Byla e2A-396-798/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Danguolės Martinavičienės ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“, atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės, ieškovės pusėje – „VSA Vilnius“ ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės, atsakovės pusėje – „Ekonovus“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“, „Ekonovus“, „Atliekų tvarkymo tarnyba“, institucija, duodanti byloje išvadą, Viešoji pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecoservice“ ieškinyje prašė: panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. A39757/16(3.10.15-UK); įpareigoti atsakovę patenkinti įmonės pretenzijoje išdėstytus reikalavimus ir patikslinti (pakeisti) atsakovės vykdomo atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) sąlygas: numatyti, kad netesybos (baudos) paslaugų teikėjų atžvilgiu bus taikomos tik už tuos sutarties pažeidimus, kurie bus padaryti dėl paslaugų teikėjo kaltės; naudoti tik „Užsakovo“ sąvoką ir numatyti, kad yra galimas „Užsakovo“ teisių ir pareigų perleidimas trečiajam asmeniui („Administratoriui“) sudarant trišalį susitarimą tarp paslaugų teikėjo (Pirkimo laimėtojo), „Administratoriaus“ ir „Užsakovo“; numatyti, kad Pirkimo sąlygų 39.1 p. nurodyta garantija turi būti pateikta „per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo momento“; numatyti, kad paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į mechaninio-biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius bei tokių atliekų saugojimu, kompensuos „Užsakovas“; aiškiai nurodyti, kaip konkrečiai bus kompensuojamos paslaugų teikėjų papildomos išlaidos, susijusios su atliekų transportavimu ne į MBA įrenginius bei tokių atliekų saugojimu; numatyti, kad esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui nei nurodyta Pirkimo sąlygų 6 punkte, paslaugų kaina (tiek pastovioji išlaidų dalis, tiek ir kintamoji išlaidų dalis) bus keičiama; aiškiai ir konkrečiai nurodyti paslaugų kainos keitimo mechanizmą esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui, nei nurodyta Pirkimo sąlygų 6 punkte; aiškiai nurodyti, kokiu konkrečiu laikotarpiu tiekėjai turi būti nepadarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo pagal Pirkimo sąlygų 11.14 papunktį; numatyti, kad Pirkimo sąlygų 33 punkte nurodytas užstatas, kuris skirtas pasiūlymo galiojimui užtikrinti, turi būti proporcingas atitinkamos Pirkimo objekto dalies vertei bei aiškiai nurodyti tokio užstato dydžius kiekvienai Pirkimo objekto daliai; pašalinti Pirkimo sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas mišrias komunalines atliekas (toliau – MKA) iki jų pristatymo į MBA įrenginius; aiškiai ir konkrečiai nurodyti: kokią konkrečiai „duomenų bazę“ tiekėjas privalės perduoti pasibaigus sutarties galiojimui; kokie konkretūs duomenys turi sudaryti „duomenų bazę“; kokia konkrečia forma turės būti perduodama „duomenų bazė“ ir jos duomenys; pašalinti Konkurso sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie didelių gabaritų atliekų (toliau – DGA) tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas DGA iki jų pristatymo į aikštelę (aikšteles); Pirkimo pirmosios–penktosios objektų dalių pasiūlymų formose bei Pirkimo sąlygose nurodytą konteinerių ištuštinimo įkainį (Y1) išskaidyti pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis; pašalinti Konkurso sąlygas, kuriose nurodytos maksimalios pasiūlymų kainos; kadangi Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos, ribojančios atliekų tvarkytojų teisę prisidėti prie MKA tvarkymo iki jų pristatymo į MBA įrenginius prieštarauja teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, prašė kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu patikrinti Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2006 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1185, 19 punkto ir 77.2 papunkčio ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2016 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-445, 57.2 papunkčio ir 57.3 papunkčio atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1–4 dalims, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, ATĮ 3 straipsniui, 30 straipsnio 10 daliai ir 30 straipsnio 17 dalies 6 punkto reikalavimams.
 2. Teigė, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė ištaisyti Pirkimo sąlygų trūkumus ir atmetė ieškovės pretenziją taip pat nepagrįstai ir nemotyvuotai. Pagal atsakovės pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus ir atsakymus į tiekėjų klausimus neįmanoma pasiūlyti, o atsakovei nusipirkti tai, ko iš tiesų jai reikia. Kai kurios Pirkimo sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir kitų teisės aktų reikalavimų, t. y.: sąlygos, numatančios būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę, t. y. tiekėjams atsakomybė gali būti taikoma ir be kaltės, netinkamai vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“; Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio dalyje sutarties įvykdymo garantijos pateikimo terminas turėtų būti siejamas ne su pranešimu apie numatomą sudaryti sutartį, bet su sutarties pasirašymo momentu; Pirkimo sąlygose nėra tinkamai aptartos paslaugų kainos keitimo galimybės, atsakovė nepagrįstai siekia perkelti tiekėjams riziką dėl paslaugų kiekio pokyčio (Pirkimo sąlygų 6 punktas); Pirkimo sąlygų 11.14 papunktis yra dviprasmiškas ir gali būti aiškinamas bei taikomas skirtingai; Pirkimo objekto dalys yra skirtingos vertės, tačiau ieškovė, pažeisdama proporcingumo principą, Pirkimo sąlygų 33 punkte nustatė reikalavimą sumokėti vienodo dydžio užstatą kiekvienai Pirkimo objekto daliai; Pirkimo sąlygose įtvirtinti ribojimai tiekėjams prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti surinktas MKA iki jų pristatymo į MBA įrenginius, taip pat rūšiuoti surinktas DGA iki jų pristatymo į aikštelę yra neracionalus; iš Pirkimo sąlygų neaišku, kokią konkrečiai „duomenų bazę“ tiekėjai turės perduoti atsakovei; Pirkimo sąlygose numatytas tik vienas MKA konteinerių ištuštinimo įkainius (Y1) visiems konteineriams nepaisant jų tūrio, dėl to tiekėjams pateikti bendrą, tikslų, vidutinį konteinerių ištuštinimo išlaidų dydį yra neįmanoma.
 3. Dublike ieškovė papildomai nurodė, kad pretenzija pateikta dėl neteisėtų atsakovės veiksmų – atsisakymo patikslinti, pakeisti ir (ar) panaikinti akivaizdžiai netinkamas Pirkimo dokumentų nuostatas. Tik susipažinus su paskutiniu atsakovės atsakymu, pateiktu 2016 m. rugsėjo 6 d., tapo aiški atsakovės pozicija ir tik tuomet ieškovė galėjo parengti ir pateikti motyvuotą pretenziją.
 4. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė ieškinį atmesti.
 5. Nurodė, jog Pirkimo sąlygos viešai paskelbtos 2016 m. birželio 14 d., ieškovė pretenziją dėl Pirkimo sąlygų pareiškė 2016 m. rugsėjo 9 d. ir joje ginčijo ne atsakovės pateiktus sąlygų paaiškinimus, o Pirkimo sąlygas. Kadangi ginčas kilo dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo, todėl pretenzija pateikta pažeidžiant VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą. Teigė, kad Pirkimo sąlygos teisėtos, kadangi: a) CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta verslininko atsakomybė be kaltės, todėl ieškovės ginčijama sąlyga atitinka CK nuostatas; b) pagal Pirkimo sąlygų 1.3 priedo ir 3.2 priedo 4 punktus „Užsakovas“ ir „Administratorius“ turi būti suprantami kaip sutampantys subjektai; c) atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 30 straipsnio 1 dalimi bei įvertinusi visas galimas neigiamas sutarties neįvykdymo rizikas, nusprendė, kad sutarties vykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo; d) atsakymas į šį klausimą kas ir kaip kompensuos MKA transportavimą ir saugojimą suformuluotas atsakovės 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-699/16, t. y. atsakovė arba „Administratorius“; e) Pirkimo sąlygų 11.14 papunktyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad tiekėjai turi būti nepadarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo nuo 2016 m. sausio 1 d.; e) nustatyti garantijų dydžiai atitinka VPĮ reikalavimus ir jie neriboja tiekėjų galimybės dalyvauti Pirkime; f) Pirkimo sąlygų 2 priedo 6 punkte nurodytos sumos, kurių negali viršyti tiekėjo pasiūlymų kainos, t. y. tokiu būdu sudarytos sąlygos tiekėjams įvertinti savo galimybes teikti pasiūlymus Pirkimui; g) Pirkimo sąlygose aiškiai apibrėžtas galimas perkamų paslaugų kiekio pokytis; h) atliekų rūšiavimo paslaugos nepatenka į pirkimo objektą; i) atsakovė 2016 m. rugsėjo 6 d. paaiškino, kad tiekėjas privalės perduoti paslaugos teikimo metu sukauptą duomenų bazę su visais duomenimis; j) tiekėjai turi galimybę apskaičiuoti ir numatyti būsimų konteinerių struktūrą, jų ištuštinimo vidutinį dažnumą ir kt.
 6. Triplike atsakovė papildomai nurodė, kad Pirkimo sąlygose ir jų paaiškinimuose yra garantuojamas tiekėjų patirtų papildomų išlaidų kompensavimas. Tai, kad Pirkimo sąlygose nėra papunkčiui išdėstyti reikalavimai duomenų bazei, nedaro sąlygų neaiškiomis ir dviprasmiškomis. Šie duomenys taps aiškūs tik pradėjus teikti paslaugas.
 7. Atsiliepime ir triplike trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje –UAB „VSA Vilnius“ ieškinio reikalavimus palaikė. Taip pat pateikė prašymą įpareigoti atsakovę pateikti įrodymus, susijusius su 2016 m. sausio 18 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. A64-4/16(3.10.22-TD2) teikimu, kadangi atsakovei teisines paslaugas vertinant Pirkimo sąlygas teikė advokatų kontora, atstovaujanti UAB „Ekonovus“, dėl to galėjo susiklostyti situacija dėl reikšmingos informacijos apie Pirkimą turėjimo, atitinkamai pirkimo procedūrų skaidrumo pažeidimo riziką.
 8. Nurodė, kad „Administratorius“ negali perimti visų atsakovės funkcijų, kylančių iš viešojo pirkimo sutarties, nes ji sudaroma tarp atsakovės ir tiekėjo (ATĮ 25 straipsnio 30 dalis). Be to, toks išskyrimas paneigia sutarties uždarumo principą. Konkurso sąlygose nenustatyta, kad tiekėjo išlaidos už MKA vežimą ne į MBA įrenginius bus atlyginamos, dėl to tiekėjai negali tinkamai pateikti pasiūlymų. Pirkimo sąlygų 6 punkte numatyti paslaugų apimties pokyčiai klaidina tiekėjus ir neleidžia tinkami parengti pasiūlymų. Atsakovė, žinodama kokias paslaugas perka, privalo aiškiai apibrėžti norimą gauti duomenų bazę arba nurodyti pagal kokius reikalavimus duomenų bazė privalo būti parengta.
 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepime ieškinio reikalavimus palaikė. Taip pat palaikė prašymą įpareigoti atsakovę pateikti įrodymus, susijusius su 2016 m. sausio 18 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. A64-4/16(3.10.22-TD2) teikimu.
 10. Nurodė, kad tiekėjų paklausimų skaičius, aplinkybė, jog teismine tvarka yra ginčijama itin didelė sąlygų dalis, įrodo, kad Pirkimo sąlygos parengtos netinkamai.
 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašė ieškinį atmesti, taip pat prašė UAB „VSA Vilnius“ procesinio prašymo netenkinti, nes prašomi išreikalauti įrodymai nesusiję su pareikštais reikalavimais.
 12. Nurodė, jog ieškovė praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, todėl negali ginčyti atsakovės sprendimų. Atsakovė turi teisę nustatyti Pirkimo sąlygas, kurios numato paslaugų teikėjo sutartinę atsakomybę be kaltės įrodinėjimo (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Pagal Pirkimo sąlygų 3.1 priedo „Paslaugų teikimo sutartis“ 4 punktą atsakovė iš paslaugų sutarties kylančias teises ir pareigas gali perduoti administratoriui. Atsakovė turi diskrecijos teisę nustatyti, kad turi būti pateikta garantija. Iš atsakovės 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-699/16 pateiktų atsakymų aišku, kad atsakovė arba „Administratorius“ kompensuos papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimo bei saugojimu. Fiksuoto įkainio kainodaros sutartis neprieštarauja Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21, nuostatoms. Konkurso sąlygų 11.14 papunktyje aiškiai nurodyta, kad tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. neturi būti padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo. MKA apdorojimo ir (ar) tvarkymo veiklą prieš pristatant atliekas į MBA įrenginius draudžiama vykdyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Kiekvienas tiekėjas turi galimybes apskaičiuoti vidutinį konteinerių ištuštinimo įkainį. VPĮ nedraudžia atsakovei nurodyti maksimalią pasiūlymo kainą, juolab, kad sutarties vykdymo metu bus apmokama pagal faktinį paslaugų kiekį.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu: netenkino trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ prašymo išreikalauti įrodymus; netenkino ieškovės UAB „Ecoservice“ prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą; ieškinį tenkino iš dalies: panaikino atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. A39757/16(3.10.15-UK); įpareigojo atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti (pakeisti) šias atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ sąlygas: detalizuoti „Užsakovo“ teisių ir pareigų perleidimo „Administratoriui“ tvarką; konkurso sąlygose ir prieduose vartoti tik „Užsakovo“ apibrėžtį; aiškiai nurodyti, kaip ir kas kompensuos paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius ir tokių atliekų saugojimu; aiškiai nurodyti, kokie minimalūs reikalavimai taikomi Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunktyje minimos duomenų bazės turiniui ir kokia forma duomenų bazė su visais duomenimis turėtų būti perduodama; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

5Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje, prašymo išreikalauti įrodymus

 1. Teismo vertinimu, UAB „VSA Vilnius“ prašė išreikalauti įrodymus, kurie tiesiogiai neturi ryšio su byloje sprendžiamais klausimais, bylai reikšmingos yra Pirkimo sąlygų rengimo ir derinimo aplinkybės. Kadangi prašomi išreikalauti įrodymai netenkino sąsajumo reikalavimo, teismas trečiojo asmens prašymo netenkino.

6Dėl ieškovės prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą

 1. Teismas vertino, kad ieškovės prašymo motyvai yra nepakankami, konstatuoti, kad įmonės minimos Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos iš tiesų prieštarautų Konstitucijai ir įstatymams. Kita vertus, byloje tiriama, ar atsakovė tinkamai suformulavo Pirkimo sąlygas, bet ne vertinamas jų teisėtumas ieškovės nurodomu aspektu. Tai, kad pagal Pirkimo sąlygas tiekėjai negalės prisidėti prie MKA tvarkymo veiklos, ieškovei turėjo tapti aišku susipažinus su sąlygomis. Papildomi atsakovės paaiškinimai tam nebuvo būtini. Taigi, ieškovės nurodomu pagrindu Konkurso sąlygų teisėtumas turėjo būti kvestionuojamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais terminais. Tai nebuvo padaryta. Taip pat svarbu ir tai, kad Konkurso sąlygos, apibrėžiančios pirkimo objektą, o tuo pačiu ir tiekėjų galimybę prisidėti prie MKA tvarkymo veiklos, neturi tiesioginio praktinio ryšio su Atliekų tvarkymo taisyklėmis, kadangi atsakovė visų pirma tokį pirkimo objekto apibrėžimą motyvavo savo diskrecijos teise, o ne siekiu užtikrinti jų atitiktį Atliekų tvarkymo taisyklėms. Konkurso sąlygų ir šių taisyklių santykis nagrinėjant bylą kaip atsikirtimas į ieškovės argumentus pirmą kartą paminėtas tik atsakovės tripliko 12 skirsnyje. Iš atsikirtimo formuluotės teismas sprendė, kad atsikirtimas yra antrinio pobūdžio, t. y. šalutinė priežastis lėmusi tokį pirkimo objekto apibrėžimą, su kuriuo nesutinka ieškovė, todėl kreipimasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą pagal nustatytas aplinkybes būtų perteklinis.

7Dėl ikiteisminės ginčo stadijos

 1. Teismas iš ieškovės pretenzijos, kurios atsakovė nenagrinėjo, turinio nustatė, kad joje atskiros Pirkimo sąlygos ginčijamos ne naujai, bet atsižvelgiant į atsakovės pateiktų atsakymų į tiekėjų paklausimus turinį. Atsižvelgęs į tai, jog nors formaliai ieškovės pretenzija yra panaši į Pirkimo sąlygų ginčijimą, tačiau praktiškai ieškovė potencialaus pažeidimo buvimo negalėjo įvertinti tol, kol negavo paskutiniųjų atsakovės atsakymų į paklausimus dėl Pirkimo sąlygų išaiškinimo (pvz., atsakovės 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašto Nr. A39-699/16(3.10.15-UK) pirmas klausimas), teismas konstatavo, kad atsakovė nepagrįstai nusprendė nenagrinėti ieškovės pretenzijos ir tokiu būdu neleisti įmonei efektyviai įgyvendinti teisę į galimai pažeistų teisių gynybą. Atsisakymas nagrinėti ieškinį pagal atsakovės ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ pageidavimus, būtų nesuderinamas su perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūrai keliamais reikalavimais.

8Dėl Pirkimo sąlygų turinio

 1. Teismas nustatė, jog ieškinio ir ieškovės pretenzijos pagrindus sudaro argumentai dėl atskirų Pirkimo sąlygų ydingumo, t. y. arba neapibrėžtumo arba prieštaravimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams arba tiekėjų ir perkančiosios organizacijos interesų pusiausvyros iškreipimo. Prieš pradedant ieškovės teiginių analizę, teismas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos turi teisę nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai jos turi daryti nepažeisdamos VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir teisės aktų imperatyvių normų.

9Dėl Konkurso sąlygų, apibrėžiančių paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės sąlygas

  1. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 16.9 papunktis, Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 29.4 papunktis, 3.2 priedo 30.4 papunktis, tiek, kiek juose numatyta, jog paslaugų teikėjui gali būti skiriamos baudos už prievolių pažeidimus nesant jo kaltės, prieštarauja sutartinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms, kaip nepagrįstą, kadangi kaltės klausimas yra tik vienas iš elementų, į kurį atsižvelgiama sprendžiant civilinės atsakomybės taikymo klausimą. Be to, aptariamos sąlygos neprieštarauja UAB „VSA Vilnius“ minimų teisės aktų nuostatoms, kadangi atsakomybės be kaltės taikymas nereiškia, jog paslaugų teikėjui savaime yra perkeliama atliekų turėtojų veiksmų kontrolės funkcija.

10Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo

  1. Teismo vertinimu, tai, kad nurodyti asmenys („Administratorius“ ir „Užsakovas“) nėra tapatūs teisine prasme, patvirtina faktas, jog „Administratorius“ tam tikras teises ir (ar) pareigas ginčo teisiniuose pirkimo santykiuose įgytų tik atsakovės valia. Taigi, atsakovei pavedus dalį jos viešo pirkimo sutartimi numatytų teisių ir pareigų vykdyti „Administratoriui“, tiekėjas pretenzijas, kylančias iš nurodytos dalies, turėtų reikšti „Administratoriui“. Šiame kontekste teismas pastebėjo, kad Techninėje specifikacijoje vartojama tik „Administratoriaus“ apibrėžtis.
  2. Teismas konstatavo, kad ieškovė nebe pagrindo kelia abejones, jog tokios sąlygos yra dviprasmiškos tuo aspektu, kad nėra aiški atsakovės prisiimamų prievolių apimtis ir galutinis asmuo, vykdysiantis užsakovo teises ir pareigas. Be to, vienašalis atsakovės teisių ir pareigų perleidimas turėtų būti kvalifikuojamas kaip esminis pirkimo sutarties pakeitimas. Dėl to turėtų būti tikslinama Konkurso sąlygos nustatyta teisių ir pareigų perleidimo tvarka.
  3. Teismas sprendė, jog atsakovė turėtų patikslinti Pirkimo sąlygas pagal nurodytas pastabas.

11Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio

  1. Teismas atmetė ieškovės argumentą, jog šiuo metu Konkurso sąlygose nustatytas garantijos pateikimo momentas lemia tiekėjų teisių pažeidimą, kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad: a) teisės aktuose nėra nustatyta reikalavimų garantijų pateikimo terminams, b) atsakovės nurodomos priežastys, dėl kurių buvo nustatyta ieškovės ginčijama garantijos pateikimo tvarka, laikytinos pakankamomis pateisinti parinktą tvarką. Be to, svarbu ir tai, kad tiekėjai, patirsiantys garantijos pateikimo išlaidų dėl kitų asmenų kaltės, turėtų teisę reikalauti jų atlyginimo.

12Dėl paslaugų teikėjų papildomų išlaidų, susijusių su atliekų transportavimo bei saugojimu, atlyginimo tvarkos.

  1. Šioje dalyje teismas ieškovės poziciją pripažino pagrįsta, kadangi nustatė, jog Pirkimo sąlygose nėra visapusiškai aptarta kaip bus kompensuojamos paslaugų teikėjų papildomos išlaidos, susijusios su atliekų transportavimu bei saugojimu, o atsakovės pozicija šiuo klausimu pirkimo procedūrose teikiant išaiškinimus buvo nenuosekli. Teismo vertinimu, tokie atsakovės pozicijos pokyčiai patvirtino ieškovės abejones Pirkimo sąlygų nevisapusišku išdėstymu ir tokios situacijos keliamą grėsmę tiekėjų interesams. Dėl to teismas ieškovės reikalavimą tenkino ir įpareigojo atsakovę patikslinti Pirkimo sąlygas taip, kad būtų pašalinti esami jų trūkumai.

13Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto

  1. Teismo vertinimu, iš ieškinio argumentų galima spręsti, kad ieškovė nori, jog Pirkimo sąlygų 6 punktas būtų patikslintas taip, kad būtų nurodytas kainos keitimo mechanizmas, jeigu paslaugų metinių apimčių pokytis būtų didesnis už nurodytą. Toks ieškovės reikalavimas negali būti tenkinamas. Visų pirma, ieškovė neneigia, kad perkamų paslaugų kiekis yra sunkiai prognozuojamas. Taigi, atsakovė pagrįstai nustatė paslaugų pirkimo viršutinę ir apatinę ribas (žr. Metodikos 12 punktą). Antra, jeigu paslaugų poreikis viršytų nustatytas ribas, atsakovė turėtų organizuoti papildomų paslaugų pirkimą.

14Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 papunkčio

  1. Teismas, sulyginęs Pirkimo sąlygų 11.14 papunkčio nuostatą su VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punktu, sprendė, kad esminio neatitikimo tarp jų nėra, todėl ieškovė nepagrįstai abejoja šios Pirkimo sąlygos aiškumu.

15Dėl Pirkimo sąlygų 33 punkto

  1. Teismas, nustatęs, kad Konkurso sąlygų 33 punkte nurodyta, jog tiekėjų pasiūlymai skirtingoms pirkimo dalims turėtų būti užtikrinami vienodo dydžio užstatais, sprendė, kad ieškovės pretenzijos dėl šios sąlygos atmestinos kaip nepagrįstos. Pažymėjo, kad vien tik aplinkybė, jog užstatų dydis visoms pirkimo dalims nustatytas vienodas, bet ne proporcingas jų vertėms, nereiškia, kad tai pažeis ar pažeidžia tiekėjų teises. Pateikti duomenys ir paaiškinimai neleido konstatuoti, kad nustatyti užstatų dydžiai ribotų tiekėjų galimybes teikti pasiūlymus.

16Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos

  1. Teismas atmetė kaip neįrodytus ieškovės teiginius, jog dėl perkančiosios organizacijos sprendimo leisti tiekėjams prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos atsakovė racionaliau panaudos viešąsias lėšas. Teismo vertinimu, visų pirma, atvirame konkurse atsakovė siekia įgyti atliekų surinkimo ir vežimo, bet ne jų tvarkymo paslaugas. Antra, tai, kad atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo paslaugų bendras teikimas galėtų būti pigesnis už vien tik pirmųjų dviejų paslaugų teikimą, neįpareigoja perkančiosios organizacijos pirkimo objektą apibrėžti būtent tokiu būdu. Teismo vertinimu, vien tik ieškovės ir dalies kitų Konkurso dalyvių noras, kad pirkimo objektas būtų platesnis, yra nepakankamas laikyti atsakovės veiksmus neteisėtais.

17Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio

  1. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad tikslus reikalavimų duomenų bazės turiniui nustatymas yra reikšmingas, kad būtų išvengta ginčų tarp atsakovės ir tiekėjo, o pastarajam būtų suprantama, kokius duomenis būtina kaupti ir saugoti, sprendė ieškovės reikalavimą tenkinti ir įpareigoti atsakovę patikslinti Konkurso sąlygas taip, kad būtų pašalinti esami jų trūkumai, t. y. nurodyti minimalius duomenų bazės turiniui keliamus reikalavimus ir kokia forma duomenų bazė turėtų būti perduota.

18Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo

  1. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad Pirkimo sąlygų 2 priede nustatytas MKA konteinerių ištuštinimo išlaidų apskaičiavimo mechanizmas neteisingas. Teismo vertinimu, neatsižvelgiant į konteinerių tūrį tiekėjai turi galimybę pateikti vidutinį konteinerių ištuštinimo išlaidų dydį. Pažymėjo, jog ši ginčijama Pirkimo sąlyga nesutrukdė ieškovei pateikti pasiūlymo.

19Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo

  1. Teismas atmetė ieškovės argumentą, jog atsakovė nepagrįstai Konkurso sąlygose numatė maksimalias pasiūlymo kainas, kaip nepagrįstą. Teismo vertinimu, VPĮ nenustatytas draudimas perkančiosioms organizacijoms nurodyti maksimalią joms priimtiną paslaugų ir (ar) darbų kainą. Ieškovė iš esmės nemotyvuoja savo pozicijos, kodėl atsakovės sprendimas nurodyti maksimalią pasiūlymo kainą turėtų būti vertinamas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

20Dėl bylos baigties

 1. Teismas, apibendrinęs išdėstytą, padarė išvadą, kad ieškovė pagrindė dalį savo pareikštų reikalavimų, todėl tam, kad būtų išlaikyta atsakovės ir tiekėjų interesų pusiausvyra, užkirstas kelias ateityje kilti ginčams, sprendė kad ieškovė turėtų patikslinti dalį šioje nutartyje nurodytų sąlygų.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Teismas nustatė, jog patenkinti 4 iš 14 ieškinyje suformuluotų reikalavimų, t. y. patenkinta 28,5 proc. visų pareikštų reikalavimų. Ieškovei iš atsakovės priteisė 61,85 Eur žyminio mokesčio išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad UAB „VSA Vilnius“ turėjo 2 299 Eur, o UAB „Ekonovus“ – 3 194,40 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Įvertinęs advokatų suteiktos teisinės pagalbos apimtį, sprendė UAB „Ekonovus“ išlaidas sumažinti iki 2 300 Eur.
 3. Teismas, nustatęs, kad UAB „VSA Vilnius“ veikė ieškovės pusėje, sprendė iš atsakovės UAB „VSA Vilnius“ priteisti 655,22 Eur (2 299 × 28,5 procento) bylinėjimosi išlaidų, o UAB „Ekonovus“ veikė atsakovės pusėje, todėl iš ieškovės UAB „Ekonovus“ priteisti 1 644,50 Eur (2 300 Eur × 71,5 procento) bylinėjimosi išlaidų.
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Ecoservice“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinys atmestas ir ieškinio reikalavimus tenkinti, taip pat prašo: a) kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu patikrinti: i) ar Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 19 ir 77.2 punktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalai, 46 straipsnio 1–4 dalims, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsniui, 30 straipsnio 10 dalais bei 30 straipsnio 17 dalies 6 punktui; ii) ar Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 57.2 ir 57.3 punktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalai, 46 straipsnio 1–4 dalims, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsniui, 30 straipsnio 10 daliai bei 30 straipsnio 17 dalies 6 punktui; b) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį, kurioje atmestas UAB „VSA Vilnius“ prašymas dėl įrodymų išreikalavimo ir iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išreikalauti įrodymus, susijusius su teisinių paslaugų pagal 2016-01-18 teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. A64-4/16(3.10.22-TD2) teikimu; c) panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kurioje atmesti ieškinio reikalavimai ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Ecoservice“ ieškinio reikalavimus patenkinti visiškai ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patenkinti pretenzijoje išdėstytus reikalavimus bei patikslinti (pakeisti) Pirkimo sąlygas: i) numatyti, kad netesybos (baudos) paslaugų teikėjams bus taikomos tik už tuos sutarties pažeidimus, kurie bus padaryti dėl paslaugų teikėjo kaltės; ii) numatyti, kad Pirkimo sąlygų 39.1 p. nurodyta garantija turi būti pateikta „per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo momento“; iii) numatyti, kad esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui nei nurodyta Pirkimo sąlygų 6 punkte, paslaugų kaina (tiek pastovioji išlaidų dalis, tiek ir kintamoji išlaidų dalis) bus keičiama, iiii) aiškiai ir konkrečiai nurodyti paslaugų kainos keitimo mechanizmą esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui, nei nurodyta Pirkimo sąlygų 6 punkte; iiiii) aiškiai nurodyti, kokiu konkrečiu laikotarpiu tiekėjai turi būti nepadarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo pagal Konkurso sąlygų 11.14 punktas; iiiiii) numatyti, kad Pirkimo sąlygų 33 punkte nurodytas užstatas, kuris skirtas pasiūlymo galiojimui užtikrinti, turi būti proporcingas atitinkamos Pirkimo objekto dalies vertei bei aiškiai nurodyti tokio užstato dydžius kiekvienai Pirkimo objekto daliai; iiiiiiii) pašalinti Pirkimo sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas MKA iki jų pristatymo į MBA įrenginius; iiiiiii) pašalinti Pirkimo sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie DGA tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas DGA iki jų pristatymo į aikštelę (aikšteles); iiiiiiii) Pirkimo pirmosios–penktosios objektų dalių pasiūlymų formose bei Pirkimo sąlygose nurodytą konteinerių ištuštinimo įkainį (Y1) išskaidyti pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis; j) pašalinti Pirkimo sąlygas, kuriose nurodytos maksimalios pasiūlymų kainos; d) priteisti iš atsakovės UAB „Ecoservice“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:
Dėl Pirkimo sąlygos dėl tiekėjo civilinės atsakomybės be kaltės
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio dalį, susijusią su prašymu patikslinti Pirkimo sąlygas, numatančias būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę. Ieškovė prašė įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti Konkurso sąlygas ir numatyti, kad paslaugų teikėjui baudos galės būti taikomos tik už jo paties padarytą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą (nevykdymą) (CK 6.245 str. 3 d.), o skundžiamame sprendime teigiama, jog remiantis CK 6.248 straipsnio 1 dalimi sutartyje galima susitarti, kad civilinė atsakomybė atsirastų be kaltės. Pažymi, kad ieškovė neneigė, jog pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį sutartyje gali būti numatyti atvejai, kai atsakomybė taikoma be kaltės. Priešingai, ieškovė laikėsi pozicijos ir pateikė išsamius argumentus, kodėl aklas sutartinės atsakomybės be kaltės numatymas šiuo atveju negalimas ir neproporcingas bei pernelyg varžo būsimo paslaugų teikėjo teises.
Dėl sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pateikimo tvarkos
 1. Ieškovė neįrodinėjo, kad perkančiosios organizacijos nustatyta garantijos pateikimo tvarka prieštarauja teisės aktų reikalavimams, o laikosi pozicijos, jog Pirkimo sąlygose nustatyta garantijos pateikimo tvarka yra nepagrįsta, neproporcinga ir gali pažeisti tiekėjų teises. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad reikalavimas pateikti sutarties sąlygų įvykdymo garantiją per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo pažeidžia tiekėjų teises ir galimai daro jiems žalą.
Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
 1. Ieškinyje buvo nurodyta, kad tiekėjai perkančiosios organizacijos prašė paaiškinti Pirkimo sąlygų 6 punkto nuostatą, t. y. buvo prašoma patikslinti Pirkimo kainodaros taisykles. Tačiau aiškaus ir išsamaus atsakymo, kaip konkrečiu atveju turėtų būti skaičiuojama kaina ir kokie yra galimi (numatomi) paslaugų apimties pokyčiai, perkančioji organizacija iš esmės nepateikė. Taip pat Perkančioji organizacija nepaaiškino kokią reikšmę turi Konkurso sąlygų 6 punkte nurodytos paslaugų metinės apimtys ir galimos pokyčio ribos. Tik bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė pradėjo teikti išsamesnius paaiškinimus. Mano, jog aptariama nuostata kelia abejonių dėl neproporcingai didelės ir neapibrėžtos rizikos dėl galimų paslaugų apimties pokyčių tiekėjams, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog atsakovė turėjo patikslinti Konkurso sąlygų 6 punktą.
Dėl Konkurso sąlygų 11.14 papunkčio
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Konkurso sąlygų 11.14 papunktis yra aiškus ir nedviprasmiškas, todėl jį tikslinti nėra pagrindo. Teigia, jog šios Konkurso sąlygų nuostatos yra neaiškios ir netgi prieštaringos. Pirmosios instancijos teismas ignoravo faktą, jog Konkurso sąlygų nuostatos dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžio neatitinka proporcingumo ir sąžiningumo principų. Teismas nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl teisėta ir pagrįsta taikyti vienodo dydžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kiekvienai Konkurso objekto daliai, kuri yra skirtingo dydžio. Lygiai taip pat nebuvo pateikta visiškai jokio paaiškinimo ir dėl to, kodėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimas kiekvienai Konkurso objekto daliai turi būti vienodas, o sutarties įvykdymo užtikrinimas jau yra priklausomas nuo pasiūlymo metinės vertės.
Dėl galimybės prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog Konkurso sąlygos, draudžiančios tiekėjams prisidėti prie mišrių komunalinių ir didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos yra tinkamos ir teisėtos. Ieškovė nesiekė (nesiekia) į Konkurso objektą įtraukti DGA tvarkymo ir MKA rūšiavimo paslaugas, o prašo suteikti tiekėjams teisę savo iniciatyva ir kaštais prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos.
Dėl poreikio išskaidyti konteinerių ištuštinimo įkainį
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio reikalavimų, susijusių su poreikiu išskaidyti konteinerių ištuštinimo įkainį. Teigia, jog esamos Konkurso sąlygų nuostatos yra rizikingos ne tik ieškovei, kaip tiekėjai, bet ir pačiai perkančiajai organizacijai.
Dėl maksimalių pasiūlymų kainų nustatymo
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio reikalavimų, susijusių su nustatymu Pirkimo sąlygose maksimalių pasiūlymų kainų. Teigia, jog ieškovė prašė perkančiosios organizacijos paaiškinti ir pagrįsti kiekvieną maksimalią kainą, nurodytą Konkurso sąlygose, tačiau tai padaryta nebuvo.
Dėl kreipimosi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
 1. Kadangi byloje yra kilęs klausimas dėl Taisyklių aiškinimo ir taikymo ir Taisyklių nuostatos gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmetė prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių teisėtumo ištyrimo. Akcentuoja, kad draudimas prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas MKA iki jų pristatymo į MBA įrenginius, yra įtvirtintas tiek skundžiamose Pirkimo sąlygose, kurias perkančioji organizacija atsisakė pakeisti, tiek ir Taisyklėse. Ieškovė, siekdama apginti savo pažeistas teises, yra priversta reikšti reikalavimus ne tik dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, bet ir dėl Taisyklių teisėtumo ištyrimo.
 2. Apeliaciniame skunde atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinys tenkintas ir ieškinio reikalavimus atmesti visa apimtimi.

22Dėl ikiteisminės ginčo stadijos ir atsakovės priimto sprendimo nenagrinėti pretenzijos pagrįstumo

 1. Ieškovė, teikdama pretenziją, ginčijo būtent iš anksto paskelbtas konkrečias Pirkimo sąlygas (tam tikrų sąlygų neįtraukimą į Pirkimo dokumentus) ir tokiais aspektais, kurie ieškovei turėjo tapti žinomi nuo pat Pirkimo sąlygų paskelbimo. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje sprendimo dalyje dėl šios atsakovės pozicijos nepasisakė. Taip pat pirmosios instancijos teismas teigdamas, kad ieškovė negalėjo potencialaus pažeidimo įvertinti kol negavo atsakovės atsakymų į paklausimus, šios savo išvados visiškai nemotyvavo ir nepagrindė. Atsakovės įsitikinimu, tai sudaro pakankamą pagrindą pirmosios instancijos teismo skundžiamą sprendimo dalį, kurioje atsakovės sprendimas nenagrinėti pretenzijos pripažintas neteisėtu, panaikinti, nes teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį įtvirtintą reikalavimą. Papildomai pažymi, kad ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė negalėjo suprasti galimo savo teisių pažeidimo tol, kol negavo paskutiniųjų atsakovės atsakymų į paklausimus yra visiškai nepagrįsta ir prieštarauja rašytiniams bylos įrodymams, nes būtent tiekėjo pretenzijos turinys aiškiai parodo, kad ieškovė ginčijo ne atsakymus į teikėjų paklausimus, o Pirkimo sąlygas ir ginčijo jas tokiais aspektais, kurie ieškovei turėjo tapti žinomi iš karto susipažinus su Pirkimo sąlygomis, po Pirkimo sąlygų paskelbimo, o ne nuo atsakymų į paklausimus gavimo.

23Dėl Konkurso sąlygų turinio

 1. Pirkimo sąlygos (arba jų nepakankamumas), kurias teismas pripažino neaiškiomis, nėra susijusios su tiekėjams keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais, todėl šie tariami sąlygų neaiškumai niekaip neapribojo konkurencijos ir tiekėjų galimybių dalyvauti Konkurse. Pažymi, kad ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti Pirkime, t. y. Pirkimo sąlygos jai buvo pakankamai aiškios tam, kad galėtų suformuluoti ir pateikti pasiūlymą kartu su kitais teikėjais.

24Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo

 1. Teismo išvada, kad Pirkimo sąlygos yra dviprasmiškos tuo aspektu, kad nėra aiški atsakovės prisiimamų prievolių apimtis ir galutinis asmuo, vykdysiantis užsakovo teises ir pareigas, taip pat, kad vienašalis atsakovės teisių ir pareigų perleidimas turėtų būti kvalifikuojamas kaip esminis sutarties pakeitimas, dėl to turėtų būti tikslinama Pirkimo sąlygose nustatyta teisių ir pareigų perleidimo tvarka, padaryta netinkamai įvertinus Pirkimo sąlygas, neparemta jokiai įrodymais. Teigia, kad atskirose Pirkimo sąlygose nustatyta, kad vykdant viešojo pirkimo sutartį tam tikrus veiksmus atliks „Administratorius“, o tam tikrus – „Užsakovas“, t. y. vartojo abi sąvokas. Atsakovės prisiimtos pareigos vykdymas atsakovės vardu bus pavestas „Administratoriui“, tiekėjai turės teisę pretenzijas, susijusias su šios pareigos vykdymu, teikti būtent „Užsakovo“ įgaliotam asmeniui, veikiančiam „Užsakovo“ vardu, o ne vietoje „Užsakovo“.

25Dėl paslaugų teikėjo papildomų išlaidų, susijusių su atliekų transportavimu bei saugojimu, atlyginimo tvarkos

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, tokiu būdu pažeidė CPK 185 straipsnį. Atsakovės nuomone tikslesnė ir išsamesnė patirtų išlaidų kompensavimo tvarka ir negali būti nurodoma paslaugų pirkimo metu, nes kompensavimo tvarka gali priklausyti nuo aplinkybių, kurios Pirkimo vykdymo metu nėra žinomos, pvz. atliekų transportavimo atstumas, MBA neveikimo trukmė ir priežastys, patirtų išlaidų dydžiai ir jų pagrįstumo vertinimas ir kt. Detalios papildomų išlaidų kompensavimo tvarkos nenurodymas niekaip nepažeidžia tiekėjų teisių, nes išlaidų kompensavimas yra užtikrintas visais atvejais, t. y. šias išlaidas kompensuos perkančioji organizacija arba „Administratorius“.

26Dėl reikalavimų duomenų bazės turiniui

 1. Joks teisės aktas neįpareigojo atsakovės numatyti ir detaliai nurodyti kokie reikalavimai yra keliami duomenų bazės turiniui, todėl tokių duomenų nenurodymas negali būti laikomas neteisėtu ir atsakovė negali būti įpareigojama tikslinti sąlygas. Perkančioji organizacija objektyviai negali numatyti ir nurodyti duomenų bazės turinio. Tiekėjams buvo paaiškinta, kad duomenų bazę reikės perduoti su tokiais duomenimis, kurie buvo sukaupti teikiant perkamas paslaugas; Pirkimo sąlygų paaiškinimai yra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis.
 2. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ prašo iš dalies pakeisti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo sprendimą: papildyti sprendimo dalį, kuria nuspręsta įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti (pakeisti) šias atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ sąlygas: a) nustatyti, kad netesybos (baudos) paslaugų teikėjų atžvilgiu bus taikomos tik už tuos sutarties pažeidimus, kurie bus padaryti dėl paslaugų teikėjo kaltės; b) nustatyti, kad Pirkimo sąlygų 39.1 punkte nurodyta banko garantija turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo momento c) nustatyti, kad esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui nei nurodyta Konkurso sąlygų 6 punkte, paslaugų kaina (tiek pastovioji išlaidų dalis, tiek ir kintamoji išlaidų dalis) bus keičiama; d) aiškiai ir konkrečiai nurodyti paslaugų kainos keitimo mechanizmą esant didesniam paslaugų apimties pokyčiui, nei nurodyta Pirkimo sąlygų 6 punkte; e) pašalinti konkurso sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuotu (tvarkyti) surinktas MKA iki jų pristatymo į MBA įrenginius; f) pašalinti Pirkimo sąlygų nuostatas, kurios riboja tiekėjų galimybes prisidėti prie DGA tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva rūšiuoti (tvarkyti) surinktas DGA iki jų pristatymo į aikštelę (aikšteles); g) konkurso pirmos–penktos objektų dalių pasiūlymų formose bei Pirkimo sąlygose nurodytą konteinerių ištuštinimo įkainį (Y1) išskaidyti pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis.
 3. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:

27Dėl tiekėjo civilinės atsakomybės be kaltės

 1. Sutinka, jog CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtina teisė sutartyje nustatyti šalies atsakomybę be kaltės, tačiau mano, jog Pirkimo sąlygose nustatyta tiekėjo atsakomybė be kaltės prieštarauja ne tik minėtam reglamentavimui, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės principui (CK 6.256 str.). Atsakovė nepagrindė reikalingumo ir proporcingumo nustatyti Pirkimo sąlygose tiekėjo atsakomybę be kaltės (jų atvejus), o jos tvirtinimas, kad tiekėjas gali regreso tvarka išreikalauti nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (atliekų turėtojų) nepagrįstas.

28Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 punkto

 1. Aplinkybė, kad teisės aktai nenustato garantijos pateikimo momento nepanaikina įpareigojimo perkančiajai organizacijai nustatyti proporcingus ir racionalius reikalavimus, kurie atitiktų Pirkimu siekiamą tikslą, užtikrintų konkurenciją.

29Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto

 1. Teigia, kad atsakovė negalėjo nustatyti paslaugų apimties padidėjimo pokyčio iki 20 proc., kadangi tai prieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtiems teisės aktams, o Atliekų tvarkymo įstatymu siekiama, kad savivaldybėse komunalinių atliekų kiekis mažėtų.

30Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio

 1. Nustatyti paslaugų apimties dydžiai daro įtaką tiekėjų pasiūlymų kainai. Nepagrįsti paslaugų apimties galimo pokyčio dydžiai neleidžia tiekėjams apskaičiuoti mažiausios pasiūlymo kainos. Numatyti paslaugų apimties pokyčiai klaidina tiekėjus ir neleidžia tinkamai parengti pasiūlymų. Tai sąlygoja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinto racionalaus lėšų panaudojimo principo netinkamą įgyvendinimą ir principo pažeidimą.

31Dėl galimybės prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos

 1. Pirkimo sąlygos, draudžiančios atliekų tvarkytojams prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo, prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatoms, taip pat pažeidžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą racionalaus lėšų naudojimo principą. Užtikrinus tiekėjams galimybę savanoriškai prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos būtų racionaliau naudojamos Vilniaus savivaldybės lėšos.

32Dėl Konteinerių ištuštinimo įkainių

 1. Pirkimo sąlygose įtvirtintas vieno konteinerio ištuštinimo įkainio mechanizmas neatsižvelgiant į konteinerio tūrį (dydį) ir (ar) rūšį, pažeidžia racionalaus lėšų panaudojimo sutarčiai sudaryti imperatyvą. Teigia, jog teikiant paslaugas naudojami konteineriai skiriasi rūšimis ir dydžiais (tūriu), todėl atsakovė pirkimo dokumentuose dėl taikomo diferencijuojamo įkainio pagal konteinerių tūrį (dydį) ir (ar) rūšis galėtų įtvirtinti viršutinę ir apatinę ribas.
 2. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje - UAB „Ekonovus“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą dalyje, kurioje tenkintas ieškovės UAB „Ecoservice“ ieškinys ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovės ieškinį visa apimtimi bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

33Dėl ikiteisminės ginčo stadijos

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovės 2016 m. rugsėjo 9 d. pretenzijos (toliau – Pretenzija) turinį, konstatavęs, kad pretenzija tik formaliai panaši į Pirkimo sąlygų ginčijimą. Atkreipia dėmesį, kad iš pretenzijos ir ieškinio turiniai akivaizdžiai rodo, kad ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų reikalavimus, kurie nebuvo patikslinti / pakeisti atsakovei pateikiant paaiškinimus. Taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad praktiškai ieškovė potencialaus pažeidimo buvimo negalėjo įvertinti tol, kol negavo paskutiniųjų atsakovės atsakymų į paklausimus dėl Pirkimo sąlygų išaiškinimo. Mano, kad šiuo atveju teismas sutapatino institutus: teisę pateikti perkančiajai organizacijai prašymus, paaiškinti Konkurso sąlygas ir tiekėjo teisę pateikti pretenziją dėl Konkurso sąlygų ginčijimo. Ieškovė, susipažinusi su Pirkimo sąlygomis, kurios buvo paskelbtos 2016 m. birželio 14 d., galėjo, kaip atidi ir rūpestinga tiekėja, iš karto teikti paklausimus ar pretenziją perkančiajai organizacijai dėl Pirkimo sąlygų reikalavimų.

34Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo

 1. Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“ nekelia jokių neaiškumų, kuris subjektas turėtų vykdyti tam tikras pareigas. Atsakovė Pirkimo sąlygose įtvirtino galimybę perduoti atliekų tvarkymo administravimo paslaugas administratoriui, todėl tokių Pirkimo sąlygų nėra jokios būtinybės tikslinti. Pažymi, kad atsakovės įtvirtintas įsipareigojimų perleidimas „Administratoriui“ negali būti vertinamas kaip sutarties šalies pakeitimas, kadangi perkančioji organizacija ir toliau lieka sutarties šalimi, o „Administratoriui“ perleidžiama dalis įsipareigojimų ar jų realizavimo.

35Dėl paslaugų teikėjų papildomų išlaidų, susijusių su atliekų transportavimo bei saugojimu, atlyginimo tvarkos

 1. Atsakovė 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-699/16, atsakydama į tiekėjų 2 klausimą, pateikė Pirkimo sąlygų paaiškinimą ir nurodė, kad perkančioji organizacija arba „Administratorius“ kompensuos tiekėjų papildomas išlaidas atliekų transportavimui bei laikinam saugojimui į tokią administratoriaus nurodytą vietą. Kuris subjektas tiesiogiai tiekėjui atlygins papildomas išlaidas priklauso nuo to, ar perkančioji organizacija pasinaudos Atliekų tvarkymo įstatyme bei Konkurso sąlygų 3.1 priedo „Paslaugų teikimo sutartis“ 4 punkte įtvirtintai galimybei pavesti visas „Užsakovo“ teises ir pareigas ar dalį jų vykdyti kitam savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui („Administratoriui“). Tai, kad perkančioji organizacija kituose raštuose (2016 m. liepos 29 d. Nr. A39583/16(3.10.15-UK) bei 2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. A39-735/16(3.10.15-UK)), nurodė, kad MBA įrenginių operatorius UAB „Energesman“ yra sudaręs įrenginių eksploatavimo sutartį su UAB „VAAC“ bei atsakomybė ir apmokėjimas už priverstinį atliekų pervežimą laikinajam saugotojui tenka šios sutarties šalims, nesudaro pagrindo teigti, kad perkančioji organizacija šiuo klausimu teikiant išaiškinimus nebuvo nuosekli.

36Dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio

 1. Duomenų mainų detalės bus tikslinamos diegimo metu. Tiekėjas duomenų mainų kūrimo sąnaudas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

37Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies ir procesinės bylos baigties

 1. Teismo įpareigojimas patikslinti (pakeisti) šias Pirkimo sąlygas yra neįgyvendinamas.
 2. Atsiliepime į ieškovės UAB „Ecoservice“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ apeliacinius skundus atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo skundus atmesti.

38Dėl Konkurso sąlygų, apibrėžiančių teikėjo civilinę atsakomybę, teisėtumo

 1. Atkreipia dėmesį, kad ieškinyje ir pretenzijoje UAB „Ecoservice” dėstė kitokią poziciją, ji teigė, kad Konkurso sąlygos, numatančios tiekėjų civilinę atsakomybę, prieštarauja CK 6.245 – 6 262 straipsniams. Tuo tarpu, dublike ir apeliaciniame skunde ieškovė poziciją pakeitė, teigdama, kad minėtos sąlygos CK neprieštarauja, bet pernelyg varžo teikėjų teises. Mano, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimusi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimų ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Todėl pirmosios instancijos teismas iš viso neprivalėjo vertinti ieškovės argumentų dėl tariamo pernelyg didelio tiekėjų teisių suvaržymo.
 2. UAB „VSA Vilnius” apeliaciniame skunde teigia, kad perkančiosios organizacijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-696 pateiktas atsakymas, jog tiekėjai regreso tvarka galės reikalauti nuostolių atlyginimo iš kalto asmens, prieštarauja Pirkimo sąlygų 16.9 punktui, 3.1 priedo 29. 4 punktui, 3.2 priedo 30.4 punktui ir CK reglamentavimui, nes paslaugas teiksiantys tiekėjai nėra susiję sutartiniais santykiais su trečiais asmenimis ir tiekėjas nėra įgaliotas nustatinėti atliekų turėtojų teisės aktų pažeidimų. Pažymi, kad Pirkimo sąlygų 16.9 punkte, 3.1. priedo 29.4 papunktyje, 3.2 priedo 30.4 punkte yra sureguliuota sankcijų tiekėjui taikymo sistema, tačiau juose nėra įtvirtinta nuostatų, ribojančių tiekėjų teisę reikalauti žalos atlyginimo (civilinės atsakomybės, kilusios iš delikto, o ne iš sutarties) iš kalto asmens, jeigu dėl jo veiksmų tiekėjas patirs žalos. Sutartinių santykių tarp atliekų turėtojų ir tiekėjo nebuvimas, neriboja tiekėjo teisės ginti savo pažeistas teises per deliktinės civilinės atsakomybės taikymo institutą. Atsakomybės už viešojo pirkimo sutarties pažeidimus nesant tiekėjo kaltės taikymas nereiškia, kad paslaugų tiekėjui savaime yra perkeliama atliekų turėtojų veiksmų kontrolės funkcija. Pirkimo sąlygose yra aiškiai nurodyta, kad tiekėjui civilinė atsakomybė bus taikoma tik už tiekėjų sutartinių pareigų neįvykdymą. Pirkimo sąlygose nėra numatyta tiekėjų pareiga kontroliuoti atliekų turėtojų veiksmus.

39Dėl Konkurso sąlygų 39.1 punkto teisėtumo

 1. Nei vienas iš tiekėjų Pirkimo sąlygų 39.1 punkto neginčijo. To nepadarę jie neteko teisės ginčyti šios sąlygos vėlesnėse Pirkimo stadijose.

40Dėl Konkurso sąlygų 6 punkto teisėtumo

 1. UAB „Ecoservice“ apeliaciniame skunde nenurodo nei vieno teisinio argumento, įrodančio, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas buvo apibrėžtas netinkamai ir toks jo apibrėžimas prieštarauja teisės aktams, todėl skundžiama sprendimo dalis laikytina teisėta ir pagrįsta. Ieškovė teigia, kad Pirkimo sąlygų 6 punktas yra neaiškus, nes iš jo negalima suprasti, kaip bus perskaičiuojama paslaugų kaina, jeigu paslaugų kiekiai viršys 6 punkte nurodytą maksimalų perkamų paslaugų kiekį ir yra neaišku kokią reikšmę turi nurodyti paslaugų metinės apimties pokyčiai. Pažymi, jog remiantis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių metodikos 12 punktu, tuo atveju, kuomet sudaromos sutartys, pagal kurias tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodyti preliminarius kiekius, nustatant viršutinę ir apatinę ribas. Šiuo atveju Atsakovė neturi objektyvių galimybių numatyti ir paskaičiuoti tikslų perkamų paslaugų kiekį, nes tikslus perkamų paslaugų poreikis, būsiantis sutarties vykdymo metu, nėra ir negali būti žinomas iš anksto. Atitinkamai atsakovė Pirkimo sąlygose galėjo nustatyti tik preliminarius (numatomus) perkamų paslaugų kiekius ir galimas pokyčio ribas. Tuo atveju, jeigu faktiškai paslaugų poreikis viršytų Pirkimo objekte nustatytas ribas, perkančioji organizacija privalėtų skelbti papildomų paslaugų pirkimą, nes paslaugų dalis, kuri viršija Pirkimo sąlygų 6 punkte numatytą viršutinę perkamų paslaugų kiekio ribą, laikytina nepatenkančia į šio Pirkimo objektą. Todėl UAB „Ecoservice“ reikalavimas paaiškinti kaip bus apmokamos paslaugos, kurios nėra perkamos šiuo Pirkimu, yra nelogiškas ir nepagrįstas. Papildomai nurodo, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-152 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas negali būti laikomas teisės aktu, draudžiančiu atsakovei Pirkimo sąlygose apibrėžti kitokį, negu Plane numatyta, perkamų paslaugų kiekį. Pirkimo sąlygų 6 punkte numatytas perkamų paslaugų kiekio apibrėžimo būdas pasirinktas tinkamai.

41Dėl Konkurso sąlygų 11.14 punkto

 1. Pirkimo sąlygų 11.14 punktas nustatytas remiantis VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punktu, kurio nuostatos Įstatymo leidėjo valia yra taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams, atsiradusiems nuo 2016 m. sausio 1 d. Ši nuostata negali turėti jokių kitų prasmių, todėl yra aiški. Pastebi, kad tiekėjai pretenzijų dėl šio punkto, kaip ir dėl Pirkimo sąlygų 39.1 ir 6 punkto, nustatytais terminai nepateikė, dėl ko prarado teisę jį kvestionuoti vėlesnėse Pirkimo stadijose.

42Dėl reikalavimo tiekėjams mokėti vienodo dydžio užstatą kiekvienai konkurso objekto daliai

 1. Pirkimo sąlygų 33 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti vienodo dydžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kiekvienai Pirkimo daliai buvo nustatytas vadovaujantis VPĮ 30 straipsnio 1 dalimi. Ieškovė nereikalavo nustatyti mažesnius už šiuo metu nustatytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžius, o reikalavo nustatyti tik skirtingus užstato dydžius kiekvienai objekto daliai. Pažymi, jog Pirkimo sąlygų 33 punkte nustatytas pasiūlymo užtikrinimo 15 000 Eur dydis sudaro tik 0,2 proc. Pirkimo vertės Pirkimo objekto pirmojoje–penktojoje dalyse, o šeštojoje dalyje – apie 0,6 proc. Pirkimo vertės.

43Dėl tiekėjų teisių prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos numatymo Pirkimo sąlygose

 1. Šiuo pirkimu perkančioji organizacija nesiekia iš tiekėjų įsigyti MKA ir DGA tvarkymo paslaugas, todėl visiškai pagrįstai atsisakė Pirkimo sąlygose numatyti, kad tiekėjai turi teisę tvarkyti surinktas ir vežamas MGA ir DGA. Patenkinus ieškovės reikalavimą ir Pirkimo sąlygomis leidus tiekėjams tvarkyti atliekas jas surinkus, ši veikla vis vien turėtų būti kvalifikuojama kaip paslauga, kuri yra teikiama pagal viešojo pirkimo sutartį, todėl ši bendra kaina, kurią atsakovė mokėtų už paslaugų teikimą, apimtų ir apmokėjimą už atliekų tvarkymo veiklą.

44Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių išskaidymo

 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai sutiko su atsakovės argumentu, jog būtent tiekėjai privalės pastatyti konteinerius aptarnavimo zonose, todėl jie, disponuodami informacija apie kiekvieno konteinerio ištuštinimo vidutinį dažnumą, jo parametrus, įvertindami konkrečios zonos atliekų turėtojų išsidėstymą ir bendrą numatomą metinį atliekų kiekį, gali numatyti ir paskaičiuoti vidutinius konteinerių ištuštinimo kaštus ir atitinkamai vidutinį įkainį. Atsakovė nustatė reikalavimą nurodyti būtent vidutinį konteinerių ištuštinimo įkainį, todėl net jeigu atskirais atvejais konteinerių ištuštinimo kaštai būtų ženkliai mažesni už mokomą kainą (pvz. ištuštinamas mažos talpos konteineris) arba atvirkščiai (pvz. ištuštinamas didelės talpos konteineris), tai galutiniame rezultate susumuoti ištuštintų konteinerių kaštai ir sumokėta bendra kaina ir reikštų vidutinę kainą, kadangi vidutinis konteinerių ištuštinimo įkainis turėtų būti paskaičiuotas įvertinus skirtingų talpų konteinerių ištuštinimo kaštus.

45Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nustatymo

 1. Nagrinėjamoje byloje ieškovė turėjo pareigą įrodyti, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos yra neteisėtos (nepagrįstos ir / ar neprotingos). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovė nepateikė jokių argumentų, galinčių sukelti abejonių dėl nustatytų maksimalių kainų pagrįstumo. Teisės aktai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai pagrįsti jos numatytą maksimalų biudžetą tam tikram viešajam pirkimui.

46Dėl UAB „Ecoservice” apeliacinio skundo reikalavimo panaikinti pirmosios instancijos sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovės prašymai kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir išreikalauti iš atsakovės įrodymus

 1. Aptariamas apeliacinio skundo reikalavimas negali būti tenkinamas, nes tokio reikalavimo ieškovė nereiškė ieškinyje, toks reikalavimas gali būti vertinamas tik kaip procesinis prašymas teismui spręsti, kurį pirmosios instancijos teismas išsprendė tinkamai. Šioje byloje ginčas kilęs, ar atsakovė tinkamai suformulavo ir nustatė Pirkimo sąlygas (apibrėžė Pirkimo objektą), tačiau nebuvo tiriama, ar Pirkimo sąlygos atitinka 2006 m. Taisykles. Remiantis Atliekų tvarkymo taisyklių numatytu reglamentavimu, įmonėms, teikiančioms atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas ir įmonėms, teikiančioms atliekų apdorojimo paslaugas yra keliami skirtingi reikalavimai. Ieškovės ginčijami 2006 m. Taisyklių ir 2016 m. Taisyklių punktai yra suderinti su Atliekų tvarkymo taisyklėse numatytu reglamentavimu ir toks reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijos, Atliekų tvarkymo, Konkurencijos įstatymų nuostatoms.
 2. Atsiliepime į ieškovės UAB „Ecoservice“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ apeliacinius skundus trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašo: tenkinti UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ apeliacinius skundus visa apimtimi; atmesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Econovus“ apeliacinius skundus; priteisti UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai patirtas 980,10 Eur bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

47Dėl ieškovės UAB „Ecoservice“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ apeliacinių skundų

48Dėl civilinės atsakomybės be kaltės taikymo

 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad Pirkimo laimėtojo įsipareigojimų vykdymo tinkamumas priklauso ne tik nuo tiekėjo, tačiau ir nuo kitų subjektų – atliekų tvarkymo administratoriaus – UAB „VAATC“ ir atliekų turėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) veiksmų ir / ar neveikimo, taip pat paslaugų teikėjui objektyviai neįmanoma užtikrinti, kad visi Vilniaus miesto atliekų turėtojai tinkamai laikytųsi atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neatliktų neteisėtų veiksmų, lemiančių paslaugų teikėjo netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

49Dėl garantijos pateikimo termino

 1. Pagal esamas Konkurso sąlygas perkančioji organizacija brangina pasiūlymo pateikimą ir tokiu būdu iš esmės neracionaliai naudoja lėšas. Šio tikslo nepasiekimas sudaro skundžiamų sąlygų negaliojimo pagrindą. Mano, jog netikslinga ir neracionalu garantijos pateikimo terminą sieti su pranešimo apie numatomą sudaryti Pirkimo sutartį pateikimu išrinktam Pirkimo laimėtojui.

50Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto

 1. Pirkimo sąlygų 6 punktas turėjo būti panaikintas, kadangi atsakovės nustatyta kintama paslaugų apimtis yra nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis ir prieštarauja teisės aktams (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 17 d. 6 p.; Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimas Nr. 1-152, kuriuo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014– 2020 m. planas; plano 5 dalis, 20–21 lentelės). Todėl atsakovė, atsižvelgdama į aktualius teisės aktus dėl atliekų tvarkymo prevencijos politikos, negalėjo nustatyti tokių kintamųjų: +/- 20 proc., +/- 50 proc.

51Dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo

 1. Pirkimo sąlygų 11.14 punkto nuostata yra neaiški ir prieštaringa, nėra aišku, kokią reikšmę šio Pirkimo atveju turi 3 metų terminas, kai yra nustatyta konkreti data (2016-01-01), tik nuo kurios padaryti pažeidimai apskritai vertinami. Perkančioji organizacija turi pareigą parengti tikslias ir aiškias Pirkimo sąlygas, pagal kurias tiekėjai turėtų galimybę parengti pasiūlymus.

52Dėl vienodų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžių kiekvienai Pirkimo objekto daliai

 1. Pirkimas yra suskirstytas į 6 skirtingas dalis (Konkurso sąlygų 8 punktas) ir kiekvienai daliai perkančioji organizacija yra numačiusi skirtingus maksimalius pasiūlymų biudžetus, tačiau kiekvienai pirkimo daliai prašo pateikti vienodo dydžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – 15 000 Eur depozitą ar šio dydžio banko garantiją. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo paskirtis – kompensuoti perkančiosios organizacijos nuostolius, jeigu ji atsisako savo pasiūlymo, nesudaro sutarties (Pirkimo sąlygų 36 p.). Kadangi nuostoliai taip pat yra grindžiami kainų skirtumo principu (CK 6.258 str. 5 d.), akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos galimi nuostoliai tiesiogiai koreliuoja su pirkimo verte (tikėtina dalyvio siūloma kaina). Dėl to mano, kad perkančiosios organizacijos reikalavimas visais atvejais pateikti vienodo dydžio užtikrinimą, laikytinas neproporcingu. Be to, užtikrinimo sumos įšaldymas pasiūlymų vertinimo laikotarpiu (bent 90 dienų) brangina pasiūlymą, kadangi tiekėjai turi kompensuoti šią prarastą apyvartinių lėšų sumą skolindamiesi ir mokėdami palūkanas.

53Dėl prisidėjimo prie MKA tvarkymo veiklos

 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog ieškovė siekia neatlygintinai ir savo rizika prisidėti prie DGA IR MKA tvarkymo veiklos, todėl atsakovė nebūtų įpareigota paslaugas pirkti iš tiekėjų, kadangi jie jas teiktų savo iniciatyva ir kaštais. Mano, jei perkančioji organizacija neracionaliai naudoja lėšas, galima laikyti, kad konkursas vykdomas neteisėtai. Minima atliekų tvarkytojų iniciatyva (kai jie savo kaštais sumažina MKA kiekį ir tvarko šias atliekas iki jų pristatymo į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius būtų neabejotinai naudinga visai visuomenei, kadangi dėl į MBA įrenginius patenkančio mažesnio MKA kiekio sumažėtų visuomenės patiriamos išlaidos. Dėl to minimų ribojimų įtvirtinimas Pirkimo sąlygose nėra ir negali būti pateisinamas nei teisės aktų reikalavimų vykdymu, nei viešuoju interesu.

54Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių

 1. Pirkimo sąlygose įtvirtintas vieno konteinerio ištuštinimo įkainio mechanizmas, neatsižvelgiant į konteinerio tūrį (dydį) ir / ar rūšį, pažeidžia racionalaus lėšų panaudojimo sutarčiai sudaryti imperatyvą, kadangi atsakovė dėl tiekėjų, kurie apskritai neįtrauks aptariamų kaštų dėl skirtingų konteinerių tūrio (dydžio) ir / ar rūšių arba tokias išlaidas jiems įtraukus, atsakovė gali permokėti už sutarties vykdymą.

55Dėl maksimalių pasiūlymų kainų

 1. Perkančioji organizacija savo nustatytų maksimalių pasiūlymų kainų niekaip nepagrindė ir nepaaiškino, nors tiekėjai kvestionavo reikalavimo teisėtumą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio dalį, kuria buvo siekiama Pirkimo sąlygose įtvirtintų maksimalių pasiūlymų kainų panaikinimo.

56Dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Econovus“ apeliacinių skundų

57Dėl tinkamo pasinaudojimo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka

 1. Apeliantės teigia, kad ieškovė praleido Pirkimo sąlygų apskundimo terminą, todėl jo pretenzija ir ieškinys turėjo būti nenagrinėti. Su tokia apeliantų pozicija nesutinka, kadangi: a) VPĮ 94 straipsnio 1 dalis įtvirtina du pretenzijų pateikimo terminų atskaitos taškus: a) atveju, jeigu perkančioji organizacija raštu praneša apie priimtą sprendimą, pretenzija gali būti teikiama per 15 dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.), b) atveju, jeigu perkančioji organizacija pagal VPĮ neturi pareigos raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, tokie jos sprendimai skundžiami per 10 (dešimt) (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo sprendimo paskelbimo dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Pažymi, kad pati perkančioji organizacija Konkurso sąlygose numatė tiekėjų teisę teikti paklausimus (Pirkimo sąlygų 68 punktas). Atsakovė, išnagrinėjusi tiekėjų paklausimus, aiškino Konkurso sąlygas 2016 m. liepos 5 d., 2016 m. liepos 15 d., 2016 m. liepos 18 d., 2016 m. liepos 25 d., 2016 m. liepos 29 d., 2016 m. rugpjūčio 2 d., 2016 m. rugpjūčio 29 d. ir 2016 m. rugsėjo 6 d. raštais. Ieškovė pretenziją dėl atskirų Konkurso sąlygų pateikė 2016 m. rugsėjo 9 d. Iš Ieškovo pretenzijos turinio matyti, kad joje atskiros Konkurso sąlygos ginčijamos ne naujai, bet atsižvelgiant į atsakovės pateiktus atsakymus į tiekėjų paklausimus. Net jei būtų galima sutikti su pozicija, kad teisių gynybos buvo imtasi pavėluotai, veiksmingumo principas pateisina galimą termino praleidimą.

58Dėl sąvokų „Užsakovo“ ir „Administratoriaus“

 1. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų paklausimus, nurodo, kad „kompensavimą ar kitas pareigas, susijusias su mokėjimais bei atsiskaitymais vykdys perkančioji organizacija, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracija“, tačiau kituose savo Pirkimo sąlygų paaiškinimuose perkančioji organizacija nurodo kitokią poziciją – 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-699 2p. nurodė, kad atitinkamai perkančioji organizacija arba „Administratorius“ kompensuos tiekėjų papildomas išlaidas atliekų transportavimui bei laikinam saugojimui į tokią vietą“, Taigi, toks neaiškumas nėra formalus, tačiau turi esminę reikšmę tiekėjams, patvirtina abejones dėl Konkurso sąlygų nevisapusiško išdėstymo ir tokios situacijos keliamos grėsmės tiekėjų interesams.

59Dėl duomenų bazės turinio ir jos perdavimo

 1. Akcentuoja, kad net ir bazės netinkamas administravimas (kuo taip pat gali būti laikomas netinkamos informacijos kaupimas) yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Konkurso sąlygų 3.1. priedo 63 p. nustatyta, kad esminio pažeidimo atveju atsakovė turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo dėl esminio sutarties pažeidimo. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog negali pateikti konkrečių parametrų ir kitos informacijos apie duomenų bazę, reikalingos tiekėjams, tačiau ji privalo aiškiai suvokti ir apibrėžti norimą gauti duomenų bazę arba nurodyti pagal kokius reikalavimus duomenų bazė privalo būti parengta, kadangi tik tokiu atveju tiekėjai žinos, kaip tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su duomenų bazės perdavimu.
 2. Atsiliepime į ieškovės UAB „Ecoservice“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ prašo ieškovės skundą tenkinti ir UAB „VSA Vilnius“ naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Sutinka su ieškovės apeliaciniu skundu, papildomai nurodo, kad atsakovė ikiteisminėje stadijoje ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apsiribojo vien abstrakčiais teiginiais. Bei padarė CPK 3, 163, 185, 199 ir 263 straipsnių pažeidimus, kurie lėmė dalies ieškinio reikalavimų nepagrįstą atmetimą. Teismui atsisakius kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų teisėtumo ištyrimo ir neišreikalavus rašytinių įrodymų iš atsakovės dėl anksčiau vykdyto viešojo pirkimo, kurio tikslas buvo šio Pirkimo sąlygų teisinė analizė.
 4. Atsiliepime į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ecoservice“ prašo skundą tenkinti.
 5. Sutinka, kad tiekėjo sutartinė atsakomybė be kaltės už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą arba neįvykdymą, viešojo pirkimo sutartyje galėtų būti numatyta tik atsižvelgus į sutarties dalyką ir tiekėjo teikiamų paslaugų pobūdį. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai neatsižvelgė (neįvertino) į šias reikšmingas aplinkybes: a) perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė rengiant Konkurso sąlygas nėra absoliuti, b) perkančioji organizacija nepagrindė, jog tiekėjo atsakomybės be kaltės įtvirtinimas Konkurso sąlygose yra reikalingas (būtinas) ir proporcingas. Taip pat Konkurso sąlygų 39.1 punkte nustatyta garantijos pateikimo tvarka yra neproporcinga ir privalėjo (privalo) būti patikslinta (pakeista). Ieškovė tiek ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu laikėsi nuoseklios pozicijos ir reikalavo tik pakeisti momentą, kada turi būti pateikta garantija, t. y. nustatyti jį nuo sutarties pasirašymo. Nė vienas iš Konkurse pasiūlymus teikusių tiekėjų neginčijo (neginčija) paties reikalavimo pateikti sutarties įvykdymo garantiją. UAB „VSA Vilnius“ teisingai nurodo, kad Konkurso sąlygų 6 punkto turinys yra netinkamas ir prieštarauja atitinkamoms teisės aktų nuostatoms. Pritaria apeliančių pozicijai, jog nagrinėjamu atveju turėjo būti keičiamos (patikslintos) atitinkamos Konkurso sąlygų nuostatos ir sudaromos galimybės tiekėjams prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai nustatė, jog Konkurso objektas neapima DGA ir MKA tvarkymo paslaugų ir tuo pačiu padarė neteisingą išvadą, kad tiekėjai siekia, jog perkančioji organizacija tokias paslaugas pirktų iš jų (jos būtų įtrauktos į Pirkimo objektą) – tokio tikslo nėra. Konkurso sąlygos, draudžiančios atliekų tvarkytojams prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos, prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimams, taip pat pažeidžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą racionalaus lėšų naudojimo principą. Užtikrinus (suteikus) tiekėjams galimybę savanoriškai prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos būtų racionaliau naudojamos Vilniaus miesto savivaldybės lėšos. Sutinka su reikalavimais išskaidyti konteinerių ištuštinimo įkainį pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis.
 6. Atsiliepime į atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje - UAB „Ekonovus“ apeliacinius skundus ieškovė UAB „Ecoservice“ prašo skundus atmesti.
 7. Teigia, kad apeliaciniuose skunduose nepagrįstai ginčijama teisinga ir motyvuota pirmosios instancijos teismo išvada, jog perkančioji organizacija skundžiamu sprendimu neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės pretenziją. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai pripažino, kad Konkurso sąlygose netinkamai vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“ bei įpareigojo perkančiąją organizaciją šias sąlygas patikslinti. Taip pat pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai pripažino, kad perkančioji organizacija turi patikslinti Pirkimo sąlygas ir aiškiai nurodyti, kaip ir kas kompensuos paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į MBA įrenginius bei pagrįstai pripažino, kad perkančioji organizacija turi patikslinti Pirkimo sąlygas ir įtvirtinti minimalius reikalavimus duomenų bazės formai ir turiniui.
 8. Atsiliepime į atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ prašo atmesti atsakovės skundą ir iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

60Dėl teismo pareigos motyvuoti priimtą sprendimą ir ikiteisminės ginčo stadijos.

 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pagrindė padarytas išvadas, ištyrė ir įvertino bylos įrodymus, vadovavosi atitinkamomis teisės normomis ir teismų praktika. Vien tai, kad sprendime atskirai neįvardinti ir neaptarti visi byloje esantys rašytiniai įrodymai, nereiškia, kad sprendimas yra nemotyvuotas ar neteisėtas. Atsakovės teiginiai dėl tiekėjų galimybės aiškiai suprasti Pirkimo sąlygų turinį nuo jų viešo paskelbimo dienos ir tiekėjų privalėjimas teikti pretenzijas per 10 dienų turi būti atmesti. Pažymi, jog atsakovė teikė eilę paaiškinimų ir ne kartą tikslino Pirkimo sąlygas pagal tiekėjų prašymus praėjus daugiau nei 10 dienų nuo sąlygų paskelbimo. Tai patvirtina, kad sąlygos iš tiesų buvo neaiškios ir dviprasmiškos. Pirkimo sąlygų XI skyrius (66–70 p.) nustato teisę tiekėjams užduoti atsakovei klausimus dėl Pirkimo sąlygų, prašyti jas tikslinti, o atsakovei suteikia teisę jas patikslinti bei pareigą atsakyti į tiekėjų klausimus. Taigi, tiekėjai, pirmiausia, privalo siekti pašalinti neaiškių sąlygų trūkumus kreipdamiesi į perkančiąją organizaciją, ir tik pastarajai galutinai suteikus sąlygoms reikšmę ir informavus viešojo pirkimo dalyvius, tiekėjams tampa aiški (suprantama) jų galimai pažeistų teisių apimtis. Taip pat mano, jog atmestini atsakovės teiginiai, kad tiekėjai piktnaudžiavo Pirkimo sąlygų aiškinimo institutu. Visi prašymai buvo teikiami laikantis atsakovės parengtų Pirkimo sąlygų, o dalį prašymų atsakovė laikė pagrįstais, nes ne kartą tikslino Pirkimo sąlygas.

61Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“

 1. Nesutinka, kad teisių ir pareigų perleidimas nesukelia jokių padarinių tiekėjų teisėms ir pareigoms, kylančioms iš viešojo pirkimo sutarties. Atsakovo nurodomas „Administratorius“ jokia forma nedalyvauja Pirkimo procedūrose, jis nėra tarp atsakovės ir tiekėjo sudaromos viešosios pirkimo sutarties šalis. Taigi, Pirkimo sąlygų 3.1. priedo 4 punkte ir Pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“ yra neaiškios ir dviprasmiškos tiekėjams.

62Dėl išlaidų, susijusių su atliekų transportavimu ne į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius bei atliekų saugojimo

 1. Atsakovė apeliaciniame skunde suabsoliutina sąvokas „kompensuoti“ ir „atlyginti“ tiekėjų patirtas išlaidas. Esminis spręstinas klausimas yra tai, kad tiekėjams išlaidos privalo būti atlyginamos (kompensuojamos), todėl Pirkimo sąlygų nepatikslinimas lėmė, kad tiekėjams yra visiškai neaišku tokių išlaidų atlyginimo maksimalūs dydžiai, tvarka, kokiu pagrindu nesant viešojo pirkimo sutartyje jokių kriterijų tiekėjai apskritai galėtų reikalauti jų atlyginimo, į kurį subjektą tiekėjai turėtų nukreipti reikalavimą dėl išlaidų atlyginimo. Turi būti atmesti atsakovės teiginiai, kad tiekėjai galės reikalauti išlaidų atlyginimo vadovaudamiesi Pirkimo sąlygų paaiškinimais. Atsakovė neteisingai interpretuoja VPĮ 2 straipsnio 21 dalį, kad viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimai yra sudėtinė viešojo pirkimo dokumentų dalis, tačiau tai nėra tapatu viešojo pirkimo sutarties priedui, kuris būtų neatskiriama sutarties dalimi. Tokia atsakovės pozicija vienareikšmiškai prieštarauja VPĮ nuostatoms. Taipogi atmestini atsakovės teiginiai, kad išlaidos tiekėjams bus visais atvejais atlyginamos: a) atsakovė pripažįsta, kad gali savarankiškai atlikti tiekėjų pateikiamų išlaidų pagrįstumo vertinimą, b) tiekėjų išlaidos būtų atlyginamos, tačiau jokių aiškių išlaidų atlyginimo kriterijų ir tvarkos Pirkimo sąlygose nenustatyta. Šiuo atveju atsiranda piktnaudžiavimo tikimybė ir akivaizdus racionalaus lėšų panaudojimo principo pažeidimas.

63Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių

 1. Atsakovė turi visą reikiamą informaciją, jog apskaičiuoti maksimalų išlaidų dydį ar įkainį. Jeigu parengė Pirkimo sąlygas pagal savo poreikius, todėl manytina, kad nėra įmanoma parengti tvarkos dėl tiekėjų išlaidų, susijusių su MKA transportavimu ne į MBA įrenginius bei tokių atliekų saugojimu, nėra pagrindo. Atsakovė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir disponuoja plačiausia informacija apie atliekų transportavimą bei saugojimą.

64Dėl papildomų išlaidų kompensavimo

 1. Pirkimo sąlygų turinio trūkumas dėl išlaidų atlyginimo leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad atsakovė pažeidė VPĮ 3 str. įtvirtintus viešojo pirkimo principus, (VPĮ 18 str. 6 d. 3 p., 24 str. 9 d.).

65Dėl duomenų bazės turinio ir formos

 1. Atmestini atsakovės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su duomenų bazės turiniu ir forma, neaiškumo. Atsakovė 2016-09-06 rašte Nr. A39-735 (atsakymas į 7 klausimą) duomenų bazės turinio ir formos neapibrėžė ir net nurodė, kad duomenų mainų detalės bus tikslinamos sistemos diegimo metu. Taigi, duomenų bazės turinys ir forma nėra iki šiol žinoma, tačiau tokias išlaidas tiekėjai privalėjo įtraukti rengdami pasiūlymus. Absoliuti duomenų bazės turinio neapibrėžtis taip pat suponuoja galimą neracionalų lėšų panaudojimą.

66Dėl bylos procesinės baigties

 1. Aplinkybė, kad skundžiamojo sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kad Pirkimo procedūros yra nutraukiamos, nedaro priimto Sprendimo negaliojančiu. Viešojo pirkimo procedūros įskaitant ir jų nutraukimą susijusios su viešojo intereso užtikrinimu, todėl apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bylą turi teisę ištaisyti skundžiamojo sprendimo rezoliucinės dalies trūkumą ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip, kad Pirkimo sąlygos būtų pripažintos neteisėtomis ir Pirkimo procedūros būtų nutrauktos.
 2. Atsiliepime į ieškovės UAB „Ecoservice“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalvimų, ieškovės pusėje - UAB „VSA Vilnius“ apeliacinius skundus trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“ prašo skundus atmesti, netenkinti ieškovės prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą ištirti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių teisėtumą, netenkinti ieškovės prašymo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išreikalauti įrodymus, susijusius su teisinių paslaugų pagal 2016 m. sausio 18 d. teisinių paslaugų teikimo sutartį, priteisti iš ieškovės UAB „Ekonovus“ bylinėjimosi išlaidas.

67Dėl Pirkimo sąlygų, numatančių paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę

 1. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad civilinė atsakomybė gali atsirasti tik esant neteisėtiems veiksmams ir priežastiniam ryšiui, kas reiškia, kad kaltės klausimas yra tik vienas iš elementų, į kurį atsižvelgiama sprendžiant civilinės atsakomybės taikymo klausimą. CK 6.246 straipsnyje įtvirtinta neteisėtų veiksmų samprata, t. y. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi, iš nurodytų CK nuostatų akivaizdu, kad būtina sąlyga civilinei atsakomybei kilti yra neteisėti veiksmai. Tokiu atveju, jei neteisėti veiksmai neegzistuoja, perkančioji organizacija negali taikyti civilinės atsakomybės paslaugų teikėjui. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad, vadovaujantis CK 6.253 straipsnio 1 dalimi, civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. Taigi, paslaugų teikėjui negalės kilti civilinė atsakomybė, jei žala bus padaryta trečiųjų asmenų.

68Dėl Pirkimo sąlygų, numatančių garantijos pateikimo tvarką

 1. Pagal Pirkimo sąlygų 39.1 papunktį garantija gali būti sudaroma per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį, tačiau jos įsigaliojimas gali būti numatomas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija nenustatytų reikalavimo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo garantiją iki Pirkimo sutarties pasirašymo, tokiu atveju perkančiajai organizacijai kiltų rizika dėl Pirkimo sutarties vykdymo ir paslaugų teikimo pradžios vėlavimo, kadangi: i) tiekėjas pradėtų siekti sukurti teisines prielaidas pasirengti vykdyti viešojo pirkimo sutartį tik po viešojo pirkimo sutarties pasirašymo, t. y. tik tada pradėtų derinti sąlygas dėl sutarties sąlygų įvykdymo garantijos gavimo, kas gali užtrukti; ii) neturint teisinių prielaidų (galiojančios sutarties sąlygų įvykdymo garantijos), pasirašius Pirkimo sutartį, tiekėjui nevykdant atitinkamų pareigų pagal Pirkimo sutartį, perkančioji organizacija neturėtų galimybių pasinaudoti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu. Perkančioji organizacija, įtvirtindama tokį reikalavimą, nori būti tikra, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti Pirkimo sutartį ir išvengti situacijų dėl netinkamų paslaugų suteikimo ar paslaugų teikimo pradžios vilkinimo.

69Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto

 1. Viešųjų pirkimų tarnyba savo viešame internetiniame puslapyje nurodo, jog viešojo pirkimo sutarties kainodaros taisyklėse nustačius fiksuotą įkainį, rekomenduoja perkančiajai organizacijai nurodyti preliminarius prekių, paslaugų ar darbų kiekius, nustatant jų ribas arba tam tikrą paklaidą procentine išraiška. Taigi, Perkančioji organizacija, vadovaujantis Metodikos 12 p., pagrįstai ir teisėtai Pirkimo sąlygose nurodė preliminarių paslaugų kiekių paklaidą procentine išraiška.

70Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 punkto

 1. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose įtvirtino identišką nuostatą dėl esminio sutarties pažeidimo, nurodytą VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punkte. Papildomai nurodyta konkreti data (2016 m. sausio 1 d.), kad tiekėjams būtų aišku, jog ši nuostata gali būti taikoma tik esminiams pažeidimams padarytiems nuo 2016 m. sausio 1 d.

71Dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nustatymo kiekvienai Konkurso objekto daliai

 1. Ieškovė pateikia tik deklaratyvius teiginius dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kurie nėra pagrįsti jokiais įrodymais.
 2. Nagrinėjamuoju atveju perkančioji organizacija siekia įsigyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugas. Svarbu pažymėti ir tai, kad Pirkimo sutartis bus sudaroma ilgam laikotarpiui, t. y. 60 mėnesių su galimybe sutartį pratęsti du kartus po 12 mėnesių. Taigi, Pirkimas turi strateginę svarbą visiems Vilniaus miesto gyventojams, todėl Pirkimu ketinamos įsigyti paslaugos neabejotinai susijusios su viešuoju interesu.

72Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos

 1. Ieškovės bei UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai, kad jei Konkurso sąlygose būtų nustatyta galimybė paslaugų teikėjui prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos, tai tokiu atveju būtų pristatomas ženkliai mažesnis MKA ir DGA kiekis, yra nepagrįsti ir negali būti tenkinami. Visų pirma, Pirkimo objektas – mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos: a) mišrių komunalinių atliekų surinkimas; b) mišrių komunalinių atliekų vežimas. Perkančioji organizacija nesiekia įsigyti komunalinių atliekų rūšiavimo paslaugų. Byloje nėra ginčo, kad Pirkimo objektas neapima MKA ir DGA tvarkymo veiklos. Šiuo atveju būtina vadovautis specialiu subsidiariai taikomu teisės aktu – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

73Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo

 1. Pažymi, kad tiekėjai turi galimybes apskaičiuoti ir numatyti būsimų konteinerių struktūrą, jų dydžius ir skaičius, vadinasi gali apskaičiuoti ir vieno konteinerio ištuštinimo įkainį.

74Dėl prašymo ištirti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių teisėtumą

 1. Teismas pagrįstai įvertino aplinkybes ir priėmė pagrįstą sprendimą atmesti ieškovės prašymą kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, nes toks kreipimasis pagal nustatytas aplinkybes būtų perteklinis, visiškai nesusijęs su nagrinėjama byla.
 2. Mano, kad ieškovė turėjo visas galimybes pati kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl tam tikrų Taisyklių nuostatų netinkamumo bei neteisėtumo, tačiau supratusi, kad praleido įstatyme nustatytus terminus skųsti Taisykles, nepagrįstai šioje civilinėje byloje kreipėsi į teismą su prašymu dėl Taisyklių ištyrimo. Be to ieškovė, prašydama kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašo patikrinti, ar Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2006 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 19 ir 77.2 punktų nuostatos (patvirtintos prieš 10 metų) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dar daugiau, ieškovė apeliaciniame skunde kvestionuoja Taisyklių nuostatas, kurios galimai leidžia MKA rūšiuoti (tvarkyti) išimtinai tik MBA įrenginius eksploatuojantiems ir valdantiems subjektams: UAB „VAATC“ bei UAB „Energesman“.

75Dėl UAB „VSA Vilnius“ prašymo dėl įrodymų išreikalavimo

 1. Prašomi išreikalauti dokumentai neatitinka CPK 199 straipsnyje įtvirtinto įrodymo sąsajumo reikalavimo. Ir vien ta aplinkybė, kad kitoje Vilniaus apygardos teismo byloje buvo tenkintas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo, nereiškia, kad ir šioje byloje toks prašymas turi būti tenkintas.
 2. Išvadoje Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo:

76Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 16.9, Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 29.4 papunkčio ir Pirkimo sąlygų 3.2 priedo 30.4 papunkčio

  1. Atsakovė laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 1 ir 6 punkte numatytų reikalavimų, tačiau klausimas, ar tiekėjui nustatytos pareigos ir taikytinos atsakomybės dydis bei atvejai yra proporcingi, Tarnybos manymu, turėtų būti sprendžiama bylos nagrinėjimo metu.

77Dėl Pirkimo sąlygų, kuriose vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“

  1. Mano, kad bylos nagrinėjimo metu turėtų būti aiškinamasi, kaip organizuojamas ir vykdomas atliekų surinkimas bei vežimas, kokie subjektai šiame procese dalyvauja, kokios teisės ir pareigos šiems asmenims yra nustatytos teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą ir tada spręsti, ar tik sąvokos „Užsakovas“ vartojimas yra pakankamas ar ne. Iš Pirkimo sąlygų 3.1 priedo ir 3.2 priedo 4 punktų nuostatų visiškai neaišku, kokiais atvejais, kokioms aplinkybėms egzistuojant ir kokias konkrečiai teises bei pareigas atsakovė gali perduoti savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui (įvertinus tai, kad šių teisių ir pareigų yra pakankamai daug, t. y. susijusių ne tik su įsigyjamų paslaugų teikimu, bet ir, pavyzdžiui, atsiskaitymu).

78Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio

  1. Įvertinusi Pirkimo sąlygų 39.1 punkte nustatytos sąlygos turinį, mano, kad nėra proporcinga reikalauti iš tiekėjo, laimėjusio Pirkimą, su kuriuo Pirkimo sutartis dar nesudaryta, kad jis pateiktų garantiją iki Pirkimo sutarties sudarymo, jei toks reikalavimas itin padidina tiekėjo pasiūlymo kainą ar sukelia neigiamas pasekmes tiekėjui. Bylos nagrinėjimo metu turėtų būti įvertintos iki Pirkimo sutarties sudarymo reikalaujamos pateikti garantijos gavimo sąlygos, galimybės bei tiekėjui galimai teksiančios pasekmės, jei visgi Pirkimo sutartis su tiekėju nebūtų sudaryta arba būtų sudaryta vėliau negu pagrįstai galima tikėtis užbaigus Pirkimo procedūras. Papildomai pažymi, kad perkančioji organizacija tiekėjų finansines galimybes vykdyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartis patikrina, įvertina dar iki priimdama sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo.

79Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su papildomu išlaidu už atliekų transportavimą ir saugojimą atlyginimo tvarkos nustatymo

  1. Atsakovei net ir nurodžius subjektus, kurie galimai atlygins tiekėjų papildomas išlaidas, nėra aišku, kaip šios papildomos išlaidos, patirtos dėl atliekų transportavimo jas saugoti į kitą vietą, bus atlyginamos ir kokiu pagrindu.

80Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto

  1. Tarnybos vertinimu, atsakovė, nustatydama Pirkimu planuojamų įsigyti paslaugų apimtis ir kainos apskaičiavimo tvarką laikėsi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

81Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 papunkčio

  1. Pirkimo sąlygų 11.14 punkte nustatyta sąlyga neturėtų būti laikoma neaiškia.

82Dėl Pirkimo sąlygų 33 punkto

  1. Pirkimo sąlygų 33 punkto nuostata neturėtų būti laikoma neaiškia, netikslia ar dviprasmiška, kadangi atsakovė nustatė kokie pasiūlymo galiojimo užtikrinimo būdai pasirinkti ir tinkami, nustatė jų dydį, nurodė, kokia tvarka ir kaip tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pažymi, kad nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei kiti teisės aktai nereglamentuoja, kokio dydžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkančioji organizacija turi teisę reikalauti.

83Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su tiekėjų galimybe prisidėti prie mišrių komunalinių atliekų (MKA) ir didelių gabaritų atliekų (DGA) tvarkymo veiklos

  1. Tarnybos vertinimu, būtent perkančioji organizacija įsivertina viešojo pirkimo objektą, jo apimtis, pobūdį ir pagal tai nustato atitinkamas teises bei pareigas tiekėjui, su kuriuo bus sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovė, nenumatydama tiekėjams galimybės teikti ir MKA ir/ar DGA tvarkymo paslaugas, pažeidė VPĮ ir / ar su jo įgyvendinimu susijusias teisės aktų nuostatas.

84Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio

  1. Mano, kad tokia Pirkimo sąlygų nuostata nelaikytina aiškia, suprantama ir atitinkančia Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies nuostatas.

85Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo

  1. Mano, jog bylos nagrinėjimo metu turėtų būti atsakyta į klausimą, ar skirtingos talpos konteinerių ištuštinimo įkainiai ir vidutinis konteinerio ištuštinimo įkainis ženkliai skiriasi, kas leistų daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovė neracionaliai naudos Pirkimui skirtas lėšas.

86Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo

  1. Kadangi perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose nusimato, kokias paslaugas ji planuoja įsigyti, įsivertina perkamų paslaugų pobūdį, apimtis, taip pat būtent perkančioji organizacija žino, kiek lėšų ji turės galimybę skirti konkrečiam viešajam pirkimui ir / ar jo daliai, todėl Tarnyba nemano, kad atsakovė turi pareigą įrodyti tiekėjams, jog Pirkimo sąlygose nurodytas konkrečiai Pirkimo objekto daliai skiriamų lėšų dydis yra pagrįstas ir tinkamas.

87Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

88Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus

 1. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, ar atitinkamas pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.

89Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, dėl atsakovės sprendimo nenagrinėti pretenzijos ir dėl Pirkimo sąlygų turinio

 1. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygos viešai paskelbtos 2016 m. birželio 14 d. Perkančioji organizacija eilėje raštų pateikė tiekėjams atsakymus į jų paklausimus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo: 2016 m. liepos 5 d. raštu Nr. A3 9- 485/16(3.10.15-UK), 2016 m. liepos 15 d. raštu Nr. A39-531/2016(3.10.15-UK), 2016 m. liepos 18 d. raštu A39-535/16(3.10.15-UK), d) 2016 m. liepos 29 d. raštu A39-585/16(3.10.15-UK), e) 2016 m. liepos 25 d. raštu A39-557/16(3.10.15-UK), f) 2016 m. liepos 29 d. raštu A39-582/16(3.10.15-UK), g) 2016 m. liepos 29 d. raštu Nr. A39-583/16(3.10.15-UK), h) 2016 m. liepos 29 d. raštu A39- 589/16(3.10.15-UK), i) 2016 m. rugpjūčio 2 d. raštu A39-594/16(3.10.15-UK), j) 2016 rugpjūčio 29 d. raštu Nr. A39-696/16(3.10.15-UK), 2016 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. A39-699/16 (3.10.15-UK), b) 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. A39-735/16 (3.10.15-UK), m) 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. A39- 725/16(3.10.15-UK), n) 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. A39-726/16(3.10.15-UK).
 3. Atsakovė 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte Nr. A39-679 tiekėjams nurodė, kad išnagrinėjo ir iš dalies tenkino 2016 m, rugpjūčio 16 d. pretenzijas, o 2016 m. rugpjūčio 8 d. pretenziją atmetė kaip nenagrinėtiną. Taiga, pretenzijos buvo pateiktos po daugiau nei 10 dienų nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo (2016-06-14), tačiau perkančioji organizacija jas ne tik išnagrinėjo, bet ir tenkino. 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte Nr. A39-679 atsakovė taip pat nurodė, kad atliks Pirkimo sąlygų patikslinimus.
 4. Ieškovė UAB „Ecoservice“ pateikė perkančiajai organizacijai 2016 m. rugsėjo 9 d. pretenziją „Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų“ bei prašė panaikinti (patikslinti) visus anksčiau nurodytus perkančiosios organizacijos sprendimus (atsakymus); patikslinti ir (ar) pakeisti Konkurso sąlygas ir perkančiosios organizacijos atsakymus pagal anksčiau nurodytus reikalavimus (t. I, b. l. 20–25). Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. A39-757 (3.1015-UK) „Dėl pretenzijos nepriėmimo ir nenagrinėjimo“ ieškovės pretenzijos nenagrinėjimą grindė VPĮ 94 straipsnyje numatytu 10 dienų terminu Pirkimo sąlygoms ginčyti (t. I, b. l. 42).
 5. Iš atsakovės 2016 m. rugpjūčio 29 d. atsakymų į teikėjų klausimus (Nr. A39-696/1/16(3.10.15-UK) nustatyta, kad buvo pateikti klausimai – atsakymai (paaiškinimai) dėl: Konkurso sąlygų, numatančių būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę, „Administratoriaus“ ir „Užsakovo“ teisių ir pareigų, Pirkimo pirmosios–penktosios objektų dalių pasiūlymų formos bei Pirkimo sąlygose nurodytų konteinerių ištuštinimo įkainių išskaidymo pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis ir kt. (t. I, b. l. 26 – 31). Iš atsakovės 2016 m. rugpjūčio 29 d. atsakymo į tiekėjų paklausimus Nr. A39-699/16(3.10.15-UK) matyti, kad buvo teikti klausimai – atsakymai (paaiškinimai) dėl: Konkurso sąlygų, numatančių sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimą, Pirkimo sąlygų, susijusių su atliekų transportavimu ne į MBA įrenginius bei tokių atliekų saugojimu, kaip ir kas kompensuos paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius ir tokių atliekų saugojimu, „Administratoriaus“ ir „Užsakovo“ teisių ir pareigų ir kt. (t. I, b. l. 32 – 34). Iš atsakovės 2016 m. rugsėjo 6 d. atsakymų į teikėjų klausimus (Nr. A39-735/1/16(3.10.15-UK) nustatyta, jog buvo pateikti klausimai – atsakymai (paaiškinimai) dėl: Pirkimo sąlygų 6 punkto, 11.14 punkto, 33 punkto. 39.1 punkto, 47.8 punkto, Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 7.23 punkto, 8.1 punkto, 17.7 punkto, Pirkimo sąlygų 1.2 priedo 7.15.1 punkto, 8.4 punkto, Pirkimo pirmosios–penktosios objektų dalių pasiūlymų formos bei Konkurso sąlygose nurodytos konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis, atliekų transportavimo ne į MBA įrenginius bei tokių atliekų saugojimo (t. I, b. l. 35 – 38).
 6. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; kt.). Taip pat kasacinio teismo išaiškinta, kad pirkimo sąlygų teisėtumo klausimas pretenzijoje nebūtinai turi būti iškeltas kaip būsimo ieškinio dalykas (reikalavimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014).
 7. Iš 2016 m. rugsėjo 9 d. pretenzijos turinio nustatyta, jog ieškovė teigė, kad perkančiosios organizacijos 2016. rugpjūčio 29 d.–2016 m. rugsėjo 6 d. pateikti Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir atsakymai į tiekėjų klausimus pažeidžia teikėjų teises ir teisėtus interesus bei viešąjį interesą bei prašė patikslinti arba panaikinti: a) Pirkimo sąlygas, numatančias būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę, suderinti su galiojančiais teisės aktais; b) Pirkimo sąlygose neaiškia, netiksliai ir prieštaringai vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir „Užsakovas“; c) Pirkimo sąlygas, numatančias sutarties įvykdymo garantijos suteikimo tvarką; d) Pirkimo sąlygas, susijusias su atliekų transportavimu ne į MBA įrenginius bei tokių atliekų saugojimu; e) kaip ir kas kompensuos paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius ir tokių atliekų saugojimu; f) Pirkimo sąlygų 6 punktą (dėl dėl paslaugų kainos pokyčių); e) Pirkimo sąlygų 11.14 punktą; g) dėl Pirkimo o sąlygų 33 punkte nurodyto užstato pasiūlymo galiojimui užtikrinti; h) dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos, konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo; i) kokią konkrečiai duomenų bazę teikėjai privalės perduoti pasibaigus sutarties galiojimui; j) dėl teikėjų galimybės prisidėti prie DGA tvarkymo paslaugos; k) Pirkimo pirmosios–penktosios objektų dalių pasiūlymų formos bei Pirkimo sąlygose nurodytos konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo pagal konteinerių dydžius ir (ar) rūšis; l) Pirkimo sąlygose nurodytas maksimalias pasiūlymų kainas (t. I, b. l. 20–25).
 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016, suformuluota teisės aiškinimo taisyklė skirta užtikrinti veiksmingumo principui, kad tiekėjui, kuris kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl informacijos suteikimo, būtų sudaryta galimybė ginti galimai pažeistas savo teises per įstatymų nustatytą terminą nuo datos, kurią jis gavo informacijos, iš kurios sužinojo arba turėjo sužinoti apie perkančiosios organizacijos padarytą pažeidimą. Šios taisyklės tikslas – užtikrinti, kad terminai būtų taikomi taip, jog nesuvaržytų tiekėjų teisių pateikti ieškinį dėl perkančiosios organizacijos veiksmų.
 9. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės atsakymų (raštų) į teikėjų klausimus turinius bei pretenzijos turinį, taip pat aplinkybes, jog pretenzijos buvo pateiktos po daugiau nei 10 dienų nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo (2016-06-14), tačiau perkančioji organizacija jas ne tik išnagrinėjo, bet ir tenkino (kaip minėta, 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte nurodė, kad atliks Pirkimo sąlygų patikslinimus), tai pat siekdama užtikrinti veiksmingumo principą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė nepagrįstai nusprendė nenagrinėti ieškovės pretenzijos ir tokiu būdu neleisti ieškovei efektyviai įgyvendinti teisę į galimai pažeistų teisių gynybą, kadangi ieškovė galėjo įvertinti perkančiosios organizacijos padarytus pažeidimus tik gavusi paskutiniuosius atsakovės raštus ir iš ieškovės pretenzijos turinio matyti, kad joje atskiros Konkurso sąlygos ginčijamos ne naujai, o atsižvelgus į gautus perkančiosios organizacijos atsakymus į paklausimus.
 10. Teismo sprendimas yra teisingumo aktas, kurį teismas priima, išsprendęs bylą iš esmės (Konstitucijos 109 str., CPK 259 str. 1 d.); galutiniu teismo sprendimu ginčas išsprendžiamas visiškai, ištyrus visus įrodymus ir išsprendus visų pareikštų reikalavimų pagrįstumą (CPK 260 str.). CPK 263 straipsnio 1 dalyje suformuluoti teismo sprendimui keliami teisėtumo bei pagrįstumo reikalavimai yra tarpusavyje tampriai susiję, todėl neįvykdymas vieno iš šių reikalavimų, reiškia kito pažeidimą. Teismo sprendimas turi būti priimamas teisingai nustačius faktines bylos aplinkybes ir turi atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str. 2 d.).
 11. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su atsakovės apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neatlikto ikiteisminės ginčo stadijos teisinio vertinimo, priešingai, pirmosios instancijos teismas įvertino pretenzijos ir atsakovės raštų į tiekėjų paklausimus turinius bei padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė negalėjo potencialaus pažeidimo įvertinti kol negavo atsakovės atsakymų į paklausimus, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimo dalį CPK 263 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 12. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl turi galimybę ir privalo pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus; pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek materialiosios ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo nustatytus trūkumus, nes pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo bei neteisingai išspręsta byla; šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Taigi, teisėjų kolegija nagrinėja apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus ir sprendžia dėl skundžiamojo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.
Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo
 1. Apeliantė Vilniaus miesto savivaldybės administracija teigia, jog viešojo pirkimo sutartyje minimas „Užsakovas“ turi būti suprantamas kaip „Administratorius“, kadangi „Užsakovas“ gali pavesti šioje sutartyje numatytas visas „Užsakovo“ teises ir pareigas ar jų dalį vykdyti kitam savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui.
 2. Byloje nustatyta, kad Konkurso sąlygų 1.1 priedo („Pirmoji–penktoji pirkimo objekto dalys“) 1.3 papunktyje įtvirtinta Atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus („Administratoriaus“) sąvoka – tai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas vykdyti paskirtas juridinis asmuo (t. II, b.l. 144). „Atliekų tvarkymo sistemos užsakovo („Užsakovo“) sąvoka nėra apibrėžta ir Konkurso sąlygų 1.1 priede nevartojama. Konkurso sąlygų 1.2 priedo 1.2 punkte taip pat yra pateiktas Atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus („Administratoriaus“) apibrėžimas, kuris yra analogiškas pateiktajam Konkurso sąlygų 1.1 priedo 1.3 papunktyje (t. II, b. l. 166). „Atliekų tvarkymo sistemos užsakovo („Užsakovo“) sąvoka Konkurso sąlygų 1.2 priede taip pat nėra pateikta ir Konkurso sąlygų 1.2 priede nevartojama. Iš Konkurso sąlygų 3.1 ir 3.2 priedų („Paslaugų teikimo sutartys“) matyti, kad Sutartyje Vilniaus savivaldybės administracija įvardijama „Užsakovu“ (t. II, b. l. 195, 208). Konkurso sąlygų 3.1 priedo („Paslaugų teikimo sutartis“) 4 punkte nurodyta, kad „Užsakovas“ gali pavesti šioje Sutartyje numatytas visas „Užsakovo“ teises ir pareigas ar dalį jų vykdyti kitam savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui („Administratoriui“); tokiu atveju šioje Sutartyje minimas „Užsakovas“ turi būti suprantamas kaip „Administratorius“ (t. II, b. l. 195). Konkurso sąlygų 3.2 priedo („Paslaugų teikimo sutartis“) 4 punkte nurodyta, kad „Užsakovas“ gali pavesti visas šioje Sutartyje numatytas „Užsakovo“ teises ir pareigas ar dalį jų vykdyti kitam savo kontroliuojamam asmeniui („Administratoriui“); tokiu atveju šioje Sutartyje minimas „Užsakovas“ turi būti suprantamas kaip „Administratorius“ (t. II, b. l. 208).
 3. 2016 m. liepos 29 d. rašte Nr. A39-583/16(3.10.15-UK) atsakovė nurodė, kad už priverstinį atliekų pervežimą atsiskaitytų UAB „Energesman“ ar UAB „VAATC“. 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašto Nr. A39-699/16(3.10.15-UK), 3-iajame atsakyme į tiekėjų klausimus, atsakovė paaiškino, kad sprendimus klausime išvardintais atvejais priiminės ir išlaidas kompensuos, kai bus nustatytos kompensuojamosios sumos, perkančioji organizacija arba „Administratorius“; paslaugų tiekėjas privalo vykdyti „Administratoriaus“ nurodymus (t. I, b.l. 32). Tačiau Konkurso sąlygų 3.1 ir 3.2 priedų IV dalyje kalbama tik apie „Užsakovo“ įsipareigojimus apmokėti už tinkamas ir kokybiškas paslaugas, o VI dalies 24–26 punktuose yra įtvirtintos „Užsakovo“ teisės, pareigos ir atsakomybė. Atitinkamai ir baudos teikėjui už Sutarties pažeidimus numatytos taikyti nesant skirtingų subjektų kaltės: „Administratoriaus“ (Pirkimo sąlygų 16.9.1 – 16.9.16 papunkčiai) ir „Užsakovo” (Konkurso sąlygų 3.1 priedo 29.4 papunktis ir 3.2 priedo 30.4 papunktis). Taigi, neaišku, ar „Užsakovas“ visas teises ir pareigas ar tik jų atitinkamą dalį galės pavesti (paves) vykdyti „Administratoriui“, atitinkamai neaišku, ar „Užsakovas“, pavedęs vykdyti „Administratoriui” tik dalį teisių ir pareigų, vis tiek turi būti suprantamas kaip „Administratorius“.
 4. Pagal VPĮ 2 straipsnio 34 dalį viešojo pirkimo–pardavimo sutartis yra šio įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje nurodytus atvejus, kai viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai. VPĮ 18 straipsnio 1 punktas nustato, jog pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagal Viešojo pirkimo sutartis keitimas laikytinas esminiu sutarties pakeitimui, kadangi pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį – viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
 5. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Pirkimo sąlygų „Techninė specifikacija“ 1.1 ir 1.2 prieduose bei Pirkimo sąlygų „Paslaugų teikimo sutartis“ 3.1 ir 3.2 prieduose nėra aiškiai nurodytos šalių („Užsakovo“ ir / ar „Administratoriaus“ ir koks „Administratorius“: UAB „Energesman“ ir / ar UAB „VAATC“) teisės ir pareigos (perleistos visos ar tik jų dalis, jei dalis, tai kokia apimtimi). Taip pat teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimuose į apeliacinius skundus nurodytais argumentams, jog perkančioji organizacija, sudariusi viešojo pirkimo sutartį su tiekėju bei pavedusi viešojo pirkimo sutartyje numatytas „Užsakovo“ (perkančiosios organizacijos) teises ir pareigas ar dalį jų vykdyti „Administratoriui“, pakeis viešojo pirkimo sutarties kontrahentą, todėl tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams turi gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
 6. VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs (išsamūs), be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Atsižvelgusi į tai, kad pirkimo dokumentų turinio dviprasmiškumas aiškintinas tiekėjų naudai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos „Užsakovas“ ir „Administratorius“ yra neaiškios. Tokios pat nuomonės laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pateiktoje išvadoje, kurioje pažymima, jog iš Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 4 punkto ir 3.2 priedo 4 punkto nuostatų visiškai neaišku, kokiais atvejais, kokioms aplinkybėms egzistuojant ir kokias konkrečiai teises bei pareigas atsakovė gali perduoti savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui (įvertinus tai, kad šių teisių ir pareigų yra pakankamai daug, t. y. susijusių ne tik su įsigyjamų paslaugų teikimu, bet ir, pvz., atsiskaitymu (mokėjimais)).
Dėl Konkurso sąlygų, numatančių būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę patikslinimo pagrįstumo
 1. Nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 16.9 papunktis apima atvejus, kuriems esant paslaugos teikėjui taikomos baudos už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl „Administratoriaus“ kaltės (Pirkimo sąlygų 16.9.1 – 16.9.16 papunkčiai) (t. II, b. l. 159), o viešojo pirkimo sutarties projektuose (Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 29.4 papunktyje ir 3.2 priedo 30.4 papunktyje) numatyta paslaugų tiekėjo atsakomybė už konkrečius Sutarties pažeidimų atvejus, padarytus ne dėl „Užsakovo“ kaltės bei nustatyti konkretūs baudų dydžiai (t. II, b. l. 200, 213 – 214).
 2. Pagal CK įtvirtintas bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles civilinės atsakomybės taikymui reikalinga šių sąlygų visuma: neteisėti ir kalti veiksmai (neveikimas), žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 1, 3 dalys, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnio 1 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tačiau CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tokais atvejais, jei įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus. Taigi teisės normos leidžia sutarties šalims susitarti, kad sutartinė atsakomybė bus taikoma ir nesant vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. kaltės. CK 6.256 straipsnio, reglamentuojančio sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, 4 dalyje nustatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Civilinis kodeksas leidžia sutarties šalims susitarti dėl civilinės atsakomybės sąlygų ir atitinkamai, galimas susitarimas, kad sutartinė atsakomybė už sutarties (tame tarpe ir viešojo pirkimo) nevykdymą ar netinkamą vykdymą kyla ir nesant sutarties šalies kaltės. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog Sutarties sąlyga, kurioje paslaugų tiekėjui numatyta atsakomybė už netinkamą prievolių vykdymą be kaltės neprieštarauja įstatymams ir yra leidžiama.
 3. Apeliantės UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ teigia, kad Pirkimo sąlygų 16.9 papunktyje, Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 29.4 papunktyje ir Pirkimo sąlygų 3.2 priedo 30.4 papunktyje yra įtvirtinti tiekėjo sutartinės atsakomybės atvejai yra ne už tiekėjos, o už trečiųjų asmenų („Administratoriaus“ ir / ar atliekų turėtojo) atliktus neteisėtus veiksmus. Su šia pozicija teisėjų kolegija nesutinka. CK 6.248 straipsnis nustato, kad įmonėms (nagrinėjamu atveju tiekėjams) turėtų būti taikoma griežtoji atsakomybė. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį griežtoji verslininkų atsakomybė yra preziumuojama. Pirkimo sąlygose nėra įtvirtintų nuostatų, ribojančių tiekėjui teisę reikalauti žalos atlyginimo iš kalto asmens neteisėtų veiksmų. Esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį, t. y. visais atvejais turės būti nustatyti tiekėjo neteisėti veiksmai (pvz., tiekėjas ar atliekų turėtojas po konteinerio ištuštinimo paliko konteinerį neuždengtu dangčiu ir pan.). Taigi, atsakomybės už viešojo pirkimo sutarties pažeidimus nesant tiekėjo kaltės taikymas nereiškia, jog tiekėjui savaime bus perkelta trečiųjų asmenų veiksmų kontrolės funkcija ir jie bus atsakingi už trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus.
 4. Tarp šalių ginčo dėl baudų dydžio nėra, todėl teisėjų kolegija dėl klausimo, ar tiekėjui taikytinos atsakomybės (baudų) dydžiai yra proporcingi, nepasisako. Be to šioje viešojo pirkimo stadijoje nėra teisinio pagrindo spręsti, kad nustatyti baudų dydžiai yra akivaizdžiai per dideli ar neproporcingi.
 5. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio dalį, susijusią su prašymu patikslinti Konkurso sąlygas, numatančias būsimo paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę.
Dėl sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pateikimo tvarkos (termino) pagrįstumo
 1. Ginčo pirkimu siekiama įgyti paslaugas, kurios būtų skirtos ne perkančiosios organizacijos, o visuomenės būtiniems poreikiams tenkinti, todėl svarbu užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą paslaugų teikimą, taip pat iš anksto užtikrinti, kad esant sutartinių prievolių neįvykdymui arba netinkamai įvykdymui bus padengti visi atsiradę nuostoliai. Pagal VPĮ 30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Taigi, įstatymo imperatyviai nustatyta perkančiajai organizacijai pareiga viešojo pirkimo sutartyje nurodyti sutarties įvykdymo būdą. Šiuo atveju atsakovė pasirinko prievolių įvykdymo būdą – banko garantiją (CK 6.70 str. 1 d.).
 2. Apeliaciniuose skunduose UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ teigia, jog Pirkimo sąlygų 39.1 punkto sąlyga yra neproporcinga, jos pateikimo išlaidos ir apskritai galimybė jas pateikti yra rizikinga net ir pačiam garantui (bankui).
 3. Konkurso sąlygų 39.1. papunktyje nustatyta, jog dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą <...> banko besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją. Garantijos sumos nei vienas tiekėjas neginčija.
 4. CK 6.93 straipsnio 3 dalis leidžia garantijoje numatyti, kad ji įsigalioja ne nuo jos suteikimo momento, o vėliau. Pirkimo sąlygose nėra numatyta, jog tiekėjai gali pateikti garantiją, kurioje bus nustatyta, kad ji įsigalioja nuo viešojo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Priešingai, Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas pateikti sutarties sąlygų įvykdymo garantiją per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo.
 5. Teisėjų kolegija sutinka su apeliančių UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Ecoservice“ apeliacinių skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių, jog po pranešimo apie numatomą sudaryti sutartį gavimo dienos: a) Pirkimo sutartis dėl nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių galiausiai gali būti nesudaryta ir (ar), b) po pranešimo apie numatomą sudaryti sutartį gavimo dienos gali prasidėti teisminiai ginčai dėl Konkurso procedūrų teisėtumo, todėl bet kuriuo atveju sutarties sudarymo momentas būtų atidėtas ir tiekėjas visą šį laikotarpį būtų priverstas patirti garantijos pateikimo išlaidas. Taigi, reikalavimas pateikti sutarties sąlygų įvykdymo garantiją iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo gali sukelti teikėjui neigiamas pasekmes ar padidinti teikėjo pasiūlytą kainą. Kadangi garantija užtikrina tinkamą sudarytos sutarties vykdymą, teisėjų kolegija sutinka su Viešųjų pirkimo tarnybos išvada, kad nėra proporcinga reikalauti iš laimėjusio Pirkimą tiekėjo pateikti garantiją iki Pirkimo sutarties sudarymo, juolab, kai toks reikalavimas gali sukelti tiekėjui neigiamas pasekmes arba itin padidina tiekėjo pasiūlymo kainą.
 6. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą, susijusią su prašymu patikslinti Konkurso sąlygas, numatančias sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pateikimo tvarką, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir Pirkimo sąlygų 39.1. papunktis pripažintinas neteisėtu.

90Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su papildomu išlaidų už atliekų transportavimą ir saugojimą atlyginimo tvarkos nustatymu

 1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo („Pirmoji–penktoji pirkimo objekto dalys“) 7.24 papunktyje nustatyta, jog šiukšliavežys, aptarnavęs maršruto konteinerius, surinktas MKA privalo iš karto vežti tiesiai į Atliekų apdorojimo įrenginius (MBA); jei šis įrenginys dėl objektyvių priežasčių tą dieną atliekų priimti negali, paslaugos teikėjas jas turi vežti į Administratoriaus nurodytą vietą (-as) ne toliau kaip 50 km atstumu laikinam saugojimui (sandėliavimui); MKA gali būti pakrautos ir iškrautos į kitą šiukšliavežį tik tokiu atveju, kai šiukšliavežys sugenda pakeliui į MBA, patenka į autoįvykį ar dėl kitų priežasčių negali pasiekti MBA (t. II, b.l. 151). Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 8.4 papunktis įtvirtina, kad esant aplinkybėm, kai MKA priėmimas negalimas MBA, gavus raštišką Administratoriaus patvirtinimą, galimas MKA laikinas, Administratoriaus nustatytos trukmės, saugojimas (sandėliavimas) ne toliau kaip 50 km atstumu (t. II, b. l. 152). Pirkimo sąlygų 1.2 priedo („Pirkimo šeštoji objekto dalis“) 7.17 papunktyje nustatyta, kad krovinis automobilis (sunkvežimis) surinktas DGA (didelių gabaritų atliekas) privalo iš karto vežti tiesiai į DGA aikštelę (-es), o jei aikštelė (-ės) dėl techninių trukdžių tą dieną DGA priimti negali, paslaugų teikėjas jas turi vežti į Administratoriaus nurodytą kitą (-as) DGA surinkimo aikštelę (-es) arba kitą vietą (-as) laikinam saugojimui (sandėliavimui) (t. II, b. l. 170). Pagal Pirkimo sąlygų 1.2 priedo 8.4 papunktį, esant aplinkybėms, kai DGA priėmimas negalimas DGA aikštelėje, gavus raštišką Administratoriaus patvirtinimą, galimas DGA laikinas, Administratoriaus nustatytos trukmės, saugojimas (sandėliavimas) kitoje vietoje; teikdamas pasiūlymą, paslaugos teikėjas turi įvertinti šią riziką (t. II, b. l. 170).
 2. Atsakovė teigė, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių savininkas yra UAB „VAATC“, o veiklos vykdytojas (įrenginių operatorius) yra UAB „Energesman, todėl pastarajam tenka atsakomybė už MBA įrenginių gedimą, t. y. jis turės atlyginti atsakovės turėtus nuostolius, įskaitant ir kompensuotas papildomas išlaidas teikėjams. Atsakovė paaiškino, kad Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-445 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 80 punktą, pareiga užtikrinti nepertraukiamą mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir jų tvarkymo veiklą tenka MBA operatoriui. Atsakovė 2016 m rugpjūčio 29 d. Nr. A39-699/16 (3.10.15-UK ir 2016 m. liepos 29 d. Nr. A39- 583/16(3.10.15-UK) pateikė paaiškinimus į tiekėjų klausimus, kas kompensuos tiekėjų išlaidas, patirtas dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 7.23, 8.4 ir 1.2 priedo 7,17, 8.4 punktuose nurodytų situacijų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2016 m. liepos 29 d. rašte Nr. A39-583/16(3.10.15-UK) atsakovė teigė, kad už priverstinį atliekų pervežimą atsiskaitytų UAB „Energesman“ ar UAB „VAATC“, o 2016 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. A39-699/16(3.10.15-UK) atsakovė nurodė, kad paminėtas išlaidas kompensuos perkančioji organizacija arba jos paskirtas administratorius. Taigi, kuris iš atsakovės nurodytų subjektų tiesiogiai tiekėjui atlygins papildomas išlaidas priklauso nuo to, ar perkančioji organizacija pasinaudos Atliekų tvarkymo įstatyme bei Pirkimo sąlygų 3.1 priedo „Paslaugų teikimo sutartis“ 4 punkte įtvirtintai galimybei pavesti visas „Užsakovo“ teises ir pareigas ar dalį jų vykdyti kitam savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui („Administratoriui“). Atveju, jei perkančioji organizacija perduos iš sutarties kylančias teises ir pareigas vykdyti „Administratoriui“, pastarasis įgis pareigą atlyginti papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu bei saugojimu. Primintina, jog perkančioji organizacija raštuose (2016 m. liepos 29 d. Nr. A39583/16(3.10.15-UK) bei 2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. A39-735/16(3.10.15-UK)) nurodė, kad MBA įrenginių operatorius UAB „Energesman“ yra sudaręs įrenginių eksploatavimo sutartį su UAB „VAAC“ bei atsakomybė ir apmokėjimas už priverstinį atliekų pervežimą laikinajam saugotojui tenka šios sutarties šalims, tačiau 2003 m. kovo 26 d. Vilniaus apskrities savivaldybės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui buvo įsteigta UAB „VAATC“, kuri ir yra atliekų tvarkymo sistemos administratorė (įrenginių savininkė).
 3. Teisėjų kolegija, atsižvelgus į tai, kad perkančioji organizacija dviprasmiškai nurodė subjektus, kurie atlygins teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne tiesiai į MBA ar DGA aikšteles, t. y. Pirkimo sąlygose nėra įtvirtinti teikėjų išlaidų, patirtų dėl atvejų, nurodytų Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 7.24 ir 8.4 papunkčiuose ir Pirkimo sąlygų 1.2 priedo 7.17 ir 8.4 papunkčiuose, kompensavimo tvarka ir pagrindai, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo Pirkimo sąlygų, susijusių su papildomu išlaidų už atliekų transportavimą ir saugojimą atlyginimo tvarkos nustatymu neaiškumą ir dviprasmiškumą. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje taip pat nurodo, kad atsakovei net ir nurodžius subjektus, kurie galimai atlygins tiekėjų papildomas išlaidas, visgi nėra aišku, kaip šios papildomos išlaidos, patirtos dėl atliekų transportavimo jas saugoti į kitą vietą, bus atlyginamos ir kokiu pagrindu.

91Dėl Konkurso sąlygų, nustatančių minimalius teikėjų kvalifikacijos reikalavimus

 1. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Taigi tiekėjų kokybinė atranka vykdoma pagal objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįstus reikalavimus, skirtus sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi.
 2. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).
 3. Pirkimo sąlygų 11.14 papunktis nustato šiuos minimalius kvalifikacijos tiekėjui reikalavimus: kad tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Taigi, iš esmės Pirkimo sąlygų 11.14 papunktis yra analogiškas nuo 2016 m. sausio 16 d. įsigaliojusiai VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatai, kurios pagrindu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
 4. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pasinaudojo teise, įtvirtinta VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punkte, todėl nėra teisėto pagrindo pripažinti apeliantės UAB „Ecoservice“ teiginį, dėl Konkurso sąlygų 11.14 papunkčio neaiškumo ir prieštaringumo, pagrįstu.

92Dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kiekvienai Pirkimo objekto daliai

 1. VPĮ 30 straipsnio 1 dalis nustato, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Rankpinigiai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, numatytų nebaigtiniame prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąraše, išdėstytame CK 6.70 straipsnio 1 dalyje. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. IS-139 patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 6 punkte nurodoma, jog perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimus pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui, pirmiausia atsižvelgia į tai, kad tarptautinės vertės pirkimams ji gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 straipsnyje nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (išskyrus rankpinigius).
 2. Pirkimo sąlygų 33 punkte numatyta, kad tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento sąskaitą <…> arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas <…> arba užstatą kiekvienai pirkimo objekto daliai – 15 000 Eur sumai, arba pateikti banko garantiją pagal 4 priede pateiktą formą kiekvienai pirkimo objekto daliai – 15 000 Eur sumai; teikėjo teikiama užstato / banko garantijos suma yra nustatyta kiekvienai pirkimo objekto daliai, teikiant pasiūlymą kelioms pirkimo objekto dalims iškart, pasiūlymo užtikrinimo suma turi būti sumuojama (t. II, b. l. 136). Taigi, tiekėjų pasiūlymai skirtingoms pirkimo dalims turėtų būti užtikrinami vienodo dydžio užstatais – 15 000 Eur dydžio užstatas arba banko garantija 15 000 Eur sumai.
 3. Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžių, tačiau reikalaujamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis turėtų būti nustatomas vadovaujantis protingumo, proporcingumo, šalių lygiateisiškumo principais. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. IS-139 yra patvirtintos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijas „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo” (toliau –Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 3.9 papunktį, siekdama paskatinti tiekėjus dalyvauti pirkimuose, perkančioji organizacija turėtų nustatyti proporcingus reikalavimus pasiūlymo galiojimo ir (ar) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui. Apeliantės UAB „Ecoservice” nuomone, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas kiekvienai Konkurso objekto daliai turi būti nustatomas proporcingai atitinkamos Konkurso objekto dalies vertei.
 4. Pirkimo sąlygų 2 priedo 6 punkte nustatyta didžiausia metinė paslaugų kaina: Pirkimo objekto pirmojoje–penktojoje dalyse siūloma kaina negali viršyti 1 019 790 Eur be PVM (t. II, b. l. 178), o Pirkimo objekto šeštojoje dalyje – 525 670 Eur (t. II, b. l. 181). Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinius skundus paaiškino, kad 60 mėnesių pirkimo sutarties kaina Pirkimo objekto pirmojoje–penktojoje dalyse gali siekti 5 098 950 Eur, o šeštojoje dalyje – 2 628 350 Eur; perkančioji organizacija rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos viešai skelbiama informacija, pagal kurią, reikalaujant pasiūlymo galiojimo ar sutarties vykdymo užtikrinimo, rekomenduoja nustatyti nedidelius procentinius dydžius nuo pasiūlymo / sutarties vertės (1–5 proc.). Pažymėtina, jog iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusiame Rekomendacijų 7.3 punkte buvo numatyta, kad reikalaujant pasiūlymo galiojimo ar sutarties vykdymo užtikrinimo, rekomenduojama nustatyti nedidelius procentinius dydžius nuo pasiūlymo / sutarties vertės (pavyzdžiui, 1–5 procentai)“. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojančios Rekomendacijų redakcijos 6 punktą, vengiant nepagrįsto tiekėjų finansinės naštos padidėjimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis (nurodomas absoliučiu ar proporciniu, skaičiuojamu nuo pirkimo sutarties kainos, dydžiu) turėtų būti proporcingas pirkimo svarbai ir tikėtinoms neigiamoms prievolių neįvykdymo pasekmėms. Taigi, šiuo metu Rekomendacijose nėra įtvirtinto rekomenduojamo procentinio dydžio nuo pasiūlymo / sutarties vertės. Pavyzdžiui Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų administravimą Lietuvoje ir užsienyje viešai skelbia, kad įprastas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis yra 1–2 proc. pasiūlymo vertės (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/vidaus-saugumo-fondasre5d/rekomendacijos/pasiulymu-galiojimo-uztikrinimas.html).
 5. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, perkančioji organizacija nustatė nedidelius procentinius dydžius (0,2 proc. nuo pasiūlymo Pirkimo objekto pirmosios–penktosios ir 0,6 proc. Pirkimo objekto šeštosios dalių metinių verčių), konstatuoja, kad nustatytas kiekvienai minėtai pirkimo objekto daliai 15 000 Eur prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis yra proporcingas pirkimo svarbai ir tikėtinoms neigiamoms prievolių neįvykdymo pasekmėms. UAB „Ecoservice“ apeliaciniame skunde nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas kiekvienai Konkurso objekto daliai nustatytas neproporcingai atitinkamos Konkurso objekto dalies vertei (CPK 178 str.).

93Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie mišrių komunalinių atliekų ir didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos

 1. Pirkimo objekto reikalavimus perkančiosios organizacijos turi suformuluoti taip, kad visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos (lygiateisiškumas) ir kad nebūtų ribojama konkurencija (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis). VPĮ 25 straipsnyje yra sukonkretintas bendrasis nediskriminavimo principas, kiek jis aktualus perkančiosios organizacijos veiksmams, susijusiems su techninėmis specifikacijomis.
 2. Pirkimo sąlygų 5 punktas apibrėžia pirkimo objektą – Mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos (t. II, b. l.125). Pirkimo objektas suskirstytas į šešias dalis, t. y. MKA surinkimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirstytas pagal penkias zonas: „Verkiai–Žirmūnai“, „Antakalnis–Naujoji Vilnia“, „Naujininkai–Paneriai“, „Pašilaičiai – Lazdynai“, „Centras“ (Pirkimo sąlygų 8.1–8.5 p.), taip pat šeštoji pirkimo objekto dalis apima buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų (toliau – DGA) surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos (Pirkimo sąlygų 8.6 p), kurios į zonas nėra suskirstytos (t. II, b. l. 126). Taigi, ginčo pirkimo objektas – MKA ir DGA surinkimo ir vežimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Ginčo pirkimu MKA ir DGA prevencijos ir tvarkymo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje nėra perkamos.
 3. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 7.23 papunktis paslaugos teikėjui draudžia MKA ir konteinerių aikštelių tvarkymo atliekas (jei tai ne MKA) maišyti tarpusavyje, MKA maišyti su kitų savivaldybių teritorijoje surinktomis atliekomis, taip pat su išrūšiuotomis atliekomis, taip pat su surinktomis atliekomis ne iš rinkliavos mokėtojų atliekomis (t. II, b. l. 151). Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 8.5 papunktyje draudžiama paslaugos teikėjui bet kokia kita MKA apdorojimo ir (ar) tvarkymo veikla prieš pristatant šias atliekas į Atliekų apdorojimo įrenginį (MBA) (t. II, b. l. 152). Visos iš aptarnaujamos teritorijos surinktos MKA privalo būti vežamos tik į atliekų apdorojimo įrenginius, kurių operatorius yra UAB „Energesman“ (t. II, b. l. 151).
 4. Pirkimo sąlygų 1.2 priedo 7.15.1 papunktyje nurodyti draudimai paslaugų tiekėjui: iškrauti iš krovininio automobilio DGA ir / ar jas rūšiuoti; buityje susidarančias pavojingas atliekas maišyti su kitomis DGA; DGA maišyti su: a) mišriomis komunalinėmis atliekomis, b) kitų savivaldybių teritorijoje surinktomis DGA, c) su išrūšiuotomis DGA, d) su surinktomis ne iš rinkliavos mokėtojų atliekomis; vežti į DGA aikšteles draudžiama atliekas (t. II, b. l. 169). Pagal Pirkimo sąlygų 1.2 priedo 7.17 papunktį, krovininis automobilis (sunkvežimis) surinktas DGA privalo iš karto vežti tiesiai į DGA aikštelę (-es), o jei ši aikštelė (-ės) dėl techninių trukdžių tą dieną DGA priimti negali, paslaugos teikėjas jas turi vežti į Administratoriaus nurodytą vietą (-as) DGA surinkimo aikštelę (-es) arba kitą vietą (-as) laikinam saugojimui (sandėliavimui) (t. II, b. l. 170).
 5. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje teigia, kad vien tai, jog ieškovė neparašė ir neprašo pakeisti (išplėsti) Konkurso objektą, o iš esmės prašo suteikti tiekėjams teisę savo iniciatyva ir kaštais prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos nereiškia, kad kiti tiekėjai, dalyvaudami viešajame pirkime ir teikdami pasiūlymus, taip pat prisiims įsipareigojimus šias paslaugas teiks savo lėšomis ir neįsiskaičiuos šių paslaugų teikimo išlaidų pasiūlyme nurodydami didesnes kitų paslaugų kainas.
 6. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant aiškiai apibrėžtinai pirkimo objekto sudėtinei daliai (MKA ir DGA surinkimo ir vežimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje), perkančiosios organizacijos leidimas tiekėjams įtraukti į bendrą pasiūlymo objektą MKA ir DGA atliekų tvarkymo paslaugas nesuderinamas su finansinio racionalumo pareigomis, be to kokybiškai naujų santykių nustatymas – naujų ar papildomų reikalavimų pirkimo objektui įtvirtinimas (MKA ir DGA tvarkymo paslaugos), reiškia naujo konkurso paskelbimą, kadangi tiesiogiai arba aiškinimo būdu iš esmės keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pvz., negalios draudimas prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo (rūšiavimo, maišymo, apdorojimo ir pan.) veiklos).
 7. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad ginčo Pirkimo sąlygų objektas apibrėžtas aiškiai, todėl jį plėsti, kuomet ieškovė net nereiškia tokio reikalavimo, yra nepagrįsta, tačiau pažymėtina tai, jog tiekėjo pasiūlymas, kuriame jis sutinka savo kaštais ir iniciatyva prisiimti papildomus įsipareigojimus, kurie nėra perkami ginčo pirkimu, bet yra susiję su pirkimo objektu, turi būti perkančiosios organizacijos vertinamas lyginant kelių panašių kainų pasiūlymus (tiekėjų lygiateisiškumo principas).

94Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo

 1. Apeliantės UAB „VSA Vilnius“ vertinimu, Pirkimo sąlygose įtvirtintas vieno konteinerio ištuštinimo įkainio mechanizmas, neatsižvelgiant į konteinerio tūrį (dydį) ir (ar) rūšį, pažeidžia racionalaus lėšų panaudojimo sutarčiai sudaryti imperatyvą. Paaiškino, kad konteineriai skiriasi rūšimis ir dydžiais (tūriu), pavyzdžiui, paprasti pastatomi konteineriai turi talpą nuo 0,12 m3 iki 1,1 m3, o pusiau požeminių konteinerių talpa yra nuo 3 m3 iki 5 m3, todėl skirtingų rūšių ir dydžių (talpos) konteinerių ištuštinimo kaštai ženkliai skiriasi. Perkančioji organizacija teigia, jog vidutinis konteinerių ištuštinimo įkainis turėtų būti paskaičiuotas įvertinus skirtingų talpų konteinerių ištuštinimo kaštus. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone nėra aišku, ar skirtingos talpos konteinerių ištuštinimo įkainiai ir vidutinis konteinerio ištuštinimo įkainis ženkliai skiriasi, todėl neaišku, ar atsakovė neracionaliai naudos Pirkimui skirtas lėšas.
 2. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (Pirkimo objekto pirmai–penktai dalims) 2 priede „Pasiūlymo forma“ nustatyta, kad tiekėjas privalo pateikti 1 (vieno) konteinerio ištuštinimo įkainį nepriklausomai nuo konteinerio tūrio (dydžio) (t. II, b. l. 117–192). Pirkimo sąlygų 6.1 priedo 1.4.9 papunktyje nustatyta, kad šiukšliavežiai turi būti su krovimo įrenginiais, tinkančiais naudojamiems įvairių dydžių (0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 0,77 m3, 1,1 m3) standartiniams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį (t. II, b. l. 226). Pirkimo sąlygų 9 priede „Reikalavimai konteineriams“ nurodomos šios MKA konteinerių talpos: 0,12 m3, 0.24 m3 ir 0,36 m3; 0,77 m 3 ir 1,1 m 3 (t. II, b.l. 165). Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 6 d. rašte Nr. A39-735/16(3.10.15-Uk) (10 atsakyme) nurodė, kad teikėjai turi apskaičiuoti vidutinį vieno MKA konteinerio ištuštinimo įkainį nepriklausomai nuo konteinerio tūrių.
 3. Kasacinis teismas, spręsdamas dėl perkančiajai organizacijai kylančių pareigų, išplaukiančių iš VPĮ reguliavimo, nurodė, kad siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis; tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012).
 4. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimas suskirstytas į zonas (rajonus), todėl teikėjai, kaip savo srities profesionalai, teikiantys paslaugas, susijusias su komunalinėmis atliekomis, turi informaciją arba turi turėti informaciją apie ginčo pirkimo objektuose (zonose) esamas konteinerių pastatymo vietas (miesto dalis), jų kiekius ir dydžius (tūrius), atitinkamai ir apie konteinerių ištuštinimo periodiškumą (dažnumą). Įrodymų, kad tiekėjai tokia informacija nedisponuoja, byloje nėra. Dėl to ginčo pirkime pasiūlymus pateikusiems tiekėjams neturėtų kilti klausimų dėl MKA konteinerių dydžių įvairovės. Teisėjų kolegijos vertinimu skirtingai teikėjų apskaičiuotas vidutinis vieno MKA konteinerio ištuštinimo įkainis (pasiūlymo kaina) skatina sąžiningą tiekėjų varžymąsi. Neteisėtas racionalaus lėšų panaudojimo suabsoliutinimas konstatuotinas tokiu atveju, jei perkančioji organizacija sudarytų sutartį su tiekėju, kuris apskaičiuos vidutinį konteinerio įkainį vien tik pagal mažiausio tūrio konteinerio ištuštinimo įkainį.
 5. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tiekėjams nėra objektyvių kliūčių tinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainą ir įvertinti su tuo susijusios veiklos rizikos.

95Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo

 1. Apeliantė UAB „Ecoservice“ prašė perkančiosios organizacijos paaiškinti ir pagrįsti kiekvieną maksimalią kainą, nurodytą Konkurso sąlygose, tačiau į paaiškinimų nepateikė, o pateikė formalų atsakymą dėl prašymo nenagrinėjimo dėl praleisto termino.
 2. Pirkimų planavimas, tinkama rinkos analizė užtikrina, kad pirkimui skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai. VPĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo“ (toliau – Metodika), kurios 5 punkte nurodyta, kad skaičiuojant pirkimo vertę atsižvelgiama į visą pirkimo sutartyje nustatytą atlyginimą tiekėjui, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. Taigi, planuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija iš anksto numato jam panaudoti skiriamą lėšų sumą numatoma viešojo pirkimo vertė yra pinigų suma be PVM, už kurią perkančioji organizacija ketina įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.
 3. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia (lot. k. be kita ko) gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012).
 4. Nagrinėjamu atveju atsakovė nustatė, kad Pirmajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 1 019 790 Eur be PVM (t. II, b. l. 178), Antrajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 525 670 Eur be PVM (t. II, b. l. 181), Trečiajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 717 230 Eur be PVM (t. II, b. l. 184), Ketvirtajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 1 208 350 Eur be PVM (t. II, b. l. 187), Penktajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 1 193 680 Eur be PVM (t. II, b. l. 190) ir Šeštajai pirkimo objekto daliai tiekėjo siūloma bendra metinė kaina negali viršyti 207 780 Eur be PVM (t. II, b.l .193).
 5. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad perkančioji organizacija prieš pradėdama pirkimą, o ne vertindama pasiūlymus ar vykdydama sutartį, apskaičiavo, kiek planuojamos pirkti paslaugos gali maksimaliai kainuoti ir, siekdama, jog pirkimui skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, pirkimo dokumentuose kiekvienai pirkimo objekto daliai nustatė tiekėjo siūlomas bendras (maksimalias) metines kainas, negalinčias viršyti perkančiosios organizacijos suplanuotos pirkimui skirtinos lėšų sumos, vertina, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų.
 6. Apeliaciniame skunde UAB „Ecoservice“ teigiama, kad perkančioji organizacija tik abstrakčiai nurodė teisės aktus, kuriuose yra įtvirtinta jos teisė patvirtinti maksimalias pirkimų kainas, tačiau neįrodė, kad jos nustatytos kainos yra pagrįstos ir protingos. Jokių argumentų dėl nustatytų maksimalių kainų nepagrįstumo ir neprotingumo nepateikta, tiesiog nukreipiama į dubliką. Iš dubliko turinio matyti, kad esant apribotai tiekėjo teisei (galimybei prisidėti prie MKA tvarkymo veiklos ir savo iniciatyva bei kaštais rūšiuoti surinktas MKA ir tokiu būdu nesumažinus MBA įrenginių operatoriui mokamo atlyginimo už pristatomą MKA kiekį) lėšos bus panaudotos neracionaliai (t. III, b. l. 50).
 7. Teisėjų kolegija pasikartoja, jog ginčo pirkimu MKA ir DGA tvarkymo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje nėra perkamos, t. y. MKA atliekos nerūšiuojamos, o surenkamos ir nuvežamos įrenginių operatoriui, todėl mažinti MBA įrenginių operatoriui mokamą atlyginimą už surinktą ir pristatytą MKA kiekį nėra pagrindo. MKA ir / ar DGA tvarkymo paslaugos pirkimo objektui įtvirtinimas reiškia naujo konkurso paskelbimą, atitinkamai ir planuojamo pirkimo kaštų apskaičiavimą.
 8. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės teiginius, susijusius su atsakovės Konkurso sąlygose pasiūlymo objektų dalims nustatytomis maksimaliomis kainomis.
Dėl reikalavimų duomenų bazės turiniui
 1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunktis numato, kad paslaugos tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties galiojimo pabaigos, turi Administratoriui ir Savivaldybei neatlygintinai perduoti Paslaugos teikimo metu savo sukauptą duomenų bazę su visais duomenimis; duomenų bazės nesukūrimas, netinkamas administravimas, praradimas ir / ar neperdavimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu (t. II, b. l. 161). Atsakovė 2016 m. rugsėjo 6 d. rašte Nr. A39-735/16 (į 7 klausimą) paaiškino, kad teikėjas privalės perduoti paslaugos teikimo meta sukauptą duomenų bazę su visais reikalingais, Pirkimo sąlygose specifikuotais bei paslaugos teikimo meta sukauptais duomenimis. Taigi, susiklosto tokia situacija, kai perkančioji organizacija, nurodė tiekėją sutarties vykdymo laikotarpiu kaupti duomenų bazę su visais dokumentais ir sukauptą duomenų bazę perduoti neatlygintinai Savivaldybei, tačiau aiškiai neNustatė a) kokius konkrečiai kaupti duomenis su visais dokumentais, b) kas laikytina netinkamu duomenų bazės nesukūrimu, c) kas yra netinkamas duomenų bazės administravimas, d) kokiais kriterijais remiantis bus vertinamas tinkamas ir / ar netinkamas duomenų su visais dokumentais kaupimas: duomenų bazės sukūrimas, administravimas, perdavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nekonkretus nurodymas perduoti sukauptą duomenų bazę ir negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, kurio atveju atsakovė įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo (Konkurso sąlygų 3.1. priedo 63 p.), nepaisant to, jog yra nustačiusi teisę pasinaudoti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu.
 2. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų (VPĮ 3 str. 1, 2 d.), turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Šiame kontekste Teisingumo Teismas konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).
 3. Išdėstytų motyvų pagrindu, teisėjų kolegija atmeta apeliantės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsiliepime į apeliacinius skundus nurodytus teiginius, jog joks teisės aktas jos neįpareigojo numatyti ir detaliai nurodyti, konkrečius reikalavimus, keliamus duomenų bazei, taip pat Pirkimo sąlygose nėra įtvirtinta, kad esminiu sutarties pažeidimu bus laikoma duomenų bazėje esančios informacijos turinio trūkumai, nepakankamumas ir pan., o tiekėjams buvo paaiškinta, kad duomenų bazę reikės perduoti su tokiais duomenimis, kurie buvo sukaupti teikiant perkamas paslaugas.
 4. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog tiekėjai privalo aiškiai suvokti ir apibrėžti norimą gauti duomenų bazę arba nurodyti pagal kokius reikalavimus duomenų bazė privalo būti parengta, kadangi tik tokiu atveju tiekėjai žinos, kaip tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su duomenų bazės perdavimu. Atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio nuostatos taip pat nelaiko aiškia, suprantama ir atitinkančia VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatas.

96Dėl perkamų paslaugų fiksuoto įkainio nustatymo

 1. Viena iš VPĮ 18 straipsnio 6 dalyje įtvirtintų privalomų sutarties nuostatų – kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (toliau – Kainodaros metodika). Kainodaros metodikos nuostatų taikymas pagal šią VPĮ normą privalomas, išskyrus atvejus, kai dėl aiškiai apibrėžtino (neatsižvelgiant į minimalius objektyvius nuokrypius ir išlygas) pirkimo objekto jį galima įkainoti fiksuota kaina. Visais kitais atvejais, įskaitant ir vieno iš kelių kompleksinio objekto sudėtinių dalių įkainojimą, turi būti taikomos Kainodaros metodikos nuostatos. Jų 7 punkte įtvirtinta, kad, esant būtinybei, vienoje sutartyje gali būti taikomi keli kainos apskaičiavimo būdai (pvz., sutartyje numatomų atskirų pirkimo objekto dalių kainos gali būti apskaičiuojamos taikant skirtingus būdus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, kad Kainodaros metodika yra VPĮ įgyvendinamasis teisės aktas, jo teisinis statusas neleidžia daryti išvados dėl jo neprivalomumo. Šis (taikymo privalomumas) priklauso nuo perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose suformuoto pirkimo objekto apibrėžimo tikslumo lygio, tiekėjų galimybės pateikti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai juos vertinti, taip pat nuo sutarties šalių galimybės vykdyti sutartinius įsipareigojimus be sutarties keitimo būtinybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013).
 2. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodė informaciją, nustatytą VPĮ 18 straipsnio 6 dalyje, t. y. Pirkimo sąlygų 6 punkte nustatytos perkamų paslaugų savybės ir preliminarios metinės apimtys apibūdintos Techninėje specifikacijoje (1 priede, 1.1 ir 1.2 dalyse); pirmojoje–penktojoje pirkimo objekto dalyse kintamų paslaugų metinės apimtys gali keistis (didėti arba mažėti) iki 20 proc., šeštoje pirkimo objekto dalyje paslaugų metinės apimtys gali keistis (didėti arba mažėti) iki 50 proc. (t. II, b. l. 125). Konkurso sąlygų 3.1 priedo „Paslaugų teikimo sutartis“ 13 punkte numatyta, kad atsiskaitymas už paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotus įkainius; paslaugų teikėjui mokama pastovioji mėnesio kainos dalis bei kintama dalis, apskaičiuojama pagal faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį ir surinktą mišrių komunalinių atliekų svorį naudojant fiksuotus įkainius, pateiktus Sutarties priede Nr. 2 (t. II, b. l. 196). Pagal Konkurso sąlygų 3.2 priedo „Paslaugų teikimo sutartis“ 14 punktą atsikaitymas už paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotus įkainius; paslaugų teikėjui mokama pastovioji mėnesio kainos dalis bei kintama dalis, apskaičiuojama pagal faktiškai aptarnautų atliekų turėtojų (paslaugos užsakymų) skaičių ir buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų svorį, naudojant fiksuotus įkainius, pateiktus Sutarties priede Nr. 2 (t. II, b. l.209).
 3. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 6 punkte numatyta, jog kainodaros taisyklėse gali būti numatyti šie kainos apskaičiavimo būdai: a) fiksuotos kainos nustatymas; b) fiksuoto įkainio nustatymas; c) įkainio bazės nustatymas; d) dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas. Pagal Metodikos 12 punktą paprastai fiksuotas įkainis turėtų būti nustatomas, kuomet sudaromos sutartys, pagal kurias tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų. Pavyzdžiui, kai sudaroma ilgalaikė sutartis dėl kompiuterinių paslaugų teikimo, paslaugų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio (tai yra kompiuterinės technikos gedimų, kompiuterinių virusų atakų, programinės įrangos atnaujinimo poreikio, naujų darbo vietų kūrimo bei tinklo plėtimo poreikio ir pan.); šiuo atveju iš anksto sudarant sutartį nustatyti fiksuotą sutarties kainą galimybių nėra, tačiau sutartyje galima susitarti dėl paslaugų įkainių, pagal kuriuos perkančioji organizacija atsiskaitys su tiekėju. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant preliminarius kiekius, nustatoma viršutinė ir apatinė ribos (pavyzdžiui, nuo <...> iki <...>; ne mažiau kaip <...>, bet ne daugiau kaip <...>) arba nurodoma paklaida procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba (pavyzdžiui, ne daugiau kaip <...>). Šiuo atveju paslaugų teikėjui bus mokamas atlyginimas už faktiškai suteiktas paslaugas, kurios negali viršyti Konkurso sąlygų 6 punkte numatytų ribų.
 4. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsni 17 dalies 6 punkte nustatyta savivaldybių pareiga mažinti šalinamų savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų kiekį. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-152 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą (toliau – Planas). Šiame dokumente, vadovaujantis įvairių institucijų atliktais tyrimais ir statistine informacija, nurodoma, kad komunalinių atliekų kiekis Vilniaus miesto teritorijoje gali didėti arba mažėti keliais procentais (Plano 5 dalis, 20–21 lentelės). Be to, Plano 28 lentelėje yra pateikti atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimo vertinimo rodikliai. Lentelėje nurodyta, kad nuo 2014 m. pradėjus taikyti atliekų tvarkymo prevenciją, planuojama, kad bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis per metus, mažės arba išliks stabilus. Taigi, Plane yra numatyti tikėtini, planuojami Vilniaus mieste susidarančių atliekų kiekiai.
 5. Atsižvelgiant į tai nustatytas aplinkybes, kad kainodaros taisyklėse yra numatytas fiksuoto įkainio nustatymo būdas ir pagal Planą tikėtinas komunalinių atliekų kiekis gali kisti: didėti arba mažėti, teisėjų kolegija vertina, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturi objektyvių galimybių paskaičiuoti tikslų perkamų paslaugų kiekį, nes tikslus perkamų paslaugų poreikis jai nėra žinomas ir negali būti žinomas, konstatuotina, jog atsakovė pagrįstai Konkurso sąlygose nustatė preliminarius perkamų paslaugų kiekius ir galimas pokyčio ribas. Pažymėtina ir tai, kad Viešoji pirkimų tarnyba išvadoje konstatavo, jog perkančioji organizacija, nustatydama Pirkimu planuojamų įsigyti paslaugų apimtis ir kainos apskaičiavimo tvarką, laikėsi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai Pirkimo sąlygų 6 punkto sąlygą pripažino aiškia ir nedviprasmiška.

97Dėl bylos procesinės baigties

 1. Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems. Pirma, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Antra, niekada negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai. Tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tokiems tiekėjams ir toliau sudarytų kliūtis pasiūlymams pateikti (pvz., pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas), nors perkančioji organizacija jau nebesiremtų neteisėta pirkimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).
 2. Pirmosios instancijos teismas patenkinęs dalį ieškinio reikalavimų ir pripažinęs atitinkamas viešojo pirkimo sąlygas, neteisėtomis, privalėjo viešojo pirkimo procedūras nutraukti, tačiau teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją patikslinti (pakeisti) atitinkamas atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ sąlygas.
 3. Teismas negali įpareigoti perkančiąją organizaciją atlikti tam tikrus veiksmus ar nustatyti tam tikras Pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).
 4. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, tai, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kurioje atsakovė įpareigota pakeisti (patikslinti) jau paskelbtas Pirkimo sąlygas, prieštarauja kasacinio teismo praktikai, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl nutrauktinos (CPK 4238 str. 2 d.).

98Dėl prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą

 1. Ieškovė pirmosios instancijos teisme teigė, kad Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos, ribojančios atliekų tvarkytojų teisę prisidėti prie MKA tvarkymo iki jų pristatymo į MBA įrenginius prieštarauja teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, todėl prašė teismo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kad patikrintų Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2006 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1185, 19 punkto ir 77.2 papunkčio (toliau – 2006 m. Atliekų tvarkymo taisyklės) ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2016 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-445, 57.2 papunkčio ir 57.3 papunkčio – 2016 m. (toliau – 2016 m. Atliekų tvarkymo taisyklės) atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1–4 dalims, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsniui, 30 straipsnio 10 daliai ir 30 straipsnio 17 dalies 6 punkto reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreipimasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą pagal nustatytas aplinkybes būtų perteklinis. Apeliantė UAB „Ecoservice“ apeliaciniame skunde su šiuo pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka bei pakartotinai apeliacinės instancijos teismo prašo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad į nagrinėjamą bylą buvo įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri pateikė išvadą bei apeliacinės instancijos teismas pasisakė dėl atitinkamų Pirkimo sąlygų nepagrįstumo ir neteisėtumo, dėl ko ginčo pirkimas yra nutrauktas, sprendžia, kad nėra pagrindo manyti, kad 2006 m. ir 2016 m. Atliekų tvarkymo taisyklės prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1–4 dalims, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsniui, 30 straipsnio 10 daliai ir 30 straipsnio 17 dalies 6 punktui.

99Dėl prašymo, dėl įrodymų išreikalavimo netenkinimo

 1. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime į ieškinį prašė įpareigoti atsakovę pateikti įrodymus, susijusius su 2016 m. sausio 18 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. A64-4/16(3.10.22-TD2) teikimu, kadangi atsakovei vertinant Konkurso sąlygas teisines paslaugas teikė advokatų kontora, kuri nagrinėjamojoje byloje atstovauja UAB „Ekonovus“, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia pirkimo objekto penktojoje iš šeštojoje dalyse, todėl tokia situacija galėjo susiklostyti dėl reikšmingos informacijos apie ginčo pirkimą turėjimo, atitinkamai pirkimo procedūrų skaidrumo pažeidimo riziką. Apeliaciniam skunde UAB „VSA Vilnius“ prašymo dėl įrodymų išreikalavimo nereiškia.
 2. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo UAB „Ecoservice“ teiginį, kad pirmosios instancijos teismas formaliai ir nepagrįstai atmetė UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl įrodymų išreikalavimo. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-195-345/2017, kurios šalys yra tos pačios, kaip ir nagrinėjamojoje byloje, išreikalavo iš atsakovės rašytinius įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes dėl teisinių santykių, siejusių atsakovę ir advokatų kontorą „Cobalt“. Taigi, šios bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu duomenys apie advokatų kontoros „Cobalt“ teiktas paslaugas bylos šalims ir teismui prieinami bei yra žinomi. Kadangi ginčo pirkimo procedūros nutrauktos, advokatų kontoros „Cobalt“ vaidmuo nagrinėjai bylai nereikšmingas.

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).
 2. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Ecoservice“ už ieškinį sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ turėjo 2 299 Eur advokato teisinės pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidų. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“ turėjo 3 194,40 Eur advokato teisinės pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidų. Apeliantė UAB „Econovus“ apeliaciniame skunde nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo sumažintų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ išlaidas sumažinti iki 2 300 Eur (CPK 98 straipsnio 2 dalis).
 3. Atsižvelgus į tai, kad byloje patenkinti penki iš keturiolikos ieškinyje suformuluotų reikalavimų (arba 37,71 procento visų pareikštų reikalavimų), a) ieškovei UAB „Ecoservice“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisiama 81,83 Eur ((217 × 37,71 proc.) bylinėjimosi (žyminio mokesčio) pirmosios instancijos teisme išlaidų; b) trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisiama 866,95 Eur (2 299 × 37,71 proc.) bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, c) trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“ iš ieškovės UAB „Ecoservice“ priteisiama 1 432,67 Eur (2 300 Eur × 62,29 proc.) bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.
 4. Apeliantė (ieškovė) UAB „Ecoservice“ už apeliacinį skundą sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį. Apeliacinės instancijos teismas tenkino 1 iš 7 ieškovės apeliacinio skundo reikalavimų (arba 10 procentų visų pareikštų reikalavimų), todėl UAB „Ecoservice“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisiamas 21,70 Eur (217 × 10 proc.) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.
 5. Apeliantė (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje) UAB „VSA Vilnius“ už apeliacinį skundą sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį. Apeliacinės instancijos teismas tenkino 1 iš 10 apeliacinio skundo reikalavimų (arba 14,29 procento visų pareikštų reikalavimų), todėl apeliantei UAB „VSA“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisiamas 31 Eur (217 × 14,29 proc.) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Taip pat apeliantė UAB „VSA Vilnius“ turėjo 2 613,60 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. IV, b. l. 150–153). 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ maksimali rekomenduotina priteisti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą suma sudaro 1 031,29 Eur. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Rekomendacijas, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais sprendžia sumažinti apeliantės UAB „VSA Vilnius“ turėtą 2 613,60 Eur advokato teisinės pagalbos apeliacinės instancijos išlaidų sumą iki 1 983,25 Eur bei trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisti 283,41 Eur (1 983,25 Eur × 14,29 proc.) advokato teisinės pagalbos išlaidų.
 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ turėjo 980,10 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. IV, b. l. 144, 145). Teisėjų kolegija, atsižvelgusį į tai, kad UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ palaikė UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ apeliacinius skundus, kurie tenkinti (10 ir 14,29 procentų visų pareikštų reikalavimų), taip pat į tai, jog pagal Rekomendacijas maksimali rekomenduotina priteisti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą suma sudaro 1 031,29 Eur bei vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais sprendžia UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ iš atsakovės priteisti 238,06 Eur (98,01 Eur (980,10 Eur × 10 proc.) + 140,05 Eur. (980,10 × 14,29 proc.)) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų sumą.
 7. Apeliantė (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje) UAB „Ekonovus“ turėjo 2 728,55 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. IV, b. l. 157–162). Kadangi UAB „Econovus“ apeliacinis skundas atmestas, todėl šios įmonės turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos nepriteisiamos.
 8. Apibendrinusi išdėstytą ir sudėjusi bylinėjimosi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose sumas, teisėjų kolegija sprendžia: ieškovei UAB „Ecoservice“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisti viso 103,53 Eur (81,83 Eur + 21,70 Eur) bylinėjimosi išlaidų; trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisti viso 1 045,32 Eur (866,95 Eur + 31 Eur + 283,41 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Taip pat trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“ iš ieškovės UAB „Ecoservice” priteisti 1 432,67 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, o trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 238,069 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

101Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

102Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kurioje atmestas ieškovės reikalavimas dėl Pirkimo sąlygų 39.1. papunkčio (įvykdymo garantijos pateikimo tvarkos) pripažinimo neteisėtomis, ir šį reikalavimą patenkinti – atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 39.1. papunktį pripažinti neteisėtu. Nutraukti atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras. Kitoje dalyje ieškinį palikti nepakeistą. Netenkinti apeliantės UAB „Ecoservice“ prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Netenkinti apeliantės UAB „VSA Vilnius“ prašymo dėl įrodymų išreikalavimo. Priteisti ieškovei UAB „Ecoservice“, j. a. k. 123044722, iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, j. a. k. 188710061, 103,53 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „VSA Vilnius“, j. a. k. 220074960, iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, j. a. k. 188710061, 1 045,32 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – UAB „Ekonovus“, j. a. k. 14168027, iš ieškovės UAB „Ecoservice“, 123044722, 1 432,67 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, j. a. k. 186457887, iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, j. a. k. 188710061, 238,06 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji... 5. Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 6. Dėl ieškovės prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą... 7. Dėl ikiteisminės ginčo stadijos
  1. Teismas iš... 8. Dėl Pirkimo sąlygų turinio
   1. Teismas nustatė,... 9. Dėl Konkurso sąlygų, apibrėžiančių paslaugų teikėjo civilinės... 10. Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo 11. Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio
      12. Dėl paslaugų teikėjų papildomų išlaidų, susijusių su atliekų... 13. Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
        14. Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 papunkčio
          15. Dėl Pirkimo sąlygų 33 punkto
            16. Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos 17. Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio
             18. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo
              19. Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo
               20. Dėl bylos baigties
               1. Teismas, apibendrinęs... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų
                1. Teismas nustatė,... 22. Dėl ikiteisminės ginčo stadijos ir atsakovės priimto sprendimo nenagrinėti... 23. Dėl Konkurso sąlygų turinio
                 1. Pirkimo sąlygos... 24. Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo 25. Dėl paslaugų teikėjo papildomų išlaidų, susijusių su atliekų... 26. Dėl reikalavimų duomenų bazės turiniui
                  1. Joks... 27. Dėl tiekėjo civilinės atsakomybės be kaltės
                    28. Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 punkto
                    1. Aplinkybė, kad... 29. Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
                     1. Teigia, kad... 30. Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio
                      1. Nustatyti... 31. Dėl galimybės prisidėti prie DGA ir MKA tvarkymo veiklos
                        32. Dėl Konteinerių ištuštinimo įkainių
                        1. Pirkimo... 33. Dėl ikiteisminės ginčo stadijos
                         1. Pirmosios... 34. Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“ vartojimo 35. Dėl paslaugų teikėjų papildomų išlaidų, susijusių su atliekų... 36. Dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio
                           37. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies ir procesinės... 38. Dėl Konkurso sąlygų, apibrėžiančių teikėjo civilinę atsakomybę,... 39. Dėl Konkurso sąlygų 39.1 punkto teisėtumo
                           1. Nei... 40. Dėl Konkurso sąlygų 6 punkto teisėtumo
                            1. UAB... 41. Dėl Konkurso sąlygų 11.14 punkto
                             1. Pirkimo... 42. Dėl reikalavimo tiekėjams mokėti vienodo dydžio užstatą kiekvienai... 43. Dėl tiekėjų teisių prisidėti prie atliekų tvarkymo veiklos numatymo... 44. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių išskaidymo
                               45. Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nustatymo
                                46. Dėl UAB „Ecoservice” apeliacinio skundo reikalavimo panaikinti pirmosios... 47. Dėl ieškovės UAB „Ecoservice“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio... 48. Dėl civilinės atsakomybės be kaltės taikymo
                                1. ... 49. Dėl garantijos pateikimo termino
                                 1. Pagal esamas... 50. Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
                                  1. Pirkimo sąlygų... 51. Dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo
                                   1. Pirkimo... 52. Dėl vienodų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžių kiekvienai Pirkimo... 53. Dėl prisidėjimo prie MKA tvarkymo veiklos
                                     54. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių
                                     1. Pirkimo... 55. Dėl maksimalių pasiūlymų kainų
                                      1. Perkančioji... 56. Dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo... 57. Dėl tinkamo pasinaudojimo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka 58. Dėl sąvokų „Užsakovo“ ir „Administratoriaus“
                                        59. Dėl duomenų bazės turinio ir jos perdavimo
                                        1. ... 60. Dėl teismo pareigos motyvuoti priimtą sprendimą ir ikiteisminės ginčo... 61. Dėl sąvokų „Administratorius“ ir „Užsakovas“
                                          62. Dėl išlaidų, susijusių su atliekų transportavimu ne į mechaninio... 63. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainių
                                           64. Dėl papildomų išlaidų kompensavimo
                                           1. Pirkimo... 65. Dėl duomenų bazės turinio ir formos
                                            1. Atmestini... 66. Dėl bylos procesinės baigties
                                             1. Aplinkybė, kad... 67. Dėl Pirkimo sąlygų, numatančių paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę... 68. Dėl Pirkimo sąlygų, numatančių garantijos pateikimo tvarką 69. Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
                                              1. Viešųjų... 70. Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 punkto
                                               1. Perkančioji... 71. Dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nustatymo kiekvienai Konkurso objekto... 72. Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie MKA ir DGA tvarkymo veiklos 73. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo
                                                 74. Dėl prašymo ištirti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo... 75. Dėl UAB „VSA Vilnius“ prašymo dėl įrodymų išreikalavimo 76. Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 16.9, Pirkimo sąlygų 3.1 priedo 29.4... 77. Dėl Pirkimo sąlygų, kuriose vartojamos sąvokos „Administratorius“ ir... 78. Dėl Pirkimo sąlygų 39.1 papunkčio
                                                   79. Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su papildomu išlaidu už atliekų... 80. Dėl Pirkimo sąlygų 6 punkto
                                                     81. Dėl Pirkimo sąlygų 11.14 papunkčio
                                                       82. Dėl Pirkimo sąlygų 33 punkto
                                                         83. Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su tiekėjų galimybe prisidėti prie... 84. Dėl Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 17.7 papunkčio
                                                          85. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo
                                                           86. Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo
                                                            87. Teismas... 88. Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai... 89. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, dėl atsakovės sprendimo... 90. Dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su papildomu išlaidų už atliekų... 91. Dėl Konkurso sąlygų, nustatančių minimalius teikėjų kvalifikacijos... 92. Dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kiekvienai Pirkimo objekto daliai 93. Dėl tiekėjų galimybės prisidėti prie mišrių komunalinių atliekų ir... 94. Dėl konteinerių ištuštinimo įkainio išskaidymo
                                                             95. Dėl maksimalios pasiūlymų kainos nurodymo
                                                              96. Dėl perkamų paslaugų fiksuoto įkainio nustatymo
                                                               97. Dėl bylos procesinės baigties
                                                               1. Pirkimo... 98. Dėl prašymo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą 99. Dėl prašymo, dėl įrodymų išreikalavimo netenkinimo
                                                                 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų
                                                                 1. Šaliai, kurios... 101. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 102. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą...