Byla I-2382-629/2013
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio, Arūno Kaminsko,

2dalyvaujant pareiškėjos Vilniaus Žirmūnų gimnazijos atstovui Edmundui Grigaliūnui,

3atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei,

4trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Arūnei Andrulionienei,

5trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Rasai Bručaitei,

6trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams Giedrei Penikienei, Gvidui Dargužui, Agnei Kazlaukaitei,

7trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovei Ugnei Jasinskaitei,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus Žirmūnų gimnazijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ dėl įsakymų panaikinimo,

Nustatė

9Vilniaus Žirmūnų gimnazija (toliau – ir pareiškėja, Gimnazija) su skundu (t. I, b. l. 1–11) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 4-11 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-007 vykdytojai Vilniaus Žirmūnų gimnazijai, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-11) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 4-12 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 4-929 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-12).

10Pareiškėja, nurodė, kad skundžiamais įsakymais dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Taisyklės), projekto sutarties specialiųjų sąlygų nuostatų pažeidimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovė, Ūkio ministerija) pripažino pareiškėjos projekto „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos pastato Vilniuje, Žirmūnų g. rekonstravimas“ (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą – 373 596,20 Lt – netinkamomis finansuoti išlaidomis ir įpareigojo pareiškėją grąžinti išmokėtų lėšų dalį, atitinkamai pakeisdama Projekto finansavimo dydį.

11Pareiškėja, nesutinka, kad du tiekėjai Vilniaus Žirmūnų gimnazijos pastato Vilniuje, Žirmūnų g. 37, rekonstrukcijos projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbų pirkimo (toliau – ir Pirkimas) sąlygų 18.6 ir 18.11 p. nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti rėmęsi subrangovų kvalifikaciją įrodančiais dokumentais, buvo atmesti nepagrįstai. Pareiškėjos nuomone, pirkimo dalyvis negali savavališkai remtis subrangovų pajėgumais, jei tai prieštarauja Pirkimo sąlygoms. Pažymėjo, kad UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“ su pasiūlymais pateikė subrangovo dokumentus, patvirtinančius atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, nors atitikti reikalavimus pagal Pirkimo sąlygas turėjo pats tiekėjas ar bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu į ūkio subjektų grupę susijungusių ir Pirkime dalyvaujančių tiekėjų. Pareiškėjos teigimu, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pats pirkime ketinantis dalyvauti tiekėjas (kiekvienas iš tiekėjų grupės narių), o dėl kokių kvalifikacinių reikalavimų atitikties įrodinėjimo jis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Paaiškino, jog, atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojamas pastatas yra viešosios paskirties, taip pat dėl savo specifiškumo (mokykloje patvirtintu grafiku vyksta pamokos, o bet kokie trukdymai ypač neigiamai paveiktų ugdymosi procesą) konkurso sąlygose buvo būtina nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, leidžiančius pasirinkti profesionalų projektuotoją ir rangovą.

12Be to, pareiškėjos nuomone, Pirkimo sąlygų 18.6 ir 18.11 p. išdėstyti reikalavimai, t. y. Pirkimo dalyvio teisė verstis veikla, susijusia su perkamu objektu, bei per pastaruosiuos 3 metus būti įvykdžiusiam bent vieną panašia į perkamą objektą projektavimo paslaugų sutartį, yra ypač svarbūs siekiant atrinkti kvalifikuotą tiekėją. Nustatant minėtus kvalifikacinius reikalavimus siekiama suteikti galimybę Pirkime dalyvauti tik toms įmonėms, kurios išmanytų projektavimui keliamus reikalavimus, procesą bei turėtų bent minimalią projektavimo patirtį. Pabrėžė, jog Pirkimo sąlygos neapribojo galimybės pasitelkti subrangovus sutarties įgyvendinimo metu, tačiau buvo siekiama, kad Pirkimo laimėtojas būtų pajėgus arba pats atlikti projektavimo darbus, arba būtų pakankamai kvalifikuotas tinkamai prižiūrėti bei kontroliuoti subrangovų atliekamą darbą bei įvertinti šios veiklos rezultatus. Pareiškėjos įsitikinimu, minėti kvalifikaciniai reikalavimai yra itin minimalūs ir nėra pertekliniai.

13Gimnazijos teigimu, VPĮ 32 str. 3 d. įtvirtinta teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pirmiausia siejama su reikalavimais tiekėjų ekonominiam ir techniniam bei profesiniam pajėgumui, tačiau Pirkimo sąlygų 18.11 p. reikalavimui įrodyti negali būti pasitelkiami subrangovai, nes šis reikalavimas yra siejamas su ūkio subjekto, kuris yra Pirkimo dalyvis pateikęs pasiūlymą, patirtimi, o ne ekonominiu, techniniu ar profesiniu pajėgumu, kuris gali būti perduodamas kitam subjektui.

14Pažymėjo, kad rangos įmonės, neturinčios projektavimo atestatų ar projektavimo patirties, galėjo teikti pasiūlymą susijungusios į jungtinę veiklą su reikalavimus atitinkančiomis įmonėmis. Tokiu būdu galinčių susijungti ūkio subjektų skaičius yra itin didelis. Taip pat atkreipė dėmesį, kad nei vienas iš atmestų tiekėjų nepateikė skundo ar pretenzijos dėl galimai neteisėtu konkurso sąlygų ar veiksmų, tuo sutikdami su Pirkimo komisijos vertinimų dėl kvalifikacijos neatitikimo.

15Pareiškėja nesutinka, kad vykdant Pirkimą buvo pažeisti VPĮ 3 str. 1 d. nurodyti principai, kai 2010 m. liepos 9 d. raštu Nr. 10-BP-(102.4) patikslinus Pirkimo sąlygų 18.8 p. nurodytą kvalifikacinį reikalavimą, nepatikslintas skelbimas, pratęsiant pasiūlymo pateikimo terminą. Anot pareiškėjos, minėtu raštu Pirkimo sąlygų 18.8 p. išdėstytas reikalavimas buvo ne pakeistas, bet paaiškintas nekeičiant 18.8 p. išdėstyto reikalavimo esmės ir turinio. Tokiais atvejais skelbimas neturi būti tikslinamas, todėl VPĮ nebuvo pažeistas. Atkreipė dėmesį, kad pateiktas išaiškinimas neapsunkino tiekėjų dalyvavimo Pirkime ir nelėmė jų pašalinimo iš Pirkimo, priešingai – palengvino dalyvavimą Pirkime. Pateiktas Pirkimo sąlygų paaiškinimas niekaip nelėmė nei tolimesnės Pirkimo eigos, nei sutarties vykdymo, nepareikalavo papildomų išlaidų iš Europos Sąjungos (toliau – ir ES) biudžeto įgyvendinant projektą. Pabrėžė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra pažymėjęs, kad kiekvieną kartą vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kokius realiai padarinius šie sprendimai sukelia. Pareiškėjos nuomone, Pirkimo sąlygų paaiškinimas nepakeitė tiekėjų padėties, nes nurodomi pažeidimai nelėmė nei vieno iš tiekėjų pateikto pasiūlymo atmetimo, be to, dėl nei vieno iš VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir LVPA) nurodytų pažeidimų joks Pirkimo dalyvis nepateikė pretenzijų.

16Pareiškėja nesutinka, kad konkurso sąlygų priede „Techninė specifikacija“ nurodydama konkrečius standartus be prierašo „arba lygiavertis“, taip pat suteikdama pirmenybę vietos produktams, ji pažeidė VPĮ 25 str. 2 d., nustatančią, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Pažymėjo, kad grynai formalus nukrypimas nuo VPĮ nuostatų, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Pareiškėjos nuomone, jos nustatytos Pirkimo sąlygos realiai nelėmė pirkimo rezultatų bei nesukėlė neigiamų padarinių Pirkimo dalyviams bei gamintojams. Sutarties vykdymo metu, taip pat nebuvo taikomos diskriminacinės sąlygos, t. y. techniniame projekte numatant sprendimų aprašymus nebuvo teikiama pirmenybė jokiems konkretiems gamintojams. Paaiškino, kad Pirkimo procedūrų metu vadovavosi imperatyvia VPĮ 25 str. 2 d. nuostata bei priėmė ir vertino visus pasiūlymus, kurie buvo lygiaverčiai Pirkimo sąlygų techninei specifikacijai.

17Dėl VPĮ 14 str. 2 d. pažeidimo pareiškėja nurodė, kad LVPA išvada, jog ne visas pirkimo vykdymo procedūras atliko įgaliotosios pirkimo organizacijos viešųjų pirkimų komisija, neatitinka tikrovės. Pirkimas buvo vykdomas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – ir CVP IS). Paaiškino, kad susirašinėjimas su tiekėjais buvo vykdomas tik CVP IS, raštus ir atsakymus tiekėjams siuntė CVP IS įgaliotosios organizacijos darbuotojas iš virtualiojo profilio CVP IS. Raštai „Dėl kvalifikacinių duomenų patikslinimo“ buvo teikiami tiekėjams ant Projekto vykdytojo firminio blanko Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos pavedimu, tačiau iš įgaliotosios perkančiosios organizacijos darbuotojo virtualiojo CVP IS profilio. LVPA neteisingai interpretavo šį faktą bei priėmė nepagrįstas išvadas, jog patikslinimai tiekėjams buvo pateikti netinkamo juridinio asmens. Atkreipė dėmesį, kad informaciją tiekėjams pateikė įgaliotasis Pirkimo vykdytojas, o ne Vilniaus Žirmūnų gimnazija, todėl tas faktas, kad informacija buvo išdėstyta ant Vilniaus Žirmūnų gimnazijos blanko bei pasirašyta jos vadovo, nekeičia esmės. Be to, nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose ar supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse nebuvo nurodyta informacijos tiekėjams pateikimo forma, todėl LVPA nepagrįstai teigia, jog VPĮ 14 str. 2 d. reikalavimai buvo pažeisti.

18Pareiškėja taip pat nesutinka su nustatytu VPĮ 85 str. 2 d. ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1945 (toliau – ir SVPT) 56.1 p. pažeidimu – derybų su tiekėjais vedimo tuo pačiu metu paaiškino, kad kvietimuose atvykti į derybas buvo nurodytas ne derybų laikas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio pradžios laikas. Kvietimų į derybas siuntimo metu nėra tiksliai žinomas derybų su kiekvienų tiekėjų laikas minutės tikslumų, todėl šio tikslaus laiko įrašymas kvietime klaidintų tiekėjus, nes tokio konkretaus nurodymo dėl derybų laiko nebūtų įmanoma realiai įgyvendinti. Pabrėžė, kad į derybas atvyko tik vienas Pirkimo dalyvis, todėl tai akivaizdžiai patvirtina, kad derybos su keliais tiekėjais nebuvo ir negalėjo būti vedamos vienu metu.

19Pareiškėjos teigimu, LVPA išvada, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, susijusių su numatomo pirkimo vertės skaičiavimu, yra nepagrįsta. Pasak Gimnazijos, rengiant pirkimo dokumentus buvo atsižvelgiama į pirkimui skiriamų lėšų dydį. Apskaičiavus numatomą būsimo pirkimo vertę, buvo apskaičiuota, kad projekto įgyvendinimo vertė neturi viršyti 4 mln. Lt. Planuojama pirkimo vertė nustatyta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 4-257 sąraše Nr. 5. Taigi, numatomo pirkimo vertė buvo numatyta minėtuose dokumentuose, kurie buvo prieinami patikrinimą vykdžiusioms institucijoms.

20Be to, pareiškėjos įsitikinimu, pritaikyta finansinė korekcija yra neproporcinga. Pažymėjo, kad Gimnazijai skiriamų asignavimų dydis yra toks, kad grąžinus nurodytą išmokėtų lėšų dalį, pareiškėjai skiriamų lėšų nepakaks būtiniausioms reikmėms ir mokinių ugdymo funkcijų tinkamam vykdymui užtikrinti.

21Atsakovė Ūkio ministerija atsiliepime (t. I, b. l. 79–82) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Paaiškino, kad LVPA Ūkio ministerijai 2012 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. R4-19062(13.1.5) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-007)“ (toliau – ir Raštas) pateikė savo priimtą sprendimą dėl nustatyto pareiškėjos Projekto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo, kaip tai nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir PAFT) 197 p., o Ūkio ministerija, atsižvelgdama į Raštu gautą LVPA sprendimą, atitinkamai priėmė vieną iš sprendimų, nurodytų PAFT 198 p. Pažymėjo, kad gavusi LVPA sprendimą dėl nustatyto Projekto ES finansinės paramos naudojimo pažeidimo, išnagrinėjo jį nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusių netinkamų finansuoti išlaidų sumos, kaip kad nurodyta PAFT 198 p., ir jo pagrindu priėmė Įsakymą Nr. 4-11, kuriame nurodė konkrečius teisės aktus ir dokumentus, kuriais vadovavosi ir į ką atsižvelgė jį priimdama, kas įrodo, jog Įsakymas Nr. 4-11 yra pagrįstas. Pažymėjo, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų.

23Atkreipė dėmesį į tai, jog pagal PAFT 1881 p., Ūkio ministerija, kaip asignavimų valdytoja, visais PAFT nustatytais atvejais priima sprendimus dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų susigrąžinimo, o tuo tarpu įgyvendinant Projektą padaryto pareiškėjos pažeidimo tyrimas ir nustatymas yra LVPA kompetencija.

24Akcentavo, kad Įsakymas Nr. 4-11 priimtas atsižvelgiant į LVPA Raštu pateiktą sprendimą, o ne į Europos Komisijos Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms kai nesilaikoma viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-LT) (toliau – ir Gairės) 23 p. Pažymėjo, kad LVPA nustačiusi Projekto finansinės paramos naudojimo pažeidimą, kuris susijęs su VPĮ pažeidimu, priimdama sprendimą vadovavosi Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – ir Rekomendacijos), 26 p., kuriame nurodyta, jog nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Lietuvos VPĮ, taikomos Gairės.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (t. I, b. l. 100–107) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Pažymėjo, kad LAT 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-43/2012) konstatavo, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus. Paaiškino, kad Pirkimo dokumentuose buvo subrangą ribojanti sąlyga ir pareiškėja, vadovaudamasi ja, atmetė dviejų tiekėjų pasiūlymus. Už Pirkimo dokumentų atitikimą VPĮ reikalavimams yra atsakinga pati perkančioji organizacija, todėl, LVPA nuomone, turėtų būti atmestinas pareiškėjo teiginys, jog pirkimo dalyvis negali savavališkai remtis subrangovų pajėgumais, jei tai prieštarauja Pirkimo sąlygoms. Be to, pareiškėjos argumentas, jog tokios ribojančios sąlygos buvo numatytos dėl pastato specifiškumo, taip pat turėtų būti atmestinas, nes pastato ypatybės neatleidžia perkančiosios organizacijos nuo pareigos laikytis VPĮ ir jame įtvirtintų reikalavimų.

27LVPA taip pat mano, kad tai, jog nei vienas iš atmestų tiekėjų nepateikė skundo ar pretenzijos, neturėtų būti vertinama kaip tiekėjų sutikimas su pirkimo komisijos vertinimu dėl kvalifikacijos neatitikimo, nes VPĮ yra įtvirtinta tiekėjo teisė, bet ne pareiga ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus.

28LVPA taip pat nesutinka su pareiškėjos prieštaravimu dėl nustatyto VPĮ 3 str. 1 d. pažeidimo. Nurodė, kad Pirkimų sąlygų 18.8 p. buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą projekto vadovą, kuris turėtų teisę projektuoti visas statinių grupes, išskyrus hidrotechninius statinius. Pareiškėja 2010 m. liepos 9 d. raštu Nr. 10-BP-(102.4) UAB „Irvaida“ paaiškino, kad minėtas teiginys turėtų būti suprantamas taip, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą projekto vadovą, kuris turėtų atestatus, reikalingus perkamiems darbams atlikti. LVPA vertinimu, toks kvalifikacinio reikalavimo patikslinimas (palengvinimas) pakeitė kvalifikacinį reikalavimą ir, atsižvelgiant į tai, turėjo būti patikslintas ir skelbimas. Paaiškino, kad pareiškėja, patikslindama, jog tiekėjas turi turėti teisę projektuoti ne visas statinių grupes (t. y. gyvenamuosius, negyvenamuosius pastatus bei inžinerinius statinius), o tik tas, kurios reikalingos perkamiems darbams atlikti (t. y. negyvenamųjų pastatų statybai), pakeitė kvalifikacinius reikalavimus, galimai praplėsdama potencialių tiekėjų, turinčių atitinkamus atestatus, skaičių. Tačiau nepatikslinusi skelbimo pareiškėja pažeidė skaidrumo principą.

29LVPA pabrėžė, kad VPĮ 25 str. 8 d. yra įtvirtintas draudimas techninėje specifikacijoje nurodyti konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) yra pažymėjęs, kad perkančiajai organizacijai draudžiama diskriminuoti tiekėjus paskelbiant pirkimo dokumentus, ypač technines specifikacijas, nurodančius konkrečius nacionalinius standartus ir reikalavimus (ESTT 1998 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Komisija prieš Airiją, C-45/87). Jeigu pirkimo objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 25 str. 3 ir 4 d. reikalavimus, tuomet perkančioji organizacija, nurodydama konkretų standartą, taip pat turi nurodyti ir žodį „arba lygiavertis“. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja, ne tik nurodydama konkrečius standartus, bet ir aiškiai bei nedviprasmiškai suteikdama pirmenybę vietos produktams, pažeidė VPĮ reikalavimus.

30LVPA pažymėjo, kad nesutinka ir su kitais pareiškėjos argumentais dėl nustatytų pažeidimų (dėl VPĮ 14 str. 2 d., 85 str. 2 d., 21 str.), tačiau atkreipė dėmesį, kad LVPA pažeidimo tyrimo išvadoje yra pažymėta, jog įtakos Pirkimo rezultatams turėjo ankščiau nurodyti VPĮ pažeidimai, todėl finansinė korekcija buvo taikoma būtent dėl VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. ir 32 str. 3 d. nuostatų pažeidimo.

31Pažymėjo, kad Rekomendacijos įtvirtina, jog nustatytam pažeidimui, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ taikomos Gairės. Įvertinus nustatytus pažeidimus, jų rūšį, mastą, bei tai, kad tuos pačius pažeidimus nustatė ir dvi kompetentingos institucijos – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba, LVPA pateikė atsakovei siūlymą taikyti 10 proc. finansinę korekciją, kuri, LVPA nuomone, yra proporcinga ir adekvati. Pažymėjo, kad 5 proc. finansinė korekcija gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į pažeidimų kiekį ir sunkumą.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija) atsiliepime (t. II, b. l. 128–135) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Finansų ministerijos nuomone, Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama perkančiosios organizacijos pirkimo metu priimtų sprendimų ir pirkimo sąlygų vertinimą ir nustačiusi neatitikimą VPĮ, pateikia kompetentingą vertinimą, todėl Viešųjų pirkimų tarnyba pagal kompetenciją pateikta ataskaita turėtų būti laikoma įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią šioje byloje nagrinėjamam ginčui. Be to, Finansų ministerija mano, kad Gimnazijos skunde išdėstyti argumentai, jog Ūkio ministerija neturėjo pagrindo priimti sprendimo dėl Gairių 23 p. taikymo, nes Pirkimas buvo vykdomas pagal VPĮ nuostatas, ir kad pritaikyta sankcija yra neproporcingai didelė, yra nepagrįsti.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) atsiliepime (t. II, b. l. 167–175) į pareiškėjos skundą prašė skundą tenkinti. Savo atsiliepimą grindė iš esmės analogiškais argumentais kaip ir pareiškėja.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atsiliepime (t. I, b. l. 93–99) į pareiškėjos skundą prašė skundą tenkinti. Savo atsiliepimą grindė iš esmės analogiškais argumentais kaip ir pareiškėja.

36Teismo posėdyje pareiškėjos Gimnazijos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde nurodytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad pati Gimnazija viešųjų pirkimų procedūrose iš esmės nedalyvavo, visus pirkimus atliko Savivaldybės administracijos sudaryta viešųjų pirkimų komisija, o dokumentaciją rengė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. Pažymėjo, kad grąžinus lėšas tektų uždaryti Gimnaziją, nes ji tokios pinigų sumos neturi.

37Teismo posėdyje atsakovės Ūkio ministerijos atstovė prašė skundą atmesti, remdamasi atsiliepime nurodytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad Ūkio ministerija pagal PAFT 198 p. neturi teisės keisti LVPA nustatytos netinkamų finansuoti išlaidų sumos.

38Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atstovė prašė skundą atmesti, remdamasi atsiliepime nurodytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad Savivaldybės administracijos sudaryta viešųjų pirkimų komisija sužinojusi apie nustatytus pažeidimus jų neištaisė ir toliau vykdė procedūras susijusias su rangos darbais.

39Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Savivaldybės administracijos atstovė prašė skundą tenkinti, remdamasi atsiliepime nurodytais argumentais.

40Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovė prašė skundą tenkinti, remdamasi atsiliepime nurodytais argumentais.

41Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Finansų ministerijos atstovai prašė skundą atmesti, remdamiesi atsiliepime nurodytais argumentais.

42Skundas atmestinas.

43Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. sausio 8 d. įsakymų Nr. 4-11 ir Nr. 4-12, kuriais iš esmės buvo sumažintas pareiškėjos Projekto finansavimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

44Nustatyta, kad Vilniaus Žirmūnų gimnazija yra projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-007 „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos pastato Vilniuje, Žirmūnų g. 37, rekonstravimas“, bendra projekto vertė – 3 784 700 Lt vykdytoja. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbų pirkimą, įgaliota pareiškėjos, vykdė Savivaldybės administracija (Pirkimo Nr. 90967, paskelbimo data 2010 m. birželio 18 d.) (t. I, b. l. 25, 165–166).

452010 m. gruodžio 31 d. Gimnazija, Ūkio ministerija ir LVPA pasirašė trišalę projekto „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos pastato Vilniuje, Žirmūnų g. rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-007, finansavimo ir administravimo sutartį (t. II, b. l. 1–20). Šios sutarties Specialiųjų sąlygų 8.4 p. nustatyta, kad tuo atveju, jei Projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta VPĮ, jis privalo vadovautis šiuo įstatymu ir atsako už šio įstatymo nuostatų laikymąsi. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad Gimnazija, vadovaujantis VPĮ, laikytina perkančiąja organizacija. Be to, ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 p. taip pat buvo įtvirtinta pareiga Gimnazijai laikytis VPĮ nuostatų.

46Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. spalio 5 d. raštu Nr. S-(80-2256)-2333 (t. I, b. l. 108–114) informavo LVPA, kad audito metu nustatyta, jog perkančioji organizacija, t. y. pareiškėja, pirkimo procedūras įvykdė nesilaikydama VPĮ reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1945 (toliau – ir SVPT). Atsižvelgdama į gautą informaciją, LVPA pradėjo pažeidimo tyrimą (t. I, b. l. 147). Jį atlikusi, LVPA konstatavo VPĮ 3 str. 1 d., 14 str. 2 d., 21 str., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p., 32 str. 3 d., 32 str. 7 d., 85 str. 2 d., 87 str. 1 d., Taisyklių 8.7 p. ir 8.8 p., Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-3.4-UM-03-V-05-007 specialiųjų sąlygų 8.4 p. ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 p., bei SVPT 9 p., 19 p., 25 p., 56.1 p., 123 p. numatytų reikalavimų pažeidimus. LVPA, vadovaudamasi PAFT 197 p. bei atsižvelgdama į tai, kad įtakos pirkimo rezultatams turėjo VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. ir 32 str. 3 d. pažeidimai, priėmė sprendimą pripažinti 373 596,20 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir, vadovaudamasi tų pačių taisyklių 197.2 p., 2012 m. gruodžio 12 d. pateikė atsakovei siūlymą pakeisti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi (296 136,60 Lt) ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį (296 136,60 Lt), taikant lėšų pervedimo būdą.

47Ūkio ministerija, atsižvelgdama į minėtas LVPA išvadas, Įsakymu Nr. 4-11 (t. I, b. l. 13–14) pripažino pareiškėjos Projekto išlaidų sumą – 373 596,20 Lt – netinkamomis finansuoti išlaidomis, įskaitydama 77 459,60 Lt Gimnazijos įnašą. Įsakymu Nr. 4-11 taip pat buvo nustatyta, kad pareiškėja per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti išmokėtų lėšų dalį – 296 136,60 Lt, iš jų 251 716,11 Lt ES finansinės paramos lėšų ir 44 420,49 Lt bendrojo finansavimo lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą. Taip pat nurodyta, kad Projekto vykdytojas moka 0,03 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, jei vėluoja grąžinti nurodytas lėšas.

48Atsakovas 2013 m. sausio 8 d. taip pat priėmė Įsakymą Nr. 4-12 (t. I, b. l. 15), kuriuo buvo pakeistas finansavimo dydis Projekto išlaidoms, nustatant, kad kapitalo formavimo išlaidoms padengti yra skiriama iki 2 703 863,40 Lt finansavimo.

49Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos Projektui skirta parama buvo sumažinta tik dėl VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. ir 32 str. 3 d. nuostatų pažeidimų. Atsižvelgdamas į tai, kad VPĮ 14 str. 2 d., 21 str., 32 str. 7 d., 85 str. 2 d., 87 str. 1 d., pažeidimai jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukėlė, t. y. jų pagrindu pareiškėjai parama nebuvo mažinama, teismas daro išvadą, kad minėtų VPĮ nuostatų pažeidimo vertinimas yra teisiškai nereikšmingas, todėl teismas vertins ir pasisakys tik dėl VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. ir 32 str. 3 d. pažeidimų.

50Dėl VPĮ 32 str. 3 d. ir 87 str. 1 d. pažeidimo

51VPĮ 32 str. 3 d. nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

52VPĮ 87 str. 1 d. nustatyta, kad parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 32–38 str. nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.

53Šių VPĮ nuostatų pažeidimas buvo konstatuotas dėl to, kad, pasak LVPA, Gimnazija, parinkdama tiekėją, nepagrįstai atmetė dalyvių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“ pasiūlymus, nes minėtos bendrovės, vadovaudamosi VPĮ 32 str. 3 d., galėjo remtis subrangovų pajėgumais.

54Nustatyta, kad UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“, grįsdamos savo kvalifikacinius reikalavimus pagal Pirkimo sąlygų 18.6 p. (tiekėjas arba vienas iš ūkio subjektų grupės narių turi turėti atestatą statinių projektavimo darbams vykdyti: statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės – negyvenamieji pastatai) ir 18.11 p. (tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną panašią į perkamą objektą projektavimo paslaugų sutartį (statinių kategorija: ypatingi statiniai), kurios vertė ne mažesnė kaip 100 tūkst. Lt), pateikė atitinkamus subrangovų dokumentus. Tačiau pareiškėja minėtų bendrovių pasiūlymus atmetė būtent dėl to, kad pastarosios savo atitiktį Pirkimo sąlygų 18.6 ir 18.11 p. grindė subrangovų pajėgumais (t. I, b. l. 128–131, 132, 134).

55Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 21 p. buvo nustatyta, kad kiekvienas subrangovas turi atitikti 18.5 ir 18.6 p. nustatytus reikalavimus toje veiklos srityje, kurioje atliks darbus, todėl, teismo vertinimu, tiekėjai neabejotinai turėjo teisę remtis subrangovų pajėgumais siekdami pagrįsti savo atitikimą Pirkimo sąlygų 18.6 p., taigi UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“ pasiūlymų atmetimas dėl to, kad subrangovai, o ne konkrečiai šios bendrovės atitiko Pirkimo sąlygų 18.6 p. reikalavimus yra pripažintinas nepagrįstu.

56Dėl tiekėjų atitikimo Pirkimo dokumentų 18.11 p. reikalavimams Gimnazija pabrėžė, kad šiam reikalavimui įrodyti negali būti pasitelkiami subrangovai, nes šis reikalavimas yra siejamas su ūkio subjekto, kuris yra Pirkimo dalyvis pateikęs pasiūlymą, patirtimi, o ne ekonominiu, techniniu ar profesiniu pajėgumu, kuris gali būti perduodamas kitam subjektui.

57Kaip minėta, Pirkimo dokumentuose tarp kitų tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų 18.11 p. buvo nustatytas tiekėjo kvalifikacinis reikalavimas, nurodant, kad per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną panašią į perkamą objektą projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 100 000 Lt. Teismas pažymi, kad kvalifikacijos reikalavimai nustatomi siekiant įsitikinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Pastebėtina, kad nuostata, jog tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus įtvirtinta tiek nacionalinėje (VPĮ 32 str. 3 d.), tiek ir Europos Sąjungos teisėje, nes Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos Nr. 2004/18/EB ,,Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo“ 48 str. nurodoma, kad konkrečios sutarties atveju techninius ir / arba profesinius pajėgumus ūkio subjektas gali grįsti remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais.

58Perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d.). Tai reiškia, kad konkretaus pirkimo atveju perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti tiekėjams taikomus kvalifikacijos reikalavimus. Tačiau šie reikalavimai turi būti aiškinami atsižvelgiant į VPĮ nuostatas. Įstatymų leidėjas nustatė tris kriterijus, pagal kuriuos turi būti tikrinama tiekėjo galimybė dalyvauti konkurse. VPĮ 32 str. 1 d. nurodyta, kad perkančioji organizacija turi patikrinti tiekėjo kompetentingumą, patikimumą bei jo pajėgumą įvykdyti pirkimo sąlygas.

59Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 23 p., tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti sutarties vykdymo metu. Disponavimas sutarties vykdymo metu sietinas su galimybe faktiškai perimti, paskolinti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes ir jomis naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti (pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami ir naudojami sutarties vykdymo metu. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais turi patikrinti pati perkančioji organizacija prašydama pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Taigi kiekvienu atveju turėtų būti sprendžiama, ar tam tikri kvalifikaciniai reikalavimai pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju, ar juos įmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti.

60Teismo nuomone, LVPA padarė teisingą išvadą, kad Pirkimo sąlygų 18.11 p. išdėstytas reikalavimas dėl panašios sutarties sėkmingo įvykdymo gali būti įrodinėjamas trečiojo asmens pajėgumų pagalba. Teismo vertinimu, subrangovo atitikimas pareiškėjos nustatytam reikalavimui reiškia, kad ūkio subjektas, kuris naudosis šio subrangovo paslaugomis, bus pajėgus įgyvendinti Projektą, todėl pareiškėja neturėjo teisės atmesti UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“, neįvertinusi jų kvalifikacijos, paremtos subrangovų atitikimu nustatytiems reikalavimams, vien tik tuo pagrindu, kad minėtos bendrovės savo pajėgumus įrodinėjo per trečiuosius asmenis.

61Atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės analogiškai suformuluotas kvalifikacinis reikalavimas (per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos tiekėjas turi būti pardavęs bent vieną automobilį su specialia įranga, skirta nuotekoms išsiurbti ir vamzdynams plauti aukštu slegiu, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 500 000 Lt) Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-1619/2012 taip pat traktuotas, kaip įrodinėtinas ir per trečiuosius asmenis.

62Dėl VPĮ 3 str. 1 d. pažeidimo

63Pagal VPĮ 3 str. 1 d. perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 str. nuostatų – laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (LAT 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

64Nagrinėjamu atveju VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimai buvo nustatyti tuo aspektu, kad pareiškėja 2010 m. liepos 9 d. raštu Nr. 10-BP-(102.4) patikslino Pirkimo sąlygų 18.8 p., tačiau nepatikslino skelbimo.

65Pažymėtina, kad skaidrumas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Viešumas pirmiausia sietinas su viešojo pirkimo paskelbimu. Viešas paskelbimas suponuoja tiekėjų teisėtus lūkesčius, kad perkančioji organizacija visiems tiekėjams sudarys vienodas sąlygas konkuruoti tarpusavyje (galimybių viešumą) jiems suteikiant galimybę pateikti savo pasiūlymus.

66Viešojo pirkimo procedūrų viešumas, kaip šių procedūrų skaidrumo prielaida, svarbi ne tik paskelbimo, bet ir tiekėjų informatyvumo aspektu, t. y. skaidrumo principas reikš perkančiosios organizacijos pareigą tiekėjams suteikti pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo sąlygas, jų išaiškinimus, reikalingus perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančiam pasiūlymui, bei informacijai, susijusiai su konkretaus tiekėjo pasiūlymo įvertinimu, pateikti. Skaidrumo principas reiškia ir lemia perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumą (prognozuotumą). Pagal VPĮ 24 str. 7 d. pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. Aiškios, tikslios ir vienareikšmiškos pirkimo sąlygos taip pat leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (ESTT 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99).

67Teismas atkreipia dėmesį, kad ir LAT 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. A-3 yra išaiškinęs, jog ne bet koks viešojo pirkimo sąlygų aiškinimas pripažintinas lygiateisiškumo ar nediskriminavimo principų pažeidimu. Pažeidimo konstatavimas priklausys nuo šiuo pakeitimu sukeliamų padarinių, t. y. nuo to, kokios sąlygos – esminės ar neesminės – yra keičiamos. Sąlygų esmės ir turinio pakeitimai iš esmės turi keisti teisinę tiekėjų padėtį ir galimybes dalyvauti konkurse, pavyzdžiui, po sąlygų išaiškinimo lemti dalyvių pašalinimą iš konkurso ar kitokį jų dalyvavimo apsunkinimą. Vis dėlto šie pakeitimai nebūtinai turi sunkinti jų padėtį. Konkurso sąlygų aiškinimas jas švelninant (pvz., reikalavimo pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus aiškinamas tik kaip tiekėjo įsipareigojimas atitikti tam tikrą standartą) taip pat negalimas jau vien dėl visada išliksiančios tikimybės, kad dėl iki išaiškinimo taikytų griežtesnių sąlygų kai kurie negalėję tenkinti konkurso sąlygų tiekėjai nedalyvavo viešojo pirkimo procedūrose, nors konkurso sąlygų liberalizuojantis išaiškinimas tokią galimybę jau suteiktų.

68Nustatyta, kad Pirkimų sąlygų 18.8 p. buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, pagal kurį tiekėjas turi turėti kvalifikuotą projekto vadovą, kuris turėtų teisę projektuoti visas statinių grupes, išskyrus hidrotechninius statinius“. UAB „Irdaiva“ 2010 m. liepos 8 d. raštu Nr. 727 (t. II, b. l. 149) paprašė patikslinti minėtą reikalavimą, kadangi mokslo paskirties pastatai priskiriami prie negyvenamųjų pastatų, todėl reikalavimas turėti kvalifikuotą projekto vadovą, kuris turi teisę projektuoti gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, susisiekimo komunikacijas, inžinierinius tinklus ir kitus statinius (pvz. sporto paskirties inžinerinius statinius, sąvartynus) yra nesuprantamas ir savo ruožtu perteklinis. Pareiškėja 2010 m. liepos 9 d. raštu Nr. 10-BP-(102.4) (t. I, b. l. 64) paaiškino, kad 18.8 p. teiginys turėtų būti suprantamas taip, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą projekto vadovą, kuris turėtų atestatus, reikalingus perkamiems darbams atlikti.

69Teismo nuomone, toks kvalifikacinio reikalavimo patikslinimas pakeitė kvalifikacinį reikalavimą, kadangi suteikė galimybę teikti pasiūlymus ir toms bendrovėms, kurios turi projekto vadovą, turintį teisę projektuoti tik negyvenamuosius statinius, nors pagal Pirkimo dokumentų 18.8 p. formuluotę spręstina, kad vadovas turi turėti teisę projektuoti ir gyvenamuosius pastatus ir pan.

70Pažymėtina, kad VPĮ 27 str. 5 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Iš esmės analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos ir Pirkimo dokumentų 73, 75 p.

71Atsižvelgiant į nurodytus išaiškinimus, darytina išvada, kad pareiškėja, patikslindama Pirkimo sąlygų 18.8 p., t. y. palengvindama tiekėjams nustatytą kvalifikacinį reikalavimą ir apie tai informuodama tik vieną tiekėją ir nepaviešindama tokio pakeitimo atitinkamai pataisydama skelbimą, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

72Dėl VPĮ 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. pažeidimo

73VPĮ 25 str. 2 d. nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

74Pagal VPĮ 25 str. 3 d. 1 p. nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu: nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

75Minėtų nuostatų pažeidimas pareiškėjai buvo konstatuotas dėl to, kad Pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, nenurodant „arba lygiavertis“, ir suteikiama pirmenybė vietos produktams.

76Teismas pažymi, kad perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, techninius reikalavimus pirkimo objektui, viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir kitas konkurso sąlygas, turi užtikrinti tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą. Draudžiama diskriminuoti kitos ES valstybės narės tiekėjus ar sudaryti bet kokias kliūtis dalyvauti kitos ES valstybės narės tiekėjui viešojo pirkimo konkurse. ESTT diskriminavimu pripažįsta tokias pirkimo kvietimo sąlygas, kuriomis „savoms“ prekėms, paslaugoms ar darbo jėgai nustatomos proteguojančios priemonės. Pavyzdžiui ESTT yra konstatavęs, kad viešojo pirkimo kvietimo sąlyga, nustatanti reikalavimą naudoti kuo daugiau daniškų prekių, įrengimų ir danų darbo jėgos, pažeidžia nediskriminavimo principą ir EB sutarties 30, 48 ir 59 str. (ESTT 1993 m. birželio 22 d. Sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89).

77Atkreiptinas dėmesys, kad nediskriminavimo principas suponuoja draudimą viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas. Šio draudimo pagrindu atsirado lygiaverčių (tapačių) standartų doktrina, kuria vadovaudamasi perkančioji organizacija perka pagal pateikiamas technines specifikacijas, kuriose nurodomi tik tam tikri perkamo objekto bendrieji požymiai. Kitaip tariant, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

78Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Gimnazija, Pardavimo dokumentuose nustatydama konkrečius lietuviškus standartus, t. y. LST 167-91 ir LST 1272-92, ir nenurodydama, kad tiekėjas gali turėti ir šiems standartams lygiavertį standartą, iš tiesų diskriminuoja kitus tiekėjus, nes net ir turėdami lygiavertės kokybės gaminius jie negalėtų laimėti pareiškėjos skelbto konkurso, nors realiai teiktų vienodai kokybiškas paslaugas, todėl tokia situacija pagrįstai buvo įvertinta kaip nesuderinama su VPĮ 25 str. 2 d. bei 25 str. 3 d. 1 p.

79Teismas kritiškai vertina pareiškėjos argumentus, kad šis pažeidimas yra tik formalus nukrypimas nuo VPĮ nuostatų, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai. Pažymėtina, kad minėtų sąlygų suformulavimas Pirkimo dokumentuose atgraso tiekėjus, galinčius pasiūlyti analogišką kokybės atžvilgiu paslaugą, todėl tai yra nesuderinama su viešųjų pirkimų tikslu sudaryti sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai, racionaliai tam naudojant lėšas, įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.

80Dėl finansavimo sumažinimo

81Pagal PAFT 191 p., jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) vadovaudamasi šių PAFT 1881 ir 1882 p. pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Projekto sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 p. įtvirtintos analogiškos nuostatos, t. y., jeigu Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (ar) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir kitos institucijos turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas (t. II, b. l. 10–20). Taigi Gimnazija su tokiomis sąlygomis, tarp jų ir su Projektui skirtų lėšų mažinimu, sutiko ir pasirašydama sutartį įsipareigojo jos laikytis.

82Nagrinėjamu atveju LVPA, vadovaudamasi PAFT 197 p., pagal kurį įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame, be kita ko, ir pateikiamas pasiūlymas ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai. Šiuo atveju Ūkio ministerijai buvo pasiūlyta pakeisti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, susigrąžinant išmokėtų lėšų dalį.

83Nors nei Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, nei PAFT nėra nustatytos už pažeidimus taikomos finansinės korekcijos – Projekto finansavimo lėšų sumažinimo – dydžiai, tačiau Rekomendacijų 26 p. nurodyta, jog nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, taikomos Gairės.

84Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo pritaikyta finansinė korekcija pagal Gairių 23 p., kuris nustato rekomenduojamą paramos pataisą, nustačius neteisėtų atrankos ir (arba) sutarties pasirašymo kriterijų taikymą, t. y. tais atvejais, kai neteisėtų kriterijų taikymas kai kuriems konkurso dalyviams turi atgrasomąjį poveikį, nes įgyvendinant kvietimo teikti pasiūlymus procedūrą yra nustatyti neteisėti apribojimai (pavyzdžiui: privaloma sąlyga turėti būstinę arba atstovybę šalyje ar regione, taip pat nustatyti per daug specifiniai techniniai standartai, palankūs vienam subjektui). Tokiu atveju rekomenduojama pataisa yra 10 proc. sutarties sumos. Ši suma gali būti sumažinta iki 5 proc., atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo pritaikyta būtent 10 proc. korekcija nuo pagrindinės sumos. Ši suma neviršija Gairėse nurodyto dydžio ir, teismo nuomone, yra proporcinga pareiškėjos padarytiems pažeidimams, kadangi pareiškėja, nesilaikydamas VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. ir 32 str. 3 d. įpareigojimų iš esmės sukūrė tokią faktinę situaciją, kurioje buvo kliudoma potencialiems tiekėjams teikti pasiūlymus konkursui, be kita ko, galimai suteikiant nepagrįstą konkurencinį pranašumą nacionaliniams tiekėjams.

85Pagal PAFT 198 p. ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas (198.1 p.); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų (198.2 p.); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos (198.3 p.).

86Vadovaujantis minėtomis teisės normomis, darytina išvada, kad Ūkio ministerija neturėjo ir neturi įgaliojimų vertinti, ar pagrįstai buvo nustatyti Gimnazijos padaryti viešuosius pirkimus reglamentuojančių nuostatų pažeidimai, kokio dydžio finansinė korekcija turi būti pritaikyta. Gavusi įgyvendinančios institucijos sprendimą dėl pažeidimo Ūkio ministerija galėjo (ir gali) pasirinkti vieną iš PAFT 198 p. nurodytų variantų. Vadinasi, Ūkio ministerijai nebuvo ir nėra pavesta vertinti Projekto vykdytojo veiksmų teisėtumą, apskaičiuoti taikytinas finansines korekcijas, o jos funkcija nagrinėjamos procedūros požiūriu apsiribojo (apsiriboja) jau nustatytų pažeidimų pagrindu apskaičiuotų sumų išskaičiavimu ar neskyrimu, t. y. pirmiau priimtų įgyvendinančios institucijos sprendimų vykdymu. Todėl, konstatavus, jog LVPA pagrįstai nustatė pareiškėjos padarytus pažeidimus, pagrįstai ir teisingai pritaikė pareiškėjai finansinę korekciją, darytina išvada, kad Ūkio ministerijos veiksmai priimant pareiškėjos skundžiamus Įsakymus Nr. 4-11 ir Nr. 4-12 pripažintini teisėtais ir pagrįstais.

87Atkreiptinas dėmesys, kad būtent Gimnazija, kaip Perkančioji organizacija, yra atsakinga už VPĮ nuostatų laikymąsi, todėl ta aplinkybė, kad faktiškai Pirkimo procedūras atliko pareiškėjos įgaliota Savivaldybės administracijos sudaryta komisija nagrinėjamu atveju nešalina pareiškėjos atsakomybės.

88Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

89Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

90Pareiškėjos Vilniaus Žirmūnų gimnazijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

91Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos Vilniaus Žirmūnų gimnazijos atstovui Edmundui... 3. atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros... 5. trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 6. trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 7. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovei... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 9. Vilniaus Žirmūnų gimnazija (toliau – ir pareiškėja, Gimnazija) su skundu... 10. Pareiškėja, nurodė, kad skundžiamais įsakymais dėl Lietuvos Respublikos... 11. Pareiškėja, nesutinka, kad du tiekėjai Vilniaus Žirmūnų gimnazijos... 12. Be to, pareiškėjos nuomone, Pirkimo sąlygų 18.6 ir 18.11 p. išdėstyti... 13. Gimnazijos teigimu, VPĮ 32 str. 3 d. įtvirtinta teisė remtis kitų ūkio... 14. Pažymėjo, kad rangos įmonės, neturinčios projektavimo atestatų ar... 15. Pareiškėja nesutinka, kad vykdant Pirkimą buvo pažeisti VPĮ 3 str. 1 d.... 16. Pareiškėja nesutinka, kad konkurso sąlygų priede „Techninė... 17. Dėl VPĮ 14 str. 2 d. pažeidimo pareiškėja nurodė, kad LVPA išvada, jog... 18. Pareiškėja taip pat nesutinka su nustatytu VPĮ 85 str. 2 d. ir Vilniaus... 19. Pareiškėjos teigimu, LVPA išvada, kad pareiškėja nepateikė dokumentų,... 20. Be to, pareiškėjos įsitikinimu, pritaikyta finansinė korekcija yra... 21. Atsakovė Ūkio ministerija atsiliepime (t. I, b. l. 79–82) į pareiškėjos... 22. Paaiškino, kad LVPA Ūkio ministerijai 2012 m. gruodžio 12 d. raštu Nr.... 23. Atkreipė dėmesį į tai, jog pagal PAFT 1881 p., Ūkio ministerija, kaip... 24. Akcentavo, kad Įsakymas Nr. 4-11 priimtas atsižvelgiant į LVPA Raštu... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (t. I, b. l. 100–107) į... 26. Pažymėjo, kad LAT 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje (civilinė byla Nr.... 27. LVPA taip pat mano, kad tai, jog nei vienas iš atmestų tiekėjų nepateikė... 28. LVPA taip pat nesutinka su pareiškėjos prieštaravimu dėl nustatyto VPĮ 3... 29. LVPA pabrėžė, kad VPĮ 25 str. 8 d. yra įtvirtintas draudimas techninėje... 30. LVPA pažymėjo, kad nesutinka ir su kitais pareiškėjos argumentais dėl... 31. Pažymėjo, kad Rekomendacijos įtvirtina, jog nustatytam pažeidimui, kuris... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 33. Finansų ministerijos nuomone, Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“... 36. Teismo posėdyje pareiškėjos Gimnazijos atstovas prašė skundą tenkinti,... 37. Teismo posėdyje atsakovės Ūkio ministerijos atstovė prašė skundą... 38. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atstovė prašė skundą... 39. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Savivaldybės administracijos... 40. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus vystymo... 41. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Finansų ministerijos atstovai... 42. Skundas atmestinas.... 43. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. sausio 8... 44. Nustatyta, kad Vilniaus Žirmūnų gimnazija yra projekto Nr.... 45. 2010 m. gruodžio 31 d. Gimnazija, Ūkio ministerija ir LVPA pasirašė... 46. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. spalio 5 d. raštu Nr.... 47. Ūkio ministerija, atsižvelgdama į minėtas LVPA išvadas, Įsakymu Nr. 4-11... 48. Atsakovas 2013 m. sausio 8 d. taip pat priėmė Įsakymą Nr. 4-12 (t. I, b. l.... 49. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos Projektui skirta parama buvo... 50. Dėl VPĮ 32 str. 3 d. ir 87 str. 1 d. pažeidimo ... 51. VPĮ 32 str. 3 d. nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas... 52. VPĮ 87 str. 1 d. nustatyta, kad parinkdama tiekėją, perkančioji... 53. Šių VPĮ nuostatų pažeidimas buvo konstatuotas dėl to, kad, pasak LVPA,... 54. Nustatyta, kad UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Avona“, grįsdamos savo... 55. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 21 p. buvo nustatyta, kad kiekvienas... 56. Dėl tiekėjų atitikimo Pirkimo dokumentų 18.11 p. reikalavimams Gimnazija... 57. Kaip minėta, Pirkimo dokumentuose tarp kitų tiekėjams keliamų... 58. Perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti ar tiekėjas yra... 59. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 60. Teismo nuomone, LVPA padarė teisingą išvadą, kad Pirkimo sąlygų 18.11 p.... 61. Atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės analogiškai suformuluotas kvalifikacinis... 62. Dėl VPĮ 3 str. 1 d. pažeidimo... 63. Pagal VPĮ 3 str. 1 d. perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant... 64. Nagrinėjamu atveju VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo... 65. Pažymėtina, kad skaidrumas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant... 66. Viešojo pirkimo procedūrų viešumas, kaip šių procedūrų skaidrumo... 67. Teismas atkreipia dėmesį, kad ir LAT 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų... 68. Nustatyta, kad Pirkimų sąlygų 18.8 p. buvo nustatytas kvalifikacinis... 69. Teismo nuomone, toks kvalifikacinio reikalavimo patikslinimas pakeitė... 70. Pažymėtina, kad VPĮ 27 str. 5 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai tikslinama... 71. Atsižvelgiant į nurodytus išaiškinimus, darytina išvada, kad pareiškėja,... 72. Dėl VPĮ 25 str. 2 d., 25 str. 3 d. 1 p. pažeidimo... 73. VPĮ 25 str. 2 d. nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti... 74. Pagal VPĮ 25 str. 3 d. 1 p. nepažeidžiant privalomų nacionalinių... 75. Minėtų nuostatų pažeidimas pareiškėjai buvo konstatuotas dėl to, kad... 76. Teismas pažymi, kad perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose... 77. Atkreiptinas dėmesys, kad nediskriminavimo principas suponuoja draudimą... 78. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Gimnazija,... 79. Teismas kritiškai vertina pareiškėjos argumentus, kad šis pažeidimas yra... 80. Dėl finansavimo sumažinimo... 81. Pagal PAFT 191 p., jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą,... 82. Nagrinėjamu atveju LVPA, vadovaudamasi PAFT 197 p., pagal kurį... 83. Nors nei Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, nei PAFT nėra... 84. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo pritaikyta finansinė korekcija pagal... 85. Pagal PAFT 198 p. ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos... 86. Vadovaujantis minėtomis teisės normomis, darytina išvada, kad Ūkio... 87. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent Gimnazija, kaip Perkančioji organizacija,... 88. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 89. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 90. Pareiškėjos Vilniaus Žirmūnų gimnazijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 91. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...