Byla 2YT-593-1006/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys V. K. ir J. K

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Justė Kliučinskienė, sekretoriaujant Aleksandrai Gromadskai, dalyvaujant pareiškėjai D. P., pareiškėjos atstovui advokatui Dainiui Tamošiūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys V. K. ir J. K., ir

Nustatė

2Pareiškėja D. P. pareiškimu kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys V. K. ir J. K., kuriuo prašo tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. P. po tėvų J. K. ir A. K. mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą – 1994 metų gamybos traktorių T-25A, valstybinis numeris ( - ), gamyklinis Nr. ( - ).

3Pareiškėja nurodė, kad ji yra A. K., mirusios ( - ), ir J. K., mirusio ( - ), dukra. 1995 m. vasario 21 d. pareiškėjos tėvas J. K. įsigijo 1994 m. gamybos traktorių T-25A, valstybinis numeris ( - ), gamyklinis Nr. ( - ). (Duomenys neskelbtini) mirė pareiškėjos tėvas J. K., o teises į minėtą transporto priemonę perėmė pareiškėjos motina A. K., kuri mirė ( - ).Niekas iš įstatyminių įpėdinių palikimo nepriėmė, tačiau pareiškėja faktiškai pradėjo naudotis traktoriumi T-25A, valstybinis numeris ( - ). Pareiškėjos tėvai nei asmeninio, nei oficialaus testamentų surašę nebuvo. Pareiškėja buvo įsitikinusi, kad mirus tėvams ir faktiškai pradėjus valdyti jų turtą, yra nereikalingos papildomos paveldėjimo procedūros. Kilnojamuoju turtu, traktoriumi T-25A, pareiškėja kartu su savo vyru V. P. disponavo tiek prieš, tiek po pareiškėjos tėvų mirties, su traktoriumi atlieka įvairius žemės ūko darbus, jį remontuoja, prižiūri, rūpinasi kaip savo turtu.

4Pareiškėjos atstovas advokatas Dainius Tamošiūnas prašė pareiškimą tenkinti, pažymėjo, kad bylos medžiaga, pareiškėjos paaiškinimai bei liudytojų parodymai patvirtina, kad pareiškėja mirusių tėvų palikimą priėmė faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą aktyviais veiksmais.

5Suinteresuoti asmenys V. K. ir J. K. atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, jog sutinka su pareiškėjos pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėja ratinį traktorių faktiškai naudojo žemės ūkio darbams bei techniškai jį prižiūrėjo tiek iki tėvų mirties, tiek ir po tėvų mirties.

6Liudytoja A. O. Z. teismo posėdžio metu parodė, jog yra pareiškėjos kaimynė. Paaiškino, kad pareiškėją pažįsta senai, nes yra kaimynai bei parodė, kad kiek pamena, dar esant pareiškėjos tėvams gyviems pareiškėja ir jos vyras naudojosi minėtu traktoriumi, jį prižiūrėjo. Taip pat ir po tėvų mirties prižiūrėjo traktorių ir juo naudojasi iki šiol.

7Liudytojas V. P. teismo posėdžio metu parodė, kad jis yra pareiškėjos sutuoktinis. Paaiškino, kad labai ilgą laiką, iki pat savo mirties pareiškėjos tėvai gyveno pas juos namuose. Ir visą tą laiką pareiškėja ir jis naudojosi ratiniu traktoriumi, jį pažiūrėjo.

8Pareiškimas tenkintinas

9Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 444 straipsnio 1 dalis). CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos tėvas J. K. mirė ( - ), t.y. galiojant 1964 m. Civiliniam Kodeksui. Vadovaujantis 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsniu, civilinio kodekso penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus (2001 m. liepos 1 d.) šiam kodeksui. Pažymėtina, kad sprendžiant palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos faktų nustatymo klausimus, šie faktai nustatomi remiantis palikimo atsiradimo momentu paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Taigi, sprendžiant šią bylą dėl palikimo priėmimo J. K. mirties atveju, turi būti vadovaujamasi palikimo atsiradimo dienai galiojusio 1964 m. CK paveldėjimo santykius reglamentuojančiomis normomis. Pareiškėjos motina A. K. mirė ( - ), t.y. jau galiojant 2001 m. Civiliniam kodeksui.

11Teismas pažymi, jog 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalis numatė, jog įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Analogiški palikimo priėmimo būdai įtvirtinti ir šiuo metu galiojančiame Civiliniame kodekse (CK 1.8 straipsnio 1 dalis, CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Taigi, palikimo atsiradimo faktas savaime nuosavybės teisės į palikimą įpėdiniui nesukuria. Įpėdinis, norėdamas įgyti palikimą, turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo teises ir pareigas. Įpėdinio valia priimti palikimą turi būti išreiškiama įstatymo nustatytais būdais ir terminais. 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalis įtvirtino keletą alternatyvių palikimo priėmimo būdų: įpėdinis pradeda faktiškai valdyti paveldėtą turtą arba paduoda palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Faktą, kad asmuo priėmė palikimą, pradėjęs faktiškai jį valdyti, nustato teismas. Priimti palikimą, pradedant faktiškai jį valdyti, galima tik aktyviais veiksmais, o tokie veiksmai atliekami, siekiant išreikšti valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, įpėdinis valdo turtą kaip savo ir laiko save turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2010; kt.). Taigi teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais ir pan. Pažymėtina, kad reikšmingų bylos teisiniam rezultatui faktinių aplinkybių nustatymas ir vertinimas atliekamas, atsižvelgiant į konkrečią bylos situaciją.

12Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos aukščiau nurodytos sąlygos spręsti klausimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo įpėdiniui pradėjus faktiškai valdyti paveldimą turtą. Bylos medžiaga, pareiškėjos, liudytojų, parodymais, nustatyta, jog pareiškėja yra A. K., mirusios ( - ), ir J. K., mirusio ( - ), dukra (b.l. 8, 11). 1995 m. vasario 21 d. pareiškėjos tėvas J. K. įsigijo 1994 m. gamybos traktorių T-25A, valstybinis numeris ( - ), gamyklinis Nr. ( - ) (b.l. 18-20). (Duomenys neskelbtini) mirė pareiškėjos tėvas J. K. (b.l. 9), o motina A. K. mirė ( - ) (b.l. 10). Niekas iš įstatyminių įpėdinių palikimo nepriėmė (b.l. 17). Kilnojamuoju turtu, traktoriumi T-25A, pareiškėja kartu su savo vyru V. P. disponavo tiek esant pareiškėjos tėvams gyviems, tiek ir po jų mirties. Pareiškėja ir jos vyras su traktoriumi T-25A, valstybinis numeris ( - ), atlieka įvairius žemės ūko darbus, jį remontuoja, prižiūri, rūpinasi kaip savo turtu, t.y. atliko kitus aktyvius veiksmus ir tokiu būdu palikimą, atsiradusį po tėvų mirties, priėmė, pradėdama jį faktiškai valdyti. Taigi, pareiškėja, mirusiųjų dukra, priėmė ir pradėjo valdyti J. K. ir A. K. priklausiusį traktorių T-25A, valstybinis numeris ( - ), pareiškėjos elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininkės, nes ji, kaip įpėdinė, priėmė turtą, kaip palikimą, faktiškai pradėjusi jį valdyti, prižiūrėjo kaip savo, juo rūpinosi ir tokiu būdu išreiškė valią dėl palikimo priėmimo.

13Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais įrodymais, kadangi pareiškėjos, liudytojų parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje. Remiantis paminėtais įrodymais, teismas daro išvadą, jog byloje patvirtinti faktiniai duomenys ir pareiškėjos pareiškimas laikytinas pagrįstu (CPK 177 straipsnio 1 ir 2 dalys).

14Paveldėjimo teisės liudijimui gauti būtinas teismo sprendimas, patvirtinantis turintį juridinę reikšmę faktą, kad įpėdinis, siekdamas įgyti palikimą, įstatymo nustatytu laiku jį priėmė, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 185 straipsniu, 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

16D. P. pareiškimą patenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. P., a.k. ( - ) po tėvų J. K., gim. ( - ), mirties ( - ), ir A. K., gim. ( - ), mirties ( - ) mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą – 1994 metų gamybos traktorių T-25A, valstybinis numeris ( - ), gamyklinis Nr. ( - ).

18Juridinis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui išduoti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai