribas pagal pridedamą schemą, bei plotą – 2221,61 ha, kuriame projekto autorius yra nurodytas VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas (b.l. 67-68, 121). VĮ Valstybinis žemėtvarkos instituto sudarytuose Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Pagirių kadastro vietovės teritorijoje 2007 metais rengiamų 8-10 grupių pretendentais gauti žemę žiniaraščiuose yra nurodyti pareiškėjai, kuriems buvo projektuojami numatomi neatlygintinai perduoti sklypai (b.l. 124-141, 74-77).

II

12Pareiškėjai 2008-10-22 kreipėsi su skundu į teismą, prašydami: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymą ,,Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-21 įsakymo Nr. 2.3-5916-(41) patikslinimo ir žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų Pagirių kadastro vietovėje, Vilniaus rajone” Nr. 2.3-10627-(41); 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjams priimti sprendimus dėl perdavimo nuosavybėn neatlygintinai pareiškėjų pasirinktus žemės sklypus Vilniaus apskrityje Pagirių kadastrinėje vietovėje (b.l. 3-6).

13Paaiškino, kad pareiškėjai yra pretendentai nuosavybės teisėms Pagirių kadastrinėje vietovėje atkurti. Pareiškėjams buvo projektuojami grąžintini sklypai, projektavimo darbai turėjo būti užbaigti iki 2006-12-31. Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymo pagrindu darbai nebevykdomi. Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas suprojektavo grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai, taip pat parduodamos ar nuomojamos valstybinės žemės sklypus. Pareiškėjai savo parašais yra patvirtinę, kad žemės sklypų vieta, plotas, sklypų ribos su pareiškėjais yra suderintos. Kiekvienas iš pareiškėjų tikėjosi, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūros bus užbaigtos. Administracinė valdžia privalo savo administraciniais aktais pademonstruoti pagarbą teisėtiems lūkesčiams, kuriuos privatūs asmenys patiki administracinei valdžiai.

14Vilniaus apskrities viršininkas yra patvirtinęs piliečių, pateikusių prašymus suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte Pagirių kadastrinėje vietovėje grąžinamus natūra, perduodamus ar suteikiamus nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius ir sugrupuotų pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eilę, sąrašą. Paminėtas aktas suteikė teisę reikalauti, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūros būtų užbaigtos.

15Vilniaus apskrities viršininko įsakyme nurodyta, jog jis priimamas vadovaujantis Vyriausybės 2008-02-06 nutarimu „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais” Nr. 110, tačiau šiame nutarime neužsiminta apie pradėtų nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų stabdymą. Pareiškėjų nuomone, atsakovas viršijo savo kompetenciją, nes teisės stabdyti beveik pabaigtas nuosavybės teisių atkūrimo procedūras teisės aktai nesuteikia. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas sprendimus dėl nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę apskrities viršininkas turi priimti per 6 mėnesius nuo dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises ir giminystės ryšį, pateikimo bei kitų šiame įstatyme nurodytų dokumentų parengimo dienos.

16Per teismo posėdį pareiškėjais ir jų atstovai prašė skundą tenkinti.

III

18Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 60-65). Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 13 str. 2 d. žemė neprivatizuojama jeigu ji užimta ben­droms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų, o pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 3 d., žemė iš piliečių išperkama valstybės, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta valstybei svarbių ekonominių projektų, kurių val­stybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, įgyvendinimui. Nurodytų nuostatų pagrindu Vyriausybės 2008-02-06 nutarimu Nr. 110 ginčo žemė priskirta valstybės išperkamai, todėl nuosavybės teisės į logistikos centro užimamas teritorijas negali būti atkuriamos. Pažymėjo, kad pareiškėjai nenurodo įstatymų ar Vyriausybės nutarimų normų, kuriai prieštarauja skundžiamas aktas.

196 mėnesių terminas prašymui išnagrinėjimui bei sprendimų priėmimui skaičiuotinas ne nuo 2006-10-02, nes Vilniaus apskrities viršininko 2006-10-02 įsakymu Nr. 2.3-9220-41 buvo patvirtintos tik Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti parinktos teritorijos ribos ir plo­tas, o nuo Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo ir žemės sklypų paženklinimo vietoje. Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymu Nr. 2.3-10627-(41) nustatyta, kad Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papil­dymas turi būti parengtas iki 2008-12-31, tačiau nėra nustatyti patvirtinimo ir ženklinimo terminai. Nurodė, kad pareiškėjai, nesant Vilniaus apskrities viršininko patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projekto, neteisėtai prašo įpareigoti atkurti jiems nuosavybės teises per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis prieš kreipiantis į teismą įpareigoja įstatymų nustatytais atvejais pasinaudoti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2005-11-24 pasitarime aprobuotos Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimo ir teisės taikymo rekomendacijų 7.1 punkte numatyta, kad ginčas, susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių priėmimo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka turi būti peržiūrimi kreipiantis į Vilniaus apskrities viršininką ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

21Per teismo posėdį atsakovo atstovas nurodė, kad sutinka su skundo reikalavimu dalyje dėl įsakymo panaikinimo. Ginčijamas įsakymas yra neteisėtais trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos bei teismo 2009-02-06 nutartyje dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą nurodytais motyvais.

IV

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti (b.l. 91-95). Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, bet kuris viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis teisės aktais turi teisę priimti sprendimus, keičiančius to paties viešojo administravimo subjekto sprendimus. Remiantis galiojančiomis Apskrities valdymo įstatymo, Žemės įstatymo, Žemės reformos įstatymo nuostatomis, Vilniaus apskrities viršininkas turi teisę, vadovaudamasis teises aktais, priimti su Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymų įgyvendinimu susijusius įsakymus, juos keisti ir naikinti. Į Vilniaus logistikos centro užimamą teritoriją patenkanti žemė negali būti grąžinama piliečiams nes patenka į valstybės išperkamą žemę. Vilniaus apskrities viršininkas teisingai vadovavosi minėtais teisės aktais, bei teisingai ir pagrįstai priėmė ginčytiną įsakymą kuriuo nusprendė nevykdyti žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo darbų Vilniaus rajono Pagirių seniūnijoje Pagirių kadastro vietovėje Pagirių, Baltosios Vokės, Melekonių ir Vaičiūnų kaimų dalyse, kurios patenka į Vilniaus viešojo logistikos centro steigimui nustatytą teritoriją. Pradėtas nuosavybės atkūrimo pareiškėjams procesas nėra nei nutrauktas, nei sustabdytas.

25Įvertinus Lietuvos transporto sistemos teikiamus privalumus, kylančias problemas, bei didėjantį poreikį atlikti kokybiškas ir efektyvias logistines operacijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 1020 patvirtintoje Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje buvo numatyta įsteigti tris viešuosius logistikos centrus - Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas 2007 m. lapkričio 28 d. posėdyje pritarė Vilniaus viešojo logistikos centro steigimui teritorijoje šalia Vaidotų geležinkelio stoties. Numatyta Vilniaus viešojo logistikos centro kūrimo vieta yra priimtiniausia tokio centro kūrimui kadangi: šalia yra viena iš didžiausių geležinkelių paskirstymo Vaidotų geležinkelio stotis, esanti tarptautiniame tranzitiniame geležinkelių transporto koridoriuje; šalia šios teritorijos planuojama tiesti Vilniaus miesto pietinį aplinkkelį; netoliese susikoncentravę jau veikiantys sandėliai; ši teritorija yra nutolusi nuo Vilniaus miesto. Vilniaus viešojo logistikos centro įkūrimas teritorijoje šalia Vaidotų geležinkelio stoties, kur yra laisva valstybinė žeme, leis greičiau pasiekti teigiamą viešojo logistikos centro steigimo efektą visuomenei, t.y. mažinant krovininio transporto neigiamą poveikį ir gerinant socialinę aplinką šiame regione.

26Vilniaus viešasis logistikos centras šiuo metu nėra įsteigtas.

27Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo netenkinti.

V

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė teismo pareiškėjų reikalavimus spręsti teismo nuožiūra (b.l. 106-108). Nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. reglamentuojama, kokia žemė yra laikoma valstybės išperkama ir už kurią atlyginama pagal šio įstatymo 16 str. Minėto įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. nurodyta, jog valstybės išperkama žemė yra taip pat teritorija, reikalinga įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, jeigu tai yra iki 1995 m. birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirta teritorija. Pagirių kadastro vietovės teritorija priskiriama kaimo, o ne miesto teritorijai, todėl šiuo atveju negali būti taikomas minėto įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. Vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 2 p., valstybės išperkamai žemei priskiriama žemė kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje, kuri pagal įstatymus yra užimta: namų valdų (sodybų) sklypų; valstybinių įstaigų ir organizacijų bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų, išskyrus poilsiaviečių pastatų ir statinių užimtus žemės sklypus; kitų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių, paplūdimių ir kt.); yra suteikta individualių gyvenamųjų namų statybai. Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose. Atsižvelgiant į minėtas įstatymo nuostatas, viešasis logistikos centras, steigiamas kaimo teritorijoje, nepatenka į valstybės išperkamos žemės kategoriją. Teritorija, kurioje norima steigti viešąjį logistikos centrą, patenka į Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 str. 2 d. 2 p. nustatytą teritoriją, t.y. laisvos valstybinės žemės fondo žemės teritoriją, taigi joje galėjo būti projektuojami žemės sklypai piliečiams, pageidaujantiems susigrąžinti žemę Pagirių kadastro vietovėje. Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, darytina išvada, jog Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymas Nr. 2.3-10627-(41) buvo priimtas neteisėtai, nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008-02-06 priėmė nutarimą Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais”.

32Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius/reglamentuojančius teisės aktus,

33

34k o n s t a t u o j a :

36Pareiškėjai šioje byloje siekia išspręsti ginčą, atsiradusį tarp pretendentų (ar įpėdinių) atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdytą žemę ir institucijos, kompetentingos spręsti nurodytą klausimą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 1997-07-01 įstatymą Nr. VIII-359 (toliau – ir Įstatymas).

37Vilniaus apskrities viršininko administracija, vykdydama nuosavybės teisių atkūrimo procesą priėmė šioje byloje ginčijamą įsakymą, kurio neteisėtumą pareiškėjai motyvuoja įsakymo nuostata, pagal kurią turėtų būti nutraukti iki šio įsakymo priėmimo pradėti vykdyti Pagirių seniūnijoje, Pagirių kadastro vietovėje žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo darbai Vilniaus rajono nurodytose teritorijose, patenkančiose į viešojo logistikos centro steigimui nustatytą teritoriją.

38Vilniaus apskrities viršininko ginčijamo įsakymo turinys patvirtina, kad šis įsakymas yra priimtas dėl žemės, esančios Vilniaus rajone. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnis, kurio 3 dalyje yra numatyta, kad už žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, taip pat už žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja, valstybė jiems atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Pareiškėjai, inicijuodami šią bylą, siekia apginti savo įstatymo saugomą interesą – gauti atlyginimą už valstybės išperkamą žemę vienu iš 16 straipsnyje numatytų būdų – gauti lygiavertį žemės plotą. Ankščiau nurodyti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai yra nustatyta tvarka pareiškę valią dėl būdo, kuriuo prašo atkurti nuosavybės teises, piliečių prašymus nagrinėjanti kompetentinga institucija to neginčija.

39Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnis bei kitos teisės normos patvirtina, kad tiek vykdant nuosavybės teisių atkūrimą į iki nacionalizavimo valdytą nekilnojamąjį turtą grąžinant žemę natūra, tiek perduodant neatlygintinai lygiavertį žemės plotą, piliečiui yra perduodama laisvos valstybinės žemės fondo žemė.

40Žemės 1994-04-26 įstatymo Nr. I-446 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė; 2-7 punktuose numatytais būdais valstybės įgyta žemė bei kita įstatymų nustatytais pagrindais savivaldybių ir privačion nuosavybėn neįgyta žemė (5 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra numatyta, kad laisvos žemės fondas yra žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie nepriskirti valstybės paimtai ir išperkamai žemei ir kurių susigrąžinti natūra nepageidauja šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti piliečiai, taip pat žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie lieka atkūrus nuosavybės teises į pagal šį įstatymą grąžintinus maksimalius žemės, miško ir vandens telkinio plotus.

41Nurodytos įstatymų nuostatos bei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnis patvirtina, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo sąlygas ir tvarką, reglamentuoja taip pat ir žemės priskyrimo, valstybės išperkamai žemei, teisinius santykius. Šių teisinių santykių reglamentavimas yra viena iš garantijų asmenims, pretenduojantiems atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, jog jų teisės gauti turtą natūrą arba lygiavertį turtą bus tinkamai įgyvendintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

42Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2, 3 punkto nuostatose yra numatyta: „Žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji: <...> 2) kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje pagal įstatymus yra užimta: namų valdų (sodybų) sklypų; valstybinių įstaigų ir organizacijų bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų, išskyrus poilsiaviečių pastatų ir statinių užimtus žemės sklypus; kitų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių, paplūdimių ir kt.); yra suteikta individualių gyvenamųjų namų statybai. Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose; 3) iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: <...> įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė <...>.

43Vilniaus apskrities viršininko administracija ginčijamą įsakymą pagrindė 2008-02-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ 1 punkto nuostata, kur yra numatyta „Pripažinti, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, valstybei svarbiais ekonominiais projektais: 1. Vilniaus viešojo logistikos centro projektą Vilniaus miesto kadastrinėje vietovėje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių kadastrinėje vietovėje – Pagirių, Baltosios vokės, Melekonių ir Valčiūnų kaimuose.“.

44Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas teismo prašymo ištirti ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-06 nutarimo Nr. 110 ankščiau minėta nuostata neprieštarauja Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui priėmimo klausimą, 2009-03-04 sprendime konstatavo, kad Vyriausybės nutarime nėra nustatyta, kad Vyriausybė minėtą teritoriją priskyrė valstybės išperkamai žemei, šiame nutarime nėra nuorodų į minėtą įstatymą (b.l. 189-191).

45Vilniaus apskrities viršininko administracija ginčijamą įsakymą grindžia Vyriausybės 2008-02-06 nutarimo Nr. 110 1 p. nuostata, ir ginčijamu įsakymu nurodė nevykdyti žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo darbų Vilniaus rajono Pagirių seniūnijoje Pagirių kadastro vietovėje Pagirių, Baltosios Vokės, Melekonių ir Valčiūnų kaimų dalyse, kurios patenka į viešojo logistikos centro steigimui nustatytą teritoriją. Šiame įsakymo punkte bei kituose punktuose nėra nurodyti šio įsakymo priėmimo motyvai. Tačiau atsakovo atsiliepimas šioje byloje patvirtina, kad įsakymas buvo priimtas dėl to, kad ginčo žemė, atsakovo manymu, yra valstybės išperkama pagal Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą ankščiau cituotą nuostatą.

46Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata yra taikytina tuomet, kai yra sprendžiamas miesto žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei klausimas. Vilniaus apskrities viršininko administracija ginčijamu įsakymu išsprendė klausimą ne dėl miesto žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei, kuri Vyriausybės nutarimu pripažinta reikalinga svarbiam ekonominiam projektui, bet dėl kaimo vietovėje, esančios žemės, dėl kurios siekia ginti pareiškėjai savo įstatymo saugomą interesą šioje byloje. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte, reglamentuojančiame žemės iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išpirkimo valstybės, jeigu ji yra kaimo vietovėje, nėra numatyta nuostata, jog kaimo vietovėje esanti žemė, kuri Vyriausybės nutarimu pripažinta reikalinga svarbiam ekonominiam projektui, gali būti Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu priskirta valstybės išperkamai žemei.

47Be to, nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės nutraukti pradėtą procesą. Nurodyti teisės aktai nustato nuosavybės teisių atkūrimo sąlygas ir tvarką, kurių buvimą gali konstatuoti atsakovas ir priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises arba informuoti suinteresuotą asmenį apie negalimumą atkurti nuosavybės teises pretendento nurodytu būdu arba negalimumą atkurti nuosavybės teises apskritai. Todėl atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, pažeidė ir teisėtumo principą, numatytą Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p., kur yra numatyta, jog šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.

48Dėl nurodytų motyvų, ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymas yra neteisėtas iš esmės, t.y. prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui - Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui, todėl yra naikinamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas), skundas nurodytoje dalyje yra tenkinamas.

49Pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjams priimti sprendimus dėl perdavimo nuosavybėn neatlygintinai pareiškėjų pasirinktus žemės sklypus Vilniaus apskrityje Pagirių kadastrinėje vietovėje paliekamas nenagrinėtu ABTĮ 103 str. 1 p. pagrindu (jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka).

50Ankščiau aprašyti bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai kreipėsi pas atsakovą nustatyta tvarka. Pareiškėjų prašymai nėra išnagrinėti. Kliūtis išnagrinėti pareiškėjų prašymus buvo šioje byloje ginčijamas įsakymas, kuriuo atsakovas faktiškai įsakė nevykdyti pradėtą ir vykdomą nuosavybės teisių atkūrimą. Šiuo teismo sprendimu panaikinus ginčijamą įsakymą, nėra kliūčių tęsti nuosavybės teisų atkūrimą ikiteismine tvarka ir atsakovo pozicija patvirtina, kad atsakovui pripažinus įsakymo neteisėtumą, atsakovas neatsisako vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą. Todėl šiuo metu nėra pagrindo teismo sprendimu nuspręsti ar atsakovas atsisakys ateityje vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą bei teismo sprendimu įpareigoti atlikti tokius veiksmus.

51Tai, kad atsakovas vykdo nuosavybės teisų atkūrimą patvirtina iki ginčijamo sprendimo atsakovo atlikti veiksmai, procesinių dokumentų šioje byloje turinys, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai. Ankščiau aprašyti bylos dokumentai patvirtina, kad atsakovas yra patvirtinęs Pagirių seniūnijos, Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti parinktos teritorijos ribas pagal pridedamą schemą, bei plotą; VĮ Valstybinis žemėtvarkos instituto sudarytuose Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Pagirių kadastro vietovės teritorijoje 2007 metais rengiamų 8-10 grupių pretendentais gauti žemę žiniaraščiuose yra nurodyti pareiškėjai, kuriems buvo projektuojami numatomi neatlygintinai perduoti sklypai.

52Įstatymo 4 str., reglamentuojančio nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką, 4 ir 5 dalies turinys patvirtina, kad kaimo vietovėje žemė grąžinama natūra arba perduodami neatlygintinai nuosavybės lygiaverčiai žemės sklypai pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Sprendžiant pareiškėjų nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, buvo rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, kurio vykdymas neteisėtai buvo nutrauktas skundžiamu įsakymu. Šiuo teismo sprendimu panaikinus įsakymą, reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis, t.y. atkuriamos pažeistos pareiškėjų teisės ar teisėti interesai (ABTĮ 92 str.).

53Pareiškėjų naudai yra priteistinos jų turėtos atstovavimo išlaidos.

54Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. yra numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 6 d. yra numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 str. 2 d. yra numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

55Pareiškėjų interesus byloje atstovavo advokatė atstovavimo sutarties pagrindu. Pinigų priėmimo kvitai patvirtina, kad pareiškėjai sumokėjo advokatei už atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą 3500 Lt. Pareiškėjų turėtos atstovavimo išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtinto rekomenduojamo priteisti užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio. Nurodyta išvada daroma atsižvelgiant į tai, kad advokatė surašė skundą, dalyvavo nagrinėjant bylą.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 3 p., 127 str.,

58

59

60n u s p r e n d ė:

62skundą tenkinti dalinai.

63Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymą Nr. 2.3-10627-(41) ,,Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-21 įsakymo Nr. 2.3-5916-(41) patikslinimo ir žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų Pagirių kadastro vietovėje, Vilniaus rajone”.

64Kitoje dalyje skundą palikti nenagrinėtu.

65Priteisti pareiškėjos I. S. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 500 Lt atstovavimo išlaidų.

66Priteisti pareiškėjos V. S. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1000 Lt atstovavimo išlaidų.

67Priteisti pareiškėjo S. R. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1000 Lt atstovavimo išlaidų.

68Priteisti pareiškėjo R. U. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 500 Lt atstovavimo išlaidų.

69Priteisti pareiškėjos M. U. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 500 Lt atstovavimo išlaidų.

70Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. I... 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2008-02-06 nutarimą Nr. 110 „Dėl... 7. pripažinti, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, valstybei svarbiais... 8. Vilniaus apskrities viršininkas 2008-08-18 įsakymu Nr. 2.3-10627-(41) ,,Dėl... 9. Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-02 įsakymu Nr. 2.3-9220-(41) yra... 12. Pareiškėjai 2008-10-22 kreipėsi su skundu į teismą, prašydami: 1)... 13. Paaiškino, kad pareiškėjai yra pretendentai nuosavybės teisėms Pagirių... 14. Vilniaus apskrities viršininkas yra patvirtinęs piliečių, pateikusių... 15. Vilniaus apskrities viršininko įsakyme nurodyta, jog jis priimamas... 16. Per teismo posėdį pareiškėjais ir jų atstovai prašė skundą tenkinti.... 18. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 19. 6 mėnesių terminas prašymui išnagrinėjimui bei sprendimų priėmimui... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis prieš... 21. Per teismo posėdį atsakovo atstovas nurodė, kad sutinka su skundo... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija... 25. Įvertinus Lietuvos transporto sistemos teikiamus privalumus, kylančias... 26. Vilniaus viešasis logistikos centras šiuo metu nėra įsteigtas.... 27. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos... 32. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, išanalizavęs ginčo... 33. ... 34. k o n s t a t u o j a :... 36. Pareiškėjai šioje byloje siekia išspręsti ginčą, atsiradusį tarp... 37. Vilniaus apskrities viršininko administracija, vykdydama nuosavybės teisių... 38. Vilniaus apskrities viršininko ginčijamo įsakymo turinys patvirtina, kad... 39. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 40. Žemės 1994-04-26 įstatymo Nr. I-446 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad... 41. Nurodytos įstatymų nuostatos bei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 42. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2, 3 punkto nuostatose yra numatyta: „Žemė... 43. Vilniaus apskrities viršininko administracija ginčijamą įsakymą pagrindė... 44. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas teismo prašymo... 45. Vilniaus apskrities viršininko administracija ginčijamą įsakymą grindžia... 46. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata yra taikytina tuomet, kai... 47. Be to, nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato... 48. Dėl nurodytų motyvų, ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko... 49. Pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko... 50. Ankščiau aprašyti bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai kreipėsi... 51. Tai, kad atsakovas vykdo nuosavybės teisų atkūrimą patvirtina iki... 52. Įstatymo 4 str., reglamentuojančio nuosavybės teisių į kaimo vietovėje... 53. Pareiškėjų naudai yra priteistinos jų turėtos atstovavimo išlaidos.... 54. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. yra numatyta, kad... 55. Pareiškėjų interesus byloje atstovavo advokatė atstovavimo sutarties... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 58. ... 59. ... 60. n u s p r e n d ė: ... 62. skundą tenkinti dalinai.... 63. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-08-18 įsakymą Nr.... 64. Kitoje dalyje skundą palikti nenagrinėtu.... 65. Priteisti pareiškėjos I. S. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities... 66. Priteisti pareiškėjos V. S. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities... 67. Priteisti pareiškėjo S. R. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities... 68. Priteisti pareiškėjo R. U. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities... 69. Priteisti pareiškėjos M. U. naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities... 70. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...