Byla e2-27197-587/2018
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Lasis“ ieškinį atsakovui V. K. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 3357,40 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu paliekant pranešimą apie atsakovui įteiktinus procesinius dokumentus, procesinius dokumentus laikant įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo palikimo atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje dienos (el. bylos kopija, b. l. 16). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašė, esant CPK numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Teismas konstatuoja:

7nustatyta, kad Kauno apygardos teismas pagal V. K. pareiškimą 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-727-252/2017 V. K. įmonei „Kvilitas“ iškėlė bankroto bylą ir administratore paskyrė MB „Lasis“, įpareigojo įmonės vadovą per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. 2018 m. kovo 9 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta bendra 10 000,00 Eur sumos administravimo išlaidų sąmata, iš jų 2400,00 Eur administratoriaus atlyginimas. VĮ Registrų centras duomenimis V. K. įmonės „Kvilitas“ savininku buvo atsakovas V. K..

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų – Juridinių asmenų registro išrašo, Kreditorių susirinkimo protokolo, 2017 m. gruodžio 4 d., 2018 m. kovo 19 d., Panevėžio apygardos teismo nutarčių ir 2018 m. rugsėjo 24 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-303-252/2018, sąskaitų faktūrų, apyvartos žiniaraščio – vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis numato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 str.). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str.). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Civilinėje byloje įrodytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3357,40 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį pilnai patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 76,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str.). Byloje nėra duomenų apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) ieškovei bankroto administratorei mažajai bendrijai „Lasis“, į. k. 304072530, 3357,40 Eur (trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt septynių Eur 40 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (3357,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 5 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) valstybei 76,00 Eur (septyniasdešimt šešių Eur 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, į. k. 188659752, į gavėjo sąskaitą bet kuriame mokėtojo pasirinktame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

18Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai