Byla eB2-5392-803/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alpatransa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alpatransa“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Alpatransa“. Nurodė, kad atsakovė turi 13 500,22 Eur mokestinę nepriemoką. Įsiskolinimas buvo bandomas išieškoti taikant priverstinio išieškojimo veiksmus, tačiau įsiskolinimas neišieškotas. Pažymi, jog pagal registrų duomenis bendrovės vardu registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nėra. Nurodo, jog įmonė finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi tik už 2010 metus, mokesčių administratoriui nuo 2015 metų nepavyksta išieškoti UAB „Alpatransa“ mokestinės nepriemokos, bendrovė nevykdo finansinių įsipareigojimų. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei išsiuntė registruota pašto siunta atsakovės registracijos adresu, taip pat išsiuntė pakartotinį pranešimą 2017-08-03, tačiau bendrovė iki nurodyto termino į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą nieko nesumokėjo. Įrodinėja, kad atsakovė dėl nurodytų aplinkybių yra nemoki.

4Atsakovė UAB „Alpatransa“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą prašė atsisakyti iškelti UAB „Alpatransa“ bankroto bylą. Nurodė, jog bendrovė nuostolingai pradėjo dirbti nuo 2009 metų, o 2010 metais pardavusi lizingu įsigytas transporto priemones faktiškai veiklos nevykdė. Pažymėjo, jog dar 2011 m. gruodžio 19 d. ieškovė priėmė sprendimą dėl bendrovės išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro. Nurodo, jog bendrovės skola atsirado dėl bankrutavusių skolininkų, ieškovė nėra bendrovės kreditorius dėl taikytino senaties termino, todėl nėra pagrindo kelti įmonei bankroto bylą.

  1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, vadovaujasi byloje dalyvaujančių asmenų į bylą pateiktais dokumentais bei viešuose registruose užfiksuotais duomenimis. Nustatyta, kad UAB „Alpatransa“ buvo įregistruota 1997-09-15. Juridinių asmenų registro duomenimis, įmonė finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi tik už 2010 metus, jos turtą sudarė 166 735 Eur (iš jo – 125 217 Eur ilgalaikis turtas ir 41 518 Eur trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 483 322 Eur. Finansinės atskaitomybės dokumentų už vėlesnius metus nepateikta. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, įmonė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis atsakovė nuosavybės teise įregistruotų transporto priemonių neturi. Iš teismo informacinės sistemos LITEKO matyti, kad atsakovui iškeltų bylą Lietuvos teismuose nėra. Atsakovė pateiktame atsiliepime nurodė, jog faktiškai veiklos nevykdė nuo 2010 metų. Išdėstytos aplinkybės patvirtina UAB „Alpatransa“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų.

7Atsižvelgiant į tai, jog bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog atsakovė veiklos nevykdo, ji yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla.

8Atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai dėl priežasčių, nulėmusių įmonės nemokumo būseną, teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju neturi, kadangi keliant bankroto bylą nustatinėjama, ar yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų, o ne priežastys, nulėmusios minėtų sąlygų atsiradimą.

9ĮBĮ nėra reglamentuota, kokiais būdais nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kuomet skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Teismų praktikoje pripažįstama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus; jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis); tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Nors atsakovė įrodinėja, kad dėl senaties termino ieškovė nėra atsakovės kreditorė, minėta aplinkybė nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo nekelti atsakovei bankroto bylos, kadangi teismui pagal pateiktus rašytinius įrodymus nekyla abejonių dėl to, jog ieškovė yra galimas atsakovės kreditorius. Pažymėtina, jog ieškovės buvimo kreditore procesinė padėtis bei jos finansinio reikalavimo dydis bus nustatytas tvirtinant kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

10Kadangi įmonei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

11Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis).

12Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta UAB „GENORA“ administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime-deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina bankroto administratoriumi paskirti UAB „GENORA“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

13Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

14Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

15Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

17iškelti UAB „Alpatransa“ (j. a. k. 181380426; Trakų r. sav. Lentvario m. Ramybės g. 2) bankroto bylą.

18Įmonės administratoriumi paskirti UAB „GENORA“ (j. a. k. 302330708, sąrašo eilės Nr. B-JA085, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - )).

19Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ (j. a. k. 181380426; Trakų r. sav. Lentvario m. Ramybės g. 2) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

21Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

23Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

24Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ valdymo organus per 10 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui UAB „GENORA“ visus bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

25Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

26Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjui, atsakovui ir bankroto administratoriui.

27Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Atsakovė UAB „Alpatransa“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą prašė... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos... 7. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto procesas taikomas tada, kai reikia... 8. Atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai dėl priežasčių, nulėmusių... 9. ĮBĮ nėra reglamentuota, kokiais būdais nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip... 10. Kadangi įmonei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius... 11. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 12. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo... 13. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 14. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas... 15. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 16. Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, CPK... 17. iškelti UAB „Alpatransa“ (j. a. k. 181380426; Trakų r. sav. Lentvario m.... 18. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „GENORA“ (j. a. k. 302330708,... 19. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ (j. a. k. 181380426;... 20. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti... 21. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 22. Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ... 23. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 24. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Alpatransa“ valdymo organus per 10... 25. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 26. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 27. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...