Byla e2-428-569/2016
Dėl neteisėtų pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų MB ,,Forintas‘‘, UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘, UAB ,,Viremida‘‘ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB ,,Techsis‘‘, UAB ,,Rainių statyba‘‘, dalyvaujant institucijoms, teikiančioms išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl neteisėtų pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškinio, atsiliepimų esmė.

4Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ieškiniu prašo: 1) pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikacinį reikalavimą pripažinti neaiškiu, netiksliu, dviprasmišku ir jį panaikinti; 2)pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkto kvalifikacinį reikalavimą pripažinti neproporcingu pirkimo konkurso sąlygoms, todėl neapgrįstu ir jį panaikinti; 3) pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkto kvalifikacinį reikalavimą pripažinti pertekliniu ir diskriminaciniu, todėl nepagrįstu, ir jį panaikinti; 4) pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkto kvalifikacinį reikalavimą pripažinti pertekliniu, todėl nepagrįstu ir jį panaikinti; 5)

5pirkimo Nr. 167227 procedūras nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija 2015-09-11 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Pastato ( - ) , modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas" (pirkimo numeris 167227)" , kartu su pirkimo skelbimu atsakovas paskelbė ir šio Pirkimo konkurso sąlygas. 2015-09-18 Ieškovas priėmė atsakovo kvietimą dalyvauti pirkime. Susipažinęs su paskelbtas pirkimo dokumentais, ieškovas nustatė, kad atskiri pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra pertekliniai, neproporcingi pirkimo objektui, todėl nepagrįsti ir naikinti. Ieškovas atsakovui CVP IS priemonėmis iš viso pateikė 3 pretenzijas: dvi pretenzijas pateikė 2015-09-18, vieną - 2015-09-27. Vieną 2015-09-18 datos ieškovo pretenziją atsakovas atmetė kaip nepagrįstą 2015-09-18 sprendimu, kitą 2015-09-18 datos pretenziją atsakovas atmetė kaip nepagrįstą 2015-09-21 sprendimu, o trečią 2015-09-27 pretenziją atsisakė nagrinėti dėl praleisto termino pretenzijai paduoti. 2015-09-30 įvyko pasiūlymų pateikimas, ieškovas dėl atsakovo Pirkimo konkurso sąlygose nustatytų diskriminacinių ir nepagrįstų kvalifikacinių reikalavimų pasiūlymo pirkimui nepateikė. Ieškovas nesutinka su atsakovo priimtais sprendimais dėl pretenzijų, todėl kreipėsi su ieškiniu į teismą.

6Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą "Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus ". Atsakovas nustatė, kad įrodymui, jog tiekėjas atitinka šį reikalavimą, tiekėjas turi pateikti ,,Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras ", ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statinių pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai". Atsakovo Pirkimo konkurso sąlygų 2.2. punkte nustatyta, kad "Perkamų darbų savybės bei orientaciniai kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje ir įkainotuose veiklos sąrašuose". Kaip matyti iš techninės specifikacijos ir įkainotos veiklos sąrašo (Pirkimo konkurso sąlygų 4 priedas), ypatingos kategorijos statinyje turės būti ne tik bendrieji statybos darbai, bet ir įvairūs specialieji statybos darbai: vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos įrengimo darbai, šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai, šilumos punkto įrengimo darbai, elektros instaliacijos įrengimo darbai, elektroninių ryšių įrengimo darbai, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, procesų automatizavimo įrengimo darbai, gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai, lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Tuo tarpu atsakovas, nors ir reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus, kaip įrodymą, kad tiekėjas tokią teisę turi, reikalauja pateikti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti tik bendruosius statybos darbus. Dėl šios priežasties ieškovas pateikė 2015-09-18 pretenziją atsakovui, nurodydamas, kad atsakovas galimai suteikia teisę pirkime dalyvauti ir pasiūlymą pateikti tiekėjui, kuris neturi teisės ypatingos kategorijos statinyje vykdyti specialiųjų statybos darbų, taip suteikdamas galimybę dėl pirkimo sutarties varžytis tiekėjui, neturinčiam teisės vykdyti pirkimo objektą sudarančių rangos darbų, toks šio kvalifikacinio reikalavimo apibrėžimas neatitinka pirkimo objekto, todėl yra keistinas. Atsakovas, 2015-09-18 sprendimu atmesdamas pretenziją, paaiškino, kad jis Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniame reikalavime nevardino sutarčiai įvykdyti visų reikalingų darbų sričių, tačiau tiekėjas privalo įsivertinti ir pateikti atestatus pagal pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, kurie nurodyti įkainotose veiklos sąrašuose. Tačiau, ieškovo nuomone, visų pirma toks atsakovo paaiškinimas buvo adresuotas tik ieškovui ir jis nebuvo teikiamas kitiems potencialiems pirkimo dalyviams (prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams). Todėl tikėtina, kad pirkimui pasiūlymus galėjo pateikti tiekėjai, kurie turi teisę ypatingos kategorijos statinyje atlikti tik bendruosius statybos darbus, tačiau neturi teisės ypatingos kategorijos statinyje vykdyti specialiųjų statybos darbų. Tokius pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija turi būti tikrinama vadovaujantis Pirkimo konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais, todėl, manytina, kad atsakovas neatmes pasiūlymų tų tiekėjų, kurie neturi teisės vykdyti specialiųjų statybos darbų ypatingos kategorijos statinyje, o jeigu atmes tokių tiekėjų pasiūlymus, tai lems ginčus tarp atsakovo ir tokius pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Antra, Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 9 d. reglamentuoja, kad ,,Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.". Atsakovas, nors ir suprasdamas, kad Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikacinis reikalavimas neapima visų statybos darbų sričių, atsisakė šį reikalavimą patikslinti taip, kad jis būtų (taptų) aiškus, tikslus ir atitiktų pirkimo objekto specifiką. Ieškovo dalyvavimas pagal tokias pirkimo sąlygas pirkime neteko prasmės, nes ieškovas pagrįstai sprendė, kad atsakovas tyčia Pirkimo konkurso sąlygas parengė klaidingas, kad vėlesnėse pirkimo procedūrose galėtų įvairiai, priklausomai nuo situacijos, ir sau naudingai interpretuoti tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo procedūrą.

7Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos) ne mažesnė kaip 2.500.000,00 Eur be PVM‘‘. Ieškovas 2015-09-18 pretenzijoje nurodė, kad planuojama maksimali sutarties vertė yra 2992555,06 Eur su PVM. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 2.3. punkte nustatė, kad darbus reikės atlikti per 71 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t.y. numatomas rangos darbų atlikimo terminas yra beveik 6 metai. Tai reiškia, kad per 1 (vienerius) metus atliktinų darbų vertės vidurkis sudaro apie 500 000 Eur su PVM. Tuo tarpu Atsakovas reikalauja, kad tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis būtų ne mažesnė kaip 2 500 000 Eur be PVM (arba beveik 3 000 000 Eur su PVM), o tai net 6 (šešis) kartus viršija per 1 (vienerius) metus atliktinų darbų vertės vidurkį. Atsakovas, atmesdamas šioje dalyje pretenziją, nurodė, kad jo nustatyta reikalaujama vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis yra beveik lygi numatomai bendrai pirkimo vertei, todėl tokia šio kvalifikacinio reikšmė atitinka teisinį reguliavimą ir nėra nepagrįstai aukšta. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškintina, kad siekiant užtikrinti konkurenciją, perkančiajai organizacijai nustačius pirkimo sąlygas, kuriose įtvirtinti (pernelyg, neįprastai) aukšti ar specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui (taip pat bet kokios kitos pirkimo sąlygos), dėl kurių pirkime negali dalyvauti viešojo pirkimo sutartį gebantys įvykdyti tiekėjai, jos (perkančiosios organizacijos) turi būti įtikinamai ir patikimai pagrindžiami (pačiose pirkimo sąlygose ar teisminio proceso metu) svarbiomis priežastimis, ypatingą pirkimo objekto svarba, viešojo intereso apsauga ir pan. Bet kokiu atveju šioms svarbioms aplinkybėms pasitelkiamos priemonės turi būti išimtinės, vienintelės galimos taikyti, t. y. proporcingos. Atsakovas patikimo ir įtikinamo tokios šio kvalifikacinio reikalavimo reikšmės pagrindimo nepateikė. Kadangi atsakovas nustatė, jog darbai bus atliekami beveik 6 metus, nustatydamas reikalavimą dėl vidutinės metinės apyvartos atsakovas privalėjo atsižvelgti į rangos darbų trukmę.

8Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjo paskutinių finansinių metų (2014 metų) bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga. Ieškovo nuomone, šiuo atveju jokios ypatingos perkamo objekto svarbos nėra, pirkimas nėra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, su rangovu bus sudaroma įprasta rangos sutartis, tai yra, sutarties, kuria siekiama įsigyti rangos darbus, paskirtis nėra specifinė. Be to, ginčo Pirkimas buvo pradėtas vykdyti 2015 m. rugsėjo mėnesį, tai yra, praėjus net 9 mėnesiams nuo to laikotarpio, už kurį prašoma pateikti duomenis apie tiekėjo bendrojo mokumo koeficientą, todėl šios aplinkybės objektyviai neparodo įmonės finansinio stabilumo Pirkimo vykdymo metu, nes 2014 m. bendrojo mokumo rodiklis atsakovui parodys ne tai, kokia yra įmonės finansinė šiuo metu, o kokia ji buvo prieš beveik metus laiko iki ginčo Pirkimo paskelbimo.

9Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, kuris turi teisę atlikti statybos darbus valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje". Įrodymui, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, tiekėjas turėjo pateikti „Kultūros ministro patvirtinta tvarka išduotas statybos darbų vadovo I kategorijos atestatas, suteikiantis teisę vadovauti statybos darbams valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje". Šis kvalifikacinis reikalavimas yra perteklinis ir neatitinka pirkimo objekto specifikos. Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146, atestatai yra išduodami šioms veiklos rūšims: nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymui; tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui; tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui; paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimui; tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui. Atsižvelgiant į tai, kad atliekant darbus objekte nebus reikalinga užsiimti nė viena iš nurodytų veiklos rūšių, reikalavimas turėti specialistą, turintį teisę vadovauti darbams saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje, yra perteklinis, todėl nepagrįstas ir naikintinas. Atsakovas 2015-09-25 paaiškinime labai aiškiai nurodė, kad įgyvendinant projektą „Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas " nebus atliekami tvarkomieji paveldosaugos darbai. Tuo tarpu atsakovas reikalauja pateikti Kultūros ministro patvirtinta tvarka išduotą statybos darbų vadovo I kategorijos atestatą, kuris ir yra išduodamas būtent vadovavimui tvarkomiesiems kultūros paveldosaugos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje.

10Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ ieškiniu prašo: 1)panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti ieškovų UAB „Statybų techniniai sprendimai" ir UAB „Viremida" pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas" (pirkimo Nr. 167227), apie kurį ieškovams pranešta atsakovo 2015-10-14 raštu Nr. CVP IS/167227-26, ir 2015-11-05 sprendimą netenkinti ieškovų 2015-10-28 pretenzijos Nr. S15-269, apie kurį ieškovams pranešta atsakovo 2015-11-05 raštu Nr. R7-2164; 2) panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2015-10-16 sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas" (pirkimo Nr. 167227) pasiūlymų eilės, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties sudarymo, apie kurį ieškovams pranešta atsakovo 2015-10-16 raštu Nr. CVP IS/167227-28; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad jie jungtinės veiklos pagrindu dalyvavo atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas" (pirkimo Nr. 167227). Atsakovas 2015-10-14 raštu Nr. CVP IS/167227-26 juos informavo, kad jų pateiktas pasiūlymas neatitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygų, todėl yra atmestas. 2015-10-16 ieškovai gavo atsakovo raštą Nr. CVPIS/167227-28, kuriuo buvo pranešta apie patvirtintą pasiūlymų eilę ir nustatytą laimėjusį pasiūlymą, laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymu eilėje esantis jungtinės veiklos partnerių UAB „Techsis" ir UAB „Rainių statyba" pasiūlymas. Ieškovai, nesutikdami su atsakovo sprendimu dėl pasiūlymo atmetimo, pateikė atsakovui 2015-10-28 pretenziją, kurioje buvo išdėstyti nesutikimo motyvai. Atsakovo 2015-11-05 rašte Nr. R7-2164, kuriuo atmesta pretenzija, nurodyta, kad ieškovų pasiūlymas buvo atmestas dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 eilutėje nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, kad tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus. Minėtame rašte nebenurodyta, kad ieškovų pasiūlymas neatitinka kitų dviejų aukščiau nurodytų sąlygų, kas reiškia, jog ieškovai atitinka pirkimo sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 3 eilutėje ir 3.1 punkto 2 lentelės 12 eilutėje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovų nuomone, atsakovo sprendimai dėl ieškovų pasiūlymo atmetimo, jų pretenzijos atmetimo ir sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties sudarymo yra neteisėti, kadangi pažeidžia tiekėjų sąžiningą konkurenciją bei viešųjų pirkimų principus (ypač skaidrumo), todėl turi būti panaikinti.

11Dėl ieškovų atitikimo Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui. Atsakovas, atmesdamas ieškovų pasiūlymą ir pretenziją, nurodė, kad ieškovai neatitinka Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, jog tiekėjas turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus. Atsakovo teigimu, UAB „Statybų techniniai sprendimai" pateiktame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotame atestate Nr. 5984 ir UAB „Viremida" pateiktame kvalifikacijos atestate Nr. 7608 nėra įvardinta darbų srities - procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Pažymėtina, jog Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta jokių kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su elektrotechnikos darbų vykdymu, todėl atsakovas negalėjo reikalauti pateikti tokių duomenų. Atsakovo 2015-11-05 rašte Nr. R7-2164 nurodyta, kad pagal teismų praktiką, perkančiosios organizacijos pareiga įsitikinti tiekėjo turimais pajėgumais atlikti pirkimo objektą sudarančius darbus kyla nepriklausomai nuo kvalifikacinių reikalavimų turinio, t.y. jeigu net tokia veikla nebuvo įtvirtinta kvalifikaciniuose reikalavimuose. Tačiau atsakovas klaidingai interpretuoja suformuotą teismų praktiką, tokia praktika suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo šios konkrečios bylos faktinių aplinkybių. Atsakovo minima teismų praktika suformuota bylose, kuriose analizuojami tie atvejai, kai kvalifikaciniai reikalavimai, įtvirtinti pirkimo sąlygose, yra abstraktūs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog viešojo darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui - teisei verstis veikla - nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Taigi tiekėjų minimalus pajėgumas - teisė verstis atitinkama veikla - vertinamas pagal visus šį pajėgumą apibūdinančius elementus kartu ir tik nesant elementų visumos, laikoma, kad kvalifikaciniai reikalavimai yra abstraktus, todėl jie turi būti aiškinami kartu su kitais Perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje buvo įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas „Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus". Įrodydamas atitikimą paminėtam reikalavimui, tiekėjas turi pateikti Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras", ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statinių pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai)". Iš Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutės turinio matyti, kad sąlygose, kuriose numatyti tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, atsakovas apibrėžė tiek statinių kategoriją (ypatingi statiniai), tiek jų grupes (negyvenamieji pastatai), tiek ir darbų sritį (bendrieji darbai), t.y. visus elementus, pagal kuriuos vertinamas tiekėjų minimalus pajėgumas. Taigi paminėtame reikalavime buvo pateiktas baigtinis sąrašas statybos darbų sričių, kurioms atestatą turi turėti dalyvis, t.y. nurodytas konkretus pirkimo objektas - bendrieji darbai. Akivaizdu, kad pirkimo sąlyga, kurioje buvo numatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, buvo aiški vidutiniams, patirtį turintiems ir gerai informuotiems viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektams nekelianti abejonių, joje įtvirtintas konkretus pirkimo objektas - bendrieji darbai. Todėl atsakovo argumentas, kad tiekėjai turėjo atsižvelgti į pirkimo sąlygų visumą bei pateikti įrodymus, patvirtinančius jų teisę atlikti ir specialiuosius statybos darbus - nepagrįstas. Toks reikalavimas tiekėjams galėjo būti keliamas tik tokiu atveju, jeigu numatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams būtų buvę abstraktūs, t.y. nebūtų buvę nustatyti minėti elementai, kurių vertinimas reikalingas nustatant tiekėjų minimalius pajėgumus. Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu. Perkančioji organizacija turi tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų. Atsakovas, pirkimo sąlygose numatydamas kvalifikacinius reikalavimus, galėjo aiškiai įtvirtinti dar vieną darbų sritį -procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, tačiau neįtvirtinusi konkrečiai minėtos darbų srities, kai pirkimo sąlygose konkreti kita darbų sritis buvo numatyta, neturi teisės reikalauti, kad dalyviai pasiūlymų pateikimo dieną atitiktų pirkimo sąlygose nenumatytus kvalifikacijos reikalavimus. Reikalavimas pateikti kvalifikaciją bendriesiems statybos darbams atlikti patvirtinančius įrodymus negalėjo būti suprantamas kaip reikalavimas apimantis ir specialiuosius darbus. Priešingas aiškinimas reikštų, jog nurodytas reikalavimas yra klaidinantis, kadangi patirtį statybų srityje turintiems viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektams, yra aišku, kad bendrieji ir specialieji darbai yra dvi skirtingos statybos darbų sritys. Abiems ieškovams yra suteikta teisė atlikti bendruosius statybos darbus, todėl jų kvalifikacijos atestatai atitiko Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą.

12Sutarties projekto 5.2 punkte nurodyta rangovo pareiga užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovas darbus turės atlikti per 71 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas bus atliekamas pačioje darbų pabaigoje. Taigi, rangovas turi pakankamai laiko (daugiau nei 5 metus) gauti reikiamą kvalifikacijos atestatą darbų sričiai: specialieji statybos darbai (kuriems priskiriamas procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas). Tačiau tiekėjo kvalifikacijos vertinimo stadijoje toks kvalifikacijos atestatas nebūtinas, kadangi pagal Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą pakanka, jog būtų pateiktas atestatas statybos darbų sričiai: bendrieji statybos darbai.

13Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo MB ,,Forintas‘‘ ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

14Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 1 lentelės 5 punkte nustatyto reikalavimo. Ieškovas prašo panaikinti Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 1 lentelės 5 punkte nustatytą reikalavimą „Tiekėjas yra registruotas įstatymo nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus". Pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras kuris nors vienas pirkimo sąlygų reikalavimas, o jų visuma. Jeigu darbai sudaro pirkimo objekto sudėtinę dalį, tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, juos turės atlikti, tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis gali tokius darbus atlikti (Statybos darbų rangos sutarties projekto 5 skyrius ir jo priedai). Statybos darbų rangos sutarties projekto 5.1 p. nustatyta, kad „Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų", o 5.2 p. nurodo, kad „Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis". Vien dėl to, kad ginčijamojoje Konkurso sąlygoje nėra reikalavimo tiekėjui pateikti atestatus, įrodančius teisę atlikti specialiuosius statybos darbus, tokius atestatus tiekėjas privalėjo pateikti atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, kurie nurodyti įkainuotos veiklos sąraše. Administracija, atsakydama ieškovui dėl pretenzijos, aiškiai nurodė, kad „tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ir pateikti atestatus pagal pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, kurie nurodyti įkainotuose veiklos sąrašuose". Ieškovas dėl nesuprantamų priežasčių ieškinyje deklaruoja, kad atsakovas neatmes tiekėjų pasiūlymų, kurie neturi teisės vykdyti specialiųjų statybos darbų. Jeigu darbai sudaro pirkimo objekto sudėtinę dalį, tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį juos turės atlikti, todėl jis perkančiajai organizacijai privalo pateikti duomenis, įrodančius, kad jis gali tokius darbus atlikti. Nebūtų galima sudaryti viešojo pirkimo sutarties su tiekėju, kuris neturi teisės atlikti pirkimo dokumentuose nurodytų darbų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-10-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014 yra nurodęs, kad nepriklausomai nuo kvalifikacinių reikalavimų turinio, jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės atlikti darbus, kurių atlikimui reikalingas atitinkamas leidimas (licencija, sertifikatas), tiekėjas turi turėti atitinkamą leidimą (licenciją, sertifikatą), reikalingą pirkimo sutarčiai įvykdyti, ir jį pateikti perkančiajai organizacijai, priešingu atveju, jo pasiūlymas negali būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ginčijama Konkurso sąlyga nelaikytina neaiškia, netikslia ir dviprasmiška vien dėl to, kad ieškovas netinkamai suvokia pirkimo dokumentus.

15Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 9 punkte nustatyto reikalavimo. Atsakovas ginčijamos Konkurso sąlygos neproporcingumą sieja su aplinkybe, kad, atsižvelgiant į sutarties trukmę ir per metus atliktinų darbų vertės vidurkį, reikalaujama tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos) ne mažesnė kaip 2500000,00 Eur be PVM, yra per didelė. LR VPĮ 32 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Šią pareigą ji įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti LR VPĮ 33-37 str. Toks kriterijus turi būti objektyvus, aiškus ir tikslus, skirtas sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Atsakovas, numatydamas paminėtą sąlygą, įvedė kokybinį - finansinį ir ekonominį kriterijų, kuris parodo techninį bei profesinį pajėgumą. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo", 25.1 p. numato, kad kaip kvalifikacijos kriterijų galima numatyti vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Rekomenduojama reikšmė - vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės. LR VPĮ 35 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. Metiniame Viešųjų pirkimų plane planuojama maksimali sutarties vertė yra 2.473.186,00 Eur be PVM, taigi reikalaujama tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis (ne mažesnė kaip 2.500.000,00 Eur be PVM) yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) ir nėra daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. Šios Konkurso sąlygos paskirtis yra nustatyti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti didelės apimties sutartį, o ne atskirais etapais kiekvienais metais pagal matematinį atliktinų darbų vertės vidurkį, todėl ieškovo argumentai yra atmestini kaip nepagrįsti. Nustatydamas atitinkamą kvalifikacinį reikalavimą teikėjams, atsakovas atsižvelgė į aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus ir objekto sudėtingumą, didelę darbų apimtį ir pagrįstai siekė įsitikinti tiekėjo pajėgumais vykdant didelės apimties statybos darbų sutartis, t.y. svarbu parinkti tokį tiekėją, gebantį atlikti tokios apimties sutartį. Todėl minėta sąlyga atitinka pirkimo objektą, jo svarbą, yra proporcinga jam, tiesiogiai lemia tiekėjo kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visiškai atitinkantis minimaliųjų kvalifikacijos reikalavimų bendruosius tikslus (LR VPĮ 32 str. 1 d.).

16Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 10 punkte nustatyto reikalavimo. Šis reikalavimas numato: „Bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1,0". Šį kvalifikacijos reikalavimą atsakovas nustatė vadovaudamasis LR VPĮ 35 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus". Bendro mokumo koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Bendro mokumo koeficientas apskaičiuojamas vertinant visus įmonės įsipareigojimus - trumpalaikius ir ilgalaikius, parodo kiek vienam tiekėjo įsipareigojimų eurui tenka nuosavo kapitalo, t.y. gebėjimą visus įsipareigojimus kompensuoti nuosavu kapitalu. Šio rodiklio reikšmė ne tik nurodo atvejus, kai tiekėjas gali turėti įsipareigojimų vykdymo problemų dėl mokumo, bet ir atvejus, kai tiekėjai galėtų neįvertinti savo galimybių ar piktnaudžiauti, nepagrįstai prisiimdami įsipareigojimų dėl jų galimybes pranokstančio darbų objekto kiekio. Mažesnė už vienetą bendro mokumo rodiklio reikšmė tiesiogiai suponuoja poreikį tiekėjui neišvengiamai naudotis kreditorių ar pasitelktais resursais, kurių perkančioji organizacija, remdamasi objektyviais kriterijais, prognozuoti bei užtikrinti negalėtų. Konkurso sąlyga, pagal kurią bendro mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 1, yra teisėta bei pagrįsta, nes atsižvelgiant į vykdomo pirkimo pobūdį jo tikslingumas ir priežastinis ryšys yra akivaizdūs. Nagrinėjamu atveju pirkimas apima didelės visuomenės dalies interesus ir laikytinas viešuoju interesu, taip pat pirkimo objektas yra sudėtingas ir pasižymi skirtingo pobūdžio ir didelės apimties darbais. Todėl visiškai pagrįstu laikytinas atsakovo ketinimas įsigyti paslaugas iš tiekėjo, galinčio įvykdyti didelės apimties viešojo pirkimo sutartį, o tokiam tiekėjui pasirinkti nustatytas koeficientas, leidžiantis įsitikinti tiekėjo gebėjimu savo turtu padengti įsipareigojimus, o jo dydis rodo, kokia apimtimi tiekėjo turtas padengia įsipareigojimus. Todėl ginčijama Konkurso sąlyga nelaikytina pertekline, siekdamas pasirinkti patikimą paslaugų tiekėją, atsakovas turėjo teisę nustatyti kvalifikacinį reikalavimą - bendrą mokumo koeficientą, kuris yra ne mažesnis kaip 1, nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas viešojo pirkimo sąlygose nustatė pernelyg aukštus, dėl to diskriminuojančius atskirus tiekėjus kvalifikacijos reikalavimus. Ši Konkurso sąlyga neriboja konkurencijos ir nesudaro sąlygų pirkime dalyvauti išskirtinai tik vienam ar keliems tiekėjams, nes bendro mokumo koeficiento kvalifikacinio reikalavimo rodiklio dydį Lietuvoje atitinka daugiau nei pakankamas konkurencijai užtikrinti tiekėjų skaičius.

17Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 12 punkte nustatyto reikalavimo: „Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, kuris turi teisę atlikti statybos darbus valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje". Pastatas, esantis adresu ( - ), kuris pagal viešojo pirkimo sutartį bus modernizuojamas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, stovi Telšių senamiesčio teritorijoje, o Telšių senamiestis yra kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" paskelbtas valstybės saugomu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 1 d. kultūros paveldo objektas yra saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Taigi, konkrečiu atveju, kuomet bus vykdomi statybos darbai valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje, jiems vadovauti turi teisę aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka atestuotas darbų vadovas, jei jis turi verslo liudijimą arba dirba įmonėje, kuri yra atestuota aplinkos ir kultūros ministro patvirtinta tvarka (Įstatymo 23 str. 7d.).

18Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovų UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

19Dėl ieškovų pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovas atmetė ieškovų pasiūlymą, nes tiekėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių teisę atlikti procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimą. Jeigu darbai sudaro pirkimo objekto sudėtinę dalį, tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, juos turės atlikti, todėl perkančiajai organizacijai privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis gali tokius darbus atlikti. Byloje nėra ginčo, kad pagal Konkurso sąlygų 4 ir 5 priedus Įkainuotos veiklos sąraše numatyta atlikti Proceso automatizavimo įrengimo darbus, kurie priskirtini specialiųjų darbų sričiai. Byloje taip pat nėra ginčo, kad ieškovai nepateikė dokumentų, įrodančių, kad galės atlikti Proceso automatizavimo įrengimo darbus, t.y. specialiuosius statybos darbus. Ginčas kilo dėl to, ar nagrinėjamu atveju turėjo būti teikiami dokumentus, iš kurių būtų matyti, kad ieškovai turi teisę atlikti Proceso automatizavimo įrengimo darbus ir tuo pačiu tinkamai įvykdys sutartį. Pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras kuris nors vienas pirkimo sąlygų reikalavimas, o jų visuma. Jeigu darbai sudaro pirkimo objekto sudėtinę dalį, tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, juos turės atlikti, tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis gali tokius darbus atlikti (Statybos darbų rangos sutarties projekto 5 skyrius ir jo priedai). Statybos darbų rangos sutarties projekto 5.1 p. nustatyta, kad „Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų", o 5.2 p. nurodo, kad „Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis". Tiekėjas privalėjo pateikti atestatus, įrodančius teisę atlikti specialiuosius statybos darbus, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, kurie nurodyti įkainotos veiklos sąraše. Atsakovas į pasiūlymų eilę neįtraukė mažiausią kainą pasiūliusių jungtinės veiklos partnerių – ieškovų - pasiūlymo, nes jie nepateikė įrodymų, kad gali atlikti atitinkamus įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus - proceso automatizavimo įrengimo darbus. Nebūtų galima sudaryti viešojo pirkimo sutarties su tiekėju, kuris neturi teisės atlikti pirkimo dokumentuose nurodytų darbų. Įkainuotos veiklos sąrašas, kuriame numatyta, kad reikės atlikto Procesų automatizavimo įrengimo darbus, yra sudėtinė Konkurso sąlygų dalis kaip priedai. Ginčijama Konkurso sąlyga nelaikytina neaiški, netiksli ir dviprasmiška vien dėl to, kad ieškovai netinkamai suvokia pirkimo dokumentus.

20Dėl reikiamų kvalifikacijos atestatų pateikimo laiko. Ieškovai nurodo, kad rangovas turi pakankamai laiko (daugiau nei 5 metus) gauti reikiamą kvalifikacijos atestatą darbų sričiai: specialieji statybos darbai (kuriems priskiriamas procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas). Tačiau tiekėjo kvalifikacijos atitiktis gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, įtvirtintą pirkimo dokumentuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Jei būtų priešingai, t. y. būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. Tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, jei iki galutinio pasiūlymo pateikimo momento tiekėjas neįgyja reikalaujamos patirties.

21Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ pateikė dubliką, kuriame nesutinka su atsakovo išdėstytais argumentais.

22Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto reikalavimo. Atsiliepimo argumentai įrodo, kad aptariamas reikalavimas yra neaiškus, netikslus ir dviprasmiškas - atsakovas teigia, kad nors ginčijamoje konkurso sąlygoje nėra reikalavimo tiekėjui pateikti atestatą, įrodantį jo teisę ypatingos kategorijos statinyje atlikti specialiuosius statybos darbus, tokią teisę įrodantį atestatą tiekėjai privalėjo pateikti atsižvelgdami į Pirkimo konkurso sąlygose pateiktą pirkimo objekto apibrėžimą. Atsakovas pripažino, kad pirkimo konkurso sąlygose reikalavimo pateikti atestatą, sutiekiantį teisę atlikti specialiuosius statybos darbus ypatingos kategorijos statinyje, nėra, tačiau tvirtina, kad tokį atestatą su pasiūlymu tiekėjai vis tik turėjo pateikti. Suprasdamas, kad nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra netikslus (neišsamus), atsakovas netenkino pretenzijos reikalavimo jį patikslinti ir taip sąmoningai Pirkimo konkurso sąlygose paliko netiksliai bei dviprasmiškai suformuluotą pirkimo konkurso sąlygą. Atsakymu į pretenziją paaiškindamas ieškovui, kad tiekėjas privalės pateikti atestatą atlikti ir specialiuosius statybos darbus ypatingos kategorijos statinyje, tačiau šio paaiškinimo nepateikdamas kitiems ginčo Pirkimo ketinusiems dalyvauti tiekėjams, atsakovas pažeidė ginčo Pirkimo konkurso sąlygas ir VPĮ reikalavimą, nustatantį pareigą apie Pirkimo konkurso sąlygų paaiškinimus pranešti visiems tiekėjams. Kadangi kitiems tiekėjams toks paaiškinimas pateiktas nebuvo, ieškovas pagrįstai manė, kad jis yra negaliojantis ir ieškovui kilo pagrįstos abejonės, ar atsakovas juo vadovausis tikrindamas pirkimo dalyvių kvalifikaciją.

23Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

24Atsakovas nepaneigė ieškinio argumentų, kad kvalifikacinis reikalavimas turi būti proporcingas pirkimo objektui. Vadovaujantis atsakovo argumentų logika, jeigu būtų vykdomas pirkimas, kurio metu būtų sudaroma 10 mln. Eur vertės sutartis, kurios trukmė, pavyzdžiui, yra 10 metų, perkančioji organizacija turėtų teisę reikalauti, kad tiekėjo vidutinė metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 mln. Eur, nors per metus tiekėjas turėtų įvykdyti tiekimų tik už 1 mln. Eur. Šiuo atveju ieškovo reikalaujama vidutinė metinė darbų apimtis yra 5 kartus didesnė nei metinė perkamų darbų vertė. Atsakovas teigia, kad jis vadovavosi VPĮ bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis, tačiau atsakovas nepagrįstai ginčo atveju neatsižvelgė į numatomos sudaryti sutarties trukmę ir per metus atliktinų darbų vertę.

25Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo atsakovas ieškinyje nurodytų argumentų nepaneigė.

26Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ieškovas nurodė analogiškus kaip ir ieškinyje argumentus.

27Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘pateikė dubliką, kuriame nesutinka su atsakovo išdėstytais argumentais.

28Atsakovas ieškovų pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei sąlygų 9.8.2 punktą. Tuo tarpu atsiliepime į ieškinį atsakovas sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą grindžia VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Tačiau Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, jog jau pasiūlymu pateikimo stadijoje tiekėjai turi pateikti atsakovui dokumentus, patvirtinančius tiekėjų teisę atlikti Proceso automatizavimo įrengimo darbus, kurie priskiriami specialiųjų darbų sričiai. Tokios dalyvių pareigos taip pat nenumato ir Statybos darbų rangos sutarties projekto 5 skyrius, įskaitant 5.2 punktą, pagal kurį Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. CK 6.646 straipsnis nustato, kad įstatymai gali numatyti atvejus, kai tam tikrų rūšių darbai gali būti atliekami tik turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją). STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" 9 punkte įtvirtinama, jog vykdyti ypatingų statinių [4.5] statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Iš paminėtų teisės normų seka, kad rangovas turi turėti leidimą (licenciją) šių darbų atlikimo metu, bet ne statybos rangos sutarties sudarymo metu. Reikalavimas turėti reikalingą leidimą (licenciją) anksčiau nei darbų vykdymo metu galėjo būti numatytas pirkimo dokumentuose, tačiau tokio reikalavimo juose nėra. Paminėtas išvadas pagrindžia CK 6.202 straipsnis, nustatantis šalių teises ir pareigas, susijusias su valstybės institucijos leidimų, būtinų sutarčiai vykdyti, gavimu. Šio straipsnio 3 dalis nustato, jog reikalingą leidimą ar leidimus sutarties šalis privalo gauti laiku. Jai tenka visos su privalomų leidimų gavimu susijusios išlaidos, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita. Sutarties šalis taip pat privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie tai, kad leidimas yra gautas arba kad atsisakyta jį išduoti. Šio straipsnio 2 dalyje aptariamas atvejis, kai abi sutarties šalys yra Lietuvoje. Tokiu atveju Lietuvos įstatymuose numatytą privalomą leidimą turi gauti šalis, kurios pareigą turėti atitinkamą leidimą numato įstatymai. Taigi tiek iš teisės normų, tiek iš teisės doktrinos seka, kad teisės aktai nedraudžia sudaryti statybos rangos sutarties darbams, kurie gali būti atliekami tik turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją).

29Perkančiajai organizacijai tinkamai apibrėžus perkamų darbų ir juo siekiamo rezultato (objekto) pobūdį (pvz., ypatingo ar ne statinio statyba), tiekėjai gali suprasti, ar jų kvalifikacija pakankama šiuos darbus atlikti ar ne. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose turi nurodyti ne tik tą informaciją, kurios įtvirtinimas aiškiai įtvirtintas VPĮ, tačiau bet kokią kitą, būtiną ir reikalingą tiekėjui identifikuoti savo galimybes varžytis bei parengti pasiūlymą. Vien faktas, kad perkami tiek bendrieji, tiek specialieji darbai, o pagal Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutę reikalaujama pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu tik bendrųjų statybos darbų sričiai, rodo, jog atsakovo pirkimo dokumentai yra neaiškūs, netikslūs ir dviprasmiški.

30Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija triplike į ieškovo MB ,,Forintas‘‘ dubliką nurodė, kad nesutinka su dublike išdėstytais argumentais.

31Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 1 lentelės 5 punkte nustatyto reikalavimo. Atsakovas nurodė, jog akivaizdu, kad ieškovui nėra žinoma, jog nepriklausomai nuo kvalifikacinių reikalavimų turinio, jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės atlikti darbus, kurių atlikimui reikalingas atitinkamas leidimas (licencija, sertifikatas), tiekėjas turi turėti atitinkamą leidimą (licenciją, sertifikatą), reikalingą pirkimo sutarčiai įvykdyti, ir jį pateikti perkančiajai organizacijai, dėl ko nepagrįstai ginčija šioje tripliko dalyje nurodytą Konkurso sąlygą. Dėl kitų ginčijamų Konkurso sąlygų atsakovas palaiko argumentus, išdėstytus atsiliepime.

32Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo raštas, kuriuo buvo atmesta pretenzija, turėjo būti pateiktas visiems tiekėjams. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1009-236/2015 nurodė, kad pretenzijos atmetimo konkrečių motyvų pranešimas tik pretenzijų pateikusiam asmeniui atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą. Pateikdamas sprendimą tik ieškovui, atsakovas nepažeidė galiojančių teisės aktų.

33Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija triplike į ieškovų UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ dubliką nurodė, kad nesutinka su dublike išdėstytais argumentais.

34Jau buvo minėta, kad pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras kuris nors vienas pirkimo sąlygų reikalavimas, o jų visuma. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad LR VPĮ ir kitų teisės normų subsidiaraus teisės taikymo taisyklė ir skaidrumo principo turinys, be kita ko, reiškia, kad aplinkybė, jog ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės turėti atitinkama licenziją (sertifikatą) ir ją pateikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011). Procesų automatizavimo įrengimo darbai - yra viseto darbų, būtinų įgyvendinant pirkimo objektą, sudėtinė dalis. Tai nėra atskiras savarankiškas pirkimo objektas. Ieškovai, teikdami pasiūlymą, buvo susipažinę su visomis Konkurso sąlygomis, nėra duomenų, kad ieškovai būtų reiškę pretenzijas dėl įkainuotos veiklos sąraše nurodytų specialiųjų statybos darbų - Proceso automatizavimo įrengimo darbų, ar būtų prašę paaiškinti dėl dokumentų, susijusiu su teise atlikti šiuos darbus, pateikimo. Ieškovams, teikusiems pasiūlymą, turėjo būti akivaizdu, kad, laimėjus pirkimą, reikės atlikti įkainotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus. Ieškovai 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė pasiūlymą, tačiau duomenų apie tai, ar galės atlikti įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, nepateikė. Atsakovas paprašė ieškovų paaiškinti, patikslinti savo dokumentus dėl teisės atlikti Procesų automatizavimo įrengimo darbus, tačiau ieškovai nepateikė jokių įrodymų dėl teisės atlikti Procesų automatizavimo įrengimo darbus. Todėl atsakovas turėjo pagrindą spręsti, kad tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ir jo pasiūlymas turi būti atmestas (LR VPĮ 36, 39 str. 2 d. 1 p.). Nors ieškovai teigia, kad jie neprivalėjo galutinę pasiūlymų pateikimo dieną pateikti įrodymus, kad gali atlikti atitinkamus įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, tačiau tiekėjo kvalifikacijos atitiktis gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, įtvirtintą pirkimo dokumentuose.

35Atsakovas atsiliepime pasisakydamas apie tai, kokiu pagrindu buvo atmestas ieškovų pasiūlymas, padarė techninę klaidą, cituojant Komisijos posėdžio protokole nurodytą pasiūlymo atmetimo teisinį pagrindą, kuris yra ne LR VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., o Komisijos protokole nurodyta LR VPĮ 39 str. 2 d. 1 p., t.y. kai paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

36Konkurse savo pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų, iš kurių 8 pasiūlymai atitiko visus reikalavimus. Tik 2 tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti: ieškovų, nes nepateikė įrodymų, kad turi teisę atlikti įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, t.y. Proceso automatizavimo įrengimo darbus, bei jungtinės veiklos partnerių UAB „SMD" ir UAB „Klaipėdos monolitas", kurie ne tik nepateikė įrodymų, kad turi teisę atlikti tam tikrus įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, bei neatitiko ir kitų Konkurso sąlygų. 8 iš 10 pasiūlymus pateikę tiekėjai pateikė įrodymus, kad turi teisę atlikti įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, todėl teigti, kad Konkurso sąlygos buvo neaiškios, netikslios ir dviprasmiškos, nėra pagrindo.

37Tretieji asmenys UAB ,,Techsis‘‘, UAB ,,Rainių statyba‘‘ atsiliepimų į ieškinius nepateikė.

38Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ieškovo MB ,,Forintas‘‘ ieškinio.

39Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, tiekėjas 1) turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka; 2) tiekėjas turi turėti teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus. Siekdamas pagrįsti atitiktį antrajai šio kvalifikacijos reikalavimo daliai (turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus), tiekėjas turi pateikti arba Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, arba VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras", arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojanti atestatą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius teise būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statinių pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statybos darbu sritys: bendrieji statybos darbai). Tarnybos nuomone, ginčo dalykas yra atsakovo iš tiekėjų reikalaujamų pateikti dokumentų, kuriais grindžiama atitiktis Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui, apimtis, t.y. ar atsakovo prašomi pateikti dokumentai yra pakankami, siekiant įvertinti, kad tiekėjas turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus. Tiekėjo kvalifikacija vertintina kaip tiekėjo pajėgumas ir pasirengimas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal viešojo pirkimo dokumentuose įsigyjamam objektui nurodytus reikalavimus. Siekdama įsitikinti, ar tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose turi nustatyti ne tik kvalifikacijos reikalavimus, bet ir kokių dokumentų, pagrindžiančių atitiktį šiam reikalavimui, ji iš tiekėjo reikalauja. Nustačius, kad pagal pirkimo objekto specifiką ir pobūdį tiekėjas privalo turėti teisę atlikti ne tik bendruosius, bet ir specialiuosius darbus ypatingame statinyje, atsakovas Pirkimo sąlygose turėjo numatyti, kad siekdamas pagrįsti atitiktį Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas turi pateikti ne tik atestatą, kuris patvirtina jo teisę vykdyti bendruosius statybos darbus ypatingame statinyje, bet ir atestatą, leidžiantį atlikti ypatingame statinyje specialiuosius darbus. Visgi, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui Pirkimo sąlygose nurodžius ne visus dokumentus, kuriuos tiekėjas grįsdamas atitiktį nustatytam kvalifikacijos reikalavimui turi pateikti, tai savaime nereiškia, kad perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti, o tiekėjas neprivalo įrodyti, kad jo kvalifikacija yra pakankama. Kasacinio teismo formuojama praktika leidžia daryti išvadą, kad jeigu iš viešojo pirkimo dokumentų visumos, t.y. ne tik iš kvalifikacijos reikalavimų, bet ir techninės specifikacijos, kitų pasiūlymo dokumentų, aišku, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti tam tikrus atestatus, licencijas ir kt., tuomet tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad jis turi viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti reikalingą kvalifikaciją. Tais atvejais, kai tiekėjo pateikti dokumentai aiškiai rodo, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka keliamų reikalavimų (įskaitant ne tik kvalifikacinius reikalavimus, bet ir kitus iš viešojo pirkimo dokumentų visumos išplaukiančius reikalavimus), toks pasiūlymas turėtų būti atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Be to, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011), todėl reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas, toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-39-1)". Vien tai, jog perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose nenurodė arba nurodė ne visus dokumentus, kuriuos tiekėjas turi pateikti siekdamas pagrįsti atitiktį kvalifikacijos reikalavimui, nereiškia, kad tiekėjas neprivalo įrodyti, jog yra pajėgus ir kompetentingas vykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

40Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 9 dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Vienas iš tiekėjui keliamų kvalifikacijos reikalavimų yra susijęs su tiekėjo techniniu ir profesiniu pajėgumu. Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai: 1) per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai; pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti; prireikus perkančioji organizacija tokias pažymas gali gauti tiesiai iš užsakovų‘‘. Taip pat Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" 25.1 punkte nurodyta, kad perkant darbus siūloma numatyti vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Rekomenduojama reikšmė - vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės, kriterijus naudotinas kvalifikacijos patikrinimo procedūroje. Tarp šalių nėra ginčo, kad planuojama Pirkimo sutarties vertė buvo 2 473 186,00 Eur be PVM (2 992 555,06 Eur su PVM). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Rekomendacijų 25.1 punkte siūloma reikšme, Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 9 dalyje nustatyta reikalaujama vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis - ne mažesnė kaip 2 500 000,00 Eur be PVM - atitinka Rekomendacijose nustatytą reikalavimą. Nors nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei Rekomendacijose nenustatyta jokių maksimalių rekomenduojamų šio reikalavimo reikšmės ribų, perkančioji organizacija privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Dėl to VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta būtent „minimalių" tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąvoka. Pažymėtina, kad atsakovo Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 9 dalyje numatytas kvalifikacijos reikalavimas yra skirtas įsitikinti tiekėjų techniniu ir profesiniu pajėgumu, tuo tarpu atsiliepime atsakovas teigia, jog pagal LR VPĮ 35 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. Tačiau atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodoma Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, pagal kurią mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę, yra susijusi ne su tiekėjų techninių ir (ar) profesiniu pajėgumu, o su jų ekonomine ir (ar) finansine būkle, todėl atsakovas, pirkimo dokumentuose nustatęs kvalifikacijos reikalavimą, kuriuo siekia įsivertinti tiekėjo techninį ir (ar) profesinį pajėgumą, negali šio kriterijaus pasirinkimo grįsti ekonominei ir finansinei būklei tikrinti nustatytais imperatyviais reikalavimais.

41Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 10 dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

42Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 10 dalyje nustatyta, kad tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1,0, o dokumentai, kuriais tiekėjas turi grįsti atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui yra tiekėjo paskutiniųjų finansinių metų balanso tinkamai patvirtinta kopija arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija. Kaip matyti iš nustatyto kvalifikacinio reikalavimo turinio ir reikalaujamų pateikti dokumentų, atsakovas šiuo reikalavimu siekia įsitikinti, kad tiekėjo finansinė (ekonominė) būklė yra pakankama Pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaroma 71 mėnesio laikotarpiui, vykdyti. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas naudotinas didelės vertės pirkimuose ir pirkimuose pagal ilgalaikes sutartis. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Skirtingai nei kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškia tiekėjo finansinį pajėgumą ir stabilumą trumpalaikėje perspektyvoje, bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą ir gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Bendrojo mokumo koeficientas apskaičiuojamas vertinant visus įmonės įsipareigojimus - kaip trumpalaikius, taip ir ilgalaikius, bei parodo kiek vienam tiekėjo įsipareigojimų litui tenka nuosavo kapitalo, t. y. gebėjimą visus įsipareigojimus kompensuoti nuosavu kapitalu. Šio rodiklio reikšmė ne tik nurodo atvejus, kai tiekėjas gali turėti įsipareigojimų vykdymo problemų dėl mokumo, bet ir atvejus, kai tiekėjai galėtų neįvertinti savo galimybių ar piktnaudžiauti, nepagrįstai prisiimdami įsipareigojimų dėl jų galimybes pranokstančio darbų objekto kiekio. Nurodytu aspektu būtent bendrojo mokumo (likvidumo) rodiklis papildo kritinio likvidumo rodiklį, charakterizuojantį tiekėjo gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Mažesnė už vienetą bendrojo mokumo rodiklio reikšmė tiesiogiai suponuoja poreikį tiekėjui neišvengiamai naudotis kreditorių ar pasitelktais resursais, kurių perkančioji organizacija, remdamasi objektyviais kriterijais, prognozuoti bei užtikrinti negalėtų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2194/2013). Viešojo pirkimo objekto specifiškumas, viešojo pirkimo tikslas, jo svarba gali kelti poreikį perkančiajai organizacijai patikrinti, ar dalyviai yra finansiškai pajėgūs įvykdyti prisiimtas prievoles, nustatant kvalifikacinį reikalavimą, susijusį su bendrojo mokumo rodikliu, tačiau perkančioji organizacija turėtų įsivertinti, ar šis reikalavimas yra tikrai būtinas, jį turėtų kelti išimtinais atvejais, kai sudaromos ilgalaikės sutartys, taip pat kai motyvuotai gali pasigrįsti, kad neužtenka dėl tiekėjo gebėjimo tinkamai įvykdyti sutartį įsitikinti keliant kitus reikalavimus susijusius su tiekėjo ekonomine ir finansine.

43Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 12 dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo Tarnyba plačiau nepasisako, nes byloje yra pateikta kitos institucijos išvada.

44Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ieškovų UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ ieškinio. Tarnyba nurodė, kad analogišką išvadą byloje dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje išdėstyto kvalifikacijos reikalavimo teismui yra pateikusi ir ją paliko. Papildomai nurodė, kad jeigu ieškovai neturi teisės atlikti specialiųjų elektrotechnikos darbų, kurie nurodyti Pirkimo sąlygose, tai reiškia, kad su jais Pirkimo sutarties sudaryti negalima. Tai neatitiktų ne tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, bet ir protingumo principo: užsakovui nėra prasmės sudaryti sutartį su rangovu, kuris negali atlikti užsakovui reikalingų darbų. Ieškovų procesiniuose dokumentuose išdėstyti teiginiai, kad ieškovai vykdydami Pirkimo sutartį įgytų teisę atlikti elektrotechnikos darbus, manytina, yra pernelyg deklaratyvūs, nes ieškovai kartu su procesiniais dokumentais nepateikė jokių įrodymų, kad nors teoriškai galėtų tokią teisę įgyti. Ieškovų teiginiai, kad Pirkimo dokumentai nebuvo pakankamai tikslūs bei aiškūs, yra pagrįsti. Tačiau ieškovai, būdami savo srities profesionalais, ir matydami, jog tam tikriems Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams reikia atestato, kurio jie neturi, privalėjo būti aktyvūs ir, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, išsiaiškinti šias aplinkybes iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o ne ginčyti Pirkimo sąlygas ar teikti pretenzijas dėl Pirkimo sąlygų neaiškumo tik tada, kai jų pasiūlymas buvo atmestas.

45Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė išvadą. Nurodė, kad pastatas, esantis ( - ), nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamosios kultūros vertybės - Telšių senamiesčio teritoriją. Vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau - NKPAĮ) 23 straipsnio 6 dalimi, parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, vadovauti tokiems darbams turi teisę kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotas specialistas. Kai kuriuos darbus gali atlikti neatestuoti pagalbininkai, prižiūrimi atestuoto specialisto, atsakančio už tokius darbus. Teisę fiziniams ir juridiniams asmenims būti tokios veiklos rangovais ar paslaugų teikėjais nustato šis ir kiti įstatymai. Pagal Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146, 3 punktą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas suteikia teisę specialistui vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams, atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę pagal veiklos rūšis, sritis ir specializacijas, nurodytas Atestate. Vadovaujantis Taisyklių 2.2. punktu, atestavimo tikslas - apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetentingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių. Vadovaujantis Taisyklių 9 punktu, pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje.

46Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

47Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą ,,Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėm, rangos darbai I-II etapas‘‘ (Pirkimo Nr. 167227). Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso darbų pirkimui nustatytomis sąlygomis.

48Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas MB ,,Forintas‘‘ 2015-09-18 pareiškė dvi pretenzijas, o 2015-09-27 – vieną pretenziją atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl konkurso sąlygų. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija 2015-09-18 ir 2015-09-21 sprendimais atsakovas atmetė ieškovo pretenzijas, pareikštas 2015-09-18, o 2015-09-27 pretenziją atsakovas atsisakė nagrinėti dėl praleisto termino pretenzijai paduoti. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘, nesutikdamas su atsakovo sprendimais, 2015-10-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti konkurso sąlygas.

49Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovai UAB,, Statybų techniniai sprendimai‘‘, UAB ,,Viremida‘‘ pateikė atsakovui 2015-10-28 pretenziją, kurioje buvo išdėstyti nesutikimo su atsakovo sprendimu motyvai. Atsakovas 2015-11-05 sprendimu ieškovų pretenziją atmetė. Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘, UAB ,,Viremida‘‘, nesutikdami su atsakovo sprendimais, 2015-11-23 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti atsakovo sprendimus.

50Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

51Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

52Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą "Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus ". Atsakovas nustatė, kad įrodymui, jog tiekėjas atitinka šį reikalavimą, tiekėjas turi pateikti ,,Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras ", ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statinių pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai)‘‘.

53Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ nurodo, kad šis kvalifikacinis reikalavimas nėra aiškus ir tikslus. Ieškovo teigimu Pirkimo konkurso sąlygų 2.2. punkte nustatyta, kad "Perkamų darbų savybės bei orientaciniai kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje ir įkainotuose veiklos sąrašuose". Kaip matyti iš techninės specifikacijos ir įkainotos veiklos sąrašo (Pirkimo konkurso sąlygų 4 priedas), ypatingos kategorijos statinyje turės būti ne tik bendrieji statybos darbai, bet ir įvairūs specialieji statybos darbai: vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos įrengimo darbai, šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai, šilumos punkto įrengimo darbai, elektros instaliacijos įrengimo darbai, elektroninių ryšių įrengimo darbai, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, procesų automatizavimo įrengimo darbai, gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai, lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Tuo tarpu atsakovas, nors ir reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus, kaip įrodymą, kad tiekėjas tokią teisę turi, reikalauja pateikti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti tik bendruosius statybos darbus. Atsakovas, ieškovui pareiškus pretenziją, atsisakė šią pirkimo sąlygą tikslinti.

54Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ nurodo, kad atsakovas nepagrįstai atmetė jų pasiūlymą, nes ieškovai nepateikė atestato procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo srityje. Tačiau Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, jog jau pasiūlymu pateikimo stadijoje tiekėjai turi pateikti atsakovui dokumentus, patvirtinančius tiekėjų teisę atlikti Proceso automatizavimo įrengimo darbus, kurie pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" 1 priedo 1.2.2 punktą priskiriami elektrotechnikos darbams, priskirtiems specialiųjų darbų sričiai. Ieškovų teigimu tokios dalyvių pareigos taip pat nenumato ir Statybos darbų rangos sutarties projekto 5 skyrius, įskaitant 5.2 punktą, pagal kurį Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

55Iš Pirkimo dokumentų matyti, kad reikalavimas turėti atestatą specialiesiems darbams atlikti buvo įtvirtintas paminėtame Statybos darbų rangos sutarties projekto 5 skyrius 5.2 punkte, kuris sudaro pirkimo dokumentų dalį, sutarties projekto 5.1 p. nustatyta, kad „Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų". Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, kad iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą) ir ją pateikti. Perkančiosios organizacijos turi siekti kuo aiškiau apibrėžti reikalavimus teisei verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla, nes bet kokiu atveju dėl jos (nepriklausomai nuo apimties) negalima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šios teisės neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014m. spalio 3d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Pirkimo sąlygų dėl teisės verstis atitinkama veikla svarba nėra tokia reikšminga, nes teisės neturėjimas bet kokiu atveju pripažįstamas kliūtimi sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą) ir ją pateikti.

56Kasacinis teismas konstatavo, kad nors VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką.

57Ieškovams UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ nepateikus įrodymų, jog kad jie turi teisę atlikti specialiuosius darbus, atsakovas pagrįstai atmetė jų pasiūlymą. Ieškovai nurodė, kad jie galėjo prašomą atestatą pateikti vėliau, jau įvykus konkursui, tačiau tokie ieškovų argumentai, atsižvelgiant į Kasacinio teismo išaiškinimus, yra teisiškai nepagrįsti. Atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymus, turi būti tikras, kad konkurso laimėtojas yra pajėgus įvykdyti perkamus darbus. Neįvertinęs šios aplinkybės ir pasirašęs rangos sutartį, atsakovui tokiu atveju tektų prisiimti sutarties neįvykdymo pasekmes. Priešingi atsakovo veiksmai būtų kvalifikuotini neteisėtais, pažeidžiančiais skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

58Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ginčija Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą, nes jis nėra aiškus ir tikslus. Atsakovas, atmesdamas pretenziją, paaiškino ieškovui, kad tiekėjas privalo įsivertinti ir pateikti atestatus pagal pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, kurie nurodyti įkainotuose sąrašuose. Taigi, ieškovui minėta sąlyga buvo paaiškinta ir suprantama, todėl nesutrukdė jam dalyvauti konkurse ir jo teisių nepažeidė. Ieškovas teigia, kad minėta sąlyga yra neaiški, o paaiškinimas buvo adresuotas tik ieškovui ir nebuvo teikiamas kitiems potencialiems pirkimo dalyviams. Iš ieškovo argumentų neaišku, ar ieškovas gina savo, ar kitų tiekėjų interesus. CPK 49 straipsnyje įtvirtintas asmenų, ginančių kitų subjektų ar visuomenės teises ir interesus, procesinis subjektiškumas, ir tik tokie viešąjį interesą ginantys subjektai gali ginti ne savo, o kitų asmenų pažeistus interesus. Tiekėjas, kurio teisės nėra pažeistos, negali ginti kitų tiekėjų teisių, nes taip veikti įgalioti Viešųjų pirkimų tarnyba, prokurorai ar kitos valdžios institucijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-613-180/2015). Iš nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas, nepatikslinęs minėtos pirkimo sąlygos, pažeidė ieškovo teises. Ieškovo teiginiai, kad jo dalyvavimas pagal tokias ginčo sąlygas neteko prasmės, nes atsakovas tyčia pirkimo sąlygas parengė klaidingas, kad vėlesnėse pirkimo procedūrose jas galėtų sau naudingai interpretuoti, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Priešingai, iš atsakovo pateikto tripliko matyti, kad Konkurse savo pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų, iš kurių 8 pasiūlymai atitiko visus reikalavimus. Tik 2 tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti: ieškovų UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘, nes nepateikė įrodymų, kad turi teisę atlikti įkainotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, t.y. proceso automatizavimo įrengimo darbus, bei jungtinės veiklos partnerių UAB „SMD" ir UAB „Klaipėdos monolitas", kurie ne tik nepateikė įrodymų, kad turi teisę atlikti tam tikrus įkainuotos veiklos sąraše nurodytus specialiuosius statybos darbus, bei neatitiko ir kitų Konkurso sąlygų. Todėl ieškovo nurodyti argumentai dėl neaiškios pirkimo sąlygos nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.

59Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

60Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos) ne mažesnė kaip 2.500.000,00 Eur be PVM‘‘. Ieškovas MB ,,Forsina‘‘ nurodė, kad numatytas kvalifikacinis reikalavimas neproporcingas pirkimo objektui, kadangi darbai bus atliekami beveik 6 metus. Tai reiškia, kad per 1 (vienerius) metus atliktinų darbų vertės vidurkis sudaro apie 500 000 Eur su PVM. Tuo tarpu atsakovas reikalauja, kad tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis būtų ne mažesnė kaip 2 500 000 Eur be PVM (arba beveik 3 000 000 Eur su PVM), o tai net 6 (šešis) kartus viršija per 1 (vienerius) metus atliktinų darbų vertės vidurkį.

61Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" 25.1 punkte nurodyta, kad perkant darbus siūloma numatyti vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Rekomenduojama reikšmė - vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės, kriterijus naudotinas kvalifikacijos patikrinimo procedūroje. Tarp šalių nėra ginčo, kad planuojama Pirkimo sutarties vertė buvo 2 473 186,00 Eur be PVM (2 992 555,06 Eur su PVM). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Rekomendacijų 25.1 punkte siūloma reikšme, Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 9 dalyje nustatyta reikalaujama vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis - ne mažesnė kaip 2 500 000,00 Eur be PVM - atitinka Rekomendacijose nustatytą reikalavimą. Nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei Rekomendacijose nenustatyta jokių maksimalių rekomenduojamų šio reikalavimo reikšmės ribų, todėl ieškovas teigia, kad atsakovo reikalaujama vidutinė metinė statybos darbų apimtis būtų ne mažesnė kaip 2500000 Eur be PVM yra per didelė. Tačiau neaišku kodėl ieškovas tokią išvadą padarė šią sumą lygindamas su matematiškai išdalinta sutarties darbų verte metams – 500000 Eur. Šis kriterijus yra susijęs su tiekėjų techniniu ir (ar) profesiniu pajėgumu, o ne su ekonominiu ar finansiniu. Šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti sutartį, turi būti vertinama visa sutarties darbų vertė, o ne preliminariai atliekama per metus, tokia šios nuostatos esmė yra įtvirtinta ir rekomendacijose. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis ieškovo nurodytais argumentais nėra pagrindo pripažinti, kad minėtas kvalifikacinis reikalavimas yra neproporcingas pirkimo objektui. Pažymėtina, kad atsakovas siekia įsigyti didelės apimties ir įvarius darbus, pirkimas susijęs su viešuoju interesu, todėl atsakovo pareiga užtikrinti, kad konkursą laimėtų pajėgus įvykdyti sutartį tiekėjas.

62Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

63Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjo paskutinių finansinių metų (2014 metų) bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Ieškovo MB ,,Forsina‘‘ nuomone, atsakovas nepagrįstai nustatė tokį kvalifikacinį reikalavimą, nes šiuo atveju jokios ypatingos perkamo objekto svarbos nėra, pirkimas nėra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, su rangovu bus sudaroma įprasta rangos sutartis, tai yra, sutarties, kuria siekiama įsigyti rangos darbus, paskirtis nėra specifinė. Be to, ginčo Pirkimas buvo pradėtas vykdyti 2015 m. rugsėjo mėnesį, tai yra, praėjus net 9 mėnesiams nuo to laikotarpio, už kurį prašoma pateikti duomenis apie tiekėjo bendrojo mokumo koeficientą, todėl šios aplinkybės objektyviai neparodo įmonės finansinio stabilumo Pirkimo vykdymo metu, nes 2014 m. bendrojo mokumo rodiklis atsakovui parodys ne tai, kokia yra įmonės finansinė šiuo metu, o kokia ji buvo prieš beveik metus laiko iki ginčo Pirkimo paskelbimo.

64Iš formuojamos teismų praktikos matyti, kad bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas naudotinas didelės vertės pirkimuose ir pirkimuose pagal ilgalaikes sutartis. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Skirtingai nei kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškia tiekėjo finansinį pajėgumą ir stabilumą trumpalaikėje perspektyvoje, bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą ir gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Bendrojo mokumo koeficientas apskaičiuojamas vertinant visus įmonės įsipareigojimus – kaip trumpalaikius, taip ir ilgalaikius, bei parodo kiek vienam tiekėjo įsipareigojimų litui tenka nuosavo kapitalo, t. y. gebėjimą visus įsipareigojimus kompensuoti nuosavu kapitalu. Šio rodiklio reikšmė ne tik nurodo atvejus, kai tiekėjas gali turėti įsipareigojimų vykdymo problemų dėl mokumo, bet ir atvejus, kai tiekėjai galėtų neįvertinti savo galimybių ar piktnaudžiauti, nepagrįstai prisiimdami įsipareigojimų dėl jų galimybes pranokstančio darbų objekto kiekio. Nurodytu aspektu būtent bendrojo mokumo (likvidumo) rodiklis papildo kritinio likvidumo rodiklį, charakterizuojantį tiekėjo gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Mažesnė už vienetą bendrojo mokumo rodiklio reikšmė tiesiogiai suponuoja poreikį tiekėjui neišvengiamai naudotis kreditorių ar pasitelktais resursais, kurių perkančioji organizacija, remdamasi objektyviais kriterijais, prognozuoti bei užtikrinti negalėtų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013m. spalio 7d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2194/2013).

65Nagrinėjamu atveju pirkimas – menų mokyklos modernizavimas – laikytinas pakankamai didelės vertės pirkimu, planuojama maksimali sutarties vertė yra beveik 3 milijonai eurų su PVM. Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas – 71 mėnuo arba beveik 6 metai. Darbų atlikimo terminas pakankamai ilgas, laimėjus konkursą teikėjui, kuris dėl mažo pajėgumas negalėtų įvykdyti sutarties numatytais terminais, būtų pažeisti didelės dalies visuomenės interesai. Iš įkainotos veiklos sąraše nurodytų I ir II etapo darbų matyti, kad modernizuojant pastatą bus atliekama daug ir skirtingo pobūdžio darbų. Kadangi bendrojo mokumo rodiklis išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą ir gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje, atsakovas, siekdama įvertinti tiekėjo pajėgumą įvykdyti sutartį, pagrįstai nustatė kvalifikacinį reikalavimą, jog tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,0.

66Ieškovas nurodė, kad tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas objektyviai neparodo įmonės finansinio stabilumo Pirkimo vykdymo metu, nes 2014 m. bendrojo mokumo rodiklis atsakovui parodys ne tai, kokia yra įmonės finansinė padėtis šiuo metu, o kokia ji buvo prieš beveik metus laiko iki ginčo Pirkimo paskelbimo. Tačiau tokie ieškovo argumentai nepagrįsti. Kaip jau buvo minėta, bendrojo mokumo koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą ir gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje perspektyvoje. Ir nors jis apskaičiuojamas vadovaujantis 2014 metų duomenimis, tačiau bet kokiu atveju padeda perkančiajai organizacijai įvertinti įmonės ekonominį pajėgumą įvykdyti sutartį.

67Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

68Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ieškiniu prašo panaikinti 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatytą tiekėjams keliamą minimalų kvalifikacinį reikalavimą, kuris numato, kad ,,Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, kuris turi teisę atlikti statybos darbus valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje‘‘. Ieškovas nurodė, kad toks atsakovo nurodytas kvalifikacinis reikalavimas yra perteklinis, nes įgyvendinant projektą nebus atliekami tvarkomieji paveldosaugos darbai.

69Byloje nėra ginčo, kad pastatas, esantis adresu ( - ), kuris pagal viešojo pirkimo sutartį bus modernizuojamas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, stovi Telšių senamiesčio teritorijoje, o Telšių senamiestis yra kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113), ką patvirtino ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Tačiau iš Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 patvirtintų Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių 9 punkto matyti, kad pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja atestate veiklos rūšimi objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje. Toks reglamentavimas rodo, kad nors objektas ir nėra priskirtas kultūros paveldui, tačiau jei jis yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jame atliekant tvarkomuosius statybos darbus turi būti atestuotas specialistas. Šios tvarkos 2.2 punktas numato, kad atestavimo tikslas - apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetentingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių.

70Nagrinėjamu atveju yra perkami pastato modernizavimo darbai, į kuriuos įeina ir sklypo sutvarkymo darbai, fasadų įrengimo darbai, komunikacijų sutvarkymas. Atsakovas pirkimo dokumentuose nustatė tvarkomuosius statybos darbus. Pagal LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje. Pagal šio įstatymo 7 straipsnį vadovauti kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka atestuotas darbų vadovas, jei jis turi verslo liudijimą arba dirba įmonėje, kuri yra atestuota aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka. Iš formuojamos teismų praktikos taip pat matyti, kad minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti bent vieną statybos darbų vadovą, kuris turi teisę atlikti statybos darbus valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje, nėra vertinamas kaip perteklinis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-463-236/2015). Todėl pirkimo dokumentų techniniuose reikalavimuose atsakovas privalėjo nustatyti ginčijamą minimalų kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams.

71Dėl išvestinių reikalavimų

72Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘ buvo pareiškę reikalavimą panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2015-10-16 sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato ( - ), modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas" (pirkimo Nr. 167227) pasiūlymų eilės, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties sudarymo, apie kurį ieškovams pranešta atsakovo 2015-10-16 raštu Nr. CVP IS/167227-28. Teismui konstatavus, jog nėra pagrindo tenkinti ieškinyje pareikštus reikalavimus dėl atsakovo priimtų sprendimų panaikinimo, nėra pagrindo tenkinti ir kitų ieškovų reikalavimų, kurie yra susiję su atsakovo priimtų sprendimų panaikinimu. Atmetus ieškovų ieškinius, bylinėjimosi išlaidos ieškovams nepriteistinos.

73Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

74Ieškovų MB ,,Forintas‘‘, UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘, UAB ,,Viremida‘‘ ieškinius atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB ,,Techsis‘‘, UAB ,,Rainių statyba‘‘ dėl neteisėtų pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmesti.

75Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškinio, atsiliepimų esmė.... 4. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ieškiniu prašo: 1) pirkimo konkurso sąlygų... 5. pirkimo Nr. 167227 procedūras nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 6. Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto... 7. Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto... 8. Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto... 9. Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto... 10. Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘... 11. Dėl ieškovų atitikimo Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 eilutėje... 12. Sutarties projekto 5.2 punkte nurodyta rangovo pareiga užtikrinti, kad jis ir... 13. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo... 14. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 1 lentelės 5 punkte nustatyto... 15. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 9 punkte nustatyto... 16. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 10 punkte nustatyto... 17. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 2 lentelės 12 punkte nustatyto... 18. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovų... 19. Dėl ieškovų pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų... 20. Dėl reikiamų kvalifikacijos atestatų pateikimo laiko. Ieškovai nurodo, kad... 21. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ pateikė dubliką, kuriame nesutinka su atsakovo... 22. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto reikalavimo.... 23. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto... 24. Atsakovas nepaneigė ieškinio argumentų, kad kvalifikacinis reikalavimas turi... 25. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto... 26. Dėl Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto... 27. Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB... 28. Atsakovas ieškovų pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų... 29. Perkančiajai organizacijai tinkamai apibrėžus perkamų darbų ir juo... 30. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija triplike į ieškovo MB... 31. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 papunkčio 1 lentelės 5 punkte nustatyto... 32. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo raštas, kuriuo buvo atmesta... 33. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija triplike į ieškovų... 34. Jau buvo minėta, kad pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras kuris nors... 35. Atsakovas atsiliepime pasisakydamas apie tai, kokiu pagrindu buvo atmestas... 36. Konkurse savo pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų, iš kurių 8 pasiūlymai... 37. Tretieji asmenys UAB ,,Techsis‘‘, UAB ,,Rainių statyba‘‘ atsiliepimų... 38. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ieškovo MB ,,Forintas‘‘... 39. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 dalyje nustatyto kvalifikacijos... 40. Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 9 dalyje nustatyto kvalifikacijos... 41. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 10 dalyje nustatyto... 42. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 10 dalyje nustatyta, kad tiekėjo... 43. Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 12 dalyje nustatyto kvalifikacijos... 44. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ieškovų UAB ,,Statybų... 45. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė išvadą.... 46. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 47. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės... 48. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas MB ,,Forintas‘‘... 49. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovai UAB,, Statybų techniniai... 50. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 51. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto... 52. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkte nustatė... 53. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ nurodo, kad šis kvalifikacinis reikalavimas... 54. Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘... 55. Iš Pirkimo dokumentų matyti, kad reikalavimas turėti atestatą... 56. Kasacinis teismas konstatavo, kad nors VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius... 57. Ieškovams UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘... 58. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ginčija Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 1... 59. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatyto... 60. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 9 punkte nustatė... 61. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų... 62. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatyto... 63. Atsakovas Pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 10 punkte nustatė... 64. Iš formuojamos teismų praktikos matyti, kad bendrojo mokumo (likvidumo)... 65. Nagrinėjamu atveju pirkimas – menų mokyklos modernizavimas – laikytinas... 66. Ieškovas nurodė, kad tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas objektyviai... 67. Dėl Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 12 punkte nustatyto... 68. Ieškovas MB ,,Forintas‘‘ ieškiniu prašo panaikinti 3.1. punkto 2... 69. Byloje nėra ginčo, kad pastatas, esantis adresu ( - ), kuris pagal viešojo... 70. Nagrinėjamu atveju yra perkami pastato modernizavimo darbai, į kuriuos įeina... 71. Dėl išvestinių reikalavimų... 72. Ieškovai UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘ ir UAB ,,Viremida‘‘... 73. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 74. Ieškovų MB ,,Forintas‘‘, UAB ,,Statybų techniniai sprendimai‘‘, UAB... 75. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...