Byla eB2-3043-590/2018
Dėl BUAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir teisių eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, tretieji asmenys Ž. B. ir UAB „Buhalterijos centras“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BUAB „Finida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Tavix“, ieškinį atsakovams A. L., D. B., A. M., V. S. dėl BUAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir teisių eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, tretieji asmenys Ž. B. ir UAB „Buhalterijos centras“, ir

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Finida“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Tavix“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama UAB „Finida“ bankrotą pripažinti tyčiniu bei apriboti atsakovams A. L., D. B., A. M., V. S. teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Nurodė, kad atsakovas A. L. bendrovės vadovu buvo nuo 2014 m. balandžio 10 d. iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo; atsakovas D. B. bendrovės vadovu buvo nuo 2013 m. rugsėjo 9 d. iki 2014 m. balandžio 10 d.; atsakovas A. M. bendrovės vadovu buvo nuo 2013 m. balandžio 30 d. iki 2013 m. rugsėjo 9 d.; atsakovas V. S. yra vienas iš buvusių bendrovės akcininkų. Iškėlus bankroto bylą, bendrovės apskaitos dokumentai bankroto administratorei nebuvo perduoti. Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai (finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai pranešimai) Juridinių asmenų registrui nebuvo teikiami per visą bendrovės veiklos laikotarpį. Ieškovė aiškino, jog nors dėl netinkamo buvusių bendrovės vadovų pareigų vykdymo neįmanoma nustatyti tikslios bendrovės tapimo nemokia datos, tačiau, vertinant surinktų su bendrove susijusių dokumentų turinį, darytina išvada, kad bendrovė buvo nemoki nuo 2013 metų rugpjūčio mėnesio, kuomet turėjo pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui. Nuo nurodytos datos mokėjimai valstybės biudžetui nebuvo vykdomi, todėl įsiskolinimas padidėjo iki 15 977,18 Eur. Taip pat buvo delsiama atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartimi bendrovės valdymo organai buvo įpareigoti perduoti bankroto administratorei visus bendrovės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, tačiau bendrovės turtas ir dokumentai administratorei nebuvo perduoti. Bankroto administratorė teigė, kad buvę bendrovės vadovai nevykdė pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei, o iškėlus bankroto bylą nebuvo įvykdyta pareiga bankroto administratorei perduoti įmonės dokumentus ir turtą. Administratorės teigimu, atsakovai sistemingai pažeidinėjo pareigas tvarkyti bendrovės apskaitą, taip pat parengti ir Juridinių asmenų registrui pateikti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Dėl atsakovų neteisėtų veiksmų nėra galimybės nustatyti bendrovėje buvusių piniginių lėšų panaudojimo, tai yra, ar lėšos buvo panaudos bendrovės veiklai vykdyti, pajamoms gauti ir atsiskaityti su kreditoriais.

3Bankroto administratorė nurodė, kad įmonėje buvo suformuotas 105 000 Lt (30 410,10 Eur) įstatinis kapitalas, išleidžiant 105 vienetus paprastųjų vardinių 1 000 Lt (289,62 Eur) nominalios vertės akcijų. Visas akcijas pasirašė steigėja UAB „Buhalterijos centras“, kuri įsipareigojo jas apmokėti piniginiais įnašais steigimo akte nustatyta tvarka. Pagal steigimo aktą bendrovės vadovu paskirtas trečiasis asmuo Ž. B., kuris kartu buvo ir trečiojo asmens UAB „Buhalterijos centras“ vadovu. Iš UAB „Buhalterijos centras“ administratoriui pateiktų akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių kopijų, taip pat iš viešai Juridinių asmenų registre prieinamų dokumentų matyti, kad įsteigtos bendrovės akcijos netrukus buvo perleistos akcijų pirkimo – pardavimo sutartimis tretiesiems asmenims A. B., V. S., D. B. ir D. C. C. už artimą nominaliai vertei kainą. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartyse nurodyta, kad visos perleidžiamos akcijos yra pilnai apmokėtos. Trečiasis asmuo UAB „Buhalterijos centras“ akcijų perleidimo tretiesiems asmenims metu 2013 m. balandžio 30 d. buvo įvykdęs įmonės steigimo akte prisiimtą įsipareigojimą sumokėti už pasirašytas bendrovės akcijas, o bendrovė disponavo piniginėmis lėšomis, gautomis už apmokėtas bendrovės akcijas. Bendrovės akcijų perleidimo dieną iš bendrovės vadovo pareigų buvo atleistas trečiasis asmuo Ž. B.. Nauju bendrovės vadovu paskirtas atsakovas A. M.. Administratorės duomenimis, pirmojo bendrovės vadovo Ž. B. turėtus dokumentus ir bendrovės kasoje buvusį piniginių lėšų likutį (104 997 Lt (30 409,23 Eur) perėmė vienas iš naujųjų bendrovės akcininkų atsakovas V. S..

4Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nedisponuodamas įmonės dokumentais, neturėdamas finansinės informacijos iš kitų akcininkų, įmonės vadovų, buhalterio, VMI, Sodros, jis iki pat akcijų pardavimo 2014 m. vasario 20 d. neturėjo duomenų ar abejonių, kad įmonė patyrė finansinių sunkumų ir negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais. Paaiškino, kad iki akcijų perleidimo įmonės įsiskolinimai valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams nebuvo reikšmingi, kad didesni įsiskolinimai kreditoriams susidarė tuo laikotarpiu, kuomet jis jau nebebuvo įmonės akcininku, o bendrovei vadovavo teisinis ir faktinis to laikotarpio vadovas D. B.. Atsakovas V. S. teigė neturėjęs pareigos inicijuoti įmonės bankroto bylos iškėlimo, neturėjo nei teisės, nei pareigos, nei įgaliojimų ar realios galimybės organizuoti metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą, kadangi UAB „Finida“ apskaitą tvarkė buhalterė. Atsakovo buvimo akcininku laikotarpiu nebuvo suėjęs terminas įmonės finansinių ataskaitų tvirtinimui visuotiniame akcininkų susirinkime. Tvirtino neturįs informacijos, dėl kokių priežasčių paskutinis UAB „Finida“ teisinis vadovas A. L. ar faktinis vadovas D. B. neperdavė bankroto administratorei bendrovės dokumentų ir turto. Nurodė bankroto administratorės reikalavimo negalėjęs įvykdyti, nes neturėjo įmonės turto ir dokumentų. Paaiškino, kad visi bendrovės dokumentai buvo pas bendrovės vadovus ir buhalterę. Aiškino, kad visą akcijų įsigijimo iš UAB „Buhalterijos centras“ procesą inicijavo ir koordinavo vienas iš akcininkų A. B.. Atsakovo teigimu, 2013 m. balandžio 30 d. pasirašytas dokumentų ir pinigų priėmimo – perdavimo aktas neįrodo, kad jis ir toliau atliko vadovui tenkančias funkcijas bei pareigas. Atsakovas tvirtino su perimtu turtu ir dokumentais elgęsis rūpestingai (perimti dokumentai ir turtas iš karto buvo perduoti dar tą pačią dieną paskirtam UAB „Finida“ direktoriui A. M.). Perimtų dokumentų ir turto perdavimo bendrovės vadovui 2013 metais faktą patvirtina ir tai, kad pagal minėtą aktą perimtas įmonės antspaudas jau buvo naudojamas įmonės vadovų, kurių įmonės veiklos laikotarpiu buvo net trys. Atsakovas nurodė niekada, išskyrus pasirašytą 2013 m. balandžio 30 d. priėmimo – perdavimo aktą, neatlikęs teisės aktuose numatytų vadovo funkcijų – neorganizavęs kasdienės bendrovės veiklos, nepriėmęs į darbą ir neatleidęs darbuotojų, nesudarinėjęs sandorių, neorganizavęs apskaitos ir pan. Atsakovui nebuvo prieinama nei informacija apie įmonės sandorius, darbuotojus, kreditorius, finansinę situaciją, nei apskaitos dokumentai. Atsakovo nuomone, UAB „Finida“ bankrotas negali būti pripažintas tyčiniu dėl atsakovo V. S. veiksmų ar neveikimo, nes atsakovas, kaip akcininkas, kiek įmanoma vykdė visas teisės aktuose nustatytas pareigas, elgėsi sąžiningai ir jo veiksmai nelėmė įmonės nemokumo.

5Atsakovai A. L., D. B., A. M., tretieji asmenys Ž. B. ir UAB „Buhalterijos centras“ nepateikė atsiliepimų į ieškinį, bylos procese pirmosios instancijos teisme nedalyvavo.

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. eB2-2213-567/2017, ieškinį patenkino – pripažino UAB „Finida“ bankrotą tyčiniu, apribojo atsakovų A. L., D. B., A. M. ir V. S. teises 5 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovų pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariais.

7Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2A-401-330/2018 pagal atsakovų A. M. ir D. B. apeliacinius skundus, 2018 m. sausio 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ir klausimus dėl UAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu bei dėl A. L., D. B., A. M., V. S. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog teismas priežastinio ryšio tarp tyčinių neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir teisinių padarinių (įmonės nemokumo būklės) iš esmės nenustatinėjo, tyčinio bankroto nustatymo požymius konstatuodamas atsietai nuo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamo tyčinio bankroto apibrėžimo, o priėmęs sprendimą konkrečius tyčinio bankroto požymius susieti su kiekvieno atsakovo atsakomybe, neištyrė ginčui reikšmingų aplinkybių, kas lėmė nepakankamą teismo procesinio sprendimo (jo dalies) motyvaciją, dėl ko liko neatskleista bylos esmė ir galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl UAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kadangi prašymas apriboti atsakovams teisę eiti viešo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovų pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariais buvo grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir prašymas bankrotą pripažinti tyčiniu, pastarojo procesinio sprendimo trūkumai lemia, jog šiuo atveju galėjo būti netinkamai išspręstas ir ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytų sankcijų skyrimo klausimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, jog byla dėl papildomai tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio turi būti nagrinėjama didžiąja apimtimi naujais aspektais, išreikalaujant naujus įrodymus bei papildomus paaiškinimus.

8Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus, 2018 m. vasario 12 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui naujus įrodymus bei papildomus paaiškinimus, kuriais grindžiamas prašymas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu bei teisės eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, taip pat tiksliai nurodyti proceso šalis, motyvuoti jų ryšį su byloje nagrinėjamais klausimais bei įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą atsakovų atžvilgiu.

9Ieškovė BUAB „Finida“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Tavix“, pateikė teismui pareiškimą dėl trūkumų šalinimo, kuriame nurodė, kad iki šiol dokumentai ir turtas administratoriui nėra perduoti, todėl administratorius detalesnės informacijos, susijusios su buvusių vadovų neteisėta veika, objektyviai pateikti negali. Pažymėjo, jog bendrovė buvo nemoki nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio, kada buvo pradelstas atsiskaitymas su VMI. Nuo tada joks atsiskaitymas su VMI nebuvo vykdomas, toliau didinimas įsiskolinimas, kuris laikotarpiu nuo 2013-08-26 padidėjo nuo 30,99 Eur iki 15 977,18 Eur (neįskaitant delspinigių). Šis įsiskolinimas buvo didinamas vadovų pareigas einant visiems atsakomybėn traukiamiems asmenims, kurie, skųsdami 2017-08-14 sprendimą, šios aplinkybės nepaneigė.

10Atsakovas A. M. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nepaisant to, jog A. M. tapo naujai įsteigtos bendrovės vadovu, jam niekada nebuvo perduoti jokie bendrovės dokumentai ir/ar turtas, jis bendrovės vadovo pareigas ėjo tik formaliai – bendrovės vardu nesudarinėjo jokių sandorių, neatliko jokių mokėjimų, neatliko jokių veiksmų, kurių pagrindu būtų padidėję bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai, o iš bendrovės vadovo pareigų A. M. buvo atleistas 2013-09-09 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Taigi atsakovas neturėjo galimybės nustatyti bendrovės finansinės būklės, nes A. M. paskyrus bendrovės direktoriumi jam nebuvo perduotas nei bendrovės turtas, nei bendrovės dokumentai. Pabrėžė, jog A. M. savo formalaus vadovavimo bendrovei laikotarpiu neturėjo nei teisės, nei pareigos organizuoti metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą, be to, atsakovo formalaus vadovavimo bendrovei laikotarpiu netgi nebuvo suėjęs terminas įmonės finansinių ataskaitų tvirtinimui visuotiniame akcininkų susirinkime. Ieškovui iš esmės neteisingai nustačius bendrovės nemokumo atsiradimo momentą, o, bylos duomenimis, bendrovės didžiausiems įsiskolinimams apskritai atsiradus paskutiniojo bendrovės direktoriaus – A. L. vadovavimo laikotarpiu, akivaizdu, jog ieškovo prašymas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintą sankciją taikyti visų be išimties atsakovų atžvilgiu yra nepagrįstas. Ginčo civilinėje byloje A. M. kaltė arba konkretūs teisei bei bendrovės funkcionavimui priešiški veiksmai nėra įrodyti.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalį tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

13ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose įtvirtinti tyčinio bankroto požymiai, esant bent vienam iš kurių, jeigu dėl to kilo bankrotas, teismas bankrotą pripažįsta tyčiniu: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

14Kasacinio teismo išaiškinta, kad šių išvardytų požymių nustatymas pats savaime dar nėra pakankamas konstatuoti tyčinį bankrotą – įstatymas reikalauja nustatyti priežastinį ryšį (sąsajumą) tarp tyčinių neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir teisinių padarinių (nemokumo būklės). Jeigu toks priežastinis ryšys nenustatytas, nėra pagrindo pripažinti, kad įmonė bankrutavo dėl vadovų tyčinių veiksmų. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-525/2016).

15Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Buhalterijos centras“ 2013-04-30 akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi pardavė V. S. UAB „Finida“ 12 vnt. akcijų. 2013-04-30 buvo sudarytas UAB „Finida“ dokumentų ir pinigų priėmimo – perdavimo aktas tarp V. S. ir UAB „Buhalterijos centras“, pagal kurį V. S. buvo perduoti įmonės dokumentai ir anspaudas, bei 30 409,23 Eur (104 997 Lt) pinigų kasoje likutis. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis UAB „Finida“ direktoriumi buvo: A. L. (nuo 2014-05-14 iki bankroto bylos iškėlimo), D. B. (nuo 2013-09-18 iki 2014-05-14), A. M. (nuo 2013-05-13 iki 2013-09-18). Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikti UAB „Finida“ finansinės atskaitomybės dokumentai nuo 2013 metų. Vilniaus apygardos teismas 2016-03-23 nutartimi UAB „Finida“ iškėlė bankroto bylą, kurios valdymo organai buvo įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus kitus dokumentus.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėja, UAB „Finida“ bankroto administratorė, kreipėsi dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu dviem pagrindais: 1) įmonės vadovai netinkamai vykdė savo pareigas (laiku nesikreipdami dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, neteikdami bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, neperduodami administratorei įmonės turto ir dokumentų); 2) netinkamai tvarkė buhalterinę apskaitą (bankroto administratorei neperduoti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai).

17Dėl galimai įmonės valdymo organų netinkamo pareigų vykdymo

18Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė kaip vieną iš UAB „Finida“ tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių nurodo galimai netinkamą atsakovams, kaip įmonės vadovams, priskirtinų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, vykdymą.

19Administratorės teigimu, atsakovė buvo nemoki nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio, kada buvo pradelstas atsiskaitymas su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, todėl, anot administratorės, atsakovai, kaip buvę bendrovės vadovai, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė, tokiu būdu netinkamai vykdė jiems nustatytas pareigas. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su administratorės teiginiais, jog įmonė jau 2013 m. rugpjūčio mėnesį buvo nemoki, kadangi įmonės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, turėtų būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, bei kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014 ir šioje nutartyje nurodyta kasacinio teismo praktika). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė savo teiginių nepagrindžia jokiais rašytiniais įrodymais, nenurodo konkrečių įmonės vadovų veiksmų/sandorių ir pan., tad teismas, negalėdamas nustatyti įmonės įsipareigojimų dydžio ir jų santykio su turtu, neturi pagrindo sutikti su bankroto administratorės pozicija, jog įmonė jau 2013 m. rugpjūčio mėnesį buvo nemoki ir egzistavo jos vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina ir tai, jog UAB „Finida“ bankroto byloje buvo patvirtinti tik trys (Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir UAB „Kauno vandenys“) finansiniai reikalavimai, o duomenų, kad įmonė turėjo įsiskolinimų kitiems kreditoriams (pvz., darbuotojams ar verslo kontrahentams), nėra (trečiojo kreditoriaus finansinis reikalavimas tesiekia 5,87 Eur).

20Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vien pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo konstatavimas negali būti pakankamas tyčiniam bankrotui preziumuoti. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta bankroto pripažinimo tyčiniu prezumpcija įpareigoja teismą konstatuoti ne tik įstatymo nustatyto reikalavimo dėl privalomo bankroto bylos inicijavimo pažeidimą, bet ir atsiskaitymų iki bankroto bylos iškėlimo vykdymą pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą bei tai, kad daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės įmonės darbuotojui (darbuotojams) nebuvo mokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Kitų atvejų, teikiančių pagrindą teismui konstatuoti tyčinio bankroto požymius vien dėl aplinkybės, jog buvęs įmonės vadovas laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įstatymas nenustato, o teismų praktika šią sąlygą sieja su tuo, kad, neinicijavus bankroto bylos, taip didinamos įmonės skolos ir didėja kreditorių įsipareigojimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017).

21Teismo vertinimu šios byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo daryti išvadai dėl įmonės nemokumo, taigi ir vadovų (atsakovų) pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, atsiradimo momento, administratorė, teigdama buvus netinkamam įmonės vadovų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, vykdymui, nepateikė teismui jokių tai pagrindžiančių įrodymų, nenurodė konkrečių įmonės vadovų veiksmų/sandorių ir pan., o byloje nustatytų aplinkybių nepakanka konstatuoti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą vieną iš tyčinio bankroto požymių.

22Dėl galimai netinkamo ir (arba) apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo

23Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai, tačiau vien tik įmonės turto ir dokumentų neperdavimo administratoriui faktas neteikia pagrindo pripažinti bankrotą buvus tyčinį. Priklausomai nuo konkrečių faktinių aplinkybių įmonės dokumentų neperdavimas gali būti tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis, tačiau tai priklauso nuo to, kokie dokumentai neperduoti ir dėl kokių priežasčių. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas įmonės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-381/2015).

24Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartyje, kuria UAB „Finida“ iškelta bankroto byla, be kita ko, UAB „Finida“ valdymo organai įpareigoti per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Ši nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2016-04-05, todėl terminas atlikti minėtą teismo įpareigojimą, t. y. perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus, baigėsi 2016-04-16. Pažymėtina, kad ĮBĮ nustatyta pareiga bankroto administratorei perduoti įmonės turtą ir dokumentus priklauso buvusiam paskutiniam vadovui – nagrinėjamu atveju atsakovui A. L., dėl ko būtent atsakovas turėjo tinkamai įvykdyti pareigą perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus ir turtą.

25Kita vertus, aktualiausioje kasacinio teismo praktikoje tyčinio bankroto klausimu pažymėta, kad ĮBĮ 20 straipsnyje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, tačiau šie kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tokia išvada, be kita ko, darytina iš ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies, pagal kurią teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu tik esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems tyčinio bankroto požymiams. Taigi, jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

26Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad vien dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui faktas, nesant byloje kitų įrodymų, nepatvirtina aplinkybių dėl aplaidaus ir/ar apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos vedimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1717-823/2017).

27Taigi, šiuo atveju teismas vertina, kad bankroto administratorės pareiškime nurodytos aplinkybės deklaratyvios, nepagrįstos konkrečiais tyčiniais atsakovų veiksmais, o vien tik tai, kad įmonės vadovai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, administratorei nebuvo perduoti įmonės dokumentai, neįrodžius priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, negali būti pakankamas pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu, todėl pareiškimas netenkintinas.

28Dėl teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo

29ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas administratoriaus motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: 1) nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo; 2) po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir (ar) dokumentų; 3) vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Teismo teisė taikyti šias įstatymo numatytas sankcijas tiesiogiai siejama su įmonės valdymo organų pareiga laikytis sąžiningos verslo praktikos, taip pat su siekiu užtikrinti operatyvų ir ekonomišką bankroto procesą, užtikrinti kreditorių interesus.

30Nagrinėjamu atveju ieškovė, kuriai atstovauja bankroto administratorė, be kita ko, prašė apriboti atsakovams A. L., D. B., A. M. ir V. S. teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

31Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad tiek atsakovo V. S. pirmosios instancijos teisme nurodyti atsikirtimai, jog jis niekuomet nebuvo įmonės vadovu, todėl neturėjęs pareigos teikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, inicijuoti bankroto bylos iškėlimo, tiek atsakovų A. M. ir D. B. apeliaciniuose skunduose pateikti argumentai, jog būdami įmonės vadovais itin trumpą laikotarpį jie neturėjo pareigos inicijuoti įmonės bankroto bylos iškėlimo, teikti finansinės atskaitomybės dokumentų, perduoti įmonės turto ir dokumentų, kurių tvirtino negavę, apeliaciniame procese kelia pagrįstų abejonių dėl šių asmenų ryšio su įmonės bankroto (tuo labiau – tyčinio) būsena. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, jog atsakovas V. S. niekada nebuvo paskirtas eiti įmonės vadovo pareigas, o pagal bylos duomenis buvo vienas įmonės akcininkų (turėjo 12 vnt. akcijų iš 105).

32Teismo vertinimu, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus ir byloje nustatytas aplinkybes, t. y. kad D. B. direktoriumi buvo nuo 2013-09-18 iki 2014-05-14 (nepilnai 8 mėnesius), A. M. – nuo 2013-05-13 iki 2013-09-18 (4 mėnesius), o V. S. apskritai niekada nebuvo paskirtas eiti įmonės vadovo pareigas, jis buvo vienas įmonės akcininkų, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad šie atsakovai pažeidė įstatyme numatytą įmonės vadovo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Finida“ iškėlimo, o bankroto administratorė nepateikė teismui duomenų, iš kurių būtų galima neginčijamai spręsti apie šokios pareigos pažeidimą. Teismo vertinimu, byloje nesant duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad šių buvusių įmonės vadovų ir akcininko veiksmai/neveikimas buvo akivaizdžiai tyčiniai, sąmoningai nukreipti į bankroto procedūrų vilkinimą ar kitokį trukdymą, bankroto administratorės prašymas taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytas sankcijas, t. y. apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, negali būti tenkinamas.

33Byloje nustatyta, kad įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo 2013-08-26 iki 2014-08-26 padidėjo nuo 30,99 Eur iki 15 977,18 Eur, taip pat buvo delsiama atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartimi bendrovės valdymo organai buvo įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (t. y. nuo 2016-04-05) perduoti administratorei visus bendrovės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, tačiau bendrovės turtas ir dokumentai administratorei nebuvo perduoti. Šiuo atveju nebuvo įvykdyta vadovams (valdymo organams) įstatymo ir teismo nustatyta pareiga. Nustatyta, kad bankroto bylos iškėlimo įmonei metu UAB „Finida“ vadovas buvo A. L. (nuo 2014-05-14), taigi paskutiniam įmonės vadovui kilo pareiga perduoti administratorei visus bendrovės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis. Paskutinis įmonės vadovas administratorei turto ir dokumentų neperdavė, viso bylos nagrinėjimo metu procese nedalyvavo.

34Viena vertus, teismų praktikoje pažymima, kad pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas laikytina griežčiausia vadovui taikytina sankcija, todėl jos taikymas turi būti pagrįstas; kita vertus, nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, byloje esantys duomenys (tai, jog nuo 2014-05-14 būnant įmonės vadovu ir turint duomenis apie įmonės įsiskolinimą, tačiau nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikimo Juridinių asmenų registrui, bendrovės dokumentų ir turto neperdavimo bankroto administratorei), nors jų ir neužteko bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, patvirtina akivaizdų buvusio paskutinio įmonės vadovo aplaidumą, netinkamą savo pareigų vykdymą.

35Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės prašymas šioje dalyje tenkintinas – buvusiam BUAB „Finida“ vadovui A. L. apribotina teisė 4 (keturis) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

36Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus nutarties motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

38Atsakovas A. M. šioje byloje apeliacinės instancijos teismui teikė apeliacinį skundą, atsiliepimą į atsakovo D. B. apeliacinį skundą bei šioje civilinėje byloje teikė rašytinius paaiškinimus, todėl atitinkamai patyrė 1 028,50 Eur, 302,50 Eur bei 302,50 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurias prašo priteisti iš ieškovo UAB „Finida“. Kartu su prašymu pateikė teismui patirtas išlaidas pagrindžiančius įrodymus: PVM sąskaitą faktūras ir apmokėjimo nurodymus. Kadangi ieškovės ieškinys atsakovo A. M. atžvilgiu atmestas pilnai, o prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijų 8.9, 8.11 ir 8.16 punktuose nustatytų maksimalių užmokesčių už procesinių dokumentų parengimą dydžių, todėl atsakovo paršomos priteisti patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1 633,50 Eur, priteistinos iš ieškovės UAB „Finida“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnis).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

40ieškovės BUAB „Finida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Tavix“, ieškinį atsakovams A. L., D. B., A. M. ir V. S. dėl BUAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir teisių eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, tretieji asmenys Ž. B. ir UAB „Buhalterijos centras“, tenkinti iš dalies.

41Netenkinti ieškinio dalyje dėl BUAB „Finida“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

42Ieškovės BUAB „Finida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Tavix“, ieškinį dalyje dėl teisės eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo tenkintinti iš dalies.

43Apriboti A. L. ( - ) teisę 4 (ketverius) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

44Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties apriboti A. L. teises įsiteisėjimo dienos įstatymų nustatyta tvarka informuoti Juridinių asmenų registrą apie priimtą sprendimą apriboti A. L. ( - ) 4 (keturiems) metams eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Įsiteisėjusios nutarties nuorašą pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

45Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

46Priteisti atsakovui A. M. ( - ) iš ieškovo UAB „Finida“ (juridinio asmens kodas 303052539) 1 633,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt tris eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

47Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovė BUAB „Finida“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 3. Bankroto administratorė nurodė, kad įmonėje buvo suformuotas 105 000 Lt (30... 4. Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 5. Atsakovai A. L., D. B., A. M., tretieji asmenys Ž. B. ir UAB „Buhalterijos... 6. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu, priimtu... 7. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 8. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo... 9. Ieškovė BUAB „Finida“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 10. Atsakovas A. M. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalį tyčinis bankrotas – įmonės privedimas... 13. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose įtvirtinti tyčinio bankroto... 14. Kasacinio teismo išaiškinta, kad šių išvardytų požymių nustatymas pats... 15. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Buhalterijos centras“... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, UAB „Finida“ bankroto administratorė,... 17. Dėl galimai įmonės valdymo organų netinkamo pareigų vykdymo... 18. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė kaip vieną iš UAB „Finida“... 19. Administratorės teigimu, atsakovė buvo nemoki nuo 2013 m. rugpjūčio... 20. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vien pareigos kreiptis į... 21. Teismo vertinimu šios byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pakankamo... 22. Dėl galimai netinkamo ir (arba) apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo... 23. Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės... 24. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartyje, kuria UAB... 25. Kita vertus, aktualiausioje kasacinio teismo praktikoje tyčinio bankroto... 26. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad vien dokumentų... 27. Taigi, šiuo atveju teismas vertina, kad bankroto administratorės pareiškime... 28. Dėl teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas... 29. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas administratoriaus... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovė, kuriai atstovauja bankroto administratorė, be... 31. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad tiek atsakovo... 32. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo... 33. Byloje nustatyta, kad įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo... 34. Viena vertus, teismų praktikoje pažymima, kad pagal savo paskirtį (tikslą)... 35. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės... 36. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 38. Atsakovas A. M. šioje byloje apeliacinės instancijos teismui teikė... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 40. ieškovės BUAB „Finida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB... 41. Netenkinti ieškinio dalyje dėl BUAB „Finida“ bankroto pripažinimo... 42. Ieškovės BUAB „Finida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB... 43. Apriboti A. L. ( - ) teisę 4 (ketverius) metus eiti viešojo ir (ar) privataus... 44. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties apriboti A. L. teises... 45. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 46. Priteisti atsakovui A. M. ( - ) iš ieškovo UAB „Finida“ (juridinio asmens... 47. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...