Byla e2-1702-657/2016
Dėl viešojo pirkimo Nr. 171873 sąlygos panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo Nr. 171873 sąlygos panaikinimo. Teismas,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu pirkimo sąlygų 2 priedo 3.1.1. papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjo statybos darbų vadovui turėti „<...> ne mažesnę kaip 12 mėnesių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį vadovaujant asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbams“; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbų pirkimas“. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų 2 priedo 3.1.1. papunktyje nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, kadangi šioje pirkimo sąlygoje nustatytas reikalavimas statybos darbų vadovui turėti itin specifinę patirtį yra per aukštas, neteisėtas ir nepagrįstas, dirbtinai riboja teikėjų konkurenciją, nėra būtinas, nesuponuotas objektyviai būtino poreikio, siekiant įsitikinti tiekėjo pajėgumu tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus, 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą pirkimų tikslą. Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė. Atsakovė šiuo reikalavimu statybos darbų vadovo kompetenciją tikrina deklaratyviai ir formaliai, tik pagal atliekamų darbų trukmę, nevertinant nei atliktų darbų kokybės, nei apimties, kas akivaizdžiai parodo šio kvalifikacinio reikalavimo perdėtą formalumą ir nepagrįstumą. Pagal Lietuvos perkančiųjų organizacijų iki šiol naudotą kelių remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu viešųjų pirkimų vykdymo praktiką ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas pirkimų dokumentuose nebuvo keliamas, o pirkimo sutartys buvo sudaromos ir vykdomos. Griežtinti iki šiol buvusioje tokio pobūdžio pirkimų vykdymo praktikoje taikomus kvalifikacinius reikalavimus nėra jokių objektyvių priežasčių. Ginčijamas reikalavimas galimai pritaikytas AB „Kauno tiltai“, taip ribojant galimybę pirkime dalyvauti daugiau tiekėjų.

3Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad statybos vadovui nustatytas kvalifikacinis reikalavimas nėra per aukštas ir neriboja teikėjų konkurencijos. Atsakovės perkami darbai yra specifinė ir pakankamai sudėtinga kelio tvarkybos rūšis, kai darbo proceso eigoje operatyviai turi būti sprendžiami darbų organizavimo ir vykdymo klausimai. Darbų vykdymo metu naudojama atvira liepsna, todėl visų procesų sklandžiam įgyvendinimui reikia turėti tokių darbų vykdymo patirtį. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ir buvo nustatytas pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1.1 punkto reikalavimas, keliamas ypatingų statinių statybos darbų vadovo patirčiai. Šio reikalavimo kėlimas yra sietinas ne tik su perkančiosios organizacijos poreikiu įsigyti kokybišką ir kvalifikuotai atliekamą darbą, bet ir su viešojo intereso apsauga – saugumo kelyje užtikrinimu, kadangi darbai bus atliekami miesto viešajai infrastruktūrai bei viešųjų kelių būklės gerinimui. Be to, atsakovė vykdydama ankstesnę sutartį jau yra susidūrusi su tam tikrais atliktų darbų kokybės trūkumais ir su tuo susijusiais laiko sąnaudų nuostoliais. Statybos darbų vadovas – pagrindinis specialistas, atsakingas už statinio atitiktį jo projektui ir statinio normatyvinę kokybę, todėl jam keliami patirties reikalavimai yra būtini, siekiant gauti kokybišką darbų rezultatą ir užtikrinti racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą. Statinio statybos vadovu gali būti ne tik rangovo bendrovėje dirbantys asmenys, bet ir specialistai, paskirti rangovo iš kitų įmonių, todėl nėra pagrindo teigti, kad tik AB „Kauno tiltai“ atitinka pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1.1 punkto reikalavimus. Pagal viešai randamą informaciją, tokius darbus atlieka ir kitos įmonės, pavyzdžiui, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „Alkesta“. Be to vykdomas atviras konkursas, kuriame turi teisę dalyvauti užsienio šalių tiekėjai, tame tarpe veikdami bendrai su Lietuvos Respublikoje registruotais juridiniais asmenimis. Perkančioji organizacija, siekdama išvengti nepagrįsto konkurencijos ribojimo ir įvertinusi, jog siekiamo įsigyti pobūdžio darbai Lietuvoje atliekami tik kelerius metus, apsiribojo minimalia darbų, vadovaujant asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbams, patirtimi. Ieškovė nepagrįstai remiasi 2013 metų perkančiosios organizacijos analogišku pirkimu nustatytais reikalavimais teikėjams, nes 2013 metais karšto regeneravimo būdas buvo pakankamai naujas Lietuvoje, todėl Kauno miesto savivaldybės administracija pagrįstai nekėlė analogiško reikalavimo.

4Ieškinys atmestinas.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo atvirą konkursą „Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 171873). Konkursas vykdomas pagal Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2016 m. vasario 17 d. protokolu Nr. 32-16-10 patvirtintas konkurso sąlygas. Pirkimo objektas – Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbai. Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti pirkimo dokumentų 2 priede „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė“. Lentelės 3.1.1. papunktyje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjo statybos darbų vadovui turėti „ne mažesnę kaip 12 mėnesių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį vadovaujant asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbams“.

6Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl minėto konkurso sąlygų 2 priedo 3.1.1. papunktyje nustatyto reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė teigia, kad šis reikalavimas yra per aukštas, dirbtinai riboja teikėjų konkurenciją, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus ir viešųjų pirkimų tikslus.

7Nustatyta, kad ieškovė, nesutikdama su minėtu statybos darbų vadovui perkančiosios organizacijos nustatytu kvalifikaciniu reikalavimu, pasinaudodama ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija, 2016 m. kovo 4 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją Nr. 143, prašydama panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų lentelė“ 3.1.1. papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjas privalo turėti „ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statybos darbų vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); kiti transporto statiniai), turintį ne mažesnę kaip 12 mėnesių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį vadovaujant asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbams, nes šis reikalavimas nėra objektyviai būtinas, riboja tiekėjų konkurenciją, galimai yra pritaikytas AB „Kauno tiltai“. Perkančioji organizacija 2016 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 32-14-88 ieškovės pretenziją atmetė.

8Ieškovė į bylą pateikė CVP IS pačios Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013-07-18 skelbimą apie atvirą konkursą „Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 140201) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-12-18 skelbimą apie supaprastintą atvirą konkursą „Vilniaus miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 158705), iš kurių matyti, kad minėtuose pirkimuose, perkant analogiško pobūdžio darbus, ieškovės ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams nebuvo nustatytas. Šių pirkimų procedūrų ataskaitos rodo, kad juose pirkimo sutartys buvo sudarytos su tiekėja AB „Kauno tiltai“.

9VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Atsižvelgiant į nurodytas perkančiosios organizacijos pareigas ir veiklos ribas, VPĮ 3 straipsnio nuostatų prasme išskirtinos dvi perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo situacijos: a) ar nepažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas; b) ar nepažeistas tik viešųjų pirkimų tikslas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

10Teismas, įvertinęs bylos medžiagą konstatuoja, kad ieškovė nepagrįstai atsakovės atliktus veiksmus vykdant ginčo viešąjį pirkimą vertina kaip viešųjų pirkimų teisės normų bei principų pažeidimus. Byloje kilusio ginčo dalykas vertintinas, atsižvelgiant į VPĮ įtvirtintų principų bei pirkimo tikslo santykį.

11Ieškovės teigimu, atsakovės 3.1.1. papunktyje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjo statybos darbų vadovui yra neproporcingas faktiniams atsakovės poreikiams, pažeidžia proporcingumo principą ir neleidžia pasiekti viešųjų pirkimų tikslo. Mano, kad nurodyti reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją, diskriminuoja ir nepagrįstai varžo tiekėjų, galinčių atlikti perkamus darbus dalyvavimą konkurse, kas savo ruožtu lemia atsakovės veiksmų, nustatant šį reikalavimą, neteisėtumą.

12Teismas šių ieškovės teiginių nepripažįsta pagrįstais. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, taikytinas nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijus, kuris įpareigoja išsiaiškinti, kiek praktiškai perkančiosios organizacijos veiksmai vieno tiekėjo atžvilgiu paveikė kitus tiekėjus ir ar vienam tiekėjui nėra suteikta daugiau teisių nei kitiems (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/20009; 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-35/2009; kt.).

13Ta ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovė kaip perkančioji organizacija 2013 metais pirkimo dokumentuose ar Vilniaus miesto savivaldybės vykdomame analogiškame pirkime nebuvo ir nėra nurodę tokio kvalifikacinio reikalavimo nėra reikšminga, nes viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti. Pažymėtina, kad tik pačios perkančiosios organizacijos nustato savo poreikius, norimas ir reikalingas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus ir pagal identifikuotus poreikius parengia viešųjų pirkimų dokumentus.

14Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentų 2 priedo lentelės „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė“ 3.1.1. papunktyje nustatė, kad tiekėjo statybos darbų vadovas turėti „ne mažesnę kaip 12 mėnesių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį vadovaujant asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbams“. Kartu atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, jog tokius darbus pagal viešai skelbiamą informaciją gali atlikti ne tik UAB „Kauno tiltai“, bet ir kitos įmonės UAB „Alkesta“, UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir galimai kitos įmonės, nes vykdomas tarptautinis pirkimas. Atsakovės nuomone, toks reikalavimas būtinas, kad būtų užtikrinta tinkama darbų kokybė bei darbų sauga, juolab, kad iš atsakovės pateikto 2016 m. kovo 31 rašto Nr. 43-10-234 matyti, kad dėl netinkamos gatvių būklės Kauno miesto savivaldybė per 2015 metus išmokėjo 80 197,23 Eur žalos atlyginimo.

15Teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad statinio statybos vadovas, kurį paskiria rangovas, be kitų jo kompetencijai priskirtų įpareigojimų, taip pat atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui, o taip pat statinio normatyvinę kokybę. Aplinkybė, kad ieškovė negali pateikti pasiūlymo atsakovės vykdomam pirkimui, nes galimai neturi šio kvalifikacinio reikalavimo atitinkančio statinio vadovo, negali reikšti, jog atsakovės paskelbti pirkimo dokumentai yra diskriminaciniai ir ribojantys konkurenciją, nes sutinkamai su Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 1 punktu, rangovo pareiga paskirti statybos statinio vadovą, kas nereiškia, jog statinio vadovas būtinai turi būti tiekėjos darbuotojas. Tiekėjos pareiga, perkančiajai organizacijai įrodyti, jog statybos vadovo, atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus paslaugos, bus prieinamos tiekėjai visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

16Konkurencija galėtų būti apribota tuo atveju, jei būtų nustatyti pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atimtų galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1236/2011). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai (paslaugų teikimo rinkoje) yra apskritai diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-222/2008). Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas Concordia Bus Finland, C-513/99, Rink. 2002, p. I-7213).

17Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas – šių priemonių adekvatumo tikslams derinimas. Nors proporcingumo principas, kaip ir kiti principai, taikytini visose viešojo pirkimo stadijose, jis ypatingai aktualus konkurso sąlygų ir tiekėjų vertinimo etapuose. Teismas pažymi, kad atsakovei įsigijus netinkamas ar nekokybiškas paslaugas, atitinkamai neracionaliai išnaudojant kelių ir gatvių remontui skirtas lėšas, nebūtų pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytas viešojo pirkimo tikslas. Atsižvelgęs į tai, kad negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog tiekėjo kvalifikacijai nustatytas reikalavimas statybos darbų vadovui savaime yra neteisėtas ir netikslingas, bei įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir nesant byloje jokių įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog atsakovė, nustatydama ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą, kokiu tai būdu neteisėtai proteguoja tam tikrus tiekėjus, ar gali tam sudaryti sąlygas (CPK 176 str.), teismas sprendžia, kad byloje esantys įrodymai neduoda pagrindo išvadai, dirbtinai riboja konkurenciją, diskriminuoja tiekėjus ir suteikia nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš ieškovę arba kitaip suvaržo ieškovės teises ir galimybes dalyvauti ir laimėti konkurse. Priešingai, ginčijamos konkurso sąlygos užtikrina lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose visiems tiekėjams, gebantiems įvykdyti sutartį (VPĮ 3 str., 24 str., 25 str.), todėl atsakovė, vykdydama pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų proporcingumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų nepažeidė. Dėl šių aplinkybių ieškovės ieškinys laikytinas nepagrįstu ir tenkinti jo nėra pagrindo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 3. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto... 6. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl minėto konkurso sąlygų 2 priedo... 7. Nustatyta, kad ieškovė, nesutikdama su minėtu statybos darbų vadovui... 8. Ieškovė į bylą pateikė CVP IS pačios Kauno miesto savivaldybės... 9. VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 10. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą konstatuoja, kad ieškovė nepagrįstai... 11. Ieškovės teigimu, atsakovės 3.1.1. papunktyje nustatytas kvalifikacinis... 12. Teismas šių ieškovės teiginių nepripažįsta pagrįstais. Vertinant... 13. Ta ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovė kaip perkančioji organizacija... 14. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentų 2 priedo... 15. Teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad statinio statybos vadovas, kurį... 16. Konkurencija galėtų būti apribota tuo atveju, jei būtų nustatyti pernelyg... 17. Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 19. Ieškinį atmesti.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...