Byla eB2-3772-467/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „NOWI“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „NOWI“, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. gegužės 2 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „NOWI“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas valstybės biudžetui 3 521,23 EUR pelno mokesčio.

3Atsakovas UAB „NOWI“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Jam buveinės adresu siųsti procesiniai dokumentai, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, laikomi įteiktais tinkamai. Direktoriui R. K. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai.

4Pažymėtina, kad juridinis asmuo neegzistuoja fiziškai, todėl juridinio asmens buveinė yra itin reikšminga informacija apie jį patį, nes būtent ši informacija yra vienas iš duomenų, užtikrinančių galimybę susisiekti su juridiniu asmeniu, taip pat ir nuspėjamumą bei teisinį tikrumą teisinių santykių dalyviams. Ši informacija turi reikšmės ir užtikrinant kreditoriaus interesus. Pareiga atskleisti duomenis juridinių asmenų registrui taikoma juridiniam asmeniui (jo valdymo organams, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip). Be to juridinis asmuo turėtų ne tik atskleisti duomenis juridinių asmenų registrui, bet ir pasirūpinti, kad jo buveinėje būtų sudarytos sąlygos priimti procesinius dokumentus ir kitą korespondenciją. Juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės reiškia, jog pats juridinis asmuo, žinodamas jam tenkančią įstatymo nustatytą atskleidimo pareigą ir jos teisines pasekmes, sąmoningai pasirenka tokį savo elgesio būdą, kuriuo atsisako savo pasiekiamumo ir prieinamumo bei su tuo susijusių savo teisių. Taigi juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės suponuoja ir tai, kad juridinis asmuo sąmoningai atsisako, prisiima riziką būti neinformuotam apie vykstantį teismo procesą ir nerealizuoti savo teisės būti išklausytam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14-1075/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459-186/2015).

5Atsakovui UAB „NOWI“ keltina bankroto byla.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Atsakovas UAB „NOWI“ atsiliepimo bei kitų dokumentų teismui nepateikė. Viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, kad būtų tinkamai atskleistas įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į balansą įrašytos turto vertės santykis (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.). Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o, atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

8Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad atsakovas UAB „NOWI“ įsteigtas 1995-02-22, R. K. nuo 2011-06-17 yra direktorius. Pagrindinės įmonės veiklos rūšys – visa teisės aktais nedraudžiama veikla.

9Atsakovas UAB „NOWI“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus teikė tik už 2012 metus, aktualių finansinių dokumentų nėra. Iš to laikotarpio įmonės balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 93 625 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 46 627 Lt, taigi jau 2012 metų pabaigoje buvo pagrindas spręsti dėl UAB „NOWI“ nemokumo.

10Iš minėto balanso taip pat matyti, kad UAB „NOWI“ per metus iš debitorių planavo gauti 49 997 Lt. Teismų praktikoje, vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015; 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1418-236/2017). Šiuo atveju nėra galimybės nustatyti, ar minėtos sumos yra realios, ar gali būti išieškomos. Todėl, vertinant UAB „NOWI“ mokumą, jos negali būti priskiriamos prie realaus įmonės turto.

11UAB „NOWI“ balanse taip pat fiksuojama, kad įmonė turi pinigų 9 638 Lt, ilgalaikio turto 25 707 Lt sumai. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad antstolis G. P. 2018-03-26 surašė išieškojimo negalimumo aktą Nr. S-18-19-2036, kuriame pažymėta, jog pajamų, lėšų, kredito įstaigose, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, UAB „NOWI“ neturi. Taigi tikėtina, kad 2012 metų balanse nurodytas turtas realiai neegzistuoja.

12Nekilnojamojo turto registre UAB „NOWI“ vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad juridinio asmens UAB „NOWI“ vardu nėra registruotų transporto priemonių.

13Iš SODROS viešai teikiamų draudėjų duomenų matyti, kad įmonėje dirbančių asmenų 2018-06-15 dienai nėra. Iš to darytina išvada, kad įmonė realiai neveikia ir veiklos nevykdo.

14Aktualesnių duomenų apie atsakovo finansinę būklę bankroto bylos nagrinėjimo metu negauta, tačiau iš turimų duomenų darytina išvada, kad UAB „NOWI“ negali įvykdyti arba nevykdo savo įsipareigojimų ir kitiems juridiniams asmenims. Įmonės registracijos vietos adresu siunčiamų dokumentų įteikti galimybės nėra, todėl tikėtina, kad įmonė nebevykdo ir ūkinės veiklos.

15Nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad UAB „NOWI“ yra nemoki, neatsiskaito su turimais kreditoriais, pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) šiuo metu galimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.) ir priešingų duomenų teismui nėra pateikta. Tokiu atveju teisinės prielaidos įmonei iškelti bankroto bylą, skiriant bankroto administratorių, egzistuoja (ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 2 dalį bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Tokiu būdu šiuo atveju atrinktas bankroto administratorius yra uždaroji akcinė bendrovė „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui UAB „NOWI“ bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 str. 4 d.).

17Iškėlus bankroto bylą, nustatytinas terminas UAB „NOWI“ valdymo organams prievolei įvykdyti - perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus, o įmonės kreditoriams - finansiniams reikalavimams pareikšti.

18Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, nustatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte (ĮBĮ 10 str. 6 d.).

19Keliant bankroto bylą, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą UAB „NOWI“ priklausantį turtą ir pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais,

Nutarė

21Iškelti bankroto bylą UAB „NOWI“ (juridinio asmens kodas 122993573, buveinės adresas: P. Žadeikos g. 16-49, Vilnius).

22Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ (juridinio asmens kodas 125026819, bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA030).

23Areštuoti visą UAB „NOWI“ juridinio asmens kodas 122993573, buveinės adresas: P. Žadeikos g. 16-49, Vilnius) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki šios nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti terminą, per kurį BUAB „NOWI“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo - 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Pavesti paskirtam bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“:

261) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

272) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

283) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

29Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „NOWI“, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

30Įpareigoti bankrutuojančios įmonės UAB „NOWI“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

31Nutarties dalį dėl turto arešto vykdyti skubiai.

32Išsiųsti nutarties nuorašą Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR Finansų ministerijos, Lietuvos antstolių rūmams, Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

33Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Atsakovas UAB „NOWI“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Jam buveinės... 4. Pažymėtina, kad juridinis asmuo neegzistuoja fiziškai, todėl juridinio... 5. Atsakovui UAB „NOWI“ keltina bankroto byla.... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, kad... 7. Atsakovas UAB „NOWI“ atsiliepimo bei kitų dokumentų teismui nepateikė.... 8. Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad... 9. Atsakovas UAB „NOWI“ Juridinių asmenų registrui finansinės... 10. Iš minėto balanso taip pat matyti, kad UAB „NOWI“ per metus iš... 11. UAB „NOWI“ balanse taip pat fiksuojama, kad įmonė turi pinigų 9 638 Lt,... 12. Nekilnojamojo turto registre UAB „NOWI“ vardu registruoto nekilnojamojo... 13. Iš SODROS viešai teikiamų draudėjų duomenų matyti, kad įmonėje... 14. Aktualesnių duomenų apie atsakovo finansinę būklę bankroto bylos... 15. Nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad UAB „NOWI“... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 17. Iškėlus bankroto bylą, nustatytinas terminas UAB „NOWI“ valdymo organams... 18. Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, nustatytus ĮBĮ 10... 19. Keliant bankroto bylą, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10... 21. Iškelti bankroto bylą UAB „NOWI“ (juridinio asmens kodas 122993573,... 22. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 23. Areštuoti visą UAB „NOWI“ juridinio asmens kodas 122993573, buveinės... 24. Nustatyti terminą, per kurį BUAB „NOWI“ kreditoriai turi teisę... 25. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei... 26. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 27. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 28. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 29. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę... 30. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės UAB „NOWI“ valdymo organus per 15... 31. Nutarties dalį dėl turto arešto vykdyti skubiai.... 32. Išsiųsti nutarties nuorašą Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 33. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...