Byla 2A-867-640/2013
Dėl žalos atlyginimo atsakovui R. K

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui R. K..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. K. 3381,84 Lt aplinkai padarytos žalos. Nurodė, kad Švenčionių rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2010 11 06 nustatė, kad atsakovas R. K. 2010 m. lapkričio 4-6 d. įvykdė kirtimą G. K. nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje, esančioje VĮ Švenčionėlių miškų urėdijos, Gelednės girininkijos 109 kvartalo sklypuose 4a ir 9a (kad. Nr. ( - )), pažeisdamas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 07 24 nutarimu Nr. 799 patvirtintų Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20,21 punktų reikalavimus, nes minėtuose miško sklypuose savavališkai neplynai nukirto 281 žalią pušį, tai sudaro 153,72 m3 neplynai nukirstos medienos. Už šiuos neteisėtus veiksmus atsakovui R. K. VRAAD Švenčionių rajono agentūra 2010 11 06 surašė Administracinio teisės pažeidimo protokolą, kurio kaltinimas patikslintas 2011 07 26, surašant naują ATP protokolą Nr. VR-11.1-145, tai yra galutinai atsakovas R. K. kaltintas pagal LR ATPK 621s str. 3 d., tačiau atsakovo R. K. kaltė administracinėje teisenoje nepatvirtinta, nes institucijos, surašiusios protokolą pareigūno nutarimu 2011 11 02 administracinė byla nutraukta, pasibaigus nustatytiems ATPK 35 str. nuobaudos skyrimo terminams. Neteisėtais atsakovo R. K. veiksmais buvo padaryta 3381,84 Lt žala aplinkai, kuri apskaičiuota vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521 patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarka. Ieškovas taip pat nurodo, kad ginčo dėl to, jog minėtuose miško sklypuose medžiai buvo nukirsti savavališkai byloje nėra, nes tai savo paaiškinimais patvirtino miško savininkė G. K. ir atsakovas R. K., kuris įvykdė neteisėtą kirtimą. Gera valia atsakovas aplinkai padarytą žalą atlyginti atsisako.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012-05-04 sprendimu preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Nurodė, kad iš šalių atstovų paaiškinimų ir iš bylos medžiagos nėra neabejotinai nustatyta, kad 2010 lapkričio 06 d. buvo užfiksuotas savavališko miško kirtimo pasekmės G. K. priklausančiame miške, esančiame VĮ Švenčionėlių miškų urėdijos, Gelednės girininkijos 109 kvartalo sklypuose 4a ir 9a (kad. Nr. ( - )). Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs atsakovo R. K. neigimą vykdžius neteisėtus kirtimus ir byloje ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, nes kitų įrodymų teikti ieškovo atstovė nepageidavo, teismo pagalbos išreikalauti kitus įrodymus neprašė, atsakovas su prieštaravimais jokių įrodymų nepateikė. Taip pat nurodė, kad neteisėtų veiksmų tyrimo ir nustatymo procese paties aplinkos apsaugos inspektoriaus, atlikusio patikrą ir atsakovo parašais patvirtinta, jog savavališki kirtimai įvykdyti 109 kvartalo 6-ame sklype. Akto apie savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimą 4a, 9a sklypuose ieškovas byloje nepateikė, nepateikė duomenų, kad toks aktas buvo surašytas, neprašė apklausti liudytoju aktą ir taisymus surašiusio asmens, nors teismas teismo posėdyje nurodė ieškovo atstovei apie įrodymų nepakankamumą, kaip tai nustatyta LR CPK 179 str. 1 dalyje. Nurodo, kad rašytiniai įrodymai fiksuojantys savavališką kirtimą ( b.l. 3,4,5,7,22) liko prieštaringi, apie tai konstatuota jau 2011 06 09 Švenčionių rajono apylinkės teismo nutarime (b.l. 8), kuris yra įsiteisėjęs ir kuriuo administracinės bylos medžiaga paties pareigūno prašymu jam grąžinta kaip neparengta teisminiam nagrinėjimui, tolesniam tyrimui atlikti. Nurodo, kad esant tokioms aplinkybėms, kai atsakovas neigia įvykdęs neteisėtus kirtimus ATP protokoluose ir patikrinimo akte nurodytuose sklypuose, ir byloje nepateikta duomenų, kad šių sklypų teritorijoje rasta neteisėtai iškirsta mediena arba fiksuotas savavališko kirtimo faktas pagal savavališkai iškirstų medžių kelmus, o gauta įrodymų, kad savavališkai einamaisiais kirtimais iškirsta 281 žalia pušis 6-ame sklype, o ne tuose, kurie nurodyti patikrinimo akte, administracinio teisės pažeidimo protokoluose, surašytuose atsakovui R. K., teismas sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su atsakovo atstovo Z. J. argumentu, jog ieškovas neteisėtus veiksmus ir žalos faktą sklypuose Nr. 4a ir 9a, preziumuoja, kad ieškovas pažeidė įrodymų pakankamumo taisyklę. Teismas ištyręs visus byloje esančius rašytinius įrodymus ir juos įvertinęs laikydamasis LR CPK 185 str. įtvirtintų nuostatų sprendžia, kad byloje ieškovas pateiktais įrodymais neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos aplinkai padarymo fakto G. K. priklausančiame miške 109 kvartalo 4a,9a sklypuose.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

6Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas apeliaciniu skundu (b.l. 56-57) prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad skundžiamame sprendime nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, kad 2007 m. miškotvarkos projektas kvartalą Nr. 109 skirsto į sklypus Nr. 4a, 9a, 10a, 14a, 15a, o tarp jų sklypo Nr. 6 net nėra. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nevertino miškų kadastro duomenų, kuriuose aiškiai matyti, jog tiek 2010-11-06 patikrinimo akte Nr. VR-11.8-95 nurodyti kvartalo Nr. 109 sklypai pagal miškotvarkos projektą Nr. 4a ir 9a, tiek ir 2010-11-08 savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimo akte nurodytas sklypo, kurio kad. Nr. ( - ), sklypas Nr. 6 (pagal miškų kadastro žemėlapį) žymi tą pačią neteisėto kirtimo vietą. Nurodo, kad nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu, nebuvo keliamas klausimas dėl sklypų skirstymo pagal miškotvarkos projektą bei pagal miškų kadastro žemėlapį, taip pat nebuvo nurodyta, esą 2011-10-06 patikrinimo akte bei 2010-11-08 savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimo akte nurodytos skirtingos žalos padarymo vietos, todėl prašo prijungti prie bylos miškų kadastro žemėlapio ištrauką bei miškotvarkos projekto ištrauką, kadangi šių dokumentų pateikimo būtinybė iškilo tik priėmus skundžiamą sprendimą. Taip pat nurodo, kad žalos padarymo faktas bei dydis šioje byloje buvo įrodinėjamas ne vien 2010-11-06 patikrinimo aktu, kaip teigiama skundžiamame sprendime, tačiau ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, tokiomis kaip 2011-11-08 savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimo aktas, biržės taksavimo lapas, aplinkai padarytos žalos paskaičiavimas. Nurodė, kad nevertindamas byloje pateiktų įrodymų, Švenčionių rajono apylinkės teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintą reikalavimą visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes. Šis CPK nustatytas reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su medžiaga, kuri surinkta proceso metu. Apeliantas pažymi, kad minėtuose G. K. 2010-11-10 bei 2011-07-22 paaiškinimuose nurodyta “<…> mano sūnus pjovė mišką be leidimo kirsti mišką <…>”, taip pat paties atsakovo R. K. 2011-07-26 paaiškinime patvirtinta “Mišką kirtau 2010 m. lapkričio 4-6 dienomis. <…> dėl to, kad kirtau be leidimo kirsti mišką gailiuosi“. Atsakovo atstovas Z. J. Švenčionių rajono apylinkės teismo posėdžio, vykusio 2012-04-19 metu, taip pat aiškiai nurodė, jog nėra pagrindo tvirtinti, jog atsakovas R. K. minėtą paaiškinimą, kuriame prisipažįsta neteisėtai kirtęs mišką, rašė ne laisva valia, t. y. iš atsakovo minėtas raštiškas paaiškinimas nebuvo išgautas prievartos ar apgaulės būdu. Tai nurodyta ir pačiame skundžiamame sprendime, tačiau jame visiškai ignoruoti minėti byloje pateikti G. K. bei R. K. paaiškinimai, net nepasisakant, ar šie dokumentai apskritai buvo vertinti priimant skundžiamą sprendimą. Nurodė, kad nagrinėjant bylą teismo posėdyje Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja G. Č. nepateikė nei vieno klausimo atsakovui bei jo atstovui apie pačias bylos faktines aplinkybes, atsakovo kaltės įrodinėjimo naštą nepagrįstai perkeldama ieškovui.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 64-65) atsakovas R. K. atsiliepime nurodo, kad sprendimas yra teisėtas ir teisingas, todėl paliktinas galioti. Nurodo, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje. Nurodo, kad sprendimas jam iškeltoje administracinėje byloje nebuvo priimtas. Taip pat nurodė, kad jeigu nepakanka pateiktų įrodymų, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti. Nurodo, kad po ieškovo atstovės paaiškinimo teisėja ieškovo atstovei nurodė dėl įrodymų nepakankamumo ir siūlė pateikti įrodymus, taip pat siūlė apsispręsti dėl atsakovo tinkamumo. Nurodo, kad turi būti solidari atsakomybė su G. K..

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teisme patikrinamas pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas faktiniu bei teisiniu aspektais, atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus, motyvus ir reikalavimus, taip pat ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo konkrečiu atveju sprendimo negaliojimo absoliutumo nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas įvertina skundo argumentus, susijusius su netinkamu teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimo bei žalos atlyginimo teisinių santykių aiškinimu bei taikymu.

11Byloje nustatyta, kad 2010-11-06 R. K. Vilniaus RAAD Švenčionėlių agentūros vyresnysis inspektorius L. A. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 065551 Nr. VR-11.1.219 331954, už tai kad 2010 m. lapkričio 4-6 d.d. G. K. nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame Švenčionėlių m.ū. Gelednės girininkijos kv. 109, skl. 4a, 9 a, kadastrinis Nr. ( - ), savavališkai neplynai pjovė žalius medžius: viso nupjovė 281 vnt. pušų – 153,70 ktm. Iš byloje esančio paaiškinimo (b.l. 12) matyti, kad R. K. sutiko su protokole nurodomu jo padarytu administracinio teisės pažeidimu ir jo neginčijo. Tačiau atsakovas atsisakė atlyginti žalą motyvuodamas tuo, kad jo kaltė nebuvo nustatyta, nes administracinė byla buvo nutraukta, kad sprendimą kirsti mišką priėmė jo mama, o miško kirtimo tvarkos turi laikytis miško savininkas, t.y. jo mama. Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad rašytiniai įrodymai fiksuojantys savavališką kirtimą liko prieštaringi, atsakovo kaltė neįrodyta, kad trūksta įrodymų

12Teismas konstatuoja, kad šios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra neteisingos ir prieštaraujančios byloje esantiems įrodymams bei susiformavusiai teismų praktikai.

13Dėl prejudicinių faktų, kurių nereikia įrodinėti kitoje byloje (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

14Civilinėje byloje nereikia įrodinėti fakto, kuriuo šalis remiasi ir kuris teismo jau nustatytas anksčiau nagrinėtoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas). CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimui ar nutarčiai įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys teismo nustatytų faktų nebegali ginčyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 3 d. nutartis UAB ,,Autokurtas“ v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-7-4/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis AB DnB NORD bankas v. UAB ,,Dama“, bylos Nr. 3K-3-37/2008; kt.). Administracinėje byloje Nr. A2.3.-37-665/2011 nebuvo nustatyta aplinkybė, kad atsakovas R. K. neiškirto medžių G. K. priklausančiame miške, taip pat ši byla nebuvo išnagrinėta iš esmės ištiriant visas bylai svarbias aplinkybes, todėl atmestini atsakovo argumentai dėl to, kad jam nereikia įrodinėti aplinkybes pagrindžiančias jo nekaltumą dėl aplinkai padarytos žalos iškertant mišką. Civilinės atsakomybės klausimas nagrinėtina civilinėje byloje civilinio proceso tvarka ir taikant civilinio proceso įrodinėjimo taisykles.

15Dėl įrodymų vertinimo

16Teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, nurodė, kad pateikti rašytiniai įrodymai turi prieštaravimų. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš šalių atstovų paaiškinimų ir iš bylos medžiagos nėra neabejotinai nustatyta, kad 2010 lapkričio 06 d. buvo užfiksuotas savavališko miško kirtimo pasekmės G. K. priklausančiame miške, esančiame VĮ Švenčionėlių miškų urėdijos, Gelednės girininkijos 109 kvartalo sklypuose 4a ir 9a ( kad. Nr. ( - )). Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiu pirmos instancijos teismo pateiktu įrodymų vertinimo principu, kadangi šis principas yra taikytinas administracinėje ir baudžiamojoje teisėje. Civilinėje teisėje aplinkybių egzistavimas vertinamas principu: labiau tikėtina nei. Iš byloje esančių duomenų jau nustatyta, kad buvo iškirstos 281 žalios pušys, kas sudaro 153,72 m3 neplynai nukirstos medienos G. K. priklausančiame miške. R. K. sutiko su administracinio teisės pažeidimo protokolu, kuriame jis traukiamas atsakomybėn. Paaiškinimuose jis nurodė, kad pats iškirto medžius, nes motina paprašė, todėl nėra pagrindo abejoti dėl to, kad atsakovas iškirto nurodytus medžius. Tą patvirtinta ir G. K. paaiškinimas duotas pažeidimo fiksavimo metu (b.l. 6). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl minėtų atsakovo bei jo motinos rašytinių paaiškinimų. Taip pat teismas nesiaiškino, kodėl atsakovas pakeitė poziciją. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra byloje duomenų apie tai, kad sklype, kuriame buvo atliktas neteisėtas kritimas, nebuvo rasta kelmų, nes kritimas buvo atliktas 109 kv. 6 skl., o kelmai užfiksuoti sklypuose 4a ir 9a., dėl ko pripažino byloje esančius įrodymus prieštaringus. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapyje matoma, jog žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), suskirstytas į sklypus Nr. 6, 8, 3, 14. Pažymėtina, jog miškotvarkos projekte Nr. 30800 kvartalo Nr. 109 sklypai suskirstyti į sklypus Nr. 4a, 9a, 10a, 14a, 15a. Miškotvarkos projektuose tam tikro žemės sklypo dalys skirstomos į „poūkius“, iš kurių kiekviename numatomos tam tikros vykdytinos ūkinės priemonės. Šiuo konkrečiu atveju neteisėtai nukirsti medžiai buvo Švenčionėlių miškų urėdijos, Gelednės girininkijos kvartalo Nr. 109 sklype Nr. 6, kuris 2007 m. miškotvarkos projekte suskirstytas į dalis („poūkius“), turinčius numerius 4a ir 9a. Todėl konstatuotina, kad byloje yra įrodymai, patvirtinantys neteisėto kirtimo pasekmes ir padarytos žalos dydį.

17Kritiškai vertintina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl pirminių įrodymų esančių byloje, neapklausė atsakovo teismo posėdžio metu, kodėl jis po administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo prisipažino kirtęs medžius. Labiau tikėtina, jog iš karto pažeidimo padarymo metu ir jį fiksuojant aplinkos apsaugos departamento pareigūnams, atsakovas bei miško savininkė nurodė teisingus ir tikrus duomenis, todėl vėlesnis atsakovo savo kaltės neigimas, nesudaro pagrindo civilinės atsakomybės netaikymui.

18Žalos dydis apskaičiuotas tinkamai remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521. pirma lentelė ir už IV grupės miške, pusamžiame medyne 153,72 m3 neteisėtai neplynai nukirstą medieną, taikant koeficientą 1,1 sudaro 3381,84 Lt (b.l. 21).

19Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad turi atsakyti solidariai su G. K.. Šis atsakovo argumentas atmestinas, kadangi neteisėtus veiksmus atliko būtent atsakovas, o ne miško savininkas, todėl nėra pagrindo solidariai atsakovu traukti ir atsakovo motiną G. K., o pagal civilinę atsakomybę turi atsakyti neteisėtus veiksmus atlikęs asmuo, t.y. atsakovas.

20Apibendrinant tai kas pasakyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nukrypo nuo tuo klausimu formuojamos kasacinio teismo praktikos ir dėl šios priežasties nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį. Byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinys tenkinamas visoje apimtyje, priteisiant iš atsakovo R. K. 3381,84 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimo. Tenkinant ieškinį konstatuotina, kad ieškovas pagrindė savo reikalavimo dydį rašytiniais įrodymais byloje (b.l. 3-7, 9-13, 21, 58-59).

21Vadovaujantis CPK 96 str. iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis – 101 Lt (CPK 80 str. 1 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

23Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 4 d. sprendimą panaikinti.

24Priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisiant ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, į.k. 190742148, iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 3371,84 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

25Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 101 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. K. 3381,84 Lt aplinkai... 5. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012-05-04 sprendimu preliminarų... 6. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 64-65) atsakovas R. K. atsiliepime... 8. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacinės instancijos teisme patikrinamas pirmosios instancijos teismo... 11. Byloje nustatyta, kad 2010-11-06 R. K. Vilniaus RAAD Švenčionėlių... 12. Teismas konstatuoja, kad šios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados... 13. Dėl prejudicinių faktų, kurių nereikia įrodinėti kitoje byloje (CPK 182... 14. Civilinėje byloje nereikia įrodinėti fakto, kuriuo šalis remiasi ir kuris... 15. Dėl įrodymų vertinimo... 16. Teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, nurodė, kad pateikti rašytiniai... 17. Kritiškai vertintina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas visiškai... 18. Žalos dydis apskaičiuotas tinkamai remiantis Lietuvos Respublikos... 19. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad turi atsakyti... 20. Apibendrinant tai kas pasakyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 21. Vadovaujantis CPK 96 str. iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 23. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 4 d. sprendimą... 24. Priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisiant... 25. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 101 Lt žyminio mokesčio valstybės...