Byla 2-352-252/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Panevėžio ryšių statyba“, institucijai, teikiančiai išvadą, - Viešųjų pirkimų tarnybai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo panaikinti 2012-10-09 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti nugalėtoją bei panaikinti Viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą, kuriuo tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygas, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ dalyvauja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai su techninio darbo projekto parengimu bei statinio projekto vykdymo priežiūra (Žibartoniuose)“ darbų pirkime, pirkimo Nr. 125331. Atsakovė 2012-10-10 pranešimu Nr. (8.32) SDI-2722 nustatydama pasiūlymų eilę ir pripažindama UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą laimėjusia priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, netinkamai aiškino konkurso sąlygų 2.1 p. reikalavimus, neįvertino Viešųjų pirkimų įstatymo bei STR nuostatuose įtvirtintų sąlygų. O būtent – atsakovė neįvertino, kad ypatingame statinyje nei UAB „Panevėžio ryšių statyba“, nei jos nurodyti subrangovai neturi visų būtinų dokumentų (atestatų), kurie suteikia jiems teisę atlikti konkurse numatytus darbus. Tokiu būdu, ši įmonė darbų vykdyti negalės, o, priešingu atveju, už tokį pažeidimą tikrinančios institucijos darbų vykdymą gali sustabdyti, taikyti dideles pinigines sankcijas, dėl ko skirtos lėšos bus nepanaudotos ar panaudotos neracionaliai. Dubliku į atsakovės atsiliepimą nurodo, kad atsakovė nepagrįstai teigia, jog ieškovė praleido terminą ieškiniui pateikti. Atsakovei 2012-10-23 sprendimu atmetus ieškovės 2012-10-19 pretenziją be jokių motyvų, ieškovė, siekdama ginčą išspręsti ikiteisminėje stadijoje, 2012-10-26 pateikė atsakovei pakartotiną pretenziją, nurodydama naujas faktines aplinkybes. Tačiau atsakovė į naujas faktines aplinkybes neatsižvelgė ir 2012-11-06 atmetė pakartotinę pretenziją. Tokiu būdu, ieškovė tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir laiku kreipėsi į teismą su ieškiniu. Ieškovė nepažeidė VPĮ 93 str. 2 d. ir 941 str. 1 d. nuostatų, nes įstatymas nedraudžia reikšti pretenzijas iki pirkimo sutarties sudarymo. Atsakovė nagrinėjo pakartotinę pretenziją, nes ją gavusi sustabdė pirkimo procedūras ir jas atnaujino tik išnagrinėjusi pakartotinę pretenziją. Todėl atsakovės teiginiai apie praleistą terminą yra nepagrįsti, prieštaraujantys pačios atsakovės atliktiems veiksmams. Jei teismas manytų, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas, prašo jį atnaujinti, nes apie savo teisių pažeidimą galutinai sužinojo 2012-11-06. Tiek atsakovė, tiek tretysis asmuo pripažįsta aplinkybę, kad perkamas objektas yra priskiriamas prie ypatingų statinių kategorijos, ir darbams atlikti yra privalomas kvalifikacijos atestatas. Tretysis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kad jis tokį atestatą turi ir galės atlikti numatytus darbus jis ar jo subrangovai. Pateiktas trečiojo asmens Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0984 nėra išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, todėl tretysis asmuo negalės atlikti numatytų darbų turėdamas tokį atestatą. Pagal įstatymo nuostatas ir STR 1.02.07:2012 reikalavimus kvalifikaciniai atestatai yra išduodami tik juridiniams asmenims, todėl trečiojo asmens pateikti fizinių asmenų kvalifikacijos atestatai nesuteikia teisės trečiajam asmeniui atlikti konkurse numatytų darbų. Pateikti atestatai tik suteikia teisę fiziniams asmenims eiti vadovų pareigas, kaip numatyta Statybos įstatymo 15 str. 3 d. Taip pat nepagrįsti tiek atsakovės, tiek trečiojo asmens argumentai, kad konkurso sąlygose nebuvo reikalaujama tokio pobūdžio atestatų, todėl ieškovė privalėjo ginčyti konkurso sąlygą. Minėta konkurso sąlyga yra aiški ir suprantama, todėl jos ginčyti nebuvo jokio pagrindo. Be to, atsakovės teiginiai, jog paleidimo – derinimo darbai bus atliekami valyklų įrenginiuose, siurblinėse, kurie nėra priskiriami prie ypatingų statinių kategorijos ir todėl jiems vykdyti nereikalingas atestatas, kad atsakovė neperka darbų, kurie patektų į valstybinės reikšmės regioninių kelių zoną, prieštarauja pačios atsakovės atsakymams į klausimus, kurie buvo pateikti aiškinant konkurso sąlygas.

4Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė yra praleidusi terminą ieškinio pateikimui. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės pranešimas apie priimtą sprendimą dėl ieškovės 2012-10-19 pretenzijos išsiųstas 2012-10-23 raštu, todėl nuo šios dienos yra skaičiuojamas 15 dienų terminas ieškiniui pateikti (paskutinė diena buvo 2012-11-07). Tuo tarpu ieškinys teismui pateiktas tik 2012-11-20. 2012-10-26 ieškovės pateikta pretenzija buvo analogiška 2012-10-19 pretenzijai, todėl ši pakartotinė pretenzija nebuvo nagrinėjama. Atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygose tiekėjams nebuvo numatytas kvalifikacinis reikalavimas dėl tiekėjo teisės verstis atitinkama veikla bei pateikti ją patvirtinančius dokumentus, kartu ir atitinkamų darbų kvalifikacijos atestatus. Nei ieškovė, nei kiti pirkime dalyvaujantys tiekėjai nepateikė nei vienos pretenzijos dėl pirkimo sąlygų ar dėl kvalifikacinių reikalavimų, nors tokią teisę turėjo. Kadangi trečiojo asmens pasiūlymas būtent atitiko pirkimo sąlygas ir jose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, todėl jis pagrįstai pripažintas laimėjusiu. Tripliku į ieškovės dubliką atsakovė nurodo, kad ieškovė VPĮ sąlygas dėl pretenzijų pateikimo kiekio ir terminų aiškina neteisingai ir jos supratimas neatitinka nei viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo paskirties, nei suformuotos teismų praktikos šiuo klausimu. Pagrindo atnaujinti ieškovei terminą ieškiniui paduoti nėra, nes apie savo teisių pažeidimą ieškovė sužinojo gavusi atsakovės 2012-10-23 atsakymą į pretenziją. Dėl kvalifikacinių atestatų atsakovė papildomai nurodo, kad pareiga išsiaiškinti, kuris tiekėjas bus pajėgus ir kompetentingas įvykdyti pirkimo sutartį, yra perkančiosios organizacijos, o ne ieškovės. Atsakovė pirkimo sąlygose nereikalavo iš tiekėjų pateikti atestatų paleidimo – derinimo darbams. Todėl atsakovė, vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, nereikalavo iš tiekėjų papildomų dokumentų jų kvalifikacijai pagrįsti.

5Tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, paduotą nesilaikant privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos. Nurodo, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai pripažino UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą laimėjusiu kaip visiškai atitinkantį visas Konkurso sąlygas bei mažesne kaina pateiktą pasiūlymą. Priešingai nei teigia ieškovė, tretysis asmuo tokį atestatą, siekiant įvykdyti visus darbus, kurie yra numatyti konkurse, turi, be to, jis yra didžiulę patirtį turinti bendrovė atliekant tokius konkurse numatytus darbus, turinti reikiamą ir kvalifikuotą personalą. Tripliku į ieškovės dubliką tretysis asmuo nurodo, kad iš ieškovės ieškinio bei patikslinto ieškinio akivaizdu, jog jos tikslas yra kuo ilgiau užvilkinti pirkimo sutarties pasirašymą. Įstatymas nenumato jokių pakartotinų pretenzijų pateikimo, todėl akivaizdu, kad ieškovė yra praleidusi ieškinio padavimo terminą ir nėra pagrindų atnaujinti terminą jam paduoti. Dėl trečiojo asmens teisių atlikti darbus, numatytus pirkimo dokumentuose, ieškovė vėlgi aiškina pagal savo supratimą ir vadovaudamasi savo pozicija. Ieškovė netinkamai aiškina konkurso sąlygų 2.1 p. reikalavimus. Atsakovė nepažeidė VPĮ 32 str. 1 d. reikalavimų ir tinkamai pripažino, kad tretysis asmuo (jo kvalifikacija) atitinka konkurso sąlygų 2.2 p. reikalavimus, Konkurso sąlygose nebuvo reikalaujama ieškovės nurodytų atestatų, todėl tretysis asmuo jų ir neprivalo turėti. Ieškovė galėjo šias konkurso sąlygas išsiaiškinti paskelbus konkursą, todėl nebūtų kilę jokių abejonių. Iš ieškovės pateiktų procesinių dokumentų neaišku, apie kokius paleidimo – derinimo darbus ieškovė kalba bei kur jie nurodyti Konkurso sąlygose, todėl tinkamai atsiliepti į ieškovės pamąstymus nėra galimybės.

6Ieškinys atmestinas.

7Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog Panevėžio rajono savivaldybės administracija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2012-07-31 paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo Nr. 125331) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai su techninio darbo projekto parengimu bei statinio projekto vykdymo priežiūra (Žibartoniuose)“ (t. 1, b. l. 69-119). Atsakovė 2012-10-10 raštu Nr. (8.32) SD1-2722 pranešė apie nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimą, kuriame pirmoje pozicijoje yra įrašytas tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (ieškovė AB „Panevėžio statybos trestas įrašyta antroje vietoje) (t. 1, b. l. 25-26). Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, 2012-10-19 pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad tiek UAB „Panevėžio ryšių statyba“, tiek pasiūlyme nurodytų subrangovų pateikti atestatai nesuteikia teisės atlikti paleidimo – derinimo darbų (dėl objekto priskirtinumo prie ypatingų statinių kategorijos), todėl sutartis (Konkurse numatyti darbai) negalės būti tinkamai įvykdyta, tuo pagrindu UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymas turėjo būti atmestas (t. 1, b. l. 36-37). Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija, nesutikdama su ieškovės pretenzija, 2012-10-23 raštu Nr. (8-30) SDI-2869 ją atmetė. Nurodė, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija įvertino tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir pateiktus pasiūlymus, nustatė preliminarią pasiūlymų eilę, vertindama tiekėjų pateiktus pasiūlymus vadovavosi pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais (t. 1, b. l. 30). Ieškovė, nesutikdama su pretenzijos atmetimu, kreipėsi į UAB „Projektų ekspertizė“ su paklausimu, ar pagal šį Konkursą atliekant darbus rangovas turi turėti kvalifikacijos atestatą (t. 1, b. l. 29). Gavusi iš UAB „Projektų ekspertizė“ atsakymą, ieškovė pakartotinai 2012-10-26 su pretenzija kreipėsi į atsakovę, prašydama sustabdyti pirkimo procedūras, panaikinti 2012-10-09 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti nugalėtoją, iš naujo atlikti Konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimą, atmesti UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę (t. 1, b. l. 27-28). Panevėžio rajono savivaldybės administracija, gavusi pakartotinę pretenziją, 2012-10-29 pranešimu ( t. 1, b.l.24) informavo dalyvius, kad stabdomos pirkimo procedūros ir 2012-11-06 pranešimu Nr. (8-30) SDI-2983 pretenziją atmetė, motyvuodama tuo, kad ji yra analogiška pirmajai, kuri jau buvo išnagrinėta, todėl ši pretenzija nenagrinėtina(t. 1, b. l. 23) ir tą pačią dieną pranešimais informavo dalyvius, kad pirkimo procedūros atnaujinamos ( t. 1, b.l.22).

8Šioje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl aplinkybės, ar trečiojo asmens UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai su techninio darbo projekto parengimu bei statinio projekto vykdymo priežiūra (Žibartoniuose)“ sąlygoms. O būtent, ieškovės teigimu, atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija, nustatydama pasiūlymų eilę ir pripažindama UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą laimėjusia, netinkamai aiškino Konkurso sąlygų 2.1 p. reikalavimus, neįvertino VPĮ (32 str. 1 d.), Statybos įstatymo (15 str.) bei STR nuostatuose įtvirtintų sąlygų, t. y. kad šiuo atveju pagal Konkurso sąlygas numatytame ypatingame statinyje – valstybinės reikšmės rajoninių kelių zonoje nei UAB „Panevėžio ryšių statyba“, nei jos nurodyti subrangovai neturi visų būtinų dokumentų (atestatų), kurie suteikia jiems teisę atlikti Konkurse numatytus darbus. Tuo tarpu atsakovės manymu, ieškovė yra praleidusi terminą ieškinio pateikimui, nes ieškinys teismui pateiktas tik 2012-11-20, kai atsakovės pranešimas apie priimtą sprendimą dėl ieškovės 2012-10-19 pretenzijos išsiųstas 2012-10-23 raštu (nuo šios dienos yra skaičiuojamas 15 dienų terminas ieškiniui pateikti).

9VPĮ 93 str. 3 d. nustatyta, kad teisė kreiptis į teismą ieškiniu ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus tiekėjui atsiranda tais atvejais, jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta šio įstatymo 94 str. nustatyta tvarka ir terminais. VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. ieškiniui pareikšti nustatytas 15 dienų senaties terminas, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Įstatyme nėra tiesiogiai nurodyta, kada prasideda ieškinio senaties termino eiga tuo atveju, kai perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tiekėjo pretenziją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškina, kad, atsižvelgiant į tokio perkančiosios organizacijos sprendimo turinį ir teisinius padarinius, jis prilygintinas situacijai, kai pretenziją išnagrinėjus tiekėjo reikalavimai nepatenkinami arba patenkinami iš dalies, ir termino pradžia atitinkamai laikytina diena, kai tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tiekėjo atsisakymą nagrinėti pretenziją. Termino pradžios dienos nustatymas, kaip ir pretenzijos pateikimo atveju, – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kaip minėta, ieškovė 2012-10-19 pateikė atsakovei pirmą pretenziją, nurodydama, kad tiek UAB „Panevėžio ryšių statyba“, tiek pasiūlyme nurodytų subrangovų pateikti atestatai nesuteikia teisės atlikti paleidimo – derinimo darbų (t. 1, b. l. 36-37). Antrą – pakartotinę pretenziją ieškovė pateikė 2012-10-26 (t. 1, b. l. 27-28). Abiejų pretenzijų turinys iš esmės yra tapatus, ką atmesdama 2012-10-26 pretenziją ir jos nebenagrinėdama konstatavo ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2012-11-06 pranešimu Nr. (8-30) SDI-2983 (t. 1, b. l. 23). Antra pretenzija pateikta su gautu UAB „Projektų ekspertizė“ atsakymu ir ieškovės nuomone, patvirtinančiu, jog atsakovės priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir traktuojant, kad tai yra naujai paaiškėjusios aplinkybės. Teismo vertinimu, minimo rašto gavimas nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri būtų pagrindas teigti, kad ieškovei buvo nesuprantamas atsakovės 2012-10-23 atsakymas į pretenziją, kad ieškovė nesuprato apie savo teisių pažeidimą. Byloje nustatytais duomenimis patvirtinama, kad pasiūlymų eilė nustatyta 2012-10-10, ieškovė pretenziją pareiškė po devynių dienų, todėl akivaizdu, kad per 9 dienas ji turėjo galimybę kreiptis į atitinkamas institucijas, tame tarpe ir UAB „Projektų ekspertizė“ su paklausimu ir jį pateikti atsakovei kartu su pretenzija 2012-10-19. Ieškovė į UAB „Projektų ekspertizė“ kreipėsi tik po to, kai gavo neigiamą atsakymą iš atsakovės į savo pretenziją ir raštą iš minėtos įmonės gavo per vieną dieną. Analogišką raštą tik iš kitos institucijos ieškovė pateikė ir teismui jau po ieškinio pareiškimo ( t.1 b.l.17). Tokiu būdu, teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovė yra praleidusi 15 dienų terminą ieškiniui pareikšti. Ieškovė dublike prašė atnaujinti praleistą terminą, motyvuodama tuo, kad apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik gavusi atsakovės 2012-11-06 atsakymą. Teismas aukščiau nurodė, kad gavusi atsakymą į 2012-10-19 pretenziją 2012-10-23, ieškovė sužinojo, kad atsakovė įsitikinusi, jog pasiūlymų eilė nustatyta nepažeidžiant VPĮ reikalavimų ir tinkamai įvertinus tiekėjų kvalifikaciją. Pretenziją atsakovė išnagrinėjo remdamasis Konkurso sąlygomis, ką ir pažymėjo atsakyme, todėl papildomų raštų rinkimas nėra pagrindas teigti, kad ieškovė apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2012-11-06. Ieškovės teisės buvo pažeistos atmetus pirmą pretenziją ir atsakyme nurodžius pagrindinius aspektus, kodėl pretenzija netenkinama ( kvalifikaciją). Todėl pagrindo atnaujinti praleistą terminą nėra ir ieškinys atmestinas tuo pagrindu.

10Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. nuostatas, viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (32 d.). VPĮ 3 str. 1 d. nustato, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti, siekiant viešųjų pirkimų tikslų, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų; be to, nurodęs, jog reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas, todėl jis yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek padeda perkančiajai organizacijai patikrinti bei įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, todėl net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Pagal formuojamą teismų praktiką, Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi, sprendimas naikinamas tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

12Ieškovė byloje įrodinėja, kad atsakovė neįvertino, jog ypatingame statinyje nei UAB „Panevėžio ryšių statyba“, nei jos nurodyti subrangovai neturi visų būtinų dokumentų (atestatų), kurie suteikia jiems teisę atlikti Konkurse numatytus darbus, dėl ko ši įmonė darbų vykdyti negalės. Teismas, spręsdamas šalių ginčą, pažymi, jog VPĮ 32 str. nustato bendruosius reikalavimus, taikomus tiekėjų kvalifikacijai, tuo tarpu VPĮ 33-37 str. numatytos konkrečios sąlygos, kurias perkančiosios organizacijos turi teisę, vadovaudamosi VPĮ 3 str. 1 d. numatytais principais, nustatyti pirkimo dokumentuose, siekiant parinkti patikimą, pajėgų įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ir kompetentingą tiekėją, su kuriuo bus sudaroma viešojo pirkimo sutartis. Tokiu būdu įstatymų leidėjas Viešųjų pirkimų įstatyme yra nustatęs diskrecijos teisę perkančiajai organizacijai pačiai nustatyti ir viešojo pirkimo dokumentuose suformuluoti kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, siekiant VPĮ 3 str. 2 d. nustatyto viešųjų pirkimų tikslo. Konkurso sąlygų 2.1 punktas numatė, jog pirkimas apima visus darus ir paslaugas, kuriuos reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne. Teismo vertinimu, UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygas, perkančioji organizacija šiuo atveju pirkimo sąlygose nereikalavo iš tiekėjų pateikti atestatų paleidimo – derinimo darbams. Iš trečiojo asmens paaiškinimų matyti, jog jis tokį atestatą, siekiant įvykdyti visus darbus, kurie yra numatyti Konkurse (kartu ir įrenginių paleidimo bei derinimo), turi (2005-05-19 atestatas Nr. E-0984). Tą patvirtina ir atestato privalomas priedas, išduotas VEĮ prie ŪM 2006-05-19 sprendimu Nr. 2247, kuriame yra nurodytas darbų sąrašas. Konkurso sąlygos numato, kad tiekėjas Konkurso sąlygose nurodytiems darbams atlikti privalo turėti specialistus (personalą), kuriems reikalavimai yra pateikti sąlygų 5.14 p., o jeigu tiekėjas tokių dokumentų neturi, jis gali pateikti lygiaverčius dokumentus (sąlygų 5.4 p.). Tokie trečiojo asmens darbuotojai yra Č. L., V. K., R. Č. (t. 3, b. l. 27-37). Ieškovės teigimu, pagal Statybos įstatymo 15 str. 2 d. vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę tik juridiniai asmenys, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti. Tokios pat nuostatos yra nurodytos ir LR Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakyme Nr. D1-1037 dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012. Todėl trečiojo asmens papildomai pateiktas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0984 nesuteiks teisės atlikti visų darbų, kurie yra nurodyti Konkurse. Teismas dėl šių argumentų pažymi, jog perkančioji organizacija turi teisę ir pareigą nustatyti tiekėjui minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir įstatymo nustatyta tvarka atsakinga už pirkimo ir sutarties, sudarytos pirkimo pagrindu, vykdymą. Nustatydama tiekėjui minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija tokiu būdu prisiima atsakomybę dėl reikiamos tiekėjo kvalifikacijos. Kaip minėta, ginčo viešojo pirkimo sąlygose nėra nurodyta, kad tiekėjas privalo turėti atestatą, suteikiantį teisę atlikti paleidimo – derinimo darbus ypatingame objekte. Ieškovė, kaip ilgalaikę patirtį turinti įmonė, manydama, jog pirkimo sąlygose reikėjo įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimą turėti atestatą, vadovaudamasi Supaprastintų pirkimų taisyklių 39 p., turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizacija, kad ši paaiškintų neaiškias Konkurso sąlygas arba prašyti jas pakeisti ir panašiai. Ieškovė šia tvarka nepasinaudojo.

13Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą jurisprudenciją kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Be to, negalima VPĮ nuostatų (įskaitant dėl tiekėjų kvalifikacijos) aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas. VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų santykis ir šių teisės normų tinkamas taikymas svarbus dėl to, kad tai tiesiogiai susiję su vienu iš viešųjų pirkimų principų – skaidrumo – laikymusi. Skaidrumo principas pažeidžiamas ne tik perkančiajai organizacijai nesilaikant viešumo imperatyvo, pirmiausia susijusio su viešojo pirkimo skelbimu, nesuteikiant pakankamai informacijos tiekėjams ar nesilaikant savo paskelbtų konkurso sąlygų ar privalomų viešųjų pirkimų teisės nuostatų, bet ir tada, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo metu nesilaiko iš anksto žinomų taisyklių, nors ir tiesiogiai nesusijusių su viešaisiais pirkimais, kaip tokiais. Perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Būtent perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo – pardavimo sutarčiai įvykdyti. Perkančioji organizacija turi išsiaiškinti, kokie reikalavimai yra keliami konkrečiam viešojo pirkimo objektui, ir tiksliai bei aiškiai nustatyti juos viešojo pirkimo sąlygose.

14Teismas, įvertinęs kasacinio teismo išaiškinimus, atsižvelgdamas į byloje nustatytų ir ištirtų įrodymų visumą, taip pat atmeta ieškovės argumentus apie tai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 str. reikalavimus, nes neužtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Teismo vertinimu, šių principų atsakovė vykdydama viešąjį konkursą nepažeidė, priešingai, buvo visiškai užtikrintas VPĮ principų įgyvendinimas.

15Teismas atkreipia dėmesį, jog įrodinėjimo proceso baigiamasis etapas yra įrodymų įvertinimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad CPK 185 str. įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas dėl to, kad jis pats nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462). Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus argumentus, sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinio ir naikinti 2012-10-09 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti nugalėtoją bei naikinti Viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą, kuriuo tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygas. Pažymėtina ir tai, kad tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog LR Aplinkos ministras 2012-12-10 įsakymu Nr. D1-1065 pakeitė STR 1.08.02:2002 statybos darbai 1 priedą ir išdėstė 1.2 p., kuriame jau nebedetalizavo reikalavimo turėti kvalifikacijos atestatą mechanikos ir elektrotechnikos paleidimo – derinimo darbams. Tokiu būdu, perkančioji organizacija, nustatydama minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei vertindama pateiktus Konkurso dalyvių kvalifikacinius duomenis, vadovavosi VPĮ 32 str. nuostatomis, įvykdė pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutarties sąlygas.

16Pagal CPK 150 str. 2 d., teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai su techninio darbo projekto parengimu bei statinio projekto vykdymo priežiūra (Žibartoniuose)“ iki byloje priimto teismo galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Sprendimui įsiteisėjus, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

18ieškovės akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“, į. k. 147732969, ieškinį atmesti.

19Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

20Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo panaikinti 2012-10-09... 3. Nurodo, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ dalyvauja Panevėžio rajono... 4. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 5. Tretysis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ su ieškiniu nesutinka,... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog Panevėžio rajono savivaldybės... 8. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl aplinkybės, ar... 9. VPĮ 93 str. 3 d. nustatyta, kad teisė kreiptis į teismą ieškiniu... 10. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. nuostatas, viešasis pirkimas –... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose... 12. Ieškovė byloje įrodinėja, kad atsakovė neįvertino, jog ypatingame... 13. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą... 14. Teismas, įvertinęs kasacinio teismo išaiškinimus, atsižvelgdamas į byloje... 15. Teismas atkreipia dėmesį, jog įrodinėjimo proceso baigiamasis etapas yra... 16. Pagal CPK 150 str. 2 d., teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 18. ieškovės akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“, į. k.... 19. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2012 m.... 20. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...