Byla B2-498-580/2020
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims kreditoriams SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland DAC atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Small Planet Airlines“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovėms advokatei S. D. ir advokato padėjėjai E. T.,

4administratoriaus atstovui advokato padėjėjui K. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus „Merlin Aviation Leasing“ (Ireland) 14 Limited prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims kreditoriams SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland DAC atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Small Planet Airlines“ bankroto byloje.

6Teisėja, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

71.

8Vilniaus apygardos teismo 2019-01-04 nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Relina“. Nutartis įsiteisėjo 2019-01-15.

92.

10Vilniaus apygardos teismo 2019-07-02 nutartimi patvirtintas BUAB „Small Planet Airlines“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Teismas, be kitų finansinių reikalavimų, patvirtino kreditoriaus „Merlin Aviation Leasing“ (Ireland) 14 Limited (toliau – „Merlin Aviation“) 5 241 325,19 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.

113.

12Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas „Merlin Aviation“ 5 241 325,19 Eur reikalavimas. Vilniaus apygardos teismo 2019-10-17 nutartimi buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019-10-09 nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditoriaus „Merlin Aviation“ 5 241 325,19 Eur kreditorinis reikalavimas ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas nagrinėjamas iš naujo.

134.

14„Merlin Aviaton“ prašo patvirtinti 5 022 982,67 Eur kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro: 4 468 999,78 JAV dolerių išlaidų, patirtų atstatant orlaivio būklę po jo grąžinimo; 798 000 JAV dolerių negauto nuomos mokesčio ir 236 976,51 Eur dėl „Eurocontrol“ sumokėtų mokesčių. „Merlin Aviation“ savo kreditorinius reikalavimus kildina iš 2013-04-19 Orlaivio nuomos sutarties (toliau – Nuomos sutartis) ir 2016-10-21 Novacijos ir pakeitimo sutarties (toliau – Novacijos sutartis). Nurodo, kad:

154.1.

16bendrovę ir atsakovą siejo Anglijos ir Velso įstatymų reglamentuojami orlaivio nuomos teisiniai santykiai. Nuomos mokestis už orlaivio nuomą buvo išskirtas į tris sudedamąsias dalis, t. y. pagrindinį nuomos mokestį, pridėtinį nuomos mokestį ir papildomą nuomos mokestį, kurios kartu sudarė už orlaivio nuomą mokėtiną atlygį. Šalys Nuomos sutartimi susitarė, kad atsakovas nuomos mokesčiu tam tikra dalimi kompensuos orlaivio nudėvėjimą Nuomos sutarties terminu. Atsakovas neturi teisės reikalauti grąžinti pridėtinį nuomos mokestį ar reikalauti įskaityti šią sumą, padengiant dėl atsakovo sutarties pažeidimo „Merlin Aviation“ patirtus nuostolius. Nuomos sutarties 7.2 punktas nepatvirtina, kad pagal Nuomos sutartį kaupti rezervai turėjo būti panaudoti ir jų turėjo pakakti remonto darbams, reikalingiems atstatyti orlaivio būklę po Nuomos sutarties termino pabaigos. Nuomos sutarties 7.2 punkte šalys nustatė sąlygas ir terminus atitinkamoms atsakovo išlaidoms kompensuoti. Bankroto administratoriui nepateikus įrodymų, kad atsakovas dėl išlaidų kompensavimo kreipėsi į „Merlin Aviation“ Nuomos sutartyje nustatyta tvarka, nepagrįstai teigiama, jog bendrovei liko lėšų, kurias ji galėjo panaudoti remontui;

174.2.

18kreditorius prašo priteisti atlyginimą už orlaivio nusidėvėjimą pagal Nuomos sutarties 10 straipsnio 1 punktą ir 12 straipsnį. Aplinkybė, kad Nuomos sutarties laikotarpiu orlaivio techninė būklė buvo tinkama, nereiškia, kad orlaivio būklė atitiko Nuomos sutartyje numatytus reikalavimus grąžinamam orlaiviui. Nuomos sutarties 3 priedėlis numato reikalavimus grąžinamam orlaiviui. Orlaivį kreditorius priėmė 2018-12-14. Dvišalis perdavimo aktas nebuvo sudarytas. Orlaivio būklė nustatyta pagal 2020-01-06 memorandumą. Atsakovas pagal Nuomos sutartį iš anksto „Merlin Aviation“ nesumokėjo už patirtas išlaidas, siekiant atstatyti sulygtą orlaivio būklę, todėl „Merlin Aviation“ pagrįstai reikalauja šias išlaidas kompensuoti. „Merlin Aviation“ pateikė bankroto administratoriui visas sąskaitas, pagrindžiančias turėtas išlaidas, bankroto administratorius jų patikslinti neprašė;

194.3.

20negautą nuomos mokestį prašė priteisti už laikotarpį nuo 2018-12-14 iki 2019-04-26.

215.

22Bankroto administratorius UAB „Relina“ atsiliepimu prašė patvirtinti „Merlin Aviation“ 935 505,92 Eur kreditorinio reikalavimo dalį, kurią sudaro negautas nuomos mokestis ir mokesčiai „Eurocontrol“. Teismo posėdžio metu bankroto administratorius pakeitė poziciją ir laikė pagrįstu kreditoriaus reikalavimą pilnai, išskyrus 40 000 JAV dolerių sumą, kuriuos, kaip atsakovo sumokėto 540 000 JAV dolerių depozito dalį, kreditorius turėjo įskaityti į neįvykdytų reikalavimų sumą. Nurodė, kad:

235.1.

24orlaivio nuomos laikotarpiu BUAB „Small Planet Airlines“ sumokėta „Merlin Aviaton“ rezervų suma sudaro 9 362 231,58 JAV dolerių. Orlaivis buvo tinkamai prižiūrėtas ir remontuotas, dėl ko atsakovas įgijo teisę į kompensuotinas išlaidas pagal Nuomos sutartį. „Merlin Aviaton“ atsakovui visu nuomos laikotarpiu pagal Nuomos sutarties 7.2 punktą sumokėjo tik 369 447,82 JAV dolerių kompensacijos, sukauptų ir nekompensuotų rezervų suma sudaro 8 992 783,76 JAV dolerių. Rezervų suma „Merlin Aviation“ buvo mokama papildomai prie pagal Nuomos sutartį mokėtų orlaivio nuomos įmokų, užtikrinant, kad orlaivis bus tinkamai prižiūrimas ir remontuojamas. Jei orlaivio būklė pasibaigus Nuomos sutarčiai būtų neatitikusi Nuomos sutartyje nustatytų reikalavimų. „Merlin Aviation“, turėjo beveik 9 milijonus JAV dolerių rezervų, kuriuos turėjo panaudoti orlaivio būklei atstatyti. Rezervų suma yra žymiai didesnė nei kreditorinio reikalavimo suma;

255.2.

26iš „Merlin Aviation“ pateiktų dokumentų negalima nustatyti, kokie konkrečiai darbai, susigrąžinus orlaivį, buvo atlikti. Administratoriaus nuomone, „Merlin Aviation“ nurodė ir 1 027 491,02 JAV dolerių išlaidas už darbus, kurių atsakovas neturi atlyginti, kadangi jos skirtos paruošti orlaivį kitam operatoriui. Šiuo atveju svarbi aviacijos praktika, kuria įprastai vadovaujasi orlaivių nuomos sutarties šalys, jog kaupiamų rezervų tikslas yra suteikti nuomotojui finansinę apsaugą, kad bus sukaupta pakankamai lėšų padengti orlaivio priežiūros/remonto išlaidas;

275.3.

28pažymėjo, kad pagal Nuomos sutarties 5.1 punktą atsakovas „Merlin Aviation“ sumokėjo 540 000 JAV dolerių depozitą, kurio paskirtis nuomininko prievolių pagal Nuomos sutartį užtikrinimas. Nuomos sutarties 7.4 punktas numato, kad depozitas grąžinamas, jei nėra įskaitomas, siekiant padengti pradelstas atsakovo prievoles. Nepateikti duomenys apie depozito panaudojimą;

295.4.

30prašė taikyti 2019-01-15 dienos JAV dolerių kursą.

316.

32Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland DAC neginčijo prašomų priteisti „Eurocontrol“ mokesčių, nesutiko su reikalavimu dėl negauto nuomos mokesčio ir išlaidomis orlaivio būklės atstatymui. Nurodė, kad:

336.1.

34„Merlin Aviation“ nepagrindė reikalavimų dėl 4 000 000 JAV dolerių (2019-09-26 patikslinta suma 4 918 967,90 JAV dolerių) išlaidų dėl orlaivio būklės atstatymo. „Merlin Aviation“ nepateikė duomenų, kokie buvo nustatyti orlaivio defektai, bei nepateikė dokumentų, įrodančių, kad „Merlin Aviation“ dėl to patyrė išlaidų;

356.2.

36pagal Nuomos sutarties 5.4 ir 5.5 punktus visą nuomos laikotarpį ilgiau nei 5 metus BUAB „Small Planet Airlines“ mokėjo „Merlin Aviation“ papildomus nuomos mokėjimus (rezervus) už orlaivio korpusą, papildomą generatorių, variklį, variklio ribotos eksploatavimo trukmės dalis, važiuoklę. Rezervus kaupia savininkas ir, suėjus privalomiems remonto terminams, nuomininkui iš surinktų rezervų yra kompensuojamos remonto išlaidos. Toks orlaivio remonto ir pagerinimo išlaidų kompensavimas atsakovui iš surinktų rezervų numatytas Nuomos sutarties 7.2 punkte. BUAB „Small Planet Airlines“ sumokėti rezervai galėtų sudaryti iki 10 000 000 Eur ir orlaivio remonto išlaidos (jei tokios buvo) turėjo būti atlygintos iš jų;

376.3.

38pažymėjo, kad pagal Nuomos sutarties 13 straipsnio 3 dalies b punktą prieš laiką nutrūkus Nuomos sutarčiai gali būti priteisiamas ne negautas nuomos mokestis, o negautas pelnas;

396.4.

40„Merlin Aviation“ kreditorinio reikalavimo suma sudaro 5 211 487,54 Eur, o teismas patvirtino 5 241 325,19 Eur finansinį reikalavimą;

416.5.

42suinteresuotas asmuo prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant. Pažymi, jog kreditorius nėra pateikęs dokumentų dėl depozito įskaitymo aplinkybių. Atkreipia dėmesį, jog nepateikti įrodymai apie orlaivio variklių remonto grafiką. Laikė, kad tikslinga liudytojais kviesti atsakingus atsakovo darbuotojus, kad jie paaiškintų aplinkybes, susijusias su variklių remonto grafiku ir išlaidų kompensavimu. Suinteresuoto asmens nuomone, Nuomos sutraties 13.3 punkto b) daliai reikalinga gauti Anglijos teisės specialisto išvada. Kreditorinis reikalavimas tvirtinamas.

437.

44Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas).

458.

46Kreditoriaus pareikštas reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų pareiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

479.

48Pažymėtina, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-706/2016). Viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017).

4910.

50Nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019-10-09 nutartimi patvirtino kreditoriaus „Merlin Aviation“ 5 241 325,19 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Pagal 2019-11-28 prašymą „Merlin Aviation“ prašo patvirtinti 5 022 982,67 Eur reikalavimą, kurį sudaro: 4 468 999,78 JAV dolerių išlaidų dėl orlaivio būklės atstatymo po jo grąžinimo; 798 000 JAV dolerių kreditorinį reikalavimą, kylantį iš negauto nuomos mokesčio pagal Nuomos sutartį, ir 236 976,51 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, kylantį iš „Eurocontrol“ organizacijai sumokėtų mokesčių. Pareiškėjas pateikia argumentus dėl 4 468 999,78 JAV dolerių reikalavimo išlaidoms orlaivio būklei atstatyti. Kitos kreditorinio reikalavimo dalys nėra ginčijamos.

5111.

52Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland DAC ginčija „Merlin Aviation“ kreditorinį reikalavimą dalyje dėl patirtų 4 918 967,90 JAV dolerių išlaidų pagal nuomos sutartį grąžinamo orlaivio būklės atstatymui. Jų teigimu, kadangi UAB „Small Planet Airlines“ visą orlaivio nuomos laikotarpį mokėjo „Merlin Aviation“ papildomus nuomos mokėjimus (pridėtinį nuomos mokestį), orlaivio remonto išlaidos turėjo būti atlygintos iš jų.

5312.

54„Merlin Aviation“ savo kreditorinius reikalavimus kildina iš 2013-04-19 Nuomos sutarties tarp atsakovo, veikiančio kaip nuomininkas, ir „ACG ACQUISITION 2987 LLC“, veikiančio kaip nuomotojas, dėl vieno „Airbus Model A320-200“ orlaivio ir 2016-10-21 tarp „ACG ACQUISITION 2987 LLC“, veikiančio kaip esamas nuomotojas, atsakovo, veikiančio kaip nuomininkas, ir „Merlin Aviation“, veikiančio kaip naujasis nuomotojas, pasirašytos Novacijos sutarties. Dėl 798 000 JAV dolerių negauto nuomos mokesčio

5513.

56Viena iš kreditorinio reikalavimo dalių yra 798 000 JAV dolerių negauto nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2018-12-14 iki 2019-04-26 už 133 dienas po 6 000 JAV dolerių. Ieškovas rėmėsi Nuomos sutarties 13.3 punktu, pagal kurį nustatyta, kad įvykus įsipareigojimų nevykdymo atvejui, pareikalavus, nuomininkas atlygins ir sumokės nuomotojui bet kokius nuostolius, įskaitant negautą pelną), žalą, išlaidas, sąnaudas ir atsakomybę, kurią nuomotojas tiesiogiai ar netiesiogiai patirs, įskaitant mokėjimus, nurodytus a-f punktuose. Sutiktina su kreditoriaus pozicija, jog Nuomos sutarties 13.3 punktas nenumato baigtinio sąrašo atvejų, kokio pobūdžio nuostolių gali prašyti nuomotojas. Nuomos sutarties 13.3 punkte pateikiamas sąrašas yra pavyzdinis, o kiekvienas reikalavimas turi būti vertinamas iš esmės. Su 2020-02-20 paaiškinimais kreditorius pateikė lentelę, jog orlaivis laikotarpiu, už kurį prašoma nuomos, nebuvo išnuomotas. Kadangi Nuomos sutartis nutrūko dėl atsakovo bankroto, proceso, kurio nebuvo galima numatyti, tai negautas nuomos mokestis gali būti pripažįstamas kreditoriaus nuostoliais Nuomos sutarties 13.3 punkto pagrindu. Nuomos sutarties 13.3 b) punktas numato tik vieną iš nuostolių rūšių. Pagal minimą punktą negautas pelnas (atskaičius mokesčius), gali būti reikalaujamas, kai nuomotojas neturėjo galimybės išnuomoti orlaivio kitam nuomininkui tokiomis pat palankiomis sąlygomis ar pan. Kadangi orlaivis apskritai nebuvo išnuomotas, kaip nurodo kreditorius, dėl priežasčių, jog buvo reikalinga atlikti remontą, tai nesumokėto nuomos mokesčio reikalavimas pripažįstamas sąžiningu ir pagrįstu. Dėl įsipareigojimo mokesčio

5714.

58Kreditorius pripažino, jog atsakovas jam yra sumokėjęs 540 000 JAV dolerių įsipareigojimo mokesčio pagal Nuomos sutarties 5.1 punktą. Pagal Nuomos sutarties 5.1 punktą 540 000 JAV dolerių įsipareigojimo mokestis yra atlyginimas nuomotojui už orlaivio išnuomojimą nuomininkui ir jį sumokėjus, neatšaukiamai ir besąlygiškai tampa nesuvaržyta nuomininko nuosavybe., kuriai nėra taikomos jokios nuomininko teisės ar pretenzijos. Kreditorius pažymėjo, jog dalį įsipareigojimo mokesčio, beveik 500 000 JAV dolerių panaudojo nuomos mokesčiui ir papildomam nuomos mokesčiui už laikotarpį nuo 2018-10-31 iki 2018-11-29 padengti. Nors trečiasis asmuo nurodo, jog nėra pateikta konkrečių dokumentų, tačiau šios aplinkybės yra žinomos bankrutuojančios įmonės dokumentus perėmusiam bankroto administratoriui, todėl bankroto administratoriaus pripažinimas yra pakankamas įsipareigojimo mokesčio panaudojimo faktui nustatyti.

5915.

60Bankroto administratorius prašė įskaičiuoti likusius 40 000 JAV dolerių ir šia suma sumažinti kreditoriaus reikalavimą. Nėra pagrindo spręsti dėl įsipareigojimo mokesčio grąžinimo Nuomos sutarties 7.4 punkto pagrindu, kadangi šis punktas taikomas tik tuo atveju, kai nėra įvykęs įsipareigojimų nevykdymo atvejis. Bankrotas yra įsipareigojimų nevykdymo atvejis pagal Nuomos sutarties 13.1 h) punktą. Nustačius įsipareigojimo nevykdymo atvejį, Nuomos sutarties 7.4 punktas netaikomas. Dėl remonto išlaidų

6116.

62Kreditorius prašė patvirtinti reikalavimą dalyje dėl 4 468 999,78 JAV dolerių išlaidų orlaivio būklei atstatyti. Kreditorius rėmėsi Nuomos sutarties 13.3 f) punktu, kad įsipareigojimo nevykdymo atveju nuomininkas atlygina nuomotojui bet kokius nuostolius, sąnaudas, išlaidas arba atsakomybę, kilusią nuomotojui arba patirtą dėl to, kad nuomininkas negrąžino orlaivio tokios būklės, kokia reikalaujama pagal sutartį. Pagal Nuomos sutarties 12 punktą atsakovas įsipareigojo savo sąskaita grąžinti Nuomos sutarties 3 priede nustatytos būklės orlaivį.

6317.

64Bankroto administratorius paaiškino, jog perduodant orlaivį kreditoriui, nebuvo sudarytas joks perdavimo aktas ir orlaivio būklė jokiu būdu neįvertinta. Tokiu atveju, nėra kitų dokumentų perduoto orlaivio būklei nustatyti kaip su kreditoriaus rašytinių paaiškinimų 3 priedu pateiktas 2020-01-06 Paul Watkins, ACG Aircraft Leasing Ireland Limited Techninio skyriaus Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai viceprezidento, paaiškinimai. Šiuose paaiškinimuose nurodyta, jog 3 priedo būklei pasiekti buvo reikalinga 4 468 999,78 JAV dolerių. Prie kreditoriaus 2019-11-28 ir 2020-01-09 rašytinių paaiškinimų pateiktos sąskaitos už atliktus darbus bei apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Kitų dokumentų dėl darbų neatitikimo 3 priedo reikalavimams, per didelių išlaidų ar kita byloje nepateikta.

6518.

66Byloje yra kilęs ginčas, ar Nuomos sutarties 5.5 punkte apibrėžtas pridėtinis nuomos mokestis turi būti įskaitytas pagal Nuomos sutarties 7.2 punktą. Atsakovo mokėtinus nuomos mokesčius nustato Nuomos sutarties 5 punktas. Nuomininkas turi mokėti bazinį nuomos mokestį (5.3) bei papildomą nuomos mokestį (5.4). Papildomą nuomos mokestį pagal Nuomos sutarties 5.4 punktą sudaro sklandmens patikrinimo papildomas nuomos mokestis, variklio patikrinimo papildomas nuomos mokestis, važiuoklės patikrinimo papildomas nuomos mokestis bei papildomo nuomos mokesčio koeficientas. Nuomos sutarties 5.5 punkte numatyta, jog nuomininkas patvirtina, kad papildomas nuomos mokestis sudaro papildomą už orlaivio naudojimą mokėtiną nuomos mokestį, kuris, kai jį sumoka nuomininkas, neatšaukiamai ir besąlygiškai tampa nesuvaržyta nuomotojo nuosavybe, kurios atžvilgiu nuomininkas neturi jokių reikalavimų ar teisių.

6719.

68Nuomos sutarties 7.2 punktu apibrėžiamos kompensuojamos nuomininko išlaidos. Kreditorius laikosi pozicijos, jog jo patirtos orlaivio remonto išlaidos nepatenka į Nuomos sutarties 7.2 punkto papunkčiuose nurodytas kompensuojamas išlaidas. Su tuo reikalinga sutikti. Kreditorius yra pateikęs orlaivio remonto dokumentus, tačiau trečiasis asmuo nereiškė konkrečių argumentų, jog šie atlikti darbai atitinka kurį nors Nuomos sutarties 7.2 punkto papunktį. Atsižvelgiant į tai, sutiktina, jog atsakovas, sumokėjęs pridėtinį nuomos mokestį, neturi teisės reikalauti jį susigrąžinti. Atmestini kreditorių argumentai, jog Nuomos sutarties 7.2 punktas patvirtina, kad pagal nuomos sutartį atsakovo mokamas papildomas nuomos mokestis turėjo būti panaudotas orlaivio remonto darbams, kurie buvo reikalingi siekiant užtikrinti pagal sutartį sulygtą orlaivio būklę po nuomos sutarties termino pabaigos. Tai, jog nuomos sutarties laikotarpiu orlaivio techninė būklė buvo tinkama, atsakovas prižiūrėjo ir remontavo orlaivį, savaime nereiškia, kad pasibaigus nuomos sutarčiai orlaivio būklė atitiko Nuomos sutarties 3 priede numatytus reikalavimus grąžinamo orlaivio būklei. Aplinkybė, jog BUAB „Small Planet Airlines“ sumokėta „Merlin Aviaton“ papildomo nuomos mokesčio suma sudaro 9 362 231,58 JAV dolerių ir viršija „Merlin Aviation“ kreditorinį reikalavimą, neteisinga.

6920.

70Konstatavus, jog „Merlin Aviation“ kreditorinis reikalavimas ir dalyje dėl 4 468 999,78 JAV dolerių išlaidų orlaivio būklei atstatyti yra pagrįstas, kreditorių SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation Ireland DAC prašymas dėl „Merlin Aviation“ kreditorinio reikalavimo sumažinimo atmestinas. BUAB „Small Planet Airlines“ bankroto byloje iš viso tvirtinamas „Merlin Aviation“ 5 022 982,67 Eur dydžio finansinis reikalavimas.

7121.

72Trečiasis asmuo prašė pareikalauti Anglijos teisės specialisto išvados dėl nuomos mokesčio aiškinimo, taikant Nuomos sutarties 13.3 b) punktą. Nustačius, jog Nuomos sutarties 13.3 punktas nenumato baigtinio reikalavimų sąrašo, nėra reikalo aiškintis, ar kreditorinio reikalavimo dalis dėl nuomos mokesčio atitinka Nuomos sutarties 13.3 b) punktą. Dėl bylinėjimosi išlaidų

7322.

74Merlin Aviation prašo atlyginti patirtas 12 733,40 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 5 905 Eur ir 6 498,80 Eur atstovavimo išlaidos ir 329,60 Eur, 388,80 Eur dokumentų vertimo išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

7523.

76Nustatyta, jog „Merlin Aviation“ pateikė atsiliepimą į kreditorių SASOF (II) (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF (III) (A1) Aviation Ireland DAC prašymą. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 punktas numato, kad už ieškinį ar atsiliepimą į ieškinį maksimalus priteistinas dydis yra 2,5. Rekomenduojami priteistini užmokesčio dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Užpraėjusio ketvirčio bruto užmokestis – 1 317,60 Eur. Remiantis Rekomendacijomis, maksimalus rekomenduotinas priteisti dydis sudaro 3 294 Eur. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog 3 000 Eur už atstovų pagalbą bei 388,80 Eur už dokumentų vertimus šiuo atveju laikytinos atitinkančiomis protingumo kriterijų išlaidomis.

7724.

78Nustatant išlaidų dydį vertinama, kad tinkamas kreditoriaus pateiktas dokumentas yra 2020-02-20 paaiškinimai, kiti pateikti procesiniai dokumentai buvo nepakankami bylai išnagrinėti. Vertimo išlaidos priteisiamos iš dalies, kadangi pateikti selektyvūs Nuomos sutarties vertimai negalėjo būti panaudoti bylos procese. Išlaidos priteisiamos iš bankroto administratoriaus administravimo išlaidų, kadangi administratorius palaikė poziciją dėl kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo.

79Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

80Patvirtinti Merlin Aviation Leasing (Ireland) 14 Limited 5 022 982,67 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

81Priteisti Merlin Aviation Leasing (Ireland) 14 Limited iš bankroto administratoriaus administravimo išlaidų 3 388,80 Eur (tris tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

82Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

83Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovėms advokatei S. D. ir advokato padėjėjai E.... 4. administratoriaus atstovui advokato padėjėjui K. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus... 6. Teisėja, išnagrinėjusi prašymą,... 7. 1.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2019-01-04 nutartimi atsakovui iškelta bankroto... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismo 2019-07-02 nutartimi patvirtintas BUAB „Small... 11. 3.... 12. Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation... 13. 4.... 14. „Merlin Aviaton“ prašo patvirtinti 5 022 982,67 Eur kreditorinį... 15. 4.1.... 16. bendrovę ir atsakovą siejo Anglijos ir Velso įstatymų reglamentuojami... 17. 4.2.... 18. kreditorius prašo priteisti atlyginimą už orlaivio nusidėvėjimą pagal... 19. 4.3.... 20. negautą nuomos mokestį prašė priteisti už laikotarpį nuo 2018-12-14 iki... 21. 5.... 22. Bankroto administratorius UAB „Relina“ atsiliepimu prašė patvirtinti... 23. 5.1.... 24. orlaivio nuomos laikotarpiu BUAB „Small Planet Airlines“ sumokėta... 25. 5.2.... 26. iš „Merlin Aviation“ pateiktų dokumentų negalima nustatyti, kokie... 27. 5.3.... 28. pažymėjo, kad pagal Nuomos sutarties 5.1 punktą atsakovas „Merlin... 29. 5.4.... 30. prašė taikyti 2019-01-15 dienos JAV dolerių kursą.... 31. 6.... 32. Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation... 33. 6.1.... 34. „Merlin Aviation“ nepagrindė reikalavimų dėl 4 000 000 JAV dolerių... 35. 6.2.... 36. pagal Nuomos sutarties 5.4 ir 5.5 punktus visą nuomos laikotarpį ilgiau nei 5... 37. 6.3.... 38. pažymėjo, kad pagal Nuomos sutarties 13 straipsnio 3 dalies b punktą prieš... 39. 6.4.... 40. „Merlin Aviation“ kreditorinio reikalavimo suma sudaro 5 211 487,54 Eur, o... 41. 6.5.... 42. suinteresuotas asmuo prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant. Pažymi, jog... 43. 7.... 44. Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų... 45. 8.... 46. Kreditoriaus pareikštas reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka... 47. 9.... 48. Pažymėtina, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina... 49. 10.... 50. Nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019-10-09 nutartimi patvirtino... 51. 11.... 52. Kreditoriai SASOF II (K) Aviation Ireland Limited ir SASOF III (AI) Aviation... 53. 12.... 54. „Merlin Aviation“ savo kreditorinius reikalavimus kildina iš 2013-04-19... 55. 13.... 56. Viena iš kreditorinio reikalavimo dalių yra 798 000 JAV dolerių negauto... 57. 14.... 58. Kreditorius pripažino, jog atsakovas jam yra sumokėjęs 540 000 JAV dolerių... 59. 15.... 60. Bankroto administratorius prašė įskaičiuoti likusius 40 000 JAV dolerių ir... 61. 16.... 62. Kreditorius prašė patvirtinti reikalavimą dalyje dėl 4 468 999,78 JAV... 63. 17.... 64. Bankroto administratorius paaiškino, jog perduodant orlaivį kreditoriui,... 65. 18.... 66. Byloje yra kilęs ginčas, ar Nuomos sutarties 5.5 punkte apibrėžtas... 67. 19.... 68. Nuomos sutarties 7.2 punktu apibrėžiamos kompensuojamos nuomininko išlaidos.... 69. 20.... 70. Konstatavus, jog „Merlin Aviation“ kreditorinis reikalavimas ir dalyje dėl... 71. 21.... 72. Trečiasis asmuo prašė pareikalauti Anglijos teisės specialisto išvados... 73. 22.... 74. Merlin Aviation prašo atlyginti patirtas 12 733,40 Eur dydžio bylinėjimosi... 75. 23.... 76. Nustatyta, jog „Merlin Aviation“ pateikė atsiliepimą į kreditorių SASOF... 77. 24.... 78. Nustatant išlaidų dydį vertinama, kad tinkamas kreditoriaus pateiktas... 79. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26, 35... 80. Patvirtinti Merlin Aviation Leasing (Ireland) 14 Limited 5 022 982,67 Eur... 81. Priteisti Merlin Aviation Leasing (Ireland) 14 Limited iš bankroto... 82. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 83. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti...