Byla e2-524-357/2020
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Daistatus“, akcinė bendrovė „Pakruojo arka“, uždaroji akcinė bendrovė „Stogteka“, uždaroji akcinė bendrovė „Arminsta“, uždaroji akcinė bendrovė „RNDV Statyba“, akcinė bendrovė „Statkorpas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Norvila“ ieškinį atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Daistatus“, akcinė bendrovė „Pakruojo arka“, uždaroji akcinė bendrovė „Stogteka“, uždaroji akcinė bendrovė „Arminsta“, uždaroji akcinė bendrovė „RNDV Statyba“, akcinė bendrovė „Statkorpas“.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Norvila“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) panaikinti 2020 m. birželio 9 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo; 2) panaikinti 2020 m. birželio 12 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo; 3) įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras; 4) priteisti ieškovui UAB „Norvila“ iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą žyminį mokestį ir išlaidas advokato teisinėms paslaugoms apmokėti.

52.

6Ieškovas nurodė, kad UAB „Norvila“ pateikė pasiūlymą Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu ( - ), vykdomame rekonstravimo darbų viešame pirkime Nr. ( - ). 2020 m. birželio 9 d. ieškovas gavo pranešimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Atsakovas 2020 m. birželio 12 d. sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbė pirkimo laimėtoją. Ieškovas 2020 m. birželio 16 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti 2020 m. birželio 9 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, panaikinti 2020 m. birželio 12 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo ir iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras. Atsakovas ieškovo UAB „Norvila“ pretenziją atmetė.

73.

8Pažymėjo, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimai nepagrįsti ir neteisėti, nes 2020 m. birželio 9 d. rašte nepagrįstai teigiama, jog UAB „Norvila“ pagal pateiktą kvalifikacijos atestatą neturi teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų. Perkančioji organizacija turi teisę tiekėjams kelti specialius teisės verstis atitinkamos statybos darbais reikalavimus, kuriems kvalifikacijos atitiktis įrodytina specialiais dokumentais (atestatais), jei perkamais statybos darbais bus pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauji, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esami ypatingi statiniai. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 d. pateikti bendruosius statybos darbus detalizuojantys darbų sąrašai nėra baigtiniai, pagal Pastato rekonstravimo darbų pirkimo sąlygų 40.1 papunktį tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai. Akivaizdu, jog Pastato rekonstravimo darbų pirkimo sąlygose reikalavimo, kad tiekėjas kvalifikacijos atestatą turėtų visiems bendriesiems statybos darbams, nurodytiems statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.1 p., ar apskritai visiems įmanomiems bendriesiems statybos darbams, nėra. Kokiai apimčiai bendrųjų statybos darbų tiekėjas turi turėti kvalifikacijos atestatą – neapibrėžta. Perkančioji organizacija privalėjo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 2 d. perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Atsakovė tik po tiekėjų pasiūlymų pateikimo pirkimo sąlygas ieškovo atžvilgiu ėmė aiškinti taip, kad atitinkamas aiškinimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytiems principams, Lietuvos teismų praktikai ir pažeidžia teisėtus ieškovo UAB „Norvila“ interesus.

94.

10Nurodė, kad 2020 m. birželio 9 d. rašte atsakovas nurodė, jog vykdant Pastato rekonstravimo darbus bus atliekami gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai ir hidroizoliacijos darbai, tačiau nenurodė, kokie konkrečiai gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai ar hidroizoliacijos darbai turėtų būti atliekami įgyvendinant Pastato rekonstravimo techninį projektą. Atsakovo su pirkimo sąlygomis pateiktame Pastato rekonstravimo techniniame projekte darbai, kuriems reikėtų kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbus, nenumatyti. Techniniame projekte nėra nurodyti jokie atskiri hidroizoliacijos darbai, visi numatyti su hidroizoliacija susiję darbai yra sudėtinė kitų darbų dalis ir tokio pobūdžio hidroizoliacijos darbų teisėtam atlikimui nereikalingas atskiras įrašas kvalifikacijos atestate. Vadovaujantis teisiniu reguliavimu, asmeniui, turinčiam teisę atlikti stogų įrengimo darbus ir apdailos darbus, nėra privaloma atskirai turėti leidimą hidroizoliacijos darbų atlikimui tam, kad atitinkamas asmuo galėtų atlikti stogo įrengimo ar apdailos darbus. Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti stogų įrengimą ir apdailos darbus, leidžia tokio sertifikato turėtojui atlikti visas atitinkamų darbų sudėtines dalis. Su hidroizoliacijos įrengimu susiję darbai yra tiek stogo įrengimo darbų. Pirkimo sąlygose yra numatyti darbai, susiję su stogo įrengimu ir apdaila (išorinių sienų ir cokolio šiltinimas). Apdailos darbus, apibrėžtus statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 2 p., ir stogo įrengimo darbus atlikti ieškovas UAB „Norvila“ turi teisę ir atsakovui pateikė tai patvirtinantį kvalifikacijos atestatą. Ieškovas pagal kvalifikacijos atestatą ir Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę atlikti ir visus darbus, esančius stogo įrengimo (apdailos darbų) sudėtine dalimi (įskaitant hidroizoliacijos įrengimą atliekant stogo įrengimo ar apdailos darbus).

115.

12Atkreipė dėmesį, kad Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, įgyvendinant pareigą patikrinti tiekėjo kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Tiekėjus dominanti informacija (pvz., bendra sutarties vertė) ar įvairūs reikalavimai (pvz., specifikacijų apimtis) turi būti nustatomi iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų. Ieškovas UAB „Norvila“ turi kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus, turimas kvalifikacijos atestatas suteikia teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, kurie atliktini pagal Pastato rekonstravimo techninį projektą, todėl kvalifikacija yra pakankama atsakovės perkamiems darbams atlikti. Atlikti visus ir bet kokius bendruosius statybos darbus nėra būtina Pastato rekonstravimo darbų tinkamam įvykdymui, o reikalavimas turėti tokią teisę nebuvo nustatytas pirkimo sąlygose. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos pirkimo sąlygų interpretacijos tapo pagrindu dirbtinai riboti konkurenciją ir ieškovo UAB „Norvila“ atžvilgiu kelti neproporcingus, nesusijusius su pirkimo objektu ir perteklinius reikalavimus. Perkančioji organizacija negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu – siauriau. Pažymėjo, kad viešojo pirkimo konkurse negalimi du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu, tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą. Atsakovas reikalavimą turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, taikė tik ieškovo UAB „Norvila“ atžvilgiu ir taip taikė dvigubus standartus, nes eilei tiekėjų, neatitinkančių tokių atsakovo aiškinimų, leido dalyvauti pirkime, vertino jų pasiūlymus ir vieną iš tokių tiekėjų net pripažino pirkimo laimėtoju. Tokiu atsakovo elgesiu buvo pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos principai. Tik dalis iš pasiūlymų eilėje nurodytų tiekėjų turi teisę bendruosius statybos darbus vykdyti be apribojimų. Atsakovas, neatmesdamas tiekėjų, pagal kvalifikacijos atestatus negalinčių vykdyti bet kokių bendrųjų statybos darbų, pasiūlymų, patvirtino, jog pagal pirkimo sąlygas nebūtinas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus. Nurodė, kad leidimas UAB „Arminsta“, turinčiai teisę atlikti tokius pat darbus, kokius turi teisę atlikti ieškovė UAB „Norvila“, konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir UAB „Arminsta“ pasiūlymo vertinimas jį įtraukiant į pasiūlymų eilę rodo, kad atsakovas tiekėjo UAB „Arminsta“ kvalifikaciją laikė pakankama Pastato rekonstravimo darbams atlikti.

136.

14Ieškovas pažymėjo, jog jis Pastato rekonstravimo darbus pasiūlė atlikti už 819 047,06 Eur su PVM ir suteikti papildomą 60 mėnesių kokybės garantiją. Papildomas kokybės garantijos terminas atsakovui buvo itin svarbus vertinant tiekėjų pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją. Ne vienas tiekėjas pasiūlė mažesnę kainą nei laimėtoju pripažintas UAB „Daistatus“, tačiau be UAB „Daistatus“ nė vienas iš pasiūlymų eilėje nurodytų tiekėjų nesiūlė 60 mėnesių papildomos kokybės garantijos. Ieškovas pasiūlė 60 mėnesių papildomą kokybės garantiją, o jo pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei UAB „Daistatus“. Tai leidžia spręsti, jog ieškovas būtų pripažintas pirkimo laimėtoju, jeigu pasiūlymas nebūtų buvęs nepagrįstai ir neteisėtai atmestas. Mano, jog ieškovo UAB „Norvila“ tolesnis dalyvavimas būtų kliudęs atsakovui laimėtoju pripažinti jo pasirinktą bendrovę, nors nediskriminavimo principas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai ir draudžia vienus subjektus diskriminuoti kitų subjektų atžvilgiu. Pastato rekonstrukcijos darbų pirkimui pateiktų tiekėjų pasiūlymų atsakovas nevertino pagal vienodus kriterijus, tik ieškovas buvo pašalintas iš pirkimo kaip neatitinkanti kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovas pirkimo laimėtoju pripažino UAB „Daistatus“, kuris atitinkamo kvalifikacijos atestato neturi, taigi šiuo atveju aiškiai taikė dvigubus standartus.

157.

16Papildomai dublike nurodė, kad 2020 m. birželio 3 d. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atstovo elektroninio laiško reikšmę atsakovas akivaizdžiai pervertina, jame yra išvardinti bendrieji statybos darbai, kuriuos pagal kvalifikacijos atestatą ieškovas UAB „Norvila“ turi teisę atlikti. Ginčas yra kilęs ne dėl to, kokius bendruosius statybos darbus turi teisę atlikti ieškovas UAB „Norvila“, o dėl to, ar ieškovas UAB „Norvila“ kvalifikacijos atestato pagrindo turimų teisių apimtyje gali įgyvendinti Pastato rekonstravimo techninį projektą. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ nurodė nesąs kompetentingas teikti išvadas dėl ieškovo UAB „Norvila“ kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygoms. Taigi, 2020 m. birželio 3 d. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atstovo elektroninis laiškas nėra įrodymas, jog ieškovas UAB „Norvila“ neatitinka pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovas UAB „Norvila“ pretenzijoje ir ieškinyje nuosekliai aiškino, jog pirkimo sąlygas supratęs kaip nustatančias tiekėjo pareigą turėti teisę atlikti statybos darbus, būtinus Pastato rekonstravimo techninio projekto įgyvendinimui. Ginčas yra kilęs dėl pirkimo sąlygų, nustatančių kvalifikacijos reikalavimus, aiškinimo ir skirtingo taikymo atskirų tiekėjų atžvilgiu. Atsakovo teiginiai apie ieškovui UAB „Norvila“ sudarytą galimybę pateikti paaiškinimus neturi reikšmės šiai bylai. Atsakovas, ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymą atmetęs remiantis tuo, kad ieškovas UAB „Norvila“ neturi teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, atsiliepime į ieškinį jau tvirtina, jog niekada nereikalavęs iš tiekėjų turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Vien tai, kad Pastato konstrukcijos yra gelžbetoninės ar kad Pastato rekonstravimo techniniame projekte nurodyti darbai, susiję su gelžbetonio konstrukcijomis ir stogo (sienų) hidroizoliacija, nereiškia, jog ieškovas UAB „Norvila“ neturi teisės tokių darbų atlikti. Atsakovas nenurodė konkrečių gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbų, nes pagal Pastato rekonstravimo techninį projektą neatliekami jokie naujų gelžbetoninių pamatų, sienų, perdangų ar stogo montavimo darbai. Angos langui ar ortakiams iškirtimas gelžbetoninėje sienoje ar perdangoje, priešingai nei teigia atsakovas, nėra gelžbetonio konstrukcijos montavimo darbas. Atsakovo pateiktuose dokumentuose nenumatyta, jog įrengiant liftą atliekami gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbai. Gelžbetoninių Pastato sienų (pamatų) šiltinimas, gelžbetoninio stogo padengimas hidroizoliacine danga ar langų (durų) gelžbetoninėse sienose keitimas nėra gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbai. Atsakovas taip pat nenurodė jokių savarankiškų hidroizoliacijos darbų. Pastato rekonstravimo techniniame projekte nėra numatyti jokie gelžbetoninių konstrukcijų montavimo ar hidroizoliacijos darbai, kuriems reikėtų kvalifikacijos atestato. Tai, kad ieškovas UAB „Norvila“ neturi kvalifikacijos atestato gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbų ir hidroizoliacijos darbų atlikimui nereiškia, jog ieškovas UAB „Norvila“ negali teisėtai atlikti Pastato rekonstravimo techniniame projekte nurodytų darbų. Ieškovas akcentuoja tai, jog atestatas papildomai nereikalingas turint kvalifikacijos atestatą stogo įrengimo (apdailos darbus) ir hidroizoliacijos darbus vykdant kaip stogo įrengimo (apdailos darbų) dalį. Atsakovo pirkimo laimėtoju pripažintam UAB „Daistatus“ išduotas kvalifikacijos atestatas taip pat nesuteikia teisės būti visų bendrųjų statybos darbų rangovu. Atsakovas teigia netikrinęs, ar pasiūlymų eilės 2-6 vietoje nurodyti tiekėjai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, akivaizdu, jog atsakovas tiekėjo UAB „Daistatus“ ir ieškovo UAB „Norvila“ atitikimo pirkimo sąlygoms nevertino pagal tuos pačius kriterijus. Atsakovas iš ieškovo UAB „Norvila“ reikalavo kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, ir ieškovą UAB „Norvila“ iš pirkimo pašalino tokio kvalifikacijos atestato nepateikus. Skirtingas pirkimo sąlygų aiškinimas ir taikymas UAB „Daistatus“ ir ieškovo UAB „Norvila“ atžvilgiu yra pagrindas atsakovo kaip perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinti neteisėtais.

178.

18Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovo UAB „Norvila“ ieškinį. Nurodė, kad ieškovas selektyviai teikia teismui tik dalį sau naudingų įrodymų, tačiau ignoruoja visus kitus rašytinius dokumentus, kurie yra reikšmingi šiai civilinei bylai išspręsti. Atsakovas, siekdamas įvertinti ieškovo teisę verstis Pirkimo sutarčiai reikalinga veikla, kreipėsi į VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ specialistus su prašymu paaiškinti ar UAB „Norvila“ rangovo kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) yra tinkamas Pirkimui. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ specialistas 2020 m. birželio 3 d. atsakyme pateikė reikšmingą šiai bylai informaciją, kad UAB „Norvila“ rangovo kvalifikacijos atestate Nr. ( - ) nurodytas baigtinis bendrųjų statybos darbų sričių sąrašas, kuriose UAB „Norvilą“ gali dirbti. Taigi, ieškovas gali vykdyti tik tuos darbus, kurie nurodyti atestate ir negali vykdyti bendrųjų statybos darbų, kurie nenurodyti atestate. Ieškovas nutyli, kad Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į aukščiau pateiktą kompetentingos institucijos išaiškinimą, 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. ( - ) prašė ieškovo patikslinti tiekėjo kvalifikaciją dėl tiekėjo teisės verstis Pirkimo sutarčiai reikalinga veikla (Pirkimo sąlygų 40.1. punkto reikalavimo). Šiuo dokumentu Perkančioji organizacija tinkamai įgyvendino Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą prievolę prašyti dalyvį patikslinti, papildyti, paaiškinti netikslius, neišsamius, klaidingus duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją. Ieškovas 2020 m. birželio 8 d. CVP IS priemonėmis paaiškino, kad Perkančioji organizacija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais ir pakartotinai pateikė jau anksčiau teiktą ieškovo kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ). Ieškovui buvo sudaryta galimybė paaiškinti ir patikslinti savo kvalifikaciją dėl statybos darbų sričių ir pateikti konkrečius įrodymus dėl teisės verstis Pirkimo sutarčiai reikalinga veikla, tačiau jis to nepadarė. Tiek aukščiau nurodytas ieškovo atsakymo į prašymą paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją turinys, tiek pakartotinai pateiktas kvalifikacijos atestatas Perkančiajai organizacijai neleido įsitikinti, kad ieškovas turi teisę būti ypatingo negyvenamojo statinio rangovu bendrųjų darbų srityse nurodytose Pirkimo objekto techniniame projekte. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ieškovas neįrodė, jog turi teisę atlikti bendruosius statybos darbus, susijusius su gelžbetonio konstrukcijų montavimu, taip pat stogo dangos ir sienų hidroizoliacija. Dėl šios priežasties ieškovo pasiūlymas Pirkimo sąlygų 106.2. punkto pagrindu atmestas pagrįstai.

199.

20Pažymėjo, jog Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Darbų pirkimo atveju Perkančioji organizacija apibūdina reikalaujamą veiklą, pateikdama su pirkimo objektu susijusią informaciją: apie statinio statybos rūšį, statinių kategoriją, grupę, statybos darbų sritį. Pirkimo sąlygų 40.1. punktas nustatė reikalavimą, kad tiekėjas arba tiekėjų grupės partneriai, arba subtiekėjai, ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai. Bendrųjų darbų sritys nustatytos Pirkimo objekto techniniame projekte. Perkančioji organizacija niekada nereikalavo, jog tiekėjas turėtų teisę atlikti visus be išimties bendruosius statybos darbus, net tuos, kurie nėra nurodyti Pirkimo objekto techniniame projekte. Toks kvalifikacinis reikalavimas turėti atestatą visiems bendriesiems statybos darbams neabejotinai būtų perteklinis, dėl to ginčo niekada nebuvo. Šio ginčo ribas apibrėžia teisinis klausimas, ar ieškovo pasiūlyme pateiktas kvalifikacijos atestatas suteikia ieškovui teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu bendrųjų statybos darbų srityse. Nurodė, kad ieškovas (tiekėjas, rangovas), būdamas profesionalus tiek viešųjų pirkimų, tiek statybos rangos teisinių santykių subjektas turėtų sugebėti nustatyti viešai paskelbtame techniniame projekte nurodytų statybos darbų sritį ir suvokti, kuriems techniniame projekte nurodytiems darbams yra būtinas rangovo kvalifikacijos atestatas. Pirkimo objekto techniniame projekte yra aiškiai nurodyti bendrieji statybos darbai, susiję su gelžbetonio konstrukcijų montavimu, taip pat stogo dangos ir sienų hidroizoliacija. Pavyzdžiui, Techninio projekto Aiškinamojo rašto 5 skyrius „Projektiniai sprendiniai“; Techninės specifikacijos 3 skyriaus 3.4 dalyje „Izoliavimo darbai“; Techninės specifikacijos 3 skyriaus 12 dalyje „Liftas"; Gaminių kiekių ir darbų žiniaraštyje „Lifto šachtos įrengimas“ 17 eilutė, šių darbų poreikį taip pat nusako ir kitos šio žiniaraščio pozicijos; 1 aukšto plane, dokumento žymuo: ( - ), 1 lape nurodytos kertamos angos su prierašu „įrengiamas metalinis rėmas, kertama anga <...>, metalinio rėmo įrengimo detalės žiūrėti į ( - )“; 2 aukšto plane, dokumento žymuo: ( - ), 1 lape nurodytos kertamos angos su prierašu „įrengiamas metalinis rėmas, kertama anga <...>, metalinio rėmo įrengimo detalės žiūrėti į ( - )“; Rekonstruojamo pastato išorinės sienos įrengtos iš save laikančių gelžbetoninių plokščių, jose bus reikalinga iškirsti angas, todėl bus liečiamos gelžbetoninės konstrukcijos (brėžiniai B-30, B-31) ir pan.

2110.

22Atkreipė dėmesį, kad visuomeninės paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), sudaro du vienas su kitu jungiamąją galerija sujungti korpusai. Pastato konstruktyvinė schema - surenkamas gelžbetonio karkasas iš unifikuotų gelžbetonio elementų. Pastato pamatai - gelžbetonio blokai, kolonos - gelžbetoninės, lauko sienos - surenkamų gelžbetonio plokščių, pastato perdenginiai - gelžbetonio. Galinėse pastato korpusų gelžbetoninėse sienose projekte numatyta iškirsti angas naujai įrengiamiems langams. Gelžbetonio perdangos plokštėse numatyta kirsti angas naujai numatytiems projekte mechaninio vėdinimo sistemos ortakiams. Rekonstravimo projekte numatyta korpusų, įėjimų ir galerijos gelžbetonio perdangų konstrukcijos stogus apšiltinti ir uždengti 2-iem sluoksniais naujos bituminės hidroizoliacinės ruloninės stogo dangos. Rekonstravimo projekte yra numatyta apšiltinti gelžbetonines išorines pastato sienas ir gelžbetonio pamatus, įrengiant sudėtinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą. Prieš šiltinant pastato cokolinę dalį, projekte numatyta ją padengti 2 sluoksniais teptinės cementinio pagrindo hidroizoliacijos. Rekonstravimo projekte numatyta pakeisti senus medinius langus ir lauko duris naujomis. Aplink langus ir išorės duris visu perimetru numatyta įrengti hidroizoliacinę difuzinę sandarinimo juostą. Aukščiau nurodytiems bendriesiems statybos darbams yra reikalingas rangovo kvalifikacijos atestatas, suteikiantis ieškovui teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu bendrųjų statybos darbų srityse - statybinių konstrukcijų (gelžbetonio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija. Ieškovas neneigia, jog jis neturi rangovo kvalifikacijos atestato, suteikiančio jam teisę vykdyti bendruosius statybos gelžbetonio statybos ir montavimo, bei hidroizoliavimo darbus. Dauguma techniniame projekte nurodytų darbų gali būti tarpusavyje susiję ir gali būti sudėtinės kitų statybos darbų dalys, tačiau ieškovas neturi teisės vykdyti bendrųjų statybos darbų, kurie nenurodyti rangovo kvalifikacijos atestate. Pirkimo sąlygų 43 punktas aiškiai nurodo, kad atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).

23Pabrėžė, jog šiame Pirkime buvo vertinami UAB „Norvila“ ir ieškovo pasiūlymą atmetus UAB „Daistatus“ kvalifikaciniai duomenys. Kitų Pirkimo dalyvių kvalifikaciniai duomenys nebuvo vertinami, todėl ieškovo samprotavimai dėl AB „Pakruojo arka“, UAB „Stogteka“, UAB „Arminsta“, UAB „RNDV Statyba“, AB „Statkorpas“ rangovo kvalifikacinių atestatų nėra reikšmingi šiam viešųjų pirkimų ginčui. Byloje nėra ginčo dėl Pirkimo laimėtojo UAB „Daistatus“ atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams. Pažymėjo, kad minėtas Pirkimo dalyvis turi rangovo kvalifikacijos atestatą reikalingą atlikti visus Pirkimo objekto techniniame projekte nurodytus darbus.

2411.

25Papildomai pateiktame triplike nurodė, kad ieškovas neteisus, teigdamas, jog jo pasiūlymas Pirkime buvo atmestas dėl rangovo teisės atlikti visus įmanomus bendruosius statybos darbus neturėjimo. Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo pagrįstas tuo, kad ieškovas neturi teisės būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai ir atlikti Techniniame projekte nurodytų bendrųjų statybos darbų, susijusių su gelžbetonio konstrukcijų statybos/montavimo ir hidroizoliacijos darbais. Ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas dėl to, kad jis neturi teisės atlikti visų įmanomų bendrųjų statybinių darbų, o dėl to, jog UAB „Norvila“ kaip rangovas nėra kvalifikuotas atlikti Techniniame projekte nurodytų gelžbetoninių konstrukcijų ir hidroizoliacijos darbų. Ieškovo elgesys tikslinant duomenis apie kvalifikaciją nebuvo tinkamas, ieškovas itin formaliai apeliavo į protingumo ir teisingumo kriterijus ir pakartotinai pateikė jau anksčiau teiktą ieškovo kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ). Pateikti duomenys Perkančiajai organizacijai neleido įsitikinti, kad ieškovas turi teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu bendrųjų darbų srityse, nurodytose Techniniame projekte. Ieškovas nėra kvalifikuotas atlikti Techniniame projekte nurodytų gelžbetonio konstrukcijų statybos ir montavimo darbų. Gelžbetonio konstrukcijų statybos procesą apima ne tik naujų konstrukcijų įrengimas, tačiau ir esamų konstrukcijų rekonstravimas, remontas, griovimas. Techniniame projekte yra nurodyti darbai, susiję su gelžbetoninių konstrukcijų matmenų keitimu, nugriaunant dalį gelžbetoninės konstrukcijos: naujai įrengiamų langų bei naujų ertmių durims iškirtimu, angų gelžbetoninėse sienose platinimu, skylių/ertmių ortakiams išmušimu, gelžbetoninių šviesduobių įrengimu ir pan. 2020 m. liepos 23 d. Techninio projekto rengėjo UAB „Statybos projektų valdymas“ rašte pateikiamos konkrečios Techninio projekto dalys, aprašomi darbai, susiję su gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimu. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad viso pastato konstrukcijos (pamatai, sienos, lubos, perdangos) yra iš gelžbetonio. Rangovas, kuris vykdo gelžbetoninių konstrukcijų griovimo darbus, privalo būti kvalifikuotas ir atestuotas, kadangi gelžbetoninių konstrukcijų (pamatų, laikančių konstrukcijų, perdangų) parametrų keitimas gali paveikti statinio konstrukcijos kokybės rodiklius. Ieškovo atestate nurodoma bendrųjų statybos darbų sritis: betono statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas taip pat nesuteikia jam teisės vykdyti atlikti gelžbetonio konstrukcijų montavimo ir statybos darbų. 2020 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas patvirtina nurodyto argumento pagrįstumą.

2612.

27Pažymėjo, kad ieškovas nėra kvalifikuotas atlikti Techniniame projekte nurodytų hidroizoliavimo darbų, nesusijusių su stogo įrengimu. Atsakovas 2020 m liepos 8 d. raštu Nr. ( - ) kreipėsi į atsakingas valstybės institucijas – valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją su prašymu, be kitų klausimų, taip pat nurodyti ar rangovas, turėdamas stogų įrengimo, apdailos darbų kvalifikacijos atestatą gali vykdyti pastato stogo, fasado (cokolio) hidroizoliaciją, neturėdamas atestato suteikiančio teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu bendrųjų statybos darbų srityje: hidroizoliacija. Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2020 m. liepos 20 d. rašte Nr. ( - ) nurodoma, jog rangovas, turintis teisę atlikti stogų įrengimo statybos darbus, gali atlikti hidroizoliacijos darbus tiek, kiek tai yra susiję stogo įrengimu. Hidroizoliavimo įrengimo darbai, kuriems yra reikalingas atskiras atestatas, apima visus hidroizoliavimo darbus, išskyrus hidroizoliacijos įrengimą. Priešingai nei teigia ieškovas, išimtis nėra daroma vidaus apdailos darbų sričiai. 2020 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rašte „Dėl teisės atlikti statybos darbus“ aiškiai nurodoma, kad UAB „Norvila“ hidroizoliacijos darbus gali vykdyti tik įrengiant/remontuojant ypatingo pastato stogą. 2020-07-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. ( - ) dar kartą patvirtina kitų valstybės institucijų išvadas. Be stogo hidroizoliacijos darbų, Techniniame projekte yra numatyti pastato sienų ir pamatų hidroizoliacijos darbai, įrengiant sudėtinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą. Techninio projekto rengėjo rašte yra aprašomi hidroizoliavimo darbai, nesusiję su stogo remonto darbais, jiems yra reikalingas atskiras rangovo kvalifikacijos atestatas.

2813.

29Nurodė, kad Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimas nepažeidė viešųjų pirkimų principų, laimėtojas yra kvalifikuotas atlikti visus Techniniame projekte nurodytus darbus. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas Pirkimo laimėtojo UAB „Daistatus“ pasiūlymą vertino kitaip nei ieškovo pasiūlymą. Pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija nustatė kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas rangovo kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai. Perkančioji organizacija Pirkimo dalyvių pasiūlymus vertino vienodai. Pirkimo sąlygų 43 punkto pagrindu kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių? dokumentu? reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Ieškovo pateikti dokumentai nėra susiję su šiuo ginču, todėl neturėtų būti vertinami, ieškovo dokumentuose nėra jokių įrodymų apie jo įvykdytus gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir/ar montavimo darbus.

3014.

31Atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai pažymėjo, kad teismų praktikoje tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Galima vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Vykdant Pirkimo procedūras jokių pretenzijų dėl Pirkimo sąlygų 40.1. punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo turinio neteisėtumo iš Pirkimo dalyvių nebuvo gauta ir ginčas vyksta dėl Pirkimo rezultatų teisėtumo. VPT turėjo teikti išvadą dėl ginčo esmės – dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams vertinimo, išvada dėl Pirkimo sąlygų 40.1. punkto kvalifikacinio reikalavimo platumo, neproporcingumo yra nepagrįsta, o išvadoje nurodyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti egzistavus labai aiškų ir neginčytiną (akivaizdų) atsakovo veiksmų neteisėtumą. Pirkimo sąlygų 40.1. punktas nustatė reikalavimą tiekėjui būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu, ne ypatingų statinių (į šią sąvoką įeina ir inžinieriniai statiniai). Nustačius statinio rūšį (negyvenamas pastatas), dalis STR 1.06.01:2016 priede nurodytų bendrųjų statybos darbų sričių automatiškai netaikoma. Pirkimo dalyviai (įskaitant ieškovą) Pirkimo sąlygų 40.1. punkte nurodytą kvalifikacinio reikalavimą suprato vienodai, nei vienas iš tiekėjų Pirkimo sąlygų 40.1. punkto teisėtumo nekvestionavo, todėl nėra pagrindo spręsti, jog Pirkimo sąlygos akivaizdžiai klaidinančios ir/arba itin dviprasmiškos. Pirkimo sąlygų 40.1. punkto reikalavimo formuluotė nenulėmė ieškovo suklaidinimo, neapsunkino šio tiekėjo dalyvavimo Pirkime. Neatsižvelgiant į tai, kaip būtų suformuluotas kvalifikacinis reikalavimas, t. y. ar Pirkimo sąlygose būtų įrašyta, jog „tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai nurodyti techniniame projekte“ ar palikta taip kaip yra ginčo Pirkimo sąlygose, ieškovas abiem atvejais objektyviai neatitinka Pirkimo sąlygų 40.1. punkto reikalavimo. Jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, atsakovo neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumo nėra, Pirkimo sąlygose nėra akivaizdaus (neginčytino) kvalifikacinio reikalavimo rangovo turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus. Nėra įrodymų, kad Pirkimo sąlygos turinys apribojo tiekėjų (įskaitant ieškovą) galimybes dalyvauti Pirkime ir (arba) suklaidino ieškovą. Dėl šios priežasties, neturėtų būti spręstinas klausimas dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo.

3215.

33Trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ rašytiniame paaiškinime nurodė, kad pritaria atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos procesiniuose dokumentuose nurodytiems motyvams ir ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad UAB „Norvila“ neturi teisės atlikti gelžbetonio konstrukcijų bei hidroizoliacijos darbų. Darė išvadą, jog rangovas, turintis atestatą tik apdailos darbų srityje, neturi teisės vykdyti fasado ar pamatų hidroizoliacijos darbų. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo IV skyriuje „Paslėptų darbų ir laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktai“ yra pateiktas pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas. Šio sąrašo 1.1.14.1 ir 1.1.14.2 punktuose atskirai išskirti būtent pamatų ir rūsio sienų bei patalpų hidroizoliacijos darbai kaip paslėpti darbai, kuriuos reikia atskirai apžiūrėti ir įvertinti. Pamatų ir rūsio hidroizoliacijos darbai yra atskiri, savarankiški darbai, kurių atlikimui reikalinga atestacija. Pagal turimą atestatą, ieškovas neturi teisės atlikti pastato rekonstravimo projekte numatytų pamatų (cokolio) hidroizoliacijos darbų. Ieškovo pateikti dokumentai dėl daugiabučių gyvenamųjų namų rodo, jog buvo atlikti statinių paprastieji remontai, kategorija - neypatingi, taigi, darbams šiame objekte vykdyti apskritai nereikia kvalifikacijos atestato, nes atestuoti turi būti tik ypatingų statinių rangovai (Statybos įstatymo 18 str. 2 d.). Pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pagal pastato rekonstrukcijos projektą nenumatyta vykdyti visus ir bet kokius bendruosius statybos darbus, taip pat nėra ginčo dėl to, kad reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą visiems bendriesiems statybos darbams nebuvo numatytas Pirkimo sąlygose. Atkreipė dėmesį, kad ieškovo pozicija byloje nenuosekli ir prieštaringa, nors ieškovui buvo visiškai aišku, jog: 1) iš jo nereikalaujama teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus; 2) jo pasiūlymas atmestas dėl to, jog jis neturi teisės atlikti tam tikrų projekte numatytų darbų, būtent gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo bei hidroizoliacijos darbų. Atsakovas nereikalavo iš tiekėjų kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę vykdyti visus be išimties bendruosius statybos darbus. Tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal vienodus kriterijus ir reikalavimus. Atsakovas aiškiai nurodė, kokius Pirkimo darbus bus reikalinga atlikti ir kad tokių darbų nėra nurodyta tiekėjo atestate. Atsakovas tinkamai vykdė Pirkimo procedūras, vienodai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygas tiekėjų atžvilgiu ir nepažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

3416.

35Nurodė, kad trečiojo asmens UAB „RNDV statyba“ samprotavimai apie tai, jog Pirkimo sąlygose buvo reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą visiems bendriesiems statybos darbams (trečiojo asmens atsiliepimo į ieškinį 22 p.), nepagrįsti, nes net pats ieškovas nelaikė, jog toks reikalavimas Pirkimo sąlygose yra nustatytas. Pirkime dalyvavo AB „Statkorpas“, UAB „Daistatus“ ir UAB „Arminsta“, kurių atestatuose yra išlygos dėl suteiktų teisių vykdyti darbus, tiekėjai teisingai suprato ir vertino Pirkimo sąlygas, ir jų galimybės dalyvauti konkurse niekaip nebuvo apribotos. Trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ patvirtino, jog turi teisę atlikti visus Pirkimo objekto rekonstravimo projekte nurodytus darbus ir turi tai patvirtinantį rangovo kvalifikacijos atestatą. Pastato rekonstravimo projekte nėra nurodyti asfaltavimo darbai, jų nėra numatyta nei projekto Gaminių, kiekių ir darbų žiniaraščiuose, nei kitose projekto dalyse, pirkimu nėra įsigyjami asfaltavimo darbai. Projekte yra numatyti bortelių ardymo ir atstatymo darbai, nurodyta, jog borteliai yra įrengiami palei esamos automobiliu aikštelės dangos konstrukcija. Automobilių aikštelės, kaip ir kitokios aikštelės (kiemo, žaidimų ar pan.), nėra ypatingieji statiniai. Akivaizdu, kad perkamų darbų projekte asfaltavimo darbai kaip tokie nėra numatyti, o net jei prireiktų atstatyti pažeistas ar nuardytas asfalto dangas objekte, objekto teritorijoje esantis patekimo prie pastato inžinerinis statinys (ar jis būtų vadinamas privažiavimu, įvaža ar aikštele) nėra ypatingas statinys ir su juo susijusiems darbams nei atestacija, nei atitinkamai kvalifikacijos atestatas nėra reikalingas.

3617.

37Trečiasis asmuo UAB „RNDV Statyba“ prašė tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 2020-06-12 atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo ir atsakovo įpareigojimo iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras. Nurodė, kad atsakovas į pirkimo sąlygas įrašė, kad tiekėjas atitikimui minėtam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti turi pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitos kompetentingos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą ar kitą lygiavertį dokumentą, tiekėjui suteikiantį teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nenumatė, kad tiekėjo teisė atlikti bendruosius statybos darbus gali būti su išimtimis, kitaip tariant, atsakovas iš tiekėjų reikalavo turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Tokia atsakovo pozicija matyti iš 2020-06-09 ir 2020-06-21 raštų, adresuotų ieškovui. Šiuose raštuose atsakovas kalba apie pirkimo sąlygose tiekėjui nustatytą reikalavimą turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus ir pabrėžia, kad ieškovas pagal pateiktą kvalifikacijos atestatą neturi teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų. Atsakovas aiškiai nurodė, jog ieškovas, neturintis teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų, neatitinka pirkimo sąlygų 40.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Atsakovas iš pirkimo nepašalino ir netgi pripažino laimėtoju UAB „Daistatus“, kurios turimas kvalifikacijos atestatas numato teisės atlikti bendruosius statybos darbus išimtis, UAB „Daistatus“ neturi teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus. Atsakovas neteisingai atsiliepime nurodo, jog iš tiekėjų nereikalavęs turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, o pirkimo sąlygose kalbama apie teisę atlikti bendruosius statybos darbus, kurių reikia Pastato rekonstravimo techninio projekto realizavimui. Kaip matyti iš atsakovo raštų ieškovui, juose aiškiai kalbama apie teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus turėjimą kaip būtiną atitikimo kvalifikacijos reikalavimui sąlygą. Atsakovas, ikiteisminėje stadijoje ieškovo atžvilgiu laikęsis vienos pozicijos, ją ėmė „koreguoti“ ieškovui pateikus ieškinį. Ko gero, tai lėmė atsakovo supratimas, jog pozicija dėl tiekėjo teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus turėjimo, kertasi su tokios teisės neturinčio UAB „Daistatus“ pripažinimu pirkimo laimėtoju.

3818.

39Atsakovas su atsiliepimu pateikė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras specialisto elektroninį laišką dėl ieškovo teisės atlikti bendruosius statybos darbus. Pastebėjo, kad atsakovas nepateikė savo paklausimo, kurį teikė atitinkamai valstybės įstaigai. To priežastis gali būti tai, kad atsakovas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro klausė apie ieškovo teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Tai, kad atsakovas uždavė būtent tokį klausimą, galima spręsti iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras specialisto atsakymo, kuriame kalbama būtent apie teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Akivaizdu, jog atsakovui, atsiliepime į ieškinį pirkimo sąlygas aiškinančiam kitaip nei iki ieškovo kreipimosi į teismą, naujai jo pozicijai prieštaraujantys įrodymai nėra naudingi ir dėl to į bylą nebuvo pateikti. Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Atsakovas, remdamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 2 d. ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 11 p., aiškina, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Atsakovas teigia, jog pirkimo sąlygose nustačius reikalavimą tiekėjui turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu, turinčiu teisę atlikti bendruosius statybos darbus, atliktini bendrieji statybos darbai buvo nurodyti Pastato rekonstravimo techniniame projekte. Atsakovas, apeliuodamas į minėtus teisės aktus ir interpretuodamas pirkimo dokumentus, bando pateisinti savo elgesio nenuoseklumą ir neteisėtumą aiškinant ir taikant pirkimo sąlygas.

4019.

41Akcentavo, jog atsakovas pirkimo sąlygose įtvirtino nedviprasmišką reikalavimą tiekėjui turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Pirkimo sąlygose nėra jokių nuorodų į tai, kad atsakovui svarbi tik tiekėjo teisė atlikti bendruosius statybos darbus, atliktinus realizuojant Pastato rekonstravimo techninį projektą. Tokius aiškinimus atsakovas ėmė teikti ieškovui pateikus ieškinį. Atsakovas iš ieškovo reikalavo pateikti kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, o sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją grindė būtent tokios teisės neturėjimu. Atkreipė dėmesį į tai, jei pagal parengtą projektą yra žinomos bendrųjų ir (ar) specialiųjų statybos darbų sritys, jos turėtų būti konkrečiai nurodomos kvalifikacijos reikalavime. Reikalavime negali būti abstrakčiai nurodyta, pvz., bendrieji statybos darbai. Jeigu kvalifikacijos reikalavimas apibrėžtas „bendrieji statybos darbai“, tiekėjas turi turėti teisę būti rangovu visose bendrųjų statybos darbo srityse (pvz., ir jūros dugno gilinimo, ir apdailos, ir t. t.). Pačiose pirkimo sąlygose turi būti aiškiai nurodytos konkrečios bendrųjų statybos darbų sritys, o kvalifikacijos reikalavimą apibūdinus „bendrieji statybos darbai“, tiekėjas turi turėti teisę atliktus bet kokius bendruosius statybos darbus. Atsakovas pirkimo sąlygose tiekėjams nustatė reikalavimą turėti teisę atlikti bendruosius statybos darbus (nenumatant jokių išlygų ar išimčių). Nepaisant to, atsakovas pirkimo laimėtoju pripažino UAB „Daistatus“, neturintį tokios teisės. Dabar atsakovas, aiškindamas pirkimo sąlygas, nurodo, kad jam svarbu tik tai, jog tiekėjas turėtų teisę atlikti bendruosius statybos darbus, kuriuos reikės atlikti pagal Pastato rekonstrukcijos techninį projektą. Dabartiniai atsakovo aiškinimai dėl teisės atlikti bendruosius statybos darbus keičia pirkimo sąlygų 40.1 punkto esmę ir prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimams. Realu, jog ne vienas tiekėjas, pirkimo sąlygose matydamas reikalavimą turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus ir tokios teisės neturėdamas, pasiūlymo pirkimui net neteikė. Atsakovo elgesys UAB „Daistatus“, neturinčios teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, atžvilgiu ir atsiliepime į ieškinį pateikiami aiškinimai dėl teisės atlikti bendruosius statybos darbus reiškia, jog iš tiekėjų, dėl pirkimo sąlygų formuluotės nepateikusių pasiūlymų, buvo atimta galimybė dalyvauti viešame pirkime. Atsakovas prarado galimybę dėl didesnės tiekėjų konkurencijos Pastato rekonstravimo darbus nupirkti už mažesnę kainą ir geresnėmis sąlygomis.

4220.

43Perkančioji organizacija skirtingus kandidatus sudaryti viešojo pirkimo sutartį turi traktuoti vienodai ir sąžiningai. Tačiau Atsakovas pirkimui pasiūlymus pateikusių tiekėjų vienodai ir sąžiningai netraktavo. Pagal pirkimo sąlygų 40.1 punktą ir jo aiškinimą, UAB „Daistatus“ neatitinka reikalavimo turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Todėl UAB „Daistatus“ be pagrindo buvo leista toliau dalyvauti pirkime ir UAB „Daistatus“ laimėtoju buvo pripažintas neteisėtai. Akivaizdu, jog atsakovas pirkimo sąlygų UAB „Daistatus“ ir ieškovo atvejais vienodai neaiškino ir jog UAB „Daistatus“ atžvilgiu dėl kažkokių priežasčių buvo padarytos išlygos. UAB „Daistatus“ neturi teisės atlikti asfalto konstrukcijų statybos darbų, t. y. negali atlikti asfaltavimo darbų. Asfaltavimo darbų atlikimas yra numatytas Pastato rekonstravimo techniniame projekte, darbai yra numatyti įvertinus tai, kad pagal minėtą techninį projektą reikės atlikti 60 m bortelių, skiriančių asfaltuotą kelią (asfaltuotą automobilių stovėjimo aikštelę) ir šaligatvį, ardymo ir tokio pat ilgio bortelių atstatymo darbus. Objektyviai neįmanoma, kad bortelių ardymo darbus pavyktų atlikti nepažeidus kelio (automobilių stovėjimo aikštelės) asfalto dangos kraštų. Sprendžiant iš bortelių montavimo brėžinių, pateiktų atsakovo atsiliepimo į ieškinį priedo Nr. ( - ) 109-110 puslapiuose, technologiškai neįmanoma tinkamai atlikti bortelių įtvirtinimo (įcementavimo) darbų nenuardžius trukdančios kelio (automobilių stovėjimo aikštelės) asfalto dangos dalies. Pastato rekonstravimo techniniame projekte aiškiai nustatyta, jog pažeidus dangas jos turi būti atstatytos į pirminę padėtį, tai reiškia, jog pažeidus asfalto dangas, jos turės būti atstatytos. Tačiau UAB „Daistatus“, neturėdama teisės atlikti asfaltavimo darbų, asfalto dangų atstatymo darbų negalėtų atlikti. Iš to seka, kad UAB „Daistatus“ neturi teisės ne tik atlikti visus bendruosius statybos darbus, bet ir tuos bendruosius statybos darbus, kurie atliktini įgyvendinant Pastato rekonstravimo darbų techninį projektą. Taigi, UAB „Daistatus“ neatitinka nei pirkimo sąlygų 40.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, nei atsakovo atitinkamo tiekėjo atžvilgiu taikyto pirkimo sąlygų reikalavimo aiškinimo, jog pakanka teisės atlikti bendruosius statybos darbus, reikalingus Pastato rekonstravimo techninio projekto realizavimui.

4421.

45Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje dėl Pirkimo sąlygų 40.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo nurodė, kad remiantis STR 1 priedo 1.1 punktu, manytina, kad Pirkimo sąlygose tiekėjams, subtiekėjams ar asmenims, kurių pajėgumais yra remiamasi nustačius kvalifikacinį reikalavimą turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu vykdant bendruosius statybos darbus, nenurodžius konkrečių darbų, šis Pirkimo sąlygose įtvirtintas reikalavimas turėtų būti suprantamas kaip nustatyta pareiga turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus, kaip jie apibrėžti STR 1 priede. VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nustatytas platus reikalavimas turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus yra suderinamas su proporcingumo principu. Pirkimo sąlygose turėtų būti nurodytas reikalavimas turėti teisę atlikti konkrečius darbus, susijusius su šiuo konkrečiu Pirkimo objektu, reikalavimas nebūtų perteklinis, ir suteiktų Perkančiajai organizacijai galimybę įsitikinti tiekėjo gebėjimu įvykdyti konkrečią Pirkimo sutartį. Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos vykdant viešąjį pirkimą. Šios iš skaidrumo principo išplaukiančios pareigos įtvirtintos ir VPĮ. Vėlesnis siaurinamas Perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų dėl kvalifikacijos reikalavimų aiškinimas, kad Perkančioji organizacija nereikalauja, jog Pirkimo sąlygų 40.1 punkte išvardyti subjektai turėtų teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus, nėra suderinamas su skaidrumo principo įgyvendinimu, kadangi nėra užtikrinamas Pirkimo sąlygų aiškumas ir neįgyvendinama Perkančiajai organizacijai nustatyta prievolė laikytis savo paskelbtų Pirkimo sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose nustatytas platus ir šiuo atveju neproporcingas, Perkančiajai organizacijai nereikalingas kvalifikacinis reikalavimas (minėta, pati Perkančioji organizacija jį bando aiškinti siaurinamai), esamos padėties, Tarnybos nuomone, šiame Pirkimo procedūrų etape jau negalima ištaisyti, todėl spręstinas klausimas dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo.

46Ieškinys tenkintinas iš dalies

47Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

4822.

49Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija paskelbė pastato, esančio adresu ( - ), rekonstravimo darbų viešą pirkimą Nr. ( - ). Ieškovas UAB „Norvila“ pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomam pastato rekonstravimo darbų pirkimui. 2020 m. birželio 9 d. ieškovas UAB „Norvila“ gavo atsakovo pranešimą dėl ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo. Konkurse pasiūlymus pateikė tretieji asmenys UAB „Daistatus“, AB „Pakruojo arka“, UAB „Stogteka“, UAB „Arminsta“, UAB „RNDV Statyba“, AB „Statkorpas“. Ieškovo teigimu, viešojo pirkimo komisija, nelaukdama kol pasibaigs terminas pretenzijai dėl 2020 m. birželio 9 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo pateikti ir išnagrinėti, skubotai 2020 m. birželio 12 d. sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbė pirkimo laimėtoją.

5023.

51Ieškovas UAB „Norvila“ 2020 m. birželio 16 d. atsakovui pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti 2020 m. birželio 9 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo, 2020 m. birželio 12 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo ir iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras. Pretenzijoje nurodoma, kad 2020 m. birželio 9 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pranešime teigiama, jog UAB „Norvila“ pasiūlymas atmetamas dėl UAB „Norvila“ neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams, nes neva UAB „Norvila“ neatitinka tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo dėl teisės atlikti bendruosius statybos darbus turėjimo. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, nelaukdama, kol pasibaigs terminas pretenzijai dėl 2020 m. birželio 9 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti UAB „Norvila“ pasiūlymą Pastato rekonstravimo darbų pirkimui pateikti, sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbė pirkimo laimėtoją. 2020 m. birželio 9 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos rašte teigiama, kad UAB „Norvila“ pagal pateiktą kvalifikacijos atestatą neturi teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų. Nurodoma, jog pastato rekonstravimo darbų pirkimo sąlygose reikalavimo, kad tiekėjas kvalifikacijos atestatą turėtų visiems bendriesiems statybos darbams, nurodytiems statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.1 p., ar apskritai visiems įmanomiems bendriesiems statybos darbams, nėra. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 1 d.). Pakruojo rajono savivaldybės administracija, siekdama pateisinti nepagrįstą plečiamąjį pirkimo sąlygų aiškinimą, 2020 m. birželio 9 d. rašte nurodo, kad vykdant Pastato rekonstravimo darbus bus atliekami gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai ir hidroizoliacijos darbai, Pakruojo rajono savivaldybės administracija nenurodė, kokie konkrečiai gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai ar hidroizoliacijos darbai turėtų būti atliekami įgyvendinant Pastato rekonstravimo techninį projektą, nėra nurodyti jokie atskiri hidroizoliacijos darbai, visi numatyti su hidroizoliacija susiję darbai yra sudėtinė kitų darbų dalis ir tokio pobūdžio hidroizoliacijos darbų teisėtam atlikimui nereikalingas atskiras įrašas kvalifikacijos atestate. Neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija UAB „Norvila“ pasiūlymą Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetė nesant tam teisinio ir faktinio pagrindo. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, nepagrįstai ir neteisėtai atmetusi UAB „Norvila“ pasiūlymą viešam pirkimui ir siekdama dar labiau apsunkinti UAB „Norvila“ padėtį, skubiai sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbė laimėtoją. Dėl to neteisėti, nepagrįsti ir naikintini yra Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimas dėl UAB „Norvila“ pasiūlymo viešam pirkimui atmetimo ir sprendimas dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo.

5224.

53Atsakovo viešojo pirkimo komisija UAB „Norvila“ pretenziją atmetė ir apie tai 2020 m. birželio 21 d. raštu informavo ieškovą UAB „Norvila“. Ieškovas nesutinka, kad UAB „Norvila“ pagal pateiktą kvalifikacijos atestatą neturi teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų.

5425.

55Ginčas nagrinėjamoje situacijoje kilo dėl: 1) ieškovo atitikties Pirkimo sąlygų 40.1 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui: „Tiekėjas arba tiekėjų grupės partneriai, arba subtiekėjai, ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai“; 2) viešojo pirkimo komisijos sprendimų sudarant tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbiant laimėtoju trečiąjį asmenį UAB „Daistatus“.

5626.

57Teismas, vadovaudamasis CPK 423-3, 423-8 straipsnių nuostatomis, šioje byloje nagrinėja ieškovo reikalavimus tuo teisiniu bei faktiniu pagrindu, kuris sutampa su ieškovo kreipimosi (pretenzijoje) nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis. Taigi, ieškovo nurodytos faktinės bei teisinės aplinkybės dėl tiekėjų kainos skirtumo, dėl trečiojo asmens UAB „Daistatus“ atitikimo kvalifikacijos reikalavimams iš esmės nespręstinos ir teismas šias aplinkybes vertina tiek, kiek jos susijusios su ieškovo reikalavimu panaikinti 2020 m. birželio 9 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „Norvila“ pasiūlymo atmetimo.

5827.

59Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovo kvalifikacijos atestate įtvirtinta: „Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.“

6028.

61Pirkimo laimėtoju pripažinto trečiojo asmens UAB „Daistatus“ kvalifikacijos atestate nurodyta: „Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; sporto paskirties inžineriniai statiniai; statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.“

62Dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų teisėtumo vertinant tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus

6329.

642020 m. birželio 9 d. rašte atsakovas nurodo, kad ieškovas UAB „Norvila“ pagal pateiktą kvalifikacijos atestatą neturi teisės atlikti visų bendrųjų statybos darbų. Dėl Pirkimo sąlygų 40.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atsakovas teigia, jog ieškovas, būdamas profesionalus tiek viešųjų pirkimų, tiek statybos rangos teisinių santykių subjektas, turėtų sugebėti nustatyti viešai paskelbtame techniniame projekte nurodytų statybos darbų sritį ir suvokti, kuriems techniniame projekte nurodytiems darbams yra būtinas rangovo kvalifikacijos atestatas, ieškovas privalo turėti teisę atlikti ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimo bei hidroizoliacijos darbus, tačiau ši teisė ieškovo kvalifikacijos atestate nėra įtvirtinta.

6530.

66Teismų praktikoje nurodoma, jog perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo) negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 47 straipsnio 1 dalis). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

6731.

68Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tiekėjams nustačiusi tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus, nepaisant to, kad tiekėjo veikla, kuriai vykdyti šie yra būtini, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, perkančioji organizacija laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai juos atitinka. Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

6932.

70VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jei kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi.

7133.

72Kilus ginčui dėl konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinio, aplinkybė, kokią ir kokios apimties kvalifikaciją turi turėti pirkime dalyvaujantis tiekėjas, nustatoma įvertinus pirkimo sąlygose nurodytą lingvistinę to reikalavimo išraišką, ją sistemiškai aiškinant kartu su pirkimo sąlygomis, apibrėžiančiomis pirkimo objektą, techninius reikalavimus jam, pavyzdžiui, reikalavimo turėti teisę verstis veikla, reikalinga perkamiems statybos darbams atlikti, turinys nustatomas įvertinus techninę specifikaciją, kurioje detalizuotas pirkimo objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-409-302/2017). Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191).

7334.

74Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo „Statybos darbų sritys“ (toliau – STR 1 priedas) 1.1 punkto nuostatomis, bendrieji statybos darbai skirstomi į: a) žemės darbus (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai); b) statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statybą ir montavimą, hidroizoliaciją, stogų įrengimą, apdailos darbus, kitus panašaus profilio darbus.

7535.

76Ieškovo vertinimu, atsakovo su Pirkimo sąlygomis pateiktame pastato rekonstravimo techniniame projekte darbai, kuriems reikėtų kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti gelžbetoninių konstrukcijų statybos ir montavimo darbus, nenumatyti. Techniniame projekte, pateiktame atsakovo, nėra nurodyti jokie atskiri hidroizoliacijos darbai, visi numatyti su hidroizoliacija susiję darbai, yra sudėtinė kitų darbų dalis ir tokio pobūdžio hidroizoliacijos darbų teisėtam atlikimui nereikalingas atskiras įrašas kvalifikacijos atestate. Ieškovo teigimu, teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančioji organizacija turi teisę tiekėjams kelti specialius teisės verstis atitinkamos statybos darbais reikalavimus, kuriems kvalifikacijos atitiktis įrodytina specialiais dokumentais (atestatais), jei perkamais statybos darbais bus pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauji, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esami ypatingi statiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 d. nustato, kad statybos darbai yra darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

7736.

78Ieškovas UAB „Norvila“ nurodo, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo sąlygose nenustatytas reikalavimams turėti kvalifikacijos atestatą visiems ir bet kokiems galimiems bendriesiems statybos darbams, įvertinęs perkamų Pastato rekonstravimo darbų pobūdį, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus principus, taikomus pirkimo sąlygoms, ir Lietuvos teismų išaiškinimus, sprendė, jog yra kvalifikuotas atlikti Pastato rekonstravimo darbus ir pateikė pasiūlymą atsakovo organizuotam pirkimui. Tačiau atsakovas jau po tiekėjų pasiūlymų pateikimo pirkimo sąlygas ieškovo UAB „Norvila“ atžvilgiu ėmė aiškinti taip, kad atitinkamas aiškinimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytiems principams, Lietuvos teismų praktikai ir pažeidžia teisėtus ieškovo UAB „Norvila“ interesus.

7937.

80Trečiojo asmens „RNDV Statyba“ atsiliepime nurodoma, jog Pirkimo sąlygų 40.1 punkte tiekėjams įtvirtintas reikalavimas turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus, o Pirkimo laimėtoju paskelbtas UAB „Daistatus“ šio reikalavimo neatitinka, nes neturi teisės vykdyti asfaltavimo darbų. Atsakovas teigia, kad nebuvo reikalaujama, jog Pirkimo sąlygų 40.1 punkte išvardyti subjektai turėtų teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus.

8138.

82Kaip ir minėta, VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 nustatyta, jog proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas – šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas. Taip pat šioje nutartyje nurodyta, jog proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose skirtas viešųjų pirkimų tikslui pasiekti ir garantuoti nediskriminavimo principo laikymąsi. Taigi proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė arba tiekėjus daranti nelygiaverčius. Priemonių ir tikslų proporcingumo vertinimas privalo būti grindžiamas tinkamumo ir reikalingumo kriterijais. Pagrindinis proporcingumo principo viešuosiuose pirkimuose turinio elementas yra adekvačių priemonių pirkimo tikslams parinkimas, o minėtos priemonės privalo būti reikalingos ir tinkamos.

8339.

84Viešųjų pirkimų išvadoje nurodoma, jog vėlesnis siaurinamas Perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų dėl kvalifikacijos reikalavimų aiškinimas, kad Perkančioji organizacija nereikalauja, jog Pirkimo sąlygų 40.1 punkte išvardyti subjektai turėtų teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus, nėra suderinamas su skaidrumo principo įgyvendinimu, kadangi nėra užtikrinamas Pirkimo sąlygų aiškumas ir neįgyvendinama Perkančiajai organizacijai nustatyta prievolė laikytis savo paskelbtų Pirkimo sąlygų. Pirkimo sąlygose nustatytas platus ir šiuo atveju neproporcingas, Perkančiajai organizacijai nereikalingas kvalifikacinis reikalavimas (minėta, pati Perkančioji organizacija jį bando aiškinti siaurinamai).

85Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo priimant viešojo pirkimo komisijos sprendimus

8640.

87Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio šių (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, ne dviprasmiškumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Perkančioji organizacija, įgyvendindama pareigą patikrinti tiekėjo kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Tai reiškia aiškių ir nedviprasmiškų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą, šių reikalavimų aiškinimą ir taikymą taip, kaip juos suprastų kiekvienas rūpestingas asmuo.

8841.

89Tiekėjus dominanti informacija ar įvairūs reikalavimai (specifikacijų apimtis) turi būti nustatomi iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų (Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 18 d. sprendimas Auroux ir kt., C 220/05, Rink. p. I 385; Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10, nepaskelbtas Rinkinyje; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2014). Teisiškai nereikšmingi perkančiosios organizacijos argumentai dėl ginčo pirkimo sąlygos nustatymo ir jos paaiškinimo tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016). Skaidrumo principo neatitinka pirkimo dokumentų aiškinimas ir taikymas, neatitinkantis pradinio jų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016).

9042.

91Viešo pirkimo vykdytojas turi užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, objektyviai ir kruopščiai vykdyti viešojo pirkimo procedūras. Jei viešo pirkimo vykdytojas nevykdo ar vykdo netinkamai tokias pareigas, būtent jam turi tekti neigiami padariniai. Jei būtų priešingai, galėtų kilti situacijos, kai perkančioji organizacija pasinaudotų ar turėtų naudos iš savo neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu – siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).

9243.

93Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Norvila“ turi kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Ieškovo UAB „Norvila“ turimas kvalifikacijos atestatas suteikė teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Atsakovo viešojo pirkimo komisija pirkimo sąlygas dėl teisės atlikti bendruosius statybos darbus interpretavo, dirbtinai ribojo konkurenciją ir ieškovo atžvilgiu kėlė neproporcingus, nesusijusius su pirkimo objektu ir perteklinius reikalavimus. Skaidrumo principas viešojo pirkimo paskelbimo kontekste suponuoja tiekėjų teisėtus lūkesčius, kad perkančioji organizacija tiekėjams suteiks lygias galimybes sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų procedūrose aktualus kaip jų nuoseklumo bei stabilumo prielaida. Dėl to paskelbtos viešojo pirkimo sąlygos negali būti keičiamos visų viešojo pirkimo procedūrų metu. Viešųjų pirkimų procedūros, priešingai nei įprastiniai komercinių santykių dalyvių iki sutartiniai veiksmai, nėra lanksčios. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją. Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso metu pakeistų jo sąlygas, įskaitant ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų aiškinimą, pakeičiantį sąlygų esmę, arba vertintų tiekėjų kvalifikaciją, nepaisant to, kad viešai paskelbtose konkurso sąlygose buvo nustatyta kitaip.

9444.

95Taigi, perkančioji organizacija, laikydamasi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti jų ydingumą, nes priešingu atveju ji įstatyme įtvirtintą reguliavimą pažeidžia du kartus: tiek iš pradžių nustatydama neteisėtas pirkimo sąlygas, tiek vėliau jas neteisėtai keisdama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017). Ieškovas pagrįstai nurodo, jog viešojo pirkimo konkurse negalimi du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu, tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Kasacinis teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, nuosekliai formuoja praktiką, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams; lygiateisiškumo principas pažeidžiamas, jeigu skirtingiems tiekėjams nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2017).

9645.

97Ieškovo pagrįstu teigimu, atsakovas pirkimo sąlygas, tiekėjui turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, taikė tik ieškovo UAB „Norvila“ atžvilgiu, todėl taikė dvigubus standartus, nes kitiems tiekėjams, neatitinkantiems sąlygų leido dalyvauti pirkime, vertino jų pasiūlymus ir vieną iš tokių tiekėjų pripažino pirkimo laimėtoju. Taip atsakovas pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos principus. Ieškovo teigimu, Pastato rekonstravimo darbų pirkimo laimėtoju atsakovo pripažintos UAB „Daistatus“ teisė atlikti bendruosius statybos darbus yra su išlygomis, nes nei AB „Statkorpas“, nei UAB „Daistatus“ neturi teisės atlikti asfalto konstrukcijų statybos ir montavimo darbų, t. y. dalies darbų, patenkančių tarp bendrųjų statybos darbų. UAB „Arminsta“ turi teisę atlikti analogiškus darbus kaip ir nurodyti ieškovo UAB „Norvila“ kvalifikacijos atestate, tačiau ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikimo kvalifikacijos reikalavimui, o UAB „Arminsta“ pasiūlymas buvo vertinamas ir įtrauktas į pasiūlymų eilę. Atsakovas aiškinimuose dėl teisės atlikti bendruosius statybos darbus, pateiktuose atmetant ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymą ir ieškovo UAB „Norvila“ pretenziją, akcentavo teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus turėjimą kaip tinkamos kvalifikacijos įrodymą.

9846.

99Kaip nurodo ieškovas, UAB „Norvila“ Pastato rekonstravimo darbus pasiūlė atlikti už 819 047,06 Eur su PVM ir suteikti papildomą 60 mėnesių kokybės garantiją. Papildomas kokybės garantijos terminas atsakovui buvo itin svarbus vertinant tiekėjų pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją. Kaip matyti iš tiekėjų pasiūlymų eilės, ne vienas tiekėjas pasiūlė mažesnę kainą nei laimėtoju pripažintas, nė vienas iš pasiūlymų eilėje nurodytų tiekėjų nesiūlė 60 mėnesių papildomos kokybės garantijos. Ieškovo vertinimu, jo pasiūlymas buvo atmestas būtent dėl to, jog ieškovo UAB „Norvila“ tolesnis dalyvavimas būtų kliudęs atsakovui laimėtoju pripažinti jo pasirinktą bendrovę. Viešųjų pirkimų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo konkurso tikslai, išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje ir taip bus apgintas viešasis interesas.

10047.

101Ieškovas pagrįstai teigia, kad tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Skaidrumo principas lemia pirkimo vykdytojo pareigą visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis jo paties nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Nediskriminavimo principas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai ir draudžia vienus subjektus diskriminuoti kitų subjektų atžvilgiu. Pripažintina, kad Pastato rekonstrukcijos darbų pirkimui pateiktų tiekėjų pasiūlymų atsakovas nevertino pagal vienodus kriterijus, taip perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos principus. Šių principų pažeidimo pasekmė yra ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo atmetimas. Sutiktina su ieškovo argumentais, jog vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio. Negalimi atvejai, kad nustatytasis viešųjų pirkimų principų pažeidimas būtų kvalifikuotas kaip neesminis, kartu pripažįstant, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009).

10248.

103Teismas pritaria ir viešųjų pirkimų išvadai, kad Perkančiosios organizacijos nustatytas platus reikalavimas turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus yra nesuderinamas su proporcingumo principu, turėtų būti nurodytas reikalavimas turėti teisę atlikti konkrečius darbus, susijusius su šiuo konkrečiu Pirkimo objektu. Tokiu atveju, reikalavimas nebūtų perteklinis, ir suteiktų Perkančiajai organizacijai galimybę įsitikinti tiekėjo gebėjimu įvykdyti konkrečią Pirkimo sutartį. Remiantis STR 1 priedo 1.1 punktu vertintina, kad Pirkimo sąlygose tiekėjams, subtiekėjams ar asmenims, kurių pajėgumais yra remiamasi nustačius kvalifikacinį reikalavimą turėti teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato rangovu vykdant bendruosius statybos darbus, nenurodžius konkrečių darbų, šis Pirkimo sąlygose įtvirtintas reikalavimas turėtų būti suprantamas kaip nustatyta pareiga turėti teisę vykdyti visus bendruosius statybos darbus, kaip jie apibrėžti STR 1 priede.

104Dėl bylos procesinės baigties

10549.

106Lygiateisiškumo, skaidrumo ar kito viešųjų pirkimų principų pažeidimas savaime yra pagrindas perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinti neteisėtais. Atsakovas nevienodu pirkimų sąlygų aiškinimu ir taikymu skirtingų tiekėjų atžvilgiu ir pirkimo sąlygų interpretacijomis, kuriomis keičiama pirkimo sąlygų esmė, pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos principus. Viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, kiti perkančiosios organizacijos sprendimai yra panaikinami dėl skaidrumo ir lygiateisiškumo principų viešųjų pirkimų procedūroje pažeidimo.

10750.

108Teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo pagrindinius reikalavimus dėl viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų, todėl 2020 m. birželio 9 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo, 2020 m. birželio 12 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo, panaikina. Ieškinio reikalavimo dėl įpareigojimo iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą teismas netenkina ir grąžina šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Perkančioji organizacija dėl tolesnių procedūrų turėtų svarstyti viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytu aspektu.

109Dėl bylinėjimosi išlaidų

11051.

111Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovas UAB „Norvila“ prašo priteisti iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 1452 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1534 Eur žyminio mokesčio (iš viso – 2986 Eur). Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo priteisti iš ieškovo 2469,01 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Trečiasis asmuo UAB „Daistatus“, kuris byloje palaikė atsakovo pusę, prašo iš ieškovo priteisti 1680 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad teismo priimta sprendimas yra ieškovo naudai, sprendžia, kad visos bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos ieškovo naudai, o atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Daistatus“ naudai bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nėra priteistinos. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Teismas įvertinęs ginčo esmę, procesiniuose dokumentuose keliamus klausimus, galimas laiko sąnaudas sprendžia, kad ieškovo patirtos išlaidos yra pagrįstos, todėl ieškovo UAB „Norvila“ naudai iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos priteisia 2986 Eur bylinėjimosi išlaidų (1452 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1534 Eur žyminio mokesčio). Teismas, įvertindamas tai, kad trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl atsakovo padarytų pažeidimų, priteisia iš atsakovo trečiojo asmens UAB „Daistatus“ naudai 1680 Eur bylinėjimosi išlaidų.

112Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 4231–4238 straipsniais

Nutarė

113Ieškinį tenkinti iš dalies.

114Panaikinti 2020 m. birželio 9 d. atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo UAB „Norvila“ pasiūlymo Pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo.

115Panaikinti 2020 m. birželio 12 d. atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo ir šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį.

116Ieškinio reikalavimą dėl įpareigojimo iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras atmesti.

117Priteisti iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 288733050) ieškovo UAB „Norvila“ (juridinio asmens kodas 302742658) naudai 2986 Eur (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

118Priteisti iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 288733050) trečiojo asmens UAB „Daistatus“ (juridinio asmens kodas 300066156) naudai 1680 Eur (tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

119Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

120Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Norvila“... 5. 2.... 6. Ieškovas nurodė, kad UAB „Norvila“ pateikė pasiūlymą Pakruojo rajono... 7. 3.... 8. Pažymėjo, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimai nepagrįsti ir... 9. 4.... 10. Nurodė, kad 2020 m. birželio 9 d. rašte atsakovas nurodė, jog vykdant... 11. 5.... 12. Atkreipė dėmesį, kad Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose... 13. 6.... 14. Ieškovas pažymėjo, jog jis Pastato rekonstravimo darbus pasiūlė atlikti... 15. 7.... 16. Papildomai dublike nurodė, kad 2020 m. birželio 3 d. VĮ „Statybos... 17. 8.... 18. Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovo... 19. 9.... 20. Pažymėjo, jog Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose... 21. 10.... 22. Atkreipė dėmesį, kad visuomeninės paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - ))... 23. Pabrėžė, jog šiame Pirkime buvo vertinami UAB „Norvila“ ir ieškovo... 24. 11.... 25. Papildomai pateiktame triplike nurodė, kad ieškovas neteisus, teigdamas, jog... 26. 12.... 27. Pažymėjo, kad ieškovas nėra kvalifikuotas atlikti Techniniame projekte... 28. 13.... 29. Nurodė, kad Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimas nepažeidė viešųjų... 30. 14.... 31. Atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai pažymėjo, kad teismų... 32. 15.... 33. Trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ rašytiniame paaiškinime nurodė, kad... 34. 16.... 35. Nurodė, kad trečiojo asmens UAB „RNDV statyba“ samprotavimai apie tai,... 36. 17.... 37. Trečiasis asmuo UAB „RNDV Statyba“ prašė tenkinti ieškovo ieškinio... 38. 18.... 39. Atsakovas su atsiliepimu pateikė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo... 40. 19.... 41. Akcentavo, jog atsakovas pirkimo sąlygose įtvirtino nedviprasmišką... 42. 20.... 43. Perkančioji organizacija skirtingus kandidatus sudaryti viešojo pirkimo... 44. 21.... 45. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje dėl Pirkimo sąlygų 40.1 punkte... 46. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 47. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 48. 22.... 49. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Pakruojo rajono... 50. 23.... 51. Ieškovas UAB „Norvila“ 2020 m. birželio 16 d. atsakovui pateikė... 52. 24.... 53. Atsakovo viešojo pirkimo komisija UAB „Norvila“ pretenziją atmetė ir... 54. 25.... 55. Ginčas nagrinėjamoje situacijoje kilo dėl: 1) ieškovo atitikties Pirkimo... 56. 26.... 57. Teismas, vadovaudamasis CPK 423-3, 423-8 straipsnių nuostatomis, šioje byloje... 58. 27.... 59. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovo kvalifikacijos atestate įtvirtinta:... 60. 28.... 61. Pirkimo laimėtoju pripažinto trečiojo asmens UAB „Daistatus“... 62. Dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų teisėtumo vertinant... 63. 29.... 64. 2020 m. birželio 9 d. rašte atsakovas nurodo, kad ieškovas UAB „Norvila“... 65. 30.... 66. Teismų praktikoje nurodoma, jog perkančioji organizacija privalo... 67. 31.... 68. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tiekėjams nustačiusi... 69. 32.... 70. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jei kandidatas ar dalyvis pateikė... 71. 33.... 72. Kilus ginčui dėl konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinio, aplinkybė,... 73. 34.... 74. Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio... 75. 35.... 76. Ieškovo vertinimu, atsakovo su Pirkimo sąlygomis pateiktame pastato... 77. 36.... 78. Ieškovas UAB „Norvila“ nurodo, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo... 79. 37.... 80. Trečiojo asmens „RNDV Statyba“ atsiliepime nurodoma, jog Pirkimo sąlygų... 81. 38.... 82. Kaip ir minėta, VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perkančioji... 83. 39.... 84. Viešųjų pirkimų išvadoje nurodoma, jog vėlesnis siaurinamas... 85. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo priimant viešojo pirkimo... 86. 40.... 87. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo... 88. 41.... 89. Tiekėjus dominanti informacija ar įvairūs reikalavimai (specifikacijų... 90. 42.... 91. Viešo pirkimo vykdytojas turi užtikrinti viešųjų pirkimų principų... 92. 43.... 93. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Norvila“ turi kvalifikacijos... 94. 44.... 95. Taigi, perkančioji organizacija, laikydamasi iš skaidrumo principo... 96. 45.... 97. Ieškovo pagrįstu teigimu, atsakovas pirkimo sąlygas, tiekėjui turėti... 98. 46.... 99. Kaip nurodo ieškovas, UAB „Norvila“ Pastato rekonstravimo darbus pasiūlė... 100. 47.... 101. Ieškovas pagrįstai teigia, kad tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami... 102. 48.... 103. Teismas pritaria ir viešųjų pirkimų išvadai, kad Perkančiosios... 104. Dėl bylos procesinės baigties... 105. 49.... 106. Lygiateisiškumo, skaidrumo ar kito viešųjų pirkimų principų pažeidimas... 107. 50.... 108. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo pagrindinius... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 110. 51.... 111. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 112. Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 113. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 114. Panaikinti 2020 m. birželio 9 d. atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės... 115. Panaikinti 2020 m. birželio 12 d. atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės... 116. Ieškinio reikalavimą dėl įpareigojimo iš naujo atlikti tiekėjų... 117. Priteisti iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (juridinio... 118. Priteisti iš atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (juridinio... 119. Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų gali būti skundžiamas Lietuvos... 120. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti šalims....