Byla 2-750/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,Požeminiai darbai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. L2-1174-109/2009 pagal ieškovo AB ,,Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Kreditorius AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 3 113 114,37 Lt skolos, 130 759,03 Lt delspinigių, 15,21 proc. dydžio palūkanų, numatytų Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 9 110 Lt žyminio mokesčio išieškojimo solidariai iš skolininkų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra) kreditoriaus naudai. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti reikalavimo ribose skolininkų pinigines lėšas bei turtines teises, įskaitant lėšas, esančias šių asmenų atsiskaitomose sąskaitose bankuose, bei areštuoti šiems asmenims priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat užtikrinti, kad viešame registre būtų padaryti įrašai dėl šiems asmenims nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kreditoriaus AB „Požeminiai darbai“ reikalavimo užtikrinimui areštavo skolininkų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 3 243 873,40 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį skolininkams ir esantį pas skolininkus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant skolininkams areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai nurodė areštuoti skolininkų pinigines lėšas, esančias pas skolininkus ar trečiuosius asmenis. Teismas leido iš areštuotų piniginių lėšų mokėti privalomus mokesčius į valstybės, savivaldybės bei valstybinio socialinio draudimo fondus bei išmokas, susijusias su darbo santykiais, taip pat atsiskaityti su kreditoriumi.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2009 m. balandžio 8 d. prašymu prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartimi taikytą areštą Aplinkos projektų valdymo agentūros atžvilgiu. Nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos juridiniam asmeniui, vykdančiam svarbią visuomenei veiklą, todėl gali visiškai ar dalinai sustabdyti tiek dabartinių viešųjų pirkimų vykdymą, tiek planuojamų konkursų organizavimą, o tuo pačiu ir viso Marijampolės apskrities regiono savalaikį atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, t. y. pažeisti viešąjį interesą. Nurodė, kad atsakovas įgyvendina bei kontroliuoja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, vykdo viešuosius pirkimus, todėl jo veikla neatsiejamai susijusi su viešojo intereso tenkinimu, vykdomais projektais siekiama naudos visuomenei, jų tinkamas įgyvendinimas turės didelės reikšmės žmonių gerovės, tinkamų gyvenimo sąlygų užtikrinimui. Be to, tinkamai neįgyvendinus projektų, nebus laiku įsisavintos Europos Sąjungos šių projektų įgyvendinimui skirtos lėšos, projektai nebus įgyvendinti numatytais terminais.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 10 d. nutartimi patenkino atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros prašymą. Panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones 3 243 873,40 Lt sumai atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūros kilnojamajam, nekilnojamajam turtui ir piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pagrindas reikalavimui užtikrinti nėra išnykęs (CPK 150 str. 4, 5 d.), tačiau teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones vieno iš atsakovų kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei piniginėms lėšoms, atsižvelgė į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teismas pažymėjo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą. Teismas sprendė, jog prašymo argumentai pagrįsti, kadangi atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra yra biudžetinė įstaiga, kurios atliekama veikla susijusi su viešuoju interesu. Teismas pažymėjo, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, todėl, esant situacijai, kai konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-817/2008 UAB „Megrame“ v. Kauno Juozo Urbšio Vidurinė mokykla, 2008 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-773/2008 AB „City Service“ v. Vilniaus miesto savivaldybė). Teismas nurodė, kad laikinąsias apsaugos priemones taip pat gali atsisakyti taikyti, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548/2008 UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos).

8Teismas, atsižvelgęs į tai, kad jis turi pareigą užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias šį interesą pažeisti, taip pat į tai, kad atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūros veikla yra glaudžiai susijusi su viešųjų interesų tenkinimu, nes pagal 2004 m. birželio 28 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 802 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ atsakovas įgyvendina Europos Sąjungos projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, mokėtinų sumų pagal sutartį nemoka iš savo lėšų, mokėtinomis lėšomis faktiškai nedisponuoja, jo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino. Teismas nurodė, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra gali patirti itin didelę žalą, kadangi neturėtų galimybės vykdyti jai priskirtų funkcijų, įgyvendinti kitų Europos Sąjungos projektų, svarbių Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai.

9Ieškovas UAB ,,Požeminiai darbai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas nepagrįstai supriešino protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų taikymą su laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtimi užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgdamas į ekonomiškumo principą: pirmiausiai buvo areštuotas atsakovų nekilnojamasis, kilnojamasis turtas ir tik po to – piniginės lėšos. Pats atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra savo prašyme pripažįsta, kad lėšų neturi, tačiau nepagrįstai teigia, kad turto areštas lemia tai, jog atsakovas gali prarasti galimybę vykdyti jam priskirtas funkcijas, įgyvendinti kitus Europos Sąjungos projektus, itin svarbius Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai. Apelianto teigimu, turto areštas yra visiškai nesusijęs su Europos Sąjungos projektų įgyvendinimu, kadangi atsakovas tik priima sprendimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo ir jo veikla nėra susijusi su atsakovo turto disponavimu. Teismo nutartyje nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo bylos negalėjo būti taikomos, kadangi minėtose bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, o šioje byloje yra sprendžiamas atsakovo turto arešto, kuris nevaržo atsakovo veiklos, klausimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas nepraranda galimybės šiuo turtu naudotis ir jį valdyti, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia protingumo, sąžiningumo ar teisingumo principų. Priešingai, neareštavus atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kyla grėsmė, kad, patenkinus ieškinį, teismo sprendimas gali būti neįvykdomas.

112. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui Aplinkos projektų valdymo agentūrai pažeidžia viešąjį interesą. Apelianto teigimu, viešasis interesas negali būti naudojamas kaip argumentas, kuriuo siekiama pateisinti biudžetinės įstaigos įsipareigojimų atsiskaityti už atliktus darbus nevykdymą. Teisingumo vykdymas bei veiksmingos teisinės gynybos principas yra pagrindiniai teisinės valstybės veiklos principai, kurie negali būti ribojami ar net praktiškai paneigiami vien todėl, kad juridinio asmens vykdoma veikla susijusi su viešuoju interesu. Be to, viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismas, naikindamas laikinąsias apsaugos priemones, visiškai neanalizavo konkrečių bylos aplinkybių ir netyrė, ar pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neigiamą poveikį ir kaip neigiamai veikia viešąjį interesą, t. y. žmonių gerovę, visuomenės ar jos dalies naudą.

123. Atsakovui nesumokant už atliktus darbus, ieškovas negauna daugiau nei 2 000 000 Lt pajamų, yra apsunkintas atsiskaitymas su darbuotojais, tiekėjais ir kitais kreditoriais. Šios aplinkybės gali sąlygoti ieškovo nemokumą ir lemti, kad daugiau nei 200 darbuotojų bus priverstinai atleista.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnyje nustatyta tvarka nėra gauta.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Šioje byloje Kauno apygardos teismas ieškovo AB ,,Požeminiai darbai“ reikalavimo užtikrinimui 2009 m. vasario 21 d. nutartimi (b. l. 20-21) areštavo bendrai 3 243 873,40 Lt skolos sumai atsakovų UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovams ir esantį pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, o, materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

17Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė teismui prašymą panaikinti jos atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 72-75). Kauno apygardos teismas skundžiama 2009 m. balandžio 10 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir panaikino jo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Aplinkos projektų valdymo agentūros atžvilgiu pažeidžia viešąjį interesą.

18Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

19Atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra savo prašyme nurodė, kad ji įgyvendina ir kontroliuoja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, kuriais siekiama naudos visuomenei, žmonių gerovei, tinkamų gyvenimo sąlygų užtikrinimui, vykdo viešuosius pirkimus, todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus laiku įsisavintos Europos Sąjungos projektų įgyvendinimui skirtos lėšos, projektai nebus įgyvendinti numatytais terminais. Atsakovas pažymėjo, kad jis mokėtinų sumų pagal sutartį su ieškovu nemoka iš savo lėšų, mokėtinomis lėšomis faktiškai nedisponuoja. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 802 ,,Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, Aplinkos projektų valdymo agentūra yra finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo projektus įgyvendinančioji institucija, t. y. institucija, kurios pagrindinė funkcija yra projektų, susijusių su didele nauda visai visuomenei bei finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų, įgyvendinimas. Mokėjimai atliekami būtent iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų bei Lietuvos Respublikos biudžeto, tačiau ne iš Aplinkos projektų valdymo agentūros turto ar jos disponuojamų lėšų. Atsakovas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartimi yra areštuotas biudžetinės įstaigos turtas, todėl ji neturės galimybės vykdyti jai priskirtų funkcijų.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino Aplinkos projektų valdymo agentūros argumentus ir panaikino jos atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. CK 2.34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-239, 4 ir 13 punktus, agentūra yra viešasis juridinis asmuo ir yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad Aplinkos projektų valdymo agentūros veikla yra glaudžiai susijusi su viešųjų interesų tenkinimu. Aplinkos projektų valdymo agentūros atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – areštavus turtą, pinigines lėšas, gali būti iš esmės sutrikdyta institucijos, įgyvendinančios visai valstybei svarbius projektus, veikla.

21Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Kreditorius AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi pritaikė laikinąsias... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 10 d. nutartimi patenkino atsakovo... 8. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad jis turi pareigą užtikrinti viešo... 9. Ieškovas UAB ,,Požeminiai darbai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 10. 1. Teismas nepagrįstai supriešino protingumo, sąžiningumo ir teisingumo... 11. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 12. 3. Atsakovui nesumokant už atliktus darbus, ieškovas negauna daugiau nei 2... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnyje nustatyta tvarka nėra... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Šioje byloje Kauno apygardos teismas ieškovo AB ,,Požeminiai darbai“... 17. Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė teismui prašymą panaikinti jos... 18. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 19. Atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra savo prašyme nurodė, kad ji... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 21. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....