Byla e2-1171-566/2017
Dėl skolos panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „AKORDAS 1“ atstovei advokato padėjėjai G. Š.,

4atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ atstovui M. Z. bei advokato padėjėjui Š. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AKORDAS 1“ ieškinį atsakovui Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Giedrakalnis“ dėl skolos panaikinimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad ieškovas 2014 m. liepos 16 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ). Nurodo, kad atsakovas Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Giedrakalnis“ įkurta įgyvendinti individualiųjų namų esančių Giedros ir Kregždžių gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais – 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su individualių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Ieškovui bendrosios dalinės nuosavybe teise priklauso magistralinė kanalizacija, kanalizacijos siurblinė, vandens nugeležinimo įrenginiai, du vandens įrenginiai ir kt. Ieškovas yra nurodytų bendro naudojimo objektų bendraturtis, tačiau nėra bendrijos narys. Nurodo, jog nuo 2014 m. spalio mėnesio atsakovas pradėjo reikalauti iš ieškovo nepagrįstai priskaičiuotų mokesčių, kurie prieštarauja bendriesiems teisės principams ir teisės aktų reikalavimams. Ieškovo teigimu, jis neginčija ir nevengia prievolės mokėti bendrijai įmokas, proporcingai jo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, reikalingas bendro naudojimo objektų eksploatavimo išlaidoms padengti, tačiau nesutinka mokėti atsakovui mokesčių, kurie priskaičiuoti laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. gruodžio mėnesio ir nėra nesusiję su bendro naudojimo objektų eksploatavimo išlaidomis, t. y. ,,pirmininko išlaidos“, ,,buhalterinės išlaidos“, ,,teisinės išlaidos“, ,,advokato išlaidos už bylinėjimąsi“, ,,skolos išieškojimo išlaidos UAB ,,Akordas“, ,,išlaidos visuotinio susirinkimo sprendimu R. S. skolai padengti“, ,,avarijų šalinimas“, ,,avarijų likvidavimas“, ,,futbolo aikštelės įrengimo mokestis“, ,,lieptelio remontas“. Pažymi, kad ieškovas negauna jokio atsakovo skaičiuojamų mokesčių pagrindimo, ieškovui nepateikti jokie įrodymai dėl šių mokesčių realumo, būtinumo ir sąsajumo su bendro naudojimo objektais, jų priežiūra ir išlaikymu. Ieškovo teigimu, jis nėra bendrijos narys, todėl jis neprivalo mokėti stojimo mokesčio, kuris atsakovo įvardijamas kaip stojimo mokestis į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą. Nurodo, kad tarp šalių nėra sudaryta rašytinio susitarimo dėl netesybų mokėjimo, jų dydžio ir dėl mokesčių mokėjimo terminų, todėl atsakovo vienašališkai nustatyti delspinigiai yra neteisėti ir nepagrįsti. Ieškovas prašo teismo: 1) pripažinti neteisėtais, nepagrįstais ir nesusijusiais su bendro naudojimo objektų išlaikymu, išsaugojimu, priežiūra ar tvarkymu už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėnesio atsakovo priskaičiuotus ir reikalaujamus sumokėti mokesčius pagal atsakovo išrašytus mokėjimo nurodymus, t. y.: „pirmininko išlaidos“ – 192,85 Eur, „buhalterinės išlaidos“ – 38,40 Eur, „teisinės išlaidos“ – 6,92 Eur, „advokatų išlaidos už bylinėjimąsi“ – 26,28 Eur, ,,skolos išieškojimo išlaidos adresas Giedros g. 28, savininkas UAB ,,Akordas1“ – 2,86 Eur, „visuotinio susirinkimo sprendimu R. S. skolai padengti“ – 90,00 Eur, ,,avarijų šalinimas“ ir ,,avarijų likvidavimas“ – 8,03 Eur, „futbolo aikštelės įrengimo mokestis“ – 4,53 Eur, „lieptelio remontas“ – 1,94 Eur, „skola už bendro naudojimo objektų sukūrimą“ ir ,,stojimo mokestis į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą“ – 4,923,54 Eur; 2) pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais atsakovo priskaičiuotus delspinigius, kurių bendra suma sudaro 141,10 Eur pagal atsakovo išrašytus ir pateiktus mokėjimo nurodymus už laikotarpį nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gruodžio mėnesio; 3) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas (4 t., e.b.l. 1-7).

8Bylos nagrinėjimo ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais. Nurodė, jog atsakovo reikalaujami sumokėti mokesčiai yra nesusiję su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, tvarkymu ir priežiūra. Pažymėjo, kad atsakovas nedetalizuoja ir nepagrindžia skaičiuojamų mokesčių, nepateikia mokesčių apskaičiavimo metodikos, todėl ieškovui kyla pagrįstų abejonių dėl reikalaujamų sumokėti mokesčių teisėtumo, teisingumo ir proporcingumo. Ieškovo atstovės teigimu, atsakovas neturi teisinio pagrindo skaičiuoti ieškovui delspinigių, nes ginčo šalių nesieja sutartiniai santykiai, o bendrijos valdymo organo sprendimu vienašališkai nustatytos netesybos nesudaro teisinio pagrindo reikalauti mokėti netesybas.

9Atsakovas atsiliepimuose su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko. Pasisakydamas dėl atskirų ieškovo ginčijamų priskaitytų mokesčių, atsakovas pažymėjo, kad bendrijos pirmininko išlaidos yra būtinos siekiant užtikrinti paslaugos suteikimą, nes būtent bendrijos pirmininkas sudaro paslaugų teikimo sutartis, sprendžia su bendrojo naudojimosi objektais susijusius klausimus, įskaitant bet neapsiribojant nuolatinę objektų priežiūrą, avarijų šalinimą ir kt. Buhalterinės išlaidos taip pat yra būtinos bendrijos veiklai vykdyti. Nurodė, kad siekiant išieškoti skolas iš neatsiskaitančių skolininkų yra patiriamos teisinės išlaidos, be kurių nebūtų įmanoma teikti paslaugų, taip pat įmokos kitiems gyventojams būtų didesnės, kadangi dalis asmenų nemokėtų už paslaugas ir nepatirtų jokių sankcijų dėl tokio neveikimo. Atsakovo teigimu, išlaidos, susijusias su avarijų šalinimu, yra pagrįstos, nes nepašalinus avarijų nebūtų galimybių tiekti kokybišką vandenį bendrijos gyventojams, kadangi bendrijos infrastruktūra yra pasenusi, ją būtina nuolat prižiūrėti ir atnaujinti, kad įranga veiktų. Nurodė, kad išlaidos futbolo aikštelei bei lieptelio remontui Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-2646-833/2016 buvo pripažintos pagrįstomis, priteistos ir ieškovo pilnai apmokėtos, todėl tokie reikalavimai negali būti patenkinti šio teismo proceso metu. Atsakovo teigimu, ieškovas nėra faktiškai prisidėjęs prie bendrojo naudojimosi objektų, kuriais šiuo metu naudojasi, sukūrimo, todėl reikalavimas sumokėti stojimo mokestį laikytinas pagrįstu. Nurodė, jog delspinigiai buvo nustatyti 2015 m. rugsėjo 3 d. bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris privalomas ne tik bendrijos nariams, tačiau ir bendrijos gyventojams ne nariams. Pažymėjo, kad bendrijoje yra siekiama įgyvendinti principą, kad visi asmenys, gyvenantys bendrijoje ir besinaudojantys jos paslaugomis mokėtų po lygiai, kadangi visi gauna vienodas paslaugas. Taip pat nurodė, kad bendrijoje yra sudarytos sąlygos atsisakyti mokėti už tas paslaugas, kurios nėra gyvybiškai būtinos, pavyzdžiui, futbolo aikštelė, tinklinio įranga, lieptelis ir kt. Atsakovo manymu, mokėjimo pranešimuose nurodytų sumų detalizacija išsamiai pagrindžia kokiomis dalimis gyventojams yra paskirstomos bendrijos išlaidos ir kaip paskaičiuojami mokesčiai, be to, visus skaičiavimus atlieka ir sąskaitas administruoja profesionali buhalterines paslaugas teikianti įmonė. Atsižvelgiant į tai, ieškinį prašė atmesti (1 t., e.b.l. 33-37, 2 t., e.b.l. 1-5, 5 t., e.b.l. 1-6).

10Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai su ieškinio reikalavimais nesutiko atsiliepimuose išdėstytais argumentais. Laikėsi pozicijos, kad ieškovo ginčijamos įsiskolinimo Bendrijai sumos yra susijusios su bendrojo naudojimo objektais, pagrįstos ir būtinos tinkamam Bendrijos funkcionavimui. Nurodė, jog Bendrija negali versti savininkų tapti bendrijos nariais, todėl stojimo mokesčio nurodymas Bendrijos išrašytuose mokėjimo nurodymuose nereiškia ieškovo pareigos sumokėti šį mokestį įtvirtinimo. Atsakovo atstovo teigimu, bendrija delspinigius ieškovui skaičiuoja pagrįstai, nes delspinigiai nustatyti bendrijos įgaliotinių susirinkimo protokolu, kuris prilyginama rašytiniam susitarimui. Taip pat pažymėjo, kad tam asmeniui, su kuriuo yra bylinėjamasi (ir dėl kurio pasisako teismas savo sprendime), Bendrijos patirtos teisinės išlaidos nėra skaičiuojamos.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Giedrakalnis“ (toliau – atsakovas arba Bendrija) yra įsteigta įgyvendinti individualių gyvenamųjų namų, esančių Giedros ir Kregždžių gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais – 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su individualių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (1 t., e.b.l. 38-50, 95-96).

13Ieškovas 2014 m. liepos 16 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius adresu ( - ), kurie yra yrą Bendrijos teritorijoje, tačiau ieškovas nėra Bendrijos narys (1 t., e.b.l. 144-153, 3 t., e.b.l. 6-7). Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių byloje nėra.

14Remiantis byloje esančiu 2015 m. balandžio 7 d. visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolu, 2015 m. kovo 31 d. įvykusiame susirinkime, be kita ko, buvo nuspręsta, jog mokesčiai Bendrijai mokami pagal faktines Bendrijos išlaidas (5 protokolo punktas), taip pat patvirtintas teisinių paslaugų pirkimas už nedidesnį kaip 80,00 Eur plius PVM valandinį įkainį (6 protokolo punktas) (5 t., e.b.l. 23-28). 2016 m. kovo 9 d. įvykusiame visuotinio Bendrijos narių susirinkime buvo nutarta skolų už bendrojo naudojimo objektų sukūrimą nenurašyti ir delspinigių bei palūkanų joms netaikyti bei reikalauti stojimo įmokų už bendrojo naudojimo objektų sukūrimą iš visų pageidaujančių į Bendriją įstoti asmenų (2016 m. kovo 10 d. protokolo 12 punktas). Tuo pačiu protokolu nuspręsta grąžinti R. S. 4055,00 Eur skolą susidariusią dėl jos permokos už bendro naudojimo objektų sukūrimą, nustatant kiekvienam Giedrakalnio nekilnojamojo turto vienetui 10,00 Eur mokestį, kol skola bus visiškai grąžinta (protokolo 13 punktas), taip pat padidinti Bendrijos pirmininko kasmėnesines išlaidas nuo 500,00 Eur iki 800,00 Eur kol vyks teisminiai procesai (protokolo 16 punktas) (5 t., e.b.l. 29-34). Nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 24 d. įvyko Bendrijos administruojamų namų visuotinis savininkų susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti aukščiau nurodyti 2016 m. kovo 9 d. ir 2015 m. kovo 31 d. Bendrijos visuotiniuose narių susirinkimuose priimti sprendimai (5 t., e.b.l. 35-39). Remiantis 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrijos įgaliotinių susirinkimo protokolu Nr. 15, Bendrijos įgaliotiniai nutarė skaičiuoti po 0,08 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo pradelstų mokėjimų už Bendrijos paslaugas pradedant nuo 2015 m. spalio 1 d. (5 t., e.b.l. 391).

15Byloje pateikti atsakovo išrašyti mokėjimo nurodymai už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėnesio su ieškovui priskaičiuotai mokesčiais. Iš jų ieškovo ginčijamą mokėtinų sumų dalį sudaro: „pirmininko išlaidos“ – 192,85 Eur, „buhalterinės išlaidos“ – 38,40 Eur, „teisinės išlaidos“ – 6,92 Eur, „advokatų išlaidos už bylinėjimąsi“ – 26,28 Eur, ,,skolos išieškojimo išlaidos adresas Giedros g. 28, savininkas UAB ,,Akordas1“ – 2,86 Eur, „visuotinio susirinkimo sprendimu R. S. skolai padengti“ – 90,00 Eur, ,,avarijų šalinimas“ ir ,,avarijų likvidavimas“ – 8,03 Eur, „futbolo aikštelės įrengimo mokestis“ – 4,53 Eur, „lieptelio remontas“ – 1,94 Eur, „skola už bendro naudojimo objektų sukūrimą“ ir ,,stojimo mokestis į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą“ – 4,923,54 Eur (1 t., e.b.l. 4-17, 137-143). Byloje taip pat pateikti dokumentai, pagrindžiantys atsakovo (ieškovui išrašytuose mokėjimo nurodymuose) priskaičiuotus mokesčius (5 t., e.b.l. 58-389).

16Nagrinėjamos bylos atveju teisiškai reikšminga Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2646-833/2016 pagal ieškovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ ieškinį atsakovui UAB „AKORDAS 1“ dėl skolos priteisimo, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl 224,87 Eur skolos Bendrijai iš atsakovo (šioje byloje – ieškovo) priteisimo už laikotarpį nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio. Po minėtos civilinės bylos iškėlimo atsakovas dalį skolos Bendrijai sumokėjo, todėl Bendrija prašomą priteisti skolos dydį sumažino ir prašė priteisti 128,87 Eur skolos. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 19 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovo 128,87 Eur skolą, 5,00 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 575,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, likusioje dalyje ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismo sprendimą apskundus apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeitė – ieškovui iš atsakovo priteisė 192,30 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovui iš ieškovo priteisė 247,27 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje sprendimą paliko nepakeistą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad nurodytoje civilinėje byloje, be kita ko, buvo išspręstas ginčas dėl UAB „AKORDAS 1“ įsiskolinimo Bendrijai pagal Bendrijos už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio UAB „AKORDAS 1“ išrašytus mokėjimo nurodymus už Bendrijos paslaugas, kuriuose nurodytas tam tikras sumas ieškovas ginčija ir šioje civilinėje byloje, būtent – „pirmininko išlaidos“ – 35,72 Eur, „buhalterinės išlaidos“ – 8,25 Eur, „teisinės išlaidos“ – 6,92 Eur, ,,avarijų šalinimas“ – 3,63 Eur, „futbolo aikštelės įrengimo mokestis“ – 4,53 Eur, „lieptelio remontas“ – 1,94 Eur. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog Bendrija įrodė UAB „AKORDAS 1“ suteiktų paslaugų apimtį (kiekį) bei jų vertę (kainą), todėl pirmosios instancijos teismas priteisdamas šias išlaidas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad šioje byloje ieškovo ginčijamas skolos Bendrijai už laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio Bendrijos ieškovui išrašytus mokėjimo nurodymus už Bendrijos paslaugas pagrįstumo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2646-833/2016, todėl remiantis prejudicija šiai bylai ieškinys šioje dalyje atmestinas.

17Atsižvelgiant į tai, byloje spręstinas klausimas dėl ieškovo skolos Bendrijai pagrįstumo už laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo iki 2016 m. gruodžio Bendrijos suteiktas paslaugas.

18Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Remiantis CK 4.83 straipsnio 3 dalimi, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį.

19Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DGNKPPSBĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija yra civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bendrija yra skirta namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti, bendriems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų bendroms teisėms ir interesams saugoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2010).

20Nors byloje nustatyta, kad atsakovas nėra Bendrijos narys, tačiau, remiantis DGNKPPSBĮ 21 straipsnio 2 dalimi, jis turi lygias su bendrijos nariais pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu. DGNKPPSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, jog butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus. Nagrinėjamu atveju ieškovas pripažįsta aukščiau nurodytose teisės normose įtvirtintas jo pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, tačiau nepripažįsta įsiskolinimo Bendrijai dalyje, kurioje iš jo prašoma apmokėti pirmininko, buhalterines, teisines išlaidas, advokatų išlaidas už bylinėjimąsi, avarijų likvidavimo išlaidas, kurios anot ieškovo, nėra nesusijusios su bendro naudojimo objektų eksploatavimu.

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas yra įsteigta tam, kad valdytų, prižiūrėtų bendrojo naudojimo objektus, taip sudarydama sąlygas individualių namų gyventojams naudotis gyvybiškai svarbiomis paslaugomis – vandeniu, nuotekų šalinimu, avarijų Bendrijos infrastruktūroje likvidavimu ir kt. Bendrija įgyvendina individualių gyvenamųjų namų, esančių Giedros ir Kregždžių gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais – 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su individualių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bylos duomenimis, Bendrija administruoja bendrojo naudojimo objektus – du vandens gręžinius, nuotekų siurblinę, geriamojo vandens paskirstymo sistemos magistralinius ir skirstomuosius vamzdynus bei šulinius, taip pat magistralinius vamzdynus ir šulinius su ketiniais dangčiais (5 t., b.l. 14-21). Tam, kad bendroji dalinė nuosavybė būtų įgyvendinama tinkamai ir efektyviai, reikalingas ne tik finansinis aprūpinimas, bet ir tinkamas resursų paskirstymas. Tuo tikslu 2015 m. kovo 31 d. ir 2016 m. kovo 9 d. visuotiniuose Bendrijos narių susirinkimuose buvo priimti sprendimai dėl Bendrijai mokamų mokesčių, teisinių paslaugų pirkimo, Bendrijos pirmininko kasmėnesinių išlaidų ir kt., kurie buvo patvirtinti 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrijos administruojamų namų visuotiniame savininkų susirinkime.

22Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad tiek Bendrijos pirmininko, tiek buhalterinės išlaidos yra būtinos siekiant užtikrinti Bendrijos funkcijų atlikimą. Būtent bendrijos pirmininkas atstovauja Bendrijos narių ir jos nariais nesančių pastatų savininkų interesams santykiuose su trečiais asmenimis, sudaro paslaugų pirkimo sutartis bei sprendžia kitus su bendrojo naudojimo objektais susijusius klausimus. Atitinkamai tam, kad gyventojams būtų tinkamai paskaičiuoti mokėtini mokesčiai, išmokėtas atlyginimas pirmininkui, teikiami teisės aktų nustatyti duomenys valstybės institucijoms ir kt., būtina numatyti lėšas buhalterinės apskaitos tvarkymui. Byloje nustatyta, kad dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių, mokestinių bei statistinių atskaitomybių parengimo Bendrija yra sudariusi apskaitos tvarkymo sutartis su UAB Skaidri apskaitos sistema (2 t., e.b.l. 56-67). Teismo vertinimu, Bendrijos turėtos teisinės bei advokatų išlaidos taip pat laikytinos reikalingomis užtikrinti mokesčių iš gyvenamųjų savininkų išieškojimą bei sprendžiant kitus teisinius / teisminius klausimus, todėl pripažintinos susijusiomis su bendrosios nuosavybės įgyvendinimu ir pagrįstomis. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas aukščiau aptartu įsiteisėjusiu 2016 m. liepos 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2646-833/2016 tenkindamas Bendrijos ieškinį, pirmininko, buhalterines bei avarijų šalinimo išlaidas, greta kitų mokėjimo nurodymuose nurodytų išlaidų, pripažino pagrįstomis. 2017 m. sausio 17 d. ir 2017 m. kovo 2 d. vykusių teismo posėdžių metu, teismas pasiūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje (CPK 179 straipsnis) (1 t., e.b.l. 116, 2 t., e.b.l. 98-99). Pažymėtina, kad byloje atsakovas pateikė dokumentus, pagrindžiančius atsakovo ieškovui išrašytuose mokėjimo nurodymuose priskaičiuotus mokesčius (sąskaitas, buhalterinius skaičiavimus, bendrijos banko sąskaitos išrašus ir kt.), tuo tarpu ieškovas, ginčydamas atsakovo reikalaujamų sumokėti mokesčių realumą ir būtinumą iš esmės nepateikė jokių objektyvių įrodymų, jog atsakovo skaičiavimai būtų neteisingi (CPK 12, 178 straipsniai). Tokiu būdu byloje nepateikta įrodymų, paneigiančių atsakovo pateiktus įrodymus dėl mokesčių apsakičiavimo (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog pirmininko, buhalterinės, teisinės išlaidos, taip pat advokatų išlaidas už bylinėjimąsi ir avarijų likvidavimo išlaidos pripažintinos susijusiomis su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimu, valdymu ir prižiūra bei kitų bendrųjų poreikių tenkinimu, todėl laikytinos pagrįstomis. Atsižvelgiant į tai, ieškinys dalyje, kuria prašoma pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais atsakovo priskaičiuotus ir reikalaujamus sumokėti mokesčius, susijusius su pirmininko, buhalterinėmis, teisinėmis išlaidomis, taip pat advokatų išlaidomis už bylinėjimąsi ir avarijų likvidavimo išlaidomis, atmestinas.

23Ieškovas taip pat prašo pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo ieškovui už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėnesio paskaičiuotą 90,00 Eur dydžio mokestį „visuotinio susirinkimo sprendimu R. S. skolai padengti“.

24Remiantis DGNKPPSBĮ 10 straipsnio 1 dalies 11 punktu, sprendimų dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi arba kitų kreditinių įsipareigojimų priėmimas priskirtinas bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai. Bendrijos įstatų 29 punkto 6 papunktyje įtvirtinta nuostata, kad Bendrijos narių susirinkimo teisė spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus, išskyrus įstatuose numatytas išimtis. Byloje nustatyta, kad 2016 m. kovo 9 d. įvykusiame visuotinio Bendrijos narių susirinkime nuspręsta grąžinti R. S. 4055,00 Eur skolą susidariusią dėl permokos už bendro naudojimo objektų sukūrimą, įvedant kiekvienam Giedrakalnio nekilnojamojo turto vienetui 10,00 Eur mokestį, kol skola bus visiškai grąžinta. Pažymėtina, kad minėtas sprendimas buvo vienbalsiai patvirtintas ir 2016 m. lapkričio 24 d. įvykusiame Bendrijos administruojamų namų visuotiniame savininkų susirinkime, kuriame dalyvavo 37 iš 68 Bendrijos administruojamų sklypų ir namų savininkų. Iš minėtų byloje esančių susirinkimų protokolų matyti, kad ginčijama prievolė yra susijusi su permokos trečiajam asmeniui už bendro naudojimo objektų sukūrimą grąžinimu, t. y. tiesiogiai susijusi su bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimu, todėl teismo vertinimu, ji taikytina visiems bendrojo naudojimų objektų naudotojams, t. y. tiek Bendrijos nariams, tiek pastatų savininkams, nesantiems Bendrijos nariais (DGNKPPSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Duomenų, kad 2016 m. kovo 10 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas būtų nuginčytas ir pripažintas negaliojančiu, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovo reikalaujamą sumokėti 90,00 Eur dydžio mokestį, kuriuo dengiamas įsiskolinimas R. S., neteisėtu ir nepagrįstu, atmestinas.

25Ieškovo teigimu, atsakovo iš ieškovo reikalaujama sumokėti 2,86 Eur suma, mokėjimo nurodyme įvardijama kaip ,,skolos išieškojimo išlaidos UAB ,,Akordas1“, yra nepagrįsta, nes Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-2646-833/2016 Bendrijos naudai jau priteisė bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir skolos išieškojimo išlaidas.

26Teismas su ieškovo argumentais iš esmės sutinka. Konstatuotina, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e-2A-2720-661/2016 pakeisdamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, galutinai išsprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir atlyginimo klausimą. Be to, teismo posėdžio metu atsakovo atstovas patvirtino, jog asmeniui, su kuriuo yra bylinėjamasi, Bendrijos patirtos teisinės išlaidos nėra skaičiuojamos ir į mokėjimo nurodymus neturi būti įtraukiamos. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog atsakovas į 2015 m. lapkričio 5 d. išrašytą mokėjimo nurodymą nepagrįstai įtraukė 2,86 Eur sumą, skirtą ieškovo skolos išieškojimo išlaidoms padengti. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys dalyje, kuria prašoma pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo reikalavimą sumokėti 2,86 Eur išlaidas, skirtas ieškovo skolos išieškojimui, tenkintinas.

27Ieškovo nėra Bendrijos narys, todėl, jo manymu, neprivalo mokėti stojimo į Bendriją mokesčio. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo reikalavimą sumokėti 4,923,54 Eur ,,stojimo mokestį į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą“.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Konstitucijos 35 straipsnyje laiduojama asmenų teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Asmens laisva valia – pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2010; Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas).

29Remiantis Bendrijos įstatų 10 punktu, įsteigtos ir įregistruotos Bendrijos nariu individualaus gyvenamojo namo savininkas tampa sumokėjęs Bendrijos bendrojo naudojimo objektų sukūrimo mokestį, pateikęs rašytinį prašymą Bendrijos pirmininkui ir šiam įregistravus jį Bendrijos narių registravimo knygoje. Konstatuotina, jog minėta Bendrijos įstatų nuostata įtvirtina teisę, bet ne pareigą tapti Bendrijos nariu sumokėjus nustatytą mokestį, todėl ji laikytina atitinkančia aukščiau aptartą narystės bendrijoje savanoriškumo principą. Kartu teismas pažymi, jog atsakovo pozicija dėl stojimo į Bendriją mokesčio yra gana prieštaringa. Viena vertus, pirminiame atsiliepime atsakovas nurodė, jog Bendrija negali įtvirtinti pareigos sumokėti stojimo mokestį, o gali nustatyti tik nustatyti tvarką, kaip tai gali padaryti asmenys, siekiantys tapti Bendrijos nariais. Teismo posėdžio metu taip pat laikėsi pozicijos, jog atsakovas neturi prievolės stoti į Bendriją ir mokėti stojimo mokestį. Kita vertus, atsakovas ieškovui išrašytuose mokėjimo nurodymuose kartu su kitais ieškovo mokėtinais mokesčiais įtraukia ir stojimo į Bendriją mokestį, t. y. stojimo mokestį laiko bendro ieškovo įsiskolinimo dalimi. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. kovo 9 d. visuotiniame narių susirinkime buvo nuspręsta reikalauti stojimo įmokų už bendrojo naudojimo objektų sukūrimą iš pageidaujančių į Bendriją įstoti asmenų, tuo tarpu byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų išreiškęs pageidavimą tapti bendrijos nariu (CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu, atsakovo nurodoma aplinkybė, kad ieškovas nėra faktiškai prisidėjęs prie bendrojo naudojimosi objektų sukūrimo, negali būti laikoma pagrindu pažeisti konstitucinį narystės bendrijoje savanoriškumo principą ir reikalauti ieškovą sumokėti stojimo į Bendriją mokestį, kuris įvardijamas bendrojo naudojimo objektų sukūrimo mokesčiu. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo reikalavimą sumokėti 4,923,54 Eur stojimo mokestį į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą tenkintinas.

30Ieškovas taip pat prašo teismo pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais atsakovo priskaičiuotus 141,10 Eur delspinigius, šį prašymą motyvuodamas tuo, kad tarp šalių nėra sudaryta rašytinio susitarimo dėl netesybų.

31Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). CK 6.72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Tiek ieškovas, tiek atsakovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, jog ginčo šalys atskiro rašytinio susitarimo dėl netesybų nėra sudariusios. Byloje nustatyta, kad delspinigius Bendrija savininkams skaičiuoja remdamasi 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrijos įgaliotinių susirinkimo protokolu Nr. 15, kuriuo Bendrijos įgaliotiniai nutarė skaičiuoti po 0,08 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo pradelstų mokėjimų už Bendrijos paslaugas pradedant nuo 2015 m. spalio 1 d. Atsakovas, remdamasis Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-627-230/2012, teigia, jog bendrijos narių susirinkimo protokolas, nustatantis delspinigių mokėjimą, prilyginamas patalpų savininkų rašytiniams susitarimui dėl delspinigių taikymo. Konstatuotina, kad šiuo atveju atsakovo nurodoma Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi nesiremtina, nes skiriasi šios ir nurodytos bylos ratio decidendi (sprendimo pagrindas, motyvacija). Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-627-230/2012 buvo nustatyta, kad pareiga mokėti delspinigius buvo įtvirtinta patalpų savininkų susirinkime, tuo tarpu nagrinėjamos bylos atveju sprendimą dėl delspinigių taikymo priėmė Bendrijos įgaliotinių susirinkimas. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste svarbu pažymėti, kad tiek 2015 m. kovo 31 d., tiek 2016 m. kovo 9 d. visuotiniuose narių susirinkimuose priimti sprendimai, turintys įtakos visiems bendrojo naudojimo objektų naudotojams, buvo patvirtinti 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrijos administruojamų namų visuotinio savininkų susirinkimo, t. y. dėl svarbiausių bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo klausimų poziciją galėjo pareikšti ne tik Bendrijos nariai, tačiau ir kiti pastatų savininkai, nesantys Bendrijos nariais. Nors Bendrijos įstatai ir nenustato pareigos visuotinio narių susirinkimo ar įgaliotinių susirinkimo priimtus sprendimus tvirtinti Bendrijos administruojamų namų visuotinio savininkų susirinkime, tačiau bylos medžiaga leidžia daryti išvadą, kad tokia praktika Bendrijoje taikoma. Tuo tarpu nesant tarp ieškovo ir atsakovo sudaryto rašytinio susitarimo dėl netesybų taikymo bei nenustačius, jog ieškovas būtų turėjęs galimybę išreikšti valią dėl delspinigių nustatymo kitu būdu, pavyzdžiui, balsuojant visuotiniame savininkų susirinkime, teismas konstatuoja, jog 2015 m. rugsėjo 3 d. įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 15 nelaikytinas rašytiniu susitarimu dėl netesybų CK 6.72 straipsnio prasme, todėl negali būti laikomas sukuriančiu pagrindą skaičiuoti ieškovui delspinigius už netinkamą prievolių, susijusių bendrojo naudojimo objektais, vykdymą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio dalis, kuria prašoma pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais atsakovo priskaičiuotus delspinigius, kurių bendra suma sudaro 141,10 Eur už laikotarpį nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gruodžio mėnesio, tenkintina.

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 321,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 121,00 Eur žyminis mokestis (1 t., e.b.l. 30) ir 200,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (6 t., e.b.l. 2-3). Atsakovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 975,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti (6 t., e.b.l. 9-20). Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 93 proc. ieškinio reikalavimų (5067,50 Eur x 100 proc. / 5436,45 Eur) bei tai, kad šalių prašomos priteisti sumos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto maksimalaus dydžio, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 298,53 Eur bylinėjimosi išlaidų (321,00 Eur x 93 proc.), o atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 68,25 Eur (975,00 Eur x 7 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

33Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“, į.k. 303366924, reikalavimą ieškovui UAB „AKORDAS 1“, į.k. 120546940, sumokėti 2,86 Eur (du eurus ir 86 ct) išlaidas, skirtas ieškovo skolos išieškojimui (pagal už 2015 m. spalio mėnesį išrašytą mokėjimo nurodymą), bei reikalavimą sumokėti 4 923,54 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt tris eurus ir 54 ct) stojimo mokestį į bendriją už bendro naudojimo objektų sukūrimą.

36Pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“, į.k. 303366924, reikalavimą ieškovui UAB „AKORDAS 1“, į.k. 120546940, sumokėti už laikotarpį nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gruodžio mėnesio priskaičiuotus delspinigius, kurių bendra suma sudaro 141,10 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą ir 10 ct).

37Priteisti ieškovo UAB „AKORDAS 1“, į.k. 120546940, naudai iš atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“, į.k. 303366924, 298,53 Eur (du šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir 53 ct) bylinėjimosi išlaidų.

38Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

39Priteisti atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“, į.k. 303366924, naudai iš ieškovo UAB „AKORDAS 1“, į.k. 120546940, 68,25 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus ir 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „AKORDAS 1“ atstovei advokato padėjėjai 4. atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą,... 8. Bylos nagrinėjimo ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė jame... 9. Atsakovas atsiliepimuose su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko.... 10. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai su ieškinio reikalavimais nesutiko... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Individualių... 13. Ieškovas 2014 m. liepos 16 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu... 14. Remiantis byloje esančiu 2015 m. balandžio 7 d. visuotinio Bendrijos narių... 15. Byloje pateikti atsakovo išrašyti mokėjimo nurodymai už laikotarpį nuo... 16. Nagrinėjamos bylos atveju teisiškai reikšminga Vilniaus miesto apylinkės... 17. Atsižvelgiant į tai, byloje spręstinas klausimas dėl ieškovo skolos... 18. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1... 19. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 20. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas nėra Bendrijos narys, tačiau, remiantis... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas yra įsteigta tam, kad valdytų,... 22. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad tiek Bendrijos pirmininko, tiek... 23. Ieškovas taip pat prašo pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo... 24. Remiantis DGNKPPSBĮ 10 straipsnio 1 dalies 11 punktu, sprendimų dėl lėšų... 25. Ieškovo teigimu, atsakovo iš ieškovo reikalaujama sumokėti 2,86 Eur suma,... 26. Teismas su ieškovo argumentais iš esmės sutinka. Konstatuotina, kad Vilniaus... 27. Ieškovo nėra Bendrijos narys, todėl, jo manymu, neprivalo mokėti stojimo į... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog konstitucinė teisė... 29. Remiantis Bendrijos įstatų 10 punktu, įsteigtos ir įregistruotos Bendrijos... 30. Ieškovas taip pat prašo teismo pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais... 31. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo Individualių gyvenamųjų namų... 36. Pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo Individualių gyvenamųjų namų... 37. Priteisti ieškovo UAB „AKORDAS 1“, į.k. 120546940, naudai iš atsakovo... 38. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Priteisti atsakovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...