Byla e2-351-494/2017
Dėl kelio servituto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant G.Jasilionienei, D.Šuopienei, dalyvaujant ieškovei Z. N., jos atstovui adv. V.Rudokui, atsakovui L. U., jo atstovei adv. J.Žukienei, trečiojo asmens atstovui M.Einorui, vertėjoms A.Stančinskai, E.Tunčikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Z. N. patikslintą ieškinį atsakovui L. U., tretiesiems asmenims UAB „Šilavoto B&B“, UAB „Fasadų studija“, UAB „Fasadų gamybos studija“, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, ŽŪB „N. R.“, S. J., D. K., S. J. dėl kelio servituto nustatymo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė: nustatyti teismo sprendimu L. U. žemės sklype, (unikalus Nr. 4400-2960-1007, kad. Nr. 4177/0300:312, ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas) 550 kv. m. ploto kelio servitutą pagal UAB „Sanora“ parengtą 2016-10-11 servituto planą, suteikiantį teisę praeiti ir pravažiuoti transporto priemonėms į Žemės sklypą Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0848-7510, kad. Nr. 4177/0300:581, ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas); nustatyti teismo sprendimu L. U. žemės sklype, (unikalus Nr. 4400-2960-1007, kad. Nr. 4177/0300:312, ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas) 37 kv. m. ploto kelio servitutą pagal UAB „Sanora“ parengtą 2016-10-11 servituto planą, suteikiantį teisę praeiti ir pravažiuoti transporto priemonėms prie priešgaisrinio vandens kanalo; nustatyti 668,72 Eur (šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir septyniasdešimt dviejų euro centų) dydžio vienkartinę kompensaciją ir taikyti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir įskaityti šią kompensaciją už servituto nustatymą bei iš Atsakovo L. U. papildomai priteisti I. Z. N. naudai 2021,15 Eur (du tūkstančius dvidešimt vieną eurą ir penkiolika euro centų) Susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų bei priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso šie žemės sklypai (toliau – Z. N. žemės sklypai): unikalus Nr. 4400-0501-0846, kad. Nr. 4177/0300:556, esantis adresu( - ) , Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas, (toliau - Žemės sklypas Nr. 1), kuris suformuotas 2004-12-15 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-10020-41 pagrindu ir įsigytas iš valstybės 2005 m. gegužės 12 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 3170; unikalus Nr. 4400-0848-7510, kad. Nr. 4177/0300:581, esantis adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas (toliau - Žemės sklypas Nr. 2), kuris suformuotas 2006-04-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-2897-41 pagrindu ir įsigytas iš valstybės 2006 m. birželio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 4463. Vadovaujantis NTR duomenimis, Žemės sklypo Nr. 1 ir Žemės sklypo Nr. 2 naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Atsižvelgiant į tai, kad Z. N. žemės sklypuose Ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso Pastatai – Sandėliai (toliau - Statiniai), Ieškovė šių Statinių naudojimui pagal paskirtį 2008 metų lapkričio mėnesį įrengė būtinas Statinių naudojimui (t.y. sunkvežimių transportui) susiekimo komunikacijas – asfalto dangos kelius, transporto apsisukimo bei parkavimo vietas (toliau – Susisiekimo komunikacijos). Susisiekimo komunikacijos buvo įrengtos Z. N. žemės sklypuose ir kaimyninėje valstybinėje žemėje, per kurią Ieškovės ir Statinių nuomininkų transportas patekdavo į Statinius ir kuria taip pat faktiškai naudojosi Atsakovas L. U., jam nuosavybės teisėmis priklausančio Pastato – Klojimo, unikalus Nr. 4400-0598-6950, esančio adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas, eksploatavimui. Pažymėtina, kad Susisiekimo komunikacijos buvo įrengtos išimtinai Z. N. lėšomis. Atsakovas 2014 m. kreipėsi dėl jam nuosavybės teisėmis priklausančio Pastato – Klojimo, unikalus Nr. 4400-0598-6950, eksploatavimui būtino žemės sklypo suformavimo ir įsigijimo nuosavybėn iš valstybės. NTR duomenimis aptariamas žemės sklypas buvo suformuotas Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus (toliau – NŽT Vilniaus rajono skyrius) vedėjo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-1070. 2014 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12267, kuria aptariamas žemės sklypas buvo privatizuotas. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys: unikalus Nr. 4400-2960-1007, kad. Nr. 4177/0300:312 Rudaminos k.v., (toliau – L. U. žemės sklypas). 2015 m. gegužės mėnesį Atsakovas L. U. be jokio įspėjimo užsitvėrė Susisiekimo komunikacijas, esančias L. U. žemės sklype ir užkirto galimybes Ieškovei naudotis Žemės sklypu Nr. 2 pagal jo paskirtį, dėl ko Statinius nuomojančios įmonės ir Ieškovė patiria nuostolių.

4Atsižvelgiant į Atsakovo L. U. veiksmus, Ieškovė 2015 m. gegužės 22 d. kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) su prašymu ištirti, ar minėtas Susisiekimo komunikacijų užtvėrimas nėra savavališkas. Taip pat Ieškovė 2015 m. spalio 27 d. prašymu kreipėsi į Atsakovą NŽT Vilniaus rajono skyrių su prašymu paaiškinti, kur buvo numatytas privažiavimas prie Žemės sklypo Nr. 2, formuojant Žemės sklypą Nr. 2 ir vėliau formuojant L. U. žemės sklypą. Inspekcija 2015 m. lapkričio 2 d. atsakymu Nr. (23.17)-2D-16699 (Priedas Nr. 10 prie Ieškinio pareiškimo) informavo, kad 2015 m. spalio 27 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-151027-00148 dėl savavališkai užimtos 8 kv.m. valstybinės žemės, likusioje dalyje Inspekcija nenustatė savavališkos statybos fakto. Trečiojo asmens NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2015 m. gruodžio 9 d. atsakymu Nr. 48SD-13952-(14.48.104) (Priedas Nr. 11 prie Ieškinio pareiškimo) Ieškovė buvo informuota, kad išnagrinėjus teritorijų planavimo dokumentus ir archyvinius dokumentus nustatyta, kad prie Žemės sklypo Nr. 1 privažiavimas yra iš Pramonės gatvės, o prie Žemės sklypo Nr. 2 privažiuoti kelio nėra. Taigi vadovaujantis valstybės institucijos atsakingos už žemės sklypų suformavimą pozicija I. Ž. sklypas Nr. 2 buvo suformuotas be privažiavimo kelio. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Ieškovė dėjo visas pastangas susitarti su Atsakovu dėl servituto nustatymo notarine sutartimi. Ieškovei išnagrinėjus visus galimus alternatyvius patekimo į Žemės sklypą Nr. 2 variantus, kurių analizę atliko atestuotas specialistas (Priedas Nr. 12 prie Ieškinio pareiškimo), 2015 m. gruodžio 11 d. buvo kreiptasi į Atsakovą su siūlymu sudaryti notarinę servituto sutartį pagal UAB „Sanora“ parengtą siūlomo servituto planą. Kadangi su Atsakovu dėl servituto nustatymo notarine sutartimi susitarti nepavyko, Ieškovės atstovai papildomai kreipėsi į trečiąjį asmenį NŽT Vilniaus rajono skyrių su prašymu susipažinti su archyviniais dokumentais, susijusiais su Žemės sklypo Nr. 2 ir Tarnaujančio žemės sklypo suformavimu. Su minėtais dokumentais Ieškovės atstovai susipažino 2016 m. vasario 11 d. ir gavo tai patvirtinančių dokumentų (toliau – Žemės reformos projektas) kopijas, patvirtinančiais, kad formuojant žemės sklypus, Žemės sklypui Nr. 2 privažiavimas nebuvo numatytas. Akreipiame teismo dėmesį į tai, kad trečiasis asmuo NŽT Vilniaus rajono skyrius savo 2016 m. gegužės 19 d. atsiliepime nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog objektyviai Ieškovė neturi galimybės patekti į Žemės sklypą Nr. 2, Ieškovės ieškinys yra pagrįstas.

5Vadovaujantis LR žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau - Žemės reformos žemėtvarkos projektų metodika) 24.3 punktu, Žemės reformos žemėtvarkos projektų autorius privalo patikrinti, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais, ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai. Nustačius, kad ne prie visų žemės sklypų yra privažiuojamieji keliai, parengia asmenų, kuriems anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane suprojektuoti šie žemės sklypai, sąrašą, jame nurodo fizinio asmens vardą ir pavardę arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimą, žemės sklypo projektinį numerį ir bloko, kuriame yra žemės sklypas, numerį arba kadastro numerį (jei žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turo kadastre) bei pasiūlymus dėl privažiuojamųjų kelių prie šių žemės sklypų suprojektavimo ir (ar) kelio servituto nustatymo. Žemės reformos žemėtvarkos projektų metodikos 29 punktas nustato, kad patvirtinus teritoriją žemėtvarkos projektui rengti, žemėtvarkos skyrius atlieka šiuos darbus: 29.3. išnagrinėjęs šios metodikos 24.3 papunktyje nurodytą sąrašą ir projekto autoriaus pateiktus pasiūlymus, nurodo projekto autoriui prieš pretendentų susirinkimą suprojektuoti: 29.3.1. laisvos žemės fondo žemėje – vietinės reikšmės kelius ar servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų; 29.3.2. anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte ar projektui prilyginamame plane suprojektuotuose žemės sklypuose, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, neperleisti neatlygintinai nuosavybėn, neparduoti, neišnuomoti, neperduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, – servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų. V. Ž. reformos žemėtvarkos projektų metodikos 46 punktu, žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų, racionalių ribų, su privažiuojamaisiais keliais. (...) Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu 2004 m. spalio 4 d. Nr. 3d-452/d1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 29 punktu, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimo kelias arba nustatomas žemės servitutas. Pažymėtina, kad Atsakovo NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2015 m. gruodžio 9 d. atsakyme Nr. 48SD-13952-(14.48.104) (Priedas Nr. 11 prie Ieškinio pareiškimo) nurodyta aplinkybė, kad atsakovas NŽT Vilniaus rajono skyrius neturi teisės administraciniu aktu nustatyti privažiavimą prie Žemės sklypo Nr. 2, nes LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintos Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės numato, kad „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos administraciniu aktu nustatyti kelio servitutą privačiame žemės sklype gali tik tuo atveju, jeigu reikia privažiuoti prie visuomeninės paskirties ir kultūros paveldo objektų bei tiesti inžinerinės infrastruktūros tinklus, kelius bei kitus inžinerinius statinius“. Atkreipiame dėmesį į tai, kad servitutas turėjo būti nustatytas formuojant Žemės sklypą Nr. 2 ir L. U. žemės sklypą, kuomet šie žemės sklypai nebuvo privatūs, o priklausė valstybei.

6Įvertinus tai, kas buvo nurodyta, laikytina, kad formuojant Žemės sklypą Nr. 2 ir L. U. žemės sklypą, atitinkamame žemės sklypo žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane privalėjo būti suprojektuotas privažiavimo kelias iki Žemės sklypo Nr. 2 ir Atsakovo skyriaus vedėjo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-1070, kuriuo buvo patvirtinti L. U. žemės sklypo duomenys, privalėjo būti administraciniu aktu nustatytas kelio servitutas patekti į Žemės sklypą Nr. 2, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, Ieškovė, teikdama Ieškinį, reiškė reikalavimą NŽT Vilniaus rajono skyriui, dėl įpareigojimo organizuoti Rudaminos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 2.3-13179-(41), kurio pagrindu buvo suformuotas L. U. žemės sklypas, pakeitimą, numatant jame kelio servitutą pagal UAB „Sanora“ parengtą siūlomo servituto planą ir patvirtinus tokį pakeitimą, įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių administraciniu aktu nustatyti minėtą kelio servitutą, vadovaujantis LR žemės įstatymo 23 str. bei LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių nuostatomis. Siekdamas proceso ekonomiškumo bei atsižvelgdamas į tai, kad L. U. žemės sklypas yra jau privatizuotas, Ieškovas taip pat reiškė reikalavimą Atsakovui L. U. dėl servituto nustatymo teismo sprendimu, tuo atveju, jei Teismas nuspręs atmesti reikalavimą NŽT Vilniaus rajono skyriui. Atsižvelgiant į Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį, kuria Ieškovui buvo siūloma šalinti trūkumus ir pasirinkti vieną iš nurodytų reikalavimų, šiuo Patikslintu pareiškimu prašome Teismo nustatyti L. U. žemės sklypui servitutą teismo sprendimu, tačiau prašome Teismo pasisakyti ir dėl aplinkybių, susijusių su kelio servituto suprojektavimu ir nustatymu formuojant žemės sklypus.

7Pažymėtina, kad Žemės sklypo Nr. 1 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje, parengtoje 2010 m. balandžio 27 d. Statinių išdėstymo plane už Žemės sklypo Nr. 1 pietinėje dalyje (t.y. Atsakovui L. U. šiuo metu priklausančiame žemės sklype) yra numatytas Pravažiavimas, kas patvirtina, kad 2010 metais buvo esamas pravažiavimas į Žemės sklypą Nr. 2 per valstybinę žemę, kurioje tik vėliau buvo suformuotas Atsakovo L. U. žemės sklypas, tokiu būdu formuojant L. U. žemės sklypą kadastro duomenyse jau buvo užfiksuotas pravažiavimas į Žemės sklypą Nr. 2 einantis per L. U. žemės sklypą, į šiuos duomenis turėjo būti atsižvelgta formuojant L. U. žemės sklypą. Atsakovas L. U. 2016 m. gegužės 31 d. pateiktame atsiliepime į Ieškovės ieškinį nurodo, kad Ieškovė turi visas galimybes naudotis Žemės reformos žemėtvarkos projekto generaliniame plane pažymėtu keliu, kuris Atsakovo nuomone atitinka kelio reikalavimus, nes yra 4 metrų pločio. Aukščiau aptarti Atsakovo argumentai negali būti laikomi pagrįstais, nes:

 1. Pagal pateiktą Nekilnojamojo turto registro išrašą Atsakovo nurodytoje vietoje yra įregistruotas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4174-8004), kuris Ieškovės turimais duomenimis yra suformuotas esamų ŽŪB „N. R.“ naudojamų statinių eksploatavimui, pažymėtina, kad pagal pridedamą Nekilnojamojo turto registro išrašą (Priedas Nr. 3) jokių servitutų šiame žemės sklype nėra nustatyta. Atsižvelgiant į Atsakovo argumentus, prašome Teismo išreikalauti iš VĮ „Registrų centras“ duomenis dėl šio žemės sklypo suformavimo ir ŽŪB „N. R.“ įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nes teismo sprendimas byloje gali turėti įtakos jos teisėms ir pareigoms;
 2. Atsakovo nurodomas kelias, net ir esant teisiniam pagrindui juo naudotis, leistų privažiuoti tik iki Ieškovės žemės sklypo Žemės sklypo Nr. 1 (t.y. unikalus Nr. 4400-0501-0846, kad. Nr. 4177/0300:556, esančio adresu Pramonės g. 21, Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas) ir neleistų privažiuoti iki I. Ž. sklypo Nr. 2 (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0848-7510, kad. Nr. 4177/0300:581, esančio adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas;
 3. Atsižvelgiant į Ieškovės žemės sklypų paskirtį ir naudojimo būdą (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) bei jų naudojimui būtiną sunkiasvorio transporto priemonių susisiekimą, 4 metrų pločio kelias būtų akivaizdžiai per siauras. Kaip nurodoma eksperto V. P. parengtoje schemoje, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ norint naudoti Ieškovo žemės sklypus pagal esamą paskirtį, būtinas ne mažesnis kaip 6,50 m pločio kelias, pasibaigiantis 12,50 m spindulio apsisukimo aikštele (žr. V. P. parengtą schemą);
 4. Vadovaujantis eksperto V. P. parengta schema minimalaus teisės aktuose numatyto pločio privažiavimas bei apsisukimas prie Ieškovės žemės sklypo Nr. 2 ir jame esančių statinių negalėtų būti įrengtas dėl kaimyninių žemės sklypų savininkų teisių pažeidimų (toks privažiavimas kirstų žemės sklypo unikalus Nr. 4177-0300-0226 kadastro Nr. 4177/0300:226 Rudaminos k.v. ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1838-7141 kadastro Nr. 4177/0300:1072 Rudaminos k.v., ribas ir dėl tokio privažiavimo taip pat reikėtų nugriauti statinį, esantį žemės sklype unikalus Nr. 4400-1838-7141 kadastro Nr. 4177/0300:1072 Rudaminos k.v. Minėti sklypai ir statiniai nuosavybės teisėmis priklauso S. J. gim. 1940-03-05, S. J. gim. 1974-05-08 ir D. K., gim. 1968-11-28, kurie trauktini trečiaisiais asmenimis į bylą.
 5. Vadovaujantis eksperto V. P. parengta schema bei pateikta fotofiksacija, minimalaus teisės aktuose numatyto pločio privažiavimas bei apsisukimas prie Ieškovės žemės sklypo Nr. 2 ir jame esančių statinių, negalėtų būti įrengtas dėl:
  1. Esamos kalvos ir šlaito reljefo, kuris matomas iš fotofiksacijos 3, 4 ir 5 taškų;
  2. Įrengtų melioracinių griovių, kurie matomi iš fotofiksacijos 3, 4 ir 5 taškų ir kurie turėtų būti naikinami;
  3. Aukštos įtampos elektros linija, kuri matoma iš fotofiksacijos 3, 4 ir 5 taškų ir kuri turėtų būti iškeliama.

8A. T. dėmesį taip pat į tai, kad pagal Respublikinio TSO susivienijimo Kolūkių statybos projektavimo instituto Žemės ūkio statybos skyriaus parengtą 400 v. karvių fermos Brėžinį: Privažiavimas ir aikštelių nužymėjimas teritorijoje, kurioje Atsakovo nuomone galima įrengti privažiavimą iki Žemės sklypo Nr. 2 yra numatyta „ariamoji žemė“, o „privažiavimai“ parodomi būtent per teritoriją, kurioje šiuo metu yra Atsakovo žemės sklypas. Pažymime taip pat, kad patekimui į Ieškovės žemės sklypą turi būti įrengtas ne bet koks kelias, o kelias, kuris atitiktų teisės aktų reikalavimus, t.y. būtinas naudoti Žemės sklypą Nr. 2 pagal esamą Pramonės ir sandėliavimo paskirtį ir kuriuo galėtų važiuoti sunkvežimių transportas bei toks kelias kuris atitikti teisės aktų reikalavimus, keliamus būtent tokių transporto priemonių keliui. Atsižvelgiant į tai, Atsakovo pateiktame 2016 m. liepos 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 157-16-89 nustatytos aplinkybės, kad Atsakovas gali mikroautobusu pravažiuoti iki Žemės sklypo Nr. 2 jokiu būdu nepatvirtina aplinkybių, kad toks pravažiavimas atitinka techninius, teisinius ir eismo saugumo reikalavimus, keliamus sunkvežimių transportui. Atsižvelgiant į tai, manome, kad būtina apklausti schemą rengusį ekspertą V. P. dėl techninių, teisinių ir kitų reikalavimų, keliamų būtent sunkvežimių keliui.

9CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad daikto savininkas ar valdytojas gali kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo teismo sprendimu. Aiškinant CK 4.126 straipsnio 1 dalies normą, galima išskirti dvi būtinas sąlygas, kada servitutas galėtų būti nustatomas teismo sprendimu. Pirmoji sąlyga yra žemės sklypų savininkų nesutarimas dėl servituto nustatymo, t.y. ginčas dėl servituto būtinumo ar dėl nuostolių atlyginimo. Kaip minėta, Ieškovė 2015 m. gruodžio 11 d. (Priedas Nr. 13 prie Ieškinio pareiškimo) kreipėsi į Atsakovą L. U. dėl servituto nustatymo notarine sutartimi galimybės, tačiau Atsakovas L. U. per protingą terminą į siūlymą neatsakė, žodžiu Atsakovas nurodė, kad tartis dėl tokio servituto nustatymo sąlygų nesutinka. Laikytina, kad tokie Atsakovo L. U. veiksmai/neveikimas yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad tarp Ieškovės ir Atsakovo L. U. yra ginčas dėl servituto nustatymo. Antroji sąlyga yra servituto nustatymo būtinumas, t.y. nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis naudoti Žemės sklypą Nr. 2 pagal paskirtį. Pabrėžiame, kad jokio privažiavimo ar kito patekimo į Žemės sklypą Nr. 2 nėra numatyta. Ieškovės užsakymu atestuoto specialisto buvo atlikta papildoma techninė analizė dėl galimybės numatyti kitą privažiavimą į Žemės sklypą Nr. 2, kurios išvados objektyviai patvirtina, kad tokių alternatyvių galimybių nėra. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, laikytina, kad būtent servituto nustatymas L. U. žemės sklype yra labiausiai objektyviai pagrįstas būdas patekti į Žemės sklypą Nr. 2 ir atsižvelgiant į pačios Ieškovės lėšomis jau įrengtas Susisiekimo komunikacijas, jis gali būti įgyvendinamas mažiausiomis sąnaudomis. Vadovaujantis eksperto V. P. parengta schema, kitos servitutų alternatyvos negalėtų būti įgyvendintos dėl reikalavimo griauti privačius pastatus, šlaitinio reljefo ir melioracinių griovių. Pažymėtina, kad po to, kai su Ieškiniu buvo pateiktas UAB „Sanora“ parengtas servituto planas, paaiškėjo, kad dalis kelio yra būtina, ne patekimui į Žemės sklypą Nr. 2, o patekimui prie priešgaisrinio vandens kanalo, atsižvelgiant į tai tikslinamas UAB „Sanora“ parengtas servituto planas ir ieškinio reikalavimas.

10CK 4.129 straipsnyje reglamentuojamas nuostolių, atsiradusių dėl servituto nustatymo, atlyginimas. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta prievolė mokėti kompensaciją. Lietuvos aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad priverstinio servituto nustatymo atveju servituto nustatymo būtinumas paprastai siejamas su servituto atlygintinumu, nes civiliniams teisiniams santykiams būdingas atlygintinumas, kai viena šalis, įgydama naudą, turi suteikti ekvivalentinę naudai kitai šaliai, nebent šalių susitarimu nustatyta kitaip (Lietuvos A. T. 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2011; kt.) Laikomasi pozicijos, kad pagrindai atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl servituto nustatymo, yra nuostolių faktas ir jų ryšys su servitutu – tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisės suvaržymu. Nuostoliai dėl servituto nustatymo gali pasireikšti kaip daikto nuvertėjimas dėl servituto nustatymo, asmens išlaidos, padarytos dėl servituto nustatymo, arba būsimos išlaidos, kurias dėl to ateityje būtina daryti (kaštai). Asmens išlaidos ar kaštai kaip atlygintini dėl servituto nustatymo nuostoliai nustatomi taikant CK 4.10 ir 6.249 straipsnius, nes juose reglamentuojama, kaip padaryta žala įvertinama pinigais. Ieškovė sutinka atlyginti Atsakovui jo pagrįstus nuostolius, atsiradusius dėl servituto nustatymo, taikant vienkartinę kompensaciją. Savo ruožtu, vadovaujantis teismų praktika, manome, kad Atsakovo nuostoliai turi būti apskaičiuojami taikant Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintą Vienkartinės ar periodinės tvarka, o šiuo atveju servitutas nustatomas ne administraciniu aktu, pabrėžiame, kad iš esmės Atsakovo teisės nustatant servitutą yra varžomos tokia pačia kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika). N. M. yra nurodyti kompensacijos už servituto nustatymą administraciniu aktu apskaičiavimo apimtimi tiek servitutą nustatant administraciniu aktu, tiek sutartimi, tiek teismo sprendimu, todėl ir patiriami nuostoliai turėtų būti apskaičiuojami laikantis tų pačių principų. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad Metodika ir joje nustatyti nuostolių apskaičiavimo būdai, gali būti reikšminga aplinkybė nustatant kompensacijos dydį konkrečioje situacijoje. Nors teismas neprivalo taikyti Metodikos tiesiogiai, bet esant pagrindo tokia metodika gali būti taikoma kaip vienas iš kriterijų kompensacijai apskaičiuoti. (LAT 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009). Atsižvelgiant į tai, manome, kad galimų Atsakovo L. U. nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimui ši Metodika yra tinkamiausias pagrindas, ir pateikiame Teismui nuostolių apskaičiavimus, vadovaujantis Metodikos nuostatomis (Priedas Nr. 16 prie Ieškinio pareiškimo).

11Ieškovė sutinka Atsakovui sumokėti apskaičiuotą vienkartinę kompensaciją už servituto nustatymą, lygią 668,72 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai septyniasdešimt du euro centų) sumai. Pagal pateiktus Susisiekimo komunikacijų įrengimo dokumentus, Ieškovė už Susisiekimo komunikacijų įrengimą sumokėjo 53 685, 93 Lt, kas lygu 15 548,52 Eur (penkiolikai tūkstančių penkiems šimtams keturiasdešimt aštuoniems eurams ir penkiasdešimt dviem euro centams). Pagal atliktus paskaičiavimus: V. S. komunikacijų plotas sudaro 1000 kv.m.; Susisiekimo komunikacijų dalis, įrengta L. U. žemės sklype sudaro 256 kv.m., arba 256/1000; Iš jų dalis kuria naudosis Ieškovė ir Atsakovas L/Utovka bendrai sudaro 166 kv.m., arba 166/1000; Iš jų dalis, kuria naudosis Atsakovas L. U. atskirai, sudaro 90 kv.m., arba 90/1000. Atsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta, laikytina, kad Atsakovas privalo kompensuoti Ieškovei 50 proc. Susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų už a. papunktyje nurodytas Susisiekimo komunikacijas ir 100 proc. Susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų už b. papunktyje nurodytas Susisiekimo komunikacijas, kas sudaro 1290,50 Eur plius 1 399,36 Eur lygu 2 689,87 Eur (du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis Eurus ir aštuoniasdešimt septynis euro centų) sumą. Taikant priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, laikytina, kad Atsakovas L. U. privalo atlyginti Ieškovei 2021,15 Eur (du tūkstančius dvidešimt vieną eurą ir penkiolika euro centų) Susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad „Jokių kelių ji (t.y. Ieškovė) įrengusi nebuvo, o tik atstatė jos pačios savavališkai ir slaptai suardytą asfalto dangos dalį, besiribojančią su jai priklausančiu žemės sklypu“. M. A. teiginiai nėra pagrįsti bylose medžiaga, nes Ieškovės statiniai buvo pastatyti dar 1980 metais (žr. I. Ž. sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašus), tuo tarpu kelių tiesimo darbai buvo atlikti tik 2008 metais (žr. Susisiekimo komunikacijų darbų apmokėjimo dokumentus). t.y. Susisiekimo komunikacijų teisimo darbai Ieškovės buvo atlikti beveik po 30 metų po Ieškovės statinių statybos darbų, kurių metų pagal Atsakovą ir galėjo būti suardyta kelio danga.

12Ieškovė prašė ieškinį tenkinti kaip įrodytą,

13Ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais argumentais. Papildomai parodė, kad reikia vadovautis eksperto V. P. parengta koncepcija B dėl galimo privažiavimo, o koncepcija A neatitinka STR reikalavimų, vietoje kur nurodytas apsisukimas, toje vietoje kertami privatūs sklypai, elektros linija, nuotekų kanalas. Ieškovės pateiktose nuotraukose matosi melioracijos griovys, šlaitas, elektros linija, pastatas, kurį reiktų griauti. Dėl priešgaisrinio kanalo įrengimo neturi įrodymų, kad jis nuosavybės teis priklauso ieškovei ir kad jį įrengė ieškovė, bet šį įrenginį įrengė ieškovė, todėl ji turi teisę juo naudotis. Esant gaisrui prie jo privažiuoti būtų negalima, nes atsakovas ten pastatė tvorą. Liudytojo J. U. parodymai kad visur buvo žvyro keliai, o tik palei atsakovo pastatą buvo asfaltas, vertintini kritiškai, jie prieštarauja rašytiniams įrodymams. 1977 metų kolūkio plane nurodyti privažiavimai prie ieškovės ir atsakovo pastatų, kad tai žvyro keliai. Pagal ieškovės pateiktą 2008 metų sąmatą apie asfalto įrengimą nurodyta kvadratūra 880 kv.m, tai žymiai didesnė teritorija nei priklauso ieškovei, kas tik įrodo, jog atsakovo sklype irgi buvo asfaltuoti keliai. Atsakovas naudojasi tuo keliu nepagrįstai, todėl turi atlyginti ieškovei įrengimo išlaidas.Atkreipė dėmesį, kad Nacionalinė žemės tarnyba pripažino, kad prie ieškovės žemės sklypo ( - ) nebuvo suformuotas privažiavimas, kad tai buvo klaida. Dėl atsakovo pateikto faktinių aplinkybių protokolo, tai tiek ekspertas, tiek tretysis asmuo patvirtino, kad esamas privažiavimas prie ieškovės pastatų nėra saugus, gali nukentėti transporto priemonės, žmonės.

14Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovui L. U. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikal.Nr. 4400-2960-1007, ( - ), Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. Šis sklypas išpirktas iš valstybės. Aplink atsakovui ir ieškovei priklausančių pastatų, dar iki atsakovui ir ieškovei įsigyjant pastatus, buvo paklota asfalto danga. Ieškovė klaidina teismą, kad neva jos lėšomis buvo įrengtos vadinamos „susisiekimo komunikacijos“, jokių kelių ji įrengusi nebuvo, o tik atstatė jos pačios savavališkai ir slaptai suardytą asfalto dangos dalį, besiribojančią su jai priklausančiu žemės sklypu. Atsakovui 2014-12-08 įsigijus valstybinį žemės sklypą ir įsigijus nuosavybės teises į jį, jokie servitutai nustatyti nebuvo, todėl atsakovas naudojasi savo sklypu savo nuožiūra, netrukdydamas kaimyninių sklypų savininkams, tame tarpe, ieškovei, nepažeisdamas jų teisių ir interesų. Ieškovė gi iki tol kol atsakovas įsigijo nuosavybės teisę į valstybinį žemės sklypą, naudojosi kitu privažiavimu prie savo sklypo, šis privažiavimas pažymėtas generaliniame plane, bet važinėjo ir pro atsakovo sklypą. Ieškovės privažiavimui į jai priklausantį žemės sklypą, unikalius Nr. 4400-0848-7510, ( - ), Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., netrukdo net ir tai, kad ji dar iki to, kai atsakovas išsipirko valstybinį žemės sklypą, kuriuo ieškovė naudojosi kaip privažiavimu, kelyje į savo žemės sklypą įsirengė nuotekų valymo įrenginius. Bet ir po to toje vietoje lieka virš 4 m pravažiavimui, kas atitinka kelio plotui, kuriuo leidžiama važiuoti transporto priemonėmis. Kaip teisingai nurodo ieškovė, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu 2004-10-04 Nr.3d-452/d1-513, patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 29 p., prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimo kelias arba nustatomas žemės servitutas. Ieškovė klaidina teismą, kad į jai priklausantį sklypą, unikalus Nr. 4400-0848-7510, Pramonės g.19, Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., galima įvažiuoti tik per atsakovui priklausančio sklypo dalį. Žemės sklypo dalis, kurioje ieškovė nori nustatyti kelio servitutą, reikalinga atsakovui statybų darbams pagal projektą vykdymui, nes būtent ten atsakovas gali netrukdydamas gretimų sklypų savininkų, pastatyti ir laikyti statybos techniką, atsakovui priklausančiame pastate buvo gaisras, todėl yra būtina kuo skubiau atlikti pastato kapitalinį remontą. Ieškovė neįrodė, kad nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį, t.y. patekti į jai priklausantį sklypą. Todėl turi būti atmestas ir reikalavimas dėl kompensacijos už servitutą priteisimo. Ieškovės siūlomas kompensacijos dydis neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, nes iš pirktas sklypas iš valstybės sudaro 3482 kv. m , nupirktas jis buvo už 44576 Lt, sklypo 1 kv. m kaina sudarė 12,80 Lt. Ieškovė gi faktiškai nori atimti iš atsakovo 588 kv. m žemės sklypo, kurių kaina yra 2179,80 Eur.

15Atsakovas parodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Parodė, kad kai 2008 metais ieškovė dėjo asfaltą, tai jo sklypas ( - ) buvo suformuotas, bet jam sklypas nepriklausė nuosavybės teise, nuosavybės teise sklypas jam priklauso nuo 2014 metų. Jis neturi mokėti už tai kas jam nepriklauso. Jis nematė, kad ieškovė įrengė tuos priešgaisrinius įrenginius, kai jis nusipirko savo sklypą tie įrenginiai buvo jo sklype. Jeigu ieškovė žinojo kur eina kelias, tai kodėl neprašė įrengti jai kelią, o dabar nori atimti iš jo žemės, jis nuomoja žemę užstatytą pusės pastato, planuoja remontą pastato daryti, dėl kelio servituto jis neteks 588 kv.m savo žemės. Kai jis pirko savo sklypą, asfaltas jau buvo, asfaltas buvo dar nuo kolūkio laikų. Ieškovė prie savo pastatų važiuoja valstybine žeme, kad ieškovė gali privažiuoti prie pastato patvirtina specialisto L. K. išvada. Nesutinka su ieškovės nurodyta kompensacija, nes nesutinka su servituto nustatymu.

16Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikydama atsiliepime į ieškinį ir rašytinėje kalboje nurodytus argumentus.

17Tretysis asmuo UAB „Šilavoto B&B“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo įmonei pagal 2013-11-06 patalpų nuomos sutartį, pasirašytą tarp Z. N. ir UAB „Šilavoto B&B yra išnuomotas pastatas šokolado gamyklos veiklai, prie pastato buvo geras privažiavimas ir privažiavimas krovininiam transportui. Šalia jų įmonės nuomojamų patalpų L. U. sklypas ketveri metai netvarkomas, kuriame stovi apibyrėjusios kolonos, apgriautas, surūdijęs pastatas. L. U. tvora pastatyta taip, kad trukdo privažiavimui prie įmonės gamyklos krovininiam transportui, automobiliai negali prasilenkti, apsisukti, pravažiuoti, žaliavų pristatymas ir produkcijos išvežimas, pakrovimas stringa kas dieną, pastoviai kelia konfliktus su gretimo sandėlio nuomininkais. LU. vietoje to, kad sutvarkytų savo sklypą, pastatą, visą teritoriją nuomoja automobilių parkavimui, visa sklypas , jo žalioji zona apstatoma automobiliais, neatsižvelgiant į jokias normas. Įmonė gamina aukštos kokybės rankų darbo išskirtinių skonių ekologišką šokoladą, kuris mėgstamas lietuvių ir keliauja pas užsieno partnerius, dažnai lankosi įmonėje užsienio partneriai. Kaiminystėje esantis nesutvarkytas L. U. sklypas ir apgriuvęs pastatas ne tik gadina šios vietovės vaizdą, bet ir palieka negerą įspūdį apsilankantiems užsienio svečiams.

18Trečiojo asmens UAB „Šilavoto B&B atstovas prašė ieškinį tenkinti. Parodė, kad yra sudėtingas privažiavimas prie pastato, ( - ) trečiasis asmuo ši pastatą nuomoja iš ieškovės nuo 2013 metų, jo įmonė užsiima šokolado gamyba. Į šį pastatą patenka iš Pramonės g. palei pastato ( - ) kairiąją pusę. Anksčiau atsakovo sklype nebuvo tvoros ir buvo galima privažiuoti prie pastato, o dabar normaliai privažiuoti prie pastato, Pramonės g.21 jeigu kraunamos transporto priemonės, negalima, negalima transporto priemonėmis apsisukti, yra kliudomas pastatas, transporto privažiavimui yra nesaugu. Žinojo ieškovės sklypo ribas, matė, kad palei pastatą ( - ) eina asfaltuotas kelias, kam tas kelias priklauso nežino.

19Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2004-12-15 įsakymu Nr.2.3-10020-41 „Dėl žemės sklypų pardavimo ne aukciono tvarka Z. N., Vilniaus rajone‘, vadovaudamasis LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr.260 patvirtinta Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarka, LR Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr.2015 patvirtinta žemės įvertinimo metodika, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti 2004-04-26 nutarimu Nr. 2 patvirtinta verte, Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2004-04-21 įsakymu Nr. 1P-57 „Dėl žemės vertinimo masiniu būdu tvirtinimo, Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-19 įsakymu Nr. 2.3-8049-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2000-09-25 įsakymu Nr.3260-41 patvirtino Vilniaus rajono Rudaminos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio papildymo Vilniaus rajone“ Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2004-11-19 įsakymu Nr.NR.A27-1629 ir 2004-11-03 įsakymu Nr.A-27-1511 „Dėl žemės sklypo vertės suderinimo“ ir tenkindamas Z. N. prašymą, nustatė , kad Z. N. kitos paskirties (pramonės, sandėliavimo ir kitiems ūkio objektams statyti ir eksploatuoti žemės sklypų, esančių Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r plotai yra 217 kv.m ir 14580 Kv. m ir ne aukciono tvarka juos pardavė 2005-05-12 sudaryta Valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis (not. reg. Nr.3170), kurios pagrindu Z. N. asmeninės nuosavybės teise nusipirko 2176 Kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 4177/0300:556), Rudaminos k.v, unikalus Nr.4400-0501-0846 (sklypo Nr. 556), Parapijonisškių k., Vilniaus r. sav. Ir 14580 Kv.m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 4177/0300:557), Rudaminos k.v., unikalus Nr.4400-0501-0957, (sklypo Nr. 557), Parapijoniškių k., Vilniaus r. sav.

20Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-10-08 įsakymu Nr.48VĮ-(14.48.2)-3979 „Dėl žemės sklypo kadastrinis Nr.4177/0300:312, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., ( - ), pardavimo J. U. (J. U.) ir L. U. (L. U.) vadovaudamasis LR Žemės įstatymo 10 str.1d.4p., LR Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr.205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos‘ 5.5 p., Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patv. LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr.260 patvirtinta Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarka 2.4 p., atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-04-08 sprendimą Nr.48SK-(14.48.111)-1070 ir atsižvelgiant į J. U. ir L. U. 2014-09-01 prašymą, pardavė L. U. 0,1741 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:312) dalį iš bendro 0,3482 ha žemės ploto, J. U. 0,1741 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:312) dalį iš bendro 0,3482 ha žemės ploto. 2014-12-08 buvo sudaryta Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis (not. reg. Nr.12267), kurios pagrindu parduota L. U. asmeninės nuosavybės teise 1741/3482 dalis ir J. U. 1741/3482 dalis 3482 kv.m ploto žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:3120, Rudaminos k.v., unikalus Nr.4400-2960-1007, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., ( - ). Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2016-05-18 d., žemės sklypą (kadastro Nr. 4177/0300:312, kurio plotas 0,3482 ha nuosavybės teise nuo 2015-04-10 valdo L. U.. Vilniaus rajono skyrius 2015-12-09 raštu Nr.48SD-13952-(14.48.104) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ ieškovei atsakė, kad išnagrinėjus teritorijų planavimo dokumentus ir skyriuje esančius žemės sklypų (kadastro Nr.4177/0300:556 ir kadastro Nr. 4177/0300:5560 archyvinius dokumentus, nustatyta, kad prie žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:5560 privažiavimas yra iš Pramonės g., iki žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:581) nėra kelio privažiuoti. Paaiškina, kad žemės sklypai formuojami vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patv. LR žemės ir miškų ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr.207 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau Metodika) 48.3 p., pagal kurį vietinės reikšmės keliai projektuojami taip, kad jie jungtų valstybinės reikšmės kelius su esamais (projektiniais) žemės sklypais. Vietinės reikšmės viešasis kelias projektuojamas tada, kai keliu privažiuojama ne mažiau kaip prie 5 žemės sklypų, kitais atvejais privažiuoti prie žemės sklypų projektuojamas servitutinis kelias. R. M. 50 p., žemės sklypui kelio servitutai nustatomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr.1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo (toliau - Taisyklės). Taisyklių 2.3 ir 2.4 papunkčiais, servitutą nustatyti administraciniu aktu galima išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudoti valstybinės žemės sklypams, taip pat valstybinių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės projektus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairioms transporto priemonėmis važiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų naudojimui skirtų teritorijų, gamtos, paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudoti valstybinės žemės sklypams ar savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės projektus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinierinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti. Taigi, Taisyklės numato, kad Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM administraciniu aktu nustatyti kelio servitutą privačiame žemės sklype gali tik tuo atveju, jei reikia privažiuoti prie visuomeninės paskirties ir kultūros paveldo objektų bei tiesti inžinierinės infrastruktūros tinklus, kelius bei kitus inžinierinius statinius. V. T. 15 p., teritorijų planavimo dokumento rengėjas suprojektuoja tokio dydžio, ploto ir ribų servitutą, kuris užtikrintų viešpataujančio daikto tinkamą naudojimą ir būtų kuo mažiau ribojamas tarnaujančio žemės sklypo savininko teisės naudotis žemės sklypu. T. S. neturi teisės administraciniu aktu nustatyti privažiavimą prie žemės sklypo (kadastro Nr.4177/0300:581).

21Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

22Tretieji asmenys UAB „Fasadų studija“, UAB „Fasadų gamybos studija“, S. J., D. K., S. J., ŽŪB „N. R.“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

23Liudytojas J. U. parodė, kad jis yra atsakovo L. U. brolis. Atsakovui priklauso žemės sklypas ir klojimas, ( - ), Parapijoniškių k., Vilniaus r., jis atsakovui dar iki 2000 metų padovanojo dalį šio sklypo ir klojimo, kurio dalis yra apdegusi. 2005 metais buvo atlikti sklypo kadastriniai matavimai. Ieškovei priklausantys du sklypai ribojasi su atsakovo sklypu. Ieškovė savo sklypuose 2008 metais dėjo asfaltą, atsakovo sklype nedidelį gabalėlį, atsakovas ieškovei jokio leidimo dėti asfaltą nedavė. Ieškovė į savo sklypus važinėjo jos sklypuose easančiu keliu, nežino ar ieškovė važiavo per atsakovo sklypą. 1977 kolūkio plane yra nurodyti ieškovės ir atsakovo pastatai, kur buvo ieškovės pastatai ten buvo žvyras, o asfaltas jau nuo 1980 metų buvo teritorijoje iš Pramonės gatvės prie ( - ) palei atsakovo pastatą iki ieškovės pastato ( - ).

24Ekspertas S. K. parodė, kad jis dirba UAB „Vildomus“ projektų vadovu, yra architektas ir statinių, teritorijų planavimo specialistas. Palaiko savo parengtą analizę dėl kelio servituto nustatymo. Jis rengė savo išvadą susipažinęs su V. P. parengtomis koncepcijomis. V. P. koncepcijoje yra trūkumų, nes nėra įvardintas poveikis atsakovo sklypui ( - ), neįvardinti turto apsaugos reikalavimai, transporto priemonių parkavimas. UAB „Sanora“ pasiūlymas teismui dėl kelio servituto neatitinka Teritorijų planavimo dokumentų. Kelio servitutas per atsakovo sklypą kaip vidaus kelias įmanomas, bet neatitinka D2 kategorijos gatvei keliamų reikalavimų, gatvės plotas turi būti 12 m, turi būti 2 eismo juostos po 2,75 m, nėra numatyta transporto priemonių apsisukimo aikštelė. Negali paaiškinti kaip su vilkikais privažiuoti prie ( - ) ir apsisukti, mano, kad išvažiuoti galima būtų atbuline eiga. Dabartinis privažiavimas prie ( - ) yra įmanomas, tarp pastatų ( - ) ir ( - ) yra galimas apsisukimas transportui. Priešgaisrine apsauga savo sklype vykdant veiklą turi pasirūpinti sklypo ar pastato savininkas.. Atsakovo sklype esantis šulinys yra atsakovo nuosavybės, be atsakovo sutikimo jo eksploatuoti kiti neturi teisės. Su ieškovei priklausančių sklypų ir pastatų techniniais projektais jis nėra susipažinęs, nežino, kad formuojant žemės sklypą ( - ) nebuvo numatytas privažiavimas prie šio sklypo.

25Ekspertas V. P. parodė, kad jis dirba Susisiekimo ministerijos plėtros ir renovacijos sklyriaus vedėju, yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto miesto statybos ir kelių katedros docentas, jis nėra įrašytas į Teisingumo ministerijos ekspertų sąrašą. Palaiko savo parengtą koncepciją B su siūlomu kelio servitutu dėl privažiavimo prie ieškovei priklausančių pastatų ( - ) ir ( - ). N. P. g. iki pastatų yra D kategorijos gatvė, yra parodytas transporto priemonių apsisukimas. Iš jo parengtos koncepcijos A, tai problema yra dėl grįžimo nuo pastato Pramonės g.19 atgal transporto priemonėms, apsisukant reiktų kirsti valstybinę žemę ir gretimą privatų žemės sklypą, be to tai nebūtų saugu. Ieškovė negali naudotis valstybine žeme. Koncepcija A yra praktiškai neįgyvendinama, neatitinka STR reikalavimų. Savo prieštaravimus dėl specialisto S. K. išvados palaiko.

26Ieškinys atmestinas.

27Kaip nustatyta byloje, ieškovei Z. N. nuosavybės teisėmis priklauso 0.2176 ha ploto žemės sklypas (žemės sklypo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), unikalus Nr. 4400-0501-0846, kad. Nr. 4177/0300:556, esantis adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas, (toliau - Žemės sklypas Nr. 1), kuris suformuotas 2004-12-15 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-10020-41 pagrindu ir įsigytas iš valstybės 2005 m. gegužės 12 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 3170 ir jame esantis pastatas-sandėlis, unikalus Nr. 4400-0190-9559 (pagrindas – 2004-03-01 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.6-1073, 2010-07-26 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr.NSP-00-100726-00338, 2014-04-04 Statybos užbaigimo aktas Nr.SUA-00-140404-00103); taip pat 0.2100 ha ploto žemės sklypas (žemės sklypo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), unikalus Nr. 4400-0848-7510, kad. Nr. 4177/0300:581, esantis adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas (toliau - Žemės sklypas Nr. 2), kuris suformuotas 2006-04-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-2897-41 pagrindu ir įsigytas iš valstybės 2006 m. birželio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 4463 ir jame esantis pastatas -sandėlis, unikalus Nr.4400-0071-0509 (pagrindas 2005-02-01 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.PJ-771, 2008-03-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.(101)-11.4-705).

28Atsakovui L. U. nuosavybės teise priklauso 0.3482 ha ploto žemės sklypas (kitos paskirties, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), unikalus Nr. 4400-2960-1007, ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas (pagrindas – 2014-12-08 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 12267, 2015-04-10 Dovanojimo sutartis Nr.1-3534) ir jame esantis pastatas – klojimas, unikalus Nr. 4400-0598-6950 (pagrindas 2009-06-23 dovanojimo sutartis Nr.SK3247, 2015-04-10 Dovanojimo sutartis Nr. 1-3534). Atsakovui nuosavybės teise priklausantis nurodytas žemės sklypas buvo suformuotas Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus (toliau – NŽT Vilniaus rajono skyrius) vedėjo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-1070.

29Iš ieškovės pateikto 2016-10-11 UAB „Sanora“ žemės sklypo plano pasiūlymo nustatyti kelio servitutą matyti, kad atsakovui priklausančiame žemės sklype prašoma nustatyti servitutą S1 550 kv.m kelio servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) bei kelio servitutą S2 37 kv. m teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) privažiavimui prie priešgaisrinio vandens kanalo.

30Eksperto V. P. parengtose išvadose dėl privažiavimo prie ieškovei priklausančių pastatų ( - ), ( - ) nurodyta: koncepcija A – be siūlomo kelio servituto: 1) vadovaujantis Statybos techniniu reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“, patv. LR aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr.D1-933 (toliau - STR2.06.04:2014) 8 skyriaus „Gatvių tinklo projektavimo reikalavimai‘ 32 poskyrio 5 paveiksle nurodytais minimaliais reikalavimais apsisukimo aukštelei vilkikams, buvo suprojektuota apsisukimo aikštelė analizuojamame žemės sklype ir nustatyta, kad jos įrengimas neišspręs iškilusios problemos ir papildomai bus pažeistos valstybės ir kito žemės sklypo savininko interesai, kadangi projektuojama apsisukimo aikštelė vilkikams patenka į valstybinę žemę ir gretimą privatų žemės sklypą; 2) suprojektuota apsisukimo aikštelė vilkikams kerta melioracijos griovį. Vandens aukščiui reguliuoti turi būti įrengiama požeminė vandens pralaida. Taip pat, įrengiant apsisukimo aikštelę, turi būti nukasinėjamas gruntas ir keičiamas vietovės reljefas, o tai gali sukelti pavojų ant kalno stovintiems statiniams ir pastatams; 3) vadovaujantis STR2.06.04:2014 8 skyriaus „Gatvių tinklo projektavimo reikalavimai“ 32 poskyryje nurodytais reikalavimais projektuojama apsisukimo aikštelė vilkikams priskiriama akligatviui, todėl papildomai turėtų būti išskirta teritorija pėstiesiems praeiti. Koncepsija B- su siūlomu kelio servitutu: 1) atsižvelgiant į įrengtą esamą pravažiavimą per L. U. žemės sklypą (kuris šiuo metu yra užtvertas), buvo išanalizuota galimybė vilkikų eismui į Z. N. priklausantį sklypą ( - ) naudoti esamą privažiavimą, jo dalyje patenkančioje į L. U. sklypą formuojant servitutą. Siūlomas žiedinis transporto eismo judėjimas, vilkikų, lengvųjų automobilių (stovėjimo vietoms) ir pėsčiųjų eismui reikalingi gabaritai pavaizduoti A-A skersinyje pjūvyje; 2) siūlomo žiedinio eismo judėjimo schema visiškai atitinka STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ numatytus reikalavimus, jos įgyvendinimui techniškai nebūtini papildomi veiksmai (išskyrus įrengtos tvoros nukėlimą), numatomo kelio servituto danga (planuojama vilkikų važiuojamoji dalis) – tinkamai įrengta, todėl nereikės vykdyti jokių žemės nukasimo ir asfaltavimo darbų. Išskyrus pažymėtą pravažiavimo dalį, patenkančią į L. U. sklypą, pravažiavimas nepažeis jokių kitų trečiųjų asmenų interesų (valstybinės žemės patikėtinių ar privačių savininkų); 3) L. U. žemės sklypo pietvakarinėje dalyje numatytas platesnis servituto plotas yra būtinas užtikrinti paties L. U. interesus, susijusius su išvažiavimu iš jo sklypo galimybėmis (vilkikų srauto išvažiavimas bus nukreiptas per Z. N. priklausantį žemės sklypą ( - )).

31UAB „Vildomus“ specialisto S. K. pateiktoje išvadoje - analizėje dėl UAB „Sanora“ parengto žemės sklypo, uniklaus Nr.4177/0300:0312, plano-pasiūlymo teismui dėl kelio servituto nustatymo nurodyta, kad siūlomas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku skirtas privažiavimui prie žemės sklypo ( - ) (kad.Nr.4177/0300:0581), kuris nesiriboja su esamomis gatvėmis. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“ toks privažiavimo kelias prilyginamas pagalbinės kategorijos gatvei (D2 kategorijos gatvė- lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų) ir turi atitikti šios kategorijos gatvei keliamus techninius bei saugaus eismo reikalavimus. Siūlomas servitutinis kelias neatitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“ IX 10 lentelės parametrų, VIII skyriaus reikalavimų – D2 kategorijos gatvės, kuri baigiasi akligatviu pabaigoje turi būti įrengiamas automobilių apsisukimo aikštelė, neįvertinti transporto priemonių gabaritai reikalingi jų eismui užtikrinti. Siūlomo servituto zonoje esanti asfaltbetono danga buvo įrengta kaip pastatų eksploatavimui naudojamo kiemo ir nėra pritaikyta koncentruotam sunkiasvorių automobilių eismui. UAB „Sanora“ parengtame pasiūlyme teismui pažymėtas siūlomas kelio servitutas (plotas 37 kv.m) privažiavimui prie priešgaisrinio vandens kanalo. Žemės sklypuose ( - ) esantys statiniai buvo rekonstruoti keičiant jų paskirtį į sandėlius. V. P. apsaugos ir gelbėjimo departamento 2009-05-22 įsakymo Nr.1-168 redakcija patvirtintomis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“, keičiant pastatų ar jų dalių paskirtį privaloma laikytis taisyklių reikalavimų išlaikant norminius atstumus nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos, užtikrinti reikiamą vandens kiekį ir kitus rezervuaro parametrus bei privažiavimo kelius pagal VIII skyriaus reikalavimus. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengta 12X12 aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Iš UAB „Sanora parengto pasiūlymo negalima nustatyti ar 37 kv.m ploto servitutinis kelias ir esamas vandens šulinys yra tinkami sandėlių gesinimui. UAB „Sanora“ parengtame pasiūlyme pažymėtas siūlomas kelio servitutas neatitinka D2 kategorijos gatvės reikalavimų. Rekomenduojama vadovautis Rudaminos kadastro vietovės žemės reformos projektu, patv. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“ VIII skyriaus 101 punktu, etapais įrengiant reikiamų parametrų Pramonės gatvės atkarpą iki Valstybinės žemės teritorijos šiaurinėje dalyje ir žemės sklypo ( - ). Pagal patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos vandentvarkos plėtros specialųjį planą, teritorija patenka į II prioriteto viešojo vandens tiekimo teritoriją. Vietiniai vandens tiekimo ir valymo įrenginiai gali būti naudojami laikinai kol bus įrengti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo inžineriniai tinklai. Rekomenduojama įrengiant Pramonės gatvės atkarpą numatyti inžinerinių tinklų plėtros galimybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2009-05-22 įsakymo Nr.1-168 redakcija patvirtintų „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių“ VIII skyriaus 101 punktas numato galimybę įrengti 3-5 kub. m talpos šulinius vandens paėmimui. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm. Rekomenduojama įrengti sandėliavimo pastatų gesinimui reikalingas priemones sklypų, kuriuose yra pastatai, ribose.

32V. P. išvadoje dėl UAB „Vildomus“ specialisto S. K. pateiktos išvados -analizės dėl UAB „Sanora“ parengto žemės sklypo, unikalaus Nr.4177/0300:0312, plano-pasiūlymo teismui dėl kelio servituto nustatymo nurodyta, kad S. K. nesuprato arba neįsigilino į parengtą UAB „Sanora“ pasiūlymą teismui. UAB „Sanora‘ parengtame brėžinyje projektuojamas kelio servitutas, kurio plotas 4 m nurodytas tik atsakovui L. U. priklausančiame žemės sklype, kita kelio servituto dalis (5,1 m) numatyta Z. N. priklausančiame žemės sklype. Tikėtina, kad S. K. nebuvo informuotas atsakovo L. U. apie V. P. parengtą schemą, kurioje siūloma pritarti koncepcijai B su siūlomu kelio servitutu, šioje koncepcijoje pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka D2 kategorijos gatvei keliamiems reikalavimams, neprieštarauja kelių eismo taisyklėms ir joje taip pat yra įvertini sunkiasvorių transporto priemonių gabaritai, užtikrinantys saugų eismą. Bet kokiu atveju, kelio dangos prie transporto aptarnavimo statinių ir eismo dalyviams skirtų paslaugų statinių ir jiems priskirtų kelių kokybę ir konstrukcijų klasę gali nustatyti tik specializuotas kelių tyrimo institutas, analogiškai, tokią išvadą laikant tinkama, pagal S. K. rekomendaciją į daugiabučių namų kiemus negalėtų įvažiuoti šiukšliavežiai, gaisrinės, kraustymo paslaugas teikiančių įmonių sunkiasvorės transporto priemonės ir t.t. Pritartina S. K. rekomendacijai, kad prie priešgaisrinio vandens kanalo šulinio turi būti įrengta 12x12m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Tokio dydžio aikštelę yra įmanoma įrengti tik atsakovui L. U. priklausančiame žemės sklype. Z. N. priklausančiame žemės sklype tokio dydžio aikštelės techniškai įrengti neįmanoma, nes nuo priešgaisrinio vandens kanalo šulinio iki ( - ) pastato atstumas yra tik 6,5 m, būtent todėl UAB „Sanora“ pasiūlyme ir yra numatytas toks servitutinis kelias kaip kompromisinis sprendimas. S. K. nurodė., kad UAB „Sanora“ pasiūlytas teismui kelio servitutas neatitinka D2 kategorijos gatvei keliamų reikalavimų, t.y. D2 kategorijos gatvės, kurios baigiasi akligatviu, jų pabaigoje turi būti įrengiama automobilių apsisukimo aikštelė, taip pat S. K. rekomenduoja vadovautis Rudaminos kadastro vietovės žemės reformos projektu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, kuriame D2 kategorijos gatvės pabaigoje nėra numatytos sunkiasvorėms transporto priemonėms reikalingos aikštelės. Taip pat rekomenduoja vadovautis ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“ VIII skyriaus 101 p. etapais įrengiant reikiamų parametrų Pramonės gatvės atkarpą iki valstybinės žemės teritorijos šiaurinėje dalyje ir žemės sklypo ( - ). Atkreipia dėmesį, kad toks nurodytas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“ VIII skyriaus 101 p. dėl kelio įrengimo neegzistuoja (šis punktas nustato kitų kategorijų gatvių skirtingų lygių sankryžų įrengimo atvejus), todėl S. K. rekomendacija ir tai kokiais etapais reiktų įrengti reikiamų parametrų Pramonės g. atkarpą iki valstybinės žemės teritorijos šiaurinėje dalyje ir žemės sklypo ( - ) yra neaiški ir neapibrėžta. S. K. teiginys, kad „vietiniai vandens tiekimo ir valymo įrenginiai gali būti naudojami laikinai kol bus įrengti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai“ yra visiškai klaidingas, kadangi jokie teisės aktai bet kokiu atveju nenurodo ir nedraudžia privačiuose žemės sklypuose laikinai naudotis vietiniais vandens tiekimo ir valymo įrenginiais. S. K. teiginys, kad „ teritorija patenka į II prioriteto viešojo vandens tiekimo teritoriją“ reiškia, kad labai tolimoje ateityje vietinius vandens tiekimo ir valymo įrenginius turėtų perimti ir prižiūrėti viešojo vandens operatorius. Neįvardintos priemonės, kurios reikalingos gesinti sandėliavimo pastatus.

332016-07-11 anstolio A. N. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.157-16-89 (atlikta L. U. prašymu) nurodyta, kad patekimas į teritoriją, kurioje yra pastatai ( - ) ir ( - ), Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., yra atviras, vartai atviri, draudimų patekti į teritoriją nėra. Fiksuojamas pravažiavimas iki pastatų, kuris nėra apribotas; užsakovas mikroautobusu pravažiuoja iki pastatų, iš abiejų pusių ant kelio dangos yra sustatytos transporto priemonės, tačiau pravažiuojama be trukdžių, vizualiai žiūrint matoma taip pat galimybė prasilenkti; aikštelėje ties ( - ) pastatu užsakovas be trukdžių atlieka apsisukimą. Ties apsisukimu kelio į dešinę pusę ties ( - ) pastatu, kairėje pusėje aikštelėje yra įrengti valymo ir nuotekų įrenginiai, teritorijoje važiuojamoji danga – asfaltas, vizualiai žiūrint ženklių dangos pažeidimų nėra. Išėjus iš aptvertos teritorijos asfalto danga su pažeidimais, matosi netolygus asfalto dangos sluoksnis, dangų persidengimai, duobės įtrūkimai. Einama įvažiavimo keliu į sklypą ( - ), asfalto danga su pažeidimais, matosi netolygus asfalto dangos sluoksnis, dangų persidengimai, duobės įtrūkimai, vizualiai žiūrint matomas dangos nuolydis nuo ( - ) ir ( - ) sklypų. Einant sklype esančia asfalto danga pasukama į kairę pusę nusisukančiu keliu, jame matosi persidengiantis asfalto sluoksnis iš ( - ) ir ( - ) sklypų, dengiantis dalį ( - ) aptverto sklypo kelio asfalto dangos, uždengiantis asfalto sluoksnis yra tolygus, be vizualiai matomų pažeidimų. Tarp metalinio sandėlio ( - ) ir pastato ( - ) ties ribą skiriančia tvora yra griovys su vandeniu (užsakovas nurodo – priešgaisrinis griovys).

34Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 str. 1d.).

35CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį teismo sprendimu servitutas nustatomas esant dviem būtinoms sąlygoms: 1) kai savininkai nesutaria; 2) kai, nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Servitutas priverstinai gali būti nustatomas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas; servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ŽŪK „N. B.“ ir kt. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-157/2009; 2011 m. gegužės 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. T. M. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir kt., bylos Nr 3K-3-259/2011; 2015 m. balandžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Green Vilnius Hotel“ v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-285/2015).Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė, todėl, spręsdami su servituto nustatymu susijusius klausimus, teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; 2015 m. balandžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Green Vilnius Hotel“ v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-285/2015).Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę; toks apribojimas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. P. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2014; 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-608/2015). Turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita(žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. B. v. S. Š., bylos Nr. 3K-3-469/2008).Nustatant servitutą, svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. D. v. UAB „Druskininkų vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-527/2009; 2012 m. kovo 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. V. Z., bylos 3K-3-118/2012).

36Pagal CK 4.117 str., kelio servitutu gali būti nustatoma teisė naudotis pėsčiųjų taku, antžeminėmis transporto priemonėms skirtu keliu ir taku galvijams varyti. Kai kelio srevitutu suteikiama teisė važiuoti transporto priemonėmis, papildomai nenustatant galimybės pasinaudoti juo kitais tikslais ir nenustatant naudojimosi juo apribojimų, laikoma, kad tokiu keliu galima važiuoti įvairiomis transporto priemonėmis ir naudotis kaip pėsčiųjų taku (CK 4.119 str.). Pagal CK 4.123 str., gali būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, taip pat kiti servitutai.

37Ginčo byloje nekilo, kad formuojant ieškovei nuosavybės teise priklausantį 0.2100 ha ploto žemės sklypą (žemės sklypo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), unikalus Nr. 4400-0848-7510, kad. Nr. 4177/0300:581, esantį adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas (toliau - Žemės sklypas Nr. 2) privažiavimas prie šio žemės sklypo Nr.2 nebuvo numatytas. Tai, kad ieškovė patenka į žemės sklypą Nr.2 iš Pramonės g. per jai priklausantį 0.2176 ha ploto žemės sklypą (žemės sklypo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), unikalus Nr. 4400-0501-0846, kad. Nr. 4177/0300:556, esantį adresu ( - ), Parapijoniškių kaimas, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajonas, (toliau - Žemės sklypas Nr. 1), ieškovė neginčijo, tai patvirtina ir į bylą pateikta atsakovo anstolio A. N. 2016-07-11 faktinių aplinkybių protokolas. Todėl V. P. parengta koncepcija A apie negalimumą įrengti apsisukimo aikštelė vilkikams, nepaneigia ieškovės galimybės privažiuoti prie žemės sklypo Nr.2 dabartiniu metu, ieškovė tokiu įrodymų nepateikė. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad ieškovės priklausančiuose pastatuose vykdoma veikla susijusi išimtinai tik su vilkikų transportu, kad dėl negalėjimo tinkamai privažiuoti prie ieškovei priklausančių pastatų yra gadinamos transporto priemonės bei ieškovei priklausantys pastatai. Kaip nurodyta S. K. išvadoje, kad vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2009-05-22 įsakymo Nr.1-168 redakcija patvirtintomis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“, keičiant pastatų ar jų dalių paskirtį privaloma laikytis taisyklių reikalavimų išlaikant norminius atstumus nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos, užtikrinti reikiamą vandens kiekį ir kitus rezervuaro paramentrus bei privažiavimo kelius pagal VIII skyriaus reikalavimus. Prie naturalių vandens telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengta 12X12 aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Iš UAB „Sanora parengto pasiūlymo negalima nustatyti ar 37 kv.m ploto servitutinis kelias ir esamas vandens šulinys yra tinkami sandėlių gesinimui. Įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo žemės sklype nurodytas vandens šulinys yra pritaikytas ieškovės pastatų gesinimui nepateikta, todėl vadovautis vien tik V. P. nurodytomis aplinkybėmis, kad ieškovės prašomas nustatyti 37 kv. m ploto kelio servitutas privažiavimui prie priešgaisrinio vandens kanalo pagrįstas, nes ieškovės sklype nėra galimybės įrengti aukščiau nurodytos aikštelės ir vandens paėmimo vietos, nėra pagrindo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad būtent ieškovė įrengė atsakovo sklype nurodytą vandens šulinį. Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius ieškovės prašomus servitutus atsakovo žemės sklype, bus apribotos atsakovo nuosavybės teisės naudotis viso 587 kv. m ploto iš 0,3482 ha ploto jam priklausančia žemės sklypo dalimi bei vykdyti jo sklype esančio pastato kapitalinį remontą, be to, kaip matyti iš atsakovo pateiktos 2016-02-01 Žemės sklypo nuomos sutarties su priedais, atsakovas yra išnuomavęs UAB „KG Constructions“ būtent tą savo žemės sklypo dalį, kurioje yra prašoma nustatyti kelio servitutus. Kadangi ieškinys dalyje dėl kelio servitutų nustatymo atmestinas kaip neįrodytas, teismas apie ieškovo prašomą priteisti 668,72 Eur kompensaciją atsakovui nepasisako.

38Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 20121,15 Eur už susisiekimo komunikacinų įrengimą priteisimo iš atsakovo. Kaip nurodyta 2008-11-13 PVM sąskaitoje-faktūroje serija: KER Nr.0003275 ieškovė Z. N. sumokėjo UAB „Kerista“ už asfaltbetonio dangos įrengimą prie sandėlių Rudaminoje 53685,93 Lt, kas sudaro 15548,52 Eur. Kaip nurodė posėdžio metu ieškovės atstovas prašoma priteisti iš atsakovo 20121,15 Eur už susisiekimo komunikacinų įrengimą yra ieškovės patirta žala kaip nepagrįstas praturtėjimas, nes atsakovas naudojasi dalimi ieškovės įrengtos asfalto dangos. Pagal CK 6.242 str., be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės nurodytu 2008 metų laikotarpiu atsakovas nebuvo jam priklausančio žemės sklypo, ( - ) Parapijoniškių k., Vilniaus r., savininkas, sklypas priklausė valstybei, atsakovo vardu minėtas žemės sklypas nuosavybės teise įregistruotas 2014-12-08 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 12267, 2015-04-10 Dovanojimo sutarties Nr.1-3534) pagrindu, jame esantis pastatas – klojimas, unikalus Nr. 4400-0598-6950, 2009-06-23 dovanojimo sutarties Nr.SK3247, 2015-04-10 Dovanojimo sutarties Nr. 1-3534 pagrindu. Atsakovui nuosavybės teise priklausantis nurodytas žemės sklypas buvo suformuotas Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus (toliau – NŽT Vilniaus rajono skyrius) vedėjo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-1070. Todėl teigti, kad atsakovas praturtėjo ieškovės sąskaita, nėra pagrindo. Teismas nesivadovauja atsakovo ir liudytojo J. U. parodymais, kad prie atsakovo priklausančio pastato buvo nutiestas asfaltuotas kelias dar 1980 metais, kadangi jokių tai patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta.

39Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, iš ieškovės priteistinos atsakovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos : 1800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti 242,63 Eur už anstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo faktą, 400 Eur už UAB „Vildomus“ pateiktą S. K. išvadą, viso 2442,63 Eur bei valstybei – 34,05 Eur pašto išlaidų (CPK 79, 88,93, 98 str. str.; „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dudžio „ 2. 2.3, 4, 8, 9, 11 p.p.).

40Teismas, vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str. str.,

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovės Z. N., a.k. ( - ) atsakovui L. U., a.k. ( - ) 2442,63 Eur (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt du eurus 63 eurocentus) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovės Z. N., a.k. ( - ) 34,05 Eur (trisdešimt keturis eurus 5 eurocentus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovė ieškiniu prašė: nustatyti teismo sprendimu L. U. žemės sklype,... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso šie žemės... 4. Atsižvelgiant į Atsakovo L. U. veiksmus, Ieškovė 2015 m. gegužės 22 d.... 5. Vadovaujantis LR žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d.... 6. Įvertinus tai, kas buvo nurodyta, laikytina, kad formuojant Žemės sklypą... 7. Pažymėtina, kad Žemės sklypo Nr. 1 Nekilnojamojo turto kadastrinių... 8. A. T. dėmesį taip pat į tai, kad pagal Respublikinio TSO susivienijimo... 9. CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimu servitutas... 10. CK 4.129 straipsnyje reglamentuojamas nuostolių, atsiradusių dėl servituto... 11. Ieškovė sutinka Atsakovui sumokėti apskaičiuotą vienkartinę kompensaciją... 12. Ieškovė prašė ieškinį tenkinti kaip įrodytą,... 13. Ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais argumentais.... 14. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė kad su ieškiniu... 15. Atsakovas parodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Parodė,... 16. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikydama atsiliepime į... 17. Tretysis asmuo UAB „Šilavoto B&B“ atsiliepime į ieškinį nurodė,... 18. Trečiojo asmens UAB „Šilavoto B&B atstovas prašė ieškinį tenkinti.... 19. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 20. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus... 21. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 22. Tretieji asmenys UAB „Fasadų studija“, UAB „Fasadų gamybos studija“,... 23. Liudytojas J. U. parodė, kad jis yra atsakovo L. U. brolis. Atsakovui... 24. Ekspertas S. K. parodė, kad jis dirba UAB „Vildomus“ projektų vadovu, yra... 25. Ekspertas V. P. parodė, kad jis dirba Susisiekimo ministerijos plėtros ir... 26. Ieškinys atmestinas.... 27. Kaip nustatyta byloje, ieškovei Z. N. nuosavybės teisėmis priklauso 0.2176... 28. Atsakovui L. U. nuosavybės teise priklauso 0.3482 ha ploto žemės sklypas... 29. Iš ieškovės pateikto 2016-10-11 UAB „Sanora“ žemės sklypo plano... 30. Eksperto V. P. parengtose išvadose dėl privažiavimo prie ieškovei... 31. UAB „Vildomus“ specialisto S. K. pateiktoje išvadoje - analizėje dėl UAB... 32. V. P. išvadoje dėl UAB „Vildomus“ specialisto S. K. pateiktos išvados... 33. 2016-07-11 anstolio A. N. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 34. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 35. CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismo sprendimu servitutas... 36. Pagal CK 4.117 str., kelio servitutu gali būti nustatoma teisė naudotis... 37. Ginčo byloje nekilo, kad formuojant ieškovei nuosavybės teise priklausantį... 38. Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 20121,15 Eur už... 39. Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, iš ieškovės priteistinos atsakovui... 40. Teismas, vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str. str.,... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovės Z. N., a.k. ( - ) atsakovui L. U., a.k. ( - ) 2442,63... 43. Priteisti iš ieškovės Z. N., a.k. ( - ) 34,05 Eur (trisdešimt keturis eurus... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...