Byla e2A-409-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5777-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė UAB „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės 2016-08-18 sprendimą, priimtą vykdant atvirą pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“, pirkimo Nr. 172652 (toliau – Pirkimas, Konkursas), dėl pretenzijos atmetimo Nr. (6.113)2-5932; 2) panaikinti 2016-07-29 pranešimu Nr. (6.113)2-5290 įtvirtintą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Konkurso laimėtojo nustatymo; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad iš Konkurso sąlygų II-ame skyriuje detalizuoto Pirkimo objekto matyti, kad perkami darbai apima valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstravimą. Konkurso sąlygų 19.6 punkte perkančioji organizacija apibrėžė statinių kategoriją (ypatingi statiniai) ir jų grupes (inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; kiti transporto statiniai), o statybos darbai detalizuoti Konkurso sąlygų IV tome „Darbų kiekių žiniaraščiai“. Ieškovės teigimu, pagal atsakovės paskelbtas Konkurso sąlygas kiekvienas tiekėjo (dalyvio) pasitelkiamas subrangovas privalėjo atitikti Konkurso sąlygų 19.6 punkte nustatytą reikalavimą toje veiklos srityje, kurios darbus jis atliks (Konkurso sąlygų 24 p.). Perkančiosios organizacijos reikalavimas subrangovams inter alia būti ypatingų inžinerinių statinių statybos rangovais reiškia, kad šie, siekdami atitikti tokį pajėgumą bei tai įrodyti perkančiajai organizacijai, pastarajai privalėjo pateikti įrodymus, jog jie turi teisę atlikti atitinkamus statybos darbus konkrečiose statinių kategorijose ir jų grupėse. Konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis UAB „Lemminkainen Lietuva“ savo 2016-05-23 pasiūlyme nurodė, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subrangovus UAB „Kelprojektas“, UAB „Gatas“, UAB „Plungės Jonis-S“, UAB „Ryšių statyba“, UAB Maniga“ ir UAB „Edrija“. Iš pasiūlyme nurodytos informacijos apie pasitelkiamų subrangovų atliekamus darbus (nurodyta kiekvienam subrangovui atskirai) matyti, kad subrangovas UAB „Ryšių statyba“ įgyvendins viešojo pirkimo sutarties dalį, susijusią su elektrotechnikos bei elektroninių ryšių linijų rekonstravimo darbų atlikimu, t. y. Konkurso sąlygų IV tome „Darbų kiekių žiniaraščiai“ Nr. 7.3, Nr. 7.4 nurodytus darbus. Ieškovės įsitikinimu, UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasitelkto subrangovo UAB „Ryšių statyba“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų 19.6 punkte nustatytų reikalavimų, kadangi iš su pasiūlymu pateiktų dokumentų matyti, kad šiam subrangovui išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 630, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu inter alia statinių grupėje inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), todėl akivaizdu, jog atsakovė priėmė nepagrįstą sprendimą dėl šio pasitelkto subrangovo atitikties Konkurso sąlygoms, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymas neabejotinai privalėjo būti atmestas ir neįtraukiamas į pasiūlymų eilę.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, kad atsakovė, vykdydama ginčo Pirkimo procedūras, nepažeidė viešąjį pirkimą reglamentuojančių teisės normų ir principų, pirkimo laimėtojo „Lemminkainen Lietuva“ pasitelktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir turi reikiamą kvalifikaciją pasiūlyme nurodytų darbų atlikimui.
 3. Teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasirinktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ dirbs tik su kabelio įrengimu susijusius darbus, jam nėra nurodyta vykdyti kelio ardymo darbus norint iškasti tranšėjas, inžinerinių tinklų dalies darbų kiekių žiniaraščiuose nėra tokių darbų, kuriuos būtų galima priskirti darbams, atliekamiems ypatingame statinyje – kelyje, todėl, atsižvelgęs į Konkurso sąlygų 24 punktą, kuris nustato, jog tiekėjų patelkiami subrangovai turi būti kvalifikuoti toje veiklos srityje, kurioje atliks konkrečius darbus, sprendė, jog perkančioji organizacija neturi pagrindo reikalauti, kad subrangovas turėtų teisę dirbti ir susisiekimo komunikacijose, konkrečiu atveju, jų pogrupyje – keliai: valstybinės reikšmės keliai. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo subrangovą UAB „Ryšių tarnyba“ pasitelkė ne pagrindiniams darbams – kelio, kuris yra inžinerinis statinys, rekonstravimui, o elektros tinklų linijų ir elektroninių ryšių linijų (telekomunikacijų), kurie priskiriami inžineriniams tinklams, rekonstravimui.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Šiaulių plentas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Pirkimo objektas – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstravimas atitinka ypatingojo statinio kategoriją (Pirkimo sąlygų 13-16, 19.6 punktai). Remiantis Pirkimo sąlygų 15 punktu ir techninėmis specifikacijomis, pateiktomis Pirkimo dokumentų III tome „Techninės specifikacijos“, atsakovė siekia įsigyti statinio darbo projekto parengimo darbus ir nurodyto objekto rekonstravimo darbus, atliekamus pagal techninės specifikacijas ir Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstravimo techninį projektą. Pagal Pirkimo sąlygų 24 punktą tiek tiekėjas, tiek jo pasirinkti subrangovai turi turėti ir pateikti atestatus ar pažymas, suteikiančias teisę vykdyti Pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingųjų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai, todėl perkančioji organizacija, nustačiusi, kad trečiojo asmens pasitelkto subrangovo UAB „Ryšių statyba“ atestate nėra nurodyta statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai, nepagrįstai neatmetė trečiojo asmens pasiūlymo kaip neatitinkančio Pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
  2. Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias kelio – ypatingojo statinio, sudėtį, nepagrįstai iškreipė Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatas. Kelių įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje yra apibrėžta kelio sąvoka – tai inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamojo juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme. Kelio sąvokoje išvardintų kelio sudedamųjų dalių sąrašas yra nebaigtinis. Nagrinėjamam ginčui aktualūs nutiesto (ar tiesiamo) kelio žemės juostoje esantys kelio elementai – žemės sankasa ir kelio grioviai yra vertinami kaip vienas inžinerinis statinys (kelias). Dėl to pirmosios instancijos teismo išvada, kad gręžimo uždaruoju būdu bei erezervinio vamzdžio įrengimo darbai bus vykdomi po keliu 1,0 m gylyje ir dėl to nėra būtinas atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu susisiekimo komunikacijų pogrupyje keliai: valstybinės reikšmės keliai, yra visiškai nepagrįsta ir neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi bet kokiu atveju šie darbai bus atliekami kelio juostoje esančiuose kelio elementuose, t. y. kelyje.
  3. Po ieškovės pradėtos ikiteisminės ginčo procedūros subrangovei UAB „Ryšių statyba“ 2016-10-28 buvo išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statiniuose: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai (išskyrus bendruosius statybos darbus); kiti inžineriniai statiniai (išskyrus bendruosius statybos darbus). Ši aplinkybė tik patvirtina, kad trečiajam asmeniui ir jo pasitelktam subrangovui buvo aiškiai žinoma, jog atestacijos poreikį specialiesiems darbams statinyje apsprendžia ne minėtų specialiųjų darbų techniniai rodikliai, o statinio, kuriame bus atliekami darbai, kategorija.
 2. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Atliekant elektrotechnikos ir elektroninių ryšių infrastruktūros darbus susisiekimo komunikacijų statinys (kelias) ir jo elementai nebus liečiami, t. y. specialieji darbai bus atliekami nedarant jokios intervencijos į valstybinės reikšmės kelią, todėl nėra ir negali būti teisinio pagrindo iš subrangovo, kuriam pavesta atlikti tik elektrotechnikos darbus ir elektroninių ryšių tinklų rekonstravimo darbus, reikalauti, jog jis turėtų teisę dirbti ir susisiekimo komunikacijų pogrupyje: valstybinės reikšmės keliai. Faktą, jog elektrotechnikos dalis ir elektroninių ryšių dalis nepatenka į susisiekimo komunikacijų dalį, patvirtina ir pati projekto (techninės specifikacijos) struktūra, pagal kurią šiame ginčo Pirkime aiškiai yra išskirta inžinerinių tinklų dalis. Pagal STR „Statinio projektavimas“ reikalavimus atskiros projekto dalys, tarp jų ir inžineriniai tinklai, turi būti projektuojami kaip atskira dalis tam teisę turinčių atestuotų specialistų.
  2. Susisiekimo komunikacijų grupei priklausantys statiniai (šiuo atveju kelias) ir inžinerinių tinklų grupei priskirti statiniai (šiuo atveju elektros tinklai ir elektroninių ryšių infrastruktūra) yra laikomi skirtingais statiniais, galinčiais turėti skirtingas statinių kategorijas, grupes bei pogrupius. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens pasiūlyme subrangovui UAB „Ryšių statyba“ numatyti darbai bus atliekami tik inžinerinių tinklų statiniuose (elektros tinklai ir elektroninių ryšių infrastruktūra), nedarant intervencijos į susisiekimo komunikacijų statinį – valstybinės reikšmės kelią.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Pirkimo sąlygų 24 punktas nustatė, jog tiekėjų pasitelkiami subrangovai turi būti kvalifikuoti toje veiklos srityje, kurioje atliks konkrečius darbus. Subrangovas UAB „Ryšių statyba“ buvo pasitelktas ne pagrindiniams darbams – kelio, kuris yra inžinerinis statinys, rekonstavimui, o elektros tinklų linijų ir elektroninių ryšių linijų (telekomunikacijų), kurie priskiriami inžineriniams tinklams, rekonstravimui. Įvertinus STR „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 6.2, 9 ir 10 punktų nuostatas, darytina išvada, kad susisiekimo komunikacijų grupei priklausantys statiniai ir inžinerinių tinklų grupei priskirti statiniai yra laikomi skirtingais statiniais, galinčiais turėti skirtingas statinių kategorijas, grupes bei pogrupius, o trečiojo asmens subrangovui UAB „Ryšių statyba“ numatyti darbai bus atliekami inžinerinių tinklų statiniuose, todėl ieškovės teiginiai, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi jo pasitelktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ neturi teisės atlikti elektrotechninkos ir elektroninių ryšių linijų rekonstravimo darbus susisiekimo komunikacijose – keliai: valstybinės reikšmės keliai, atmestini kaip nepagrįsti.
  2. Pagal teismų praktiką atskirais atvejais tiekėjui leidžiama įrodinėti savo kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams ne pirkimo sąlygose nustatytais bet lygaverčiais dokumentais bei įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1153/2012). Tai, kad tam tikram tiekėjui ar jo pasitelktam subrangovui nėra pripažinta teisė verstis tam tikra licenzijuojama veikla Lietuvos Respublikoje apriori nereiškia, kad jis neturi kvalifikacijos verstis tam tikra licenzijuojama veikla plačiąja prasme. UAB „Ryšių statyba“ yra ne kartą atlikusi analogiškus ryšių linijų rekonstravimo darbus valstybinės reikšmės krašto kelyje, ką patvirtina su atsiliepimu į apeliacinį skundą teikiami rašytiniai įrodymai, o tai suponuoja išvadą, kad UAB „Ryšių statyba“ gali atlikti ryšių rekonstravimo darbus ir valstybinės reikšmės keliuose, nes jos turima de facto kvalifikacija patvirtina teisę verstis nurodyta veikla.
  3. Ieškovės apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė apie UAB „Ryšių statyba“ 2016 m. spalio 28 d. įgytą atestatą tik patvirtina, kad UAB „Ryšių statyba“ dar iki nurodyto kvalifikacijos atestato buvo įgijusi reikiamą patirtį vykdyti statybos darbus inžinerinių statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai (įskaitant ir valstybinės reikšmės kelius). Kvalifikacijos atestatų nereiktų painioti su licencijomis, kurių tikslas ir paskirtis yra suteikti teisę vykdyti tam tikrus darbus tam tikriems subjektams, kurie atitinka tam tikrus teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Tuo tarpu kvalifikacijos atestatų išdavimo tikslas yra praeityje buvusių faktų pagrindu išduoti vieną ar kelis dokumentus, kurie patvirtintų, jog tokie faktai iš tiesų buvo, t. y. jog buvo įvykdytos tam tikros sutartys, atlikti tam tikri darbai. Tai reiškia, kad ir neturint tam tikros srities kvalifikacijos atestato, neribojama subjekto teisė užsiimti tam tikra veikla, jei tik ji nėra licencijuojama.
  4. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasitelktam subrangovui UAB „Ryšių statyba“ pavesti atlikti darbai nebus atliekami susisiekimo komunikacijose: keliai: valstybinės reikšmės keliai, apeliantės išaiškinimai, kaip turėtų būti aiškinama sąvoka „kelias“ ir kokios yra jo sudėtinės dalys, neturi reikšmės nagrinėjamam ginčui, todėl šiuos aspektu nepasisakoma.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-03-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CPV IS) paskelbė atvirą pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“, pirkimo Nr. 172652. Iš Konkurso sąlygų II skyriuje detalizuoto Pirkimo objekto matyti, kad perkami valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstravimo darbai. Visi perkami darbai bus atliekami pagal techninį projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstravimas“, kurį atvirą konkursą laimėjusiam dalyviui pateiks perkančioji organizacija, pagal pirkimo sutarties „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“ pirkimo dokumentų IV tomą „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir darbo projektą, kurį tiekėjas privalės parengti savo lėšomis (Pirkimo sąlygų 15 p.).
 2. Konkurso sąlygų 19.6 punkte Perkančioji organizacija apibrėžė statinių kategoriją (ypatingi statiniai) ir jų grupes – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; kiti transporto statiniai; statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai, o statybos darbai detalizuoti Konkurso sąlygų IV tome „Darbų kiekių žiniaraščiai“. Pirkimo dokumentų 24 punkte numatė, kad tiekėjas turi atitikti 19.1-19.7, 19.8.1, 19.9-19.16 punktuose nustatytus reikalavimus. 19.6 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti kiekvienas subrangovas toje veiklos srityje, kurios darbus jis atliks.
 3. 2016 m. gegužės 20 d. ieškovė UAB „Šiaulių plentas“ pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2016 m. birželio 2 d. raštu Nr. (6.113)2-3628 informavo ieškovę, kad jos kvalifikaciniai duomenys atitinka Konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija 2016 m. liepos 29 d. nustatė pasiūlymų eilę, laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymą, o ieškovės UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymas liko ketvirtoje vietoje (2016 m. liepos 29 d. pranešimas Nr. (6.113)2-5290).
 4. Ieškovė, susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlyme esančia informacija, 2016 m. rugpjūčio 12 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo, kuria prašė panaikinti sprendimą, kuriuo nustatyta dalyvių pasiūlymų eilė ir trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasitelkto subrangovo UAB „Ryšių statyba“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų 19.6 punkte nustatytam reikalavimui – tiekėjas turi būti kvalifikuotas statinių kategorijos – ypatingi statiniai; statinių grupės – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; kiti transporto statiniai; statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai, kadangi UAB „Ryšių statyba“ išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 630 suteikia teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu inter alia statinių grupėje inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Perkančioji organizacija, nurodydama, kad trečiojo asmens pateikti dokumentai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o trečiojo asmens pasiūlyme nurodytą subrangovą UAB „Ryšių statyba“ numatoma pasitelkti ne pagrindiniams darbams – kelio, kuris yra inžinerinis statinys, rekonstravimui, o elektros tinklų linijų ir elektroninių ryšių linijų (telekomunikacijų), kurie priskiriami inžineriniams tinklams, rekonstravimui, ieškovės pateiktą pretenziją atmetė.
 5. Atmetus pretenziją, ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės 2016-08-18 sprendimą, priimtą vykdant atvirą pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“, pirkimo Nr. 172652 (toliau – Pirkimas, Konkursas), dėl pretenzijos atmetimo Nr. (6.113)2-5932; 2) panaikinti 2016-07-29 pranešimu Nr. (6.113)2-5290 įtvirtintą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Konkurso laimėtojo nustatymo.
 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė, vykdydama ginčo Pirkimo procedūras, nepažeidė viešąjį pirkimą reglamentuojančių teisės normų ir principų, pirkimo laimėtojo „Lemminkainen Lietuva“ pasitelktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir turi reikiamą kvalifikaciją pasiūlyme nurodytų darbų atlikimui, todėl skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovės su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 7. Taigi tarp šalių kilo ginčas dėl trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasitelkto subrangovo UAB „Ryšių statyba“ kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 19.6 punkte nustatytam reikalavimui.

9Dėl trečiojo asmens subrangovo UAB „Ryšių statyba“ kvalifikacijos

 1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami.
 2. Viena iš tokių rėmimosi formų – subrangovų pasitelkimas. Subrangovai – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau kuriems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kiti kokybinės atrankos reikalavimai bei tikrinama atitiktis jiems (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).
 3. Perkančioji organizacija privalo laikytis tiekėjų lygiateisiškumo principo ir visiems tiekėjams taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus, o jei kai kurie jų tam tikriems darbams ketina pasitelkti subrangovus, pagal tuos pačius kriterijus turi įsitikinti subrangovų kvalifikacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).
 4. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 5. Konkurso sąlygų 19 punkte įtvirtinti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjai, dalyvaujantys Pirkime. 19.6 punkte numatyta, kad tiekėjas turi būti kvalifikuotas statinių kategorijos – ypatingi statiniai; statinių grupės – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; kiti transporto statiniai; statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai. Statybos darbai detalizuoti Konkurso sąlygų IV tome „Darbų kiekių žiniaraščiai“. Pirkimo dokumentų 24 punkte numatyta, kad tiekėjas turi atitikti 19.1-19.7, 19.8.1, 19.9-19.16 punktuose nustatytus reikalavimus. 19.6 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti kiekvienas subrangovas toje veiklos srityje, kurios darbus jis atliks. Pirkimo dokumentų 18 punkte numatyta, jog jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, tiekėjas pats (savo jėgomis) privalės atlikti pagrindinius kelio konstrukcijos darbus: žemės sankasos įrengimo darbai, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimo darbai; žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnio įrengimo darbai, asfalto sluoksnių įrengimo darbai, kelkraščių įrengimo darbai, transporto statinių statybos darbai.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė Pirkimo sąlygų neginčijo, taip pat nereikalavo perkančiosios organizacijos paaiškinti su ginčo objektu nagrinėjamoje byloje susijusių Pirkimo sąlygų dėl subrangovų kvalifikacijos (VPĮ 27 str.).
 7. Apeliantė ginčija trečiojo asmens (pirkimo laimėtojo) UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasitelkto subrangovo UAB „Ryšių statyba“ kvalifikaciją, teigdamas, jog ji neatitinka Konkurso sąlygų 19.6 punkte nustatytų reikalavimų, kadangi šiam subrangovui išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu statinių grupėje inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), bet ne susisiekimo komunikacijose: keliai: valstybinės reikšmės keliai. Tuo tarpu atsakovė (perkančioji organizacija) tvirtina, kad subrangovą numatoma pasitelkti elektros tinklų linijų ir elektroninių ryšių linijų (telekomunikacijų), kurie priskiriami inžineriniams tinklams, rekonstravimui, todėl nėra teisinio pagrindo iš subrangovo reikalauti, jog jis turėtų teisę dirbti ir susisiekimo komunikacijų pogrupyje: valstybinės reikšmės keliai.
 8. Kilus ginčui dėl konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinio, aplinkybė, kokią ir kokios apimties kvalifikaciją turi turėti pirkime dalyvaujantis tiekėjas, nustatoma įvertinus pirkimo sąlygose nurodytą lingvistinę to reikalavimo išraišką, ją sistemiškai aiškinant kartu su pirkimo sąlygomis, apibrėžiančiomis pirkimo objektą, techninius reikalavimus jam, pavyzdžiui, reikalavimo turėti teisę verstis veikla, reikalinga perkamiems statybos darbams atlikti, turinys nustatomas įvertinus techninę specifikaciją, kurioje detalizuotas pirkimo objektas.
 9. Viešojo darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla – nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-158/2011).
 10. Pirkimo sąlygų 19.6 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad tiekėjas turi būti kvalifikuotas statinių kategorijos – ypatingi statiniai; statinių grupės – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; kiti transporto statiniai; statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai, negali būti automatiškai taikomas kiekvienam subrangovui nesigilinant į šio reikalavimo paskirtį. Pirkimo sąlygų 24 punkte aiškiai nustatyta, jog tiekėjų pasitelkiami subrangovai turi būti kvalifikuoti toje veiklos srityje, kurioje atliks konkrečius darbus.
 11. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad trečiojo asmens pasitelktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ įgyvendins Pirkimo sutarties dalį, susijusią su elektrotechnikos bei elektroninių ryšių linijų rekonstravimo darbų atlikimu, t. y. Konkurso sąlygų IV tome „Darbų kiekių žiniaraščiai“ Nr. 7.3 (Elektrotechnika – elektros tinklų linijų rekonstrukcija) ir Nr. 7.4 (Elektroninių ryšių linijų telekomunikacijų) rekonstravimas) nurodytus darbus. Pagal darbų kiekių žiniaraščius subrangovas atliks šiuos darbus: oro linijų rekonstravimas į kabelinę, 0,4 kV rezervinio vamzdžio įrengimas esamam kabeliui, 0,4 kV esamo kabelio perklojimas ir apsauga. Taigi subrangovui UAB „Ryšių statyba“ priskirti atlikti darbai bus atliekami tik inžinerinių tinklų statiniuose (elektros tinklai ir elektroninių ryšių infrastruktūra). Esant nurodytoms aplinkybėms, perkančiajai organizacijai, siekiant įsitikinti trečiojo asmens pasitelkto subrangovo kvalifikacija, pakako nustatyti, jog UAB „Ryšių statyba“ yra kvalifikuota toje veiklos srityje, kurioje bus atliekami konkretūs jai pavesti darbai.
 12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 straipsnio 9 punktą inžineriniai statiniai yra susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.
 13. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (redakcija galiojusi nuo 2014-10-11 iki 2016-12-31) 6.2. punkte numatyta, kad inžineriniai statiniai pagal jų paskirtį skirstomi į: 1) susisiekimo komunikacijas, 2) inžinerinius tinklus, 3) hidrotechnikos statinius; 4) kitus inžinerinius statinius.
 14. Susisiekimo komunikacijos – visų rūšių transporto (biotransporto, geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio transporto) bei pėsčiųjų judėjimo vietos (keliai, gatvės) (Statybos įstatymo 2 str. 10 p.). Susisiekimo komunikacijų grupė skirstoma į 6 pogrupius: keliai (valstybinės reikšmės keliai; vietinės reikšmės keliai); keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai bei kiti transporto statiniai (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 9 p.).
 15. Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais (Statybos įstatymo 2 str. 10 p.). Inžinerinių tinklų grupė skirstoma į 8 pogrupius: naftos tinklai, dujų tinklai, vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, elektroninių ryšių infrastruktūra bei kiti inžineriniai tinklai (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 10 p.).
 16. Nurodyto teisinio reglamentavimo kontekste sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad susisiekimo komunikacijų grupei priklausantys statiniai ir inžinerinių tinklų grupei priskirti statiniai yra laikomi skirtingais statiniais, galinčiais turėti skirtingas statinių kategorijas, grupes bei pogrupius. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad apeliantė visiškai nepagrįstai prie inžinerinių statinių pogrupio – susisiekimo komunikacijos, priskiria kitam tos pačios grupės pogrupiui priklausančius statinius, t. y. inžinerinius tinklus.
 17. Pagal Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, požeminiai kabeliai projektuojami 1,0 m vertikaliu atstumu nuo sankirtos su keliu (19 lentelė) (redakcija galiojanti nuo 2014-12-19 iki dabar). Pirkimo dokumentų III tomo Konkrečiųjų techninių specifikacijų III dalyje 4.2.5 punkte „Kabelių klojimas“ nustatyti kabelių klojimo gyliai. Kabeliai po keliais, gatvėmis klojami 1,0 m gylyje. 4.3 punkte, kuriame aptariamas vamzdžių (kabelių) klojimas uždaru būdu, įtvirtinta, kad sankirtose su keliais, pylimais, kanalais ir upėmis galimi keturi perėjimo būdai: 1) tranšėjos kasimas; 2) perėjimas naudojant kabelio klotuvą; 3) prastūmimas; 4) kryptinis gręžimas. Nepaneigtas atsakovo argumentas, kad kabelių užklojimas uždaru būdu vykdomas klojant elektros kabelius po gatvėmis, keliais ir kitose vietose, kur atviras kabelių klojimas žymiai padidina statybos–montavimo darbų kaštus. Klojant kabelius uždaru būdu, naudojamas horizontalus gręžimo įrenginys. Taikant šį metodą, po dangomis tam tikrame gylyje įrengiamas futliaras (aukšto slėgio polietileno vamzdis) kabelių pertraukimui (2.8 p.). 1,0 m atstumas užtikrins, kad elektros ar ryšių kabelis bus prastumtas pakankamu atstumu nuo kelią sudarančios žemės sankasos ir kelio dangos konstrukcijos. Subrangovui nenurodyta vykdyti jokius kelio ardymo darbus o kelio ardymo darbus, kad po keliu būtų galima iškasti tranšėją ir reikiamame gylyje įrengti kabelį, atliks pats trečiasis asmuo, dėl kurio kvalifikacijos ginčo nėra.
 18. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo Pirkime inžineriniai tinklai yra projektuojami kaip atskira projekto dalis. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus (redakcija galiojusi nuo 2010-01-01 iki 2017-01-01), atskiros projekto dalys (statinio projekto dalis – projekto (bet kurio etapo) visumos dalis, kurioje pateikti tam tikros techninės srities ar inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai (6.3 p.)), turi būti projektuojama kaip atskira dalis.
 19. Taigi trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ subrangovui UAB „Ryšių statyba“ numatyti darbai bus atliekami inžinerinių tinklų statiniuose, nedarant intervencijos į susisiekimo komunikacijų statinį – valstybinės reikšmės kelią, todėl apeliantės pozicija, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 19.6 punkto, nes UAB „Ryšių statyba“ neturi teisės atlikti elektrotechnikos ir elektroninių ryšių linijų rekonstravimo darbus susisiekimo komunikacijose – keliai: valstybinės reikšmės keliai, vertintina kaip nepagrįsta.
 20. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasitelktam subrangovui UAB „Ryšių statyba“ pavesti atlikti darbai nebus atliekami susisiekimo komunikacijose: keliai: valstybinės reikšmės keliai, apeliantės išaiškinimai, kaip turėtų būti aiškinama sąvoka „kelias“ ir kokios yra jo sudėtinės dalys, neturi reikšmės nagrinėjamam ginčui, todėl šiuos aspektu nepasisakoma.
 21. Apeliantės nurodoma aplinkybė, kad UAB „Ryšių statyba“ 2016 m. spalio 28 d. buvo išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu susisiekimo komunikacijos pogrupyje: keliai, valstybinės reikšmės keliai, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat niekaip nekeičia teisinio ginčo vertinimo, tik patvirtina, kad nuo 2016 m. spalio 28 d. UAB „Ryšių statyba“ de jure yra kvalifikuota vykdyti statybos darbus inžinerinių statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai.
 22. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad atsakovė, vykdydamas ginčo Pirkimą, nepažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų ir principų, o trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ (Pirkimo laimėtojo) pasitelktas subrangovas UAB „Ryšių statyba“ atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir turi reikiamą kvalifikaciją pasiūlyme nurodytų darbų atlikimui.

10Dėl bylos procesinės baigties

 1. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos.
 3. Atsakovė įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Tuo tarpu trečiasias asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimą prašo priteisti 700,88 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegijos vertinimu, trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra tinkamai pagrįstos, neviršijančios Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, bei atitinkančios teisingumo ir protingumo principus, todėl priteistinos iš ieškovės UAB „Šiaulių plentas“.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ (į. k. 244693070) 700,88 Eur (septynis šimtus eurų aštuoniasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lemminkainen Lietuva“ (į. k. 122657512).

Proceso dalyviai
Ryšiai