Byla 2SA-122-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Marijono Greičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“ skundą dėl antstolio veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ 2009-12-15 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą su skundu (b.l. 1-2) dėl antstolio D.Blizniko veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0035/09/01712, kuriuo prašo panaikinti antstolio D.Blizniko 2009-11-25 patvarkymą areštuoti lėšas (656,72 Lt). Nurodė, kad 2009-12-02 gavo iš antstolio 2009-11-25 patvarkymą areštuoti lėšas ir siūlymą sumokėti 656,72 Lt dydžio vykdymo išlaidas už 2009-10-21 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-3349-619/08 įvykdymą. Tvirtino, kad vykdomasis dokumentas buvo įvykdytas gera valia per raginime nustatytą terminą, taip pat antstoliui buvo sumokėtos vykdymo išlaidos, tačiau antstolis pradėjo priverstinį išieškojimą. Todėl antstolio reikalavimas sumokėti priverstinio vykdymo išlaidas yra neteisėtas, dėl to neteisėtas yra ir 2009-11-25 patvarkymas areštuoti lėšas.

4Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2010-01-12 nutartimi pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“ skundą dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais atmetė. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad antstolis D.Bliznikas 2009-11-25 patvarkymu areštavo pareiškėjo sąskaitoje buvusias lėšas vykdymo išlaidoms padengti iki atskiro antstolio patvarkymo, kaip numatyta CPK 689 str., tą pačią dieną kreipėsi į skolininką su siūlymu sumokėti vykdymo išlaidas, kuriame nurodė per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos sumokėti vykdymo išlaidas (b. l. 4), sprendė, jog antstolio veiksmai atitiko CPK 611 str., 689 str. nustatytus reikalavimus, jis teisėtai areštavo pareiškėjui priklausančias lėšas (656,72 Lt) vykdymo išlaidoms padengti. Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjo areštuotos lėšos yra saugomos kredito įstaigoje, antstolis jomis nedisponuoja, pareiškėjo lėšos yra areštuotos iki atskiro antstolio patvarkymo (b.l. 22-24).

5Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ atskiruoju skundu (b.l.27-29) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010-01-12 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą patenkinti. Nurodo, kad 2009-11-25 sprendimo vykdymo tvarka dar nebuvo aiški. Tai patvirtina išieškotojos kreipimasis į Vilniaus apygardos teismą dėl sprendimo išaiškinimo. Todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 589 str. 1 d., privalėjo pats kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. Nesikreipęs į teismą, kaip to reikalauja įstatymas, antstolis bet kokiu atveju negalėjo areštuoti skolininko lėšų anksčiau negu 2009-12-18 paaiškėjo sprendimo vykdymo tvarka. Tik 2009-12-18 Vilniaus apygardos teismui išaiškinus sprendimą, skolininkas turėjo turėti galimybę gera valia įvykdyti sprendimą ta apimtimi, kuri buvo nurodyta 2009-12-18 Vilniaus apygardos teismo nutartyje, ir tokiu būdu išvengti bet kokių papildomų išlaidų už antstolio atliktus priverstinius vykdymo veiksmus. Mano, jog tokiais savo veiksmais antstolis piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis bei pažeidė skolininko interesus. Teismas nenurodė, jokių motyvų, kodėl skolininko veiksmus, atliktus vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 p., pripažino neteisėtais, nors skolininkas tiksliai laikėsi šioje teisės normoje nustatytos tvarkos išieškotinoms sumoms, susijusioms su darbo teisniais santykiais, išieškojimo. Vadovaujantis CPK 634 str. 2 d., antstolis privalo padėti abiems vykdymo proceso šalims, ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus, tuo tarpu antstolis šią pareigą vykdė netinkamai, kadangi vykdymo veiksmus atliko išskirtinai išieškotojo interesais ir visiškai neatsižvelgė į skolininko teises ir pareigas, numatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 p.

6Antstolis D. Bliznikas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 37-38) prašo jį atmesti ir Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010-01-12 nutartį palikti nepakeistą. Paaiškina, kad 2009-10-22 A. B. pateikė prašymą vykdyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-21 išduotą vykdomąjį rašą Nr. 2-3349-619/2008, iš kurio aiškiai matyti, jog dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės išmokos, neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidų išieškotojai yra priteista 25 030,82 Lt. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 p., Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 str. 1 d., Sveikatos draudimo įstatymo 18 str. 6 d. bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 14 str. 2 d., nuo priteistų sumų, susijusių su darbo teisniais santykiais, šias sumas išmokantis subjektas privalo atskaityti ir sumokėti atitinkamus mokesčius į valstybės biudžetą. Tačiau A. B. kartu su vykdomuoju raštu pateikė dar ir UAB „Lukoil Baltija“ išduotą pažymą apie gautas pajamas Nr. 18, iš kurios matyti, kad jai išmokėtas vidutinis darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius, yra 1624,73 Lt. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-21 išduotame vykdomajame rašte Nr. 2-3349-619/2008 už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2009-03-06 (įskaitytinai) vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką buvo apskaičiuotas ir nurodytas be mokesčių. Dėl to antstolis neturėjo pagrindo kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą (CPK 589 str.), kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neperžengiant apeliaciniu (atskiruoju) skundu apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės ir vykdomosios bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su antstolio veiksmų teisėtumo (kompetencijos) ribomis, areštavus pareiškėjo sąskaitoje buvusias lėšas vykdymo išlaidoms padengti, ir pagrįstai sprendė, jog susiklosčiusioje situacijoje antstolio veiksmai atitiko CPK 611 str. bei 689 str. nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju atskirojo skundo argumentai panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį prielaidų nesudaro.

10Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-11 nutartis c.b. 3K-7-277/2008; 2007-09-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-341-2007).

11Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolis D.Bliznikas 2009-10-22 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojos A. B. 2009-10-22 pateiktą vykdyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3349-619/08 dėl 25 030,82 skolos išieškojimo iš UAB „Lukoil Baltija“ (vykd. b.l. 6, b.l.6). 2009-10-22 raštu antstolis kreipėsi į skolininką dėl 25 030,82 Lt skolos ir 326,26 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, kartu išsiųsdamas jam raginimą įvykdyti sprendimą bei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (vykd. b.l. 7, b.l. 8). Kaip matyti, skolininkas (apeliantas UAB „Lukoil Baltija“) per raginime nustatytą terminą įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą tik dalį skolos – 19 517,70 Lt, kuri buvo paskirstyta tokiu būdu: 19 191, 42 Lt skolai ir 326,28 Lt vykdymo išlaidoms apmokėti, bei pateikė antstoliui pažymą, kurioje nurodė apie iš Vilniaus apygardos teismo 2009-03-06 sprendimu kreditorei (ieškovei) A. B. priteistų išmokų, susijusių su darbo santykiais, išskaičiuotus mokesčius – 5839,40 Lt (vykd. b.l. 21, b.l. 12). Pareiškėjui nesumokėjus visos išieškotinos sumos, antstolis pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus: 2009-11-25 patvarkymu areštavo UAB „Lukoil Baltija“ sąskaitoje esančią 5839,40 Lt sumą bei tą pačią dieną, išsiuntęs pareiškėjui siūlymą sumokti 656,72 Lt vykdymo išlaidų, patvarkymu areštavo šią sumą AB SEB banko sąskaitoje iki atskiro antstolio patvarkymo (vykd. b.l. 27, 28, 29).

12Pareiškėjas nepagrįstai tvirtina, jog antstolis iki Vilniaus apygardos teismo 2009-03-06 sprendimo išaiškinimo, t.y. iki 2009-12-18 (Vilniaus apygardos teismo 2009-12-18 nutartis c.b. Nr. 2A-233-520/2009), negalėjo areštuoti skolininko lėšų, o išaiškinus minėtą 2009-03-06 teismo sprendimą, turėjo suteikti jam galimybę gera valia įvykdyti sprendimą ta apimtimi, kuri ir buvo nurodyta 2009-12-18 Vilniaus apygardos teismo nutartyje, tokiu būdu būtų išvengta bet kokių papildomų išlaidų antstolio priverstiniams vykdymo veiksmams apmokėti. Su tokiu susiklosčiusios situacijos traktavimu teisėjų kolegija nesutinka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007-02-05 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007, ir 2007-02-05 nutartyje, priimtoje civilinėje Nr. 3K-7-5/2007 (Teismų praktika 27, p. 22-33), suformulavo taisyklę, kad tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus siūlyme (raginime) nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visų rūšių vykdymo išlaidos, nepaisant to, kad skolą ar jos dalį gera valia sumoka pats skolininkas. Toks išaiškinimas pateiktas atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarką, vykdymo išlaidų dydį, jų apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką reglamentuoja Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija (su vėlesniais pakeitimais) (CPK 583 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimas yra vykdomasis dokumentas (CPK 584 str. 1 d. 1 p.), todėl jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.), turi būti vykdomas pažodžiui, išskyrus išimtis, susijusias su darbo teisiniais santykiais, kuomet iš priteistos sumos dar išskaičiuojami privalomi mokėjimai į valstybes biudžetą. Tačiau šiuo konkrečiu (individualiu) atveju antstolis, 2009-10-22 patvarkymu priėmęs vykdyti išieškotojos A. B. 2009-10-22 pateiktą vykdyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3349-619/08, kuriame nurodyta, jog A. B. iš UAB „Lukoil Baltija“ priteista 1624,73 Lt išeitinė išmoka, 22 706,09 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-01-14 iki 2009-03-06 (įskaitytinai) ir 700 Lt bylinėjimosi išlaidų (vykd. b.l.2), vadovaudamasis vykdomuoju dokumentu, kuriame aiškiai nustatyta jo vykdymo apimtis, pareiškėjui sumokėjus tik dalį skolos ir vykdymo išlaidas – 19 517,70 Lt, pradėjęs priverstinio vykdymo veiksmus dėl likusios skolos dalies – 5839,40 Lt išieškojimo, įgijo teisę į vykdymo išlaidų atlyginimą. Apelianto argumentas, jog antstolis turėjo kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 str. 1 d.), yra nepagrįstas. Tokią išvadą suponuoja, viena vertus, išieškotojos A. B. pateiktame vykdyti vykdomajame rašte Nr. 2-3349-619/08 aiškiai nustatyta vykdymo apimtis. Kita vertus, išieškotoja kartu su vykdomuoju raštu pateikė antstoliui UAB „Lukoil Baltija“ 2008-03-05 išduotą pažymą apie gautas pajamas Nr. 18, iš kurios matyti, kad A. B. išmokėtinas vidutinis darbo užmokesti, atskaičiavus mokesčius, yra 1624,73 Lt, kas patvirtina, kad Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-21 išduotame vykdomajame rašte Nr. 2-3349-619/08 nurodytas darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką (nuo 2008-01-14 iki 2009-03-06) jau buvo nurodytas atskaičiavus mokesčius. Be to, būtina pabrėžti ir tai, kad ši aplinkybė pačiam apeliantui (skolininkui), išdavusiam minėtą pažymą apie ieškovei realiai išmokėtą, o ne priskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį, kuria rėmėsi taip pat ir sprendimą priėmęs teismas, neabejotinai buvo žinoma. Dėl nurodytos priežasties apelianto skundo argumentai dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 p. nuostatų ir jų įtakos teisingam šios konkrečios bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi. Sprendimų vykdymo instrukcija teismo sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo rašto turinio (apimties) bei CPK reglamentuotos vykdymo veiksmų eigos pakeisti negali. Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 p., kaip ir kitos jos nuostatos, nustato tiks antstolių veiksmų vykdymo tvarką (jų seką), kai yra vykdomas vykdomasis dokumentas dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimo.

14Pažymėtina, jog pačiam apeliantui taip pat nekilo jokių klausimų dėl 2009-03-06 teismo sprendimo vykdymo tvarkos, į Vilniaus apygardos teismą dėl šio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo 2009-11-30 kreipėsi išieškotoja (vykd. b.l.31), o ne apeliantas. Todėl apelianto argumentas, jog antstolis iki Vilniaus apygardos teismo 2009-03-06 sprendimo išaiškinimo negalėjo areštuoti skolininko lėšų, o išaiškinus minėtą 2009-03-06 teismo sprendimą privalėjo suteikti jam galimybę gera valia įvykdyti ir kitą sprendimo dalį, atmestinas kaip nepagrįstas.

15Visų išdėstytų aplinkybių kontekste teisėjų kolegija konstatuoja, jog antstolis D. Bliznikas, 2009-11-25 patvarkymu areštuodamas pareiškėjo sąskaitoje buvusias lėšas vykdymo išlaidoms padengti iki atskiro antstolio patvarkymo, t.y. neįpareigodamas pervesti jų į antstolio depozitinę sąskaitą, veikė nepažeisdamas jam suteiktų įgalinimų (kompetencijos) pagal CPK 611 str. bei 689 str. nustatytus reikalavimus, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog antstolis D. Bliznikas turėjo subjektinę teisę areštuoti pareiškėjui UAB „Lukoil Baltija“ priklausančias lėšas vykdymo išlaidoms padengti.

16Skundo netenkinus, procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 10,05 Lt (b.l. 42) valstybės naudai priteistinos iš apelianto (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

17Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš UAB „Lukoil Baltija“ 10 (dešimt) litų 5 centus pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai