Byla AS-956-520/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Balsas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Balsas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (tretieji suinteresuoti asmenys – Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilnius town group“) dėl leidimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Balsas“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Departamentas) 2011 m. lapkričio 3 d. UAB „Vilnius town group“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-300 (toliau – ir TIPK leidimas).

7Pareiškėjas šioje administracinėje byloje pateikė prašymą taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai nagrinėti bet kokius UAB „Vilnius town group“ prašymus, pradėti ar tęsti bet kokias administracines procedūras, susijusias su skundžiamu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu ir UAB „Vilnius town group“ vykdoma statybinių atliekų surinkimo, vežimo, importo (eksporto) paruošimo šalinti ir naudoti, naudojimo, laikymo veikla valstybiniame žemės sklype (kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

8Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Pareiškėjo manymu, šiuo atveju būtina taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi Aplinkos apsaugos agentūra ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, prasidėjus teisminiam nagrinėjimui, siekia surinkti papildomus dokumentus, kurie turėjo būti pateikti prieš išduodant ginčijamą leidimą, t. y. parengti paviršinių nuotekų tvarkymo techninį projektą, sudaryti nuomos sutartį su žemės sklypo savininku. Departamentas nagrinėja UAB „Vilnius town group“ įvairius prašymus, susijusius su šiai įmonei išduotu leidimu.

9Pareiškėjas nurodė, kad iš Departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. liepos 24 d. patikrinimo akto matyti, jog UAB „Vilnius town group“ niekada neturėjo statybinių atliekų tvarkymo aikštelės paviršinių nuotekų tvarkymo projekto ir tik 2017 m. liepos 12 d. sudarė sutartį dėl tokio projekto parengimo. Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 12 d. iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gavo pranešimą, kad UAB „Vilnius town group“ pateikė atliekų tvarkymo aikštelės paviršinių nuotekų tvarkymo projektą. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, net ir prasidėjus teisminiams ginčams, ignoruodamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalį, nagrinėja UAB „Vilnius town group“ prašymus dėl ginčijamo leidimo.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Balsas“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė.

12Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais klausimais.

13Teismas konstatavo, kad pareiškėjo su prašymu pateikti dokumentai nepatvirtina pareiškėjo teiginio, jog Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, prasidėjus teisminiam ginčui, nesilaikydamas Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies, nagrinėja UAB „Vilnius town group“ prašymus dėl ginčijamo leidimo.

14Teismas iš Departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. liepos 25 d. rašto Nr. (38-14)-VR-1.7-5546 nustatė, kad pareiškėjas, dar prieš kreipdamasis į teismą, minėtai institucijai 2017 m. balandžio 28 d. pateikė pareiškimą ir prašymą dėl galimų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurių pagrindu Departamento Vilniaus miesto agentūra atliko UAB „Vilnius town group“ statybinių atliekų tvarkymo aikštelės, esančios ( - ), neplaninį teminį patikrinimą dėl išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų laikymosi ir jo nustatė, jog Bendrovė neturi statybos aikštelės paviršinių nuotekų tvarkymo techninio projekto, todėl Bendrovei pateikus projektą bus atliekamas naujas neplaninis patikrinimas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. (38-14)-VR-1.7-6833 patvirtina, kad pareiškėjas buvo informuotas, jog UAB „Vilnius town group“ pateikė minėtą paviršinių nuotekų tvarkymo projektą. Teismas iš šių aplinkybių nustatė, kad Departamentas, dar prieš prasidedant teisminiam procesui dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo, pagal pareiškėjo pranešimus atliko minėto leidimo sąlygų laikymosi neplaninį patikrinimą. UAB „Vilnius town group“ paviršinių nuotekų tvarkymo projektą Departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytas aplinkybes.

15Teismo vertinimu, teisminio bylos nagrinėjimo metu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimas nėra sustabdytas, todėl kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka privalo užtikrinti jo sąlygų laikymąsi, o aplinkybė, kad atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytas aplinkybes UAB „Vilnius town group“ Departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė paviršinių nuotekų tvarkymo projektą, nereiškia, jog Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, nesilaikydamas Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies, nagrinėja UAB „Vilnius town group“ prašymus dėl ginčijamo leidimo.

16Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad pareiškėjo prašyme nurodytas teiginys, jog Aplinkos apsaugos agentūra ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, prasidėjus teisminiam nagrinėjimui, siekia surinkti papildomus dokumentus, kurie turėjo būti pateikti prieš išduodant ginčijamą leidimą, t. y. sudaryti nuomos sutartį su žemės sklypo savininku, nėra pagrįstas jokiais faktiniais duomenimis. Be to, valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymas nepriskirtas nurodytų institucijų kompetencijai.

17III.

18Pareiškėjas UAB „Balsas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – uždrausti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai nagrinėti bet kokius UAB „Vilnius town group“ prašymus, pradėti ir tęsti bet kokias administracines procedūras, susijusias su UAB „Vilnius town group“ 2011 m. lapkričio 3 d. išduotu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. VR-4.7-V-02-300 ir UAB „Vilnius town group“ vykdoma statybinių atliekų surinkimo, vežimo, importo (eksporto) paruošimo šalinti ir naudoti, naudojimo, laikymo veikla valstybiniame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančiame ( - ), iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra ir UAB „Vilnius town group“, prasidėjus teisminiams ginčams, siekia surinkti papildomus dokumentus (parengti paviršinių nuotekų tvarkymo techninį projektą; sudaryti nuomos sutartį su žemės sklypo savininku, surinkti kitus dokumentus), kurie turėjo būti pateikti prieš išduodant ginčijamą leidimą.

202. Aplinkos apsaugos agentūra ir Departamento Vilniaus miesto agentūra skirtingai taiko tą pačią Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostatą, įpareigojančią sustabdyti administracinę procedūrą, pradėjus ginčą nagrinėti teisme. Aplinkos apsaugos agentūra sustabdė administracines procedūras, o Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, net ir prasidėjus teisminiams ginčams, ignoruodamas Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostatas, nagrinėja UAB „Vilnius town group“ prašymus dėl šiuo metu ginčijamo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (tai patvirtina Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. rugsėjo 12 d. raštas).

213. Teismo nurodyta aplinkybė, kad kontroliuojančios institucijos privalo užtikrinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų laikymąsi, nereiškia, jog suinteresuotiems asmenims galima sudaryti sąlygas pildyti galbūt neteisėtai išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą papildomais dokumentais ir informacija. Už atliekų tvarkymą atsakingos valstybės institucijos iš savo neteisėtų veiksmų negali gauti jokios naudos ar išvengti teisės aktuose numatytos atsakomybės.

224. Teismas nepagrįstai nurodė, kad valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo klausimas nėra Aplinkos apsaugos agentūros ar Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento kompetencijai priskirtas klausimas ir todėl tokios sutarties buvimas arba nebuvimas negali būti pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas buvo išduotas ir šiuo metu galioja, nors UAB „Vilnius town group“ neturi teisės naudotis žemės sklypu, esančiu ( - ). Departamentas, nepatikrinęs reikšmingų patikrinimui faktų apie ketinimus sudaryti naują valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, bet kokią UAB „Vilnius town group“ pateikiamą informaciją priima kaip pagrįstą ir teisingą.

23Atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Atsakovas paaiškina, kad Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje numatytas reglamentavimas yra imperatyvus, laikinai sureguliuojantis padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais, net neįrodinėjant didelės neatitaisomos žalos, todėl pareiškėjo prašymas teisiškai netikslingas, nes jau yra sureguliuotas galiojančiais teisės aktais. Prašymas uždrausti nagrinėti bet kokius kitus (t. y. visus) konkretaus jo nurodyto ūkio subjekto prašymus (pvz., pateikti informaciją) nepagrįstai (neproporcingai) pažeistų jo teisę gauti administracines paslaugas. Prašymas uždrausti atlikti aplinkosauginius patikrinimus prieštarauja viešajam interesui.

25Atsakovo įsitikinimu, atskirajame skunde nurodytos faktinės aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. 2017 metais UAB „Vilnius town group“ į atsakovą nei karto nesikreipė su prašymais, taip pat nebuvo vykdomos susijusios su ja administracinės procedūros. Atskirajame skunde nurodytas paviršinių nuotekų tvarkymo techninis projektas pateiktas patikrinimo metu, tačiau jis neturėjo būti teikiamas 2011 metais, išduodant leidimą, kaip teigia pareiškėjas. Ginčytinas teisinis santykis – leidimo išdavimas – yra pasibaigęs, ir laikinai jį sureguliuoti nėra net teorinių prielaidų.

26Atsakovas pažymi, kad jeigu pareiškėjas mano, jog atsakovo ar Aplinkos apsaugos agentūros vykdomos administracinės procedūros ar prašymų nagrinėjimas pažeidžia teisės aktus ir pareiškėjo teises, jis turėtų skųsti konkrečių viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų, veikimo / neveikimo teisėtumą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimui įvykdyti nedarančių apribojimų atsakovui taikymas pažeistų ekonomiškumo principą, todėl būtų neteisėtas. Prašomos reikalavimo priemonės turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Pareiškėjo prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė paneigtų UAB „Vilnius town group“ teisę kreiptis į atsakingą instituciją su prašymais gauti administracines paslaugas ir varžytų asmens teises akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad pareiškėjas, kuriam tenka prievolė pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir tokios priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Pareiškėjas tikėtinai nepagrindė reikalavimo pagrįstumo ir tuo aspektu, jog būtent dabartinėje situacijoje nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, ateityje dar gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, susijusi su UAB „Vilnius town group“ prašymų nagrinėjimu, ir administracinės procedūros, susijusios su UAB „Vilnius town group“ ginčijamu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu, atlikimu, ir, kad būtent laikinas UAB „Vilnius town group“ prašymų nenagrinėjimas, administracinės procedūros, susijusios su UAB „Vilnius town group“ ginčijamu leidimu, neatlikimas užkirstų kelią tokiai žalai atsirasti.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad aplinkybės, jog UAB „Vilnius town group“ administracinės bylos nagrinėjimo metu papildomai kreipiasi į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūrą, o minėtos institucijos nagrinėja jų pateiktus prašymus, nelaikytinos kaip trukdančios nagrinėti šią administracinę bylą. Asmenys (įmonės) turi teisę kreiptis į valstybines institucijas, o pastarosios, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes (teisminis procesas), turi parengti atitinkamus atsakymus.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad UAB „Vilnius town group“ negalėjo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, nes jo išdavimo metu neturėjo jokios žemės sklypo valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisės. Vilniaus apskrities viršininko administracija yra sudariusi tik 2001 m. lapkričio 8 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ), kuria, be kita ko, išnuomojo UAB „Lietmedis“ žemės sklypą, esantį ( - ), o kitų žemės sklypo nuomos (pardavimo) sutarčių valstybinės žemės patikėtinis nesudarė, taip pat nedavė jokių sutikimų žemės sklypo subnuomai pagal minėtą sutartį.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Balsas“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

36Šioje byloje pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai nagrinėti bet kokius trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilnius town group“ prašymus, pradėti ir tęsti bet kokias administracines procedūras, susijusias su UAB „Vilnius town group“ 2011 m. lapkričio 3 d. išduotu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. VR-4.7-V-02-300 ir UAB „Vilnius town group“ vykdoma statybinių atliekų surinkimo, vežimo, importo (eksporto) paruošimo šalinti ir naudoti, naudojimo, laikymo veikla valstybiniame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančiame ( - ), iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Pareiškėjas yra nurodęs, kad prašo taikyti šią reikalavimo užtikrinimo priemonę dėl to, kad šiuo konkrečiu atveju būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinu TIPK leidimu ir su tuo susijusiais teisiniais santykiais.

37Primintina, kad pareiškėjas skunde yra pareiškęs tik reikalavimą panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. lapkričio 3 d. UAB „Vilnius town group“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-300, o tai reiškia, kad šioje administracinėje byloje nagrinėjamas tik šio TIPK leidimo pagrįstumas ir teisėtumas ir būtent dėl šio reikalavimo užtikrinimo pareiškėjas prašė taikyti minėtą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

38Pareiškėjas, prašydamas taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (draudimą atlikti tam tikrus veiksmus), akcentavo atsakovo Departamento Vilniaus apsaugos agentūros atsiliepime į skundą nurodytas aplinkybes, kad išduodant TIPK leidimą nebuvo padaryta jokių teisės aktų pažeidimų, kad teikiant paraišką nebuvo pridėtas techninis projektas, o 2017 m. liepos 24 d. atliekant UAB „Vilnius town group“ neplaninį patikrinimą nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, tačiau Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos byloje nurodė, kad UAB „Vilnius town group“ negalėjo gauti TIPK leidimo, nes jo išdavimo metu neturėjo jokios žemės sklypo valdymo (naudojimo) teisės. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad iš pareiškėjo ir institucijų susirašinėjimo matyti, jog prasidėjus teisminiam nagrinėjimui siekiama surinkti papildomus dokumentus (parengti paviršinių nuotekų tvarkymo techninį projektą; sudaryti nuomos sutartį su žemės sklypo savininku), kurie turėjo būti pateikti prieš išduodant ginčijamą TIPK leidimą.

39Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, kad minėtas jo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę privalėjo būti tenkintas, kitų proceso dalyvių byloje teikiamus atsikirtimus į atskirąjį skundą, bei tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, jog pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

40Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

41Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina, kad administracinėje byloje gali būti taikomos tik tokios užtikrinimo priemonės, kurios yra reikalingos tam, jog būtų užtikrintas byloje pareikštas konkretus reikalavimas (-ai), o ne tam, kad būtų sprendžiami ir užtikrinami apskritai tarp proceso šalių susiklostę teisiniai santykiai.

42Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, siekia, kad būtų laikinai sureguliuota padėtis, susijusi su ginčytinu TIPK leidimu ir su tuo susijusiais teisiniais santykiais, tai šiuo aspektu pažymėtina, kad pareiškėjas pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį turi nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus, kad nesiėmus jo nurodomos užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant užtikrinimo priemonės taikymo klausimą, kai siekiama laikinai sureguliuoti situaciją, laikomasi nuostatos, kad pareiškėjas taip pat turi įrodyti būtiną reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygą, t. y. kad nesiėmus užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (žr., pvz., 2017 m. spalio 25 d. nutartis administracinėse bylose Nr. AS-917-552/2017 ir Nr. eAS-924-552/2017).

43Pažymėtina, jog Aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo projekto bei Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo projekto“ nurodyta, kad atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. rekomendacijas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo administraciniame procese Nr. (89)8, ABTĮ projekto 70 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Be to, siūloma įtvirtinti nuostatą, numatytą Vokietijos Federacinės Respublikos administracinių bylų teisenos kodekse – reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Ši nuostata suteiktų teisę teismui užtikrinti asmenų teisių apsaugą, sureguliuoti proceso šalių interesų pusiausvyrą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., teismo įpareigojimas pašalinti duomenis iš registro, kol nėra išspręstas ginčas). Tai, be kita ko, reiškia, kad net jei administracinis aktas yra įvykdytas, teismas galėtų pritaikyti tokias reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios laikinai sureguliuotų ginčo padėtį ir grąžintų viską į anksčiau (iki administracinio akto įvykdymo) buvusią situaciją.

44Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. rekomendacijoje Nr. R (89)8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ įtvirtintas principas, kad teismas, spręsdamas dėl laikinosios apsaugos skyrimo (reikalavimo užtikrinimo priemonės), atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes ir interesus, ir laikinosios apsaugos priemonės (reikalavimo užtikrinimo priemonės) gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas padarytų didelę žalą, kurią sunkiai būtų galima atlyginti, ir jei yra pakankamai svarių akto neteisėtumo įrodymų. Taip pat yra įtvirtintas principas, kuriuo siekiama užtikrinti labiausiai įmanomą laikinųjų apsaugos priemonių (reikalavimo užtikrinimo priemonių) lankstumą, kad asmenys būtų apsaugoti nuo neįmanomų atšaukti veiksmų ar skuboto asmens teisinės padėties apsunkinimo.

45Apibendrinant konstatuotina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais, tik esant pateiktiems įrodymams, jog yra būtinybė užtikrinti asmenų teisių apsaugą, sureguliuoti proceso šalių interesų pusiausvyrą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, egzistuoja rizika, jog pareiškėjo teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės, kad atsižvelgiant į susiklosčiusius teisinius santykius būtų išvengta didelės žalos (nuostolių).

46Pareiškėjas, teikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nenurodė jokių aplinkybių ir neteikė įrodymų, kad nesiėmus šios užtikrinimo priemonės jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kad jo teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės, todėl toks pareiškėjo prašymas negalėjo būti tenkintas.

47Be to, įvertinus pareiškėjo šioje byloje inicijuotą ginčą ir pareikštą skundo reikalavimą, darytina išvada, kad pareiškėjo prašoma taikyti užtikrinimo priemonė nėra susijusi su pareikštu reikalavimu, t. y. prašoma taikyti užtikrinimo priemonė yra susijusi su teisiniais santykiais, kurie yra susiklostę jau po TIPK leidimo išdavimo (2017 metais atliktu UAB „Vilnius town group“ neplaniniu patikrinimu ir administracinių procedūrų vykdymu, Departamento Vilniaus miesto agentūros pateiktais atsakymais pareiškėjui), bei įrodinėjimu teismo procese, nagrinėjant pareiškėjo skundą. Pažymėtina, kad proceso šalims negali būti užkirstas kelias teikti įrodymus arba apribotos galimybės teikti įrodymus administracinėje byloje, nes proceso šalys turi įrodyti tiek savo reikalavimus, tiek savo atsikirtimus į pareikštus reikalavimus (ABTĮ 56 str. 4 d.).

48Akcentuotina, kad pareiškėjas ir atskirajame skunde nenurodo jokių teisiškai pagrįstų aplinkybių, jog jo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemone būtų apsaugotos pareiškėjo teisės, sureguliuota proceso šalių interesų pusiausvyra ir pan., o nesiėmus šios užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (patirti dideli nuostoliai).

49Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjo nurodytas aplinkybes prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir taikė ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti dėl atskirajame skunde nurodytų motyvų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Balsas“ atskirąjį skundą atmesti.

52Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), Dalios... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Balsas“... 7. Pareiškėjas šioje administracinėje byloje pateikė prašymą taikyti... 8. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo,... 9. Pareiškėjas nurodė, kad iš Departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m.... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi... 12. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad reikalavimas... 13. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo su prašymu pateikti dokumentai... 14. Teismas iš Departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. liepos 25 d. rašto... 15. Teismo vertinimu, teisminio bylos nagrinėjimo metu taršos integruotos... 16. Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad pareiškėjo prašyme nurodytas... 17. III.... 18. Pareiškėjas UAB „Balsas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 19. 1. Teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjo nurodytų... 20. 2. Aplinkos apsaugos agentūra ir Departamento Vilniaus miesto agentūra... 21. 3. Teismo nurodyta aplinkybė, kad kontroliuojančios institucijos privalo... 22. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad valstybinės žemės nuomos sutarties... 23. Atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į... 24. Atsakovas paaiškina, kad Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5... 25. Atsakovo įsitikinimu, atskirajame skunde nurodytos faktinės aplinkybės taip... 26. Atsakovas pažymi, kad jeigu pareiškėjas mano, jog atsakovo ar Aplinkos... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad reikalavimo užtikrinimo... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad pareiškėjas, kuriam tenka... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad aplinkybės, jog UAB „Vilnius... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad UAB „Vilnius town group“... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 36. Šioje byloje pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 37. Primintina, kad pareiškėjas skunde yra pareiškęs tik reikalavimą... 38. Pareiškėjas, prašydamas taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte... 39. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, kad... 40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą... 41. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 42. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo... 43. Pažymėtina, jog Aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos... 44. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. rekomendacijoje Nr. R... 45. Apibendrinant konstatuotina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos... 46. Pareiškėjas, teikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti... 47. Be to, įvertinus pareiškėjo šioje byloje inicijuotą ginčą ir pareikštą... 48. Akcentuotina, kad pareiškėjas ir atskirajame skunde nenurodo jokių... 49. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 51. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Balsas“ atskirąjį skundą... 52. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį palikti... 53. Nutartis neskundžiama....