Byla 2-527-553/2016
Dėl neteisėto kreditavimo sutarties sustabdymo ir nutraukimo bei nuostoliu atlyginimo, tretieji asmenys M. R. ir A. R

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai Jokužytei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Egvilta“ atstovui UAB „Avere“ atstovui P. P., atsakovo SIA „UniCredit Leasing“ atstovui advokatui Pauliui Markovui, tretiesiems asmenims A. R. ir M. R. bei jų ir ieškovo atstovei advokatei Jurgitai Judickienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Egvilta“ patikslintą ieškinį atsakovui SIA „UniCredit Leasing“ dėl neteisėto kreditavimo sutarties sustabdymo ir nutraukimo bei nuostoliu atlyginimo, tretieji asmenys M. R. ir A. R..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui, kuriuo prašo pripažinti 2009-03-21 Kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytos tarp UAB „Egvilta“ ir SIA „Unicredit Leasing“, veikiančios per AS „Unicredit Leasing“ Lietuvos skyrių, kredito ar jo dalies išmokėjimo (finansavimo) sustabdymą bei sutarties nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 4 540 316,63 EUR nuostolių atlyginimui, metines procesines 6 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas 2007 m. priėmė sprendimą statyti naujus gyvenamuosius daugiabučius namus „(duomenys neskelbtini)“. Ieškovas iš akcininkų lėšų į projektą investavo 4 638 687 Lt, o likusią sumą buvo nuspręsta skolintis kredito sutarties pagrindu. 2008-03-21 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Kreditavimo sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo finansuoti dviejų gyvenamųjų namų, esančių adresu (duomenys neskelbtini), statybą, o ieškovas – Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminai grąžinti jai suteiktą kreditą. Pagal Kreditavimo sutartį atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui 15 637 000,00 EUR limitą: 1) 7 986 000,00 EUR dydžio ilgalaikį kreditą; 2) 6 348 000,00 EUR dydžio kreditą ir 3) 1 303 000,00 EUR dydžio kredito liniją. 2008-05-08 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu „Dėl vidutinės vieno kvadratinio metro ploto pardavimo kainos sumažinimo“. Kreditavimo sutartimi buvo nustatyta, jog ieškovas privalo užtikrinti, kad vidutinė butų pardavimo kaina nebūtų mažesnė nei 6 200,00 Lt/m2. Esą ši kaina realiai nebeatitiko rinkos sąlygų, ją buvo būtina keisti - sumažinti iki 5 500,00 Lt/m2. Atsakovas atsakymą į prašymą dėl kainų sumažinimo pateikė tik 2008-07-17 ir nurodė, kad su pateiktu prašymu nesutinka. Ieškovas neturėjo teisės vienašališkai keisti parduodamo turo kvadratinio metro kainos, todėl smarkiai krito pardavimai ir nebuvo objektyvių galimybių sudaryti 30 proc. turto apimties sutarčių ir gauti sekančią kredito dalį. Atsakovas 2008-12-22 raštu Nr. 071222/20-469 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti duomenis apie potencialių pirkėjų mokumą ir galimybes tinkamai įvykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus. 2009-01-08 ieškovas informavo atsakovą, jog jo pateiktas prašymas yra nepagrįstas ir neatitinkantis tarpusavio sutartinių įsipareigojimų. 2009-01-28 atsakovas pranešė ieškovui apie tai, jog esant esminiam Kreditavimo sutarties pažeidimui, atsakovas vadovaudamasis Kreditavimo sutarties 10.2.1 punktu, sustabdo tolimesnį kredito ar jo dalies išmokėjimą. 2009-02-05 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į 2009-01-28 raštą, kuriuo pareiškė, jog su atsakovo priimtu sprendimu nesutinka. 2009-06-02 atsakovas pranešė ieškovui, jog esant esminiam Kreditavimo sutarties pažeidimui, atsakovas vadovaudamasis Kreditavimo sutarties 10.2.3 punktu, reikalauja ne vėliau kaip per 30 dienų grąžinti atsakovui visą pagal Kreditavimo sutartį išmokėtą kreditą kartu su visomis priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis. 2009-07-01 ieškovas atsakovui pranešė, kad nesutinka. 2009-09-09 atsakovas pranešė apie Kreditavimo sutarties nutraukimą. Per laikotarpį nuo kreditavimo sutarties sudarymo iki neteisėto nutraukimo ieškovas buvo sudaręs 33 vnt. preliminarių butų pirkimo–pardavimo sutarčių, kurių pagrindu būsimi pirkėjai sumokėjo avansinius mokėjimus, kurių dalis buvo panaudota statybai, o kita dalis buvo tiesiogiai pervesta atsakovui. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad iki neteisėto finansavimo sustabdymo ir sutarties nutraukimo, ieškovas betarpiškai bendravo su atsakovu, siekdamas rasti bendrą sprendimą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo ar parduodamo turto kainų mažinimo. Atsakovas nesiėmė jokių realių veiksmų, tikslu bendradarbiaujant su ieškovu išspręsti atsiradusius keblumus. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai nutraukė finansavimą pagal Kreditavimo sutartį, netinkamai vykdė Kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei galiausiai neteisėtai nutraukė Kreditavimo sutartį, todėl ieškovas patyrė ženklių nuostolių, įtakojusių vystyto nekilnojamojo turto projekto žlugimą, ieškovo nemokumą bei bankroto bylos iškėlimą. Ieškovo teigimu egzistuoja visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos. Ieškovo nuomone, atsakovas klaidingai aiškino Kreditavimo sutarties sąlygas bei nepagrįstai Kreditavimo sutarties 3.3.1. punkto sąlygų neįvykdymą prilygino Kreditavimo sutarties pažeidimui. Atsakovas aiškiai pažeidė savo pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis su kita Sutarties šalimi – ieškovu. Atsakovas piktnaudžiavo ir naudojosi savo kaip ekonomiškai stipresnės sutarties šalies pozicija, bei savo neteisėtais veiksmais ir/ar neveikimu nulėmė vystyto projekto bei BUAB „Egvilta“ žlugimą. Ieškovas paaiškina, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovo patirti nuostoliai yra lygūs ieškovo grynajam pelnui, kurį jis būtų gavęs, jei atsakovas nebūtų neteisėtai 2009 m. sausio mėnesį sustabdęs projekto finansavimo, o 2009-09-30 nutraukęs Kreditavimo sutarties. Bendra ieškovo patirtų nuostolių suma, neįgyvendinus projekto „(duomenys neskelbtini)“ I ir II etapo, lygį 15 676 805,27 Lt. Ieškovo nuomone, tarp atsakovo neteisėtų veiksmų bei netinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį bei UAB „Egvilta“ patirtų nuostolių yra tiesioginis ryšys, kadangi atsakovui nenutraukus statybos darbų finansavimo bei vėliau nepagrįstai nenutraukus Kreditavimo sutarties, visi projekto „(duomenys neskelbtini)“ objektai būtų buvę pabaigti statyti, o UAB „Egvilta“ būtų gavusi atitinkamas pajamas iš jų pardavimo.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo atmesti ieškovo patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad nesutinka su ieškovo pozicija, jog atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu vykdant Kredito sutartį, nepagrįstai ir neteisėtai sustabdė kredito dalies išmokėjimą pagal Kredito sutartį bei vėliau ją nutraukė, tokiu būdu sukeldamas ieškovui žalą. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų bei priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų bei ieškovui neva kilusios žalos. Atsižvelgiant į ieškovo vykdyto projekto specifikaciją, t.y. ieškovas pageidavo gauti finansavimą projekto vystymui, kuriame tinkamas bei savalaikis pasiskolintų lėšų grąžinimas yra užtikrinamas pačiu vystomu projektu, nepateikiant papildomų adekvačių užtikrinimo priemonių, atsakovas pagal įstatymą buvo įpareigotas imtis tam tikrų svertų ir saugiklių sistemos kredito sutartyje įtvirtinimo. Atsakovo teigimu, finansavimo dydžio susiejimas su ieškovo sudarytomis turto pardavimą patvirtinančiomis sutartimis yra laikytinas viena iš priemonių, kuriomis buvo siekiama subalansuoti riziką tarp finansuojamam projektui suteikiamų atsakovui patikėtų lėšų bei ieškovo vystyto projekto sėkmingo įgyvendinimo. Ieškovo vykdytas projektas nebuvo vystomas pagal ieškovo pateiktus planus bei informaciją kreditui gauti nuo pat pradžių. Atsakovas turėjo teisę sustabdyti kredito dalies išmokėjimą, tiek esant Kredito sutarties pažeidimui iš ieškovo pusės, tiek ir esant pagrindui abejoti dėl to, ar ieškovas sugebės tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal Kredito sutartį. Atsakovas nurodo, kad kredito dalies išmokėjimą ieškovui sustabdė dėl keleto priežasčių: 1. Ieškovas atsakovui iki 2008-12-20 nepateikė preliminarių pirkimo-pardavimo sutarčių pagal kurias gautinų pajamų iš ketinamų parduoti patalpų Pastate I sudarytų 50 procentų visų planuojamų pajamų iš patalpų Pastate I pardavimo. Tokia sąlyga nustatyta Kredito sutarties 3.3.1 p. ir šios sąlygos neįvykdymas pagal Kredito sutarties 10.1.2 p., 10.1.8 p. ir 10.2.1 p. laikytina sutarties pažeidimu; 2. Ieškovas nesilaikė Pastato I statybos rangos darbų grafiko; 3. Dėl krizės finansų ir nekilnojamojo turto rinkoje egzistavo pagrindas manyti, jog ieškovas nebus pajėgus užbaigti atsakovo finansuojamą projektą – Pastato I ir Pastato II statybas bei įrengimą. Ieškovė neįrodė, jog nenugalimos jėgos sąlygos egzistavo jo atžvilgiu bei kliudė tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal Kredito sutartį. Ieškovas, būdamas profesionalus verslininkas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, turėjo ir galėjo numatyti finansų ir nekilnojamojo turto rinkos pokyčius bei kaip jie paveiks jo vystomą projektą dar derybų dėl Kredito sutarties sudarymo metu. Pažymi, kad ieškovas niekada nesikreipė į teismą dėl Kredito sutarties sąlygų, jo nuomone apsunkinančių Kredito sutarties vykdymą, pakeitimo CK 6.204 str. pagrindu, t.y. dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių. Nuo kredito sutarties sudarymo iki ieškovo prašymo dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo iš esmės nepasikeitė jokios aplinkybės, lėmusios ieškovo negalėjimą vykdyti įsipareigojimų pagal Kredito sutartį, kurių ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti sutarties sudarymo metu. Atsakovas dėjo maksimalias pastangas, tinkamai bendradarbiavo ir kooperavosi su ieškovu, siekiant surasti alternatyvių būdų paskatinti patalpų Pastate I pardavimą, projekto išsaugojimą bei tokiu būdu minimizuoti galimas ekonominio nuosmukio pasekmes ieškovo vystomam projektui. Atsakovas ne kartą buvo pasiūlęs ieškovui pardavinėti dalį patalpų Pastate I būtent už 5 500 Lt/m2 kainą, nes ieškovas dalį patalpų buvo pardavęs už didesnę kainą. Atsakovas vienašališkai nutraukė kredito sutartį 2009-09-09, t.y. po to kai ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą atsakovas grindė analogiškais motyvais kaip ir sprendimą sustabdyti likusios kredito dalies išmokėjimą, taip pat tuo, kad ieškovas, žinodamas apie Kredito sutarties pažeidimus, jų neištaisė ilgą laiko tarpą bei eksperto išvada apie tolimesnį atsakovo finansuoto projekto vystymo ekonominį nenaudingumą. Atsakovas turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog ieškovas nėra ir ateityje nebus pajėgus ne tik užbaigti atsakovo finansuoto projekto, tačiau ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį. Atsakovo veiksmai sustabdant likusios kredito dalies išmokėjimą pagal Kredito sutartį bei vėliau – vienašališkai nutraukiant Kredito sutartį, yra teisėti ir priežastiniu ryšiu niekaip nesusiję su ieškovo reikalaujamos žalos atsiradimu. Atsakovo nuomone, ieškovas ne tik neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų ir priežastinio ryšio tarp šių veiksmų bei tariamai kilusios žalos, tačiau ir nepagrindė žalos atsiradimo tikėtinumo bei dydžio. Ieškovas, paskaičiuodamas pajamas ir pelną iš patalpų Pastate I ir Pastate II pardavimo, taiko nepagrįstai aukštą patalpų pardavimo kainą. Ieškovas aukštesnės patalpų Pastate I ir Pastate II pardavimo kainos nepagrindžia. Ieškovas, apskaičiuodamas žalą, naudoja visiškai kitokią statybos rangos darbų sąmatą. EVS ataskaitoje, nustatant patalpų rinkos vertes yra akivaizdžiai pažeisti turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, kas iš esmės leidžia abejoti ataskaitoje nustatytų verčių teisingumu ir pagrįstumu.

8Tretieji asmenys pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškovo patikslintą ieškinį tenkinti pilna apimtimi.

9Nurodo, kad, jų nuomone, ieškovas nurodė ir realiai apskaičiavo visas (duomenys neskelbtini) vystymui reikalingas sumas. Pažymi, kad projektas buvo numatytas vystyti dviem etapais, o finansavimas kiekvienam projekto etapui turėjo būti suteikiamas atskirai, todėl baigiant vystyti pirmąjį etapą, ieškovas didžiąją dalį projekto antram etapui reikalingų lėšų jau būtų turėjęs pats. Tretieji asmenys sutinka su nurodytomis išlaidomis statybinėms medžiagoms ir darbas, kadangi remiamasi aktualiomis projekto vystymo metu buvusiomis rinkos kainomis, ne tomis, kurios buvo vertinamos prieš pradedant projektą ir derantis su atsakovu dėl finansavimo. Pažymi, kad Statybos darbų ir medžiagų kainos pradėjo mažėti 2008 m. antrą pusmetį. Ieškovo pateikti projekto valdymo mokesčio skaičiavimai taip pat yra pagrįsti, nes valdymo mokesčio išlaidos pagal su UAB „Faulana“ sudarytą sutartį turėjo būti mokamos būtent nuo statybos ir montavimo darbų sąmatinės vertės ir medžiagų kainos. Tretieji asmenys taip pat sutinka su pateiktu žemės sklypo, ant kurio buvo statomi projekto statiniai, įsigijimo išlaidų priskyrimu projekto išlaidoms. Trečiųjų asmenų nuomone, remdamasis projekto „(duomenys neskelbtini)“ pardavimo duomenimis, pagrįstai ir tinkamai nustatė savo sutarčių sudarymo laiką, o kartu ir iš pirkėjų gautinų lėšų laiką, kas patvirtina ieškovo galimybes grąžinti Ilgalaikį kreditą, Kredito liniją, o II etapo vystymo metu ir Kreditą. Paaiškina, kad ieškovas nevykdė jokios kitos veiklos, kuri būtų įtakojusi ieškovo veiklos rezultatus. Dėl šios priežasties ieškovo įmonėje projekto vystymo metu dirbusių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos taip pat išimtinai priskirtinos projekto išlaidoms. Tretieji asmenys atskirai nepasisako dėl antrojo daugiabučio statinio išlaidų, kadangi iš esmės yra tokios pačios kaip ir I etapo statinio išlaidos. Pastebi, kad apskaičiuodamas II etapo statinio išlaidas ieškovas pagrįstai įvertino, kad ilgalaikis kreditas jau būtų padengtas, todėl mokėtinos palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito ir Kredito linijos sumos. Tretieji asmenys prašo vadovautis ne ekspertės D. A. esminių trūkumų turinčiu ekspertizės aktu, o UAB „EVSolutions“ ataskaita. Sutinka su ieškovu, kad panašiausias analogišku metu vystytas projektas yra „(duomenys neskelbtini)“ projektas, todėl ieškovo projekto pardavimo apimtys konkrečiais laikotarpiais turi būti vertinamos, atsižvelgiant į šio projekto pardavimų duomenis. Be to, ieškovo vykdytas projektas turėjo tam tikrų privalumų. Tretieji asmenys pažymi, kad vėlavimas atlikti statybos rangos darbus ir sudaryti preliminarių sutarčių už nustatytą vertę buvo neįgyvendintas būtent dėl paties atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, t.y. sutarties šalims keliamo bendradarbiavimo pareigos pažeidimo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovo vykdytas projektas buvo perspektyvus ir ne tik ekonomiškai pagrįstas, bet ir akivaizdžiai sėkmingas. Nagrinėjamu atveju, jei atsakovas abejojo projekto finansiniu naudingumu, jis arba nesilaikė Lietuvos Respublikos Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto atsakingo skolinimo principo ir neatsakingai įvertino ieškovo projekto rizikingumą, arba sąmoningai sutiko finansuoti ekonomiškai rizikingą projektą.

10Ieškovo BUAB „Egvilta“ ieškinys netenkinamas.

11Ieškovas BUAB „Egvilta“ savo reikalavimus grindžia aplinkybėmis apie atsakovo esą nepagrįstą 2009-03-21 Kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) vykdymo sustabdymą ir jos nutraukimą bei bendradarbiavimo pareigos nevykdymą, pasireiškusį nesutikimu keisti Sutarties sąlygas, nulėmusiais ieškovo patirtų nuostolių atsiradimą.

12Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą (CK 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Sutarties vykdymas yra joje nurodytų veiksmų atlikimas arba susilaikymas nuo tam tikrų veiksmų. Vertinant sutarties vykdymą analizuojama, ar buvo atliekami joje nustatyti veiksmai ir ar šie veiksmai buvo atliekami tinkamai. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaujantis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą – asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 256 str. 2 d.). Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai, ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ir pan. CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Ieškovas, siekdamas jo pareikštų reikalavimų patenkinimo, privalėjo įrodyti tris privalomas atsakomybės sąlygas: žalą, atsakovo neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų bei kilusios žalos.

13Byloje nebuvo ginčijamos aplinkybės, kad 2008 m. sausio mėnesį ieškovas ir atsakovas po to, kai SEB bankas atsisakė suteikti finansavimą, pradėjo derybas dėl ieškovo vykdomo nekilnojamojo turto projekto finansavimo. Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateiktas susirašinėjimas, iš kurio matyti, kad šalys detaliai derėjosi dėl Sutarties sąlygų (t. 4, b. l. 31-45).

14Šalių derybos pasibaigė 2008-03-21 ieškovo ir atsakovo sudaryta kredito sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - Sutartis), kuria atsakovas Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigojo suteikti ieškovui 15 637 000 EUR kredito limitą, skirtą dviejų pastatų, esančių (duomenys neskelbtini), statybai ir vystymui (t. 1, b. l. 14-63). Kredito sutarties 2.2. punktu nustatyta, kad kredito limitas panaudojamas tokia tvarka:

157 986 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta Ieškovo akcininko UAB „Faulana" paskolos, skirtos minėto projekto vystymui, dalies refinansavimui bei finansuoti pirmojo pastato statybą (toliau - Pastatas I);

165 979 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta finansuoti antrojo pastato statybą (toliau - Pastatas II);

171 303 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta padengti PVM, taikytiną projektui vykdyti įsigytoms prekėms ir paslaugoms.

18Nustatyta, kad jau 2008-05-08 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu sumažinti Sutarties 8.19. punkte nustatytą vidutinę vieno kvadratinio metro patalpų Pastate I kainą nuo 6 200 Lt (1 795 EUR) iki 5 500 Lt (1 592,91 EUR) (t. 1, b. l. 83-85). 2008-05-21 laišku atsakovas atsisakė mažinti vidutinę vieno kvadratinio metro patalpų Pastate I kainą ir pasiūlė ieškovui sprendimą, kuris, atsakovo vertinimu, leistų ieškovui pasiekti 30% pardavimų lygį bei nebūtų laikomas Sutarties pažeidimu - parduoti 1 324 m2 Pastato I dalį už 5 500 Lt/m2 kainą, o likusią Pastato I dalį - už 6 200 Lt/m2 (t. 3, b. l. 119-120).

192008-07-17 raštu atsakovas ieškovui išdėstė savo poziciją dėl Sutarties 8.18 punkto pakeitimo, nurodydamas, kad toks pakeitimas neleistinai padidintų banko riziką, todėl jis galėtų būti svarstomas, jeigu ieškovas pateiktų papildomą savo prievolių atsakovui užtikrinimą (t. 1, b. l. 86-88). Dar kartą atsakovas savo poziciją dėl vidutinės Pastato I kvadratinio metro pardavimo kainos sumažinimo išdėstė 2008-10-15 laiške (t. 3, b. l. 121-122).

202008-12-22 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti dokumentus, kurie patvirtintų, jog potencialūs patalpų Pastate I pirkėjai yra finansiškai pajėgūs vykdyti įsipareigojimus pagal preliminarias patalpų įsigijimo sutartis (t. 1, 89).

21Iš į bylą pateikto susirašinėjimo matyti, kad 2009 m. sausio mėnesį tarp ieškovo ir atsakovo vyko tam tikros derybos dėl vykdomo projekto (t. 3, b. l. 123-151), tačiau dėl Sutarties sąlygų pakeitimo šalys nesusitarė.

222009-01-28 atsakovas, remdamasis Sutarties 10.1.8 punktu, pranešė ieškovui apie kredito sumos išmokėjimo sustabdymą, nurodydamas, kad tokį sprendimą lėmė tai, kad ieškovas iki 2008-12-20, kuomet turėjo būti išmokėtas visas kreditas pagal Sutarties 4.4.5 punkto sąlygas, neįvykdė Sutarties 3.3.1 punkto reikalavimų ir nepateikė Pastato I patalpų pardavimo sutarčių, kurių pardavimo kaina sudarytų ne mažiau kaip 50% visų už Pastato I patalpų pardavimą gautinų pajamų, nesilaikė Pastato I statybos darbų vykdymo grafiko ir atsirado aplinkybės, kurios nekilnojamojo turto sektoriaus neigiamos kainų bei lūkesčių tendencijos kontekste sudarė pagrindą Bankui daryti išvadą, kad UAB „Egvilta“ negalės užbaigti atsakovo finansuojamo projekto bei įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus (t. 1, b. l. 64-65).

232009-02-03 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą su klausimu, ar gali tęsti preliminarių sutarčių sudarymą su potencialiais pirkėjais ir taikyti atitinkamas nuolaidas patalpų Pastate I kainai ir kaip bus grąžinami avansai pirkėjams su kuriais buvo sudarytos sutartys (t. 1, b. l. 81-82).

242009-02-05 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į pastarojo 2009-01-28 raštą dėl kredito išmokėjimo sustabdymo, išdėstydamas nesutikimo motyvus (t. 1, b. l. 66-71). Ieškovo vertinimu,

25pareigai pateikti preliminarių sutarčių, dėl patalpų Pastate I pardavimo, kurių kaina sudarytų ne mažiau nei 50% visų už patalpas Pastate I gautinų pajamų, Sutartis nenumato jokio termino, todėl ieškovas nepažeidė šios sutarties sąlygos; atsakovas yra kaltas dėl Sutarties pažeidimo, nes pasikeitus rinkos sąlygoms atsisakė sutikti su vidutinės patalpų rinkos kainos sumažinimu iki 5 500 Lt/m ; dėl kritusių pardavimų ir finansinių išteklių trūkumo ieškovas buvo priverstas pakoreguoti statybų planus, todėl vėlavimas baigti statybos ir apdailos darbus Pastate I negali būti laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

262009-02-13 ir 2009-05-18 raštais atsakovas pranešė ieškovui, jog sutiktų atidėti kredito grąžinimo terminą, jeigu ieškovas deponuotų palūkanų sumą, mokėtiną pagal Sutartį ir užtikrintų papildomų projekto finansavimo šaltinių suradimą (t. 4, b. l. 49). Ieškovas su atsakovo raštuose išdėstytu pasiūlymu dėl kredito grąžinimo atidėjimo nesutiko (t. 4, b. l. 46-48, 50-51).

272009-06-02 raštu ieškovas atsakovui pakartotinai pranešė apie esminį sutarties pažeidimą, kartu nurodydamas, kad apie tokius Sutarties pažeidimus ieškovas jau buvo informuotas 2009-01-28 raštu, tačiau jų neištaisė (t. I, b. l. 72-73).

282009-07-01 raštu ieškovas atsakovui nurodė, jog su atsakovo pozicija dėl Sutarties pažeidimo nesutinka (t. 1, b. l. 74-78).

29Vilniaus apygardos teismas 2009-08-31 nutartimi UAB „Egvilta“ iškėlė bankroto bylą (t. 1, b. l. 12-13).

302009-09-09 raštu atsakovas pranešė ieškovui apie Sutarties nutraukimą, motyvuodamas tuo, kad ieškovas nėra pajėgus pabaigti atsakovo finansuoto projekto; ieškovas pažeidė Sutartį; ir ieškovas neištaisė Sutarties pažeidimų (t. 1, b. l. 79- 80).

31Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teismas vertina, kad Sutarties sąlygos yra aiškios ir jos privalėjo būti suprantamos abiems jos šalimis - verslininkams, t. y. subjektams, kuriems yra keliami didesni rūpestingumo, protingumo reikalavimai ir kurie, kaip sandorio šalys, buvo lygiaverčiai. Ieškovas atsakovo pareigos bendradarbiauti pažeidimą grindžia aplinkybėmis apie atsakovo nesutikimą pakeisti Sutarties sąlygas tokiu būdu, kaip to prašė ieškovas, po Sutarties sudarymo praėjus pusantro mėnesio.

32CK 6.204 straipsnyje įtvirtintos taisyklės leidžia pakeisti sutartį ar ją nutraukti, kai šalių įsipareigojimų pusiausvyra iš esmės pasikeičia. CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus) taisyklė, taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Nurodytas reglamentavimas patvirtina bendrąjį principą, kad CK 6.204 straipsnio nuostatomis visų pirma siekiama išsaugoti sutartinius santykius, t. y. kai sutarties šalis nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pirminėmis sutarties sąlygomis dėl aplinkybių, atsiradusių ne dėl jos kaltės, ir kita sutarties šalis atsisako sutartį pakeisti, tai gali padaryti teismas ir sutartiniai santykiai tęsis toliau. Jeigu sutarties išsaugojimas nebegalimas, teismas turi teisę nuspręsti, kokia tvarka ir sąlygomis sutartis bus nutraukta. Tokiu atveju teismas nesaistomas šalių sutarties nuostatų, reglamentuojančių sutarties nutraukimą.

33Sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir nesuteikia savaime teisės sustabdyti įsipareigojimų vykdymo, t. y. esant rebus sic stantibus situacijai, principo pacta sunt servanda privalomumas išlieka. Sutarties privalomumo principas reiškia, kad šalis, negalinti tinkamai vykdyti sutarties dėl vykdymo suvaržymo esant pasikeitusiomis aplinkybėmis, turi nedelsti ir spręsti sutarties pakeitimo klausimą kuo greičiau, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra. Prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. CK 6.204 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei šalys per protingą terminą nesusitaria dėl sutarties pakeitimo, tai bet kuri iš jų, t. y. ir ta šalis, kuri kreipėsi su prašymu, ir šalis, į kurią buvo kreiptasi, turi teisę prašyti teismo spręsti dėl sutarties tolimesnio likimo, t. y. ją pakeisti ar nutraukti nustatant sutarties nutraukimo sąlygas. Procesiniu požiūriu šioje teisės normoje nustatytas privalomas ikiteisminis šalių ginčo nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje B. R. v. UAB „Sauluva“, bylos Nr. 3K-3-296/2006; 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Reabilitacijos centras „Aušveita“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-18/2011).

34Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2012-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012, pažymėjo, kad šalis, kuri remiasi sutarties vykdymo suvaržymu, turi būti aktyvi ir privalo teikti kitai šaliai prašymą keisti sutartį per kiek įmanoma trumpesnį laiką, tuoj pat po to, kai šios aplinkybės atsirado. Tuo atveju, kai kita šalis nepareiškia noro derėtis, nukentėjusi sutarties šalis teise kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo turi naudotis operatyviai, priešingu atveju pasikeitusių aplinkybių rizika teks pačiai šaliai. Nors CK 6.204 straipsnio 3 dalyje nenustatyta, koks turi būti protingas terminas šalims susitarti, kolegija pažymėjo, kad šis terminas priklauso nuo sutarties pobūdžio, sutarties šalies galimybių vykdyti sutartį nepakeistomis sąlygomis ir kita. Tokiais atvejais gali būti taikomos ir bendrosios sutarčių pakeitimo nuostatos, nustatytos CK 6.223 straipsnio 2 dalies 3 punkte, t. y. ieškinį dėl sutarties pakeitimo galima pareikšti tik po to, kai kita šalis atsisako pakeisti arba jei per 30 dienų negautas atsakymas į pasiūlymą pakeisti sutartį, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

35Teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas pažeidė sutarties šalių bendradarbiavimo principą, įtvirtintą CK 6.200 straipsnio 2 dalyje, nes nustatyta, kad ieškovui 2008-05-08 pasikreipus į atsakovą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovas tiek 2008-05-21 laišku, tiek 2008-07-17 raštu aiškiai išreiškė poziciją dėl vidutinės vieno kvadratinio metro ploto pardavimo kainos sumažinimo – atsakovas nesutiko šios kainos mažinti besąlygiškai, tačiau kartu nurodė, jog ši Sutarties sąlyga gali būti keičiama, jeigu ieškovas pateiktų papildomų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, ir paprašė informuoti, kokias papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones atsakovas galėtų pasiūlyti. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jis būtų atsakovui teikęs kokius nors pasiūlymus šiuo klausimu. Kaip matyti iš šalių tolimesnio susirašinėjimo, atsakovas siūlė ieškovui ieškoti būdų, kaip bendrai pasidalinti išaugusia projekto rizika, neperkeliant jos vien tik Bankui, tačiau įrodymų, kad ieškovas tokius pasiūlymus būtų teikęs, byloje nėra. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas, vertindamas atsakovo nesutikimą keisti Sutarties sąlygas kaip pažeidžiantį jo teises, turėjo pareigą per protingą terminą kreiptis į teismą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, o tol, kol tokios sąlygos nepakeistos – vykdyti Sutartį joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

36Nepriklausomai nuo ieškovo noro pakeisti Sutarties sąlygas išreiškimo, taisyklė, kad Sutartis iki jos sąlygų pakeitimo turėjo būti vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, galiojo ir atsakovo atžvilgiu, todėl jis turėjo teisę naudotis Sutartyje sulygtais ir įstatyme numatytais visais teisių gynimo būdais, jeigu ieškovas Sutarties nevykdė arba ją vykdė netinkamai.

37Šalys Sutartyje tokius teisių gynimo būdus aptarė – jos 10.2.1 punktu įtvirtinta atsakovo teisė, esant bent vienam esminiam Sutarties pažeidimui, numatytam Sutarties 10.1 punkte, raštu įspėjus kredito gavėją sustabdyti Limito ar bet kurios jo dalies išmokėjimą, 10.2.2 punktu – teisė prieš 20 kalendorinių dienų raštu įspėjus kredito gavėją, vienašališkai nutraukti Sutartį, 10.2.3 punktu – raštu pareikalauti kredito gavėją anksčiau Sutartyje numatyto termino, bet ne anksčiau kaip per 30 dienų nuo pareikalavimo, grąžinti Bankui visą ar dalį išmokėto Limito kartu su priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis pagal Sutartį mokėtinomis sumomis. Nustatyta, kad atsakovas tokią teisę realizavo 2009-01-28 raštu - pranešė ieškovui apie kredito sumos išmokėjimo sustabdymą, motyvuodamas tuo, kad ieškovas iki 2008-12-20, kuomet turėjo būti išmokėtas visas kreditas pagal Sutarties 4.4.5 punkto sąlygas, neįvykdė Sutarties 3.3.1 punkto reikalavimų ir nepateikė Pastato I patalpų pardavimo sutarčių, kurių pardavimo kaina sudarytų ne mažiau kaip 50% visų už Pastato I patalpų pardavimą gautinų pajamų, nesilaikė Pastato I statybos darbų vykdymo grafiko ir tuo, kad Bankas turi pagrindą išvadai, jog UAB „Egvilta“ negalės užbaigti atsakovo finansuojamo projekto bei įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

38Atsakovas laikosi pozicijos, jog egzistavo tiek įstatyme, tiek ir Sutartyje įtvirtinti pagrindai bei sąlygos sustabdyti kredito dalies išmokėjimą ieškovui, nes jis pažeidė Sutartį ir buvo pakankamas pagrindas manyti, jog ieškovas nebus pajėgus toliau tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Teismas tokią atsakovo poziciją pripažįsta pagrįsta.

39Sutarties šalys jos 10.1.2 punktu įtvirtino nuostatą, kad esminis Sutarties pažeidimu yra kredito gavėjo neįvykdymas ar pažeidimas bet kurio kito jo įsipareigojimo pagal Sutartį ar kitą su Banku sudarytą susitarimą ar kitokį sandorį ir vengimas įvykdyti atitinkamą įsipareigojimą ar pašalinti padarytą pažeidimą per 10 kalendorinių dienų po Banko nurodymo gavimo, o 10.1.8 punktu – kuomet įvyksta tam tikras įvykis arba jų keletas, kurie Banko pagrįsta ir motyvuota nuomone gali turėti didelės neigiamos įtakos kredito gavėjo finansinei padėčiai arba kelia grėsmę kredito gavėjo sugebėjimui įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Dėl šių Sutarties sąlygų šalys buvo susitarusios laisva valia, ieškovas jų niekada neginčijo, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

40Sutarties 4.4 punktu buvo įtvirtinta Banko pareiga ilgalaikį kreditą kredito gavėjui išmokėti iki 2008-12-20, prieš tai kredito gavėjui įvykdžius Sutarties 3.3.1 punkte numatytą pareigą pateikti Bankui priimtinas kredito gavėjo su pirkėjais sudarytas sutartis dėl Statinio I Objektų, kurių pardavimo kainą sudarytų ne mažiau nei 50% visų už Statinio I Objektus gautinų planuojamų pajamų. Atsakovas šios pareigos neįvykdė ir priešingų aplinkybių byloje neįrodinėjo. Ieškovas patikslintame 2015-03-24 ieškinyje pats pripažino aplinkybę, kad smarkiai krito pardavimai ir nebuvo objektyvių galimybių sudaryti net 30% turto apimties sutarčių ir gauti sekančią kredito dalį (t. 6, b, l. 153). Nepaisant aplinkybės, kad ieškovo pajamos iš jo realiai sudarytų preliminarių Pastato I pirkimo- pardavimo sutarčių nesiekė net 30% ir nesudarė pagrindo ieškovui gauti ne didesnę nei 2 000 000 EUR kredito dalį, atsakovas ieškovui buvo išmokėjęs šią sumą viršijančią kredito dalį, t. y. daugiau, nei priklausė pagal Sutarties sąlygas, ir šios aplinkybės ieškovas nepaneigė. Nors ieškovas laikėsi pozicijos, kad Sutartyje nebuvo numatytas joks terminas 3.3.1 punkte apibrėžtai ieškovo pareigai įvykdyti, teismas tokius ieškovo argumentus vertina nepagrįstais, nes, esant nustatytam terminui atsakovo prievolei išmokėti kredito lėšas pagal tam tikrą nustatytą grafiką ir 3.3.1 punkto sąlygai, nuo kurios tinkamo įvykdymo tiesiogiai priklausė atsakovo pareigos įvykdymas, seka logiška išvada, kad iki 2008-12-20 ieškovas privalėjo įvykdyti Sutarties 3.3.1 punkto reikalavimus.

41Ieškovas nepaneigė ir antrojo pagrindo, nurodyto atsakovo 2009-01-28 pranešime apie kredito sumos išmokėjimo sustabdymą, t. y. kad ieškovas vėlavo atlikti Pastato I statybos darbus pagal nustatytą vykdymo grafiką.

42Nors pagal Sutarties sąlygas kiekvienas iš nurodytų pagrindų buvo pakankamas ir pateisinantis kredito sumos išmokėjimo sustabdymą, teismas pripažįsta pagrįsta atsakovo poziciją ir dėl Banko teisės stabdyti kredito sumos išmokėjimą Sutarties 10.1.8 punkto pagrindu.

43Nustatyta, kad ieškovas iki pat termino pabaigos, kuomet turėjo būti išmokėtos ilgalaikio kredito lėšos ir įvykdyta ieškovo pareiga sudaryti sutartis dėl Statinio I Objektų, kurių pardavimo kainą sudarytų ne mažiau nei 50% visų už Statinio I Objektus gautinų planuojamų pajamų, nepajėgė pasiekti ir 30% tokių pardavimų, nepraėjus nei dviem mėnesiam po Sutarties sudarymo kreipėsi į atsakovą dėl jos sąlygų pakeitimo, aiškiai deklaruodamas, kad vykdyti sutartį pagal joje nustatytas sąlygas turi sunkumų, derantis dėl Sutarties sąlygų keitimo nepasiūlė jokių priemonių, užtikrinančių atsirandančios padidintos rizikos pasiskirstymą, nors Bankas sutiko, mažinti pardavimų kainą, jeigu būtų pateiktos papildomos prievolių užtikrinimo priemonės. Teismas vertino ir tai, kad visi šie procesai vyko nekilnojamojo turto rinkoje įsivyraujant neigiamiems pokyčiams, o tai įpareigojo atsakovą elgtis itin atsakingai ir apdairiai.

44Remdamasis išdėstytais motyvais teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo, todėl pripažinti 2009-01-28 kredito ar jo dalies išmokėjimo (finansavimo) sustabdymą neteisėtu nėra jokio pagrindo.

45Teismas taip pat akcentuoja, kad atsakovo raštu išreikšta valia apie kredito dalies išmokėjimo sustabdymą, vertinant Sutarties sąlygas, kad kredito lėšos galėjo būti išmokamos tik ieškovui įvykdžius Sutarties 3.3.1 punkto reikalavimus, ir nustatytas aplinkybes, kad ieškovas tokios pareigos neįvykdė, esminės reikšmės neturi, nes atsakovui dėl ieškovo neveikimo pareiga išmokėti kredito dalį neatsirado. Todėl visos sustojusio finansavimo neigiamos pasekmės atitenka paties ieškovo rizikai.

46Atsako reikalavimas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu taip pat nepagrįstas.

47Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos teismas 2009-08-31 priėmė nutartį UAB „Egvilta“ iškelti bankroto bylą, tokį sprendimą motyvuodamas tuo, kad pagal įmonės 2009-07-31 balansą pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir įmonės administracija pripažįsta UAB „Egvilta“ nemokumą. Po to, kai UAB „Egvilta“ buvo iškelta bankroto byla, atsakovas 2009-09-09 raštu pranešė ieškovui apie Sutarties nutraukimą. Šiame rašte atsakovas nurodė, kad 2009-06-02 rašte Nr. 090602/21-203 Bankas nurodė aplinkybes, kurios sudarė pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad UAB „Egvilta" nesugebės Sutartyje numatytomis sąlygomis užbaigti Banko finansuojamą projektą ir įvykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, bei konstatavo esminį Sutarties pažeidimą, numatytą Sutarties 10.1.8. punkte; iki 2009-09-08 UAB „Egvilta" nepateikė įrodymų, kad Banko 2009-06-02 rašte Nr. 090602/21-203 nurodytos aplinkybės būtų išnykusios; UAB „Egvilta“ pareigos iki 2009-07-08 grąžinti Bankui visą pagal Sutartį išmokėtą Limitą kartu su paskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis pagal Sutartį mokėtinomis sumomis neįvykdė; UAB „Egvilta“ pradelsti įsipareigojimai 2009-09-08 datai sudaro 1 970 799,43 EUR; nepriklausomos nekilnojamo turto bendrovės JAB „Colliers International" 2009 m. rugpjūčio mėn. Projekto vystymo galimybių įvertinimo ataskaitos duomenimis, tolimesnis šio Projekto vystymas tiek vienu, tiek dviem etapais yra ekonomiškai nenaudingas. Aplinkybes, nurodytas 2009-06-02 rašte Nr. 090602/21- 203, bei paminėtą vertintojų išvadą atsakovas pripažino pakankamu pagrindu vertinti, kad UAB „Egvilta" nesugebės Sutartyje nustatytomis sąlygomis užbaigti Banko finansuojamo projekto ir įvykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

48Kaip jau teismas pasisakė anksčiau, šalys Sutartyje buvo numačiusios atsakovo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, esant bent vienam esminiam Sutarties pažeidimui, numatytam Sutarties 10.1 punkte. Kokie pažeidimai pagal Sutarties sąlygas pripažįstami esminiais ir apie pagrindą jiems konstatuoti, teismas pasisakė, vertindamas ieškovo ir atsakovo veiksmus, sustabdant kredito dalies išmokėjimą. Bankroto bylos iškėlimo UAB „Egvilta“ faktas sudarė neginčijamą pagrindą taikyti Sutarties 10.1.8 bei 10.2.2 punktus ir suteikė teisę atsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį. Teismas pažymi, kad iškėlus bendrovei bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas Sutartis būtų laikoma pasibaigusia bet kuriuo atveju, nes bendrovė nebuvo pajėgi vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kurios rezultatai būtų galėję mažinti balanse rodomus nuostolius.

49Vadovaudamasis išdėstytais motyvais teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų elementų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti ir žalos atlyginimo institutui taikyti (CPK 178 str.). Pripažinus, jog nėra būtinų sąlygų atsakovo atsakomybei atsirasti, ieškovo argumentai dėl turtinės žalos tapo teisiškai neaktualūs, todėl teismas dėl jų nepasisako.

50Tokiu būdu, atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes, teismas vertina, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, todėl jo ieškinys netenkinamas (CPK 178 str.).

51Atsakovas patyrė 5 505 EUR atstovavimo išlaidas, kurias prašo priteisti jo naudai iš ieškovo (t. 7., b. l. 80-90, t. 8., b. l. 6-11).

52Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas bei suteiktų paslaugų pobūdį, sprendžia, kad 4 600 EUR suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteisiami 4 600 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti, netenkinant likusioje dalyje atsakovo prašymo dėl išlaidų atlyginimo (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

53Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

54Ieškovo BUAB „Egvilta“ ieškinio netenkinti.

55Priteisti iš ieškovo BUAB „Egvilta“ atsakovo SIA „UniCredit Leasing“ naudai 4 600 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti. Likusioje dalyje prašymo dėl atstovavimo išlaidų priteisimo netenkinti.

56Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui, kuriuo... 5. Nurodė, kad ieškovas 2007 m. priėmė sprendimą statyti naujus gyvenamuosius... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 7. Nurodė, kad nesutinka su ieškovo pozicija, jog atsakovas nebendradarbiavo su... 8. Tretieji asmenys pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 9. Nurodo, kad, jų nuomone, ieškovas nurodė ir realiai apskaičiavo visas... 10. Ieškovo BUAB „Egvilta“ ieškinys netenkinamas.... 11. Ieškovas BUAB „Egvilta“ savo reikalavimus grindžia aplinkybėmis apie... 12. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės... 13. Byloje nebuvo ginčijamos aplinkybės, kad 2008 m. sausio mėnesį ieškovas ir... 14. Šalių derybos pasibaigė 2008-03-21 ieškovo ir atsakovo sudaryta kredito... 15. 7 986 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta Ieškovo akcininko UAB... 16. 5 979 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta finansuoti antrojo pastato... 17. 1 303 000 Eur kredito limito dalis buvo skirta padengti PVM, taikytiną... 18. Nustatyta, kad jau 2008-05-08 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu... 19. 2008-07-17 raštu atsakovas ieškovui išdėstė savo poziciją dėl Sutarties... 20. 2008-12-22 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti... 21. Iš į bylą pateikto susirašinėjimo matyti, kad 2009 m. sausio mėnesį tarp... 22. 2009-01-28 atsakovas, remdamasis Sutarties 10.1.8 punktu, pranešė ieškovui... 23. 2009-02-03 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą su klausimu, ar gali tęsti... 24. 2009-02-05 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į pastarojo 2009-01-28... 25. pareigai pateikti preliminarių sutarčių, dėl patalpų Pastate I pardavimo,... 26. 2009-02-13 ir 2009-05-18 raštais atsakovas pranešė ieškovui, jog sutiktų... 27. 2009-06-02 raštu ieškovas atsakovui pakartotinai pranešė apie esminį... 28. 2009-07-01 raštu ieškovas atsakovui nurodė, jog su atsakovo pozicija dėl... 29. Vilniaus apygardos teismas 2009-08-31 nutartimi UAB „Egvilta“ iškėlė... 30. 2009-09-09 raštu atsakovas pranešė ieškovui apie Sutarties nutraukimą,... 31. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK... 32. CK 6.204 straipsnyje įtvirtintos taisyklės leidžia pakeisti sutartį ar ją... 33. Sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos... 34. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2012-06-26 nutartyje,... 35. Teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas pažeidė sutarties... 36. Nepriklausomai nuo ieškovo noro pakeisti Sutarties sąlygas išreiškimo,... 37. Šalys Sutartyje tokius teisių gynimo būdus aptarė – jos 10.2.1 punktu... 38. Atsakovas laikosi pozicijos, jog egzistavo tiek įstatyme, tiek ir Sutartyje... 39. Sutarties šalys jos 10.1.2 punktu įtvirtino nuostatą, kad esminis Sutarties... 40. Sutarties 4.4 punktu buvo įtvirtinta Banko pareiga ilgalaikį kreditą kredito... 41. Ieškovas nepaneigė ir antrojo pagrindo, nurodyto atsakovo 2009-01-28... 42. Nors pagal Sutarties sąlygas kiekvienas iš nurodytų pagrindų buvo... 43. Nustatyta, kad ieškovas iki pat termino pabaigos, kuomet turėjo būti... 44. Remdamasis išdėstytais motyvais teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė... 45. Teismas taip pat akcentuoja, kad atsakovo raštu išreikšta valia apie kredito... 46. Atsako reikalavimas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu taip pat... 47. Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos teismas 2009-08-31 priėmė nutartį... 48. Kaip jau teismas pasisakė anksčiau, šalys Sutartyje buvo numačiusios... 49. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais teismas daro išvadą, kad ieškovas... 50. Tokiu būdu, atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes, teismas vertina,... 51. Atsakovas patyrė 5 505 EUR atstovavimo išlaidas, kurias prašo priteisti jo... 52. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 53. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,... 54. Ieškovo BUAB „Egvilta“ ieškinio netenkinti.... 55. Priteisti iš ieškovo BUAB „Egvilta“ atsakovo SIA „UniCredit Leasing“... 56. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...