Byla I-2444-189/2013
Dėl akto privalomųjų nurodymų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Fabeta“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Nijolės Žalnieriūnienės,

2dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei Aistei Giruckienei,

3atsakovės Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovui Igoriui Tkačenko,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fabeta“ atstovams Algirdui Duškevičiui ir Vytautui Laužiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovei Lietuvos metrologijos inspekcijai dėl akto privalomųjų nurodymų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Fabeta“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – ir atsakovė, Inspekcija) atlikęs planinį UAB „Vilniaus energiją“ veiklos patikrinimą teikiant karštą vandenį ir šilumą daugiabučiams namams adresu ( - ), 2013-01-14 surašė Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3923(V12) (toliau – Aktas, I t. b. l. 15-21).

8Pareiškėja nesutikdama su priimtu Aktu ir jame išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis su skundu (I t. b. l. 1-12) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2013-01-14 Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus priimtą Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-3923(V12).

9Nesutikimą su skundžiamu Aktu pareiškėja grindžia tuo, jog Inspekcijos pareiškėjos atžvilgiu surašyti nurodymai:

101) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (toliau – Metrologijos įstatymas) 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis gyvenamuosiuose namuose ( - ), atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra;

112) Parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu;

123) Apie nurodymų įvykdymą (pažeidimų pašalinimą) iki 2013-02-06 raštu informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių, yra naikintini, kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos bei kitų valstybės institucijų viešai skelbiamų išaiškinimų. Taip pat nurodė, kad Aktas neatitinka ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. nuostatų reikalavimų.

13Pabrėžė, jog pirmiausia pareiškėjos teisės (interesai) privalomuoju nurodymu dėl gyvenamojo namo adresu ( - ) yra pažeisti dėl to, jog karšto vandens tiekimo name adresu ( - ), pareiškėja nevykdo, nes namo gyventojai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.85 str. nustatyta tvarka yra pasirinkę antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, pagal kurį gyventojai iš šilumos tiekėjo perka tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamas vanduo perkamas iš UAB „Vilniaus vandenys“. Todėl, pareiškėja nebūdama karšto vandens tiekėju, netaiko nei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) patvirtintų karšto vandens kainų, nei prietaisų aptarnavimo mokesčių. Taip pat gyventojai pareiškėjai neatsiskaito nei už karštą vandenį, nei už karštam vandeniui paruošti geriamąjį vandenį. Tuo tarpu karšto vandens tiekėjo pareiga rūpintis naujų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimu, metrologine patikra yra nustatyta, tik kai pasirenkamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 2 str. 2 d. nurodytas pirmas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Todėl, kaip iš šiuo atveju, nesant tarpininko (šilumos tiekėjo), už skaitiklių įrengimą, būklę, priežiūrą ir patikrą yra atsakingi patys vartotojai.

14Atkreipė dėmesį, kad metrologinę patikrą karšto vandens tiekėjas vykdo tik jo įrengtiems ir jam priklausantiems karšto vandens skaitikliams (Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 d.), o ( - ) name pareiškėja nėra karšto vandens tiekėja.

15Pažymėdama aplinkybes dėl pareiškėjos teisių (interesų) pažeidimo susijusių su privalomuoju nurodymu dėl gyvenamojo namo adresu ( - ) nurodė, jog šiame name jau yra pradėtas naujų karšto vandens skaitiklių įrengimas apie ką Inspekcija buvo informuota. Be to, butų savininkams nesutikus įrengti naujų skaitiklių, iki kol bus sudarytos sąlygos skaitiklius įrengti, vartotojams bus taikomi karšto vandens suvartojimo normatyvai.

16Pabrėžė, kad pareiškėja vykdo visas jai priskirtas funkcijas, kur ji yra karšto vandens tiekėja.

17Nurodė, kad pagal Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 ir 2 p., bet kokiais surašomais patikrinimo aktais pirmiausia turėjo būti duotas įspėjimas ir įpareigojimas pašalinti pažeidimą per duotą laiką, nes Inspekcijos pareigūnai, nustatę metrologinius pažeidimus, drausti naudoti matavimo priemones gali tik tokiu atveju, jei ūkio subjektas nepašalina pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, nurodė, jog vien dėl to, Akto pirmasis nurodymas yra surašytas pažeidžiant minėtas įstatymo nuostatas ir negali būti pripažintas teisėtu.

18Dėl antrojo nurodymo pabrėžė, kad pareiškėja negali sudaryti svetimų, jai nepriklausančių karšto vandens skaitiklių patikros grafikų ir sąrašų. Pažymėjo, kad iki bus įrengti nauji karšto vandens tiekėjui priklausantys skaitikliai, pareiškėja visiems atitinkamiems vartotojams pasiūlė jiems nuosavybės teise priklausančių karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros paslaugas, tačiau nei vienas vartotojas siūlomomis paslaugomis nepasinaudojo. Taigi pareiškėja Inspekcijai gali pateikti tik jai, kaip karšto vandens tiekėjai priklausančių ir pareiškėjos lėšomis įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus bei duomenis apie skaitiklius tuose namuose, kur skaitikliai įrengti. Tuo tarpu įpareigojimas ( - ) namo atžvilgiu, kur pareiškėja nėra karšto vandens tiekėja, teikti sąrašo neturi teisinio pagrindo ir toks įpareigojimas yra nelogiškas.

19Dėl trečiojo Akto nurodymo pažymėjo, jog 2013-02-06 raštu Nr. 008-01-2694r (I t. b. l. 54-56) pareiškėja informavo Inspekcijos Vilniaus skyrių, kad šis nurodymas neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos suformuotos analogiško pobūdžio bylose, todėl prieštarauja skaitiklių savininkų valiai ir interesams.

20Teismo posėdžio metu palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą patenkinti.

21Atsakovė Lietuvos metrologijos inspekcija atsiliepimo (I t. b. l. 149-157) argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti.

22Nurodė, jog Aktas buvo surašytas už tai, kad patikrinus namų adresų ( - ) butuose naudojamus karšto vandens skaitiklius buvo nustatyta, kad visi patikrinti karšto vandens skaitikliai neturėjo galiojančių patikros žymenų ar galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų.

23Nesutiko su pareiškėjos argumentais dėl pastarosios pareigos nebuvimo name adresu ( - ), t. y. pareiškėjai priklausančias apskaitos priemones įrengiant vartotojų butuose. Šiuo aspektu pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu pagal antrą būdą pasirinko mažesnė gyventojų dalis (28 iš 80), laikė, kad ( - ) butų savininkai nėra pasirinkę sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu antru būdu. Taip pat pažymėjo, kad nors pareiškėja ir teigia, kad apsirūpinti karštu vandeniu antru būdu nusprendė 42 iš 80 butų, tačiau nei patikrinimo metu nei vėliau nepateikė dokumentų patvirtinančių šį teiginį.

24Pabrėžė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ( - ) namo šilumos punktuose nėra įrengto karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio (kaip to reikalauja pasirinktas antras būdas) bei karšto vandens ruošimo geriamo vandens skaitiklio, kurį turi įrengti geriamo vandens tiekėjas, vadinasi įvertinus tai, kad antro būdo įgyvendinimui yra būtini karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis bei geriamo vandens skaitiklis, sprendė, kad nėra realios galimybės šį namą aprūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu. Nurodė, jog, patikrinimo metu nustačius, jog gyventojai už sunaudotą karštą vandenį pareiškėjai atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis, darė išvadą, kad faktiškai apsirūpinimas karštu vandeniu name adresu ( - ), vyksta pirmu karšto vandens tiekimo būdu.

25Dėl pirmojo Akto nurodymo pažymėjo, kad nurodymas buvo priimtas vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. bei 17 str. 2 d. pagrindu. Taip pat nurodė, kad karšto vandens apskaitos prietaisus butuose ir kitose patalpose įrengia ir priežiūrą atlieka karšto vandens tiekėjas (Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d.). Tokia pati nuostata įtvirtinta ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 (toliau – ir Taisyklės) 181 p.

26Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad ji yra atlikusi visus nuo jos priklausančius veiksmus, todėl šiuo aspektu pažymėjo, kad pareiškėjos išdėstyti siūlymai spaudoje ir su sąskaitomis vartotojams perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius skaitiklius arba atlikti skaitiklių patikrą nėra pakankamas pareigos įvykdymas, nes, kaip nustatyta Taisyklių 183 p. vartotojui atsisakius perduoti karšto vandens skaitiklį su galiojančia patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti karšto vandens skaitiklį.

27Dėl argumentų, kad Inspekcijos skyrius pažeidė Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. ir Inspekcijos nuostatų tvarką nurodė, kad surašant Akto nurodymus nebuvo įgyvendintos šios teisės aktų nuostatos, nes anksčiau pareiškėjai nebuvo nurodytas terminas per kurį turėtų būti pašalinti pažeidimai, tuo tarpu atsižvelgiant į tai, kad iš karto pakeisti visų skaitiklių nėra įmanoma, pareiškėjai tam buvo suteiktas atitinkamas laikotarpis.

28Dėl antrojo Akto nurodymo pažymėjo, jog šis nurodymas yra susijęs su Metrologijos įstatymo 15 str. 2 d. nuostata. Taip pat nurodė, kad pareiškėja šiuo klausimu skirtingai interpretuoja teismų praktiką dėl įpareigojimo sudaryti karšto vandens skaitiklių sąrašus.

29Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimo (I t. b. l. 195-198) argumentais prašė bylą nagrinėti ir sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra, nes bylos išsprendimas neturės tiesioginės ar netiesioginės įtakos Komisijos teisėms ir pareigoms.

31Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fabeta“ atstovai prašė skundą atmesti.

32Teismo posėdžio metu trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ABTĮ, XI skirsnis). Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.)

33Skundas atmestinas.

34Skundas byloje kilęs dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013-01-14 Teisines metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-3923(V12) teisėtumo ir pagrįstumo.

35Bylos medžiaga nustatyta, kad Inspekcija atlikusi planinį UAB „Vilniaus energiją“ veiklos patikrinimą teikiant karštą vandenį ir šilumą, patikrinimo metu nustatė, jog namo adresu ( - ) (pasirinktinai patikrinti 6 skaitikliai) bei namo adresu ( - ) (pasirinktinai patikrinti 12 skaitiklių) gyventojai už sunaudotą karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklių deklaruotus rodmenis, tačiau visi patikrinti karšto vandens skaitikliai neturėjo galiojančių patikros žymenų ar galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų.

36Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus Akte buvo nurodyta:

371) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis gyvenamuosiuose namuose ( - ), atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra;

382) Parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu;

393) Apie nurodymų įvykdymą (pažeidimų pašalinimą) iki 2013-02-06 raštu informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

40Dėl namo ( - ) apsirūpinimo karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu įgyvendinimo.

41Pareiškėja prieštaravimus nustatytiems pažeidimams dėl namo adresu ( - ), grindė tuo, kad pareigos įrenginėti karšto vandens tiekėjui priklausančių apskaitos prietaisų ji neturinti, nes namo ( - ) gyventojai CK 4.85 str. nustatyta tvarka yra pasirinkę apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu (kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo). Pasirinkus šį būdą už geriamajam vandeniui pašildyti suvartotą šilumą gyventojai atsiskaito pagal įvadinį atsiskaitomąjį namo šilumos apskaitos prietaisą, o tokiu atveju karšto vandens skaitikliai laikomi paskirstomaisiais dėl kurių metrologinė patikra nebūtina. Be to, nukreipdama argumentus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-15 sprendimą byloje Nr. I-442-18/2011, pabrėžė, kad namo gyventojai antrą būdą pasirinko dar 2010 m. kovo-balandžio mėnesiais, todėl tokio sprendimo teisėtumo negali paneigti nei Taisyklės, įsigaliojusios 2010-10-25 įsakymu, nei vėlesni jų pakeitimai.

42Pažymėtina, kad pasirinkus antrą karšto vandens tiekimo būdą, turėtų būti naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliai ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitikliai (Taisyklių 168 p.). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad name adresu ( - ), karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliai nebuvo įrengti (jį įrengia šilumos tiekėjas), taip pat nebuvo įrengti ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitikliai (jį įrengia geriamo vandens tiekėjas) (Taisyklių 168.1 p.). Vadinasi, nesant Taisyklių 168 str. nustatytų privalomųjų sąlygų, nėra teisinio pagrindo išvadai, kad minėtas namas, gyventojų balsų dauguma nors ir yra patvirtinęs antrą karšto vandens tiekimo būdą, tačiau privalomosios sąlygos šiam būdui naudoti nėra išpildytos.

43Taisyklių 193 p. nustatyta, kad daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai, vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis, priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu per 30 kalendorinių dienų šilumos ir geriamo vandens tiekėjams privalo pateikti daugumos daugiabučio namo gyventojų – buitinių karšto vandens vartotojų teisės aktų nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl sutikimo pasirinkti antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (Taisyklių 193.1.1 p.), taip pat juridiškai tinkama forma patvirtintą įgaliojimą asmeniui, galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais (Taisyklių 193.1.2 p.) bei įgalioto asmens išsamią kontaktinę informaciją (Taisyklių 193.1.3 p.). Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su šilumos tiekėju patalpų savininkų–vartotojų vardu pasirašo šilumos pirkimo-pardavimo sutartį šilumos, skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti (Taisyklių 193.2.1. p.). Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis (Taisyklių 193.2.2. p.). Taisyklių 193.4 p. nustatyta, kad kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 193.1 p. nurodytų dokumentų, ir nesudaro Taisyklių 193.2 ir 193.3 punktuose nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai. Taisyklių 241 p. nustatyta, kad kol buitiniai karšto vandens vartotojai, kurie iki šių Taisyklių įsigaliojimo priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu, nepateikia šilumos bei geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 193.1 p. nurodytų dokumentų ir nesudaro Taisyklių 193.2 p. nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo vyksta pagal tvarką, kuri galiojo iki vartotojų priimto sprendimo keisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

44Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-12-15 sprendimu byloje Nr. I-442-18/2011 (kuria vadovaujasi pareiškėja), vertindamas Taisyklių 185.2.1 ir 185.2.2 punktus (sprendimo priėmimo metu galiojusi redakcija nuo 2011-10-30 iki 2012-09-27, dabar Taisyklių 193.2.1 ir 193.2.2 punktai) tuo aspektu, jog juose numatyta pareiga vartotojams (juos teisėtai atstovaujančiam asmeniui) su šilumos tiekėju bei geriamojo vandens tiekėju sudaryti sutartis dėl atitinkamai šilumos bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo, nurodė, jog šis reikalavimas išplaukia iš Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 12 str. 6 d. įtvirtintos bendros nuostatos, jog energetikos įmonių tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energetikos išteklių ar energijos vartotojais grindžiami sutartimis. Todėl darė išvadą, kad Taisyklių 145, 185 bei 233 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog vartotojus, priėmusius sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu, santykiuose su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais atstovauja bei sutartis su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais sudaro jų įgaliotas asmuo, neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 d. bei 15 str.

45Pabrėžtina, jog šiuo teismo sprendimu, teisėjų kolegija įvertinusi Taisyklių 233 p. formuluotę (šiuo metu 241 p.), pripažino, jog šis punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei karšto vandens vartotojų, kurie iki šių Taisyklių įsigaliojimo priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu, tačiau neįvykdė Taisyklių 185.1 (dabar 193.2.1) bei 185.2 (dabar 193.2.2 p.) punktų reikalavimų, už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo vyksta pagal tvarką, kuri galiojo iki vartotojų priimto sprendimo keisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, akivaizdžiai suformuluotas pažeidžiant lex retro non agit principą. Todėl šiuo aspektu pripažintino, jog šioje dalyje Taisyklių 233 p. (dabar 241 p.) prieštarauja Konstitucijos 7 str. 2 d. bei Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalims.

46Pažymėtina, jog ši nurodyta teismų praktika tik patvirtina, jog nuostata dėl atitinkamų dokumentų (nurodytų Taisyklių 185.1 p. dabar 193.1 p.) ir sudarytų sutarčių (nurodytų Taisyklių 185.2 p. dabar 193.2 p.) pateikimo yra privaloma ir galiojanti, o tuo tarpu pareiškėjos argumentai, jog Taisyklių 233 p. (dabar 241 p.) nuostata pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai ir kitiems teisės aktams visoje apimtyje laikytina nepagrįsta. Iš to seka, kad, kaip ir nagrinėjamu atveju, pareiškėjai neįvykdžius Taisyklių 193.1 bei 193.2 punktuose nustatytų sąlygų laikytina, kad nėra pagrindo pripažinti, kad namo adresu ( - ) namo gyventojai antru karšto vandens tiekimo būdu apsirūpino tinkamai.

47Atsižvelgiant į argumentus, išdėstytus apimtyje dėl namo adresu ( - ) gyventojų apsirūpinimo karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo būdu, darytina išvada, kad Inspekcija pagrįstai nustatė, kad minėtame name apsirūpinimas karštu vandeniu faktiškai vyksta pirmu karšto vandens tiekimo būdu, be to, namo gyventojai su pareiškėja už karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtų vandens skaitiklių rodmenis. Atkreiptina, jog šią faktinę aplinkybę patvirtina ir Karšto vandens skaitiklių patikrinimo, perplombavimo aktai, kuriuose pažymėta, jog mokesčiai už karštą vandenį skaičiuojami pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis (I t. b. l. 178, 179, 180).

48Ginčo, jog name adresu ( - ) taikomas pirmas karšto vandens tiekimo būdas nėra.

49Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. nustatyta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. Šio įstatymo 17 str. 2 d. nustatyta, jog juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas.

50Šilumos ūkio įstatymo redakcijos (galiojusios nuo 2012-07-15 iki 2013-01-30) 15 str. 2 d. nustatyta, kad kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip. Pagal to paties įstatymo 16 str. 1 d. šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą, o 16 str. 4 d. nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 str. 2 d. nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo – vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

51Taisyklių 163 p. nustato, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Taisyklių 8 p. nustato, kad karšto vandens skaitiklis– vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. Taisyklių 174 p. nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui <...> iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį (Taisyklių 175 p.). Pagal Taisyklių 173 p., įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai.

52Taigi atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, jog vartotojų butuose adresu ( - ) esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, nes jie naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-10-25 nutartį administracinėje byloje Nr. A-444-1178/2010), todėl tokiu atveju, kaip nustato nurodytas teisinis reglamentavimas, vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas. Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius bei savo įrengtus karšto vandens skaitiklius turi prižiūrėti karšto vandens tiekėjas (šiuo atveju pareiškėja). Taip pat atkreiptina, jog aplinkybė, kad karšto vandens apskaitos prietaisai yra įrengti pačių butų savininkų (ne pareiškėjos nuosavybė), pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, vertintina kaip sudaranti tam tikras objektyviai sudėtingesnes sąlygas artimiausiu metu pakeisti ar organizuoti didelio kiekio apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, tačiau neatleidžia pareiškėjos nuo šių teisės aktuose nustatytų pareigų įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-11-21 nutartis Nr. A-525-1340/2012).

53Taisyklių 183 p. nustatyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Pareiškėjos argumentus dėl išdėstytų siūlymų spaudoje ir su sąskaitomis vartotojams perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius skaitiklius arba atlikti skaitiklių patikrą vertinant Taisyklių 183 p. kontekste pažymėtina, jog Taisyklių 183 p. yra įtvirtintas imperatyvus reikalavimas pareiškėjai įrengti savo karšto vandens skaitiklį, todėl visi kiti būdai (minėti siūlymai), šiuo atveju nelaikytini įpareigojimo vykdymu.

54Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą laiką pašalinti pažeidimą. Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-27 įsakymu Nr. 4-264 (toliau – ir Nuostatai), 10.2.1 punktas nustato, kad Inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Metrologijos įstatymo ir kitų teisinės metrologijos reikalavimų; tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus. Nuostatų 11.5 p. nustato, kad Inspekcija, siekdama įgyvendinti veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę duoti privalomus tikrinamam ūkio subjektui vykdyti nurodymus dėl nustatytų Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimų ir įpareigoti, kad tie nurodymai per nustatytą terminą būtų tinkamai įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, kad Aktas surašytas vadovaujantis Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. ir Nuostatų 11.5 p. pagrindu, darytina išvada, kad pareiškėjos teiginiai, jog Aktu nebuvo suformuluotas joks įspėjimas, taip pat nebuvo motyvuotai nurodytas tariamo „pažeidimo“ ištaisymo būdas yra nepagrįstas.

55Kaip nustatyta Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d., juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Atsižvelgiant į šią teisės nuostatą, darytina išvada, jog Inspekcija pagrįstai Akto antru punktu įpareigojo pareiškėją parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu, nes toks nurodymas yra susijęs su Akto pirmuoju nurodymu, kadangi atlikus skaitiklio metrologinę patikrą būtina numatyti kitos patikros datą.

56Pažymėtina, jog kaip skunde nurodė ir pati pareiškėja, cituodama įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-11-11 sprendimą Nr. I-3052-151/2011, minėtu sprendimu buvo panaikinta Akto vieno iš įpareigojimų dalis, kuria pareiškėja buvo įpareigota sudaryti skaitiklių patikros grafikus, tačiau ne sąrašus. Todėl ši nutartis šioje byloje netaikytina, be to nagrinėjamu atveju pareiškėja nėra įpareigota pateikti skaitiklių patikros grafikus.

57Dėl Akto trečiojo įpareigojimo pažymėtina, jog Inspekcija neprašo pareiškėjos įrengti iki atitinkamo termino (2013-02-06) karšto vandens skaitiklius ir atlikti jų metrologinę patikrą, o tik prašo informuoti apie planuojamus atlikti darbus ir jų terminus. Įvertinus šį reikalavimą darytina išvada, kad toks Inspekcijos, kaip kontroliuojančios institucijos nurodymas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

58Pareiškėja taip pat nurodė, kad skundžiamas individualus administracinis aktas neatitinka VAĮ keliamų bendrųjų reikalavimų administraciniams aktams, nustatytiems 8 str. 1–3 dalyse, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto turiniui keliami reikalavimai yra nustatyti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2010-12-30 įsakymu Nr. 11V-54 patvirtiname Teisinės metrologinės priežiūros atlikimo tvarkos apraše (toliau – ir Aprašas). Aprašo 25 p. nustatyta, kad patikrinimo akte turi būti nurodytas patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas. Patikrinimo akto baigimo data yra laikoma data, kai patikrinimo aktą pasirašo (ar kitokiu būdu supažindinami) tikrinamo ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas ūkio subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo (26 p.). Patikrinimo aktai surašomi trimis egzemplioriais. Pirmas patikrinimo akto egzempliorius su prie patikrinimo akto pridėtais dokumentais (originalais) saugomas Inspekcijoje, antras patikrinimo akto egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, trečias saugomas Inspekcijos teritoriniame padalinyje, atlikusiame ūkio subjekto veiklos patikrinimą (27 p.). VAĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

59Pažymėtina, jog skundžiamą Aktą vertinant VAĮ 8 str. nuostatos kontekste, darytina išvada, kad Aktas iš esmės atitinka įstatymų reikalavimus, nes Akte nurodyta, kokiu pagrindu jis buvo priimtas, taip pat nurodytos konkrečios atlikto patikrinimo aplinkybės, išdėstyti faktiniai duomenys, nurodytas teisinis reglamentavimas, įvardinti nustatyti pažeidimai bei suformuluoti konkretūs ir aiškūs nurodymai. Aktas pareiškėjai buvo pateiktas supažinti 2013-01-14 (Akto gavimo žyma).

60Įvertinus tai, kas išdėstyta ir atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, tenkinti pareiškėjos skundą jame išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

62Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

63Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei Aistei... 3. atsakovės Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovui Igoriui Tkačenko,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fabeta“ atstovams Algirdui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – ir... 8. Pareiškėja nesutikdama su priimtu Aktu ir jame išdėstytomis faktinėmis... 9. Nesutikimą su skundžiamu Aktu pareiškėja grindžia tuo, jog Inspekcijos... 10. 1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (toliau –... 11. 2) Parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį... 12. 3) Apie nurodymų įvykdymą (pažeidimų pašalinimą) iki 2013-02-06 raštu... 13. Pabrėžė, jog pirmiausia pareiškėjos teisės (interesai) privalomuoju... 14. Atkreipė dėmesį, kad metrologinę patikrą karšto vandens tiekėjas vykdo... 15. Pažymėdama aplinkybes dėl pareiškėjos teisių (interesų) pažeidimo... 16. Pabrėžė, kad pareiškėja vykdo visas jai priskirtas funkcijas, kur ji yra... 17. Nurodė, kad pagal Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 ir 2 p., bet kokiais... 18. Dėl antrojo nurodymo pabrėžė, kad pareiškėja negali sudaryti svetimų,... 19. Dėl trečiojo Akto nurodymo pažymėjo, jog 2013-02-06 raštu Nr. 008-01-2694r... 20. Teismo posėdžio metu palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą... 21. Atsakovė Lietuvos metrologijos inspekcija atsiliepimo (I t. b. l. 149-157)... 22. Nurodė, jog Aktas buvo surašytas už tai, kad patikrinus namų adresų ( - )... 23. Nesutiko su pareiškėjos argumentais dėl pastarosios pareigos nebuvimo name... 24. Pabrėžė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ( - ) namo šilumos... 25. Dėl pirmojo Akto nurodymo pažymėjo, kad nurodymas buvo priimtas... 26. Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad ji yra atlikusi visus nuo jos... 27. Dėl argumentų, kad Inspekcijos skyrius pažeidė Metrologijos įstatymo 22... 28. Dėl antrojo Akto nurodymo pažymėjo, jog šis nurodymas yra susijęs su... 29. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės... 31. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fabeta“ atstovai... 32. Teismo posėdžio metu trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės kainų... 33. Skundas atmestinas.... 34. Skundas byloje kilęs dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus... 35. Bylos medžiaga nustatyta, kad Inspekcija atlikusi planinį UAB „Vilniaus... 36. Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus Akte buvo nurodyta:... 37. 1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17... 38. 2) Parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį... 39. 3) Apie nurodymų įvykdymą (pažeidimų pašalinimą) iki 2013-02-06 raštu... 40. Dėl namo ( - ) apsirūpinimo karštu vandeniu antru karšto vandens tiekimo... 41. Pareiškėja prieštaravimus nustatytiems pažeidimams dėl namo adresu ( - ),... 42. Pažymėtina, kad pasirinkus antrą karšto vandens tiekimo būdą, turėtų... 43. Taisyklių 193 p. nustatyta, kad daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai,... 44. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-12-15... 45. Pabrėžtina, jog šiuo teismo sprendimu, teisėjų kolegija įvertinusi... 46. Pažymėtina, jog ši nurodyta teismų praktika tik patvirtina, jog nuostata... 47. Atsižvelgiant į argumentus, išdėstytus apimtyje dėl namo adresu ( - )... 48. Ginčo, jog name adresu ( - ) taikomas pirmas karšto vandens tiekimo būdas... 49. Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. nustatyta, kad teisinis metrologinis... 50. Šilumos ūkio įstatymo redakcijos (galiojusios nuo 2012-07-15 iki 2013-01-30)... 51. Taisyklių 163 p. nustato, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis... 52. Taigi atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, jog vartotojų... 53. Taisyklių 183 p. nustatyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti)... 54. Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad Lietuvos metrologijos... 55. Kaip nustatyta Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d., juridiniai ir fiziniai... 56. Pažymėtina, jog kaip skunde nurodė ir pati pareiškėja, cituodama... 57. Dėl Akto trečiojo įpareigojimo pažymėtina, jog Inspekcija neprašo... 58. Pareiškėja taip pat nurodė, kad skundžiamas individualus administracinis... 59. Pažymėtina, jog skundžiamą Aktą vertinant VAĮ 8 str. nuostatos kontekste,... 60. Įvertinus tai, kas išdėstyta ir atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 62. Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 63. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...