Byla eB2-110-210/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Molnera“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Atveika“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Molnera“. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“. 2019 m. kovo 19 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „Molnera“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi bankrutavusiai UAB „Molnera“ nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą nustatant 12 mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmę.

62.

7Bankroto administratorė 2020 m. vasario 14 d. pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, prašydama priimti sprendimą dėl BUAB „Molnera“ pabaigos ir išregistravimo iš įmonių registro. Nurodė, kad BUAB „Molnera“ bankroto procese iš buvusio UAB „Molnera“ vadovo priteistas 7833,78 Eur žalos atlyginimas ir ši skola parduota pagal teismo patvirtintą tvarką už 550 Eur. Šios gautos lėšos panaudotos daliai administravimo išlaidoms padengti. Įmonės kreditorių reikalavimai liko nepatenkinti.

83.

9Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

10Prašymas tenkinamas

114.

12Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

135.

14Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius bankroto bylos iškėlimo procedūrą UAB „Molnera“ inicijavo iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

156.

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

177.

18Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka įstatymo leidėjo valią, t. y. JANĮ 99 – 101 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, išskyrus Reglamento (ES) 2015/848 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį (JANĮ 100 straipsnio 4 dalis); nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo (JANĮ 101 straipsnis).

198.

20Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

219.

22Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

2310.

24Nagrinėjamu atveju, remiantis 2020 m. vasario 14 d. bankroto administratorės ataskaita, BUAB „Molnera“ turto neturi. Bankroto procese iš buvusio UAB „Molnera“ vadovo priteistas 7833,78 Eur žalos atlyginimas ir ši skola parduota pagal teismo patvirtintą tvarką už 550 Eur, o gautos lėšos panaudotos administravimo išlaidų daliai padengti. Pažymėtina, kad bankroto administratorė įvykdė įsipareigojimus pagal ĮBĮ. Bankroto administratorė kartu su prašymu pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2020 m. sausio 30 d. pažymą, kurį patvirtina, jog BUAB „Molnera“ nebuvo įtraukta į Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos 2019 m. kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą. BUAB „Molnera“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo ir duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

2511.

26Be to, iš teismui pateiktos ataskaitos nustatyta, kad galutinai patvirtinti bei nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai – iš viso 13 286,35 Eur. Teismo vertinimu, galima būtų daryti išvadą, jog BUAB „Molnera“ neturi tikėtinų galimybių patenkinti likusių finansinių reikalavimų, nes BUAB „Molnera“ turto neturi.

2712.

28Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi ĮBĮ būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės patenkinti BUAB „Molnera“ kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Molnera“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas,

Nutarė

30pripažinti, kad BUAB „Molnera“ (j. a. k. 303192295) veikla pasibaigė.

31Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. 2.... 7. Bankroto administratorė 2020 m. vasario 14 d. pateikė teismui prašymą dėl... 8. 3.... 9. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 10. Prašymas tenkinamas... 11. 4.... 12. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 13. 5.... 14. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 15. 6.... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4... 17. 7.... 18. Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka... 19. 8.... 20. Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš... 21. 9.... 22. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 23. 10.... 24. Nagrinėjamu atveju, remiantis 2020 m. vasario 14 d. bankroto administratorės... 25. 11.... 26. Be to, iš teismui pateiktos ataskaitos nustatyta, kad galutinai patvirtinti... 27. 12.... 28. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi ĮBĮ būtinieji bankroto... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4... 30. pripažinti, kad BUAB „Molnera“ (j. a. k. 303192295) veikla pasibaigė.... 31. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...