Byla 2-1540/2013
Dėl BUAB „AG projektai“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu panaikinimo, ir n u s t a t e :

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinejo kreditoriaus AB DNB banko atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties civilineje byloje Nr. 2-1408-343/2013 pagal kreditoriaus AB DNB bankas skunda del BUAB „AG projektai“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu panaikinimo, ir n u s t a t e :

2I. Ginco esme

3Pareiškejas AB DNB bankas kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti BUAB „AG projektai“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo nutarimus, priimtus 1 ir 2 darbotvarkes klausimais: „Del administratoriaus ataskaitos patvirtinimo“ ir „Del faktines administravimo išlaidu samatos patvirtinimo“, nes, pareiškejo isitikinimu, administratoriaus veiklos ataskaita patvirtinta nepagristai, kadangi bankroto administratorius iki šiol nepatikrino ir neivertino BUAB „AG projektai“ sandoriu, sudarytu iki bankroto bylos iškelimo; sprendimas sustabdyti gincytinu rangos sutarciu tikrinima iki gincu del administravimo išlaidu išnagrinejimo nepagristas, nes gincai del administravimo išlaidu samatos neturi jokios tiesiogines itakos administratoriaus pareigoms. Jeigu administratoriaus pareigoms atlikti yra butina treciuju asmenu pagalba (šiuo atveju advokato, kurio paslaugu apmokejimo tikslingumas yra gincijamas), už šias paslaugas administratorius turetu atsiskaityti iš savo gaunamo atlyginimo. Del nepagristo administratoriaus delsimo tikrinti bankrutuojancios bendroves sandorius gali buti praleistas ju (sandoriu) gincijimo terminas. Nurodytos aplinkybes irodo bankroto administratorius pareigu netinkama vykdyma. Tai yra pagrindas pripažinti jo veiklos ataskaitos patvirtinima nepagristu.

4Antruoju darbotvarkes klausimu nepagristai nutarta patvirtinti administravimo išlaidu samata už laikotarpi nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. Iki administravimo išlaidu samatos patvirtinimo administratorius neturi teises naudoti bankrutavusios imones lešu, taciau per ši laikotarpi nepagristai buvo sumoketas 3 000 Lt darbo užmokestis buhalteriui ir 850 Lt advokatui. I administratoriaus pareigas ieina bankrutuojancios imones apskaitos tvarkymas, dokumentu teikimas Garantiniam fondui del lešu skyrimo darbuotoju finansiniams reikalavimams tenkinti, metiniu finansiniu ataskaitu sudarymas, teikimas ir kt. (IBI 11 str. 3 d. 10 p., 12 p., 16 p.). Už teikiamas administravimo paslaugas administratoriui yra mokamas atlyginimas, todel naudojantis kitu asmenu paslaugomis, už jas turetu buti apmokama iš administratoriaus atlyginimo. Nurodytu administravimo išlaidu patvirtinimas pažeidžia imones kreditoriu interesus, nes kuo daugiau bus patirta nepagristu administravimo išlaidu, tuo mažiau liks imones lešu finansiniams reikalavimams patenkinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

6Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškejo skunda atmete tokiais argumentais:

7Del nutarimo pirmuoju darbotvarkes klausimu: gincijamu 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu apskundimo terminas pasibaige 2012 m. gruodžio 29 d. Pareiškejas, pateikes skunda 2013 m. sausio 21 d. del nutarimu panaikinimo, pažeide IBI 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta 14 dienu apskundimo termina. Pareiškejo nurodyta aplinkybe, jog apie skundžiamus nutarimus jis sužinojo tik 2013 sausio 7 d., ji gaves, teismas nepripažino svarbia, nustates, kad kreditorius apie nurodyto kreditoriu susirinkimo data buvo informuotas, pateike balsavimo raštu biuleteni, skundžiamas protokolas kreditoriui buvo išsiustas ankšciau, o 2013 sausio 7 d. išsiustas pakartotinai.

8Iš i byla patiektu bankroto administratoriaus irodymus, teismas nusprende, kad administratorius negali patikrinti bendroves sudarytu sandoriu del objektyviu priežasciu, nesant buhalteriniu dokumentu, kurie nuo 2012 m. sausio 31 d. iki 2013 m. sausio 22 d. buvo policijoje, o nuo 2013 m. sausio 22 d. buvo pateikti Kauno apskrities VMI tyrimui. Tyrejai administratoriui dokumentu susipažinti nepateike.

9Del nutarimo antruoju darbotvarkes klausimu: teismas remesi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. 2-1064/2013, kuria buvo palikta galioti Kauno apygardos teismo 213 m. sausio 9 d. nutartis atmesti AB DNB banko skunda del administravimo išlaidu, susijusiu su buhalterio ir advokato paslaugu apmokejimu, pagristumo. Apeliacines instancijos teismas šias išlaidas pripažino butinomis. Pirmosios instancijos teismas, ivertines byloje esancius irodymus, priejo prie išvados, kad kreditorius nepateike priešingas aplinkybes patvirtinanciu irodymu, nenurode kaip priimtas nutarimas pažeidžia jo kaip kreditoriaus teises ir teisetus interesus. Skundžiami nutarimai priimti nepažeidžiant istatyme nustatytos tvarkos, ir teismas nenustate ginco nutarimo panaikinimo pagrindu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

11AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti ir skunda patenkinti.

12Atskirasis skundas iš esmes grindžiamas tais paciais (skundo) argumentais ir papildomai nurode:

  1. 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo protokole bankroto administratorius patvirtino galimybe su policijos ir Kauno apskrities VMI paimtais imones dokumentais susipažinti juos paemusiose institucijose. Tokiu irodymu, kad administratorius šiuo klausimu butu kreipesis i nurodytas institucijas, nepateikta, ir tai patvirtina netinkama jo pareigu atlikima;
  2. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-351/2013 panaikintas BUAB „AG Projektai“ 2012 m. gegužes 25 d. kreditoriu susirinkimo nutarimas „Del administravimo išlaidu samatos (50 000 Lt + PVM atlyginimas bankroto administratoriui, 1 500 Lt/men. + mokesciai atlyginimas buhalteriui, kitos administravimo išlaidos - pagal fakta) patvirtinimo“, konstatuojant, kad nurodyto dydžio atlyginimas buhalteriui yra nepagristai didelis. Atsižvelgiant i tai, 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susinkime patvirtintoje administravimo išlaidu samatoje nurodytas 3 000 Lt dvieju menesiu buhalterio atlyginimo išlaidos taip pat yra nepagristos. Juo labiau, kad administratorius nepateike jokiu duomenu, kokius veiksmus ataskaitiniu laiku buhalteris atliko. Buhalteriniai dokumentai paimti policijos ir VMI, imone veiklos nevykdo, darbuotoju neidarbinta, todel negalima spresti, jog ataskaitiniu laikotarpiu buhalteriui išmoketas atlyginimas atitinka jo atlikto darbo apimtis;
  3. Imones nekilnojamasis turtas yra ikeistas pareiškejui (bankui), todel pardavus ši turta jis tures pirmumo teise iš gautu lešu patenkinti savo finansini reikalavima. Iš šiu lešu taip pat tures buti dengiama ir dalis bankroto administravimo išlaidu, todel banko, kaip hipotekos kreditoriaus, interesai butu iš esmes pažeisti, jei iš lešu, gautu iš ikeisto turto pardavimo, pirmiausiai butu dengiamos nepagristos bankroto administravimo išlaidos;
  4. Istatymas nenumato kreditoriams privalomo dalyvavimo kreditoriu susirinkimuose, todel nepagrista teismo išvada, jog tinkamai apie susirinkima informuoti, taciau jame nedalyvave, kreditoriai apie susirinkime priimtus nutarimus turejo sužinoti ju priemimo diena. Susirinkime nedalyvavusiu asmenu sužinojimo apie šiame susirinkime priimtus nutarimus momentas gali buti siejamas tik su kreditoriu susirinkimo protokolo gavimu. Bankas skundžiama kreditoriu protokola gavo 2013 m. sausio 7 d. elektroniniu paštu, todel senaties termino nepraleido. Be to, atsakovas šioje byloje nepraše taikyti senaties termino, todel teismas neturejo jokio pagrindo savo iniciatyva remtis senaties terminu atmetant banko skunda (CK 1.126 str. 2 d.).

13Atsakovas BUAB „AG Projektai“ atsiliepime i atskiraji skunda, praše ji atmesti, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti palikti galioti.

14Atsiliepimo argumentai:

  1. Apeliantas apie vykusi kreditoriu susirinkima buvo tinkamai informuotas ir turejo visas galimybes dalyvauti kreditoriu susirinkime, jame balsuoti bei sužinoti, kokie yra priimti nutarimai ir juos laiku apskusti. Nutarimu apskundimo terminas skaiciuotinas nuo 2012 m. gruodžio 15 d. ir baigesi 2012 m. gruodžio 29 d., o skundas buvo paduotas tik 2013 m. sausio 21 d.;
  2. Nors atsakovas nepraše teismo taikyti senaties termina, taciau atsižvelgiant i viešaji interesa bankroto bylose, teismas ne tik turejo teise, bet ir privalejo taikyti IBI 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta 14 dienu kreditoriu susirinkimo nutarimu apskundimo termina ir tuo pagrindu atmesti apelianto skunda;
  3. Su paimtais imones buhalteriniais dokumentais susipažinti buvo leista imone atstovaujanciam advokatui policijos komisariato patalpose, taciau del pareiškejo skundžiamu administravimo išlaidu samatu nera galimybes apmoketi advokatui už suteiktas paslaugas ir iki teismo sprendimo del tokiu paslaugu teikimo pagristumo negali jomis naudotis. Šios aplinkybes ir buvo nurodytos 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkime.
  4. Bankroto byloje klausimas del 850 Lt dydžio išlaidu advokatui bei 1 500 Lt dydžio menesinio atlyginimo buhalteriui jau ne karta buvo nagrinejamas apeliacines instancijos teisme. Paskutineje 2013 m. kovo 21 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 2- 1064/2013, Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad nera pagrindo teigti, jog apelianto gincijamos administravimo išlaidu samatoje nurodytos 6 000 Lt išmokos buhalteriui ir 850 Lt advokatui yra nepagristos, neatitinka administravimo išlaidu sampratos ar ju dydžiai neatitinka protingumo ir teisingumo kriteriju. Ši apeliacines instancijos teismo nutartis yra priimta byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, šioje byloje nagrinejamos analogiškos aplinkybes bei motyvai, todel ši apeliacines instancijos nutartis turi prejudicine reikšme nagrinejant apelianto atskiraji skunda;
  5. Kreditoriu lukesciai, kad administratorius ar kiti asmenys, prisidedantys prie bankroto proceduru atlikimo, bankroto procese veiks neatlygintinai, yra nepagristi, todel administratorius turi teise i patirtu administravimo proceduroms atlikti išlaidu kompensavima iš bankrutuojancios imones turto. Kreditoriu susirinkimas, turedamas teise patvirtinti administravimo išlaidu samata už visa bankroto proceso laikotarpi, turi teise tvirtinti dalies (už tam tikra laikotarpi) bankroto proceso administravimo išlaidu samata, todel priimdamas skundžiama nutarima BAUB „AG projektai“ kreditoriu susirinkimas veike teisetai ir pagristai - balsavo už operatyvu ir nenutrukstama bankroto proceduru vykdyma, pripažino, kad administratoriaus patirtos išlaidos atitinka administravimo išlaidu teisine prigimti ir paskirti ir jos buvo butinos tinkamai atlikti bankroto proceduras.

15III. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacines instancijos teismas patikrina apskustosios teismo nutarties dalies teisetuma ir pagristuma pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis. Nei absoliuciu, nei kitu CPK nustatytu skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str., 338 str.).

18Del termino apskusti kreditoriu susirinkimo nutarimus

19Bankroto procesas turi buti ekonomiškas, koncentruotas, vykdomas greitai, laikantis teises aktu nustatytos tvarkos. Kreditoriu susirinkimai – bankroto proceduros sudetine dalis, todel tie patys principai taikytini ir šiai procedurai. Toks susirinkimas ir jame priimti nutarimai pripažintini teisetais, jei buvo laikytasi Imoniu bankroto istatymo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditoriu dalyvavimo, balsavimo ir nutarimu priemimo tvarkos. Kreditoriu susirinkimo sušaukima, teises, nutarimu priemimo tvarka reglamentuoja Imoniu bankroto istatymo (toliau - IBI) 22-24 straipsniai. IBI 22 straipsnio 4 dalyje itvirtinta kreditoriu susirinkimo pareiga nustatyti susirinkimu sušaukimo tvarka. I byla nera pateikta tokia tvarka, taciau iš susirinkimo protokolo turinio galima daryti prielaida, kad tokia tvarka yra (susirinkimo sušaukimas, informavimas apie susirinkima ir pan.). Nustatyta, ir del to nera ginco, kad kreditoriams, taip pat ir pareiškejui, apie šaukiama kreditoriu susirinkima, jo darbotvarke, nutarimu projektus buvo pranešta tinkamai, išsiunciant informacija nustatyta tvarka. Pareiškejas balsavo del nutarimu projektu raštu ir del to taip pat nera ginco. Imoniu bankroto istatymas suteikia teise kreditoriui apskusti kreditoriu susirinkimo nutarimus ne veliau kaip per 14 dienu nuo dienos, kuria kreditorius sužinojo arba turejo sužinoti apie nutarimo priemima (IBI 24 str. 5 d. Byloje nera duomenu, kokia tvarka turejo buti pranešama nedalyvavusiems susirinkime kreditoriams apie priimtus nutarimus, taciau yra duomenys, kad apie tai kreditoriai buvo informuojami elektroniniu paštu, išsiunciant protokola (16 b.l.). Iš byloje esancio elektorinio pašto rašto turinio akivaizdu, kad protokolas buvo išsiustas ne visiems kreditoriams (ar ji ne visi gavo), ir tuo nepaneigtas apelianto teiginys, kad protokola su skundžiamais nutarimais jis gavo tik 2013 m. sausio 7d., todel nepagrista teismo išvada, kad kreditorius apie skundžiama nutarima faktiškai privalejo sužinoti (sužinojo) ankšciau, nes byloje nera jokiu irodymu, kad kreditorius butu sužinojes apie ši nutarima anksciau nei nurodyta data. IBI 11 straipsnio 3 dalies 14 ir 15 punktai nustato administratoriaus pareiga ginti ne tik bankrutuojancios imones, bet ir visu kreditoriu teises ir interesus, organizuoti ir atlikti butinas bankroto proceduras, teikti jiems informacija apie bankroto proceduras. Kadangi informacija kreditoriui apie kreditoriu susirinkimo 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimus pateikta veliau, tai prieinama prie išvados, kad apeliantas sužinojo apie gincijamu nutarimu turini nuo informavimo apie nutarimu turini dienos – 2013 m. sausio 7 d., todel pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, kad kreditorius praleido Imoniu bankroto istatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienu nutarimo apskundimo termina yra nepagrista. Kadangi teismas netenkino apelianto skundo iš esmes ir kitais pagrindais, todel praleisto termino skundui paduoti konstatavimas skundžiamos teismo nutarties esmes nekeicia.

20Del administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo

21IBI 23 straipsnyje nustatyta kreditoriu susirinkimo teise reikalauti, kad administratorius pateiktu savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Pagal IBI nuostatas administratoriaus ataskaitos patvirtinimas ar nepatvirtinimas tiesiogiai jokiu teisiniu padariniu nesukelia, taciau atsižvelgiant i IBI 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto, 23 straipsnio 4 punkto, 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, prieinama prie išvados, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditoriu pritarima administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, del kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojancios imones egzistuoja prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas reiškia, kad taip priimamas prievoles ivykdymas CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

22Apeliantas nesutinka su nutarimu patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaita už 2012 m. spalio 11 d. – 2012 m. gruodžio 14 d. laikotarpi, nes bankroto administratorius nevykde IBI 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatos patikrinti bankrutuojancios imones sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 menesiu laikotarpi iki bankroto bylos iškelimo dienos. Pirmosios instancijos teismas, ivertines bylos duomenis del priežasciu, trukdžiusi administratoriui atlikti jo kompetencijai priskirtus ginco veiksmus, priejo prie teisingos išvados, kad ne nepateisinamas neveikimas, o objektyvios aplinkybes (2010-2011 m. buhalteriniu dokumentu neperdavimas administratoriui, ribotos galimybes su jais susipažinti ikiteisminio tyrimo institucijoje) sukliude bankroto administratoriui iš dalies tinkamai ivykdyti savo pareiga, taciau nagrinejamoje byloje nustatyta, kad 2013 m. vasario 13 d. gražinus dokumentus bankroto administratorius bankroto administratorius tesia šiu dokumentu tikrinima. Iš bylos duomenu matyti, kad bankroto administratorius nebuvo pasyvus, domejosi galimybe susipažinti su paimtais ikiteisminiam bei mokestiniam tyrimui imones buhalteriniais dokumentais, informavo apie tai kreditorius, kreipesi i teisma del imones sudarytu sandoriu patikrinimo termino pratesimo. Teismas sprendžia, kad del nustatytu faktiniu aplinkybiu nebuvo pagrindo netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Be to, pažymima, kad ataskaitos patvirtinimas nesant atliktu ginco darbu, nepašalina bankroto administratoriau pareigos tuos darbus atlikti.

23Pirmosios instancijos teismas pagristai atmete apelianto skunda del 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkes klausimu „Del administratoriaus ataskaitos patvirtinimo“.

24Del faktines administravimo išlaidu samatos patvirtinimo

25IBI 36 straipsnio 2 dalyje yra itvirtinta bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo pareiga tvirtinti administravimo išlaidu samata, ja keisti, nustatyti šiomis išlaidomis disponavimo tvarka. Kreditoriu susirinkimo nutarimu teisetumo patikrinimo prerogatyva priklauso teismui.

26Nagrinejamoje byloje BUAB „AG projektai“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu susirinkimo antruoju darbotvarkes klausimu buvo patvirtinta administravimo išlaidu samata už laikotarpi nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. Bankroto administratorius nurode, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta 8 872,39 Lt pajamu, patirta 4 202,12 Lt išlaidu, kurios buvo apmoketos iš administravimui skirtu lešu, todel IBI 36 straipsnio 1 dalies pagrindu šias išlaidas administratorius susigražino iš bankroto proceduros metu gautu pajamu. Šis kreditoriu susirinkimo nutarimas priimtas balsu dauguma, procesiniu jo priemimo pažeidimu nenustatyta.

27Kaip matyti iš gautu pajamu ir patirtu administravimo išlaidu samatos (11 b. l.), per ginco laikotarpi imones patirtas išlaidas sudaro banko paslaugos (2,53 Lt), pašto išlaidos (150,75 Lt), darbo užmokestis buhalterei (3 000 Lt), kuras (198,84 Lt) ir teisines paslaugos (850 Lt). Apeliantas, nesutikdamas su šiuo nutarimu gincija buhalterio (3 000 Lt) ir teisiniu paslaugu teikimo bei apmokejimo (850 Lt) tikslinguma. Nurodo, kad bankroto administratorius, vykdydamas jam nustatytas pareigas, naudojasi treciuju asmenu paslaugomis, todel su šiomis paslaugomis susijusias išlaidas turi apmoketi savo lešomis.

28IBI 36 straipsnio 3 dalyje pateiktas sarašas išlaidu, kurios gali buti priskiriamos prie administravimo išlaidu, nera baigtinis, jomis pagal suformuota teismu praktika yra pripažistamos ir kitos išlaidos, atitinkancios administravimo išlaidu teisine prigimti ir paskirti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-112/2011). Istatyme nera nurodyti kriterijai, pagal kuriuos turetu buti nustatomas administravimo išlaidu, išskyrus administratoriaus atlyginima, dydis, taciau administratoriui, teikianciam kreditoriu susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidu samata, tenka pareiga motyvuotai pagristi, kodel atitinkamos administravimo išlaidos yra butinos ir kodel butent toks išlaidu dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojancios imones administravima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. lapkricio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

29Atsakovas nurode, kad imones sudarytu sandoriu vertinimui yra butinos teisines žinios, o bankrutuojancia bendrove administruojanti imone teisiniu žiniu specialisto neturi, todel yra teisininko konsultacija yra butina (68-77 b. l.). Šios aplinkybes apeliantas nepaneige nei pirmosios, nei apeliacines instancijos teismuose. Iš bylos duomenu matyti, kad pareiškejas, neigdamas buhalterio butinybe, teismo posedžio metu pripažino, kad jis reikalingas. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartyje (civilineje byloje Nr. 2-1064/2013), nagrinedamas to paties apelianto skunda del BUAB „AG projektai“ 2012 m. spalio 11 d. kreditoriu susirinkimo nutarimo „Del administravimo išlaidu samatos patvirtinimo nuo 2012 m. gegužes 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d.“ ivertino iš esmes tu paciu išlaidu – 850 Lt už teisines paslaugas ir 6 000 Lt atlyginima buhalteriui, pagristuma ir priejo prie išvados, kad šios išlaidos nera nepagristos ir neatitinkancios protingumo ir teisingumo kriteriju. Apeliantas nepateike irodymu, kad gincijamos išlaidos (850 Lt už advokato pagalba ir 3 000 Lt atlyginimas buhalteriui) buvo nepagristos, nereikalingos ar iš viso nepatirtos. Nesutikima su ginco nutarimu iš esmes apeliantas grindžia prielaidomis (CPK 178 str.). Teismas prieina prie išvados, kad administratoriaus faktiškai patirtu išlaidu samatoje nurodytos išlaidos atitinka administravimo išlaidu samprata (IBI 36 str. 3 d.), o ju dydžiai neprieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

30I esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, keisti ar naikinti iš esmes teiseta ir pagrista pirmos instancijos nutarti nera pagrindo.

31Del bylinejimosi išlaidu

32BUAB ,,AG projektai“ pateike prašyma priteisti 850 Lt bylinejimosi išlaidu, patirtu apeliacines instancijos teisme ir išlaidas patvirtinancius irodymus (100-102 b. l.). Kadangi atsakovo prašomos priteisti išlaidos viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose del užmokescio dydžio nustatytus maksimalius ikainius už atsiliepimo i atskiraji skunda parengima (8.15 p.), todel, ivertinus byloje pasiekta teisini rezultata, teisingumo ir protingumo principus, iš kreditoriaus AB DNB banko priteisiama atsakovo BUAB ,,AG projektai“ naudai 335 Lt bylinejimosi išlaidu.

33Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti palikti nepakeista.

35Priteisti atsakovui BUAB ,,AG projektai“ (j. a. k. 300062115) iš apelianto AB DNB banko (j. a. k. 112029270) 335 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus) bylinejimosi išlaidu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite... 2. I. Ginco esme... 3. Pareiškejas AB DNB bankas kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti BUAB „AG... 4. Antruoju darbotvarkes klausimu nepagristai nutarta patvirtinti administravimo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškejo skunda... 7. Del nutarimo pirmuoju darbotvarkes klausimu: gincijamu 2012 m. gruodžio 14 d.... 8. Iš i byla patiektu bankroto administratoriaus irodymus, teismas nusprende, kad... 9. Del nutarimo antruoju darbotvarkes klausimu: teismas remesi Lietuvos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 11. AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013... 12. Atskirasis skundas iš esmes grindžiamas tais paciais (skundo) argumentais ir... 13. Atsakovas BUAB „AG Projektai“ atsiliepime i atskiraji skunda, praše ji... 14. Atsiliepimo argumentai:
  1. Apeliantas apie vykusi kreditoriu... 15. III. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes,... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Del termino apskusti kreditoriu susirinkimo nutarimus... 19. Bankroto procesas turi buti ekonomiškas, koncentruotas, vykdomas greitai,... 20. Del administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo... 21. IBI 23 straipsnyje nustatyta kreditoriu susirinkimo teise reikalauti, kad... 22. Apeliantas nesutinka su nutarimu patvirtinti bankroto administratoriaus... 23. Pirmosios instancijos teismas pagristai atmete apelianto skunda del 2012 m.... 24. Del faktines administravimo išlaidu samatos patvirtinimo... 25. IBI 36 straipsnio 2 dalyje yra itvirtinta bankrutuojancios imones kreditoriu... 26. Nagrinejamoje byloje BUAB „AG projektai“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreditoriu... 27. Kaip matyti iš gautu pajamu ir patirtu administravimo išlaidu samatos (11 b.... 28. IBI 36 straipsnio 3 dalyje pateiktas sarašas išlaidu, kurios gali buti... 29. Atsakovas nurode, kad imones sudarytu sandoriu vertinimui yra butinos teisines... 30. I esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, keisti ar naikinti iš esmes... 31. Del bylinejimosi išlaidu... 32. BUAB ,,AG projektai“ pateike prašyma priteisti 850 Lt bylinejimosi išlaidu,... 33. Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 34. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti palikti nepakeista.... 35. Priteisti atsakovui BUAB ,,AG projektai“ (j. a. k. 300062115) iš apelianto...