Byla 2-439-357/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei dalyvaujant ieškovo RUAB „Adakris“ atstovams K. A., atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui V. S., trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atstovei advokatei L. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo RUAB „Adakris“ ieškinį atsakovams Akmenės rajono savivaldybės administracijai, UAB „Šiaulių plentas“, tretiesiems asmenims UAB „Plungės lagūna“, UAB „VVARFF“, UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, UAB „Sauslaukio statyba“, viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir jų panaikinimo, naujos konkurso preliminariosios eilės nustatymo ir rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia

2Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

3Ieškovas RUAB „Adakris“ patikslintu ieškiniu ir galutiniais suformuluotais reikalavimais prašo: 1) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-01 protokolu Nr. 266 priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo; 2) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-01 sprendimą S - 1623 dėl pasiūlymo atmetimo; 3) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-02 sprendimą S - 1641 dėl preliminarios eilės sudarymo; 4) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-08 protokolu Nr. 272 priimtą sprendimą, kurio atsisakyta tenkinti ieškovo pretenziją; 5) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-22 protokolu Nr. 302 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų preliminarios eilės patvirtinimo ir konkurso nugalėtojo patvirtinimo; 6) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-22 sprendimą S - 1807 dėl pasiūlymų preliminarios eilės patvirtinimo ir konkurso nugalėtojo pripažinimo; 7) Pripažinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos organizuotame atvirajame supaprastintame konkurse „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai" 2009 m. lapkričio mėn. 13 d. rangos sutartį Nr. SS-575 sudarytą tarp atsakovų Akmenės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Šiaulių plentas" niekine ir negaliojančia; 8) Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administraciją organizuotame atvirajame supaprastintame konkurse „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai" sudaryti naują preliminarią eilę. Prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas atsisakė šių reikalavimų :1) Pripažinti RUAB „Adakris“ pateiktą Akmenės rajono savivaldybės administracijos organizuotame atvirajame supaprastintame konkurse „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“ pasiūlymą atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygas bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (p.1)(b.l.11,t.1); 2) Panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos organizuotame atvirajame supaprastintame konkurse „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“ metu sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, (p.3)(b.l.11,t.1); 3) Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administraciją organizuotame atvirajame supaprastintame konkurse „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“ naujai sudarytinoje tiekėjų preliminariajame pasiūlymų eilėje pirmu numeriu įrašyti RUAB „Adakris“ pateiktą pasiūlymą (5p.) (b.l.115,t.2).

5Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodo, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija paskelbė ir vykdė konkursą „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“, kuriame dalyvavo ieškovas RUAB „Adakris“, pateikęs pasiūlymą konkurso darbams atlikti. 2009-10-02 ieškovas gavo perkančiosios organizacijos pranešimą Nr. S-1641, kuriuo buvo informuotas, jog pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus įvertinus pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka, nustatyta nauja preliminari pasiūlymų eilė. Naujoje eilėje buvo proteguojamas tiekėjas – UAB „Šiaulių plentas“, nors akivaizdu, jog šis tiekėjas nėra pasiūlęs geriausios kainos. Nauja Preliminari pasiūlymų eilė nustatyta kainų didėjimo tvarka, pradedant nuo trečio buvusios eilės numerio. Ieškovas 2009-10-06 gavo iš atsakovo pranešimą Nr. S-1623, kuriuo buvo informuotas, jog remiantis konkurso sąlygų 10.2 punktu (bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) ir LR Restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 1 d. RUAB „Adakris“ pateiktas pasiūlymas dėl akmenės rajono savivaldybės administracijos pravedimo atviro supaprastinto konkurso „Naujosios Akmenės miesto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr.77444) yra atmestas. Ieškovas gavo atsakovo atsakymą į ieškovo 2009-10-06 pretenziją 2009-10-09, todėl ieškovo sužinojimas apie pretenzijos išnagrinėjimą sietinas su minėto atsakovo rašto gavimu ir VPĮ 95 str. nustatytas 10 dienų terminas ieškiniui pateikti nėra praleistas. Ieškovo manymu, atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą prieštarauja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo normoms, pažeidžia lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei skaidrumo principus, dėl ko akivaizdžiai ribojama atsakovo teisė lygiomis teisėmis su kitais konkurso dalyviais dalyvauti minėtame konkurse. Atsakovas atmesdamas tiekėjo pasiūlymą, rėmėsi iš esmės dviem pagrindais, t.y. remiantis konkurso sąlygų 10.2 punktu, kur nustatyta, jog komisija atmeta pasiūlymą jeigu paslaugos tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir LR Restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 1 d. Konkurso sąlygų III skirsnio (Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai) 10 punkte nustatyta kad tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Vienas iš tokių reikalavimų yra nustatytas 10.2 punkte, kur nurodyta jei tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba padėtis nėra panaši. Pagal LR ĮRĮ 1 str.,2d. restruktūrizacijos bylos iškėlimas ne tik nevaržo įmonės gamybinės veiklos, bet ir užtikrina teisinę jos interesų gynybą, o tai reiškia, kad tokia įmonė yra pilnai pajėgi vykdyti priimtus įsipareigojimus. VPĮ 33 str. yra nustatytos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, tačiau minėta teisės normos dispozicija visiškai neapima restruktūrizuojamų įmonių statuso. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji atmetė ieškovo pasiūlymą vadovaudamasi LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, iš esmės traktuotini kaip papildomai aiškinantys ar keičiantys konkurso sąlygas, nes konkurso sąlygos nedraudė restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti teikiant pasiūlymą, pradėjus konkursą sąlygų keisti nebegalima. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą, vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, jog konkurso sąlygos neturi suteikti perkančiajai organizacijai besąlyginio pasirinkimo laisvės ar neribotos diskrecijos. Atsakovas kaip perkančioji organizacija piktnaudžiauja suteikdama sau neribotas diskrecines tesies, savaip interpretuoja ir aiškina jau paskelbtas konkurso sąlygas, iškelia perteklinius reikalavimus, kurie nebuvo išdėstyti konkurso sąlygose, priimtais sprendimais pažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui. Atsakovas kelia restruktūrizacijos plano pateikimo klausimą, kuris visiškai nėra šio ginčo dalykas, perkančioji organizacija nėra kreditorius, o pagal pirkimo pobūdį taptų debitorium. Restruktūrizacijos planas debitoriaus ir restruktūrizuojamos įmonės santykiams neturi jokios teisinės reikšmės, yra perteklinis bei naujas, papildomas perkančiosios organizacijos reikalavimas. Vadovaujantis LR ABĮ 9 str. 6 d. bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas, visą įmonės veiklą organizuoja bei vykdo valdymo organai bei direktorius, tame tarpe ir dalyvavimą viešuosiuose paslaugų bei darbų pirkimuose ir nei teismas nei administratorius į ją nesikiša, nes to nenumato nei viena teisinė norma. RUAB „Adakris“ pateiktas pasiūlymas lyginant su kitais konkurso dalyviais naujai sudarytoje pasiūlymų eilėje, yra finansiškai geriausias bei priimtinausias. Tuo tarpu naujai sudarytoje preliminarioje eilėje pirmuoju numeriu esantis konkurso dalyvis UAB „Šiaulių plentas“ pateikė pasiūlymą, kurio vertė yra 3985890,52 Lt, t.y. pastarasis pasiūlymas yra net 343991,28 brangesnis bei tiekėjo RUAB „Adakris“ pasiūlymas. Remiantis VPĮ 90 str., prekės, paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris patiekė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą, pagal mažiausios kainos kriterijų. Manytina, kad Akmenės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti RUAB „Adakris“ pasiūlymą, kuris yra ekonomiškai pats naudingiausias, buvo aiškiai nepagrįstas, neteisėtas, pažeidžiantis ne tik tiekėjo teisėtus veiksmus, bet ir viešąjį interesą bei VPĮ normas. Todėl perkančioji organizacija įpareigotina panaikinti preliminarią pasiūlymų eilę ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. RUAB „Adakris“ atitiko ir tiekėjams nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji RUAB „Adakris“ buvo pripažinus tinkamu tiekėju ir atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o vėliau priėmė visiškai skirtingą sprendimą nepagrįstu pagrindu, yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

6Atsakovas Akmenės rajono savivaldybė ir jos atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Atsiliepime ir teismo posėdyje nurodo, kad pasiūlyme, o taip pat prie jo pridėtame Juridinių asmenų registro išraše ieškovas nurodė, kad pareiškėjas yra uždaroji akcinė bendrovė, tačiau sąmoningai neatskleidė informacijos, kad bendrovė yra restruktūrizuojama. Pasiūlyme ieškovas taip pat nurodė, kad atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tačiau kaip vėliau paaiškėjo, ši informacija buvo neteisinga. Konkurso sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 10.8 punktas reikalauja pateikti objektų sąrašą, kuriame nurodyti konkurso dalyvio kelių ir gatvių statybos rekomendacijos atlikti darbai bei pateikti tinkamai užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktus. Ieškovas konkursinėje medžiagoje pateikė tik objektų sąrašą ir nepateikė tinkamai užbaigtų darbų aktų. Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio „Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 5 dalimi tiekėjui pateikus netikslius ar neišsamius duomenis 2009-08-17, raštu Nr. S-1875, (priedas Nr.3) paprašė pateikti trūkstamus dokumentus, tačiau 2009-08-17 ieškovas atsiuntė patikslintą atliktų darbų sąrašą – pažymą Nr. 414, (priedas Nr.4), kurioje vėl atsispindi tik sąrašas, tačiau taip ir liko neatsakyta ar šie darbai yra užbaigti, nes atitinkami darbai privalėjo būti tinkamai užbaigti ir pridėti „užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktai“. 2008-08-28 viešųjų pirkimų komisija prašymu Nr. S-1430, (priedas Nr.5) dar kartą paprašė reikiamų dokumentų, tačiau ir į šį prašymą viešųjų pirkimų komisija gavo 2009-09-07 atsakymą Nr. 478, ( priedas Nr.6), kuriuo viešųjų pirkimų komisijai buvo pasiūlyta kreiptis į UAB „Adakris“ buvusius užsakovus ir patiems išreikalauti objektų pripažinimo tinkamais aktų kopijų.

7Remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 d. 2 p., atsakovo viešųjų pirkimų komisija privalėjo atmesti RUAB „Adakris“ pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose pateiktų reikalavimų, perkančiajai organizacijai paprašius ir tiekėjui nepapildžius neišsamių duomenų. Be to, RUAB „Adakris“ nenurodė, kad ji yra restruktūrizuojama įmonė, pateikti dokumentai liudijo, kad tai yra nerestruktūrizuojama bendrovė, tačiau restruktūrizavimo faktas buvo sąmoningai slepiamas, pateikiant pasikeitusius ir neteisingus registro duomenis ir informaciją. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d., o taip pat konkurso sąlygose nustatyta, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas pateikia melaginga informacija apie nustatytų reikalavimų atlikimą kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Ši norma reiškia, kad pasiūlymą teikiantis subjektas besąlygiškai šalinamas iš konkurso, jei paaiškėja jo nesąžiningumas ir nesąžiningoji šalis negali būti ginama taip kaip yra ginamas sąžiningas subjektas. Ieškovo toleravimas ar bet kokių išlygų darymas į nelygiavertę padėtį pastato kitus konkurso dalyvius, kurie elgdamiesi sąžiningai ir deklaruodami tikrus faktus tampa pralaimėjusiais dėl kito dalyvio nesąžiningų veiksmų, bandymo interpretuoti situaciją sau vieniems palankia kryptimi. Tai, kad ieškovas melavo, jog nėra restruktūrizuojamas įrodo, kad nei viename dokumente (nei pateiktame su konkurso medžiaga, nei vėlesniame) nenurodė savo tikrojo statuso, nors privalėjo tai padaryti. Situacija pasikeitė tik po to, kai atsakovas sužinojo apie ieškovo nesąžiningumą ir nuo to momento jau visuose dokumentuose ieškovas pradėjo atskleidinėti savo statusą, kad yra restruktūrizuojamas. Mano, kad ieškovas puikiai suprato konkurso sąlygas ir įstatymo reikalavimus, todėl siekdamas bet kokia kaina laimėti konkursą, sąmoningai nutylėjo faktą, kad yra ne laisvai ir bet jokių apribojimų veikiantis juridinis asmuo, bet restruktūrizuojamo bendrovė, kurios veikla yra apribota, o su kreditoriais sudaryti susitarimai, kurie pagal konkurso sąlygas yra neleidžiami. Konkurso sąlygų 10.2 punkte nurodyta, kad „Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties< sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymas nėra pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus“.

8Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ ir jo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ir nurodo, kad UAB „Šiaulių plentas“ dalyvavo atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos skelbtame konkurse „Naujosios Akmenės mieto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai“ ir pateikė savo pasiūlymą.2009m. rugsėjo 14d, gavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės pasirašytą 2009 09 07 pranešimą Nr.S-1482 apie preliminarią pasiūlymų eilę dėl dalyvavimo Naujosios Akmenės mieto J. D. gatvės rekonstrukcijos darbai konkurse, kuriuo buvo informuoti kad komisija įvertinusi teikėjų, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygas pirkimo dokumentus ir kainų didėjimo tvarka sustatė preliminarią eilę, kurioje UAB „Šiaulių plentas“ atsirado trečioje eilėje. Nesutikdami su priimtu atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos sprendimu Nr. S-1482 dėl jo 2009 09 16 pateikė skundą kuriuo prašė sustabdyti sutarties pasirašymą su UAB „Sauslaukio statyba“ ir panaikinti 2009 08 07 komisijos priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo.2009 10 22 pranešimu Nr. S-1806 atsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija informavo, kad UAB „Šiaulių plentas“ pripažintas nugalėtoju ir kad apie sutarties pasirašymo datą būsime informuoti vėliau. 2009 11 10 pranešimu Nr. S-1956 atsakovas pranešė, kad 2009 11 13 bus pasirašoma paslaugų pirkimo sutartis. UAB „Šiaulių plentas“ buvo pripažintas nugalėtoju 2009 11 13 su atsakovu Akmenės rajono savivaldybės administracija pasirašėme rangos sutartį Nr. SS-575 dėl darbų atlikimo. Nurodo, kad 2009 11 13 UAB „Šiaulių plentas“ pasirašydamas rangos sutartį Nr. SS-575 įstatymų nepažeidė ir sutartis pagal kurią yra atliekami darbai neprieštarauja jokioms imperatyvioms teisės normoms, kurių pagrindu galima būtų sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia. Ieškovo RUAB „Adakris“ pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų (konkurso sąlygų 10.2p.), nes buvo nuslėpta esminė aplinkybė, kad ieškovas RUAB „Adakris“ turi restruktūrizuojamos įmonės statusą ir prie pasiūlymo ieškovas pridėjo išrašą iš juridinių asmenų registro, kuriame nėra duomenų apie vykdomą restruktūrizaciją. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str.ld. įpareigoja perkančią organizaciją visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, įstatymo 32 str. 6d. pasakyta, kad tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų pateikti pasiūlymai turi būti nevertinami. UAB „Šiaulių plentas“ pasirašant sutartį su atsakovu nebuvo žinoma dėl kokios priežasties ieškovo RUAB „Adakris“ pasiūlymas buvo atmestas ir ieškovas neįrodė, kokias teisės normas pažeidė atsakovas UAB "Šiaulių plentas", kurios sudarytų pagrindą rangos sutartį pripažinti niekine ir negaliojančią. Ieškovo reikalavimai dėl konkurso rezultatų panaikinimo ir naujos preliminarios eilės nustatymo ir jau sudarytos paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir niekine, negali būti tenkinami, nes pagal LR viešųjų pirkimo įstatymo 7 str. 2d.- pasirašius sutartį su laimėtoju, yra laikoma, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs ir tiekėjas gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl patirtų nuostolių ar negautų pajamų atlyginimo ( LR viešųjų pirkimų įstatymo 123 str.).

9Ieškinys atmestinas (1996 m. rugpjūčio 13d. Nr. 1-1491,2008-07-03 redakcija).

10Byloje esantys atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengti dokumentai: 2009 05 22 Įsakymas Dėl rekonstrukcijos darbų pirkimo (b.l.1), supaprastinto atviro konkurso sąlygos (b.l.18), įrodo, kad atsakovas „Valstybės žinios“ informaciniuose pranešimuose 2009 07 22 Nr.57 paskelbė atvirą konkursą Naujosios Akmenės J. D. gatvės rekonstrukcijos darbams atlikti. Sąlygų 25 p. numatytas pasiūlymo pateikimo terminas iki 2009 08 10, pateikiant konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (21.2 p).Pirkimo komisijos 2009 09 07 posėdžio protokoliniu nutarimu sudaryta preliminari eilė kainų didėjimo tvarka ir ieškovo UAB „Adakris“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus (b.l.90).Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi gautus tiekėjų patikslinimus priėmė 2009 09 21 protokolinį sprendimą dėl naujos preliminarių pasiūlymų eilės sudarymo ir 2009 10 01 sudarė pasiūlymų atitinkančių pirkimo vykdymo dokumentų reikalavimus preliminarią eilę, kuriuo ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų (b.l.112).Iš atsakovo posėdžio protokolo, atsakymo į pretenziją turinio matyti, kad ieškovo pasiūlymas atmestas dėl to, kad neatitiko Viešųjų pirkimų įstatymo (1996 m. rugpjūčio 13d. Nr. 1-1491,2008-07-03 redakcija) 33 straipsnio 2 d.1p.2 p.,7., reikalavimų bei konkurso sąlygų 10.2p.nuostatų (b.l.129,133). Akmenės rajono savivaldybės administracijos komisija nurodė, kad pasiūlymas atmetamas, nes:1) pateiktas 2009-08-10 neturint ir nepateikus duomenų apie restruktūrizavimo plano patvirtinimą teisme ir asmens įgaliojimus; 2) tiekėjas yra pateikęs neteisingą informaciją pasiūlymo pateikimo dienai, pateiktas Juridinių asmenų registro išrašas yra neteisingas pasikeitus įmonės duomenims, nuslėptas restruktūrizavimo faktas ir į pirminę preliminarią pasiūlymų eilę RUAB „Adakris“ įrašytas neturint šių duomenų.

11Byloje pateikti dokumentai įrodo, kad ieškovas UAB „Adakris“ 2009-08-10 pasiūlyme Nr.393 pateikė Juridinių asmenų registro 2009-07-23 duomenis, kuriuose nebuvo nurodytas galiojantis įmonės teisinis statusas (b.l.79,t.1). Vėliau atsakovo iniciatyva gautuose apie ieškovą Juridinių asmenų registro duomenyse buvo nurodytas restruktūrizuojamo juridinio asmens teisinis statusas, Klaipėdos apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo data įrašyta 2009-07-14 (įrašas viešame registre padarytas 2009-07-27 (b.l.91,t.1). Pasiūlymo priede ieškovas pateikė ir pasirašė tiekėjo deklaracijos ir tiekėjo sąžiningumo deklaracijos sąlygas, kad nėra sudaryta taikos sutarčių su tiekėjais ir jeigu deklaracija melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas (b.l.143, 144,t.1). Teismas vertina kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad byloje neturi reikšmės Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje nurodoma, kad restruktūrizuojamos įmonės padėtis yra panaši į taikos sutarties sukuriamą padėtį, perkančioji organizacija šiuo pagrindu įmonės pasiūlymą turėtų atmesti, jeigu analogišką sąlygą buvo nustačiusi pirkimo dokumentuose, o įstatymas nenumato, kiek kartų perkančioji organizacija gali vertinti pasiūlymų atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams (b.l.71,t.1,84,t.2).VPĮ įpareigoja Viešųjų pirkimų tarnybą įgyvendinti ir prižiūrėti kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų, vykdyti jų pažeidimo prevenciją, išvada – kompetentingos institucijos dokumentas, atitinkantis keliamos formos reikalavimus ir laikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu turinčiu didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str.1 ir 21d.).Todėl teismas vadovaujasi ja kaip vienu iš įrodymų, patvirtinančių teisėtą ieškovo pasiūlymo atmetimą.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) yra nurodyta, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

13Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos imperatyviosios nuostatos reikalauja besąlygiško jų laikymosi, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų procedūrų.

14Dėl viešųjų pirkimų principų taikymo

15Ieškovas prašo panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų bei lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, skaidrumo principų pažeidimo, dėl ko buvo ribojama atsakovo teisė lygiomis teisėmis su kitais konkurso dalyviais dalyvauti minėtame konkurse. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

16Kasacinio teismo ne kartą pabrėžta viešųjų pirkimų principų reikšmė ir svarba vykdant viešųjų pirkimų procedūras (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-677/2006; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Teismų praktikoje taikomos Teisingumo Teismo nuostatos, pagal kurias lygiateisiškumo principas yra viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo pagrindas, o perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis šio principo atitinka viešųjų pirkimų direktyvų esmę. Lygiateisiškumo ir su juo itin susijęs nediskriminavimo principai bendrąja prasme reiškia perkančiųjų organizacijų pareigą tapačias situacijas vertinti vienodai ir nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jeigu toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas. Tam tikrais atvejais tapačių ar panašių aplinkybių skirtingas vertinimas arba netapačių situacijų vienodas vertinimas savaime nereiškia lygiateisiškumo principo pažeidimo ar diskriminacijos, jeigu toks vertinimas objektyviai pateisinamas ir proporcingas siekiamam tikslui. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, taikomas tiek rangovams rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant.

17Ieškovas RUAB „Adakris“ lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą grindė tuo, kad atsakovas nevienodai taikė Konkurso sąlygų 10.2 punkto reikalavimą, iškėlė perteklinius reikalavimus, kurie nebuvo išdėstyti konkurso sąlygose, kad ieškovo taikos sutartys su kreditoriais neliečia atsakovo interesų, nes laimėjus konkursą Akmenės rajono savivaldybė taptų ne kreditoriumi, bet debitoriumi. Ieškovo nuostata neteisinga, nes rangos sutartis sukelia abipuses teises bei pareigas ir kiekviena iš šalių gali tapti kreditoriumi viena kitos atžvilgiu. Be to, ieškovas nepagrindė savo pozicijos, kuris kitas iš konkurse dalyvavusių tiekėjų buvo analogiškame statuse ir kuriam tiekėjui principų, kuriuos taikė ieškovui, atsakovas netaikė, pripažino atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei leido dalyvauti konkurse. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Taigi nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad atsakovas Akmenės rajono savivaldybė, spręsdama dėl atitikimo Konkurso sąlygų 10.2 punkto reikalavimams, nurodytų dalyvių atitikimą nustatė pagal skirtingus kriterijus. Todėl konstatuotina, kad lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai nebuvo pažeisti, nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovas, spręsdamas dėl dalyvių minimalių kvalifikacinių reikalavimų, vertino tiekėjų pasiūlymus nevienodai ir dėl to pažeidė lygiateisiškumo principą.

18Skaidrumo principas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose nustatys objektyvius kriterijus, suteiks tiekėjams pakankamai informacijos, laikysis teisės normų ir pirkimo sąlygų reikalavimų. Vykdant viešųjų pirkimų procedūrą Akmenės rajono savivaldybėje šio principo pažeidimas nenustatytas. Priešingai, atsakovui neatmetus ieškovo pasiūlymo dėl Konkurso sąlygų 10.2 punkto neatitikimo, bei 16 punkto pažeidimo, kitiems dalyvavusiems konkurse tiekėjams būtų sudaryta diskriminuojanti padėtis ir pažeistas skaidrumo principas.

19Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, reikėtų atsižvelgti ir į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamas pasekmes. Tam taikytinas tiekėjų nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijus. Reikia įvertinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo t.y. UAB „Šiaulių plentas“ realiai nepaveikė ieškovo situacijos ir pirmajam tiekėjui nebuvo suteikta daugiau teisių negu kitiems. Ieškovo RUAB „Adakris“ pasiūlymas atmestas ne dėl ekonomiškai nenaudingo pasiūlymo, bet dėl papildomų dokumentų ir neteisingų duomenų pateikimo, bei abejonės dėl tiekėjo atitikimo konkurso sąlygų 10.2 punkto reikalavimams.

20Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir nurodyti kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų kvalifikacijos vertinimo kriterijus nustatyti skelbiamų viešųjų pirkimų konkurso pirkimų dokumentuose. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į teisę nuspręsti, kokius tiekėjų kvalifikacijos vertinimo kriterijus nustatyti skelbiamų viešųjų pirkimų konkurso pirkimų dokumentuose, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas Akmenės rajono savivaldybė nustatydama tokius minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus ir 32 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą dirbtinai riboti konkurenciją.

21Dėl pirkimų procedūrų ir įrodymų vertinimo

22Tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūra buvo atliekama keliais etapais t.y. pirmiausia tikrinama ar konkurso dalyvis pateikė tikslius ir išsamius duomenis ar atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Konkurso dalyvio neatitinkančio minėtų reikalavimų pasiūlymas turėjo būti atmestas (sąlygų 55 p.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas teismų praktikoje yra nurodęs, kad tiekėjų tinkamumo dalyvauti viešojo pirkimo konkurse kriterijai gali remtis ekonominės ir finansinės būklės kriterijų pagrindu, net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiajai organizacijai pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose, nes toks griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas užtikrina viešųjų principų laikymąsi (VPĮ 35 straipsnis).Negatyvaus pobūdžio reikalavimai padeda perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjų patikimumu, įvertinti asmeninę padėtį, profesinę etiką ir remdamasi jais galima pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo procedūros. Ar taikyti VĮP 33 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas viešojo pirkimo procedūrose, sprendžia perkančioji organizacija.

23VĮP 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti šią informaciją, todėl ieškovo papildomų duomenų pareikalavimas, jų įvertinimas ir naujos preliminarios eilės sudarymas negali būti vertinamas kaip atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Pažymėtina, kad ir kitų konkurso dalyvių buvo prašoma pateikti papildomus duomenis bei paaiškinimus ir atmestas buvo ne tik UAB „Adakris“, bet ir UAB „Sauslaukio statyba“ pasiūlymas (b.l.56 konkurso dokumentai). Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija vadovaujantis VPĮ 32 str. 5 dalimi paprašė pateikti trūkstamus dokumentus - atliktų darbų užbaigimą patvirtinančius priėmimo-perdavimo aktus ir gavo ieškovo atsakymą, patiems išsireikalauti dokumentų kopijas. Atsakovas pagrįstai teigia, kad tai yra draudžiama perkančiajai organizacijai, todėl ir šiuo, VPĮ 39 str.2d.2p. pagrindu viešųjų pirkimų komisija ieškovo pasiūlymą privalėjo atmesti.

24Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas privalo pateikti Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją. Tiekėjų sąžiningumo deklaracija siekiama patvirtinti ar išsklaidyti abejones, kad tiekėją ir perkančiąją organizaciją sieja ar siejo bet kokio pobūdžio ryšiai ar santykiai, galintys daryti įtaką nelygiateisiškam visų tiekėjų vertinimui. Ši deklaracija yra sąžiningo konkurso garantija ne tik konkurse dalyvaujantiems tiekėjams, bet ir apsauga pačiai perkančiajai organizacijai nuo galimų pretenzijų šiuo pagrindu. Pažymėtina, kad deklaravimas, kaip toks, nėra absoliuti prielaida išvengti galimų nesąžiningų perkančiosios organizacijos ar tiekėjo veiksmų, tačiau tai yra viena iš viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolės bei piktnaudžiavimo prevencijų formų.

25LITEKO informacinės sistemos duomenimis 2009 05 29 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Adakris“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdyti išieškojimai iš turto ir 2009 07 03 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla. Teismo nuomone pagrįsti atsakovo argumentai, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nurodo melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kuriomis priemonėmis. Atsakovas pagrįstai vertino, kad restruktūrizavimo faktas buvo nuslėptas ieškovui nepateikiant pasikeitusių duomenų ir nei viename dokumente nenurodant savo tikrojo statuso. Atsakovui sužinojus apie situaciją, tik nuo to momento ieškovas pradėjo nurodyti, kad yra restruktūrizuojamas, todėl nesąžiningoji šalis negali būti ginama.

26Tais atvejais, kada tiekėjas pateikia melagingą sąžiningumo deklaraciją, atsisakoma su tokiu tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Vertinant Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pagal lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principus, šia deklaracija siekiama ne formalaus dokumento užpildymo ir pateikimo perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai, o patvirtinimo, kad tiekėjo ir perkančiosios organizacijos neteikė ir neketina ateityje teikti jokio atlygio (pinigų, dovanų, paslaugų ir kt.) už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą. Ūkio ministro 2006 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. 4-41 patvirtintos sąžiningumo deklaracijos turinys apima laiką apie tam tikrų juridinę reikšmę turinčių faktų buvimą tiek prieš deklaracijos surašymą, tiek po jos.

27Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą konkurso dalyvio pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams yra pagrindas atmesti jo pasiūlymą. Viešojo pirkimo komisijos veiksmai šioje byloje vertintini kaip nepažeidžiantys VPĮ nuostatų, viešojo pirkimo principų, todėl įvertinus aptartus įrodymus teismas daro išvadą, kad paties tiekėjo nesąžiningumas sudarė tokią situaciją, kurioje perkančioji organizacija turėjo pareigą laikytis paskelbtų sąlygų, sudaryti naują preliminarią eilę ir atmesti ieškovo UAB „Adakris“ pasiūlymą (50 p.,55p.,).

28Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo pripažinti atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-01 protokoline nutartimi Nr. 266 priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, 2009-10-01 sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, 2009-10-02 pranešimą dėl preliminarios eilės sudarymo, 2009-10-08 protokolu Nr. 272 priimtą sprendimą, kuriuo atsisakyta tenkinti ieškovo pretenziją, 2009-10-22 protokolu Nr. 302 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų preliminarios eilės patvirtinimo ir konkurso nugalėtojo patvirtinimo, neteisėtais ir nepagrįstais. Atmetus šiuos ieškovo reikalavimus, kiti reikalavimai ir ieškovo nurodyti neatitikimai vertintini kaip mažareikšmiai, neesminiai, nesudarantys pagrindo pripažinti visą konkursą neteisėtu. Tokiu būdu, ieškovo ieškinys atmestinas visų reikalavimų apimtyje ir priteistinos iš ieškovo atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos CPK 88, 93,98 straipsnių pagrindais.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo RUAB „Adakris“ (k. 169903725) 4000 Lt (keturis tūkstančius Lt) bylinėjimosi išlaidų atsakovui Akmenės rajono savivaldybei (k. 188719391) ir 225,63 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėję bylą,... 3. Ieškovas RUAB „Adakris“ patikslintu ieškiniu ir galutiniais... 4. Ieškovas atsisakė šių reikalavimų :1) Pripažinti RUAB „Adakris“... 5. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodo, kad Akmenės rajono... 6. Atsakovas Akmenės rajono savivaldybė ir jos atstovas su ieškiniu nesutinka,... 7. Remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 d. 2 p., atsakovo... 8. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ ir jo atstovas su ieškiniu nesutinka,... 9. Ieškinys atmestinas (1996 m. rugpjūčio 13d. Nr. 1-1491,2008-07-03... 10. Byloje esantys atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengti... 11. Byloje pateikti dokumentai įrodo, kad ieškovas UAB „Adakris“ 2009-08-10... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 13. Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai... 14. Dėl viešųjų pirkimų principų taikymo... 15. Ieškovas prašo panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus... 16. Kasacinio teismo ne kartą pabrėžta viešųjų pirkimų principų reikšmė... 17. Ieškovas RUAB „Adakris“ lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų... 18. Skaidrumo principas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo... 19. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą,... 20. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji... 21. Dėl pirkimų procedūrų ir įrodymų vertinimo... 22. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūra buvo atliekama keliais etapais t.y.... 23. VĮP 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jeigu dalyvis pateikė netikslius ar... 24. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą viešajame... 25. LITEKO informacinės sistemos duomenimis 2009 05 29 Klaipėdos apygardos teismo... 26. Tais atvejais, kada tiekėjas pateikia melagingą sąžiningumo deklaraciją,... 27. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą konkurso... 28. Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo pripažinti atsakovo Akmenės rajono... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo RUAB „Adakris“ (k. 169903725) 4000 Lt (keturis... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...