Byla 1A-330-651/2018
Dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nuosprendžio, kuriuo nuteistasis A. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 284 straipsnį ir nuteistas terminuotu laisvės atėmimu vieneriems (1) metams trejiems (3) mėnesiams;

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės, Daliaus Jocio, Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo A. V. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nuosprendžio, kuriuo nuteistasis A. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 284 straipsnį ir nuteistas terminuotu laisvės atėmimu vieneriems (1) metams trejiems (3) mėnesiams;

2pagal BK 140 straipsnio 2 dalį nuteistas terminuotu laisvės atėmimu dešimčiai (10) mėnesių.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmė subendrintos iš dalies ir paskirta A. V. subendrinta bausmė - terminuotas laisvės atėmimas vieneriems (1) metams, devyneriems (9) mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir A. V. paskirta bausmė - terminuotas laisvės atėmimas vieneriems (1) metams dvejiems (2) mėnesiams.

5Nuosprendžiu paskirta bausmė vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, iš dalies subendrinta su Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžiu, kuris Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 5 d. nuosprendžio iš dalies pakeistas bei Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. kovo 30 d. nutartimi, kuria panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas ir nurodyta vykdyti paskirtą bausmę ir paskirta A. V., galutinė subendrinta bausmė - terminuotas laisvės atėmimas vieneriems (1) metams šešeriems (6) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

6Į bausmę įskaitytas laikas, išbūtas atliekant bausmę.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

101.

11Nuteistasis A. V. nuteistas už tai, kad kartu su R. K., O. M., mušdami kitą asmenį, nežymiai jį sužalojo, t. y. 2018-04-02 apie 21:30 val. N. K. namuose, adresu ( - ), R. K., veikdamas bendrai su A. V. ir O. M., A. V. smogus kumščiu ne mažiau kaip penkis kartus lovoje gulinčiam N. K. į galvą, R. K. spyrė ne mažiau kaip penkis kartus gulinčiam N. K. į galvą, po ko O. M. kumščiu smogė ne mažiau kaip tris kartus gulinčiam N. K. į galvą ir į šonkaulius. Tokiais bendrais veiksmais R. K., A. V. ir O. M. nukentėjusiajam N. K. padarė galvos sumušimą su poodine kraujosruva, odos nubrozdinimais dešinės akies vokuose, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

121.1.

13Be to, A. V. nuteistas už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, t. y. 2018-03-20 14:50:54 val., viešoje vietoje A. V., lipdamas laiptais kartu su U. V. į ( - ) gimnaziją ( - ), link paradinio įėjimo, įžūliu elgesiu, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, matant jo draugui M. D. ir automobiliu keliu važiuojančiai A. N., kilus žodiniam konfliktui, kumščiu pagrasino smogti U. V., po ko dešine ranka eidamas U. V. iš nugaros, smogė pastarajai į galvą ties pakaušiu, kuri nuo smūgio stipriai pasviro į priekį. Toliau lipant laiptais jis sugriebęs dešine ranka U. V. už sprando, kairę ranką demonstratyviai laikydamas sugniaužęs į kumštį, ją laikė. Po to M. D. ranka bandant A. V. atitraukti nuo U. V., A. V. trumpam atsisuko link pastarojo grasinančia poza ir toliau ėjo link U. V., neleisdamas jai įeiti į mokyklą. U. V. mėginant atsistumti A. V. nuo savęs ir įeiti pro duris į mokyklą, A. V. suėmė jai už abiejų rankų riešų ir ją laikė. U. V. bandant išsilaisvinti, jis aktyviais veiksmais nuolat suimdamas U. V. už rankų, įstūmė ją į mokyklos pastato ir laiptų aikštelės atitvaro kampą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, iš mokyklos išeinant moksleiviams, A. V. laikė U. V. suėmęs už rankų iki 14:52:55, kol prie jų priėjusi A. N., liepė U. V. eiti į mokyklą. Tokiu būdu A. V. viešoje vietoje panaudodamas fizinį smurtą, grasinimus prieš U. V., suvaržydamas jos veiksmų laisvę, sukeldamas jai baimę, matant pašaliniams asmenims, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

142.

15Plungės apylinkės teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumą, konstatavo, kad A. V. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

162.2.

17Skirdamas bausmę A. V. apylinkės teismas vadovavosi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgė į tai, kad nuteistasis teistas 3 kartus, šiuo metu atlieka bausmę, nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui, todėl jį laikė nusikaltimų recidyvistu. Įvertino jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančias aplinkybes (BK 60 str. 1 d. 1 p, 9 p.). Teismo vertinimu, siekiant A. V. sulaikyti nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti atlikus bausmę, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, turi būti paskirta laisvės atėmimo bausmė, kuri yra mažesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Teismas, paskyręs laisvės atėmimo bausmes už padarytas veikas, pritaikius BK 641 straipsnio nuostatą, paskirtą subendrintą bausmę sumažino vienu trečdaliu.

18II.

19Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

203.

21Apeliaciniu skundu nuteistasis A. V. prašo iš naujos persvarstyti klausimą dėl bausmės skyrimo, mano, kad teismas, skirdamas bausmę, nepagrįstai nesivadovavo BK 62, 65 straipsnių nuostatomis. Pakeitus bausmę, prašo iš naujo subendrinti paskirtas bausmes.

224.

23Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra 2018 m. lapkričio 28 d. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo atmesti nuteistojo apeliacinį skundą. Nurodo, kad teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes, reikšmingas bausmės skyrimui, todėl, paskyrė tinkamą bausmę. Taikyti BK 62 straipsnio nuostatos nėra jokio pagrindo.

24III.

25Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.

265.

27Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Skundžiamu nuosprendžiu nuteisti ir R. K., O. M., tačiau jie apeliacinių skundų nepateikė.

286.

29Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir nuteistojo A. V. nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas Kadangi nuteistasis neginčija kaltės, todėl teisėjų kolegija dėl nuteistojo kaltės nepasisako (BPK 320 str. 3 d.). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas iš esmės nesutinka su paskirta bausme ir prašo ją švelninti, todėl pasisakytina tik dėl paskirtos bausmės.

307.

31Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 62 straipsnio bei BK 65 straipsnio nuostatomis, todėl paskyrė netinkamą bausmę.

328.

33BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

349.

35Sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas skirti švelnesnę bausmę, būtina vadovautis BK 62 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis švelnesnės, negu įstatymo numatytos, bausmės skyrimo pagrindus. Pagal BK 62 straipsnio taisykles teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę tik nustatęs, kad yra vienas iš pagrindų, nurodytų BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse. BK 62 straipsnio 1 dalis numato galimybę skirti nuteistajam švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jei byloje nustatyta visuma sąlygų: kaltininkas pats savo noru atvyko ir pranešė apie padarytą nusikalstamą veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje labai aiškiai nurodo, jog privalo būti nustatyta BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų visuma (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-379/2010). Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką, taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose.

3610.

37Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta visų sąlygų buvimo, todėl teismas pagrįstai nesprendė klausimo nuteistajam, paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę. Pirmosios instancijos teismas nustatė tik vieną nuteistosios atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Daugiau lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Tačiau nustatytos dvi atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 str. 1 d. 1 p., 9 p.). Be to, teismas, įvertinęs A. V. teistumus, sprendė, kad jis yra recidyvistas (BK 27 str.). Nekonstatavęs sąlygų visumos teismas neturėjo pagrindo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir BK 62 straipsnį. Jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą svarstyti klausimą dėl švelnesnės nuobaudos paskyrimo ar manyti, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už jo padarytas nusikalstamas veikas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nėra. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės dydžiu, kuri, be to, yra sumažinta vienu trečdaliu (BK 641 str.) ir paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė yra 1 metų ir 6 mėnesių.

3811.

39Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 65 straipsniu, tačiau nurodytina, kad šis straipsnis reglamentuoja bausmių sudėjimo ir keitimo taisykles, jei paskirtos bausmės rūšys nėra tapačios. Nagrinėjamu atveju Plungės apylinkės teismas už abi nuteistojo padarytas veikas paskyrė laisvės atėmimo bausmes, kurias subendrino vadovaudamasis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis. Šią paskirtą bausmę teismas, vadovaudamasis BK 64 straipsnio 1 ir 4 dalimis, subendrino su kitu nuosprendžiu nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausme, kurią jis atlieka. Taigi nuteistajam paskirtos tos pačios rūšies bausmės, todėl vadovautis BK 65 straipsniu, teismas neturėjo jokio pagrindo.

4012.

41Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo apeliacinio skundo argumentai nesukelia abejonių dėl pirmosios instancijos teismo bausmės rūšies bei jos dydžio parinkimo pagrįstumo nuteistajam, todėl laikyti už nusikalstamą veiką paskirtą bausmę aiškiai per griežta, nėra pagrindo. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistajam paskirta bausmė individualizuota teisingai, t. y. nepažeidžiant BK 41 ir 54 straipsniuose nustatytų nuostatų, todėl nuteistojo apeliacinis skundas atmetamas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43atmesti nuteistojo A. V. apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal BK 140 straipsnio 2 dalį nuteistas terminuotu laisvės atėmimu... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmė subendrintos... 4. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 5. Nuosprendžiu paskirta bausmė vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 4... 6. Į bausmę įskaitytas laikas, išbūtas atliekant bausmę.... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 1.... 11. Nuteistasis A. V. nuteistas už tai, kad kartu su R. K., O. M., mušdami kitą... 12. 1.1.... 13. Be to, A. V. nuteistas už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu... 14. 2.... 15. Plungės apylinkės teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir... 16. 2.2.... 17. Skirdamas bausmę A. V. apylinkės teismas vadovavosi bendraisiais bausmės... 18. II.... 19. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 20. 3.... 21. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. V. prašo iš naujos persvarstyti klausimą... 22. 4.... 23. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra 2018 m.... 24. III.... 25. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.... 26. 5.... 27. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3... 28. 6.... 29. Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios... 30. 7.... 31. Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 62 straipsnio bei BK... 32. 8.... 33. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 34. 9.... 35. Sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas skirti švelnesnę bausmę, būtina... 36. 10.... 37. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta visų sąlygų buvimo, todėl teismas... 38. 11.... 39. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 65... 40. 12.... 41. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 43. atmesti nuteistojo A. V. apeliacinį skundą....