Byla 1A-148-135-2013
Dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nuosprendžio, kuriuo E. A. pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 302 str. 1 d., ir nubaustas 30 MGL (3 900 Lt) dydžio bauda

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Zalagos, teisėjų Vaclovo Iždono, Gražvydo Poškaus, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Misevičiui, nuteistajam E. A., jo gynėjai adv. Eugenijai Povilaitienei, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. N., jo atstovui adv. Egidijui Morkūnui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. A. ir nukentėjusiojo V. N. apeliacinius skundus dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nuosprendžio, kuriuo E. A. pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 302 str. 1 d., ir nubaustas 30 MGL (3 900 Lt) dydžio bauda.

3Nuosprendžiu iš dalies patenkintas nukentėjusiojo V. N. civilinis ieškinys ir iš E. A. priteista 1500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų) turtinės žalos ir 500 Lt (penki šimtai litų) neturtinės žalos.

4Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

5E. A. nuteistas už tai, kad nuo 2008-12-09 laikė ir gabeno fizinio asmens dokumentą neturėdamas teisėto pagrindo, o būtent 2008-05-06 UAB „( - )“ direktoriaus J. Č. įsakymu paskirtas statinio, t. y. V. N. statomo namo, kuris yra Šiaulių r., Bubių k., Šilojų g. 44, statybos techniniu prižiūrėtoju, ir iš V. N. 2008-05-07 statybvietėje gavęs šio namo statybos darbų žurnalą, t. y. oficialų privalomąjį statybos darbų vykdymo dokumentą, numatytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 231, 2005-07-15 įsakymo Nr. Dl-371 redakcija patvirtintame statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše, po to 2008-12-08 įsakymu išleistas atostogų, o nuo 2008-12-29 visiškai atleistas iš darbo UAB „( - )“ ir nebevykdydamas šio namo statybos techninio prižiūrėtojo pareigų bei turėdamas pareigą grąžinti šį statybos darbų žurnalą, nuo 2008-12-09 negrąžindamas šio žurnalo namo savininkui, taip, neturėdamas teisėto pagrindo, tiksliai nenustatytoje vietoje laikė šį fizinio asmens V. N. dokumentą – statybos darbų žurnalą bei 2009 m. kovo mėnesį, tiksliai nenustatytomis dienomis gabeno į statomą namą, adresu: (duomenys neskelbtini), į UAB „( - )“ „( - ), ir į UAB „( - )“, „( - ).

6Apeliaciniu skundu nuteistasis E. A. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nuosprendį ir priimti jį išteisinantį nuosprendį.

7Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas jį kaltu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, kadangi pripažino kaltu dėl veikos, kurios jis nepadarė. Nurodo, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias fizinio asmens dokumento ir tokio dokumento laikymo ir gabenimo sąvokas ir neteisingai kvalifikavo faktines aplinkybes.

8Nurodo, kad Statybos darbų žurnalo formą nustato LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (2005-07-15 įsakymo Nr. Dl-371 redakcija) patvirtintas Statybos darbo žurnalo pildymo tvarkos aprašas, ir tai yra knyga, kuri yra neribotai parduodama kanceliarinių prekių parduotuvėje, kaip ir dauguma oficialių blankų. Apelianto nuomone, nusikaltimo objektais jie netampa net tada, kai yra pakeičiami kokie nors šių blankų rekvizitai, o oficialiais dokumentais jie tampa tik dėl įrašų juose padarymo. Teigia, kad įstatymas pripažįsta dokumentą oficialiu ne dėl jo formos, o dėl turinio – dėl įrašo, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba valstybei teisiškai reikšmingus padarinius.

9Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodyta, kad V. N. tokį oficialų dokumentą – statybos žurnalą – turėjo. Nurodo, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklaustas teisme V. N. pripažino, kad iki statybos pradžios žurnalo jis nebuvo užvedęs, prieš sudarant su UAB „( - )“ Statybos techninės priežiūros sutartį, namo pamatai jau buvo įrengti, pradėti sienų mūrijimo darbai, statybos darbų žurnalas dar nebuvo užvestas, jame nebuvo įrašo apie pamatų įrengimo darbus ir namo sienų mūrijimo darbų pradžią. Teigia, kad, jei teismas ir laikė, kad V. N. apeliantui perdavė statybos darbų žurnalą, ši kanceliarinė knyga, būdama tuščias blankas, negali būti prilyginta oficialiam dokumentui, už kurio gabenimą ir laikymą kyla baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 302 str. 1 d.

10Nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, vadovaudamasis V. N. parodymais, kad jis nuteistajam perdavė jo nupirktą žurnalą jame įrašęs savo pavardę ir pasirašęs. Teigia, kad kanceliarinė knyga su asmens parašu ar be jo nėra oficialus dokumentas – statybos darbų žurnalas LR Statybos įstatymo ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių privalomuosius statybos dokumentus, prasme. Tvirtina, kad žurnalas dokumentu tampa dėl įrašų apie statybos darbų eigą, kurių panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba valstybei teisiškai reikšmingus padarinius. Nurodo, kad nei nukentėjusysis, nei vienas iš apklaustų liudytojų negalėjo nurodyti, kokių įmonių ar fizinių asmenų įrašai apie atliktus darbus šiame žurnale buvo, nuosprendyje nenurodytas nė vienas fizinis asmuo ar organizacija, padarę įrašus žurnale.

11Nurodo, kad pagal Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos 2 p. už žurnalo pildymą ir saugojimą atsako rangovas, o nei jis (E. A.), nei UAB „( - )“ nebuvo V. N. rangovai, jokių statybos rangos darbų neatliko, o atliko statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, o, pagal LR Statybos įstatymo 16 str., statinio techninis prižiūrėtojas nepildo Statybos žurnalo, o tik įrašo į jį savo reikalavimus, kad rangovas atliktų įstatyme numatytus veiksmus.

12Nurodo, kad nuosprendis yra išimtinai pagrįstas nekritiškai įvertintais prieštaringais nukentėjusiojo V. N. parodymais, kurių nepatvirtina kiti byloje surinkti įrodymai, nes nėra įrodyta, kad Statybos žurnalas nuteistajam buvo perduotas. Tvirtina, kad V. N. jam neperdavė Statybos darbų žurnalo ir neprivalėjo perduoti, nes už žurnalo pildymą ir jo saugojimą atsako rangovas, o rangovo V. N. nebuvo pasisamdęs. Teigia, kad pastabas dėl statybų jis rašė tik į savo užvestą juodraštį. Nurodo, kad Statybos darbų žurnalas, kaip ir visa projektinė medžiaga, turėjo būti perduota ne jam asmeniškai, o pagal UAB ,, ( - )“ perdavimo-priėmimo aktą, ir byloje tokio dokumento nėra, to nenurodė ir byloje apklausti liudytojai. Taip pat nurodo, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, kad Statybos darbų žurnalas buvo perduotas būtent jam, o V. N. yra suinteresuotas bylos baigtimi, nes jam pačiam kyla atsakomybė už šio privalomo statybos dokumento nebuvimą jo statomame objekte.

13Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojo J. P. parodymais, jog jis matė, kaip V. N. jam (nuteistajam) davė kažkokią ,,knygą“, o kas ant jos buvo parašyta – nematė, taip pat nepagrįstai rėmėsi liudytojo M. I. parodymais, jog jis matė, kaip V. N. pirko žurnalą, o vėliau matė, kaip jis (nuteistasis) jį atsinešė pas V. N., kadangi M. I. yra V. N. draugas ir jo darbuotojas. Apie tai, kad Statybos darbų žurnalas apeliantui nebuvo perduotas ir jo nebuvo statybos metu, kol dirbo, apelianto nuomone, įrodo ir 2009-06-05 Statybos ekspertizės 3 lape nurodyta pastaba – ,,statyboje nebuvo pildomas statybos darbų žurnalas“.

14Teigia, kad byloje nesurinkta įrodymų nei dėl oficialaus dokumento perdavimo, nei dėl oficialaus dokumento buvimo statyboje fakto, kol statybą oficialiai prižiūrėjo apeliantas darbo sutarties pagrindu, t. y. nuo 2008-05-07 iki 2008-12-29. Mano, kad tik neginčijamai nustačius, kad statyboje buvo pildytas Statybos darbų žurnalas, kol joje dirbo nuteistasis, būtų galima teigti, kad tokį oficialų dokumentą jis turėjo pareigą grąžinti, kai darbo sutartis buvo nutraukta. Nurodo, kad objekte dirbę rangovai UAB ,, ( - )“ ir J. P. nenurodė, kad būtų darę Statybos darbų žurnale įrašus, dėl kurių nupirkta knyga – tuščių blankų rinkinys – būtų tapusi oficialiu dokumentu.

15Nurodo, kad V. N. statomame objekte jis (apeliantas) vykdė tik techninę priežiūrą, neatliko jokių statybos rangos darbų ir įsiteisėjusiame Šiaulių miesto apylinkės 2010-04-26 sprendime civ. byloje Nr. 2-1298-77/2010 yra konstatuota, kad statybos rangos faktai nėra įrodyti. Tai, apelianto teigimu, patvirtina ir sąskaitos – faktūros, kuriose nurodytos tik statybos techninės priežiūros paslaugos, pažymos apie atliktų darbų vertę, mokėjimo nurodymų kopijos. Teigia, kad jis negalėjo daryti įrašų už rangovą, nes taip būtų pažeidęs įstatymą ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techninė priežiūra“ 22 str., kuris draudžia tai pačiai įmonei vykdyti ir statybos, ir statybos techninės priežiūros darbus. Teigia, kad iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisė, todėl neteisėti įrašai Statybos darbų žurnale nepaverstų jo teisėtu oficialiu dokumentu.

16Dėl savo 2009-03-09 rašyto įsipareigojimo apeliantas nurodo, kad jautėsi atsakingas už suteiktą konsultaciją, norėjo konfliktą dėl grindų išspręsti taikiai, todėl sumokėjo V. N. 1000 Lt ir jo diktuojamas surašė įsipareigojimą. Žurnalo nebuvimo faktą, apelianto teigimu, patvirtina ir 2009-09-08 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2, kuriame konstatuota, kad jis (apeliantas) atliko statinio statybos techninę priežiūrą nuo 2008-05-06 iki 2008-12-29, kad statybos techninė dokumentacija nebuvo pildoma, o kad statybvietėje nėra statybos darbų žurnalo, jis nepranešė Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriui. Taip pat nurodo, kad teismo metu apklausti pareigūnai, kurie darė kratą jo namuose, patvirtino, kad pas apeliantą žurnalo nerado, todėl byloje nėra įrodytas nei oficialaus dokumento – Statybos darbų atlikimo žurnalo egzistavimas, nei jo perdavimas apeliantui, nei jo neteisėto laikymo bei gabenimo faktas. Teigia, kad žurnalą buvo nusipirkęs pats, jį pildė kaip juodraštį, kad vėliau rangovams tai būtų padaryti lengviau. Teigia, kad liudytojai matė būtent juodraštį.

17Apeliaciniu skundu nukentėjusysis V. N. prašo pakeisti nuosprendžio dalį dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo ir priteisti iš E. A. 4840 Lt turtinės ir 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

18Nurodo, kad nuosprendžio dalis dėl 1500 Lt turtinės žalos priteisimo yra nepagrįsta, kadangi teismas neproporcingai ir nemotyvuotai sumažino turtinės žalos dydį. Apeliantas pažymi, kad teismas padarė klaidą, nes jis 4840 Lt sumokėjo už vieną ekspertizę, kurią buvo priverstas atlikti po to, kai nuteistasis negrąžino jam statybos darbų žurnalo. Nurodo, kad jis neturėjo galimybės rinktis, daryti ekspertizę ar ne, nes pagal galiojančius norminius aktus, neatlikus šios ekspertizės, nebūtų galėjęs tęsti namo statybos.

19Apeliantas nesutinka ir su priteistos neturtinės žalos dydžiu ir nurodo, kad nuteistasis viso proceso metu kaltu neprisipažino, neigė akivaizdžius faktus, dėl to užsitęsė statybos darbai, prasidėjo bylinėjimasis, ir jis (nukentėjusysis) patyrė dvasinį sukrėtimą, išgyvenimus, pažeminimą. Teigia, kad E. A. veika, padaryta jo atžvilgiu, nors ir nepriskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai, tačiau yra pavojinga ir nukentėjusiajam sukėlė neigiamas dvasinio pobūdžio neturtinės žalos pasekmes, kurios ir yra esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus.

20Teismo posėdžio metu nuteistasis E. A. ir jo gynėja advokatė prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, o nukentėjusiojo atmesti. Nukentėjusysis V. N. ir jo gynėjas advokatas prašė nukentėjusiojo skundą tenkinti, o nuteistojo apeliacinį skundą atmesti. Prokuroras teismo posėdyje prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, o nukentėjusiojo skundą tenkinti.

21Nuteistojo E. A. apeliacinis skundas tenkintinas.

22Nukentėjusiojo V. N. apeliacinis skundas atmestinas.

23Apylinkės teismo nuosprendis dėl E. A. nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. naikinamas ir priimtinas naujas nuosprendis: E. A. pagal Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. išteisintinas jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 329 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos Respublikos BK 302 straipsnis reglamentuoja atsakomybę už antspaudo, spaudo dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko pagrobimą ar fizinio ar juridinio asmens antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą neturint teisėto pagrindo. Taigi, šis baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę tam, kas be teisėto pagrindo įgyja ar laiko dokumentą, kuris patenka pas jį be teisėto jo savininko valios. Be to, šis nusikaltimas gali būti padaromas tik veikiant tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas siekia minėtą dokumentą užvaldyti, turi konkrečiai apibrėžtą tikslą dokumentu naudotis ir juo disponuoti pagal savo valią.

25Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-12-07 nuosprendžiu E. A. pagal LR BK 302 str. 1 d. nuteistas už tai, kad darbdavio įsakymu paskirtas statinio, t. y. V. N. statomo namo, statybos techniniu prižiūrėtoju, ir iš V. N. statybvietėje gavęs šio namo statybos darbų žurnalą, o vėliau atleistas iš šio namo statybos techninio prižiūrėtojo pareigų bei turėdamas pareigą grąžinti šį statybos darbų žurnalą, šio žurnalo namo savininkui negrąžino, neturėdamas teisėto pagrindo tiksliai nenustatytoje vietoje laikė šį žurnalą bei 2009 m. kovo mėn. tiksliai nenustatytomis dienomis jį gabeno į statomą namą bei į UAB ,, ( - )“ filialą.

26Išanalizavus baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad įrodymų, kurie patvirtintų, jog nuteistasis E. A. įgijo, o po to laikė ir gabeno be teisėto pagrindo dokumentą – statybos darbų žurnalą – byloje nėra.

27Iš nukentėjusiojo V. N. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu duotų parodymų matyti, kad 2008 m. gegužės mėn. pradžioje E. A. perdavė statybos darbų žurnalą, manė, kad kaltinamasis pildys žurnalą (1 t., 10–11, 43–44 b. l., 2 t., 104–107 b. l., 3 t. 130–131 b. l., 4 t., 85 b. l.). Liudytojas J. P. teismo posėdyje parodė, kad 2008 m. prieš pradedant darbus, matė, kaip V. N. perdavė knygą E. A. ir liepė ją pildyti (4 t., 89 b. l.). Taigi, iš šių parodymų galima daryti išvadą, kad kaltinime nurodytas dokumentas – statybos darbų žurnalas E. A. buvo perduotas esant jo (E. A.) ir teisėto dokumento savininko V. N. susitarimui, o tik po atleidimo iš darbo šį kaltinime nurodytą dokumentą laikė ir gabeno 2009 m. kovo mėn. be teisėto pagrindo. Pažymėtina, kad šiuo atveju tyrimo metu nebuvo nustatinėjama, ar 2009 m. kovo mėn. žurnalas buvo gabenamas be teisėto pagrindo. Kolegija atkreipia dėmesį, kad, nors kaltinime nurodyta, kad po atleidimo iš darbo 2008-12-08 E. A. turėjo pareigą grąžinti statybos žurnalą, tačiau tyrimo metu nebuvo nustatinėjama, kokiais norminiais aktais ar kitais juridinę reikšmę turinčiais dokumentais E. A., įgijusiam dokumentą teisėtu pagrindu, atsirado pareiga šį dokumentą grąžinti iš karto po atleidimo iš darbo. Iš byloje esančio E. A. buvusios darbovietės direktoriaus J. Č. 2009-03-24 rašto Nr. 09/03 matyti, kad E. A. minėtu raštu buvo raginamas žurnalą grąžinti iki 2009-03-27 (1 t., 18 b. l.), iš V. N. parodymų ir byloje esančio E. A. rašyto rašto matyti, kad galimą kaltinime nurodytą dokumentą E. A. įsipareigojo grąžinti iki 2009-04-01, ir V. N. tam neprieštaravo (1 t., 19 b. l., 2 t., 109 b. l., 4 t., 85 b. l.), todėl teigti, kad E. A. minėtą žurnalą iki 2009-04-01 laikė be teisėto pagrindo ir 2009 m. kovo mėn. be teisėto pagrindo gabeno į kaltinime nurodytą vietą, nesant tai patvirtinančių įrodymų, nėra pagrindo. Dėl galimo kaltinime nurodyto dokumento laikymo be teisėto pagrindo pažymėtina, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta, kur kaltinamasis minėtą dokumentą laikė, tyrimo metu jis nebuvo surastas.

28Pažymėtina, kad kaltininko veiksmai, kai jis gauna dokumentus iš teisėto jų turėtojo ir juos patalpina tokioje vietoje, kuri nukentėjusiajam nežinoma ir dėl to pastarasis (nukentėjusysis) prarado galimybę šiais dokumentais naudotis, disponuoti ar juos tvarkyti, patenka į LR BK 303 str. numatytos nusikalstamos veikos sudėtį.

29Išdėstydamas bendrąją baudžiamosios atsakomybės sampratą už dokumentų pagrobimą BK skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ir matavimo priemonių klastojimu“, įstatymų leidėjas apibrėžė teisines vertybes, kurių apsaugą nuo nusikalstamų kėsinimusi jis norėjo garantuoti baudžiamojo įstatymo normomis. Teisingam veikos kvalifikavimui svarbu nustatyti, į kokias visuomenės vertybes yra kėsinamasi nusikalstama veika. Atsižvelgiant į rūšinį nusikalstamų veikų objektą, tiesioginiu dokumentų pagrobimo arba pagrobtų dokumentų panaudojimo objektu reikėtų laikyti dokumento teisinės apyvartos patikimumą ir saugumą. Rūšinis nusikalstamos veikos objektas yra valdymo tvarka. Tai reiškia, kad dokumento pagrobimu arba pagrobto panaudojimu visų pirma yra kėsinamasi į valdymo tvarką. Valdymo tvarka nusistovi teisiškai reglamentuotuose santykiuose tarp valdančio ir pavaldaus subjekto. Taigi dokumentų, galinčių būti šios nusikalstamos veikos dalyku, sąrašą riboja tiesioginis nusikalstamos veikos objektas. Atsižvelgiant į tai, kad tiesioginis nusikalstamos veikos objektas yra normali valstybės ar savivaldos institucijų veikla, BK 302 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalyku – dokumentu, be kitų jam būdingų požymių, gali būti tik toks dokumentas, kuriame užfiksuoti duomenys yra reikšmingi valstybės ir savivaldos institucijų normaliai veiklai. Dokumentas, neturintis tokio pobūdžio duomenų, negali būti šios nusikalstamos veikos dalykas.

30Kita vertus, pagal teismų praktiką dokumentu, BK 300 straipsnio 1 dalies prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę, galintį ar sukeliantį teisinius padarinius.

31Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju statybos darbų žurnalas atitinka baudžiamajame įstatyme ir teismų praktikoje pateiktą dokumento sąvoką, kadangi tai byloje nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Kaip jau buvo minėta, ne bet kokio dokumento pagrobimas ir pagrobto panaudojimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę pagal LR BK 302 straipsnį, o tik tokio, kuris turi teisinę reikšmę ir gali sukelti teisinius padarinius ar juos sukelia.

32Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl E. A. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 302 str. 1 d., atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju byloje nėra surinkta jokių objektyvių duomenų ne tik apie tai, kad E. A. laikė ir gabeno dokumentą be teisėto pagrindo, tačiau ir apie tai, kad kaltinime nurodytas statybos darbų žurnalas atitinka dokumento sąvoką baudžiamojo įstatymo prasme.

33Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ V skyriuje reglamentuojami privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Reglamento 18 punkte nurodyta, jog pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas nustatyta tvarka gavo statybos leidimą, parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą, projektavimo sąlygų sąvadą, statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalo formą numato STR 1. 08.02:2002 4 priedas, o statybos darbų žurnalo pildymo tvarką numato jo aprašas. Kolegija sutinka su nuteistojo skundo argumentu, jog tik tinkamai užpildyto statybos darbų žurnalo informacija, kaip tai numato jo pildymo aprašas, gali būti reikšminga nustatant vienokio ar kitokio fakto buvimą. Minėtas statybos reglamentas nustato, kad žurnale privalo būti fiksuojama visa statybos darbų eiga nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“", 23 punktas). Žurnalo pildymo aprašo 2 punktas numato, kad už jo pildymą ir saugojimą atsako rangovas, o vykdant statybą ūkio būdu, žurnalus pildo ir saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbu vadovai (Aprašo 12 punktas).

34Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, jog statybos žurnalas atitinka kasacinio teismo pateiktą dokumento sąvoka, nes nukentėjusysis V. N. nurodė, jog žurnalo įvadiniame lape įrašė savo vardą, pavardę bei pasirašė, ir apie šių įrašų būvimą patvirtino liudytojas G. R., tačiau kolegija nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos nuosprendžio išvadomis dėl statybos darbų žurnalo teisinės reikšmės veikos kvalifikavimui.

35Išanalizavus baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad įrodymų, kurie patvirtintų, jog statomo namo, adresu: ( - ), statybos darbu žurnalas buvo pildomas norminių aktų nustatyta tvarka, byloje nėra. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, UAB ,, ( - )“ direktoriaus 2008-05-06 įsakymu Nr. 05/06 bendrovės darbuotojas E. A. buvo paskirtas atlikti tik bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą objekte, „( - ), todėl, vadovaujantis norminiais aktais, jis galėjo į statybos darbų žurnalą įrašyti tik statybos priežiūros patikrinimo rezultatus ir reikalavimus, kontroliuoti žurnalo pildymo, o ne fiksuoti statybos darbų eigą. Nukentėjusysis V. N. teisme nurodė, kad namo, esančio ( - ), statyba buvo pradėta 2007 m. vasarą, ir tuo metu jis dar neturėjo statybos darbų žurnalo (2 t., 104 b. l.), tai rodo, kad namo statytojai nevykdė norminiais aktais nustatyto reikalavimo, kad žurnale turi būti fiksuojama visa statybos darbų eiga nuo statybos pradžios. Byloje taip pat nėra jokių duomenų apie tai, kad namo statybos darbus vykdę rangovai šiuos darbus būtų fiksavę statybos darbų žurnale. Ir nors bylos tyrimo metu V. N. tvirtino, jog jis su E. A. sutarė, jog E. A. pildys visus būtinus dokumentus, ir E. A. pildė statybos darbų žurnalą, tačiau tai, kolegijos nuomone, neįrodo, kad statomo namo, adresu: ( - ), statybos darbų žurnalas, nesant galimybės įvertinti jame esančios informacijos, gali būti teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu arba juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymu. Kolegija pažymi, kad ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu nebuvo surinkta patikimų, abejones nekeliančių įrodymų, kurie patvirtintų, jog statomo namo, adresu: ( - ), statybos darbų žurnalas buvo toks dokumentas, kuris gali būti BK 302 str. 1 d. numatyto nusikaltimo dalykas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad statomo namo, adresu: ( - ), statybos darbų žurnalas nelaikytinas dokumentu BK 302 str. 1 d. prasme, todėl pirmosios instancijos teismas, pripažindamas E. A. kaltu, įvykdžius BK 302 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

36Esant šioms aplinkybėms, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nuosprendis, kuriuo E. A. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 302 str. 1 d., naikintinas ir priimtinas naujas nuosprendis, kuriuo E. A. išteisintinas, kadangi jis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

37Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis E. A. šiuo teismo sprendimu išteisinamas nesant jo veiksmuose nusikaltimo, numatyto LR BK 302 str. 1 d., požymių, nukentėjusiojo V. N. civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas (BPK 115 str. 3 d. 2 p.). Kartu paliekami nenagrinėti ir nukentėjusiojo apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalies, kuria buvo išspręstas V. N. civilinis ieškinys.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 4 d., 329 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

39Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį.

40E. A. išteisinti pagal BK 302 str. 1 d., kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

41Sprendimą dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo V. N. panaikinti, jo civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

42E. A. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. A. ir... 3. Nuosprendžiu iš dalies patenkintas nukentėjusiojo V. N. civilinis ieškinys... 4. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 5. E. A. nuteistas už tai, kad nuo 2008-12-09 laikė ir gabeno fizinio asmens... 6. Apeliaciniu skundu nuteistasis E. A. prašo panaikinti Šiaulių rajono... 7. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas jį kaltu,... 8. Nurodo, kad Statybos darbų žurnalo formą nustato LR Aplinkos ministro... 9. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodyta, kad V. N. tokį... 10. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, vadovaudamasis V. N. parodymais,... 11. Nurodo, kad pagal Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos 2 p. už žurnalo... 12. Nurodo, kad nuosprendis yra išimtinai pagrįstas nekritiškai įvertintais... 13. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojo J. P. parodymais,... 14. Teigia, kad byloje nesurinkta įrodymų nei dėl oficialaus dokumento... 15. Nurodo, kad V. N. statomame objekte jis (apeliantas) vykdė tik techninę... 16. Dėl savo 2009-03-09 rašyto įsipareigojimo apeliantas nurodo, kad jautėsi... 17. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis V. N. prašo pakeisti nuosprendžio dalį... 18. Nurodo, kad nuosprendžio dalis dėl 1500 Lt turtinės žalos priteisimo yra... 19. Apeliantas nesutinka ir su priteistos neturtinės žalos dydžiu ir nurodo, kad... 20. Teismo posėdžio metu nuteistasis E. A. ir jo gynėja advokatė prašė... 21. Nuteistojo E. A. apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Nukentėjusiojo V. N. apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Apylinkės teismo nuosprendis dėl E. A. nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos... 24. Lietuvos Respublikos BK 302 straipsnis reglamentuoja atsakomybę už antspaudo,... 25. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-12-07 nuosprendžiu E. A. pagal LR BK... 26. Išanalizavus baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad įrodymų, kurie... 27. Iš nukentėjusiojo V. N. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu... 28. Pažymėtina, kad kaltininko veiksmai, kai jis gauna dokumentus iš teisėto... 29. Išdėstydamas bendrąją baudžiamosios atsakomybės sampratą už dokumentų... 30. Kita vertus, pagal teismų praktiką dokumentu, BK 300 straipsnio 1 dalies... 31. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 32. Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl E. A. veiksmų kvalifikavimo... 33. Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ V... 34. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, jog... 35. Išanalizavus baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad įrodymų, kurie... 36. Esant šioms aplinkybėms, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio... 37. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis E. A. šiuo teismo sprendimu... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 4 d., 329 str. 1 p., teisėjų... 39. Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d.... 40. E. A. išteisinti pagal BK 302 str. 1 d., kadangi nepadaryta veika, turinti... 41. Sprendimą dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo V. N. panaikinti, jo... 42. E. A. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –...