Byla 2-13750-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. P. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-14 tarp ieškovo ir atsakovo pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 750,00 Lt dydžio paskolą. Atsakovas grąžinti paskolą įsipareigojo iki 2011-04-13, tačiau sutartu laiku atsakovas paskolos negrąžino, todėl liko skolingas ieškovui 750,00 Lt paskolos. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovui paskaičiavo 1350,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 750,00 Lt paskolos, 1350,00 delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2013-03-25), viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu (b.l. 24). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas D. P. su ieškovu UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) prisijungimo būdu sudarė Paskolos sutartį pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3 d. nuostatas (b.l. 5-8). Paskolos suteikimo sąlygos numatytos Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3.1-3.7 punktuose. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2011-03-14 ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 750,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, t.y. tarp šalių susiklostė civiliniai paskolos teisiniai santykiai (b.l. 10). Pagal Specialiąsias paskolos sutarties sąlygas šalys susitarė, kad paskolos sutartis yra neatlygintinė, t.y. paskolos gavėjas (atsakovas) buvo atleistas nuo palūkanų mokėjimo (b.l. 5). Iš Specialiųjų paskolos sutarties sąlygų matyti, kad atsakovas 750,00 Lt paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2011-04-13 (b.l. 5). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovas negrąžindamas ieškovui paskolą, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 750,00 Lt skolos.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui (ieškovui) 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 7). Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį viso paskaičiavo atsakovui 1350,00 Lt delspinigių (b.l. 1). Pažymėtina, kad paskolos sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

9Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.), pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Kasacinis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti netesybos – 1350,00 Lt delspinigių, kurios beveik du kartus viršija pagrindinės skolos sumą (750,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai (b.l. 11) dėl delspinigių dydžio pagrįstumo atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę-komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, vienašališkai neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, paskolos sutartyje nustatyta 1 proc. dydžio delspinigių norma, kuri net dvidešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Pažymėtina, kad teismas mažindamas netesybas gali nurodyti konkrečią priteistinų netesybų sumą, kuri, jo vertinimu, yra protinga. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad tarp šalių susiklostė nekomerciniai teisiniai santykiai, t.y. atsakovas yra vartotojas, tai, jog paskolos grąžinimo terminas suėjo 2011-04-13, o ieškinys teismui pateiktas tik 2013-03-02, t.y. praėjus beveik 2 metams, tokiu būdu nepagrįstai didinant atsakovo prievolės, auginant delspinigių sumą, apimtį, ir ieškovas nenurodė aplinkybių, pateisinančių tokį ieškinio pateikimo delsimą, taip pat kitas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina iki 270,00 Lt sumos, kuri, teismo vertinimu, yra protinga, proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 270,00 Lt delspinigių.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1020,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-06 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (48,57 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 34,97 Lt (72,00 Lt x 0,4857) bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkanti išlaidų dalis neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo D. P., a.k. ( - ), 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) paskolos, 270,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1020,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-06 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 34,97 Lt (trisdešimt keturis litus 97 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-14 tarp ieškovo ir atsakovo pagal... 3. Atsakovui, kurio buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas D. P. su... 7. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 9. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 11. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 14. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo D. P.,... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...