Byla B2-6356-640/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys AB DNB bankas, UAB „Yglė“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, sekretoriaujant E. B., dalyvaujant atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ atstovui advokatui R. Č., trečiojo asmens AB DNB bankas atstovui advokatui H. I., trečiojo asmens UAB „Yglė“ atstovei advokatei E. M.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. S. pareiškimą atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys AB DNB bankas, UAB „Yglė“, ir

Nustatė

3Ieškovė O. S. prašo iškelti atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“. Nurodo, kad įmonė užsiima nekilnojamojo turto nuoma. Direktorės teigimu, šiuo metu įmonė turi finansinių sunkumų, kuriuos iš esmės lėmė pasaulinė krizė nekilnojamojo turto rinkoje, bankrutuojantys skolininkai. Ieškovo nuomone, restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams ir išvengti bankroto. Bendrovės neeiliniame akcininkų susirinkime 2012-10-24 buvo vienbalsiai pritarta UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo procesui, UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo plano metmenims bei UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Bankroto centras“ kandidatūrai.

4Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ atstovas nurodė, kad UAB „Visagino prekybos centras“ yra įmonė, kuri vykdo pradėtą veiklą nuo pradžių. Ji plėtojama, iš jos gaunamos pajamos. Užtenka pajamų einamosioms išlaidoms, taip pat AB DNB banko įsipareigojimams padengti. Buvo galvojama, kad šalys susitars ir bankas išdėstys mokėjimą. Bankas atmetė prašymą dėl išdėstymo, sprendimo nemotyvavo. Atsakovas turėjo inicijuoti teisinius procesus dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Nurodė, kad net pagal tą grafiką, kuris numatytas kreditavimo sutartyje, po 4-5 metų atsakovas galėtų vykdyti įsipareigojimus tokia apimtimi, kad galėtų mokėti po 90 000 Lt vien kredito dengimui. Pasidengtų 4-5 milijonai Lt kredito. Būtų pasivytas grafikas, kurio reikalauja bankas. Mano, kad tai laikini sunkumai, jie sukelti vieno kreditoriaus. Jis nori daugiau nei šalys susitarė. Mano, kad yra visos sąlygos iškelti restruktūrizavimo bylą. Taip pat nurodė, kad nuostolingumas yra formalus, dėl pasirinkto klaidingo apskaitos modelio. Šiuo metu galės peržiūrėti apskaitos modelį. Taip pat nurodo, kad tolesnis vystymas yra komplikuotas dėl banko veiksmų. Areštai neleidžia tęsti derybų, vystyti projektą ir gauti didesnių pajamų. Naujų nuomininkų investavimas į įmonę, kelią verslo ir nekilnojamojo turto vertę, bankui yra mokami žymūs mokėjimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankas kreditavo naujai įsteigtą įmonę, tai buvo investicinis projektas, buvo lūkesčiai iš abiejų pusių.

5Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo UAB „Yglė“ nurodė, kad sutinka su restruktūrizavimo bylos iškėlimu UAB „Visagino prekybos centras“. Nurodė, kad atsakovas moka po 11 000 Lt kas mėnesį pagal taikos sutartį ir pradelstų įsipareigojimų jam nėra.

6Trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutinka, kad atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Nurodo, kad ieškovas klaidina teismą, nes UAB „Visagino prekybos centras“ finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, įsipareigojimai nevykdomi ne tik DNB bankui bet ir kitiems kreditoriams, bei tarp atsakovo ir DNB banko nėra ginčo dėl atsakovo prievolių vykdymo sąlygų. Nurodo, kad atsakovas dar nuo 2010 m. gruodžio nevykdo savo įsipareigojimų bankui kylančių iš kredito sutarties Nr. K-2400-2007-709 ir susitarimų. Nurodo, kad iš atsakovo pateiktų plano metmenų matyti, kad jis visą laiką veikė nuostolingai, o nuostoliai skaičiuojami milijoninėmis sumomis. Taip pat kiekvienais metais mažėja atsakovo turimo turto vertė. Nurodo, kad iš atsakovo veiklos gaunamos pajamos yra per menkos atsiskaityti su visais kreditoriais. Atsakovas savo finansinių įsipareigojimų nevykdo ir kitiems kreditoriams jau nuo 2008 metų. Nurodo, kad atsakovo finansiniai srautai ir turimas turtas nėra pakankami atsiskaityti su DNB banku, nors atsakovas turi daug kitų kreditorių. Taip pat nurodo, kad atsakovo pateikti restruktūrizavimo metmenys neatitinka ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. ir 7 p., dėl ko restruktūrizavimo byla negali būti keliama (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Teismo posėdžio metu savo reikalavimus palaikė, papildomai nurodė, kad metmenyse nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovas yra skolingas DNB bankui. Nurodė, kad metmenys negali būti teisingi, todėl negalime žinoti ar nėra daugiau kreditorių, kurių reikalavimai nėra įtraukti į sąrašą. Dėl kreditavimo teisinių santykių, kad siejo ne jungtinė veikla, patvirtina, jog projekto sėkmės atveju trečiajam asmeniui, bankas nebūtų pretendavęs į jokią pelno dalį.

7Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą.

8Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 str. 2 d. nustato, kad restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Vadovaujantis šio įstatymo 2 str. 3 d. – įmonės restruktūrizavimas – visuma įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

9Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. ĮRĮ 1 str. 2 d. įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Teismų praktikoje pažymima, kad restruktūrizavimu siekiama išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, o kaip tokį, kuris plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą. Todėl sprendžiant, ar yra pagrindas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą būtina įvertinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, galinčios per įstatyme apibrėžtą restruktūrizavimo proceso laikotarpį atkurti įmonės mokumą, normalią veiklą, sumažinti įsiskolinimus ir išsaugoti įmonės konkurencingumą.

10Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. įtvirtinti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

11ĮRĮ 7 str. 5 d. nustatyta, kad teismas atsisako kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, pagal minėtą įstatymo nuostatą, teismas turi priimti nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, nustatęs bent vieną paminėtą alternatyvią sąlygą.

12Kaip jau minėta, įmonės nemokumas pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. yra laikomas savarankišku pagrindu atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

13Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

14Iš UAB „Visagino prekybos centras“ 2012-09-30 balanso matyti, jog UAB „Visagino prekybos centras“ visas turtas įvertintas 20 220 685 Lt, atsakovas nurodo, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 855 697 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 31 257 521 (b.l. 83-84). Iš pateiktų metmenų matyti, kad atsakovas AB DNB banko 25 109 650 Lt kreditorinį reikalavimą priskiria prie po vienerių metų mokėtinoms skoloms. Su tokia atsakovo pozicija sutikti negalima, kadangi ji nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Priešingai, kreditorius AB DNB bankas savo atsiliepime yra nurodęs, kad kredito sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2012-07-23, dėl ko yra suėję visi mokėjimo terminai pagal šią sutartį ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus ir nėra pagrindo teigti, kad su AB DNB banku atsakovas turės atsiskaityti tik ateinančiais metais. Aplinkybė, kad atsakovas yra inicijavęs teisminį ginčą dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu (b.l. 100-114), savaime nenuneigia sutarties nutraukimo teisėtumą ir nesudaro atsakovui pagrindo laikyti, kad mokėjimo terminai AB DNB bankui dar nėra suėję ir, kad jis toliau gali bankui mokėti nutrauktoje sutartyje nurodytomis periodinėmis įmokomis. Pažymėtina, kad pagal LITEKO duomenis šiai dienai civilinė byla dėl kreditavimo sutarties neteisėto nutraukimo tarp atsakovo ir AB DNB banko nėra iškelta.

15Teismas, spręsdamas dėl ieškinio iškelti restruktūrizavimo bylą pagrįstumo, įvertina, ar restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su skolų sumažinimu kreditoriams, pertvarkant įmonės veiklą, iš tiesų gali būti pasiekti. Teismas taip pat ištiria, ar restruktūrizavimo plano metmenyse atspindėtos esminės priemonės, kuriomis įmonė siektų išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, vykdyti skolinius įsipareigojimus bei atkurti mokumą. Restruktūrizavimo metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos neturi būti tik deklaracija, tačiau šioje proceso stadijoje negalima reikalauti iš pareiškėjo, kad pateiktų labai išsamų veiklos ateityje įvertinimą, nes tai bus daroma sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kuomet iš esmės ir sukonkretinami metmenyse pateikti duomenys. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse – esamos įmonės būklės trumpas apibūdinimas; priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; kreditorių sąrašas, reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; preliminarus įmonės verslo planas; administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

16Teismas, įvertinęs UAB „Visagino prekybos centras“ finansinės atskaitomybės dokumentus, nustatęs, kad 2007-09-24 kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2007-709 su visais jos pakeitimais ir papildymais yra nutraukta, sutarties nutraukimas nėra nuginčytas, 26 109 650 Lt dydžio skolinis įsipareigojimas trečiajam asmeniui AB DNB bankui yra pradelstas, daro išvadą, jog pradelsti UAB „Visagino prekybos centras“ įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, t. y. UAB „Visagino prekybos centras“ ne tik turi finansinių sunkumų, kaip yra numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 1 p., bet ir yra nemoki įmonė, o tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

17Be to, kaip jau minėta, vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą – kai yra pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 d. 5 d. 2 p.). ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p. nustatyta, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomi savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog rengiant įmonės restruktūrizavimo metmenis, privalu laikytis ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų reikalavimų. Todėl minėto straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Ši įmonės pareiga kildinama iš to, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą dienos iki restruktūrizavimo plano įsigaliojimo dienos yra sustabdomas visų prievolių vykdymas bei netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir įmonė gali neatlygintinai naudotis kreditorių turtu (ĮRĮ 8 str. 2 p.). Atitinkamai siekiant užtikrinti restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių teisių ir pareigų balansą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta restruktūrizuojamai įmonei pareiga savanoriškai įsipareigoti mokėti kreditoriams palūkanas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje 2-2711/2011). Kaip matyti iš pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, UAB „Visagino prekybos centras“ neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams (b.l. 17-42). Tokia ieškovo pozicija prieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms (ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p), todėl laikytina, jog yra pažeistas ĮRĮ 5 str. nurodytas reikalavimas. Taigi, teismas sprendžia, kad ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto pažeidimas taip pat sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

18ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad restruktūrizavimo metmenyse turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma: kai kreditorius fizinis asmuo, – kreditoriaus vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; kai kreditorius juridinis asmuo, – kreditoriaus pavadinimas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės. Iš metmenyse esančio kreditorių sąrašo (b.l. 31-33) matyti, kad nesurašyti visų kreditorinių reikalavimų įvykdymo terminai, todėl tai yra ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimas ir taip pat sudaro pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, nes nėra galimybės tiksliai nustatyti dabartinių atsakovo kreditorinių įsipareigojimų masto.

19Teismas taip pat pažymi, kad restruktūrizavimo procesas iš esmės remiasi įmonės kreditorių, suinteresuotų įmonės veiklos išsaugojimu, pagalba (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Nors priėmus naują ĮRĮ redakciją atsisakyta reikalavimo, jog siūlymui restruktūrizuoti įmonę turėtų pritarti jos pagrindiniai kreditoriai arba kreditorių susirinkimas – pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikiamas įmonės dalyvių susirinkimui patvirtinus restruktūrizavimo plano metmenis bei supažindinus kreditorius su restruktūrizavimo plano metmenimis ir sprendimu dėl šių metmenų patvirtinimo, tolimesniems restruktūrizavimo proceso etapams būtinas įmonės kreditorių pritarimas (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Šiuo aspektu reikšminga tai, kad pagrindinis atsakovo įmonės kreditorius - AB DNB bankas, kuriam atsakovo pradelstas įsiskolinimas šiai dienai sudaro 25109650 Lt, t.y. beveik 98 procentus įsiskolinimų (b.l. 31-33), ir kuriam įkeistas visas atsakovo įmonės turimas nekilnojamas turtas, prieštarauja restruktūrizavimo proceso taikymui. Atsakovas inicijuoja teisminį ginčą prieš AB DNB banką dėl suteikto kredito sutarties nutraukimo. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint pagrindinio bendrovės kreditoriaus paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

21Atsisakyti iškelti UAB „Visagino prekybos centras“ (į. k. 300971551, buveinės adresas: Saltoniškių g. 2, Vilnius) restruktūrizavimo bylą.

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-11-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: „Sustabdyti atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Nustatyti, kad iš UAB „Visagino prekybos centras“ sąskaitos ( - ), AB Swedbank banke, gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas.“

23Nutarties kopiją išsiųsti šalims, įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto areštų aktų registrui, antstolei V. M..

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė O. S. prašo iškelti atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“... 4. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ atstovas... 5. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo UAB „Yglė“ nurodė, kad sutinka su... 6. Trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutinka, kad atsakovui UAB „Visagino... 7. Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą.... 8. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 str. 2 d. nustato,... 9. Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo... 10. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 11. ĮRĮ 7 str. 5 d. nustatyta, kad teismas atsisako kelti įmonės... 12. Kaip jau minėta, įmonės nemokumas pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. yra laikomas... 13. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.,... 14. Iš UAB „Visagino prekybos centras“ 2012-09-30 balanso matyti, jog UAB... 15. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio iškelti restruktūrizavimo bylą... 16. Teismas, įvertinęs UAB „Visagino prekybos centras“ finansinės... 17. Be to, kaip jau minėta, vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės... 18. ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad restruktūrizavimo metmenyse turi būti... 19. Teismas taip pat pažymi, kad restruktūrizavimo procesas iš esmės remiasi... 20. Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-291 str.,... 21. Atsisakyti iškelti UAB „Visagino prekybos centras“ (į. k. 300971551,... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-11-05 nutartimi taikytas laikinąsias... 23. Nutarties kopiją išsiųsti šalims, įmonių bankroto valdymo departamentui... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...