Byla e2-8238-400/2019
Dėl servituto ir atlyginimo už servitutą nustatymo pagal ieškovo P. R. ieškinį atsakovui A. S., į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl servituto ir atlyginimo už servitutą nustatymo pagal ieškovo P. R. ieškinį atsakovui A. S., į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas P. R. prašo nustatyti atlygintinį neterminuotą servitutą į 1096 kv. m. ieškovui priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – Žemės sklypas), dalį, pagal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Surveta“ parengtą planą „Žemės sklypo planas servituto nustatymui (sklypo plotas 1741 kv. m.)“ (toliau – ir Planas), suteikiantį teisę atsakovui eksploatuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius pastatus, unikalūs Nr. ( - ); ( - ); ( - ); ( - ), esančius ( - ) (toliau – ir Statiniai), plane pažymėtus G, N, N raidėmis ir jais naudotis, prieiti prie jų, naudojantis plane raudonais brūkšniais pažymėtu žemės sklypo plotu; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2 000,00 Eur vienkartinę kompensaciją už servituto nustatymą; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2019 m. spalio 14 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimų į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydama, kad ieškinys galėtų būti tenkintinas, kadangi reikalavimas nustatyti servitutą yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodo, kad servituto nustatymo plane nustatyta servituto apimtis yra adekvati ir užtikrinanti atsakovo teisę į tinkamą Statinių eksploatavimą bei naudojimą, o taip pat apribojanti ieškovo daiktines teises į Žemės sklypą ne daugiau nei yra būtina tinkamam atsakovo Statinių eksploatavimui bei naudojimui, taip išlaikant šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovui P. R. asmeninės nuosavybės teise priklauso 0,1700 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kuriame stovi atsakovui A. S. priklausantys statiniai: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ). Ieškovas nurodo, kad tarp šalių nėra susiklostę žemės sklypo nuomos santykiai bei nėra jokių teisinių pagrindų atsakovo pastatus eksploatuoti ir jais naudotis ieškovo Žemės sklypo dalyje. Pažymėjo, kad servituto nustatymas yra objektyviai būtinas, kadangi jokio kito praėjimo prie atsakovo Statinių, nei einant per ieškovo Žemės sklypą, nėra. Be to, atsakovo Statiniams be jokio teisinio pagrindo užimant ieškovo Žemės sklypo dalį, reikalingą Statinių eksploatavimui, yra nepagrįstai ir neproporcingai suvaržomos ieškovo daiktinės teisės į Žemės sklypą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas 2019 m. gegužės 20 d. išsiuntė atsakovui pasiūlymą dėl servituto nustatymo, kuriuo ragino atsakovą susitarti dėl atlygintinio neterminuoto servituto nustatymo į ieškovo Žemės sklypo dalį, reikalingą atsakovo Statinių eksploatavimui ir tinkamam naudojimui. Kartu su pasiūlymu ieškovas pateikė atsakovui siūlomo servituto nustatymo planą, pagal kurį servitutas būtų nustatomas į 1096 kv. m. ieškovo Žemės sklypo dalį, kurią užima atsakovo Statiniai, stovintys ant ieškovo Žemės sklypo, kartu su minimaliu Žemės sklypo plotu, reikalingu priėjimui prie Statinių ir jų naudojimui. Atsakovas į ieškovo pateiktą pasiūlymą neatsakė, su ieškovu jokiomis priemonėmis nesusisiekė, todėl ieškovas prašo nustatyti servitutą teismo sprendimu.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutas gali būti nustatytas įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimais, o įstatymo nustatytais atvejais – administraciniais aktais. CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį.

10Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kaip nors sureagavęs į ieškovo prašymą nustatyti servitutą, todėl darytina išvada, jog šalims nepavyko susitarti dėl servituto. Taip pat svarbu nustatyti, ar egzistuoja objektyvus servituto poreikis. Servituto teisė pasižymi savininko (tarnaujančiojo daikto) nuosavybės teisės suvaržymais, siekiant įgyvendinti viešpataujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė jokiais atvejais neturi būti varžoma nepagrįstai, tam būtinas objektyvus pagrindas. Dėl to ir daikto apsunkinimas servitutu pateisinamas tik esant svarbioms priežastims (kai yra objektyviai būtinas). Kasacinio teismo praktika dėl servitutų nustatymo išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; 2012 m. spalio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M., Z. M. v. A. N. ir V. N., bylos Nr. 3K-3-433/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. P. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2014; kt.). Joje pažymima, kad teismas pirmiausia turi įsitikinti, kad servitutas yra būtinas viešpataujančiajam daiktui naudoti. Tam teismas turi įvertinti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę.

11Remdamasis ieškovo pateiktais duomenimis, atsižvelgdamas į trečiojo asmens poziciją, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio kito praėjimo prie atsakovo Statinių, nei einant per ieškovo Žemės sklypą, todėl būtina teismo sprendimu nustatyti servitutą, kad atsakovas galėtų tinkamai naudoti jam nuosavybės teise priklausančius Statinius, esančius ( - ). Atsakovas, nors ir buvo tinkamai informuotas apie teisę pateikti atsiliepimą, tačiau nei atsiliepimo, nei įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, ieškovui priklausančioje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, nustatytinas 1096 kv. m. neterminuotas servitutas pagal UAB „Surveta“ parengtą planą „Žemės sklypo planas servituto nustatymui (sklypo plotas 1741 kv. m.)“, suteikiant teisę atsakovui eksploatuoti jam nuosavybės teise priklausančius Statinius (CK 4.111 straipsnis, 4.124 straipsnio 1 dalis, 4.126 straipsnis).

12Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas pagal savo prigimtį yra atlygintinis ne tik tais atvejais, kai servitutas nustatytas teismo sprendimu, bet ir tais, kai servitutas nustatytas administraciniu aktu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. R. M. v. J. M.ir kt., bylos Nr. 3K-3-472/2010; 2011 m. gegužės 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. T. v. UAB „Dzūkijos statyba“, bylos Nr. 3K-3-217/2011; 2015 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. P. v. Vilniaus rajono ŽŪB „Vanaginė“, bylos Nr. 3K-3-86/2015). Taigi servitutas gali būti neatlygintinis tik išimtiniais atvejais, konstatavus tam konkretų pagrindą (pvz., atitinkamą šalių susitarimą) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. P. v. Vilniaus rajono ŽŪB „Vanaginė“, bylos Nr. 3K-3-86/2015; kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė nustatyti atlygintinį servitutą į 1096 kv. m. ieškovui priklausančio Žemės sklypo dalį, už servituto nustatymą priteisiant iš atsakovo vienkartinę 2 000,00 Eur kompensaciją. Nustačius ieškovo prašomą servitutą, minėtas ieškovo prašymas vertintinas kaip pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą CK 6.37 straipsnyje, 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

14Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - ieškovo sumokėtas 45,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Nustatyti atlygintinį neterminuotą servitutą į 1096 kv. m. ieškovui P. R., asmens kodas ( - ) priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalį, pagal UAB „Surveta“ parengtą planą „Žemės sklypo planas servituto nustatymui (sklypo plotas 1741 kv. m.)“, suteikiantį teisę atsakovui A. S., gimusiam ( - ), eksploatuoti jam nuosavybės teise priklausančius statinius: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), plane pažymėtus G, N, N raidėmis ir jais naudotis, prieiti prie jų, naudojantis plane raudonais brūkšniais pažymėtu žemės sklypo plotu.

19Priteisti iš atsakovo A. S., gimusio ( - ), 2 000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų 00 ct) vienkartinę kompensaciją už servituto nustatymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 45,00 Eur (keturiasdešimt penkių eurų 00 ct) žyminį mokestį - ieškovo P. R., asmens kodas ( - ), naudai.

20Priteisti iš atsakovo A. S., gimusio ( - ), 3,80 Eur (trijų eurų 80 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybės naudai, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė,... 2. Teismas... 3. ieškovas P. R. prašo nustatyti atlygintinį neterminuotą servitutą į 1096... 4. Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 5. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 7. Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovui P. R. asmeninės nuosavybės teise... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1... 10. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kaip nors... 11. Remdamasis ieškovo pateiktais duomenimis, atsižvelgdamas į trečiojo asmens... 12. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas pagal savo... 13. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą CK 6.37 straipsnyje,... 14. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - ieškovo sumokėtas 45,00... 15. Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286,... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Nustatyti atlygintinį neterminuotą servitutą į 1096 kv. m. ieškovui P. R.,... 19. Priteisti iš atsakovo A. S., gimusio ( - ), 2 000,00 Eur (dviejų... 20. Priteisti iš atsakovo A. S., gimusio ( - ), 3,80 Eur (trijų eurų 80 ct)... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...