Byla e2-558-252/2017
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo pagal ieškovės UAB „Fima“ ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominei elektrinei

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo pagal ieškovės UAB „Fima“ ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominei elektrinei

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Ignalionos atominės elektrinės 2017-05-04 rašte Nr. ĮS-2797(10,2) užfiksuotą sprendimą dėl UAB „Fima“ paraiškos atmetimo. Savo reikalavimą ieškovė grindžia tuo, kad atsakovė netinkamai aiškino ir vertino ieškovės pateiktą paraišką, jog ji turi teisę atlikti visus statybos darbus branduolinės energetikos objektų statiniuose. Ieškovė pateikė atestatą Nr. 925, kuriame suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose. Mano, kad atsakovė supainiojo du skirtingus rangovo kvalifikacijos parametrus : statinio grupę ir perkamų statybos darbų sritį. Tai, kad atestate skliausteliuose nurodyta frazė „tik elektrotechnikos darbai“ nereiškia, kad ieškovė negali būti rangovu šiame pirkime, nes tokio statinio(grupės) kaip elektrotechnikos darbai nėra. Kasacinio teismo praktikoje aiškiai yra išaiškintos sąvokos kas yra statiniai. Todėl mano, kad atsakovės toks ieškovės pateikto atestato traktavimas yra neteisėtas ir užkertantis ieškovei teisę dalyvauti pirkime.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismų praktikoje yra nustatyta, jog ieškiniu negalima kelti naujų reikalavimų nei jie buvo keliami pateiktoje pretenzijoje. Viešojo pirkimo sąlygose atsakovė yra nustačiusi minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams. Vienas iš tokių keliamų reikalavimų yra tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus. Toks kriterijus nustatytas tam, kad sąžiningai būtų konkuruojama dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Pirkimo dokumentų 20.4 p nustato, kad tiekėjas turi būti atestuotas „branduolinės energetikos objektų statiniai“ srityje. Ieškovės kvalifikacijos atestate prie statinių nurodyti „branduolinės energetikos objektų statiniai(tik elektrotechnikos darbai)“, todėl atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės teiktą paraišką.

4Ieškovė dubliku į atsakovės atsiliepimą nurodė, kad atsakovės pagrindinis argumentas, kad neva kvalifikacijos atestate statinių rūšys bei statybos darbų sritis nurodomos atskirai, t.y. atskirai išvardijami statiniai, kuriuose rangovui suteikiama teisė atlikti darbus bei atskirai statybos darbai, kuriuos rangovas turi teisę vykdyti ir tai yra pagrindas laikyti, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka. Atsiliepime į ieškinį atsakovė taip ir nepaaiškino, kaip ji supranta ieškovės atestate esančioje formuluotėje „branduolinės energetikos objektų statiniai“ žodžius. Jeigu atsakovė laiko, kad „elektrotechnikos darbai“ yra statinys, tokiu atveju atsakovė turėjo pagrįsti, koks tai statinys pagal LR teisės aktus. Statinių rūšys yra išsamiai išdėstytos LR aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymu Nr. D1-713 patvirtintame STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas.“ Pagal minėto STR 1 lentelės 23 eilutę prie ypatingų statinių priskiriami ir branduolinės energetikos objektų statiniai. Statybos sričių sąrašas yra nustatytas LR aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848 patvirtintame STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Šio STR 1 priedo 1.2.2 punktas nustato kaip specialų darbą elektrotechnikos darbai. Atsakovė Pirkimo sąlygų 20.4 punkte nustatė reikalavimus tiek statinio kategorijai, tiek statinio grupei, tiek perkamų statybos darbų sričiai. Ieškovės atestatas Nr. 925 apima visus nurodytus kriterijus ir todėl ieškovė turi teisę dalyvauti pirkime, nes jos kvalifikacija atitinka keliamiems reikalavimams. Ieškovė pateikė 2017-06-14 Statybos produkcijos sertifikavimo centro išaiškinimą dėl ieškovei priklausančio kvalifikacijos atestato.

5Tripliku į ieškovės dubliką atsakovė nurodė, kad ieškovė vadovaujasi Statybos produkcijos sertifikavimo centro paaiškinimais, tačiau šį pirkimą reglamentuoja specialieji teisės aktai – LR viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymas bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymo 6 straipsnis nustato atsakovei imperatyvią pareigą užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija buvo suteikusi ieškovei terminą pateikti įrodymus, jog ji atitinka kvalifikacinius reikalavimus numatytus 20.4 punkte, tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, jog ji gali visuose branduolinės energetikos objektuose atlikti visus darbus. Byloje gauta Statybos produkcijos sertifikavimo centro išvada patvirtinama, kad ieškovės kvalifikacijos atestatas branduolinės energetikos objekte galioja su išimtimis, t.y. kvalifikacijos atestatas Nr. 925 branduolinės energetikos objekte galioja ne pilna apimtimi. Ieškovės kvalifikacijos atestate nurodytas baigtinis darbų sąrašas, kuriuos ieškovė gali atlikti, tačiau jis neapima visų Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.2.2 punkte nurodytų elektrotechnikos darbų. Todėl atsakovė išnagrinėjusi aukščiau nurodytus darbus ir pateiktą kvalifikacinį atestatą priėmė teisingą sprendimą.

6Ieškovė 2017-07-10 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad po dubliko pateikimo ji gavo naujus įrodymus, kurie yra reikšmingi bylai ir todėl prašo juos priimti. Pateikti rašytiniai įrodymai teismo priimti ir išsiųsti atsakovei susipažinimui, tačiau iki teismo posėdžio pradžios jokie atsikirtimai iš atsakovės negauti. Rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija nurodė, jog ieškovės atestatas Nr. 925 suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu „branduolinės energetikos objektų statiniuose“ ir atlikti „elektrotechnikos darbus“. Tokiu būdu, ieškovė patvirtino, kad turimas atestatas atitinka Pirkimo sąlygų 20.4 punkto reikalavimus ir ji turi teisę dalyvauti pirkime.

7VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras į teismo paklausimą pateikė išvadą Nr. 16319, kurioje nurodė, kad centras 2016-01-29 papildė UAB „Fima“ kvalifikacijos atestatą Nr. 925 ir jame nurodyta, kad UAB „Fima“ suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Prie statinių priskirti ir branduolinės energetikos objektų statiniai(tik elektrotechnikos darbai), kurie yra: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimą, elektros tinklų tiesimą, statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimą, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimą, statinio nuotolinio ryšio(telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimą, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinierinių sistemų įrengimą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje kilo ginčas dėl ieškovės atitikimo nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.

10Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato VPĮ. VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų, prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnis, 24 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 9 dalis). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis).

11Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad atsakovė 2017-03-08 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė ribotą konkursą „Panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės saugos sistemos modifikavimas“ pirkimą(toliau – Pirkimas) Nr. 184340. Pirkimo pagrindinis objektas – 45312200-9(Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai). Pirkimo objekto darbai nesuskirstyti į dalis. Pirkimo dokumentuose taip pat nurodyti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Pirkimo sąlygų 20.4 punktas numatė, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: tiekėjas turi būti atestuotas: statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai(kitos paskirties pastatai), branduolinės energetikos objektų statiniai. Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas. Antru punktu nurodyta, kad tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingų statinių projektuotoju. Taip pat minėtame punkte nurodyti dokumentai, kurie gali patvirtinti reikalaujamą kvalifikaciją, t.y. LR aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma, suteikiantys teisę atlikti kvalifikaciniame reikalavime nurodytus darbus ir darbdavio pažyma ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridiniame asmenyje darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba statybos inžinierius, turintis teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu. Ieškovė 2017-04-13 pateikė paraišką dalyvauti Pirkime bei pateikė Kvalifikacijos atestatą Nr. 925, kuriame nurodyta, kad ieškovei yra suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. 2017-04-26 raštu Nr. ĮS-2611(10.2) atsakovė paprašė patikslinti paraišką: pateikti duomenis ar V. S. yra ieškovės darbuotojas ar yra kiti sutartiniai santykiai; atestate turi būti nurodyti visi(be išimties) branduolinės energetikos objektai. 2017-04-28 ieškovė atsakydama į atsakovės reikalavimą raštu Nr. SP17/1016 pateikė V. S. pažymą patvirtinančią, kad jis su ieškovu susijęs darbo teisiniais santykiais ir patvirtino, kad pateiktas atestatas suteikia ieškovei teisę būti statinio statybos rangovu visuose(be išimties) branduolinės energetikos objektų statiniuose ir juose atlikti visus elektrotechnikos darbus, kuriems priskiriami atsakovės minėtame rašte nurodyti elektrotechnikos darbai ir statinio apsauginės signalizacijos įrengimo darbai. 2017-05-04 raštu Nr. ĮS-2797(10.2) atsakovė atmetė ieškovės pateiktą paraišką tuo pagrindu, kad kvalifikacijos atestate Nr. 925 yra nurodyta branduolinės energetikos objektų statiniai(tik elektrotechnikos darbai) ir tai neatitinka iškeltą kvalifikacijos reikalavimą, nes atestate nėra nurodyta visi(be išimties) branduolinės energetikos objektai. 2017-05-09 ieškovė pareiškė pretenziją Nr. SP17/1103 atsakovei, kurioje nurodė, kad atsakovė netinkamai aiškina ieškovės turimą atestatą ir jame nurodytus statinius ir statybos darbus, todėl prašė priimtą sprendimą panaikinti. 2017-05-16 sprendimu Nr. ĮS-3198(10.2) atsakovė netenkino ieškovės pretenzijos nurodydama tokius pačius motyvus kaip ir pranešime dėl paraiškos atmetimo.

12VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, komisijos 2017-03-06 posėdžio protokolu Nr. 65-11RN(20.1.8.RN) patvirtinti „Panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės saugos sistemos modifikavimas“ riboto konkurso pirkimo dokumentai. IV skyriuje patvirtinti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Šalys skirtingai aiškina 20.4 punkto reikalavimus. Atsakovė atsiliepime į ieškinį teigia, kad STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau –Aprašas) nustatyta, kad kvalifikacijos atestate statinių rūšys bei statybos darbų sritis nurodomos atskirai. Aprašas nenumato galimybės statybos darbų sričių nurodyti prie statinių. Nurodo, kad ieškovės atestate prie statinių nurodyti „branduolinės energetikos objektų statiniai(tik elektrotechnikos darbai)“, todėl atsakovė padarė pagrįstą išvadą dėl ieškovės kvalifikacijos. Triplike atsakovė nurodo, kad ieškovė nepateikė reikiamų įrodymų savo kvalifikacijai pagrįsti, nors tokia galimybė jai buvo sudaryta. Statybos produkcijos sertifikavimo centro išvada, kuri buvo gauta pasiruošimo bylos nagrinėjimo metu patvirtina, kad ieškovės kvalifikacijos atestatas branduolinės energetikos objekte galioja su išimtimis, ne pilna apimtimi, o sąlygų 20.4 punktas numatė reikalavimą atlikti visus elektrotechnikos darbus visuose branduolinės energetikos objektuose. Ieškovės kvalifikacijos atestate nurodytas baigtinis sąrašas darbų, tačiau jis neapima visų STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.2.2. punkte nurodytų elektrotechnikos darbų.

13Su tokia atsakovės dėstoma pozicija negalima sutikti. Ieškovės kvalifikacijos atestate yra nurodytas išsamus sąrašas darbų, kuriuos ieškovė gali atlikti ir jie pilnai apima tuos darbus, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ieškovės nurodytame punkte. Ieškovė teikdama tripliką pajuodino tas vietas, kurios neįrašytos atestate, t.y. skliaustuose prie elektros tinklų nurodyta (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) bei nuotolinio ryšio(telekomunikacijų) tinklų tiesimas ir kiti panašūs darbai ir būtent tuo grindžia neatitikimą. Tačiau žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklų tiesimui nereikalingi kvalifikacijos atestatai, nes tai nėra sudėtingi darbai reikalaujantys specialių leidimų kaip ir nuotolinio ryšio tinklų tiesimas ar kiti nenumatyti darbai. Todėl atsakovės minėtų nuostatų traktavimas jai naudinga linkme nėra teisingas ir nenaikina išduoto kvalifikacijos atestato tinkamumo paskelbtiems darbams atlikti. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė savo procesiniuose dokumentuose plečiamai aiškina pačios nustatytą sąlygą(20.4 p). Sąlygoje nėra reikalavimo , kad atestate statiniai turėtų būti nurodyti visi(be išimties) branduolinės energetikos objektai. Tokio reikalavimo nenumato ir Aprašo 86.4 punktas bei 86.5 punktas.

14VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras savo pateiktoje išvadoje taip pat konstatuoja, kad ieškovės kvalifikacijos atestatas Nr. 925 pilnai atitinka STR reikalavimams ir ieškovei yra suteikta teisė teikti paslaugas bei atlikti visus darbus, kurie susieti su elektrotechnikos darbų atlikimų branduolinės energetikos objektuose. Atsakovės teiginys, kad išvada paneigia ieškovės teisę dalyvauti Pirkime nepagrįsta išvados duomenimis.

15Tai, kad ieškovės kvalifikacijos atestatas Nr. 925 atitinka keliamiems reikalavimams ir suteikia teisę ieškovei būti ypatingo statinio statybos rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose ir atlikti elektrotechnikos darbus patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai savo atsakyme ieškovei į paklausimą dėl atestato.

16VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Šie reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis.

17Pagal kasacinio teismo praktiką perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančių dokumentų vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu (LAT 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Todėl atsakovė turi vadovautis teisės aktų reikalavimais ir jai nesuteikiama teisė plečiamai aiškinti teisės aktų nuostatų bei kelti reikalavimus, kurie nepagrįsti nei teisės aktais nei pačios patvirtintomis Pirkimo sąlygomis.

18Atsakovė atsiliepime į ieškinį dar nurodė, kad ieškiniu negalima kelti kitų reikalavimų nei jie buvo nurodyti pareikštoje pretenzijoje. Tačiau nepateikė jokių argumentų, kad ieškovė ieškiniu kelia naujus reikalavimus. Pareikštoje pretenzijoje ieškovė prašė panaikinti atsakovės 2017-05-04 komisijos sprendimą atmesti jų pasiūlymą, toks pat reikalavimas reiškiamas ir ieškiniu.

19Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir įvertinus pateiktus įrodymus bei institucijos pateiktą išvadą, teismas konstatuoja, kad atsakovė be teisinio pagrindo netenkino ieškovės paraiškos dalyvauti Pirkime. Todėl atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2017-05-04 raštu Nr. ĮS-2797(10.2) priimtas sprendimas pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.

20Patenkinus ieškinį, CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį ir 1084 Eur už teisinę pagalbą. Sumokėta 1084 Eur suma už suteiktas teisines paslaugas neviršija nustatytų rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, be to, atsižvelgtina į tai, kad advokatas teikė paslaugas ir rašant pretenziją, ruošiant procesinius dokumentus teismui, todėl jos priteistinos pilna apimtimi. Todėl tenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinas visas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 ir 4 punktas). Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartimi, paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 149 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 3 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VĮ Ignalinos atominės elektrinės 2017-05-04 rašte Nr. ĮS-279(10.2) išdėstytą sprendimą dėl ieškovės UAB „Fima“ paraiškos atmetimo.

24Priteisti iš atsakovės VĮ Ignalinos atominės elektrinės 1301 Eur turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Fima“.

25Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2017-06-02 nutartimi.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Ignalionos... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad... 4. Ieškovė dubliku į atsakovės atsiliepimą nurodė, kad atsakovės... 5. Tripliku į ieškovės dubliką atsakovė nurodė, kad ieškovė vadovaujasi... 6. Ieškovė 2017-07-10 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 7. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras į teismo paklausimą pateikė... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės atitikimo nustatytų kvalifikacinių... 10. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 11. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad atsakovė 2017-03-08 centrinėje viešųjų... 12. VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir... 13. Su tokia atsakovės dėstoma pozicija negalima sutikti. Ieškovės... 14. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras savo pateiktoje išvadoje taip... 15. Tai, kad ieškovės kvalifikacijos atestatas Nr. 925 atitinka keliamiems... 16. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą... 17. Pagal kasacinio teismo praktiką perkančiųjų organizacijų pareiga... 18. Atsakovė atsiliepime į ieškinį dar nurodė, kad ieškiniu negalima kelti... 19. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir įvertinus pateiktus įrodymus bei... 20. Patenkinus ieškinį, CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VĮ Ignalinos atominės... 24. Priteisti iš atsakovės VĮ Ignalinos atominės elektrinės 1301 Eur turėtas... 25. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...