Byla eA2-16968-965/2015
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo N. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-7051-618/2015 pagal ieškovės UAB „Soscredit“ ieškinį atsakovui N. B. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-02 sprendimu už akių civilinėje byloje

3Nr. 2-7051-618/2015 patenkino ieškovės UAB „Soscredit“ ieškinį ir nusprendė iškeldinti atsakovą N. B. su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovei UAB „Soscredit“ nuosavybės teise prilausančio buto, esančio adresu ( - ).

4Teisme priimtas pareiškėjo N. B. prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriuo jis prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-7051-618/2015. Nurodo, kad teismas sprendimą byloje priėmė neišklausęs atsakovo argumentų, nesudaręs galimybės pateikti bylai reikšmingų įrodymų, netinkamai pritaikęs teisės normas ir padaręs teisės taikymo klaidą, t.y. vadovaudamasis CK 6.611 straipsnio nuostatomis, nusprendė iškeldinti atsakovą iš buto. Teismas taip pat neatskleidė bylos emės bei nežinojo tikrųjų buto įsigijimo aplinkybių. Nurodė, jog 2012-05-11 tarp šalių buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis, išpirkimo terminas nustatytas iki 2017-05-11. 2014-03-21 nuomos sutartis buvo sudaryta nepasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai, nesąžiningai pasinaudojus tuo, kad atsakovas sirgo, piktnaudžiavo alkoholiu ir gydėsi VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento Švėkšnos ligoninėje, todėl negalėjo suprasti jam pateikiamų pasirašyti sutarčių esmės ir teisinių paskemių. Atsakovas iš to laikotarpio ne viską atsimena, tame tarpe ir nuomos sutarties sudarymo aplinkybių, todėl planuoja ginčyti šį tariamą sandorį.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Soscredit“ atsiliepime į pareiškimą su juo visiškai nesutiko, prašė netenkinti. Nurodė, kad atsakovas savo prašyme nagrinėdamas išperkamosios nuomos sudarymo bei vykdymo aplinkybes išeina už pareikšto reiaklavimo ribų, kadangi ieškinys buvo reiškiamas tik sudarytos nuomos sutarties pagrindu. Nurodė, jog 2015-05-11 sudaryta išperkamosios nuomos sutartis buvo nutraukta, o atsakovui suteikta galimybė toliau naudotis turtu sudarius 2014-03-21 nuomos sutartį. Nuomos sutartis nėra nuginčyta, nėra pripažinta negaliojančia, todėl jos sąlygos šalims yra privalomos. Be to, atsakovas ne tik, kad yra skolingas už 8 mėnesius nuomos mokesčio, kuo pažeidė savo įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, tačiau nuomos sutartis pasibaigė 2015-04-01 ir nebuvo pratęsta. Atsakovas jokių teisių į šią gyvenamąją patalpą nebeturi, neturi teisės gyventi iešovui nuosavybės teise priklausančiame bute, todėl teismo sprendimas atsakovą iškeldinti yra teisėtas ir pagrįstas.

6Prašymas netenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas, kurio tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai (nutartys) nepažeidžia įstatymais saugomų asmens teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). CPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma proceso atnaujinimo pagrindas. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M.; bylos Nr. 3K-3-303/2007).

8Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą, tai yra, kai procesas atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, įstatyme neatskleidžiama, ši sąvoka yra vertinamoji. Dėl to, ar pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta teisės normos taikymo klaida yra aiški ir ar tai yra proceso atnaujinimo pagrindas, sprendžia prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jos netinkamas taikymas. Kartu pažymėtina, kad klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą ir nepagrįstą bei yra pagrindas tą sprendimą (nutartį) pakeisti ar panaikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-01-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-28 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2005).

9Pareiškėjas nurodo, jog teismas priimdamas sprendimą iškeldinti atsakovą iš buto, esančio ( - ), vadovaudamasis CK 6.611 straipsniu, padarė teisės taikymo klaidą, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą. Įvertinus civilinės bylos medžiagą nustatyta, jog ieškovė kreipėsi į teismą dėl atsakovo iškeldinimo iš jai nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), kadangi jau daugiau kaip 8 mėnesius atsakovas nemoka 2014-03-21 nuomos sutartimi sutarto nuomos mokesčio. Teismas 2015-07-02 sprendimu už akių nustatęs, jog ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai yra pagrįsti, jog 2014-03-21 nuomos sutartis buvo nutraukta atsakovui pažeidus nuomos sutarties sąlygas, pagrįstai vadovavosi gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaigą reglamentuojančiomis teisės normomis, o konkrečiai - CK 6.611 straipsnio nuostata, numatančia, jei nuomininkas (šiuo atveju atsakovas) nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pareiškėjas savo pareiškimą grindžia tuo, kad 2014-03-21 nuomos sutartis buvo sudaryta nepasibaigus 2012-05-11 išperkamosios nuomos sutarties galiojimui, be to, 2014-03-21 nuomos sutartis sudaryta prieš atsakovo valią, ieškovo nesąžiningais veiksmais. Jokių duomenų, kad 2014-03-21 nuomos sutartis būtų pripažinta negaliojančia ar niekine, pareiškėjas nepateikė, todėl ji turi įstatymo galią ją pasirašiusioms šalims, tame tarpe ir atsakovui. Pareiškėjas turi teisę, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, reikšti savarankišką ieškinį dėl paminėtų sutarčių galiojimo. Pareiškėjas nepateikė ir tokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog 2014-03-21 nuomos sutarties sąlygų jis nepažeidė, o ją vykdė tinkamai.

10Pareiškėjas taip pat nurodo, jog teismas sprendimą byloje priėmė neišklausęs atsakovo argumentų, nesudaręs galimybės pateikti bylai reikšmingų įrodymų. Su tokiais pareiškėjo teiginiais nėra pagrindo sutikti, kadangi pareiškėjas apie bylą buvo informuotas įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), jam buvo nustatytas terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, tačiau atsakovas šia teise nepasinaudojo.

11Pažymėtina, jog kitos pareiškėjo pareiškime nurodomos aplinkybės – santykiai tarp jo ir ieškovės, sutarčių sudarymo aplinkybės, šioje byloje neturi reikšmės, nes yra išeinančios už ieškinio reikalavimo ribų.

12Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3-K3-282/2012 kt.). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnis) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2013).

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, įvertinus šalių argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustačius pagrindų procesui atnaujinti, pareiškėjo N. B. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-7051-618/2015 netenkintinas.

14Atmetus prašymą atnaujinti procesą, panaikintinos 2015-11-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsniu, 290 - 291 straipsniais teismas,

Nutarė

16prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

17Panaikinti 2015-11-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0010/15/03407 sustabdymą.

18Įsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai