Byla e2-461-724/2017
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora” ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės S. K. 164,00 Eur skolos, 65,24 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2017-03-14 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2004-07-17 pradinė kreditorė UAB „Tele2“ ir atsakovė S. K. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. 24.160040330512, pagal kurią atsakovei buvo suteiktos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas pagal pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo.

72009-03-31 UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovei visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu. Ieškovė įstatymų nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą bei pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus, tačiau atsakovė iki šiol prievolės neįvykdė, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 164,00 Eur skolos, 65,24 Eur palūkanų, paskaičiuotų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 straipsnio 1 dalį už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2017-02-01, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Byloje duomenų, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, nėra.

9Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovę atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, kad atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovės reikalavimų, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 164,00 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 65,24 Eur palūkanų, paskaičiuotų pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį už laikotarpį nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, t.y. nuo 2009-03-31 iki 2016-08-01, t.y., už 2864 dienas (beveik 8 metus). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010 yra išaiškinta, kad reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 straipsnis) pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų.

12Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei pirminės kreditorės perduotas reikalavimas – 566,26 Lt, kas atitinka 164,00 Eur. Duomenų, kad už sutarties sąlygų nesavalaikį vykdymą pirminė kreditorė skaičiavo atsakovei palūkanas, byloje nėra. Reikalavimo teisė į atsakovės skolą ieškovei perduota 2009-03-31. Ieškovė su atsakove dėl palūkanų mokėjimo, palūkanų dydžio nesitarė, tačiau 2009-05-04 pranešime dėl reikalavimo perleidimo ieškovas nurodė atsakovei sumokėti ne tik 566,26 Lt, t.y. 164,00 Eur skolą, skolos išieškojimo išlaidas (154,99 Lt) bet ir delspinigius (101,93 Lt). Todėl darytina išvada, kad palūkanos atsakovei nuo 2009-03-31 nebuvo skaičiuojamos. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. CK 6.210 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti palūkanas. Tačiau kitos CK normos numato tokios taisyklės išimtis. CK Šeštos knygos IV dalies nuostatos (galiojusios iki 2014-06-13), apibrėžiančios vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių ypatumus numato, kad pirkėjui (fiziniam asmeniui, sudarančiam pirkimo sutartį savo asmeniniams poreikiams tenkinti) praleidus mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos (CK 6.360 str.5 d.). Todėl teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu, įvertinęs, jog ieškovė, prašydama priteisti palūkanas, teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovės prievolės nevykdymo, ieškinį šioje dalyje atmeta.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017-03-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė prašo priteisti 15,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta apie 71,5 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 10,73 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

15Ieškovė byloje pateikė prašymą grąžinti 15,00 Eur permokėtą žyminį mokestį, kuris per klaidą buvo sumokėtas 2015-10-29 mokėjimo pavedimu Nr. 1029321, mokėjimo paskirtis – žyminis mokestis, skolininkas S. K., ( - ) Visagino miesto apylinkės teismas. CPK 87 str. 1 d. numato, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai. Atsižvelgiant į tai, kad šioje civilinėje byloje pateiktas 2017-01-25 mokėjimo nurodymas Nr. D112 iš kuriuo matyti, kad sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis už asmenį asmens kodu ( - ) t.y S. K., todėl 15,00 Eur permokėtas žyminis mokestis grąžintinas ieškovei.

16Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

17Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

18Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

19tenkinti ieškinį iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės S. K., asmens kodas ( - ) 164,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai 00 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 164,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017-03-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 10,73 Eur (dešimt eurų 73 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

21Likusią ieškinio dalį atmesti.

22Grąžinti ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, 2015-10-29 mokėjimo pavedimu Nr. 1029321, permokėtą 15,00 Eur žymino mokesčio, mokėtojas UAB „Gelvora“.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2017-03-14 Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2004-07-17 pradinė kreditorė... 7. 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo... 8. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 9. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovė su... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 65,24 Eur palūkanų,... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei pirminės kreditorės perduotas... 13. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas... 14. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei proporcingai... 15. Ieškovė byloje pateikė prašymą grąžinti 15,00 Eur permokėtą žyminį... 16. Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 17. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos... 18. Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279... 19. tenkinti ieškinį iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės S. K., asmens kodas ( - ) 164,00 Eur (vienas šimtas... 21. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 22. Grąžinti ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, 2015-10-29... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...