Byla 2-2553-259/2012
Dėl sprendimo, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymo eilė ir pripažintas laimėtojas, panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Drūtnamis“ ieškinį atsakovui Alytaus profesinio rengimo centrui, institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimo, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymo eilė ir pripažintas laimėtojas, panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Drūtnamis“ patikslintu ieškiniu (b.l.70-76) prašo panaikinti Alytaus profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų komisijos 2012-09-06 sprendimą Nr. V9-1706, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymo eilė ir pripažintas tiekėjas, laimėjęs pasiūlymą dalyvaujant konkurse Projekto „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje“ kapitalinio remonto darbų pirkimas, kodas Nr. VP3-2.2-SMM-13-V-03-019, taip pat priteisti iš atsakovo teismo ir bylos vedimo išlaidas.

3Ieškovė nurodo, jog atsakovas (perkančioji organizacija) organizavo supaprastintą atvirą konkursą Projekto „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje“ kapitalinio remonto darbų pirkimas, kodas Nr. VP3-2.2-SMM-13-V-03-019. Ieškovė dalyvavo konkurse ir pateikė atsakovei savo pasiūlymą. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2012-08-17 raštu Nr. V9-1618 (b.l.51) nurodė, kad ieškovės kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymas bus vertinamas tolesnėse pirkimo procedūrose. 2012-08-31 atsakovo viešųjų pirkimų komisija raštu Nr. V9-1681 (b.l.52) nurodė, kad pasiūlymas neatitinka reikalavimų, nes pateiktame Konkurso sąlygų 5 priedo Įkainotame veiklų grafike kaina neatitinka pasiūlyme pateiktų lokalinių sąmatų, taip pat bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, kaip buvo reikalaujama konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 1 punkte „sutarties tipas - Bendros sumos, kartu su įkainotu Veiklos grafiku“, ir, vadovaudamasi Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir konkurso sąlygų 9.7.3. punktu, pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimų. 2012-09-03 ieškovė pateikė pretenziją Nr. P0903 (b.l.53), prašydama leisti ištaisyti kainos paskaičiavimo klaidas, nekeičiant pasiūlymo esmės. 2012-09-04 atsakovo viešųjų pirkimų komisija raštu Nr. V9-1693 (b.l.54) pasiūlė pateikti įkainotą veiklų grafiką, kuriame kainos atitiktų su pateiktomis lokalinių sąmatų kainomis, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Atsakydama į tai, ieškovė pakartotinai pateikė įkainotos veiklos grafiką (b.l.55). 2012-09-06 rašte V9-1706 (b.l.56) atsakovas nurodė, jog ieškovės pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus ir priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymo eilę kainos didėjimo tvarka. Ieškovė buvo nurodyta 5 eilėje. Laimėtoju buvo pripažintas pirmuoju pasiūlymo eilėje esantis UAB „Algraižė“ pasiūlymas (b.l.56). Vadovaudamasi VPĮ 6 straipsnio 1 dalimi, ieškovė kreipėsi į atsakovą, norėdama susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais (b.l.57).

4Ieškovė nurodo, jog susipažinus su dalies tiekėjų pasiūlymais (susipažinti su UAB „Conresta“ pasiūlymu nebuvo leista, nurodant, kad informacija yra konfidenciali), remdamasi konkurso sąlygų (b.l.11-50) 12 punktu ir VPĮ 93 straipsniu, ieškovė pateikė pretenziją Nr. P0913 (b.l.60-61). Pretenzijoje ieškovė nurodė, jog dalis tiekėjų neatitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – SAKS) 1 lentelės 8 punkto keliamo minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, todėl prašė pripažinus faktą, kad UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvisla“ neatitinka SAKS 1 lentelės 8 punkte nurodytos sąlygos, pašalinti šias įmones pagal SAKS IX skyriaus 9.7.1. punktą iš konkursinės eilės, kadangi pasiūlymo esmės, t. y. subrangovų sąrašo, pildyti neleidžia VPĮ. Pretenzijoje ieškovė taip pat prašė patikrinti likusių tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, tuo pačiu kėlė reikalavimą panaikinti 2012 09 06 atsakovo viešųjų pirkimo komisijos sprendimą Nr. V9-1706. 2012-09-19 ieškovė gavo atsakymą į pretenziją Nr. V9-1798 (b.l.63-64), kuriuo buvo informuota, kad viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą pretenzijos netenkinti. Tiekėjas turi teisę per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo dienos kreiptis į teismą, ką ieškovė ir daro teikdama ieškinį.

5Ieškovė nurodo, jog SAKS 1 lentelės 8 punkte nurodyta, jog „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba“. Remiantis STR 1.08.02:2002 aktualios redakcijos 1 priedu statybos darbai gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose skirstomi į bendruosius statybos darbus ir specialiuosius statybos darbus. Pagal SAKS 1 lentelės 8 punktą ir parengtą bei SAKS medžiagoje pateiktą kapitalinio remonto techninį projektą tiekėjas ar jo pasitelkti subrangovai turi turėti teisę atlikti daugumą STR 1. 08.02:2002 1 priede nurodytų darbų, įskaitant ir statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbus, kadangi kapitalinio remonto techninio projekto SN-11-086-TP-ŠV-MŽ, SN-11-086-TP-ER-fMŽ, SN-11-086-TP-GS-ĮMŽ žiniaraščiuose numatyti sistemų paleidimo ir derinimo darbai. Šiuos darbus ypatingame statinyje turi teisę atlikti tik LR aplinkos ministerijos ar statybos produktų sertifikavimo centro tiems darbams atestuotos įmonės. Susipažinusi su pasiūlymais, ieškovė pastebėjo, jog UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvista“ ar jų pasitelkti subrangovai nėra atestuoti STR 1.08.02:2002 aktualios redakcijos 1 priede nurodytiems statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbams, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbams. Todėl šie tiekėjai neatitiko SAKS 1 lentelės 8 punkte nurodytos sąlygos ir turėjo būti pašalinti iš konkurso eilės pagal SAKS 9.7.1. punktą, kadangi pasiūlymo esmės, t. y. subrangovų sąrašo, papildyti neleidžia VPĮ. Ieškovės nuomone, atsakovo viešųjų pirkimo komisija be jokio teisinio pagrindo į eilę įtraukė reikiamos kvalifikacijos neturinčius teikėjus UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvista“, dėl ko konkurso laimėtoju buvo pripažinta įmonė, neturinti reikiamos kvalifikacijos, kas akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatytam visų asmenų lygybės principui, 46 straipsnio 4 dalyje nustatytam sąžiningos konkurencijos laisvės principui, taip pat CK 1.5 straipsnyje nustatytiems protingumo ir teisingumo principams bei Konkurencijos įstatymo 9 str. nustatytam draudimui piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojo interesus. Ieškinyje nurodoma, jog kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas, nesiremiant jokia papildoma teisės norma, reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais (LAT 2009-11-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-508/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-03 nutartis civ. byloje Nr. 2A-735/2011).

6Atsakovas Alytaus profesinio rengimo centras pareiškė atsiliepimą į ieškinį (b.l.84-87), kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodoma, kad ieškinys yra pareikštas nepagrįstai, nesant teisinio pagrindo, pažeidžiant protingumo, teisingumo ir šalių lygiateisiškumo principus, netinkamai taikant ir interpretuojant VPĮ normas bei viešojo pirkimo konkurso sąlygas, ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų 1 lentelės 8 punkte pateiktų nuostatų paremti tik ieškovės atskira nuomone. Pirkimas buvo vykdomas pagal mažiausios kainos kriterijų. Vykdydamas viešąjį pirkimą ir vertindamas tiekėjų pasiūlymus, atsakovas vadovavosi teisingumo ir protingumo principais, laikėsi VPĮ reikalavimų. Konkurso sąlygose minimalius kvalifikacijos reikalavimus atsakovas nustatė vadovaudamasis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, kurių 4 punktas numato, jog perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo atveju turi atsižvelgti į pirkimo objektų specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Rekomendacijų 5 puntas numato, kad perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas atitinka teise vertis atitinkama veikla, finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius reikalavimus, ar nėra sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime. VPĮ 32 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ir dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas nustatė minimalius, būtinus ir pagrįstus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, kurie padėtų perkančiajai organizacijai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ir gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą ar teisę verstis tam tikra veikla. Tiekėjai dokumentus, kurių buvo reikalaujama Konkurso sąlygų 1 lentelės 1-8 punktuose ir 2 lentelės 1-5 punktuose, pateikė. Atsakovas pažymi, jog kapitalinis remontas bus vykdomas patalpose, kuriose yra sumontuotos, suderintos ir veikiančios patalpų šildymo, vėdinimo, gaisrinės signalizacijos ir apsauginės signalizacijos. Prie šių sistemų bus prijungiami atitinkami inžineriniai įrenginiai, sistemų derinimo darbai sudaro visiškai nežymią darbų dalį. Todėl tai nesuteikia pagrindo atmesti tiekėjų pasiūlymus. Priešingu atveju būtų ribojama konkurencija. Kapitalinio remonto darbų pirkimas vykdytas laikantis VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant pirkimo tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Konkurso sąlygų 6 priedo Sutarties projekto 5.7 punkte yra numatyta galimybė rangovams dalį darbų perduoti subrangovams, jeigu tiekėjo pasiūlyme subrangovai buvo nurodyti, sutartyje nurodyti subrangovai gali būti keičiami sutarties galiojimo laikotarpiu. Atsiliepime nurodoma, jog tiekėjams buvo išsiųsti pranešimai dėl pasiūlymų patikslinimo. Tiekėjai informaciją patikslino ir užtikrino, kad visi sutartyje numatyti darbai bus atlikti vadovaujantis STR 1.08.02:2002 nustatyta tvarka ir kad pasiūlymuose yra visa tinkama informacija sutarties įgyvendinimui. Atsakovo nuomone, visos šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad atsakovo sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka pažeidė sąžiningą konkurenciją bei racionalų valstybės lėšų panaudojimo principą. Pirkimo dokumentuose atsakovas aiškiai, tiksliai ir tinkamai išreiškė savo poreikį gauti reikalingas paslaugas viešuoju pirkimu, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012-09-06 sprendimą yra nepagrįstas ir neteisėtas.

7Institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje (b.l.89-91, 92-94). Išvadoje nurodoma, jog šiam konkursui taikomos VPĮ bei atsakovo supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų atsakovo direktoriaus 2011-08-25 įsakymu Nr. VI-208 (toliau - Taisyklės) nuostatos. Konkurso sąlygų II skyriaus „Pirkimo objektas“ 2.2 punkte nurodytas Konkurso objektas: „pastato, adresu A. Jonyno g. 12 a, Alytus, kapitalinio remonto darbai. Perkami Rangos darbai atliekami pagal techninę specifikaciją <...> ir kitus šį procesą reglamentuojančius teisės aktus. Teikiant pasiūlymą, vadovautis techninio projekto techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais“. Konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba“ (toliau - Kvalifikacijos reikalavimas). Atitiktį Kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai: „Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą galiojantį atestatą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos <...> išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla“. Konkurso sąlygų 3.4 punkte nurodyta, kad tiekėjo pasitelkti subrangovai turi atitikti Kvalifikacijos reikalavimą, atsižvelgiant į subrangovų prisiimamus įsipareigojimus. Šioje byloje yra svarbios VPĮ 32 straipsnio bei Taisyklių 61 punkto, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą, nuostatos. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga atsakovui visapusiškai išsiaiškinti tiekėjų, teiksiančių pasiūlymus konkursui, pajėgumus ir kompetenciją įvykdyti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. Taisyklių 61 punktas nustato, jog siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis VPĮ 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (toliau - Rekomendacijos), pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, jog „<...> Perkančioji organizacija, nustatydama šiose Rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą <...>“. Vadinasi, pareiga pagrįsti Konkurso sąlygose nustatytų/nenustatytų kvalifikacijos reikalavimų tikslingumą, proporcingumą ir pakankamumą atsirenkant tiekėją, su kuriuo bus pasirašoma viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, tenka atsakovui. Atsiliepime ir 2012-09-19 rašte atsakovas nurodė, jog minimalius kvalifikacijos reikalavimus jis nustatė vadovaudamasis Rekomendacijomis. Rekomendacijų 18 punkte nustatytas rekomenduojamas kvalifikacijos reikalavimas - kandidatas ar dalyvis turi teisę verstis atitinkama veikla (nurodoma konkreti veikla), t. y. tiekėjas privalo įrodyti, kad jis turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Įvertinus atsakovo pateiktus argumentus, Tarnybai kilo abejonių, ar vien tik pateiktas tiekėjų paaiškinimas, kad „sutartyje numatyti darbai bus atlikti vadovaujantis STR 1.08.02:2002 nustatyta tvarka“, atsakovui yra pakankamas įrodymas dėl tiekėjų atitikties kvalifikacijos reikalavimui, juo labiau, kad tiekėjai turi visiškai atitikti Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tarnybos vertinimu, atsakovas taip pat turėtų atsakyti, ar tiekėjų kartu su pasiūlymais pateikti Kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiantys dokumentai yra pakankami konstatuoti tiekėjų atitiktį jam. LAT 2012-09-27 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-408/2012 išaiškino, jog „turinio viršenybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį <...>. Jeigu įvertinus pateiktus duomenis pakanka informacijos spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos buvimo ar jos nepakankamumo, perkančioji organizacija yra įgaliota priimti atitinkamus sprendimus (tiekėjo kvalifikaciją pripažinti atitinkančia keliamus reikalavimus, prašyti patikslinti kvalifikaciją įrodančius duomenis arba pasiūlymą atmesti, kaip pateiktą minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio tiekėjo)“. LAT 2012-06-08 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-280/2012 taip pat paaiškino, jog „Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi, toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus“. Tarnybos nuomone, nustatęs, jog tiekėjai nepagrindė atitikties Kvalifikaciniam reikalavimui, vadovaudamasis Taisyklių 77.1 punktu, atsakovas turėjo atmesti tiekėjų pasiūlymus, kaip neatitinkančius kvalifikacijos reikalavimų. Tarnyba taip pat pažymėjo, jog ji nėra įgaliota spręsti dėl statybų atestatų turinio.

8Ieškinys atmestinas.

9Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl viešųjų pirkimo procedūrų laikymosi organizuojant viešąjį pirkimą, t. y. toje viešojo pirkimo stadijoje kai pirkimo organizatorius patikrina ir nustato tiekėjų atitikimą keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir sudaro pasiūlymų konkursinę eilę, bei nustato laimėtoją.

10Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė tas faktines aplinkybes, kad perkančioji organizacija Alytaus profesinio rengimo centras organizavo supaprastintą atvirą konkursą Projekto „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje“ kapitalinio remonto darbų pirkimas, kodas Nr. VP3-2.2-SMM-13-V-03-019 (b.l. 11-50). Ieškovė UAB „Drūtnamis“ dalyvavo konkurse ir pateikė atsakovei savo pasiūlymą, todėl buvo viena iš paslaugos teikėjų. Vykdant viešojo pirkimo procedūras, ieškovė manė, kad trys paslaugos tiekėjai neturi reikalingų ir nustatytų konkurso sąlygose kvalifikacinių reikalavimų, todėl 2012 09 13 pateiktoje pretenzijoje ieškovė pripažinti, kad UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvista“ neatitinka minimalių reikalingų kvalifikacinių konkurso sąlygų reikalavimų, prašė jas pašalinti iš sudarytos konkursinės paslaugos teikėjų eilės ir pareiškė prašymą patikrinti kitų tiekėjų atitikimą kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovė atmetė pretenziją, joje nurodant, kad visi tiekėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 63).

11Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame suformulavo reikalavimą (ieškinio dalyką) panaikinti Alytaus profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų komisijos 2012-09-06 sprendimą Nr. V9-1706, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymo eilė ir pripažintas tiekėjas, laimėjęs pasiūlymą dalyvaujant konkurse Projekto „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje“ kapitalinio remonto darbų pirkimas, kodas Nr. VP3-2.2-SMM-13-V-03-019.

12Teismas, išnagrinėjęs bylą nustatė, kad atsakovas tinkamai aiškino ir taikė VPĮ nuostatas bei viešojo pirkimo konkurso sąlygas organizuodamas ir vykdydamas viešojo pirkimo procedūras, dėl ko atsakovo priimti sprendimai yra teisėti, pagrįsti, o ieškovo pateiktas ieškinys yra faktiškai ir teisiškai nepagrįstas, todėl atmestinas (LR CPK 178 str.).

13Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog ieškinyje negali būti keliami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (LR CPK 4233 str. 2 d.). Teismas nustatė, kad UAB „Drūtnamis“ 2002 09 13 pretenzijoje (b.l. 60, 61) kėlė klausimą dėl trijų tiekėjų UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvista“ neatitikimo nustatytų kvalifikacinių konkurso sąlygų reikalavimų, prašė juos pašalinti iš sudarytos konkursinės paslaugos teikėjų eilės ir reiškė prašymą patikrinti kitų tiekėjų atitikimą kvalifikacinius reikalavimus. Esant šiai nustatytai aplinkybei, teismas daro išvadą, kad ieškovė įstatymo nustatyta tvarka nepareiškė pirkimo organizatoriui pretenzijos dėl jo 2012 09 06 priimto sprendimo, kuriuo buvo priimtas sprendimas nustatyti tiekėjų pasiūlymo eilę kainos didėjimo tvarka ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti pirmuoju pasiūlymu eilėje esantį siūlymą (b.l. 56). Teismas atmeta ieškovo manymą, kad pretenzijoje prašydamas pašalinti tris įmones iš konkursinės eilės, taip pat prašydamas patikrinti likusių tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, tuo pačiu kėlė reikalavimą panaikinti 2012 09 06 atsakovo viešųjų pirkimo komisijos sprendimą Nr. V9-1706 kuriuo buvo priimtas sprendimas nustatyti tiekėjų pasiūlymo eilę kainos didėjimo tvarka ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti pirmuoju pasiūlymu eilėje esantį siūlymą. Teismas sprendžia, kad ikiteismine išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka atsakovo 2012 09 06 priimtas sprendimas nebuvo skundžiamas, dėl šio sprendimo nebuvo nei ieškovės pretenzijoje (b.l. 60, 61, nei atsakovo atsakyme į pretenziją (63, 64) nepasisakyta. Šios aplinkybės sudaro pagrindą atmesti ieškovės ieškinį.

14Teismas sprendžia, jog ieškovo motyvai kad atsakovo viešųjų pirkimo komisija be jokio teisinio pagrindo į eilę įtraukė reikiamos kvalifikacijos neturinčius teikėjus UAB „Algraižė“, UAB „Alkor“ ir UAB „Alvista“, yra nepagrįsti. Teismas pažymi, kad VPĮ nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo priskirtinos imperatyviesiems VPĮ reikalavimams. Vertinant tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą kvalifikacijos vertinimo etape (VPĮ 32 straipsnio 1, 7 dalys), būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija visiems viešojo konkurso dalyviams taikė vienodus reikalavimus (lygiateisiškumas) ir ar tiekėjams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose (skaidrumas). Teismas nustatė, kad vykdomo konkurso sąlygose minimalius kvalifikacijos reikalavimus atsakovas nustatė vadovaudamasis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, kurių 4 punktas numato, jog perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo atveju turi atsižvelgti į perkamo objektų specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Teismas nustatė, kad nagrinėjamo byloje Konkurso sąlygų Antrojo skyriaus „Pirkimo objektas“ 2.2 punkte apibrėžtas Konkurso objektas: „pastato, adresu A. Jonyno g. 12 a, Alytus, kapitalinio remonto darbai (b.l. 12). Konkurso sąlygų Trečiojo skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ Pirmos lentelės 1-8 punktuose ir Antros lentelės 1-5 punktuose atsakovas nustatė būtinus kvalifikacinius reikalavimus paslaugos tiekėjams (b.l. 13-17). Atsakovas atsakyme į pretenziją ieškovei pranešė, jog tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurių buvo reikalaujama Konkurso sąlygų I lentelės 1-8 punktuose ir II lentelės 1-5 punktuose, vykdant pirkimo procedūras atsakovas dar kartą išsiuntė pranešimus, kad tiekėjai patikslintų pasiūlymus, tiekėjai informaciją patikslino ir užtikrino kad visi numatyti perkami darbai bus atlikti vadovaujant STR 1.08.02:2002 nustatyta tvarka (b.l. 63, 64). Kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, tačiau to negalima sutapatinti su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, nes reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog komentuoto atsakovo 2012 09 19 sprendimo (b.l. 63, 64) dėl pareikštos pretenzijos ieškovas neskundė, t. y. nepareikalavo atsakovo pateikti kitų tiekėjų kvalifikaciją įrodančius ir ją pagrindžiančius dokumentus, tačiau pateikė teisme ieškinį, kuriame kėlė reikalavimą panaikinti 2012 09 06 atsakovo viešųjų pirkimo komisijos sprendimą Nr. V9-1706 kuriuo buvo priimtas sprendimas nustatyti tiekėjų pasiūlymo eilę kainos didėjimo tvarka ir laimėjusiu pasiūlymu pripažintas pirmuoju pasiūlymu eilėje esantis siūlymas.

15Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai