Byla 2-695-368/2014
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės valstybinės įmonės (toliau VĮ) „Šiaulių regiono keliai“ ieškinį atsakovei Joniškio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims viešajai įstaigai (toliau VšĮ) „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) A. Ž. ir Ko, UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Hidrotechniniai statiniai“, UAB „Trotas“, UAB „Plungės lagūna“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prašo: 1) panaikinti 2014 m. sausio 28 d. atsakovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos sprendimą Nr. (11.4) VS-97, kuriuo ieškovės kvalifikacija buvo pripažinta neatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 2) pripažinti neteisėtu atsakovės 2014-01-29 sprendimą Nr. 5-89 (7.24) atmesti ieškovės 2014-01-29 pretenziją „Dėl supaprastinto atviro konkurso“; 3) sugrąžinti ieškovės pasiūlymą į supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-018), Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcijos darbų atlikimas“ pasiūlymų eilę; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, 2–3 b. l.). Nurodė, kad 2013-01-21 kartu su subrangovu VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ pateikė pasiūlymą konkursui, tačiau 2014-01-28 perkančioji organizacija (toliau PO) informavo, jog pasiūlymas buvo atmestas, nes subrangovas turi įsiskolinimą Valstybinio socialinio drausimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau VSDFV). Pažymi, kad nedelsiant, t. y. 2014-01-29, pateikė PO pretenziją ir pažymą, parodančią, jog vokų atplėšimo dieną subrangovas įsiskolinimo VSDFV neturėjo, tačiau atsakovė pretenziją nepagrįstai atmetė.

4Atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti (2 tomas, 12–14 b. l.). Teigia, kad ieškovė su pasiūlymu pateikė duomenis, jog subrangovas yra skolingas VSDFV ir PO neprivalėjo papildomai tikrinti, ar subrangovas yra skolingas VSDFV.

5Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko, UAB, prašo bylą spręsti teismo nuožiūra (3 tomas, 9–10 b. l.).

6Ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-018), Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcijos darbų atlikimas“ (2 tomas, 40–46 b. l.).

92014-01-20–2014-01-21 atsakovė gavo tiekėjų pasiūlymus, tarp jų: ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pasiūlymą (2 tomas, 75–76 b. l.)

102014-01-28 atsakovės viešųjų pirkimų komisija nutarė atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų (pirkimo sąlygų 3.6.1 p.), nes subrangovas VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ skolinga VSDFV (2 tomas, 85–86 b. l.), ir apie tai buvo informuota ieškovė (2 tomas, 87 b. l.).

112014-01-29 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, prašydama įvertinti, ar VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ konkurso (vokų atplėšimo) dieną atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir atsižvelgti į tai, jog skolos VSDFV nebuvo, bei pridėjo VSDFV duomenis (2 tomas, 108–111 b. l.).

122014-02-05 atsakovės viešųjų pirkimų komisija nutarė atmesti ieškovės pretenziją (2 tomas, 112–114 b. l.).

13Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

14Iš konkurso sąlygų 3.6.1 punkto matyti, kad pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai) turi atitikti šių konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 1–6 eilutėse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (2 tomas, 43 b. l.).

15Pagal 3.1 punkto 1 lentelės 6 eilutėse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus (2 tomas, 42 b. l.). Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai – VSDFV teritorinių skyrių ir kitų VSDF įstaigų, susijusių su VSDF administravimu, ar VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė PO, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

162014-01-20–2014-01-21 atsakovė gavo tiekėjų pasiūlymus, tarp jų: ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pasiūlymą (2 tomas, 75–76 b. l.). Iš ieškovės pasiūlymo matyti, kad, VĮ Registrų centro 2014-01-10 duomenimis, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2014-01-07 buvo skolinga VSDFV (2 tomas, 155 b. l.).

17Pažymėtina, kad kartu su 2014-01-29 pretenzija ieškovė pateikė VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-01-13 pažymą, pagal kurią VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2014-01-13 nebuvo skolinga VSDF biudžetui (2 tomas, 111 b. l.), taip pat pateikė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ skolų „Sodrai“ detalizaciją, iš kurios matyti, jog nuo 2013-12-19 įstaiga (subrangovas) turėjo 2,95 Lt socialinio draudimo skolą, o nuo 2014-01-14 iki pažymos suformavimo momento (2014-01-29) socialinio draudimo įsiskolinimo neturėjo (2 tomas, 110 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Šiaulių apygardos teismui paprašius VSDFV Vilniaus skyrių pateikti papildomą informaciją apie VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2,95 Lt socialinio draudimo skolą (2 tomas, 231 b. l.), VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsakymą, jog 2013-12-19 buvo patvirtinta programiniu būdu apskaičiuotų 3,15 Lt delspinigių ataskaita už pavėluotą VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ valstybinio socialinio draudimo (toliau VSD) įmokų mokėjimą. Įvertinus naujai apskaičiuotus 3,15 Lt delspinigius ir VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 0,20 Lt VSD įmokų permoką, 2013-12-19 susidarė 2,95 Lt delspinigių įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Minėtą įsiskolinimą VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ sumokėjo 2014-01-10 (3 tomas, 13 b. l.).

18VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad PO pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl PO veiksmų, atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu (VPĮ 33 str. 2 d. 5 p.), teisėtumo, išaiškino, kad, kai PO nustato VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą pasiūlymų atmetimo pagrindą, ji, neatsižvelgdama į pirkimo sąlygose įvirtintą pažymos apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu išdavimo datą, ankstesnę už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, kilus ar jai sukėlus abejonių, bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, gali vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį tokio periodo, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis (t. y., nuo šios pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento), bei dėl to priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).

20Pažymėtina, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Taigi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Atsižvelgęs inter alia į tokį reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai pobūdį, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, PO pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

21Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda PO patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai dėl PO sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar PO tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita PO prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

22Minėta, kad ieškovė, 2014-01-29 pateikdama atsakovei pretenziją, kartu pateikė duomenis, patvirtinančius, jog VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2014-01-13 nebuvo skolinga VSDF biudžetui, o socialinio draudimo skolą sudarė mažavertė 2,95 Lt suma, todėl atsakovė, siekdama tinkamai ir objektyviai įvertinti tiekėją, teismo vertinimu, privalėjo ištirti ir įvertinti, ar subrangovas VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ pasiūlymo pateikimo dieną (2014-01-21) buvo neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat įvertinti, ar 2,95 Lt socialinio draudimo skola gali turėti įtakos ieškovės (jos subrangovo) ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumui teikti tinkamas, kokybiškas ir kvalifikuotas konkurso būdu perkamas paslaugas.

23Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas iš esmės analogiškoje savo teisine problematika civilinėje byloje, kurioje buvo analizuojama situaciją, kai tiekėjas turėjo 1,12 Lt įsiskolinimą VSDFV biudžetui, išaiškino, jog 1,12 Lt dydžio įsiskolinimas nelemia tekėjo ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo teikti tinkamas, kokybiškas, konkurso būdu perkamas prekes. Nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta draudėjo sąvoka – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta valstybinio socialinio draudimo įmokos sąvoka – tai apdraustųjų asmenų ir (arba) jų draudėjų mokamos įstatymų nustatyto dydžio įmokos. Socialinio draudimo įstatyme įtvirtintas socialinio draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas, mokant kiekvieną mėnesį (iki to mėnesio 15 dienos) už praėjusį iki mokėjimo mėnesį apskaičiuotas įmokų sumas (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 2 d.). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, 67 punktą visiems draudėjams, pavėlavusiems sumokėti socialinio draudimo įmokas, skaičiuojami delspinigiai, kurių dydį nustato finansų ministras. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti socialinio draudimo įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau kaip 180 dienų nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Konstatavo, kad prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-807/2014).

24Akivaizdu, kad 2,95 Lt VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ įsiskolinimas, kurį sudarė ne socialinio draudimo įmokos, o delspinigiai už pavėluotą VSD įmokų mokėjimą, negali būti vertinamas formaliai ir prilyginamas prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas nevykdymui.

25Kitoje savo faktinėmis aplinkybėmis panašioje civilinėje byloje Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad PO veiksmai, kuriais ji tiekėjo kvalifikaciją vertino formaliai vien remiantis pirminiais duomenimis apie 0,41 Lt dydžio įsiskolinimą VSDF biudžetui, bei tinkamai neįvertinus kitų duomenų, patvirtinančių ūkio subjekto grupės pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, taip pat duomenų, patvirtinančių, jog minėtas įsiskolinimas jau iki pirmos pretenzijos pateikimo dienos buvo padengtas, laikytini pažeidžiančiais VPĮ nuostatas ir principus bei nesudaro pagrindo išvadai, jog 0,41 Lt dydžio įsiskolinimas lemia tiekėjo ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo teikti tinkamas, kokybiškas, kvalifikuotas, konkurso būdu perkamas paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1986/2013).

26Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką ir šios bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė, neįvertinusi ieškovės su pretenzija pateiktų dokumentų, pagal kuriuos VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ socialinio draudimo skola buvo padengta žymiai anksčiau nei buvo pateiktas pasiūlymas, neįvertinusi šios skolos sumos, jos įtakos ieškovės ir pasitelkto subrangovo pajėgumui teikti tinkamas, kokybiškas, konkurso būdu perkamas prekes, neįvertinusi skolos sandaros, pernelyg formaliai taikė VPĮ nuostatas ir pirkimo sąlygas, todėl atsakovės 2014 m. sausio 28 d. sprendimas, kuriuo ieškovės kvalifikacija buvo pripažinta neatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, naikintinas ab initio.

27Nors, ieškovė ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu atsakovės 2014-01-29 sprendimą Nr. 5-89 (7.24) atmesti ieškovės 2014-01-29 pretenziją „Dėl supaprastinto atviro konkurso“, teismas pažymi, kad ieškovės pretenzija buvo atmesta atsakovės 2014-02-05, o ne 2014-01-29 sprendimu (2 tomas, 112–114 b. l.), tačiau šis rašymo apsirikimas nelaikytinas esminiu, ir teismas, įvertindamas šios bylos kategoriją – ginčas susijęs su viešuoju interesu, ir ieškovės ieškinio turinį, iš kurio yra aiškus ieškovės siekis, sprendžia, jog ieškovė siekė, kad būtų panaikintas atsakovės 2014-02-05 sprendimas, todėl šis sprendimas naikintinas.

28Konstatavęs PO sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pretenziją neteisėtumą ir šiuos sprendimus panaikinus, teismas sprendžia, kad ginčo šalys grąžintinos į padėtį, buvusią prieš pažeidimą.

29Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai PO sprendimas yra pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje PO, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ.

30Konstatavus, kad PO netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, t. y. pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, PO vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų. Negrąžinti šalių į pirminę padėtį, bet pripažinti visą konkursą negaliojančiu galima tik tada, kai PO neteisėti veiksmai atlikti nustatant pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

31Nors ieškovės ieškinys buvo tenkintas iš dalies, iš esmės ieškovės siekis ir ieškinio dalykas buvo patenkintas visa apimtimi, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 1000 Lt žyminis mokestis, sumokėtas teismui už pateiktą ieškinį (CPK 79 str. 1 d., 93 str.) (1 tomas, 4 b. l.).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

33Ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ieškinį tenkinti iš dalies.

34Panaikinti atsakovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 28 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pasiūlymas, ir 2014 m. vasario 5 d. sprendimą, kuriuo netenkinta ieškovės 2014 m. sausio 29 d. pretenzija.

35Grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 28 d. sprendimo priėmimą.

36Priteisti ieškovei VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 144082929) iš atsakovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 288712070) 1000 Lt žyminį mokestį už ieškinio pateikimą.

37Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prašo: 1) panaikinti 2014 m.... 4. Atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį... 5. Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko, UAB, prašo bylą spręsti teismo nuožiūra (3... 6. Ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija... 9. 2014-01-20–2014-01-21 atsakovė gavo tiekėjų pasiūlymus, tarp jų:... 10. 2014-01-28 atsakovės viešųjų pirkimų komisija nutarė atmesti ieškovės... 11. 2014-01-29 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, prašydama įvertinti, ar... 12. 2014-02-05 atsakovės viešųjų pirkimų komisija nutarė atmesti ieškovės... 13. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 14. Iš konkurso sąlygų 3.6.1 punkto matyti, kad pasitelkiami subtiekėjai... 15. Pagal 3.1 punkto 1 lentelės 6 eilutėse nustatytus kvalifikacinius... 16. 2014-01-20–2014-01-21 atsakovė gavo tiekėjų pasiūlymus, tarp jų:... 17. Pažymėtina, kad kartu su 2014-01-29 pretenzija ieškovė pateikė VSDFV... 18. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad PO pirkimo dokumentuose... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl PO veiksmų,... 20. Pažymėtina, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir... 21. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra... 22. Minėta, kad ieškovė, 2014-01-29 pateikdama atsakovei pretenziją, kartu... 23. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas iš esmės... 24. Akivaizdu, kad 2,95 Lt VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“... 25. Kitoje savo faktinėmis aplinkybėmis panašioje civilinėje byloje Lietuvos... 26. Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą, teismų... 27. Nors, ieškovė ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu atsakovės 2014-01-29... 28. Konstatavęs PO sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pretenziją... 29. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai PO... 30. Konstatavus, kad PO netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančią pareigą,... 31. Nors ieškovės ieškinys buvo tenkintas iš dalies, iš esmės ieškovės... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. Ieškovės VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Panaikinti atsakovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014 m.... 35. Grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos... 36. Priteisti ieškovei VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 144082929) iš... 37. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...