Byla 2-483/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno (pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Alvilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria nutarta bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui, civilinėje byloje Nr. 2-1425-38/2008 pagal ieškovų Z. A. , R. B. , T. Z. , J. B. , T. S. , Z. M. , V. L. , V. K. , K. V. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Alvilė“, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, T. M. B. , J. P. ir kt. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pažymos ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių tinklų registravimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai Z. A. , R. B. , T. Z. , J. B. , T. S. , Z. M. , V. L. , V. K. , K. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai vėliau buvo patikslinti, atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, AB „Alvilė“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims T. M. B. , J. P. ir kt., prašydami panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. birželio 28 d. pažymą Nr. (101)11.10-447 bei nekilnojamojo daikto – inžinerinių tinklų (vandentiekio bokšto Nr. 4400-06245150, vandentiekio rezervuaro Nr. 4400-0618-7382, laistymo sistemos Nr. 4400-0624-5183, šalto vandens tiekimo vamzdyno su šuliniais Nr. 4400-0624-5030, artezinio gręžinio Nr. 4400-0624-5118, šalto vandens tiekimo vamzdyno su šuliniais Nr. 4400-0618-7324) 2005 m. birželio 29 d. registrą Nr. 44/419339.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovų Z. A. , R. B. , T. Z. , J. B. , T. S. , Z. M. , V. L. , V. K. , K. V. ieškinį atsakovams AB „Alvilė“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims T. M. B. , J. P. ir kt. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. birželio 28 d. pažymos Nr. (101)11.10-447 ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių tinklų, registro įrašas Nr. 44/419339, registravimo panaikinimo perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas konstatavo, kad iškėlus bylą teisme, paaiškėjo, jog ji buvo priimta šio teismo žinion pažeidžiant teismingumo taisykles. Teismas nurodė, kad ieškovai ginčija atsakovo AB „Alvilė“ nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų teisinę registraciją, nurodydami, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. birželio 28 d. pažyma Nr.(101)11.10-447, kuria Vilniaus apskrities viršininko administracija leido AB „Alvilė“ savo vardu įregistruoti jai nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus, neatitinka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto formos. Teismas pažymėjo, kad ieškovai civilinėje byloje ginčija viešojo administravimo institucijos – Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmus jai priskirtoje viešojo administravimo srityje, o kitas ieškovų reikalavimas – panaikinti nekilnojamojo daikto – inžinerinių tinklų 2005 m. birželio 29 d. registrą Nr. 44/419339 yra neatsiejamai susijęs su pirmu reikalavimu panaikinti pažymą. Teismas nurodė, kad teisinės registracijos panaikinimo klausimas spręstinas išnagrinėjant nekilnojamojo turto registratorių, kaip viešojo administravimo subjektų, veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo klausimą. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio antroji dalis numato, jog nekilnojamojo turto registracijos klausimais centrinio registratoriaus priimtų sprendimų apskundimas vyksta Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad ieškovų pareikšti reikalavimai nėra civilinio teisinio pobūdžio, o jie yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl ši byla yra teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas pažymėjo, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu paaiškėjo, kad vienas iš byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų V. P. yra kreipęsis su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą su tapačiais reikalavimais kaip ir ieškovų pareikšti reikalavimai šioje civilinėje byloje, tačiau vėliau pareiškėjas V. P. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą, kuriuo atsisakė nuo skundo ir teismas administracinę bylą Nr. I-2643-484/2008 nutraukė. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad toks ieškinys, koks yra pareikštas byloje, pagal CPK nuostatas nenagrinėtinas. Teismas pažymėjo, kad bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencija atribojama rūšinio teismingumo taisyklėmis, kurios yra imperatyvaus pobūdžio ir šių taisyklių privalo laikytis tiek teismai, tiek ginčo šalys, kurios tokiu atveju neturi pasirinkimo teisės ir privalo kreiptis į tą teismą, kuriam byla teisminga pagal rūšinio teismingumo taisykles. Teismas nurodė, kad iškeltos bylos nutraukti dėl jos neteismingumo šiam teismui CPK normos nenumato, todėl civilinė byla perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

5Atskiruoju skundu atsakovas AB „Alvilė“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – civilinę bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 34 straipsnio pirmosios dalies ir antrosios dalies 4 punkto nuostatas, todėl nepagrįstai nusprendė perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Apeliantas pažymi, kad, remiantis formuojama teismų praktika, minėtos CPK nuostatos reglamentuoja bylų perdavimą tarp bendros kompetencijos teismų ir nenumato bendrosios kompetencijos teismo teisės perduoti bylą nagrinėti administraciniam teismui.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai Z. A. , R. B. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą; tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, jog byla turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis su prašymu į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą spręsti, ar Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad byla nutraukiama tuo atveju, kai ji teisminga administraciniam teismui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio trečiajai daliai ir 30 straipsnio pirmajai daliai; taip pat prašo išspręsti žyminio mokesčio grąžinimo klausimą. Ieškovų teigimu, apeliantas nepagrįstai prašo bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto, numatančio, kad byla nenagrinėtina teisme, pagrindu, kadangi byla yra teisminga teismui, tačiau ne bendrosios kompetencijos, o administraciniam. Ieškovai pažymi, kad tuo atveju, jeigu byla būtų nutraukta minėtu pagrindu, įvertinus individualaus administracinio akto vieno mėnesio apskundimo terminą, reikštų, kad iš ieškovų atimama teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jų teisės arba įstatymų saugomas interesas, be to, jei byla būtų nutraukta, taip pat būtų pažeistos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsnių nuostatos, nustatančios, kad asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas, kad kiekvienas turi teisę į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Trečiojo asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos nuomone, teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovų pareikšti reikalavimai nėra civilinio teisinio pobūdžio, o yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl byla yra teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

9CPK 22 straipsnis reglamentuoja civilinių bylų priskirtinumą teismams. Minėtas straipsnis numato, kad teismams CPK nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Tuo tarpu administraciniai teismai sprendžia bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Pažymėtina, kad civilinių bylų priskirtinumas teismams – tai bylų visumos priskyrimas civilines bylas nagrinėjančių teismų kompetencijai. CPK įtvirtintas civilinių bylų priskirtinumo institutas atriboja ne tik visų teismų kompetenciją nuo kitų valstybės institucijų kompetencijos, tačiau skirtas atriboti ir teismų kompetenciją tarp atskirų teismų rūšių vieningoje teismų sistemoje bei tarp atskirų proceso formų bendrosios kompetencijos teisme. Pažymėtina, kad bendrosios ir administracinių teismų kompetenciją atriboja bylų priskirtinumo institutas, tuo tarpu klausimas, koks konkrečiai bendrosios kompetencijos teismas turėtų nagrinėti tam tikrą bylą, priskirtiną nagrinėti civilinio proceso tvarka, sprendžiamas pagal bylų teismingumo taisykles.

10Nagrinėjamu atveju iškilo ginčas, kaip turi būti sprendžiamas procesinis klausimas, kai nustatoma, kad bendrosios kompetencijos teismo priimtas nagrinėti ginčas yra nepriskirtinas bendrosios kompetencijos teismui, o jį turi nagrinėti atitinkamas administracinis teismas. Teisėjų kolegija pastebi, kad tais atvejais, kai bylą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme paaiškėja, kad ji yra teisminga kitam bendrosios kompetencijos teismui, teismas, remdamasis CPK 34 straipsnio nuostatomis, turi jam neteismingą civilinę bylą perduoti pagal CPK nustatytas teismingumo taisykles kitam bendrosios kompetencijos teismui, tačiau CPK normose nenumatyta bendrosios kompetencijos teismui teisė iškeltą, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtą, bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Paaiškėjus, kad iškelta byla nepriskirtina bendrosios instancijos teismo kompetencijai, teismas negali pagal analogiją taikyti CPK 34 straipsnio ir šią bylą perduoti administraciniam teismui, nes pagal minėtą normą yra pašalinami teismingumo taisyklių pažeidimai, o ne priskirtinumo. Tokią teisminę praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris išaiškino, kad kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išspręsti bylos iš esmės ir neturi teisės bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui, pagal CPK nustatytą reglamentavimą jis turi teisę bylą užbaigti be teismo sprendimo. Toks bylos užbaigimas neturi užkirsti kelio suinteresuotam asmeniui, nepažeidžiant ABTĮ nustatytos tvarkos ir sąlygų, pareikšti tapatų reikalavimą administraciniame teisme. Remiantis CPK 293 straipsnio 1 punktu, tokia civilinė byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2007, 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2007, 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2007). Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 34 straipsnio pirmosios dalies ir antrosios dalies 4 punkto nuostatas, kadangi byla turėjo būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai Z. A. ir R. B. nepagrįstai teigia, jog šiuo atveju minėtos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios bylos nutraukimą, kai ji nenagrinėtina teisme, pagrindu byla negali būti nutraukta. Ieškovų nuomone, ši byla teismui yra teisminga, tačiau ne bendrosios kompetencijos, o administraciniam. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas privalo iškeltą bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkte nurodytu pagrindu tiek kai ji priskirta nagrinėti ne teismui, tiek kai ji turi būti nagrinėjama ne civilinio proceso tvarka, bet kita savarankiška proceso forma teisme.

11Dėl ieškovų Z. A. ir R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą pareikšto prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis su prašymu į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą spręsti, ar Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad byla nutraukiama tuo atveju, kai ji teisminga administraciniam teismui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio trečiajai daliai ir 30 straipsnio pirmajai daliai, teisėjų kolegija pažymi, kad teismo teisė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą yra įtvirtinta Konstitucijoje, o ši teisė detalizuota CPK 3 straipsnio trečiojoje dalyje. Minėta CPK nuostata numato, kad, jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas ar jo dalis, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas ar teisės aktas atitinka Konstituciją ar įstatymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl CPK 293 straipsnio 1 punkto konstitucingumo, todėl kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nutraukimas neužkerta kelio ABTĮ nustatyta tvarka kreiptis su tapačiu reikalavimu į administracinį teismą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnis garantuoja asmeniui teisę kreiptis į teismą, tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokia tvarka ir būdu, kadangi teisė į teisminę gynybą turi būti įgyvendinama įstatymo nustatyta tvarka.

12Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrįsti, ir sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – civilinė byla pagal ieškovų Z. A. , R. B. , T. Z. , J. B. , T. S. , Z. M. , V. L. , V. K. , K. V. ieškinį atsakovams AB „Alvilė“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims T. M. B. , J. P. ir kt. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. birželio 28 d. pažymos Nr. (101)11.10-447 ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių tinklų, registro įrašas Nr. 44/419339, registravimo panaikinimo nutrauktina.

13Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovai Z. A. ir R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo išspręsti žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, bei atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, konstatuoja, kad, vadovaujantis CPK 87 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu, grąžintinas asociacijai Užusienio bendruomenė 2008 m. sausio 25 d. mokėjimo nurodymu už ieškinį sumokėtas 14 203 Lt dydžio žyminis mokestis.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 87 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – nutraukti civilinę bylą pagal ieškovų Z. A. , R. B. , T. Z. , J. B. , T. S. , Z. M. , V. L. , V. K. , K. V. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Alvilė“, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, T. M. B. , J. P. , V. Z. , J. V. , M. Z. , J. Š. , I. Š. , M. S. , K. G. , J. Č. , A. N. , M. J. , V. B. , V. Š. –M., G. Z. , A. Z. , A. G. , T. V. , M. P. , Z. P. , L. Š. , I. P. , J. I. , P. P. , J. B. , I. M. , M. M. , S. S. , J. Ž. , S. M. , J. Š. , J. V. , T. B. , V. B. , H. V. , R. G. , J. K. , J. J. , N. K. , L. T. , R. D. , P. B. , Z. Z. , J. B. , B. T. , J. B. , J. Š. , E. T. , J. B. , J. R. , I. D. , A. E. Z. , P. Z. , P. Z. , O. Z. , D. Z. , S. Z. , F. Z. , E. Z. , D. P. , J. R. , P. Š. , A. V. , M. Č. , K. Š. , G. I. , K. Z. , T. B. , L. Z. , Z. M. , K. M. , J. R. , K. N. , V. Š. , M. Š. , M. Z. , J. P. , E. P. , J. D. , J. Z. , T. S. , L. B. , V. M. , G. L. , J. Z. , J. Z. , V. P. , G. Z. , L. Z. , A. S. , J. Z. , J. Z. , S. Z. , P. R. , P. L. , D. L. , L. S. , J. D. , S. S. , J. P. , Z. P. , K. G. , T. G. , S. Š. , K. K. , R. K. , Z. Z. , P. B. , J. B. , J. J. , S. Z. , I. U. , V. M. , S. G. , T. M. , M. Z. , B. B. , L. Z. , J. P. , K. S. , M. T. P. , L. S. , I. M. , J. L. , M. L. , D. P. , A. L. , I. Z. , K. L. , J. S. , L. K. , I. T. , J. Z. , G. K. , Z. R. , P. Z. , I. Z. , S. J. K., A. T. , I. K. , I. Z. , A. D. , I. V. , J. P. , T. Z. , M. P. , D. P. , D. S. , V. Z. , M. Z. , P. Š. , V. V. , A. T. , J. Z. , S. P. , T. V. , E. P. , V. T. , G. P. , M. V. , P. E. , E. S. , A. V. , R. V. , M. K. , J. K. , G. O. , V. K. , T. B. , O. Š. , T. M. , J. Š. , K. Z. , T. Z. , P. Z. , R. M. , J. M. M., Z. K. , V. K. , J. K. , G. K. , dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. birželio 28 d. pažymos Nr. (101)11.10-447 ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių tinklų, registro įrašas Nr. 44/419339, registravimo panaikinimo.

16Grąžinti asociacijai Užusienio bendruomenė (juridinio asmens kodas 300554839) 2008 m. sausio 25 d. mokėjimo nurodymu už ieškinį sumokėtą 14 203 Lt (keturiolikos tūkstančių dviejų šimtų trijų litų) dydžio žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai